Двигательная установка. РД-8. [Редактировать]

Двигатель предназначен для управления полетом второй ступени ракеты "Зенит" по всем каналам стабилизации. После выключения в полете двигателя РД-120, одновременно используется как маршевый и рулевой. Однорежимный двигатель обеспечивает поддержание заданной тяги и регулирование соотношения компонентов топлива. Впервые в практике двигателестроения двигательная установка данного класса выполнена по схеме с дожиганием генераторного газа. В РД-8 установлены сигнализаторы давления, которые выдают команду на выключение при выработке компонентов из баков ракетных носителей. Двигатель может находиться заправленным компонентами в течение 24 ч.

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Количество включений1 и более
2Компоненты топливажидкий кислород + керосин
3Время работы в полете (до)1100
4Номинальный удельный импульс тяги (в пустоте), с342,0
5Тяга двигателя в пустоте, тс8,0
6Абсолютное давление газа на срезе сопла камеры, кгс/см в кв.0,05
7Воспламеняемость топлива в камере двигателяпусковое горючее
8Абсолютное давление газа в камере сгорания, кгс/см в кв.78
9Массовое соотношение компонентов топлива2,4
10Угол качания камеры двигателя качания± 33

Найдено 1000 документов по запросу «РД-8». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
...ін факторлар арасындағы байланысты орнату;  технологиялық үрдістер мен операцияларды жобалау методологиясын...і. Одан әрі стандарт бойынша кезекті технологиялық үрдіс жасалады. Бұл аталмыш технологияны тетікт... т.б. сыныпты тетіктерді дайындаудың технологиялық үрдісін жасауға арналған тараулар және... керек. 11 Ш. Д. Ахметова, А.К. Ильясова 1.2. Технологиялық үрдістің дәлдігін есептеу әдістері Технологиялы...і бекіту үшін қолданылады және базалау үрдісінде қатыспайды). 1.6-сурет. Призмалық дайындаманы... және технологиялық болып бөлінеді. Технологиялық үрдісте орындалатын орналасуы бойынша: қаралай.... Технологиялық база – бұл дайындау және жөндеу үрдісіндегі бұйымның немесе дайындаманың күйін аны.... 2. Базалардың тұрақтылық коэффициенттері. Техникалық үрдістерді жасау кезінде бір бетт...ІКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРІН ЖОБАЛАУ 4.1. Технологиялық үрдісті жобалауға қажетті ақпарат... кезде қолданылады. Қорытылатын үлгі бойынша құю үрдісінің мәні, ажыратылмайтын қыш қабықты қалып.... Пластикалық массаның қалыптық түрленуі Қалыптану үрдісінде бұйымның түрлі пайдалану қасиеттер... әдістердің өз бағасы; Б) механикалық өңдеу үрдісінің өз бағасы. 4.6. Дайындаманы орнату үшін технологиялы...ін өндіру технологиясы 4.10. Технологиялық үрдістердің типтенуі Конфигурациясы мен өлшемдер...ғының айырмашылығына әкеледі. Технологиялық үрдістерді жобалаудың жалпы қағидаларын, сондай...ің типтеуі тетік классификациясына және технологиялық үрдісті жасаудың жалпы қағидаларына нег...іктерін дайындауды қамтитын қағидалық технологиялық үрдістің туындауын түсінеміз. Тетіктерд...ік өлшемдері жабдық сипаттамасына және технологиялық үрдістің сипатына әсер етеді. Бірдей...і формалы тетіктерді ұқсас технологиялық үрдіс бойынша дайындайды. Мысалы, сатылы білік пен.... Біліктер: а - сатылы; б – крестовина Ұқсас технологиялық үрдістер корпустық тетіктерден, кронштейннен..., плита, бұрыштық т.б.), оларды ұқсас технологиялық үрдістер бойынша дайындауға болады. Дөңгелек...қиналары. Бұл тетіктерді дайындаудың технологиялық үрдістің сұлбаларына ұқсас. Өңдеудің типт...қ рычаг; 4) жай брускалар. Әр типтің технологиялық үрдісте өз ерекшелігі болады. Оларды дайындауды... немесе бунтты материалы) типтік технологиялық үрдістің механикалық өңдеу операцияның ұза...і өңдеудің нақты (оңтайлы) технологиялық үрдісі жасалады. 79 Ш. Д. Ахметова, А.К. Ильясова 5. КӨЛІКТ... жағдайлардан автоматтандыруы қиын сыйымды үрдіс болып табылады. Блоктың сырттай қарауынан... өсi орнынан түсiруге дәл келедi. Технологиялық үрдіс қуыс бiлiктерiнiң өңдеуiнiң жанында бiлiктi..., А.К. Ильясова 5.2.2. Иiндi білікті дайындаудың технологиялық үрдісі Дайындаманы алу. Иiндi белдiктердiң пiшiлген...інің орталығының беттерiн қабылдайды. Механикалық үрдістiң жобалауында бiлiктiң ұзындығы бойынша... ортаға дәл келтiруi. Механикалық өңдеудi келтiрiлген үрдістен шеттердiң қыруы, бiлiк беттерiнде... технологиясы 5.2.3. Таратушы білiктердiң жасауының технологиялық үрдісі Сәйкесiнше таратушы білiктердiң газ бөлушiнi... тексередi. 5.2.4. Сатылы бiлiктердi жасауының технологиялық үрдісі Негiзiнде сатылы бiлiктер конструкциялық және... Ш. Д. Ахметова, А.К. Ильясова Өнiмдiлiктi арттыру үшін қыру үрдісі жеткілікті, демек: а) жоғары... білдектерде сериялы өндiрiс орын алады. Бұл үрдісті орындау үшін автоматты арнайы жұдыры... үшін қажет, сондықтан қыру үрдісі талқандау үрдісіне қарағанда ти...ін домалату. Цилиндрлік дөңгелек тісшелерін домалату үрдісі тіс кесуден кейінгі туынды шара... аз болады, сондықтан толық үрдіс қамтылмайды. Тангенциалды (диагональды-көлденең) тісқыруды... iлiктiру элементтерiндегi қателіктер хонингтеулер үрдісіндегі металдың аз болуынан кемид... ететiн құрылымдармен орындалады. Осылайша аталмыш үрдістің қысымдық айырмашылықтары болады...қтар қолданылады. Тазалап өңдеу үрдістері бірнеше үрдістік шаралардан қалыптасқан... үшін, әсiресе жылумен өңдеуден кейiн, қыру үрдісі қолданылады. Жаппай және үлкен сериялы... трактор зауыттары үйреншiктi бекiткiштердi өңдеу үрдісінің технологиялық жүйелерін қолданады, жабдықтары... баспалау арқылы сомынды дайындау үрдісі. 5.6.3. Бұрамаларды көп позициялық автоматтармен ыстық көлеммен... мен біліктің, 7-3 пуансондық позициялары өңдеу үрдісінің негізін қалайды. 5.26-сурет. Сомынды... 5.27-суретте көрсетiлген. Дайындау үрдісі келесі технологиялық үрдістермен орындалады. Өлшемі 165...өлiктегі салпыншақ шиыршық серiппесiн жасау үрдісінің технологиялық сұлбасы Шаралар Өлшемі 14... дақпырттағы қосарлану үрдісі қысқартылады. Баспалау үрдістерін механикаландыру және автоматтандыруы... дәлдігі…………….………......……….... 1.1. Өңдеу қателіктері……………………………...……….... 1.2. Технологиялық үрдістердің дәлдігін есептеу әдістері... 1.3. База...ІКТЕРДІ ӨҢДЕУДІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСТЕРІН ЖОБАЛАУ........................................................ 4.1. Технологиялық үрдісті жобалауға қажетті ақпарат...…........ 4.9. Техникалық бақылау………………………………......... 4.10. Технологиялық үрдістердің типтенуі........………….... 182 3 5 5 12 15... білiктердiң жасауының технологиялық үрдісі........................................................................................... 5.2.4. Сатылы бiлiктердi жасауының технологиялық үрдісі 5.3. «Қуысты цилиндр» класыны...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... күрделіленуімен сипатталатын болса, бұл дәуірдің халықаралық қатынастардың тұрақсызды...іреді, Космополитизм мен интернационализмді талдау үрдісі міне дәл осыдан туындайды. Интернационализм жалпы...ілікпен үйлесе астасып жатады. Қоғамдық өмірді интернационалдандыру және космополиттендіру процестер...қ­әдіснамалық негіздерін тұжырымдап, қоғамдық өмірді демократияландыруда зор рөл атқарулары парыз... сананы өсіру мақсатымен қоғамдық өмірдің барлық салаларындағы терең өзгерістермен...ік білім алу кеңістігінде интеграциялық үрдістердің тереңдеп кең қанат..., елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Оның дамуы барысында Н.Назарбаевтың этносаралы... этностардың мүдделерін, құқықтарын бір арнаға түйістірді. Әрбір ұлттың тегіне, дініне..., елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Оның дамуы барысында Н.Назарбаевтың этносаралы...і бола түсуде).Бұл шаруашылық пен қоғамдық өмірдің интернационалданрылуының, халықаралық және ішк...ітілген. Мыңжылдық қиылысында әлемдік үрдістің дамуы адамзатқа көптеген қау...ң қабылдануына да үлкен қолдау білдірді. Бұл тарихи оқиғалар еліміздегі қоғамды... этностардың мүдделерін, құқықтарын бір арнаға түйістірді. Әрбір ұлттың тегіне, дініне..., елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Оның дамуы барысында Н.Назарбаевтың этносаралы...­1959 жылдар кезеңіндегі миграциялық үрдістердің нәтижесінде Қазақстан... этностардың мүдделерін, құқықтарын бір арнаға түйістірді. Әрбір ұлттың тегіне, дініне... ерекшеліктер, салт­сана, дәстүрдің еш мәні жоқ. Салафиттер қатарындағы мадхалиттер...і үй күтушісі болып тапқан ақшаға өмір сүрді. Бұл қоршаған нәрсенің бәріне рен... лаңкестерді де күтіп тұрғанын түсіндірді. Егер олар әлі тұрмыс құрмаған...іздерін түркі ойшылдарының көзқарасындағы даму үрдісінің жаңа дәуірдегі соны сипаттағы көрінісі тұрғысынан..., мінезі айдан анық көрініп тұрады» [4, 26­б]. Бұл пікірдің жалған еместігіне ақын... А., 2002 ж. 2.М. Мақатаев. «Жылап қайттым өмірдің базарынан» А., 1994 ж. 3.Қ. Алпысбаев. «Мұқағали поэзиясында... өзгерістердің маңызды бастамасын көрді [1]. Шын мәнінде, рухани тазалықты... сөз айтылса да ол қазірдің өзінде әлемдік өмірдің негізгі қалыптастырушы факторларыны... алатын дәрежеде көрсетілген. «Дін — бейбіт өмірдің субстанциясы. Дін арқылы көпшілік арасында...ілігі өзінің ислам дінімен байланысын ұлттық дәстүрдің құбылысы ретінде қарайтындығы шынды...ң қоғамдар, ұйымдар т.б. бар. Осындай іс­әрекет үрдістің елдің берекесін, бірлігін жалпы...індегі халықтар мұсылман дінін қабылдау үрдісі өте көп уақытқа дейін созылады... трактаттарымен баға жетпес мол еңбек сіңірді. Тек Әл­Фараби емес Жүсіп Баласұғани... трактаттарымен баға жетпес мол еңбек сіңірді. Тек Әл­Фараби емес Жүсіп Баласұғани...қ кеңістігін құрылымдап, бір жүйеге келтірді.[5] Діни бірлестіктердің саны мен...ғын объективтік шындыққа сәйкес келтірді. Одан басқа, кейбір діни бірлест... немесе жедел басқару құқығында оқу үрдісін ұйымдастыру үшін санитарлық ережелер мен нормаларды... мемлекеттік­конфессиялық байланыстарды және діни үрдістерді басқарудың стратегиясын біркелк...із. Ислам дінінде саяси ­ қоғамдық, рухани өмірдің барлық саласы қамтылған. Соларды...із. Ислам дінінде саяси ­ қоғамдық, рухани өмірдің барлық саласы қамтылған. Соларды..., зайырлы қоғамымызға қауіп төндіріп тұрған үрдістерге тосқауыл қою – орта... құбылыстардың өз уақыттарында белгілі бір тарихи үрдістерде қалыптасып әрі дамып келгендігі аны..., психологиялық тұрғыдан ерекшеленеді» деген ой­пікірді 231 айтады [1, б. 312]. Бұл тұрғыда айтатынымыз... қатарына өтіп келе жатыр. Бірақ та бұл үрдіс әлі толық түрде кодификацияланған жо...і терроризмнің жалғасы», ­ деген ой­пікірді ұстанады [1, б. 312]. Бұл ой­пікірмен ішінара...із. Ислам дінінде саяси ­ қоғамдық, рухани өмірдің барлық саласы қамтылған. Соларды...ғдарыстарға ұшырағандар; қазіргі өмірдің қиыншылықтарын көтере алмай ширы... білім және ұлттық тәрбие. Білім беру саласында оқу үрдісін ұйымдастыруға және оның мемлекеттік білім беру...қтарын дамытуға, діни ахуалдың даму үрдістерін талдауға және болжауға ғылыми...ған әлеуметтік мәселелердің жиынтығы; ­­ әлеуметтік өмірдің психо­физиологиялық ауыртпалығы; ­ саналы ойлау... олар қандай күйді бастан кешірді? Біз бұған кінәлі емеспіз бе? Деген көптеген...қ санаға шамадан тыс салмақтар түсірді. Осы жағдайларда қоғамтанымдық, гуманитарлы... терроршыларды әлеуметтік аутсайдерлер деп тану үрдіске айналған.Бұл шынында да... оқиғалар желісіне, құбылыстардың жалпы үрдісіне көз салу, бұлай деп тұжырымдауды...ққа ие. Қоғам дамуының қазіргі үрдістері осыны дәйектейді. Осы тұрғыдан... тарихи әділдікті қалпына келтірдік. Этникалық, мәдени және діни әралуанды... жанама үдерістердің барлығы қоғамдық өмірдің маңызды бөлігің қамтитындықтан,дін төңірег...ікті,имандылықты,тектілікті сіңірді. Сондықтан ғасырлар қойнауында Ислам... қоғамдық сана мен қоғамдық рухани өмірдің өзгерістерін тудырды, олай болса... жағдайдан кейін, әрбір адам өмірдің мағынасы, өзінің өмірінің қауіпсізд..., осы дүниетаным адамның ары қарай өмірді қабылдауы және өзін­өзі сақтау түйс...ғымсыз деп қабылдамайтын, радикалды ой­пікірді ұстанушылар бар, бұл топтар референтті топтар...үрмен қатар, әлемдік деңгейдегі үрдістерден хабардар болудан құралады. Өз Отанын...ғын көреді. Сондай­ақ, ұлттық дәстүрдің ислам шарттарына қарсы келмейтінд...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
...ү эчтҽлеге инвариант һҽм вариатив ҿлешлҽрдҽн тора. Татар теле буенча мҽҗбүри...ҽ фигыльлҽрнең тҿп формасы буларак сүзлеклҽрдҽ бирелүе. Инфинитив фигыль, аның мҽгън... сүзлҽр.Аларның формалары, теркҽгечлҽрдҽн аермасы. Татар һҽм рус теллҽренд... язу. 7.Программага кертелгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн алынган ҿзеклҽрне файдаланып, изло...ҽ һҽм торле спектакль –концертларда,мҽктҽплҽрдҽ уздырылган бҽйрҽм кичҽлҽрендҽ алган тҽэсирлҽрдҽн файдаланып, сочинениелҽр язу. 8 нче сыйныф...ҽлҽр. Аналитик һҽм синтетик иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ бҽйлҽүче чаралар һҽм тыныш билгел... дҿрес басым белҽн ҽйтү. Җҿмлҽлҽрдҽ логик басымны дҿрес билгелҽү, тиешле...ҽ фонетик анализ ясау. 5.Орфографик сүзлеклҽрдҽн файдалану. Лексика һҽм фразиология буенча. 1.Татар... дҽрес куллану. 3.Тҿрле типтагы сүзлеклҽрдҽн файдалана белү. Сүз тҿзелеше һҽм сүз ясалышы буенча... ҽдҽбияты укытуның бурычлары түбҽндҽгелҽрдҽн гыйбарҽт: 1. Укучының татар ҽдҽби телен... һҽм мирасын ҿйрҽнү аша яшүсмерлҽрдҽ Ватанга, халыкка, туган телгҽ мҽхҽбҽт, олыларга... бирүдҽ,аларны халкыбызга хезмҽт итҽрдҽй шҽхес буларак формалаштыруда бу ҽсҽрл... юлы һҽм иҗаты. ―Үги кыз‖ пьесасы. Ҽсҽрдҽ халык ҽкиятенең үзенчҽлеге, җанлы... һҽм иҗаты. ―Йолдызлы малай‖ хикҽясе. Ҽсҽрдҽ сугышның ачы фаҗигасе тасвирлану... эзли, дилҽр‖ шигыре, ―Бакчачылар‖ поэмасы. Ҽсҽрдҽ тирҽн лиризм, гадилек,сугышчан патриотизм... авыл‖ шигыре, ―Шүрҽле‖ поэмасы.Ҽсҽрлҽрдҽ Туган якка мҽхҽббҽтнең чагылышы... тҿшенчҽ. ―Рҿстҽм маҗаралары‖ повесте. Ҽсҽрдҽге фантастик вакыйгалар, чынлык дҿньясы...ҽм, матур сыйфвтларының тасфирлануы. Ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ психологизм. Рафил Төхфҽтуллин. Иҗаты... турында белешмҽ. ―Беренче театр‖ комедиясе. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн конфликтның бирелеше...ҽ. ―Яшҽү белҽн үлем арасында‖ повесте. Ҽсҽрдҽ тоткыннарның яшҽүгҽ омтылышын чагылдыру, фашизмны... турында белешмҽ. ―Ишан оныгы‖ романы. Ҽсҽрдҽ авторның авыр яшьлеге, аның сҽбҽпл.... Язучының тормышы һҽм иҗаты. ‖Агыйдел‖ повесте. Ҽсҽрдҽ 30 нчы еллар барышындагы тарихи... турында белешмҽ. ―Изге ҽманҽт‖драмасы. Ҽсҽрдҽ батырлык, уңай һҽм тискҽре образларны...ң язмышы‖ повесте. Тормыштагы авырлыкларны җиңҽ алуның ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнеше. Самат Шакир... ҽбинең изгелеге, шҽфкатьлеге. Авторның кешелҽрдҽ яхшылык сыйфатлары кими баруына борчылуы... белешмҽ. ―Гомер ике килми‖ повесте. Ҽсҽрдҽ хаксызга рҽнҗетелгҽн кешелҽр язмышы. Рҽссам... чагыштырып ҿйрҽнү; авазларны сүзлҽрдҽ, сүзтезмҽ, җҿмлҽлҽрдҽ, бҽйлҽнешле сҿйлҽмд..., кызганычка каршы кебек кереш сүздлҽрдҽн файдаланырга күнектерү. 19. Фразеологик бер..., антонимнар, синонимнар, фразеологик һҽм башка тҿр сүзлеклҽрдҽн файдаланырга ҿйрҽтү. 39 10. Сҿйл... берничҽ булырга мҿмкин. Мондый дҽреслҽрдҽ алда ҿйрҽнелгҽн лексика һҽм рамматика... дҽреслҽре оештырыла . Бу дҽреслҽрдҽ тексттагы лексик-грамматтик материал сҿйл... чагыштырып ҿйрҽнү; авазларны сүзлҽрдҽ, сүзтезмҽ, җҿмлҽлҽрдҽ, бҽйлҽнешле сҿйлҽмд... берничҽ булырга мҿмкин. Мондый дҽреслҽрдҽ алда ҿйрҽнелгҽн лексика һҽм рамматика... дҽреслҽре оештырыла . Бу дҽреслҽрдҽ тексттагы лексик-грамматтик материал сҿйл...ү эчтҽлеге инвариант һҽм вариатив ҿлешлҽрдҽн тора. Татар теле буенча мҽҗбүри... ясау. Басым. Интонация.Ҽлеге ҿлкҽлҽрдҽ эшлҽгҽн галимнҽр, аларның тҿп хезмҽтл... сүзлҽр.Фразиологизмнар. Лексикография. Ҽлеге ҿлкҽлҽрдҽ эшлҽгҽн галимнҽр, аларның тҿп хезмҽтл...ҽ һҽм иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ, катлаулы кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽрен кую..., Татарстан Мҽгариф һҽм фҽн министрлыкларының мҽктҽплҽрдҽ урта һҽм тулы белем алу стандартлары...ҽүнең табигать белҽн бҽйлҽнеше, ҽсҽрдҽге романтик стиль. ―Идегҽй‖ дастаны...ң иҗат ителү тарихы, тҿп образның бирелеше. Ҽсҽрдҽ ил идарҽсе, халык язмышы...ҽре. Алардагы тема тҿрлелеге. Ҽсҽрлҽрдҽ дҿньявилык һҽм суфилык. Хезмҽт кешесенҽ мҿнҽсҽбҽт. Күңел.... Шагыйрьнең ҽдҽбиятка алып килгҽн яңалыгы. Ҽсҽрдҽ мҽхҽббҽтнең чалылышы. Шиһабеддин...ҽрнең яклануы, хаксызлыкка каршы кҿрҽш. Сатирик ҽсҽрдҽ аымнар, иронияле сурҽтлҽүлҽр. Муса.... Тормышы һҽм иҗаты. ―Хисамеддин менла‖ повесте. Ҽсҽрдҽ искелек тарафдарлары, аларга алмашка килг...ҽр Фҽйзи. Тормышы һҽм иҗаты. ―Галиябану‖ драмасы. Ҽсҽрдҽ мҽхҽббҽт гүзҽллеге, сафлыгы, образлар бирелеше... җыр һҽм музыка кергҽн беренче ҽсҽрлҽрдҽн берсе булуы. Шҽехзадҽ Бабич. Тормышы һҽм иҗаты. ―Кандала‖ балладасы. Ҽсҽрдҽге нечкҽ юмор, тҽнкыйть фикерене...ҽн һҽйкҽл‖ (Ф.Бурнаш), ―Декламациялҽр‖ (Г.Камал) һ.б. Ҽсҽрлҽрдҽкҿрҽш пафосы, аның оптимизмы. Иҗтимагыйидеологик үзг...ҽ җыеп күрсҽтү ягыннан ―Канлы кҿннҽрдҽ‖ (Ш.Усманов), ―Яңа кешелҽр‖ (Г.Ибраһимов) ҽсҽрл..., журналлар чыгу. Аларның ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ үткҽрелергҽ тиешле идеологик якка.... Г.Ибраһимов ―Казакъ кызы‖ романы. Ҽсҽрдҽ казак тормышының бирелеше,үзҽк геройларга кыскача характеристика. К.Тинчурин. ―Сүнгҽн йолдызлар‖ драмасы. Ҽсҽрдҽ кеше бҽхетенең чагылышы. Һ.Такташ. ―Мҽхҽбб... аҗаган‖ ҽсҽрлҽре. Бу ҽсҽрлҽрдҽ җҽмгыять һҽм шҽхес мҿнҽсҽбҽтлҽре, аларны.... Иҗаты турында белешмҽ. ―Бҽхиллҽшү‖ повесте. Ҽсҽрдҽ авыл кешелҽренең рухи дҿньясын... белешмҽ. ―Атилла‖, ―Кубрат хан‖ романы. Ҽсҽрдҽ чал тарихны яктыртудагы яңалыклар. Тарихи... турында белешмҽ. ―Беренче мҽхҽббҽт‖ драмасы. Ҽсҽрдҽ яшьлҽр темасын чагылдыру үзенчҽлекл... үстерүдҽге эшчҽнлеге. Шигырьлҽрдҽ теалар, образларның бирелеше. Ҽдҽби тҽнкыйть...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.25/5
... жүрген әрекеттерін бағалап, салыстыру үрдісі. Әдетте, бұл маркетингтік қызметті ең мықты...ік шеберліктерін жетілдіруге, оқу үрдісін түрлендіріп өткізуге және қамтамасыз...ұлы өз білімдері мен біліктерін білім беру үрдісінің сапасын арттыруға, жұмыс жүйесін жет...ғыттаған. Мектеп қызметінің оқу-тәрбиелік үрдісінің негізгі мәселелері бойынша мектеп... етудің үздіксіз жүзеге асыру үрдісі. Басқарудың басты міндеттері: - мектеп...ң дербестігінің өсуімен, оны инновациялық үрдіс негізінде ұйымдаcтыру көмегімен... төмендегідей топтастыруға болады: І. Педагогикалық үрдісте жеке тұлғаның бағыты... қарқындатып оқыту технологиясы (Шаталов). ІІІ. Оқу үрдісін тиімді ұйымдастыру және бас...ің педагогикалық технологиялары: - «Жүректен – жүрекке». Білім беру үрдісінде қолданыс тапқан педагогикалы... жобалау, сұлбалау тыңдаушыларға, білім алушыларға оқу үрдісінде хабарланады. Бүгінгі таңда... және М.М. Жанпейісованың еңбектері білім беру үрдісінде кеңінен қолданылады. Педагогика...ған оқытудың педагогикалық технологиясын оқу-тәрбие үрдісіне оқытудың жаңартылған...інде, оқушының білім алу белсенділігінің түрінде, оқу үрдісінің мүшелерінің әрекеттестік ерекшеліктерінде...ң қарым-қатынас сипатында, танып-білу үрдісін ұйымдастыру және ондағы коммуникациялық түрлер... мен әдебиеті» пәнін оқытуда озық технологиялық үрдістердің әдіс-тәсілдерін жиі қолдануда, мемлекет...қазақстандық экономикалық, әлеуметтік-мәдени үрдістерге толыққанды қосылуына жа..., оқыту, шығармашылық пен жалпы өмірдің әдістемесін қайта ойластыру үшін білім берудің жа...і ұстаз болайық. Заман талабына сай оқу үрдісін ақпараттандырылған технологиямен жүргізіп, жас...і оқытудың мәнісі – сыныптағы барлық оқушы таным үрдісімен қамтылады, олар өздерінің білет... етуге мүмкіндік алады. Таным үрдісінде, оқу материалын игеруде, оқушылардың біріккен... үздіксіз жүреді. Сонымен қатар, бұл үрдіс мейірімділік пен өзара бір-біріне... игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Қаз...ізгі мәселелердің бірі болып табылады. Оқу-тәрбие үрдісінде ақпараттық технологияны пайдалану қажетт... міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру үрдістерінің қарқынды дамуы жан... қажеттілік тудыру. Б л м беру саласында инновациялық үрд ст жүзеге асыру мұғал мдерден... алып, өз білімін тексере алады. Компьютер оқыту үрдісінің барлық кезеңдерінде қолданылады..., презентация жасау және оны сабақ үрдісінде қолдану мұғалімнің білім беру... кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытуды...і шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде...і мәселелерінің бірі болып саналады. Педагогикалық ой-пікірдің дамуында және мектеп тәжірибесінде... тілін дамытады, ауызша және жазбаша сөйлеу үрдісін толық меңгеруге бағыттал...ілігі – бұл мұғалімге ағылшын тілі сабақтарындағы оқу үрдісін түбегейлі өзгертуге, оқытудағы пәнаралық байланысты...қызуға болады. Қазіргі кезде оқу үрдісін ақпараттық коммуникациялық құралдарынсыз көзге елестету... (E-learning) – бұл интернет желісі арқылы оқу үрдісіне қажетті ақпараттың үлкен көлем...ізудегі басты мақсат – білім беру үрдісінің барлық құрамдас бөліктерінің үздік білім беру...і құрал ретінде пайдалану оқу-танымдық үрдіс тиімділігін арттырады. Қазақстанны...қ, инновациялық технологияларға көшу, жаһандық үрдістердің көбеюі – адамзаттың даму парадигмасыны...імінің қызметіне сай болу үшін педагогикалық үрдістің бірізділігін және оқу мен тәрбиен... асырылады. Ары қарай терең ойлану үрдісі іске асырылмайды. Ал сындарлы («конструктивт... қасиеттері қалыптасады. Жаңа технология стратегияларын оқу үрдісінде қолдану нәтижесінде: - Оқушыларды...ңа педагогикалық технологияларды енгізу – оқыту үрдісінің тиімділігін арттырып қана қоймайды..., құштарлығына көңіл бөлінуі тиіс. Мектептердің оқу үрдісіне жаңа технологияны енгізу... кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру мәселесін қойып отыр. Оқытуды... арқылы Ақназарды у беріп өлтірді. Ақназардың мұрагері Жәдіктің баласы және... күресу үшін әскери одақ жасауға көндірді. Жәңгір жоңғарларға қарсы жорықта...қалпақтардың қосылуы күшті жүрді. 1680 ж. Жәңгірдің баласы Тәуке (16801718) хан болды.... Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Әмір Темірдің бұйрығымен тұрғызылып, күллі қаза...қа дейін соның есімімен аталып жүрді. Кеңес дәуіріндегі аштық, репрессия.... Ішетін судың құрамында хлордың, темірдің, күкірттің, марганецтің, мыстың, мырыштың және...іне байланысты адам баласы қазірдің өзінде судан тапшылық көріп отыр. Жер... басшылары бұл уәжге өз қарсылықтарын білдірді. «Пицца» сатып, пайдаға кенелген кәсіпкерлер...ңейтеді, жылу мен күш-қуат береді, өмірді ұзартады. Табиғи таза тағамдарды...қаннан бері бірнеше тәжірибелер жасап көрдім. Осы тәжірибелер нәтижесі туралы айтып... әдебиетінің үлгісі. Жұмбақ айтыстардан сол дәуірдің өмір шындығына сәйкес ақынның өзінд... қолданылады. Дүниежүзілік қоғамдастықта қоғамдық өмірдің барлық саласын ғалымдық ақпараттандыру үдер... ұрпаққа білім беру жолында мультимедиялық құралдарды оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімд...ің емдеуінде болғанын осы өңірді зерттеуші М. Алыбаев еңбектерінен көруге... мәжбүр болды», - деп жазады. Батыс Сібірдің генерал-губернаторы Г.Х. Госфорттың Сырдария және...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.24/5
...і...........................................................39 ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР Рустам Муса Жаһанды...ң экономикалық даму қарқыны баяу жүрді, сондай-ақ тәуелсіздіктің ал... тепетеңдігі мен географиялық құрылымының қалыптасу үрдісін бекітті. 1995–2013 жылдар...імен сауда-экономикалық байланыстардың даму үрдістері айқындайды. Қырғызстанны...қы сауда саясаты дамуының негізгі үрдістері ТМД елдерімен айма... импортта ТМД үлесінің жағымсыз үрдістері орын алды (2009 жылы... құруға белсенді қатысып отыр және бұл үрдіс жылдан жылға ұлғайып келеді, ал... 0,9%-ға дейін; импортта 0,7%-дан 0,9%-ға дейін) [5]. Осы үрдісті ҒЫЛЫМИ-САРАПТАМАЛЫҚ ЖУРНАЛ №4 (48...қтың бәсеңдеуіне байланысты үрдістерді өзгерту қажет. 1990 жылдарды... аймағында орныққан инвестициялық үрдістерді өзгертуі (аймақтық нары... капиталдардың жалпы көлемінің қысқартылуымен жүрді. Сонымен бірге шаруашылықтың құрылымды... посткеңестік аумақтағы интеграциялық үрдістер, әсіресе Біртұтас экономикалы... 47 ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР Жаһандық және айма... мен дағдарыстар санының өсу үрдісі байқалады. Оны төмендегі кестеден... мен дағдарыстар санының өсу үрдісі байқалады. Оны ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР төмендегі кестеден айқын... 49 ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР теориялық аспектілеріне...қ және жаһандық деп қарастыруды жөн көрдік. «Аймақтық саяси тәуекелдер мен...Қ ЖУРНАЛ ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР әлемдік экономикаға, мемлекеттер мен... 51 ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР сүйене отырып, шешім қабылдау..., экономикалық, рухани және т.б. саладағы ақпараттың өмірдің дәлме-дәл бейнесін қалыптастыра алмайды. шекс... мен тұжырымдау нәтижесінде, шын өмірдің жалған, бұрмалаған №4 (48...Қ ЖУРНАЛ ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР Нәтижесінде, кез келген... алмай, сәйкесінше нақты өмірдің дәлме-дәл бейнесін қалыптастыра алмайды. Осы... мен тұжырымдау нәтижесінде, шын өмірдің жалған, бұрмалаған бейнес... 53 ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР -- құрылымдық (статистикалық) мониторинг; -- сараптамалы...і, әлеуметтік наразылық және өзге деҮРДІСТЕР өткір әлеуметтік ІШКІ САЯСАТ... 55 ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР сарапшыларды алдын ала іріктеу...Қ ЖУРНАЛ ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР 2.2.1. Жемқорлық индексі – дүниеж... зерттеуде ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР 2.3. Әлеуметтік сауалнамалар негізіндег...Қ ЖУРНАЛ ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР 2.4. Алаңдық зерттеу. Мониторингт... 59 ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР ақпараттық агенттіктердің мәліметтер...Қ ЖУРНАЛ ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР 2012 жылы БАҚ мониторинг... 61 ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР және сапалық әдістерді қатар...ік жағдайды терең талдау, әлеуметтік үрдістердің себеп-салдарлық байланыстарын табу...Қ ЖУРНАЛ ІШКІ САЯСАТ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҮРДІСТЕР Бұл мемлекеттің шиеленістер мен... мәдениетіне қатысты кейбір мәдени үрдістерді еске алайық. Ұлы мо.... МӘДЕНИЕТ таңдайын қақтырады. Әмір Темірдің Самарқанда көк мешіттер мен...ғыс миниатюра туындыларын дүниеге әкелген дәуірдің тарихы өте тереңде жатыр, жалпы алғанда төрт дәуірді қамтиды екен: Темір әулетінің Хорасан... әрқашанда идеологияның және қоғамдағы әлеуметтік үрдістердің көрінісі болып табылады. Темір ұрпа... суретшілер өз туындыларында бейнелеп безендірді. Үнділік өнер, керісінше Орталы...іне бағынатын отбасылар түрінде өмір сүрді. Рубасы абыз міндетін де ат...қ аулаумен және ертедегі омарташылықпен күн көрді. Уақыт өте келе жерд...іпсіздігіне нұқсан келтірді. Сондықтан Герман империясы дінс... мекендеген аумақтың орта тұсында өмір сүрді. Сондықтан бұл тайпаның біріктіруш... жылдың 22 ақпаны аралығында өмір сүрді. Үкімет жетекшісі Мұстафа Шоқай... И.Г. Андреев қазақ халқы мұсылман қағидаттарымен өмір сүрді деген қорытындыға келді. «...Ауыл адамдары...қтарда мал бағудың өзіндік үрдісі қалыптасқан. Үй иесі мал тапса... қажет. Мейендорф те жоғарыдағы пікірді қуаттай отырып: «қазақ әйелдері – отбасында...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
...ғасынның–19 %- ы, мыс пен темірдің -10%ы кездеседі. Қазір дүние жүзінде... бұрын босану , түсік тастауды тудырады;-Тас көмірдің шаңы химиялық тыңайтқыштар... кездерде мұның қызығын да көрді. Өкінішке орай, ғылым мен техниканы... көрінуде. Сондықтан оқутәрбие үрдісін жандандырудың қазіргі педтехнологияларын жет...і әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Инновациялы...і әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Білім саласына...ін тигізеді. Өзін-өзі дамытып, оқутәрбие үрдісін ұйымдастыруына көмектеді. Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану үшін әр мұғалім өзінің алдында отыр...і әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Заманауи...ң дербес ерекшеліктерін ескере отырып, оқу үрдісінің сапасын арттыру; - өзіндік ізденіс, шы...ік танысады. Білім ордасынан сусындап жүріп, ол өткен дәуірдің тарихын ерекше ынтамен өз тарапынан зерттей... төрткүл дүниенің болмысы мен тарихи үрдісі қызықтырады. Сөйтіп, Ғабдолғазиз... талабы. Оқушыларды қазіргі қоғам үрдісіне сай инновациялық технологиялармен білім беру...қсатты өзіне мінеттейді. Тарих- өткен өмірдің нақты деректерден, ғалымдардың зерттеу... түрі бойынша сайысқа түскен 119 спортшы кірді. Спортшыларымыз ел қоржынына 1 алтын, 4 күміс және... бағдарланған тапсырмалар келтірдім. Аннотация Одна из важнейших задач... И СОВРЕМЕННОСТЬ 172 жақсы әсерде жүрді. Келесі сабақ Lеsson Study әдісіне... әрбір келесі секундта 10м артық жүрді. Егер дене шахта түбіне 5с... көңіл бөліп көрелік. Жауабы: 32 768. Әрбір түрдің өсуі шектелмесе, ол геометриялық прогрессия...ілігіне мұғалімнің оқутәрбие үрдісін ұйымдастыруда өз мамандығына байланысты барлы... жүргізіледі. Мұнда компьютер ойына үрдістер арқылы қозғау...ң оқушы кейінгі және бүгінгі өмірді салыстырмалы түрде тани білуге тырысады... білуі туралы сөз етіледі. Оқу-тәрбие үрдісін ұйымшылдықпен жүргізуде мұғал... асатын іс. Өз білімін көтеру негізінде – оқу-тәрбие үрдісін ұйымшылдықпен жүргізуде мұғал...ігі, шеберлігі арқылы шеше алатын, үрдістің нәтижесін жақсартуға ұмтылатын...қ іс-әрекеттің дидактикалық негіздерін айкындау, оқу үрдісінің тиімділігін арттыру мәселелері қаза...ізіліп жатқан ізгілендіру үрдістері қоғамның білім беру мекемелеріне...ің кәсіби біліктілігі мен тұлғасына, бүкіл педагогикалық үрдістің тұлғалық бағдарлануына қойылатын... жөн. Сондықтан инновациялық әдіс-тәсілдерді оқыту үрдісіне енгізу барысы, танымды...ңгейде белсенділігін көздейді. Осы екі үрдістің өзара сапалы нәтижесінде...іне бұл мәселені жан-жақты үрдіс ретінде қабылдауын және инновациялы... жүйесінің жасалуы. Бұл педагогикадағы, тұтас педагогикалық үрдістегі өзгертулермен тығыз байланысты...і. Бүгінгі студент - ертеңгі маман. Оқыту үрдісін басқарудың педагогикалық-психологиялық мәселелер... оқушылардың сөйлеу қабілетін дамыту үрдісіне арналады.Оқушылардың сабақта...ғытта ағылшын тілі сабағын оқыту үрдісінде оқушылардың коммуникативтік біліктілігін қалыптастыру...: 1. “Мектептегі шет тілі” №2/2008ж 2. А. Иманбаева, Оқу-тәрбие үрдісін ақпараттандыру ділгірлігі. Қазақстан...қтардан хабардар болып, күнделікті өмірдің мәнін түсіне білсе, жиі қарқындап... алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты.... Осыған орай сабақ беру үрдісінде инновациялық әдістерді пайдалану, оқытуды... оларды негіздей алады. Осы үрдіспен бәсекеге сай дамыған... білім беруде қолдану. Білім, №5, 2007. 3. СадыбековаЖ.Оқу – тәрбие үрдісінде ақпараттық – коммуникациялық технологияны қолдану..., дурачиться; 3) бездельничать. Тақымға басты– 1) «мініп жүрді», 2) өңгерді. Классификация фразеологизмов. Ученые выделяют... возрасты покорны (Пушкин). 2. Казахский вариант: түбін түсірді. Глава 2 2.2 Исследование: фразеологизмы вокруг нас...і, бетінен басты, бетімен жүрді, бетінен арын төкті, бет...қ, қол жетті, қол көрді, қол жұмсады, қол жүрді, қол емес.(Всего 17... отнесли следующие фразеологизмы: құлағын түрді, құлағына салды, құлағын..., алақанында өсті, алақанына түкірді, алақанына қаратты, алақан...ікке қарамайтын, адамның көңіл-күйін көтеретін, ойландыратын үрдіс. Ойын – төзімділікті, алғыртты..., тілді ұстартады, сөздік қорды молайтады, өмірді танып, сезімді кеңейтед..., еліміздің болашақ азаматтарын тәрбиелеп өсірдік деп сеніммен айта аламыз...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
...ңдап алдым. Бүгінгі күнге дейін əр дəуірдің өзінің өзекті мəселелері көп болған. Бұл мəселелер адам баласының өмірді тануы, айналадағы табиғатты игеру... кітаптар жібек матаға да жазылып жүрді, бірақ ол кітаптар күнделікт...қы болып, оны жасау əдісін шыңдап, бір үрдіске келтірген. Қағаз жасау...» деген сөздері «екі» санын білдірді. Егер нəрселер саны екіден...із. 60 саны. 60-қа келген кісі əбден өмірді көрген. Ол ақылы асқан... тұтып, «Күріш» атты тақырыпты зерттеуді жөн көрдім. Егістік күріш – биіктігі 50... жəне полиартритпен ауыратындар да емделіп жүрді. «Жаңақорған» санаторийінің сол...қар өңіріндегі топырақтың тұздану үрдісі сульфатты-хлоридті бағытта ай...ІК-БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ НҰРМАҒАНБЕТОВ Нұрдəулет, №214 орта мектебінің 9 сынып... қаңырап қалған көп елді мекендерді көрдік», - деп жазып қалдырған. Дегенмен...із соғысынан кейін қаланы Темірдің немересі Ұлықбек басып алады.... Бұл киіз үй көшіп қонуға өте ыңғайлы екендігін өмірдің өзі дəлелдеп берген. Киіз үй VІІ ғасырдан бер...қты ою-өрнек түрлері салынады. Түрдің көрнектілігі халық шеберлерінің талғампазды...інің журналистика факультетіне оқуға түсіп, 1981 жылы бітірді. Университет қабырғасында жүргенде М. Сералин... былай деп ризашылығын білдірді: «Елу – ердің жасы» деген ғой... білсек, сол сөз өнері болады. Ішіндегі пікірді, қиялды, көңілдің күйін тəртіптеп қисынын...і кісінің қазақ болуы қиын», - деген екен. Көрдіңіз бе, бұл нақ бір жоғарыда айтыл...ік. Бірінші ауылдың көне көз қарияларымен əңгімелесуді жөн көрдік. Сұқбаттасу барысында мынадай сауалдарға жауап... ұлттық мəдениетіміздің асыл қазынасы. Əр өңірдің өзіне тəн зергерлік бұйымдарының жасалу жолдары..., бүгінгі ұрпақ – мына біздер, бабалар үрдісін жалғастырушылармыз. Менің ұсыныстарым: Аққор...ғы көсем тұлғалардың бірі. Ол өзі туып өскен өңірдің Қамбар батыр, Ер Тарғын... Қазан, Орынбор, Ташкент қалаларында жарық көрді. Шығармалары 1939-1989 жылдар... есіл ер қайранда жұрттан не көрді» деген жолдарға қарағанда, бұл да... жырау болса, Махамбет сол дəстүрді халықтық-демократиялық мазмұнда... иегі Махамбет талантының қайнар көзі, тың үрдіс бастауы. Ресей патшалығының отаршылды... толық өлеңдер жинағы жарық көрді. Махамбет ақынның бейнесі қазақ ақындарыны... болмайтынын ескерсек, нумизматика мен бонистика – өмірдің өткені мен бүгінгісінен сыр... деректер сақталған. Сол өңірдің негізгі халқы ертеден қыпша...қабын жасау шөбі алып жатыр. Осы өңірдің тұрғындары сонау ертеден егіст...ң қырқасынан асса да, бейбіт өмірдің бесігінде өскен жас ұрпа... да халқымыздың елеулі дəстүрдің бірі. 125 Жас ғалымдар жаршысы – Вестник... анықтап, жобасын сызып, суретін түсірді. Қалашықтың шығыстан батыс... бүгінгі ұрпақ – мына біздер, бабалар үрдісін жалғастырушылармыз. Жəне тарихи шеж... кезінде өмір сүрген ақындардың ішінде Мəшһүрдің алатын орны ерекше, өйткені ол...ң ісі де түзу болса керек. Сөз ой пікірдің негізінде шығады. Олай...қ Жүсіпов пен Сəрсенбі Дəуітов көп еңбек сіңірді, ғылыми тұжырымдар жасады. Белгілі фольклоршы...» қиссаларын жырлаумен бірге «Кердері Əбубəкірдің ноғай молдасымен айтысы» деген... жырау жырлаған «Кердері Əбубəкірдің ноғай молдасымен айтысы» – көлемд...ққан Боранқұлдың баласы. Əбубəкірдің өмірі туралы айтқанда күні бүгінге дей... үкіметінің отарлау саясатының үш дəуірін бастан кешірді: Бірінші – XVI ғасырдың аяғында... келіп, бүлікшілерді тыныштандырып кетіп жүрді. Осының нəтижесінде жазалау отрядтары... жəне сол кезеңдегі тарихи өмірді өз өлеңдеріне қоса жырла...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... / ЛИТЕРАТУРА О СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Ы- V > • СВЕРДЛОВСК 1979 •’ ■) > % С В Е РД Л О В С К А Я ГОСУДАРСТВЕН НАЯ ПУ БЛ И Ч Н АЯ... ие яркое, самобытное...» — Веч. Све рд л о вс к, 1978, 29 июня. 386... М - в а эл ект ротехн. пром-сти С С С Р , н а г р а ж д . о рд ено м Труд. С л а в ы III степени и м е д а л я м и з а у с ­ пехи.... [О пробл. соц. соревнования]. — Веч. С ве рд ло вск , 1978, 1 аир. 412.... м уз ея з-да].— Веч. Све рд л ов ск , 1978, 13 мая... ставлю...» [О засл. р а ц и о н а л и ­ з а т о р е Р С Ф С Р И. П. Литвинове]. — Веч. Све рд л ов ск , 1978, 3 июня. 447... тр у кт ор е М. И. А н ф и м о в е ] . — Веч. Све рд л ов ск , 1978, 22 апр... обществ, пат. бюро]. — Веч. С ве рд ло вск , 1978, 17 мая... с в а р щ и ц Л. Н. Степановой. Свердл. з-д пластмасс]. — Веч. С ве рд л ов ск , 1978, 5 апр. См... о в по­ л и гр а ф . пром-сти Све рд л. обл., н а г р а ж д . ор деном Труд. С л а ­ бо... те ров м е ж ­ к о л х о з н ы х строит, орг. Све рд л. обл., н а г р а ж д . ор ден ом Труд... р а б о ч и х и м а с т е р о в п р е д ­ п р и ят и й и орг. М - в а пром-сти строит, м а т е р и а л о в С С С Р , н а г ­ р а ж д . о рд ен о м Труд. С л а в ы III степени и м е д а л я м и за.... 554. Т ом и л ова 3. М ет р о в С ве рд л ов ск е . — Ур ал, рабочий... культуре. [О С ве р д л . э л е к т р о в о з о р е м . з-де]. — Веч. С ве рд л ов ск , 1978,v 23 мая... ок р а б о ч и х п р е д п р и я т и й и орг. М - в а м е л и о р а ц и и и вод. хоз -ва , н а г р а ж д . о рд ен о м Труд. С л а ­ вы III степени..., № 4, с. 2 5 - 2 8 . 602. Л е с а У р а л а и х о з я й с т в о в них. Вып. 10. С ве рд л о вс к, Сред. -Урал. кн. изд... ка т р е б у ю т вн и м ан и я . [О к а р диол. с л у ж б е С ве рд ло вск а] . — Ур ал , рабоч..., 40 с. [Сверд л. обл. совет Н Т О . Све рд л. Н И И гигиены т р у д а и п р о ф з а б о л е в а н и й . Д о м техники обл. сов ет.... Г олубев Л . Д о р о г а м и « Ж е л е з н о й » дивизии. [О поис­ ке к р а е в е д о в све рд л . сред, ш к о л ы № 17].— Н а смену!, 1978, 5 а пр.... Коньшин Ю. - Г л а в н ы й и н ж е н е р прое кта . [О Е. А. Ж е ­ реб цовой, к а в а л е р е о рд ено в Л е н и н а , Труд. К р а с н о г о З н а м е ни и « З н а к П оч ет... Г. «П р о с т о Элла...» [Об а к т р и с е Э. П р и й м е н ко]. — Веч. С ве рд л ов ск , 1978, 20 июня... по рк ову [солисту све рд л . а н с а м б л я « М а л а х и т » ] / — Сов. к у л ь т у р а , 1978. 6 июня. 833. С е н д е р о в а Й. С н а ч а л а з а м ы с е л . [О д и р и ж е р а х С в е р д л . симф... 82 \ р а с с к а з у Л . А н д р е е в а « И у д а И ска рио т» . Р е ж . Л . А н и с и ­ м о в ] . — Веч. С ве рд л о вс к, 1978, 6 мая. 855. Д о б р ы н и н А. П р е к р а с н о е в жиз.... 866. Р иф И. Ш п а г и не р ж а в е ю т . — Веч. С ве рд л о вс к, 1978, 10 апр. 867... и л а ­ базы...» [С в е р д л о в с к в повести П. П. Б а ж о в а « Д а л ь н е е - б л и з кое»]. — Веч. С ве рд л ов ск , 1978, 24 апр... ю . Ю м ор ис т , р а с ­ ск а зы . С ве рд л о вс к, С р ед .- У р ал . кн. изд... к е. П ове сть и р а с ­ ска зы. Све рд л ов ск , Сре д.-Урал. кн... А. П е р в а я получ ка. — Стихи о с п е ц о в к е . — Веч. С ве рд л ов ск , 1978, 27 апр...., 1978, № 4, с. 311 — 312. 1038. Д е р г а ч е в И. А. Д. Н. М а м и н - С и б и р я к . С ве рд л о вс к, Сред.-Урал. кн. изд..., .1978. Годы вой ны [в С ве рд л ов ск е . 1941 — 1942 гг... , 1978. 2 апр. с ил. 1051. З а х а р о в С. А в т о г р а ф Тв а рд о в ск о го . Во сп ом... ЯЗЫКОВ И Д И АЛЕК ТО В 1054. В о й л о в а К. А. Р а з в и т и е п р и з н а к а «т ве рд о ст ь — м я г ­ кость» у с о г л а с н ы х в си сте м е к о н с о н а н т и з м а го... и м а н и е к о х р а н е п а м я т н и к о в ис тории и к у л ь т у р ы в г. Свердловске ]. — Веч. С ве рд л ов ск , 1978, 14 апр... а кот ор ых но­ с я т у л и ц ы С ве рд ло вск а] . — Н а смену!, 1978, 1 мая... — 39. 1084. Ч ум ар ов В. О рд ен, з а в о е в а н н ы й в Б ер л и н е . [О в р у ­ чении о р д е н а К р а с н о й З в е з д ы с в е р д л о в ч а н и н у П. Я. Степь яку... войны 109 1 . А н д р еев Я. Н а м а л о й з е м л е . [ О б у ч а с т н и ц е б о ев з а М а л у ю зем л ю , к а в а л е р е о рд ен а К р а с н о й Звезды , св ерд лов...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
... СТРЕЛЬБОЙ ПУТ – ПАССИВНЫЙ УЧАСТОК ТРАЕКТОРИИ РД – РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ РДТТ – РАКЕТНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ... характер вследствие нарастания давления в камере РД. Истекающая из сопла газовая струя.... Газовая струя, истекающая из сопла РД, при взаимодействии со стенками трубы... полет под действием силы тяги РД. При залповой стрельбе сход РС... течении газа, вытекающего из сопла РД, по направляющей вследствие взаимодействия со... соответствие интегральных параметров струи параметрам РД. Использование методов, основанных на численном...: р0к – давление в камере РД; Т0к –температура в камере РД; Sкр – площадь критического сечения... приведены в табл. 2.4.1; Ра – сила тяги РД. Таблица 2.4.1. Значения опытных коэффициентов k1... для расчета следующие: рк(t) – давление в РД; Sкр – площадь критического сечения сопла...; Sа – площадь выходного сечения сопла РД; kпс – отношение теплоемкостей продуктов сгорания... струя (ГС), вытекающая из сопла РД и имеющая высокую температуру, взаимодействует с контактом цепи воспламенения РД и вследствие эрозионного действия конденсированными частицами... в РК; Skr- площадь критического сечения РД; Sn- площадь поперечного сечения направляющей... расположения контакта цепи воспламенения заряда РД. Такой эффект применения упора позволяет... , kb , Tk - значения параметров в камере РД и в воздухе. Промежуток времени действия ГС... газа при истечении из сопла РД во время движения РС по... потерь давления; p k 0 - полное давление в камере РД РС. Избыточное давление на наружной... Tk 0 - полная температура газа в камере РД. По найденным параметрам можно найти... для максимального значения давления в камере РД pk0 =250*105 Па. Выводы... РС: геометрия сопла ракетного двигателя (РД), состав твердого топлива (ТТ); давление в РД. Опасность нарушения устойчивости работы СУ ... интенсивность действия газовой струи ( ГС) РД на 52 блок орудий, что... зависят от величины давления в камере РД и определяются на момент выхода РС..., применением оптимального закона изменения тяги РД. 2. Увеличением приведенной площади поражения цели... счет уменьшения коэффициента весового совершенства РД, длительности залпа, применения самонаводящихся ГЧ... схода РС; – наличие паузы в работе РД; – уменьшение времени на подготовку БМ... расчета являются параметры рабочего процесса РД и параметры траектории РС. При расчете... в Скорость Давление в Температура камере РД воздуха Vв, камере РД Калибр D, м воздуха Тв... ускорение выхода РС ώсс, с–2 Тяга РД Р, Н Время выхода РС tз между... изменения величины наибольшего давления в камере РД. Температура торможения ГС для медленно... от времени после начала работы РД . Величина доверительного интервала ошибки равна... заменять односопловой с теми же параметрами РД, моменты от действия ГС на... суммарных сил и моментов определяются: - параметрами РД (величиной силы тяги, величиной статического... Д.Д., Хофман Д.Д. Трехмерные течения в поворотных соплах РД // АКТ. – 1987. – №6. – С. 41 – 51. Ватса...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
...ҽрне аера белү; -ҽсҽрдҽге тҿп геройга мҿнҽсҽбҽт белдерү; -укылган ҽсҽрдҽн чагыштыру, җанландыру, контрастны... карап эчтҽлеген билгелҽү; -сүзлеклҽрдҽн кирҽкле мҽгълүматны табу...ҽре белҽн уртаклыгын, аермасын билгелҽү; -ҽсҽрдҽге геройлар турында үз фикерлҽрен... ҿйрҽнү; ныгыту; -дҽреслектҽ оста ориентлашу; -ҽсҽрдҽн ҿзеклҽр китереп, аннотациялҽр язу; -уку... ителгҽн эчтҽлек нигезендҽ тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнекм...ҽнгҽн эдҽби эсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, мҽгълүмати характердагы...ҽүче миллҽтлҽр, тҿрле теллҽрдҽ сҿйлҽшү. Халыклар дуслыгы. Татарстанның башкаласы...ҽдҽ үзара мҿнҽсҽбҽтлҽре. Ҿлкҽннҽрдҽн рҿхсҽт сорау. Гаилҽдҽ бергҽ бҽйр.... Укылган яки тыңланган ҽдҽби ҽсҽрдҽн ҿзеккҽ, хикҽя һҽм сорау җҿмлҽлҽрне... белҽн тҿрлҽнеше. Алынма сүзлҽрдҽге килеш һҽм тартым кушымчалары. Исемн... һҽм русчадан татарчага тҽрҗемҽ итү. Сүзлеклҽрдҽн файдалану. Уңай сыйфатларны тҽрбиялҽү максатыннан...ҽ фигыльлҽрнең тҿп формасы буларак сүзлеклҽрдҽ бирелүе. Инфинитив. Аның мҽгънҽсе... сүзлҽр. Аларның формалары, теркҽгечлҽрдҽн аермасы. Татар һҽм рус теллҽренд... язу. Программага кертелгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн алынган ҿзеклҽрне файдаланып, изложениел... бҽйрҽм кичҽлҽрендҽ алган тҽэсирлҽрдҽн файдаланып, сочинениелҽр язу. Текст эчт...ҽ кушма җҿмлҽлҽр. Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽре. Күп тезмҽле...ҽлҽр. Аналитик һҽм синтетик иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ бҽйлҽүче чаралар һҽм тыныш билгел... фонетик анализ ясау. • Орфоэпик сүзлеклҽрдҽн файдалану. Лексикология һҽм фразеология: • Татар телене... дҿрес куллану. • Тҿрле типтагы сүзлеклҽрдҽн файдалана белү. • Сүз тезелеше һэм сүз ясалышы... тҿшенчҽлҽрен белү; • Ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн сүрҽтлҽү чараларын таба белү сорала... эйтҽ белү. • Авазларны сүзлҽрдҽ, сүзтезмҽлҽрдҽ, җҿмлҽлҽрдҽ дҿрес эйтүгҽ ирешү һҽм сингармонизм... дҿрес басым белҽн ҽйтү. Җҿмлҽлҽрдҽ логик басымны дҿрес билгелҽү, тиешле...ҽ фонетик анализ ясау. • Орфоэпик сүзлеклҽрдҽн файдалану. Лексикология һҽм фразеология: • Татар телене..., синонимнар, фразеологик һҽм башка тер сүзлҽрдҽн файдалана белү. • Тҿрле типтагы сүзлеклҽрдҽн файдалана белү. • Тиешле күлҽмдҽ татар сү... урынлы куллана белү. • Бирелгҽн ситуациялҽрдҽн чыгып ҽңгҽмҽ кора алу. • Укыган яки... групп) Тыңлап аңлау • Тҿрле тҿрдҽге тыңлап аңлау күнег...ҽнгҽн эдҽби эсҽрлҽрдҽн ҿзеклҽрне, информацион характердагы текстларны... белү; • тезмҽ һҽм иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽрен кую; • диалог..., сҿйлҽмдҽ гади һҽм жҽенке жҿмлҽлҽрдҽн файдалана алу; • ҿйрҽнелгҽн язучылар... белү һҽм аерым грамматик формалардагы сүзлҽрдҽ басымны дҿрес кую. • Сөйләмд...-русча, русча-татарча һҽм башка тҿр сузлеклҽрдҽн файдалану. • Лексик берҽмлеклҽрне... без... (15 ч.) Зарарлы гадҽтлҽрдҽн сакланыгыз! (22 ч.) Дустьң булмаса эзл...