Самолет. Ан-12. [Редактировать]

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12016-05-02. Экипажи самолетов ВКС на майские праздники обеспечат благоприятные метеоусловия.
В дни проведения торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы, для обеспечения благоприятных метеоусловий запланированы специальные действия по метеозащите столицы.
Для этих целей Главным командованием Воздушно-космических сил выделено 9 дооборудованных транспортных самолетов Ан-12 и Ан-26, которые будут осуществлять распыление специальных порошкообразных и хладообразующих реагентов.
В мероприятиях будет задействован высококвалифицированный летный состав из ГЛИЦ имени В.П. Чкалова под руководством начальника испытательного подразделения полковника Сергея Демьяненко.
Постановка задач на полеты, подготовка самолетов к вылетам, а также загрузка реагентами будет осуществлена 8 мая.
Комплекс работ по разгону облаков будет проводиться по необходимости 9 мая, на высотах от 3 до 8 тысяч метров, в районах повышенной облачности, способной вызвать неблагоприятные погодные условия.
Экипажи военных самолетов приложат все усилия для того, чтобы порадовать москвичей и гостей столицы хорошей погодой в праздничные дни. Тэги: Министерство обороны РоссииАн-12Ан-26
22016-06-09. Об авиационном происшествии с самолетом Ан-12.
18.05.2016 на военном аэродроме «Camp Dwyer» (Афганистан) произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-12 4К-AZ25 авиакомпании «Silk Way».
При взлете, в процессе разбега, самолет выкатился за пределы ВПП и разрушился. По имеющейся информации, из находившихся на борту девяти человек семь погибли, воздушное судно разрушено. В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО), письмом Государственной Администрации гражданской авиации Азербайджана от 24.05.2016 и письмом Администрации гражданской авиации Афганистана от 07.06.2016 о делегировании Межгосударственному авиационному комитету полномочий по расследованию этого авиационного происшествия, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия с участием специалистов Азербайджана.
В соответствии с Приложением 13 к Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО) к работе привлечены специалисты Украины как государства разработчика самолета.Тэги: Ан-12

Найдено 1000 документов по запросу «Ан-12». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
0/5
...ң кең ауқымды қамтыған жҧмысы басталған болатын. Бҧл жҧмыс Еуропалық экономикалы...ін ҽлеуметтік статистика кҿрсеткіштерін ескерген жҿн. Оған жататындар: демографиялық статистиканың негізг... танылады. Бҧл - біз біле жҥретін, ҽлі ауызға кҿп алынбаған, тҥбегейлі зерттелмеген тақырыбымыз. Проза...қ жҽне лингвистикалық аспекте қарастыруға арналған. Бейвербалды элементтер аудармасын лексикалық, грамматикалы...ғлҧмат берілген. Аталған еңбектен жиналған 80-ге жуық мысалды...ің «Абай жолы» эпопеясының тілі. Алматы,1976, 12 бет Аннотация. В статье рассматриваются бейвербальные...қан мұғалім мен оқушының ынтымақтастығы негізінде қалыптастырылуы тиіс. 12 жылды...қстандағы «Отаным» деп таныған ҽр азаматтың осыған ҿз ҽлінше ҥлес қосуы – бҧны...қты ҽрі терең тҥсінуге ҧмтылған. Қоршаған ортаның қҧпиясын ғылыми тҧрғыдан сез...ңдап отырғанда ызыңдаған, сусылдаған қҧрық - қамыс дыбысы, сары... болады. Батып бара жатқан кызыл кҥн айналаны қан қызыл бояуға енгізген... инновационных технологии. Annotation. 60 Р.Р.Есеева 12 ЖЫЛДЫҚ БІЛІМ БЕРУГЕ КӚШУДЕГІ ЭКСПЕРИМЕНТТІК ЖҦМЫСТАРДЫ.... Сонымен қатар 12 жылдық орта білімге кҿшу осыған байланысты жарық кҿрет...қ білім басқармасының 2003 жылғы №12 т.1 бҧйрыққа сҽйкес «12 жылдық білім берудің ҥлгісіне...; оқу ҥрдісін ҧйымдастыру формасы; 1-7 сыныптарға арналған «Алматы кітап», «Жазушы».«Мектеп» баспасынан...қ семинарда мектеп директорының орынбасары А.С.Нарымбетова «12 жылдық эксперимент кҥнделігі» тақырыбында...қ конференцияда А.Нарымбетова «12 жылдық білім беруде жеке тҧлғаға бағдарланған оқыту» тақырыбында баяндама жасаса, ата-аналармен «12 жылды... жылы Астана қаласында ҿткен «12 жылдық 62 12 жылдық беру жҥйесінде... Талдықорған қаласында ҿткен семинарға қатысып «Информатика сабағында 12 жылды...і жасақталды. Осыған орай 12 жылдыққа арналған бағдарламаларда бҧрынғыға қара... ҿтіп жатқан, «12 жылдық мектептің 6 жҽне 7 сыныбына арналған эксперименталдық базистік оқу жоспарында» кҿрініс тапқан... оқу бағдарламаларының нҧсқалары, сыныптарға арналған оқу-ҽдістемелік кешендер, оқыту процесін ҧйымдастыру...ғармашылық қызмет принциптері қарастырылған. Осы аталған принциптерді пайдалана отырып, ҽрб...ізіп отырған мҧғалімдер қауымының мойнында. Экспериментатор мҧғалімдер 12 жылдық білім беру... келе 12 жылдық білім беру - заман талабына сай мҽдениетті, ой-ҿрісі дамыған ҧрпа... ж. 3. Жҧмабаев М. Педагогика. – Алматы, 1992 ж. 4. Жексенбаева И. 12 жылдық білім беру-қазақ мектебінің болаша... организации экспериментальных работ в условиях перехода к 12-летнему обучению. Annotation. К.Ә.Қасымова МОДУЛЬД... музыкаға қызықпаған, онымен айналыспаған, оны ҧнатпаған адамға білім мен тҽрбие... аспаптары, аспаптар туралы буклеттер. Пайдаланылған әдебиеттер: 1) 5 сынып оқулығы. 2) А.Жҧбанов «Қҧрман...қыт қобызын тартқанда ҧшқан қҧс, ағып жатқан су, жан-жануарлар да...ік білім беру жҧмыстарының ҿркендеу мҽселелері қарастырылған. Зерттеуші-педагогтер С.Мусин, Ж.Есекеев зерттеу... ҽдістерінің даму тарихына талдау жасалған. А.Мҧқанбетжанова кандидаттық зерттеуін Ордадағы Жҽңгір хан... ие болсын: 1) f i , i  1,2,..., n оң жағы анықталған жҽне 2) f i , i  1,2,..., n функциясы шартын қанағаттандырады...қ техниканың ҥш тҥрі: рентгендік, нейтрондық, электрондық қарастырылған. Annotation. In given article are...і. __________________________ 1. Жолдасбаев М. Атқарылған іс кҿп, алда тҧрған міндеттер де аз емес. Ақ жол...і жҥрек жҧмысының математикалық моделі қҧрылған. Annotation. Сулейменов Б.А. Шуватов Т.Т. Информационная система...-сынау емес, шыңдалған, бірін-бірі толықтырған ойлау десек қателеспейміз. Аталмыш... алып, сол хатына жазған жауабын жырлаған. Алғадай ҦОС-на... ауылының маңын жҽне оған іргелес жатқан кҿне тарихи- ескерткіштерге... жабайы ҿмір сҥрген, мҽдениеттен қҧралақан қалған деген сыңаржақ қате пікіріне...і. Қазір волейбол ойыны мыңдаған , миллиондаған адамдардың сҥйікті ісіне айналды...І ғасырдағы орта білім саласындағы туындап отырған математика саласындағы проблемаларды бір қалыпқа келт... ҥшін Ж.Аймауытовтың мына сҿзін еске алған жҿн. «Мектеп бітіріп шыққан соң, бала бҥкіл ҽлемге, ҿзген... Елбасымызның білім қызметкерлерінің бірінші қҧрылтайында айтылған мына бір сҿзімен баяндамамды аяқтаймын... ақпараттық мҽдениетті қалыптастыру қоғамның алдында тҧрған ең басты міндет. Ел президенті Н.Ҽ.Назарбаевты... сабақ Жоспары: І. Ҿзін – ҿзі таныстыру. Қорытындылау. ІІ. «Жасырынған санды табу» Қорытындылау. ІІІ. «Кім жылдам?» ойыны.................................................................................................................... . .............40 ПЕДАГОГИКА Бҧзаубақова К.Ж. Білім берудің 12 жылдық моделіне кҿшу жа...ілігін жетілдіру................................................................55 Есеева Р.Р. 12 жылдық білім беруге кҿшудегі эксперименттік жҧмыстарды.............................................................................................................................62 Қҧлмамбетов Б.Қ. Мектеп балаларына арналған қазақ халқының ҧлттық музыкасыны... редакторында немесе соған сҽйкес редакторларда терілген 6-12 беттік мақаланы... атындағы орта мектебінің тарих пҽнінің мҧғалімі. 12. Белоус Е.Н. - «Орыс тілі мен ҽдебиеті» кафедрасыны...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0/5
... на стороне одного участника закупки. 1.7.12 Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской... Финансирование работ, услуг осуществляет заказчик. 1.12 Объявление о проведении закупки Организатор закупки... среди субъектов малого и среднего предпринимательства). 2.8.2.12 Непредоставление участником закупки требуемого обеспечения... Российской Федерации и настоящей документацией о закупке. 2.12.5 В случае предоставления участниками закупки обеспечения... (с приложением отзывов заказчиков, минимум 3-х) (форма 6); 12 сведения о персонале, имеющимся в организации и в т.ч. предполагаемом... 3. СТОИМОСТЬ ПИР И АН ................................................................................... 12 СТАТЬЯ 4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПИР И АН ............................................... 13 СТАТЬЯ 5. ПРИНЯТИЕ... ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПИР ....................................................... 28 СТАТЬЯ 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТ ПИР .................................................. 33... СОГЛАШЕНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО АН (ТИПОВАЯ ФОРМА) ………………………………………………………………………………………64 ПРИЛОЖЕНИЕ №5 «ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО АН ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ (ТИПОВАЯ ФОРМА)» ........................................................................................................ 65... Генподрядчиком. «График оказания услуг по АН за строительством» - утвержденный Генподрядчиком и согласованный... согласования Генподрядчиком, дополнительно к стоимости ПИР и АН с оформлением соответствующего Дополнительного соглашения. 3.5. Стоимость... «Транснефть»). Изменение сроков выполнения ПИР и АН оформляется подписанием Сторонами соответствующего Дополнительного.... Приемка выполненного дополнительного объема ПИР и АН производится после подписания Сторонами соответствующего... выполнение ПИР и оказание услуг по АН в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской... И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПИР И АН 6.1 В рамках Договора и соответствующего Дополнительного соглашения... за 12 (Двенадцать) рабочих дней до даты начала оказания услуг по АН... приказа о назначении Специалистов АН и копии доверенностей, предоставляющих Специалистам АН полномочия по ведению... находится у представителя Заказчика, второй - у представителя АН Субподрядчика. Журнал авторского надзора оформляется... надзора и отчет о результатах АН, оформленные согласно Регламенту организации АН. 6.1.31 Осуществлять замену... информирует Генподрядчика о направляемых специалистах и Руководителе АН на Объект производства работ с предоставлением... авторского надзора в соответствии с Регламентом организации АН; 6.3.3 Проводить проверку соответствия строительных и монтажных..., выполненных Специалистами АН на объектах без увеличения сметной стоимости (Приложение №12 к Договору... и АН: 7.1.11 Принять Результаты ПИР и оказанные услуги по АН в порядке, предусмотренном Договором. 7.1.12... Субподрядчика устранения недостатков в отчетных материалах АН (журнал авторского надзора, отчет о выполнении...) календарного дня письменно уведомить Генподрядчика. 8.12 В случае выдачи Субподрядчику предписания Инспектора... проведение Экспертизы. СТАТЬЯ 12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТ ПИР 12.1 В случаях, предусмотренных Регламентами... направляется Субподрядчику на окончательное согласование. 12.6 Субподрядчик в течение 1 (Одного) календарного дня... его, и в порядке, указанном в пункте 12.2, направляет Генподрядчику. 12.7 После согласования изменения к Заданию... с сопроводительным письмом на согласование Генподрядчику. 12.8 Генподрядчик в порядке и в срок, определенные регламентами..., являющейся неотъемлемой частью Дополнительного соглашения. 12.12 Субподрядчик в срок не более 7 (Семи... определенные Календарным планом Дополнительного соглашения. 12.14 Субподрядчик приступает к внесению изменений... в соответствии с Календарным планом в следующем порядке: 12.15.1 Субподрядчик обеспечивает передачу Генподрядчику... Авторского надзора (в соответствии с Регламентом организации АН). Предложения оформляются Субподрядчиком в письменной форме... к рассмотрению», «считает возможным» и т.п. Письменные решения АН оформляются письмом Субподрядчика по форме... 2-го, 3-го уровня ответственности Специалисты АН обязаны рассмотреть и уведомить Генподрядчика о необходимости... в порядке, определенном Статьей 12 Договора. 13.24.3 Специалисты АН не имеют права..., уведомляет Субподрядчика о новых сроках проведения АН с одновременным направлением откорректированного Графика оказания... последующего рассмотрения и согласования Заказчиком. Стоимость АН формируется в соответствии со статьей 3 настоящего....11 В случае несоответствия результатов ПИР и АН требованиям нормативных документов, указанных в п. 6.1.3, п. 6.14... ПИР/услуг по АН по соответствующему Дополнительному соглашению. 19.12 В случае нарушения... услугам по АН в сроки, предусмотренные в подпунктах 11.1.6, 11.2.8, 11.3.7, 12.15.5 и пункте... 20__ г. График оказания услуг по АН за строительством _________________________________________________________________ (Наименование Объекта... факт ан 8 9 Срок выполнения Оплата план факт план факт 10 11 12...Дата загрузки: 2017-03-21
Скачать документ
0/5
... Хоренаци" (2009 г.), Похвальной грамотой Президиума АН Армении (1989 г.), Почетным дипломом Президиума... Нерсисян (в дальнейшем академик, вице-президент АН Армении, ректор Ереванского государственного университета... Айрапетович Рустамян, командир воздушного корабля 12-го гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии... немецко-фашистских захватчиков, за уничтожение 12 самолетов противника гвардии лейтенанта С. А. Тащиева... бойцы и командиры бригады в боях с 7 по 12 ноября 1942 г. совместно с 6-й и 7-й гвардейскими стрелковыми... отношений, академикомсекретарем отделения экономики Президиума АН СССР). В его наградном листе, который... было захвачено 3 склада с боеприпасами и продовольствием, 12 орудий, из них 6 шестиствольных минометов... Нельсон Георгиевич Степанян. Полк с 12 апреля по 12 мая 1944 г. под его... 80 гитлеровцев, захватив 4 орудия, 6 станковых и 12 ручных пулеметов, 2 миномета и склад с боеприпасами.... В боях он лично уничтожил: 12 самолетов, 12 танков, 150 автомашин, 20 орудий... _ 25, винтовок _ 45, автоматов _ 12, пулеметов _ 7, автоматов _ 2, 12 повозок с разным военным имуществом... Семенович Марутян, начальник репродукционного отделения 12-й отдельной роты аэрофотослужбы старшина технической...), директора Физиологического института имени И. П. Павлова АН СССР и Института эволюционной физиологии и патологии.... работал в Институте опытной медицины Медицинской АН СССР, а с 1959 г. _ в Институте эволюционной физиологии....). В 1979_1990 гг. А. П. Симонян работал в Президиуме АН Армении, являясь заместителем академика -секретаря... доктором, филологических наук, профессором, академиком АН Армении, был директором Института литературы... Лазаревич Туманян. Приказом Верховного главнокомандующего 12 соединениям и частям, особенно отличившимся в боях... точек, 40 домов с огневыми точками, 12 автомашин с войсками и грузами, 2 бронетранспортера с экипажами... Айрапетович Ростомян, командир воздушного корабля 12-го гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии... противника, танков - 6, орудий разных калибров - 12, бронетранспортеров - 8, станковых пулеметов - 34 и много... Германии в основном осуществлялся в ходе ВислоОдерской (12 января _ 3 февраля 1945 г.), Восточно_Прусской (13... Красного Знамени , помощник командира батальона 12-го отдельного гвардейского мотоциклетного Бранденбургского... Айрапетович Рустамян, командир воздушного корабля 12-го гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии..." Григория Егиазаряна, "Месть" Роберта Атояна и т. д. 12 августа 1944 г. впервые прозвучал Государственный... (1956, 1957 гг.), Академику АН СССР, президенту АН Армении Виктору Амазасповичу Амбарцумяну...ѐнович - 6.06.1918 г., г. Тбилиси (Грузия) 12.12.1983 г. г. Тбилиси. Дата Указа ПВС.... Баграмян Иван (Ованес) Христофорович (Хачатурович) - 2.12.1897 г., г. Елизаветполь Елизаветпольской губернии России...-майор инженернотехнической службы _ 1969 г., Академик АН Армении _ 1977 г., Президент Национальной академии... приглашает члена-коррес пондента АН СССР, академика АН Армянской ССР Сергея Мергеляна... Верховного Главнокомандующего С.Худяков назначается командующим 12-ой воздушной армии, входившей в состав.... В дальнейшем он стал членом Президиума АН и академикомсекретарем отделения физико-математических и технических... впереди. Академик А.Алиханов руководил Лабораторией № 3 АН СССР, которая действовала параллельно с Лабораторией...: академиков - А.Алиханова, Н.Семенова, И.Курчатова, членовкорреспондентов АН - А.Александрова, Ю.Харитона, И.Кикоина, Л.Арцимовича. За... председательством М.Первухина. В составе комиссии было 12 человек, в том числе, руководитель испытаний... лаборатории № 3 и Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР. Академик, Герой Социалистич еского... института авиационного машиностроения, член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки и техники... № 3 и Института теоретической и экспериментальной физики АН СССР, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда... работ в области космического излучения, предложенная АН СССР (академиками С.Вавиловым, А.Алихановым, членом... Выдающийся физик, член-корреспондент АН СССР, академик АН Армянской ССР, лауреат Ленинской... Ленинской и трех Государственных премий, членкорреспондент АН СССР, создатель советской атомной и водородной... гражданская авиация. В 1947г. появились самолеты: Ан-2 конструкции О.Антонова, Ил14 конструкции С.Ильюшина...: Ан-10 (пассажирский), Ан-12 (грузовой), Ан-14, Ан-22 ("Антей"), Ан-24, Ан-26, Ан28, Ан-30, Ан...-204, Ту-334, Як-42, Ан-72, Ан-74, Ан124 "Руслан". В последующие.... Всемирно известный астрофизик, академик АН СССР, президент АН Армении, трижды лауреат Государственной... университетов. Виктор Амазаспович Амбарцумян скончался 12 августа 1996г. в Ереване о покоится в Бюракане... Ленинградским отделением Института народов Азии АН СССР. Основные исследования посвящены: - кавказоведению..." Н.Ениколопов вскоре избирается членом-корреспондентом АН СССР, а затем - академиком (1976г.). Научная... общества физиологов и почетным членом Венгерской АН, действительным членом Международной академии истории...., а аспирантуру в 1950г. Первоначально он работал в АН СССР в Секции электросварки и электротермии, а затем...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0/5
... (130) 360 75 500 3 10 Ан-12 70 © НИЛ НОТ НИО УВАУ... в % Ан-12 90 Ан-124 10 Ан-12 70 Ан-74 30 Ил-76 40 Ан-12 60...-154 4 12 24 700 4 Ту-134 2 12 20 600 5 Ан-24 1 12 20 500 5 Ил-86 1 12 26 700 6 Ту-154 2 12 19 700 6 Ан-24 3 12 24 450 7 Ил-96 3 12 26 700...-154 4 12 36 700 8 Ту-134 2 12 30 600 1 Ан-24 1 12 20 400 1 Ил-96 1 12 20 700... 4 12 38 600 3 А-300 3 12 24 600 4 Ил-62 3 12 36 600 4 Ан-74 4 12 28 500 5 Як-40 2 12 30 450 5 Ан-12 2 12 24 500 6 Ту-154 1 12 38 600 6 Як-42 1 12... 3 12 32 500 4 Як-40 4 12 27 500 5 Ан-24 4 12 40 450 5 Ан-124 4 12 38 700 6 Ту-154 2 12 38 600 6 А-310 1 12...-42 2 12 10 2 Ил-62 1 3 Ан-24 2 3 4 5 6 650 1 Ан-24 1 12 02 400 12 09 700 2 Ил-96 2 12 19 700 4 12 19... 3 12 19 500 4 Ан-74 4 12 27 500 5 Ил-86 2 12 21 650 5 Ан-124 1 12 35 700 6 Ил-96 1 12 22 700... 2 12 20 600 8 В-747 2 12 42 700 1 Ту-134 1 12 18 600 1 Ан-24 1 12 02 400 2 Ту-134 2 12 26 600... 2 12 19 500 5 Ту-134 2 12 22 600 6 Ан-24 1 12 19 450 6 А-300 2 12 28 700 7 Ил-96 3 12... 3 12 12 600 4 Ту-154 4 12 24 700 4 Ту-154 4 12 21 700 5 Ан-24 1 12 11 400 5 Ан-24 3 12 16 400 6 Як-40 1 12 22 500 6 Ан-12 4 12 29 500 7 В-737 4 12 38 600 7 В-737 1 12 21 600 8 А-320 4 12 43 600 8 А-320 2 12 25 600 1 Ил-62 1 12 06 700 1 Ан-12 1 12 01 500 2 Як-40 2 12 01 500 2 Ан-124 2 12 11 700 3 Ан-74 3 12 09 500 3 А-310 3 12 16 600 4 Ан-12 4 12 14 500 4 А-300 4 12 26 700 5 Як-42 4 12 27 600 5 Ан-74 3 12 22 500 6 В-777 4 12 30 700 6 Ил-76 2 12... 1 12 11 2 Ил-62 2 3 Ан-124 2 3 4 5 6 700 1 Ан-12 1 12 02 500 12 14 700 2 Ан-74 2 12 05 500 3 12 21 700 3 А-300 3 12 14 600 4 Ан-12 4 12 25 500 4 А-310 4 12 21 600 5 Ан-24 1 12 09 400 5 А-320 3 12 24 600 6 В-747 2 12 26 700 6 В-727 3 12... 1 12 06 700 1 Ил-76 1 12 06 700 2 Ил-96 2 12 11 700 2 Ан-12 2 12 04 500 3 В-747 3 12 13 700 3 Ан-74 3 12 10 500 4 В-777 4 12 21 700 4 Ан-24 4 12 17 400 5 Ту-154 4 12 32 700 5 Ил-76 4 12 36 700 6 А-300 3 12 27 600 6 Ан-124 3 12 34 700 7 Ту-134 2 12 24 600 7 Як-42 3 12 33 600 8 Ан-124 1 12 27 700 8 Ту-134 2 12 30 600... 2 12 11 700 3 Як-40 3 12 07 500 3 А-310 3 12 16 700 4 Ан-24 4 12 11 400 4 Ил-86 4 12 22 700 5 Ан-74 1 12 14 500 5 Ил-62 1 12 25 700 6 В-737 2 12...-62 3 12 33 700 8 Ан-24 4 12 36 400 1 Ту-154 1 12 05 700... 2 12 14 700 3 Ту-134 3 12 14 600 3 В-727 3 12 18 700 4 Ан-12 4 12 21 500 4 Ту-154 4 12 25 700 5 Ил-96 1 12 26 700 5 Ту-134 1 12 20 600 6 А-300 2 12 30 700 6 Ан-24 4 12 28 400 7 В-777 3 12 34 700 7 Як-40 3 12... 2 12 20 700 7 В-747 2 12 31 700 7 Ил-76 3 12 35 700 8 Ан-74 4 12 37 500 8 В-777 4 12...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0.04/5
.../чел руб/чел руб/чел 12,5 - 2 Новая ставка, Ставки сбора и тарифы... авиакомпании, ВВЛ, дети от 2 до 12 л российские авиакомпании, МВЛ, взросл. российские авиакомпании, МВЛ, дети от 2 до 12 л иностранные авиакомпании, ВВЛ, МВЛ, взросл..., ВВЛ, МВЛ, дети от 2 до 12 л Обслуживание пассажиров* ВВЛ, взросл ВВЛ, дети от 2 до 12 л МВЛ, взросл. МВЛ, дети от 2 до 12 л 01.07.2012 Пользование аэровокзалом... - Ан-22 - Ан-12, Ил-18 - Ил-62 - Ил - 76 - Як - 42 - Ан -74 - Ан..., 26, 30, 32 - Як - 40 - Ан-2, Ми-2 - Ми-6 - Ми-8, ХС-125... тн 2) на грунте - Як - 40 - Ан-2 - Ми-2 - Ми-6 - Ми-8, ХС-125.../час руб/час 15 6 4 29 12 37 руб/час руб/час... Оперативное ТО* Встреча ВС* - АН-24, АН-26 (0,5 н/час) - ЯК-40 (0,67...) - ЯК-42 - форма А (2,36 н/час) - АН-12 (3,01 н/час) - ИЛ-76 (3,42... А-1* - АН-24, АН-26 (2,45 н/час) - ЯК-40 (2,17 н/час) - ТУ-154Б (12...) - ЯК-42 транзитная форма Б (8,9 н/час) - АН-12 (7,59 н/час) - ИЛ-76 (11... 12 873 28 098 18 690 15 939 24 822 - Форма А-2* - АН-24 (18,62 н/час) - АН-26 (16,47...) - ЯК-42 -форма В (31,9 н/час) - АН-12 (81,7 н/час) 20.03.2012... 171 570 - Обеспечение вылета* - АН-24 (1,0 н/час) - АН-26 (1,22 н/час) - ЯК...) - ЯК-42 - форма Д (Е) (3,71 н/час) - АН-12 (4,67 н/час) - ИЛ-76 (5,26....03.2012 2 100 2 562 3 738 12 579 10 416 6 279 14... 046 - Обеспечение стоянки* - АН-24 (0,76 н/час) - АН-26 (0,79 н/час) - ЯК...) - ЯК-42 форма Ж (2,01 н/час) - АН-12 (3,94 н/час) - ИЛ-76 (4,85...ѐмки* - ЯК-40, АН-28 (0,43 н/час) - АН-24, 26, 30, 32 (0,44 н/час) - АН-72, 74 (0,47 н/час) - ЯК...-18 (0,68 н/час) - АН-12 (0,76 н/час) - ИЛ-76, АН-22 (1,3 н/час) - Б-737.../час) - CRJ-200 (1,15 н/час) - Ан-148 (1,73 н/час) - другие типы... выпуска* - ЯК-40, АН-28 (0,35 н/час) - АН-24, 26, 30, 32 (0,38 н/час) - АН-72, 74 (0,44 н/час) - ЯК... (0,94 н/час) - АН-12 (0,96 н/час) - ИЛ-76 (1,02 н/час) - АН-22 (1,04... н/час) - CRJ-200 (0,97 н/час) - Ан-148 (1,44 н/час) - другие типы..., не оборудованных централизованной системой заправки (АН-все, ЯК-все, ТУ-134... санузлов*: - Ан-26, 30; Ан-72, 74 - Ан-12, Ми-8, Ил-76, АН-22 - Ан-24...-204, Ту-214 - Ту-134 - Ан-148 - Б-757-200 - Б-737 - ЕМВ... водой* - Ан-26, 30; Ан-72, 74 - Ан-12, Ми-8, Ил-76, АН-22 - Ан-24... 3 051 9 333 6 403 11 057 12 074 6 293 6 293 11 287... 15 765 8 234 10 500 12 500 - руб/обсл руб/обсл...-214, Б-757-200 - Ту-134 - Ан-148 - Б-737 - ЕМВ-190 - А-319... 5.7 Внутренняя уборка А-1* - Ан-26, 30 - Ан-72, 74 - Ан-12, Ми-8 - Ан-24, ATR-42... уборка Б), Ил-18 - Ил-76, АН-22 - Ту-154Б, Ту-154М...-214, Б-757-200 - Ту-134 - Ан-148 - Б-737, А-319, А-320 - ЕМВ... наволочек 5.9 Внутренняя уборка А-2* - Ан-26, 30 - Ан-12, Ми-8 - Ан-24 - Як-42 (внутренняя уборка В), Ил-18 - Ил-76, АН... 5.12 Заправка кислородом (без учѐта стоимости кислорода) - Ан-24, 26, 30 - Ан... 3 122 - 2 - Ан-12 - Як-40 - Як-42, Ил-18 - Ил-76, АН-22....03.2011 - Ан-24, 26, 30, Як-40 - Ан-72, 74, Ан-12, Ми-8 - Як-42, Ил-18, Ту-134 - Ил-76, АН-22...ѐта стоимости спецжидкости) - Ан-24, 26, 30; Ан-72, 74, Як-40...; CRJ-200/100; Fokker-50 - Ан-12, Ан-148; EMB-190; B-737; A-319...-204, Ту-214 - Ил-76, АН-22 - ВС с МВМ (кроме перечисленных... учѐта стоимости спецжидкости) - Ан-24, 26, 30; Ан-72, 74, Б-737..., Ил-18, Ту-134, Ан-148 - ЕМВ-190 - Ан-12 - Як-40, EMB..., CRJ-200 - F-50 - Ил-76, АН-22 - Ту-154Б, Ту-154М... методом - Ан-24, 26, 30; Ан-72, 74, Ту-134, Ан-148 - Ан-12, Ми... 1 658 1 766 1 888 - - Ил-76, АН-22 - Ту-204, Ту-214... стоимости спецжидкостей) - Ан-26, 30; Ан-72, 74; Ан-12, Ми-8; Ан-24; Як-40...-154М; Ту-134 - Ил-76, АН-22; Ту-204, Ту-214... с 01.04 по 31.10) - Ан-24, Як-40, EMB-120...-214, Б-757-200 - Ту-134, Ан-148 - прочие ВС (кроме перечисленных....11 по 31.03) 5.20 - Ан-24, Як-40, EMB-120...-214, Б-757-200 - Ту-134, Ан-148 - прочие ВС (кроме перечисленных... лица 10.8.2 - обслуживание детей до 12 лет 10.8.3 20.05.2011....10.2 - обслуживание детей от 5 до 12 лет 10.10.3 - обслуживание провожающего... 10.10.4 10.11 10.12 10.13 10.14 10....9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11...,22 1 400,00 34,20 12,60 0,01 70,20 16... 380 150 50 50 - 13.12 выполняющей рейсы через аэропорт Омск... 560,60 2 Цех борт питания 12.1 12.2 Погрузка бортпитания на борт ВС... ТУ-134, RJ-100 Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-74, ЯК-40... ТУ-134, RJ-100 Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-74, ЯК-40, АТR-42, АТR-72 и другие типы ВС 12... ВС (довоз), выгрузка лишних порций 12.4 (для всех типов ВС) Выгрузка... (для 12.5 всех типов ВС) 12.6 Подача "кипятка" в термосе на ВС 12.7 Хранение многоразовой бортпосуды, бортового питания 12.8 Хранение разовой бортпосуды с логотипом авиакомпании 12.9 Мытьѐ бортовой посуды 12.10 Обеспечение пищевым льдом ВС 12.11... сборников АНИ "Росджеп" №№ 11 (2 тома), 12, 13, 14, 15 (с картами РНК..., 1 2 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14... Смазка ОКБ-122 / 7 Масло ВО - 12 Турбоникойл -98 Жидкость "ИМ" Масло...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0.01/5
... V. НОВОСТИ АВИАСТРОЕНИЯ ПЕРВЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ САМОЛЕТ АН-124 "РУСЛАН" БУДЕТ СОБРАН В УЛЬЯНОВСКЕ... АВИАЛИНИЮ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ ТРЕХЛЕТКА ОАК ПРИЗНАЛА АН-140 СВОИМ. ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ... Д-36, эксплуатируемый в составе самолетов Ан-72 и Ан-74, а также созданный на его... двигатели для нового регионального самолета Ан-140, семейство турбореактивных двухконтурных двигателей... раньше были, на Як-42, Ан-24, Ан-2. чим. Также они нужны...? меньшими партиями они доставлялись на Ан-12 и - Скажем прямо, имидж у этого самолета... "на крыле" оставались Ил-76 и Ан-12, грузо- ли..." Но все эти... и знакомился с ним в Воронеже. Голос: Ан-148? Путин: Ан-148. Хорошая машина, современная... делают, в срок и качественно. Ан-148 АНАТОЛИЙ ИСАЙКИН: АН-70 МОЖЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРОСОМ... г. оссийско-украинский военно-транспортный самолет Ан-70 может пользоваться спросом на... в постсоветской истории совершенно нового авиалайнера Ан-148. В минувшем году ВАСО передало... технологический уровень оказался способен компактный Ан‑148. Под него закупаются новые... премьер, - где низкая посадка двигателей. Ан‑148 вполне адаптирован к российским условиям... аэродромную инфраструктуру, строить качественные полосы. Ан-148 вполне обходится тем, что... с Кубы приехала официальная делегация - присматриваются к Ан- 27 АВИАИНФОРМ 148. Сейчас три... сегодня отечественные лайнеры (за исключением Ан-148, в котором используются двигатели Д-436..., по словам специалистов, выглядит проект Ан-148 – результат консолидации с украинскими коллегами... экспертов видят причину «инфраструктурной» дискриминации Ан-148 в пользу SSJ-100 в неких... большое сомнение сроки её ввода в эксплуатацию. Ан-148 – украинско-российский ближнемагистральный пассажирский... собеседники агентства, были проведены в пятницу, 12 февраля, на аэродроме Комсомольскогона-Амуре... V. НОВОСТИ АВИАСТРОЕНИЯ ПЕРВЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ САМОЛЕТ АН-124 "РУСЛАН" БУДЕТ СОБРАН В УЛЬЯНОВСКЕ... производство тяжелых военно-транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", сообщил журналистам президент... растут ежегодно на 5-7%", сказал А.Федоров. Ан-124 V. НОВОСТИ АВИАСТРОЕНИЯ 51 АВИАИНФОРМ... института авиационных материалов (ГП «ВИАМ»). 12.1996-12.2001гг. – Генеральный директор Государственного... увеличения производственных мощностей по производству Ан-148, г-н Зубарев ответил утвердительно. Он.... Комментируя возможный недостаток финансирования программы Ан-148, он подчеркнул, что "программа... мероприятий по реструктуризации на 2010-12 годы. Господину Демченко поручено формирование... создания самолета МС-21, производства Ан-140, Ан-148, Ту-204, Ил... и обслуживании самолетов семейств Ту-154 и Ан-140. «ИРКУТ» ЗАКАНЧИВАЕТ ИСПЫТАНИЕ НОВОГО... традиционной аэродинамической схемы составляет 11-12 EPN дБ, а у самолетов интегральной схемы... ГОДУ БУДУТ ПРОДОЛЖЕНЫ ИНТЕРФАКС-АВН. 12 февраля 2010 г. аганрогский авиационный научно... «ЗМКБ «Прогресс» им.академика А.Г.Ивченко». С 12 февраля 2010 года – генеральный конструктор..., рассказывал менеджер авиакомпании: вместо предполагавшихся 12 млн человек в год он может... WINGS В ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ AVIA.RU. 12 февраля 2010 г. АО "Национальная резервная... обращения России. НЕБЕСНАЯ СВЯЗЬ Ведомости. 12 февраля 2010 г. оскомиссия по радиочастотам... Як-42, а также лайнеры Ан-26 и Ан-24, которые эксплуатируются на местных... до 2012 года. Эксперты называют Ан-148 эффективным и востребованным проектом, предполагая... строительству заявлены наполеоновские. Тем временем Ан-148 уже запущен в серию и востребован...|ФЕВРАЛЬ В. Христенко в России, в том числе Ан-148) испытывает определенные трудности с получением... машин. Леонид Диденко ОАК ПРИЗНАЛА АН-140 СВОИМ. ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ... форуме в Красноярске корпорация впервые предложила Ан-140 региональным авиакомпаVIII. НОВОСТИ ГОСКОРПОРАЦИЙ... заказчика, а также на представление самолета Ан-140 на международном рынке", - сообщила... "ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ" ИНТЕРФАКС-АВН. 12 февраля 2010 г. омощник президента РФ... 130-250 км/ч. Продолжительность полета - 12 часов. Размах крыла - 8 м, длина - 4,7 м, разбег... ОТ СОЗДАНИЯ ВОЕННОТРАНСПОРТНОГО САМОЛЕТА «Коммерсантъ». 12 февраля 2010 г. В ближайшие недели европейский... и украинский авиапром, но и эксплуатанты самолетов Ан-124 "Руслан", прежде всего крупнейший...-204С и двух региональных пассажирских самолетов Ан-148100В производства воронежского авиазавода "ВАСО... намерение кубинской стороны приобрести самолеты Ан-148 согласно предыдущим договоренностям. А также... возможность дополнительного приобретения еще нескольких Ан-148 и Ан-158 (удлиненная версия до... между странами Латино-американского региона, а Ан-148 - внутри стран Карибского бассейна... и расположенными на высокогорье населенными пунктами. Ан-32 УКРАИНА ГОТОВИТ К ПОДПИСАНИЮ КОНТРАКТЫ...) обеспечило изготовление и поставку трех машин Ан-74 в рамках заключенных ранее контрактов....Антонова, на сегодняшний день многоцелевой Ан-74 эксплуатируется в 20 странах. В настоящее... программу модернизации самолета. Сегодня украинский Ан-74 участвует в тендере на поставку... внешней подвеске, для транспортировки до 12 раненых, проведения АВИАИНФОРМ поисково-спасательных...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
0/5
..., Вт Тип генератора Вырабатываемое напряжение: 12 В постоянного тока есть есть есть... виброускорение, м/с** Класс безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 * Указанная номинальная мощность... 18 18 22.7 22.7 25 12 12 12 12 7 есть есть есть есть есть... 220 В 32 А переменного тока* Розетка 12 В постоянного тока Болт заземления Рама Рукоятка* Аккумулятор* Выключатель цепи 12 В Провод высоковольтный (сзади) Транспортировочные кронштейны... напряжением 220 В и постоянного тока напряжением 12 В. Состоит из рамы, на которую... позволяет осуществлять питание потребителей напряжениями 12 В постоянного тока и 220 В переменного тока... 48 | Пайдалану жөніндегі нұсқау Қосылған тұтынушылар қуаты құралдың Пайдаланылатын электр...-ЭНА); Автоматты қосылу блогы бұзылған Карбюраторадың дұрыс емес реттелуі ` переведите...ңыз Тұтынушы қосылмаған (құралдың розеткасына айыр қосылмаған) Тұтынушыны қосыңыз... бөлшектердің коррозия салдарынан пайда болған ақаулар. ж) Қалыпты тозудың салдарынан істен шыққан бұйымдар, тез тозатын бөлшектер және...іш темірлер, бұрғылар, триммерге раналған қармақ баулар ж.т.с.с. жатады. Генератор бензиновый... топливный кран 3 и включите автоматический выключатель 12 генератора; Примечание! Батарея стартера должна...ін тигізбейтін кішігірім ауытпаушылық. 4) Бізбен расталған кепілдікті жағдай....zubr.ru Руководство по эксплуатации 12 | Таблица 1 Бытовые приборы Плита кухонная... 300 Факс 65 • • • • ` жанармай тамған орындарды құрғақ етіп немесе ЖЖЗ аққанын... байланысты жұмыстарды немесе зақымдалған бөлшектерді ауыстыру жұмыстарын орындамаңыз... бар күйінде және карбюраторда жұмсалмаған жанармаймен сақтамаңыз; ` құралды...; ` жанармай-жағармай заттарына арналмаған ыдыстарды қолданбаңыз. Құралды сен... асырады. Ескерту! Осы іс-әрекетті мамандандырылған электрик орындауы қажет. Құрал іске...ін генераторға жүктемені салмаңыз. Қосылған жүктемесі бар құралды өшірмеңіз. Жүктемелер...інің күйін және цилиндр басын тексеріңіз. Ластанған үстірт жағдайында цилиндр... коррозия табылса, онда зақымдалған бөлшектерді ауыстыру үшін қызмет көрсету орталы... 2 Потребитель | 43 Электрлі перфораторы болған соң, Құрал ғимараттың сыртында ғана...; ` құралды горизонталды орнатыңыз; ` дайындалған ыдысты майдың төгу саңылауына... (см. раздел Подготовка к работе). Ауыстырған кезде жану білтелері сәйкес келу... этого, не включая автоматического выключателя 12, подключите любой потребитель и попробуйте включить... подключение потребителей к цепям питания 220 В и 12 В. При перегрузке какой-либо цепи... предохранителя или включите автоматический выключатель 12. Примечание! Перед повторной подачей питания... заттарына (кейінірек, ЖЖЗ) арналмаған ыдыстарды қолданбаңыз. ** – при эксплуатации... ажыратыңыз. Ескерту! Құралға орнатылған аккумулятор батареясы генератор жұмыс істегенде...ңыз: ` батарея жабдығының қосылған клеммасы ажыратылуы керек; минустік ` батарея... өшірер алдында МІНДЕТТІ ТҮРДЕ қосылған тұтынушыларды ажыратыңыз. 5 секунд үзіліс аралы...қ жанармайдан босатыңыз. Бұл үшін бұрап алынған жану білтесін 2–3 рет (жаңа қоспаны...) реттеңіз (Әрдайым күтім бөлімін қараңыз); г) аталған жанармай түрі мен май сәйкес келет...қ; ` құралдың шамадан тыс дірілі жоқ; ` қосылған жүктеменің жұмысы (ауытқусыз және шегерімсіз); ` генератор қуатына қосылған қуаты сәйкес (сонымен қатар тұтынушылар...інің автоматты ажыратқышының іске жарамдылығы. Бұл үшін 12 автоматты ажыратқышты іске қоспай... үшін бір уақытта тұтынушыларды 220В және 12 В тоқ көзіне қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ...іліксіз жанармай болуын сипаттайды. Аталған себептерді жою үшін келесі әрекеттерді орында... 1.3 Перфоратор 1.2 Толық тегістеуге арналған станок немесе машинка 1.2 Таспалы тег... 3.5 Кір жуу машинасы 3.5 Радиатор түріне арналған жылытқыш 1.2 Жарық түсіретін қызатын... күйде – ол қосылады; ` генератор қосылған күйде – ол тоқтайды; ` генераторды... сүзгіштері ластанған, карбюратор реттелмеген немесе ластанған) бармайды; 2) Ұшқын жо...ғы вольтті сым білтеденажыратылған, жану білтелерінің электродтары ластанған немесе реттелмеген, жану... сәйкес қозғалтқышқа құйылған майды төгіңіз; Пайдалану жөніндегі нұсқау ` барлы... 0,12 • Imax кем емес, осында Imax – құралдың максималды тоқ көзі (орнатылған автоматты..., құралды зақымдаудан және оған қосылған электр жабдықтарды істен шы... айналу жүйесімен қамтылған (орталықтандырылған реттеуіш) , бұл электр тоқ көзінің сапасын... ауыспалы тоқ көзімен қамтамасыздайды. Ескерту! 12 В кернеу тоқ көз тізбегі тұтынушылар параметрлер... резервті қоректендіруді (резерв қосылғанға дейін тоқ беру үзілісі) қамтамасыздайды. Құрал...ілігін арттырады. Синхронды генератор, құралда орнатылған, үлкен жүктемені көтеру қасиеті бар.... — / 1 шт. 1 шт. — / 1 шт. Аккумулятор (орнатылған) 12 В клеммалары бар сым желі 1 дана... 1 дана 1 дана 1 дана Майды құюға арналған шұңғыма 1 дана 1 дана 1 дана 1 дана...ізіңіз. 7 Пайдалану жөніндегі нұсқаулық Майды құюға арналған қылта 8 Жанармай багының қақпағы 9 Вольтметр...і 18 Аккумулятор* 4 Стартер тұтқасы 19 12 В тізбегінің ажыратқышы 5 Жанармай багы... 18 22.7 22.7 25 7 12 10 10 12 12 12 12 7 бар бар бар бар... класс МСТ 12.2.007.0-75 * қозғалтқыштың аталған атаулы қуаты...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
0.09/5
... УКРАИНСКИХ ПОСТАВОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ САМОЛЕТОВ АН 148 ЭМЗ ИМ. МЯСИЩЕВА УЧАСТВУЕТ... HJT 36 ВЬЕТНАМ ЗАКУПИЛ У РОССИИ 12 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ СУ 30МК2 "СОКОЛ... соглашение с ФГУП «Рособоронэкспорт» на поставку 12 ударных вертолетов Ми 35М в эту... вдумчивый, индивидуальный подход к каждому студенту. 12 I. ПЕРВЫЕ ЛИЦА blok_5(63):blok_0... из ставки по валютному кредиту в 12% годовых. Субсидия по лизинговым соглашениям... аналогичного класса рос Руководствуясь статьей 12 Соглашения между сийского и зарубежного производства... Ан 74 (Ан 74Т 100, Ан 74ТК 100, Ан 74Т 200, Ан 74Т 200А, Ан 74ТК 200, Ан 74ТК 200С, Ан 74ТК 300, Ан... ванного для применения на самолетах Ан 148, которые серийно изготавливаются в России... и серийное производство модифика ций самолетов Ан 124 с двигателями Д 18Т и их 20... (Воронежское акционерное самолетостроительное общество) самолетов Ан 148 в России может поя виться... на право серийного производства самолета Ан 148 100. Что касается технической... имени Антонова на определенные модификации Ан 148 могла быть передана России... четырех самолетов Ан 148, в 2010 году семи машин, 2011 году 12, 2012... в программу строительства и подго товки производства Ан 148. ОАК планирует в 2009 году... зации серийного производства Ан 148 в размере 7,5 млрд рублей. Ан 148 III. РОССИЯ... обсл живание: -возд шных с дов Ан-12, Ил-78, Ил-76 всех.... 2.Переобор дование: -возд шных с дов Ан-12, Ил-76 для целей гражданс... т ющих изделий возд шных с дов Ан-12, Ил-76, Ил-78, Л-410УВП... УКРАИНСКИХ ПОСТАВОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ САМОЛЕТОВ АН 148 ИНТЕРФАКС АВН. 8 мая 2009... для выпуска самолетов Ан 148 в Воронеже, киевский авиаза В Ан 148 вод "Авиант... ситуация, связанная с кооперационными поставками в программе Ан 148 100 на ВАСО: авиазавод... обеспечить выполнение программы по производству Ан 148 на ВАСО. Как сообщил... готовятся стапеля под секции фюзеляжа Ф 1 и Ф 2 Ан 148 100, ориентировочно со следующего... 100 (производитель ОАО "Компания "Сухой") и Ан 148 (ОКБ им. О.К. Антонова) у ОАК... вес, т 47,9 Макс. коммерческая нагрузка, т 12 Дальность При макс. коммерческой нагрузке... примерно 14 т, а для базовой версии 12 т", уточнил собеседник агентства. В конкурсе принимают... двигателей для самолетов С -15, С -25, Ан-140, вертолетов "Миля", "Камова" и газот... вбивают Суперджет. Производство Ту 334, Ан 148 всячески затягивается – через них... авиастроения имеют этот показатель в пределах 0,12. (СПРА) – столбовая дорога тесных взаимосвязей..., а это, пожалуй, важнейший аргумент. Самолет Ан 148 – творение полностью украин ское..., глубоко модернизированного самолета Ту 204СМ, Ан 148, реализовать комплекс мер по...», — говорит эксперт. БОЛЬШЕ ПРАВ Ведомости. 12 мая 2009 г. резидент Дмитрий Медведев... боевых возможностей вертолетов Ми 28Н и АН 64 с констатацией на основе этого... стороны – достоинства и только достоинства вертолета АН 64 без какой либо даже... летным характеристикам Ми 28 превосходит АН 64. По характеристикам собственного излучения... никто не снимал с вооружения вертолета АН 64, также требуется прямая видимость...ётов МИ 8, МИ 24, АН 124, АН 225, пасса приятия поставили задачу... современных самоле тов и вертолетов: АН 124 «Руслан», АН 225 «Мрия», ИЛ 86... изготовляются на современном высо самолета Ан 70, обеспечивающие его уникаль коточном... нового поколения: Ил 114, Ан 140 и Ан 38. 71 blok_5(63):blok_0.... Пять больших экранов TDS 12 с диа гональю 12,1 дюйма (разрешение матрицы 1024..." НАЗНАЧЕН ВЛАДИМИР ОБЪЕДКОВ «АК "Сибирь"». 12 мая 2009 г. остоялось заседание совета... генеральным директором ОАО "Авиакомпания "Сибирь" с 12 мая 2009 года назначен Владимир... увеличить количе ство внутренних маршрутов с 12 в 2008 г. до 45 в 2011 г. Сейчас... АВИАИНФОРМ ренних и внешних перевозок) упадет с 12% до 9%, "Аэрофлота" вырастет с 22% до... «Мрия» (наи больший в мире самолет) и АН 124 «Руслан» (самый мощный самолет... (одно рабочее место дает работу 12 работникам в смежных отраслях). Иногда о реанимации... плуатантов авиатехнику самолеты многоцелевой семьи Ан 74. К нам поступают также предложе... международной коо перации выступает программа Ан 148, в реали зации которой принимают... проектно кон структорскую разработку самолета Ан 148 200, который будет отличаться.... АНАЛИТИКА СДЕЛАНО В РОССИИ “Российская газета”. 12 мая 2009 г. оссийская военная техника... транспорте взлетной массой от 3,5 до 12 т, до сих пор базируется ментальность.... человек. Предприятие строило транспортные самолеты Ан 12, Ан 22, Ил 76 и их модификации... двумя бесфорсажными двигателями ПС 30В 12. Номинальная тяга двигателя 4500 кг..." (22,76%), ЗАО "Авиатор" (10,12%), государство (6,25%). XVIII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО... телестроительная корпорация". ВЬЕТНАМ ЗАКУПИЛ У РОССИИ 12 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСТРЕБИТЕЛЕЙ СУ 30МК2 ИНТЕРФАКС... во Вьетнам дополнительную партию из 12 многофункциональных истребителей Су 30МК2 общей..., что контрак том предусматривается поставка 12 истребите лей Су 30МК2 производства... М 101Т (раз работан для замены Ан 2, способен перевозить до шести пассажиров...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
0.03/5
... КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. СОДЕРЖАНИЕ БЮЛЛЕТЕНЬ... авиадвигателестроения из госбюджета выделено дополнительно 12,5 млрд рублей 10 Компания "Сухой... 2 и другие новости БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. ОБЗОР НОВОСТЕЙ.... источник: газета «Гудок» 12.12.08 3 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008... и торговли Российской Федерации. источник: ОАК 12.12.08 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО "НАЗ... в сентябре. источник: AVIAPORT.RU 11.12.08 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ И ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ... АВИАДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО ДОПОЛНИТЕЛЬНО 12,5 МЛРД РУБЛЕЙ На развитие российского... зал Ю. Бажанов. источник: AVIAPORT.RU 12.12.08 ПМК СОКРАТИТ ОКОЛО 2 % УПРАВЛЕНЦЕВ... стандартных контейнеров, коммерческая нагрузка составляет 12—14 тонн. Этим самолет отличается... нагрузку. источник: АРМС ТАСС 01.12.08 МИНОБОРОНЫ ЗАИНТЕРЕСОВАЛОСЬ БУРЯТСКИМИ ШТУРМОВИКАМИ... пресс служба. источник: «Коммерсантъ — Хабаровск» 12.12.08 15 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ... Федерации. источник: ОАК 12.12.08 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008... рованных специалистов. источник: «ЗАО "Транзас"» 12.12.08 17 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ... собеседник агентства. источник: газета «Гудок» 12.12.08 ЗАКОНЧЕНЫ ЧАСТОТНЫЕ ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ.... источник: газета «Гудок» 12.12.08 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008... и с наземными службами. источник: «Ведомости» 05.12.08 ПРОВЕРЕНА ОСТАТОЧНАЯ ПРОЧНОСТЬ И ПОДТВЕРЖДЕНА... выиграть", — подчеркнул В. Дзиркалн. О намерении приобрести 12 российских ударных вертолетов Ми 35М... в комплектации Prestige. источник: JETS.ru 12.12.08 AIRBUS УСПЕШНО ИСПЫТАЛА ДВИГАТЕЛЬ... затормозила работы. источник: AVIAPORT.RU 12.12.08 BOEING СДАЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМУ... Национальной гвардии. источник: AVIAPORT.RU 12.12.08 DELTA AIR LINES ОТМЕНЯЕТ... контракт с компанией AgustaWestland на модернизацию 12 британских армейских вертолетов Lynx AH... годом позже. источник: AVIAPORT.RU 12.12.08 CESSNA ПОСТАВИЛА ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ... к 2020 году. источник: JETS.ru 12.12.08 УВИДИТ АВИАНОСЦЫ ЗА ГОРИЗОНТОМ.... источник: «Пермский моторостроительный комплекс» 09.12.08 47 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ... 20 процентов. БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. — Использование композитных...",— говорит собеседник БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. "Ъ". Провал переговоров... создал на базе российских машин Ан 12 и Ан 24. На оружейных выставках Китай... компании — восемь самолетов Ан 24 и Ан 26, два Ан 140, шесть Ту 154М... одним самолетом самарского производства — модифицированным Ан 140 100. К февралю 2009 года... 8 и 2 транспортных самолета Ан 26. После БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008... — Пермь» 18.12.08 "АВИАКОР" СОБЕРЕТ ШЕСТЬ САМОЛЕТОВ АН 140 ДЛЯ АВИАКОМПАНИИ... соглашение "О введении в эксплуатацию регионального самолета Ан 140 100 в транспортный комплекс Республики... эксплуатант региональных самолетов нового типа Ан 140. Сотрудничество авиакомпании и завода "Авиа... самолетом самарско го производства — модернизированным Ан 140 100. "Якутия" доказала эффективность... в том, что БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. отечественные производители... источник: «Военно промышленный курьер» 10.12.08 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ... и Ту 230), Д 27 (для Ан 70, Ан 180 и Бе 42) и энергетических установок... продолжения производства и т. д., БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. но сейчас... предприятий, владе БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. ющих ключевыми.... Екатерина НАЗАРОВА источник: «Ведомости — Поволжье» 12.12.08 67 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ... ОПК, а критерии БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. "эффективного ведения... всероссийских выставок. БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. Завод обладает...: Елена ПАРИНА источник: «Ведомости — Пятница» 12.12.08 ГАЗЕТА О МОТОРАХ И ЛЮДЯХ ПЕРМСКИЕ... поддержке стратегических БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. предприятий. В частности... КИСЕЛЕВА источник: газета «Коммерсантъ» 19.12.09 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ РЕДАКЦИОННАЯ... стран. источник: АРМС ТАСС 11.12.08 РУКОВОДИТЕЛИ АГРЕГАТНЫХ И МОТОРОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ... существенно улучшить БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. аэродинамические характеристики...). Билеты: взрослые — 50 руб., школьники — 12 руб., дошкольники — бесплатно; фотосъемка — 100.... Мария ВЛАСОВА источник: «Ведомости — Пятница» 12.12.08 МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ – современный высокотехнологичный..., безавтоклавные 81 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. технологии подразумевают... с рецессией, боль БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. шинство опытных... Г. В. НОВОЖИЛОВ 93 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. ОБРАЩЕНИЕ КЛУБА..., город Москва БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. "…СОДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРЕСТРОЙКЕ..., аудиовизу 97 БЮЛЛЕТЕНЬ КЛУБА АВИАСТРОИТЕЛЕЙ №12 (48), декабрь 2008 г. альных, интерактивных...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
0.03/5
... 7. Постройка первого Су-35 8. Сертификация Ан-148 и начало его производства на... перспективных региональных лайнеров «Суперджет-100» и Ан-148. Случится ли долгожданный подъем... перспективных региональных лайнеров «Суперджет-100» и Ан-148. Случится ли долгожданный подъем... (2008) 3.08.2007 28.12.2007 28.12.2007 №10/2007, с.8 Cubana....2007 06.2007 14.12.2007 30.12.2007 2007 «Волга-Днепр... шло освоение производства регионального самолета Ан-148, получившего сертификат типа в феврале 2007 г. В Самаре продолжалось изготовление следующих Ан-140 и последних Ту-154М, параллельно... постройка самолетов местных воздушных линий Ан-38, однако похвастаться какими-либо... серийное производство новых региональных лайнеров Ан-148-100. Планами ОАК предусмотрен... минувшего года финансирующая программу производства Ан-148 в России лизинговая компания «Ильюшин... подписаны два контракта на поставку Ан-148-100 российским авиакомпаниям – «Полету... видимости, они и станут первыми эксплуатантами Ан-148 воронежской сборки. Кроме того... на «Авиастаре» тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан». Несмотря на наличие..., самолеты будут строиться в модернизированном варианте Ан-124-100М-150. В любом случае...» Игорь Гаривадский, именно столько (10) Ан-140 его предприятие планирует собрать... «Авиакора» в 2007 г. ограничилось постройкой второго Ан-140-100 для авиакомпании «Якутия... типов – среднемагистральные Ту-154М и региональные Ан-140-100. В то время как... не «раскрутит» более перспективную программу Ан-140. В 2008 г. в Самаре будет построен последний – третий – Ан-140-100 для авиакомпании «Якутия...-пассажирские самолеты местных воздушных линий Ан-38. Первоначальными планами ОАК предусматривался... до 2012 г. в Новосибирске 95 самолетов Ан-38, в т.ч. около трети – на экспорт. С 2007 г. маркетинг Ан-38 осуществляла лизинговая компания «Ильюшин... только о контракте на один модернизированный Ан-38-121 от ФГУП «Госземкадастрсъемка..., сейчас прорабатывается вопрос о совместном производстве Ан-38 с «одним из сибирских заводов... сможет, скорее всего, только в модификации Ан-38-200 с российскими (кстати тоже... объему выпуска «Суперджетов» на КнААПО и Ан-140 на «Авиакоре», а также вероятные задержки с освоением производства Ан-148 на ВАСО и Ту-334... Ан-140-100 №11/2006, с.33 с 2009 2008 (11.2007)** с 2008 №12... «Суперджет-100» «Аэрофлот» 30 (+15) - 7.12.2005 с 2008 №6/2007, с.5 «Суперджет-100.../2005, с.5 9.12.2006 с 2009 №1-2/2007, с.12 - 19.12.2006 с 2009 №1-2/2007, с.12 «Суперджет-100...» (Армения) «ИтАли» (Италия) МЧС НАПО Ан-38-121 «Госземкадастрсъемка» 1 - 2007 2008... с «Якутией» предусмотрена постройка трех самолетов Ан-140. Первые два из них...-96-400Т, разворачивающимся выпуском региональных Ан-148, а также производством деталей из композиционных материалов для самолетов Ан-148, «Сухой Суперджет-100» и по..., в т.ч. 330 – модели 737NG, 16 – 747, 12 – 767 и 83 – 777. Количество поставленных... истребителя F/A-18E/F и самолета РЭП F/A-18G, 12 истребителей F-15, 9 учебно-тренировочных самолетов... составляла 36 машин, сейчас – всего 12. Обнародовала европейская компания и данные о заключенных... занимала среди российских предприятий ОПК 12-е место, то в 2006 г. уже 5-е. Авторитетный... 150 250 200 15 10 12 12 Ту-243 «Рейс-Д» Разработчик: «Туполев... масса боевой нагрузки, размещаемой на 12 точках подвески, достигает 8000 кг... января двумя рейсами транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» должны быть переброшены... корпорации «Иркут» поднялся транспортный самолет Ан-124 «Руслан», на котором были... ресурсов 16 болгарских МиГ-29 (12 одноместных и четырех «спарок») стоимостью 48...». М.Д. Мирослав Дьюроши Завершается программа модернизации 12 истребителей МиГ-29 ВВС Словакии... Ту-204СЕ, а также трех региональных Ан-148-100. Финансирование постройки самолетов... Министерства обороны России (см. «Взлёт» №12/2007, с. 16). И вот 24 декабря... осуществлявшим грузовой рейс транспортным самолетом Ан-12БП авиакомпании «Атран» (разбился на... удалось спастись. Но в результате падения Ан-12 выжить не удалось ни одному... расследование катастрофы 29 июля с самолетом Ан-12БП RA-93912 авиакомпании «Атран... комиссии МАК говорится: «Катастрофа самолета Ан-12 RA-93912 произошла в результате его... в них птиц. Отсутствие в РЛЭ самолета Ан-12 рекомендаций по действиям пилотов в случае... г. с орбитальной группировкой ограниченного состава из 12 КА. В декабре 1995 г. орбитальная группировка...» автомобильный навигатор с 20 каналами GPS и 12 каналами ГЛОНАСС, кроме навигации, имеет.... Межпланетный зонд достигнет Марса в 2008 г. 12. МТКК «Индевор» бал пристыкован к МКС... 1 Sea Launch 1. Пегги Уитсон – 28 ч 12 мин (4 выхода) 2. Майкл Лопес-Алегриа... Итого Всего запущено 50 29 12 11 7 5 1 1 116 В т.ч. В т.ч. выве- потеряно в дено в результате аварий космос 49 1 28 1 12 11 7 5 1 1 113 3 Распределение запущенных КА... 40 с Харрисон Шмитт, США 14.12.1972 Продолжительность единичного 7 ч 36 мин... 23 22 16 14 13 12 12 11 Страна (организация) Испания Израиль... установки на пассажирских и транспортных Ан-24РВ и Ан-26, выявила необходимость довольно большого...