Спутник связи. Энергия 100. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все спутники связи

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12015-09-29. Компания "Энергия-Телеком" предоставит "Ростелекому" спутниковый ресурс для оказания услуг связи в Ка-диапазоне .
ЗАО «Энергия - Телеком» предоставит ОАО «РТКомм.РУ» во временное владение и пользование полосу пропускания для предоставления телекоммуникационных услуг в Ка-диапазоне на базе космического ресурса ИСЗ «Энергия-100». Об этом говорится в подписанном сторонами меморандуме, в котором определены основные принципы сотрудничества в деле развития спутникового широкополосного доступа с использованием Ка-диапазона на территории Российской Федерации.
«Энергия - Телеком» планирует до конца 2018 года запустить на геостационарную орбиту собственный искусственный спутник Земли (ИСЗ) «Энергия-100» с организацией наземной инфраструктуры и аппаратно-программных средств.
Подробнее...Тэги: Энергия 100РТКОММПАО РКК «Энергия»

Найдено 1000 документов по запросу «Энергия 100». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
...ған жынысталқандағыш құралдар.............................100 6-тарау. Қатты денелердің талқандалуы... химия­ лық (өте үлкен байланыс энергия­сы бар – 1,4 МДж/мольге дей...ң бөл­ шектерін жоғарыға шығару үшін көп энергия керек. Мұндай бөлшектер ұң­ғының оқпанын...­ (қабаттардың қалыңдығы 100 см артық); ірі қабатты жыныстар (100-50 см); орта... сипатталады (1/с, С-1 ). Тау жыныстарының көпшілігінде 100 г жы­ нысқа бір секундтағы ыдырау саны... мына формуламен анықталады: P = [Vқ / (Vо + Vқ )] · 100, мұнда Vқ – қуыстар көлемі, м3. V о – минералды...і формулалардан мынадай формула шығады: P = [Kқ /(1+Kқ )] · 100 Жыныстармен бірге пайда болған... өте үлкен капиллярлық (қуыстар диаметрі 100 мкм ден үл­ кен) болып бөлінед... динамикалық талқандау про­цестерінің энергия сыйымдылы­ ғының көптігі байқалады...ң көрсеткіші мына формуламен табылады. Нқаж = 100 × F × g , P1 - P2 мұнда Нқаж – қажау... айтуға болады: жылу энергиясын механикалық энергияға айналдырып, соған байла­ нысты...-25 1-2 7,5 2,7 25-50 2-4 3,8 2,2 50-100 4-6 2,55 2 100-150 6-7 1,65 1,9 150-200 7-8 1,3 1,7 200... қаттылық коэффициенті алынған: f = sЖ 100 Профессор Л.А. Шрейнердің жік­те­ лімі тау жыныстарын...·9,8·106 25 25 50 50 100 100 150 150 250 250 300.../мм2 шамасында, ал қатты қо­ рытпанікі – 100-200 кг/мм2. Алмастың сы... 2 3 4 5 6 23 21 1,8 Кемерлегіш кескіш формасы 100 30 1,5 200 1,45 3 5.11-сурет...ғдарланған. Қашаудың өзгермес диаметрі 100 мм биіктікке дей... 20 90 16 13 25 100 18 18 96 Шарошкалы қашаулар...ғандықтан, ұңғы оқпанын бұру үшін сынадан бұр­ 100 ғылауды бастағанда қашау сына... қажалу арқылы жүреді, үлкен энергия сыйымдылығына қара­ май ұтымдылы...ік энер­ гияға ие болады. Ол энергия атомдар мен молекулалар арасындағы үзілген... пайда болған бос беттік энергияға кеткен жұмыс пайдалы жұмыс болып...қты жаңа беттер жасауға кететін энергия көп болады, процестің пайдалы әсер коэф... болса ондай тал­ қандауға кеткен энергия аз болады. Тау жынысын тал... талқандаудың нә­­ тижелілігінде және энергия қабыл­да­ ғыштығында инденторды...і құралмен тау жынысын тал­ қандаудың энергия сыйымдылығы жазық түпті құралмен тал... үйкеліс күштеріне қарсы кететін энергия (65-80%) тау жынысын тал...ға қарсылығын жеңетіндей­ энергия жиналғаннан кейін жүреді. Осы... алдыңғы кезеңге қара­ ғанда көп энергия кетеді. Тау жыныстарын айналсоқ әдіспен...қандалу жүреді. Талқандалудың минималдық энергия сыйымдылығына сәйкес, осьтік күшпен... 6 8 10 10.5-сурет. Талқандаудың энергия сыйымдылығының осьтік күшке байланысты...ік күштің өсуі талқандалу процесінің энергия сыйым­ дылығын азайтуға со...ілгенде тау жынысының тал­қандалу энергия сыйымдылығы 350-ден 150 Hм... жүреді, ал талқандалу процесінің энергия сыйымдылығы көбейеді. Егер соққыны... энергия­ дан көп болса, талқандалу процесі кө­ лемдік болады және талқандалудың энергия... соққының күші мен энергиясы процестің энергия сыйым­ дылығы аз болғанда...і тау жыны­сының талқандалу энергия сыйымды­лығының өсуіне..., ұңғының забойының өңделуі, талқандалудың энергия сыйымдылы­ғы және тиімділігі тәуелд...ғы дәлелденген. Механи­калық діріл­дет­ кіштер 100-250 Гц жиіліктегі тербе...қ (су, балшық ері­­тін­дісі) құралдың ұшынан 100 м/с. жыл­дамдықпен забойды ат...ікпен диаметрі 0,2 мм жүріп, жолындағы көлемі 100 см2 суды қатты жылдамдықпен... өте қат­ты тау жыныстарында 100 м-ге де­ йін бұрғылауға болады. Тау...­ тары үлкен жиіліктегі (минутына 100 қо­парылыс) қопарылыстардың әсері­ мен тал... г зарядтармен­ бұр­ғылағанда салмағы бірнеше 100 г бөл­шектер пайда болады. Әр қопа­ры... түсіргенде өте қатты тау жыныстарында 100 м-ге дейін бұрғылауға бо­ латынды...ғы 0,5 см/мин. болды. Бір разрядқа келетін энергия 100 кгм. Қондырғының пайдалы әсер...і тал­ қандау процесінің меншікті энергия сыйымдылығы 150-500 кгс/см...ң негiзi не­ де? А. Жынысқа берiлетiн энергия түрi; 160 В. Жынысқа берiлетiн сырт...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... ............... 91 3 3.1.2. Описание базового расчета модели .............................................. 100 3.1.3. Описание расчета гидродинамической модели с применением... извлечения углеводородов не позволяют достичь 100% добычи извлекаемых запасов. Применение данных... мощность в призабойной зоне пласта, составляет 100 кВт (рисунок 1.1). Рисунок 1.1 – Схема электровоздействия... электромагнитными полями не используется термоупругая энергия, возникающая при фильтрации окислителя и нагреве... промышленного источника электрического тока достигает 100 кВт. Электроимпульсная обработка пласта приводит.... Продолжительность одного разряда достигает 100 мкс, а энергия превышает 100 Дж при значении скважности... 100 мкс каждый. За один раз производится от 3 до 5 29 импульсов (энергия 100... энергии в механическую с КПД до  необходимая энергия может быть просто локализована в 80... провоцирует разряд молнии на себя. Энергия разряда с помощью проволоки поступает на... существенными преимуществами: - используется дармовая возобновляемая энергия атмосферного электричества, - относительная простота реализации... индуктивность катушки первичного колебательного контура [100] по формуле 45 , (2.1) где di... колебательный контур. В остальное время, когда энергия, запасенная в батарее конденсаторов, израсходована, напряжение... этого из емкости было откачано 100 см3 воды через верхнее отверстие.../с. После уменьшения объема воды до 100 см3 расход прекратился в связи с тем... вязкость 2,8 мПа·с). 70 2. Добавляем в сосуд 100 см3 воды. Начинается процесс поршневого....н кг/м3 см3 см3 852 100 30,48 Sост1 д.ед. 0,465....н кг/м3 см3 см3 852 100 25,98 Sост1 д.ед. 0,514... в объеме 15 см3. 2. Добавляем в сосуд 100 см3 воды. Начинается процесс поршневого.../м3 см3 см3 852,00 100,00 29,76 Sост1 д.ед... Vв см3 200 3000 100,00 100,00 100,00 3 Элек тром агни... Увеличение коэффициента вытеснения ((Квыт2Квыт1)/Квыт1)*100 % 17 Увеличение подвижности Ќ2/Ќ1 - Увеличение коэффициента... частоты поля и характеристик среды [44,100,101]. Глубина выражается следующей формулой... (объемное содержание выкипающих), % 11.  до 100 °С 4 5  до 150 °С 12 14  до... ячейки, имеющие размеры в плоскости X-Y равные 100 метрам. Средняя толщина слоев – 0,2 метра... фонд для бурения - 16 скважин: 100  добывающих – 10;  нагнетательных – 6. Расчет модели... фактора значение объемного коэффициента составляет 1.100 (пересчетный коэффициент – 0.909). В условиях пласта... западно-сибирского нефтяного комплека 1988. С.100-104. Ковалева Л.А. Электромагнитные технологии в нефтедобыче... для индукционного нагрева / А.Е. Слухоцкий, С.Е. Рыскин //Л.: Энергия, 1974. С.34-42. 78. Стрэттон..., изделия и конструкции. 1955, №9,-С.13-15. 100. Яманов Д.Н. Электродинамика распространения радиоволн. Основы...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее также – ОАО «РКК «Энергия», РКК «Энергия», Корпорация... (доля ОАО «РКК «Энергия» в уставном капитале) ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (100%) ОАО «Консорциум «Космическая регата» (30%) ООО Энергия САТ» (51%) ЗАО «Энергия-Телеком» (50,1%) ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» (100%) ОАО... Airbus Defense&Space − ООО «Энергия Спутниковые технологии» («Энергия-CAT»). В июле 2015 года...» (проекты «Ямал-100» и «Ямал-200»). В рамках соглашения РКК «Энергия» будет использовать для... ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»). Направления социальной политики РКК «Энергия»           Поддержание имиджа Корпорации... ПТВМ-100 №12 тепловой производительностью 100 Гкал/ч, установленного в ТЭЦ ОАО «РКК «Энергия», с проведением... «РКК «Энергия» и ее дочерними обществами АО «Тепло РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия... 02.2015 ОАО «РКК «Энергия» ОАО «РКК «Энергия» 02.2015 н.в. Должность Инженер... совместительству) «ЗЭМ» «РКК «Энергия» 12.2014 н.в. ОАО «РКК «Энергия» Генеральный конструктор пилотируемых... «Энергия» 09.2014 12.2014 ОАО «РКК «Энергия» 12.2014 н.в. ОАО «РКК «Энергия... числе в рамках совместного предприятия «Энергия спутниковые технологии» (ООО «Энергия САТ»). В части разгонных... 100 996 200,00 руб.  О единоличном исполнительном органе ЗАО «Тепло РКК «Энергия... «Тепло «РКК «Энергия» и ОАО «РКК «Энергия» в части передачи ОАО «РКК «Энергия» с 01.07... РКК «Энергия» и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» в части передачи ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия» с 01... с заинтересованностью между ОАО «РКК «Энергия» и АО «Тепло РКК «Энергия». Принятые решения: 1. Определить...%. o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ООО «Энергия САТ» 1. Определить цену по договору... между арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и арендатором – ООО «Энергия САТ» за аренду нежилого... между арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и арендатором – ООО «Энергия САТ» и условий дополнительного соглашения...: o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ЗАО «Энергия-Телеком» 1. Определить фиксированную цену по... между исполнителем – ОАО «РКК «Энергия» и заказчиком – ЗАО «Энергия-Телеком» за разработку и поставку... и сдачи на орбите космического аппарата «Энергия-100»; 135 - дооснащения существующего наземного комплекса... между исполнителем – ОАО «РКК «Энергия» и заказчиком – ЗАО «Энергия-Телеком» на разработку и поставку... и сдачи на орбите космического аппарата «Энергия-100»; -дооснащения существующего наземного комплекса управления...%. o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ООО «Энергия САТ» 1. Определить цену по договору... между арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и арендатором – ООО «Энергия САТ» за аренду нежилого... между арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и арендатором – ООО «Энергия САТ» о предоставлении во временное... «Энергия» и ПАО «ИК «Развитие» o Сделка между ОАО «РКК «Энергия» и ООО «РКК Энергия-Финанс... арендодателем – ОАО «РКК «Энергия» и арендатором – ООО «РКК Энергия-Финанс» о предоставлении во временное... присоединения ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ОАО «РКК «Энергия». Принятые решения: 1. Направить проект... присоединения ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ОАО «РКК «Энергия» на доработку. 2. Менеджменту Корпорации... присоединения ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ОАО «РКК «Энергия», а также обоснования цены нормо... присоединения ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» к ОАО «РКК «Энергия». Принятые решения Принять к сведению... присоединения ЗАО «ЗЭМ» «РКК «Энергия» к ОАО «РКК «Энергия» по цене 400 тыс... "Энергия" АО "Тепло РКК "Энергия" -4 135 950,36 ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" 48... "Энергия" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" Размер...-МС" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" -35 804 100,00 до полного выполнения... «ЗЭМ» РКК "Энергия" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" 747/П Изготовление... «ЗЭМ» РКК "Энергия" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" 217 Дата... «ЗЭМ» РКК 1 690 679 100,00 "Энергия" до полного выполнения сторонами своих... «ЗЭМ» РКК "Энергия" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" ЗАО «ЗЭМ» РКК "Энергия" Размер сделки... "ЗЭМ" РКК "Энергия" ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" 233 185145... субъекта Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Серт» ООО «Энергия-Серт» 141070, Россия, Московская... ОАО «РКК «Энергия» Дивиденды в отчетном году не выплачивались 100% Воздушные перевозки пассажиров... «РКК Энергия – Финанс» ООО «РКК Энергия – Финанс» Акционерное общество «Тепло РКК «Энергия»** АО «Тепло РКК «Энергия» 141070... Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Спутниковые технологии» ООО «Энергия САТ» 141070, Россия, Московская... РКК «Энергия» (ЗАО «Тепло РКК «Энергия») на Акционерное общество «Тепло РКК «Энергия» (АО «Тепло РКК «Энергия») с внесением..., стр.1 − Фонд сертификации «Энергия» (некоммерческая негосударственная организация) ФС «Энергия» 125183, Москва, проезд.... − Иск к ОАО «РКК «Энергия» (РФ), «Энергия Оверсиз ЛЛСи» (США) и «Энергия Лоджистикс Лтд.» (США.... − Иск к ОАО «РКК «Энергия» (РФ), «Энергия Оверсиз ЛЛСи» (США) и «Энергия Лоджистикс Лтд» (США...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
..., стоимость организации перевозки увеличивается на 100%. 4. При расчёте стоимости перевозки... 1. Хранение груза на складе ТК «Энергия» свыше трёх рабочих дней со... груза с заявленной ценностью в размере до 100 руб. за кг., сбор за... груза из Читы весом до 100 кг., дополнительно взимается терминальный сбор...., за кг, и авиатариф увеличивается на 100 %. 2. При АВИА отправке груза из... груза отправителя на ООО "ТК "Энергия" (в свободной форме). Для физических лиц... от отправителя на ООО "ТК "Энергия" (в свободной форме) Список документов, необходимых... от отправителя на ООО "ТК "Энергия" (в свободной форме). Для физических лиц... от отправителя на ООО "ТК "Энергия" (в свободной форме); Договор купли-продажи... минут, взимается дополнительная плата в размере 100% стоимости внутригородской доставки за каждые.../ до 1 кг тариф Конверт А4 "Энергия" 100 250 Посылка до 5 кг. 250... Гофрокоробка 400*250*200 Энергия 600*400*400 Энергия 50 350 Груз...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.75/5
...ң бөлшектерін жоғарыға шығару үшін көп энергия керек. Мұндай бөлшектер ұңғының оқпанын...ңдығы 100см артық/; ірі қабатты жыныстар /100-50см/; орта қабатты жыныстар /50... мына формуламен анықталады: P=[Vқ / (Vо + Vқ )]  100 , мұнда: Vқ -қуыстар көлемі, м3. Vо...і формулалардан мынадай формула шығады. P = [Kқ /(1+Kқ )]  100 Жыныстармен бірге пайда болған...ғанда динамикалық талқандау процестерінің энергия сыйымдылығының көптігі байқалады...қтың көрсеткіші мына формуламен табылады. 100  F   Нқаж  , P1  P2 мұнда Нқаж... айтуға болады: жылу энергиясын механикалық энергияға айналдырып, соған байланысты механикалы...–25 1–2 7,5 2,7 25–50 2–4 3,8 2,2 50–100 4-6 2,55 2 100–150 6–7 1,65 1,9 150–200 7–8 1,3 1,7 200...інде қаттылық коэффициенті алынған f   Ж . 100 Профессор Л.А.Шрейнердің классификациясы тау жыныстарын... Дейін 109,8106 25 50 100 150 250 300 400 500...ғары 0 109,8106 25 50 100 150 250 300 400 9,8106.../мм2 шамасында, ал қатты қорытпанікі 100–200 кг/мм2. Алмастың сы... кезде металды-керамикалы қатты қорытпалардан 100 жасайды. Алмас коронкалардың матрицаларының бес...ғдарланған. Қашаудың өзгермес диаметрі 100 мм биіктікке дей...ігі, мм 80 80 80 90 100 105 Тесіктер диаметрлері, мм... қажалу арқылы жүреді, үлкен энергия сыйымдылығына қарамай ұтымдылығы аз... босатылған беттік энергияға ие болады. Ол энергия атомдар мен молекулалар арасында... пайда болған бос беттік энергияға кеткен жұмыс пайдалы жұмыс болып...қты жаңа беттер жасауға кететін энергия көп болады, процестің пайдалы әсер коэффициент... болса ондай талқандауға кеткен энергия аз болады. Тау жынысын тал... талқандаудың нәтижелілігінде және энергия қабылдағыштығында идентордың формасы...і құралмен тау жынысын талқандаудың энергия сыйымдылығы жазық түпті құралмен тал... қажалу арқылы жүреді, үлкен энергия сиымдылығына қарамай ұтымдылығы аз... пайда болған бос беттік энергияға кеткен жұмыс пайдалы жұмыс болып... үйкеліс күштеріне қарсы кететін энергия (65-80%) тау жынысын тал...імділігі сол талқандауға кеткен энергияға байланысты. Айналмалы бұрғылау үшін ол айналу...ға қарсылығын жеңетіндей энергия жиналғаннан кейін жүреді. Осыдан...іне алдыңғы этапқа қарағанда көп энергия кетеді. Тау жыныстарын айналсоқ әдіспен...қандалу жүреді. Талқандалудың минималдық энергия сыйымдылығына сәйкес, осьтік күшпен... 200 150 100 0,6 2 4 6 8 осьтік күш, Кн. 10 52-сурет. Талқандаудың энергия сыйымдылы...ік күштің өсуі талқандалу процесінің энергия сыйымдылығын азайтуға соқтыратыны... тау Hм жынысының талқандалу энергия сыйымдылығы 350 ден 150 -ке... жүреді, ал талқандалу процесінің энергия сыйымдылығы көбейеді. Егер соққыны...і көлемдік болады және талқандалудың энергия сыйымдылығы көп болады. Оның шамасы тал... соққының күші мен энергиясы процестің энергия сыйымдылығы аз болғанда, көлемд...ң көбеюі тау жынысының талқандалу энергия сыйымдылығының өсуіне әкелед..., ұңғының забойының өңделуі, талқандалудың энергия сыйымдылығы және тиімділігі тәуелд... артатындығы дәлелденген. Механикалық дірілдеткіштер 100-250 гц жиіліктегі тербел..., балшық ерітіндісі) құралдың ұшынан 100 м/сек жылдамдықпен забойды ат...ікпен диаметрі 0,2 мм жүріп жолындағы көлемі 100 см2 суды қатты жылдамдықпен... бұрғылау. Қопарғыш ағыммен диаметрі 100-250мм ұңғыларды қатты және өте... жыныстары үлкен жиіліктегі (минутына 100 қопарылыс) қопарыл-ыстардың әсерімен... г зарядтармен бұрғылағанда салмағы бірнеше 100 гр. бөлшектер пайда болады. Әр қопарылыс... түсіргенде өте қатты тау жыныстарында 100 м-ге 184 дейін бұрғылауға болатынды...ғы 0,5 см/мин. болды. Бір разрядқа келетін энергия 100 кгм. Қондырғының пайдалы әсер...і талқандау процесінің меншікті энергия сыйымдылығы 150-500 кгс/см...қталады. Негізгі әдебиеттер: Н.Ә. 1[ 98-100] Қосымша әдебиеттер: Қ. Ә. 12[4-35] ; Қ.Ә. 9 [ 13...іледі. Негізгі әдебиеттер: Н.Ә. 1[98-100]; Қосымша әдебиеттер: Қ.Ә. 9[4-12]; Бақылау... танысады. Негізгі Әдебиеттер: Н.Ә. 1 [98-100] Қосымша әдебиеттер: Қ.Ә.5 [5-10], Қ.Ә.15 [71...ң классификациясының негiзi неде: А) Жынысқа берiлетiн энергия түрi. В) Жынысқа берiлетiн сыртқы күш. С) Сырт...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
... можно представить как: , (1.2) где Evis – энергия фотонов люминесценции. Одним из наиболее... для разных случаев на рис. 1.2. Энергия кулоновского взаимодействия между генетически не... временных ворот интегрирования 100 нс ≥16ф/МэВ Световыход (100 нс) /световыход (1000... кривые для PbWO4 [132]. Нулевая энергия соответствует потолку ВЗ. Пунктирной линией... результатов [139] также следует, что энергия связи экситонов в ZnWO4 составляет 0.53... состоит из многих ионов, общая энергия кластера будет отличаться в зависимости от... моделирования было установлено, что общая энергия кластера будет минимальной только в случае... световыход проявляет умеренные изменения и при Т < 100 К выравнивается. 1.5.1. Влияние легирования на оптические... исследований УФ- и ВУФ-области спектра (энергия фотонов от 3.5 до 25 эВ..., Польша) с модуляцией магнитным полем с частотой 100 кГц в лаборатории Института экспериментальной физики... было исследовано влияние облучения жестким (энергия 100 кэВ) рентгеновским излучением в течение 3 часов... 10 50 100 150 200 Температура, К 250 1 2 500 3 *25 0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Энергия фотонов, эВ... ±1.39709 ±0.00089 ±0.0028 ±1.29032 200 100 0 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 Энергия фотонов, эВ Рис. 3.14. Разложение... 0 4 6 8 10 12 14 16 18 Энергия фотонов, эВ Рис. 3.15. Спектры... 4 0.5 5 4.0x10 2 5 2.0x10 -1 Коэффициент поглощения, см 1.0 0.0 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 4.8 0.0 5.0 Энергия фотонов, эВ Рис. 3.16. Спектры... 0 1 0 1 T=200K 0 1 T=150K 0 1 T=50K T=50K 0 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 Энергия фотонов, эВ 4.2 4.3 0 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 Энергия фотонов, эВ Рис. 3.17... на рис. 3.19. Отметим, что энергия возбуждения люминесценции – 13.7 эВ заведомо....ед. Интенсивность, отн.ед. в 2.0 2.5 3.0 Энергия фотонов, эВ 3.5 1.0 0.5 0.0 2.0 2.5 3.0 Энергия фотонов, эВ 3.5 Рис. 3.19....ед. 113 1 0.4 0.2 0.0 0 50 100 150 200 250 б 0.8 2 0.6 1 0.4 0.2 0.0 0 50 100 150 200 250...]. С помощью данной формулы была рассчитана энергия активации процесса (147 ± 11 мэВ....8 эВ б 0.1 2 1 0.01 1 2 0.01 0 50 100 150 0 50 100 г в Интенсивность, отн.ед. 150 1 1 1 2 2 0.1 1 0 50 Время, нс 100 150 0.1 0 50 Время, нс 100 150 Рис. 3.21... при возбуждении фотонами ВУФ-диапазона, энергия которых существенно ниже рабочих энергий... и примесная люминесценции в ZnWO4 и ZnWO4:Mo Энергия запрещенной зоны определяет характерный порог.... Ранее оцененная посредством разных методов энергия запрещенной зоны для ZnWO4 составляет....3 эВ 2.0 2.5 3.0 г 3.5 X-rays 0.8 3 1 0.6 2 2 0.4 1 1a 2 1 0.2 1б 0.0 1.5 2.0 2.5 Энергия фотонов, эВ 3.0 3.5 0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 Энергия фотонов, эВ Рис. 4.8. Спектры... K 1 2.0 1.5 2 1.0 0.5 3 0.0 б T = 300 K Интенсивность, отн.ед. 2.0 1 1.5 3 1.0 0.5 2 0.0 3 4 5 10 Энергия фотонов, эВ 15 20 Рис..., выход свечения MoO6 уменьшается, когда энергия фотонов превышает 10 эВ. Подобное.... 89K 30 1 2 20 68K 2.0 10 2.5 3.0 Энергия фотонов, эВ 55K 31K 129K... 2.0 2.0 2.5 3.0 Энергия фотонов, эВ 1.5 1.0 108K 122K 0.5 234K 246K a Интенсивность, отн.ед. 0.0 1.0 1 0.5 2 б 0.0 0 50 100... и ниже энергии запрещенной зоны), ħΩLO - энергия оптических фононов и Ei(𝑧) = − ∫−𝑧 𝑒 ∞ −𝑡 ⁄𝑡 𝑑𝑡 - экспоненциальная интегральная... равен радиусу, при котором потенциальная энергия кулоновского взаимодействия электрона и дырки равна... 0.0 4 5 6 7 8 9 10 Энергия фотонов, эВ б Интенсивность, отн.ед. 1.0 2a 0.8 1a 0.6 3 4 2 1 0.4 0.2 0.0 0 50 100 150...:Li,F Интенсивность, отн. ед. 1.0 2.5 эВ 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 Энергия фотона, эВ Рис. 4.13. Спектры... CdWO4:F,Li 1.2 0.8 0.4 0.0 Энергия фотонов, эВ 4 5 10 15 20 Энергия фотонов, эВ Рис.... 5.6, вставка (б)). 159 1.0 1 0.8 Интенсивность, отн. ед. 0.6 2 0.4 0.2 а) 0.0 1.0 1 0.8 0.6 2 0.4 0.2 б) 0.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 Энергия фотонов, эВ Рис. 5.4. Спектры свечения... = 2.5 эВ (2) образцов MgWO4 (а - №1, б - №2), T = 300 K. 3.0 MgWO4, T= 100 K 200 K 300 K 400 K 500 K Оптическая... P2 100 200 300 400 500 600 700 T, K (б) 10 K Chi^2 R^2 4.6 4.6 4.8 5.0 5.2 4.8 Энергия фотонов, эВ Рис. 5.6. Низкоэнергетический край спектров возбуждения при T = 10, 100, 150... формуле:  0   p  2kT  , tanh  p  2kT  (5.2) где hωp – энергия принципиально взаимодействующей фононной моды и σ 0 – предельное... (N2) 2.0 2 2.0 1 3 1.5 1.5 3 1.0 2 0.5 1.0 0.5 1 0.0 3 4 5 10 Энергия фотонов, эВ 15 3 4 5 10 15 Энергия фотонов, эВ 0.0 20... и выше. Это означает, что средняя энергия для образования одной электрондырочной пары..., что энергия связи экситона возрастает с увеличением ширины Eg в изученных смешанных кристаллах. Энергия..., так как при этом увеличивается энергия связи экситона. Различная температурная стабильность... ZnxMg1-xWO4. 0.8 ZnxMg1-xWO4, x= 1 0.8 0.4 0 0.6 3.78 Энергия фотонов, эВ Интенсивность, отн.ед... 3.72 3.69 3.66 3.63 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 Значение x 0.0 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 Энергия фотонов, эВ Рис. 5.13. Спектры..., отн.ед. 0.4 2 0.2 1 a 0.0 1.0 3 0.8 0.6 0.4 2 0.2 б 1 0.0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Энергия фотонов, эВ Рис. 5.14. (а) Вероятность...). Это означает, что 175 средняя энергия, расходуемая на создание одной электрон... 12 Энергия фотонов, эВ 2 1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Энергия...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
.... 2 3.4. Выводы по исследованию манганата GdMn2O5. 100 стр. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 101 стр. СПИСОК..., 91, 92, 97, 98, 99, 100]. 15 Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО...ε d(cosθ) , τμ 3-2 ε (1) где ε = Е/Еmax – относительная кинетическая энергия образовавшегося позитрона (электрона), Еmax ≈ 52... растратить свою энергию: при столкновениях энергия мюона тратится в основном на ионизацию.... На такое число столкновений расходуется энергия 10 – 100 МэВ. Время торможения релятивистских... скоростей – приблизительно 10-10 с. 19 Энергия 100 МэВ не всегда удобна для... ± 0,5 К. При использовании гелиевого дьюара ёмкостью 100 литров время работы на одном... частота блоков БОД и БОП составляет 100 МГц, что обеспечивает точность анализируемого... 50 60 70 80 90 100 110 120 130 T, K Рис. 5. Зависимость... 5 Ne 0 0 20 40 60 80 100 120 1000 500 0 0 200 400... состояния, которые, в частности, при значениях Т < 100 К и отсутствии внешнего магнитного поля разделены... 50 60 70 80 90 100 T, K Рис. 10. Интегральный выход позитронов... поле при температуре 30 К; a1 = 0,100(26); a2 = 0,172(26); F1... температур 20 К – 70 К. 120 110 100 90 (1;2) , MHz 80 70 60... спин-ротационного перехода – TSR ≈ 40 К. 100 90 HoMnO3; H=0 F1=92*(1-T/TN... 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150... решетки c и b и молярного объема при температуре Т ≈ 100 К [71]. Еще одна характерная особенность... магнитном поле. 130 120 110 100 90 80 70 60 50... 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 T, K Рис. 34...) 0.39 F, MHz 130 120 110 100 90 80 70 60 50... фазовому переходу. 70 120 110 100 90 F, MHz 80 70 60... 10 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200...) 0.39 F, MHz 130 120 110 100 90 80 70 60 50... и в области более высоких температур (при 100 – 130 К), но они имеют, по... 50 60 70 80 90 100 110 T, K TN 0,45 b) 0,40 0,35... 50 60 70 80 90 100 110 T, K Рис. 40. Температурная зависимость.../a0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0 20 40 60 80 100 120 140 T, K Рис. 41. Температурная..., 2 [89, 90, 91, 92]. 82 100 90 80 F, MHz 70 60... μSR-метода [97, 98, 99, 100]. Были приготовлены два образца. Один... релаксации поляризации λd(Т). Область температур от 100 до 300 К не показана, так... выполнялись в режиме охлаждения от температуры ~100 К до 17 К. Затем измерения проводились... моменты. В парамагнитной области температур от 100 до 45 К остаточная асимметрия практически... меняется в исследованном диапазоне температур. 93 100 a) 90 80 Fi, MHz 70... дальнего порядка в изученном мультиферроике GdMn2O5. 100 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Перечислим основные результаты и выводы... в медицине. М.: НИЯУ МИФИ (2012), 190. 100. С.И. Воробьев, А.Л. Геталов, Е.И. Головенчиц, Е.Н. Комаров, В.П. Коптев...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... A9A26924 A9A26927 A9A26929 100…415 48 12…24 100…415 48 12... 19094 4 3 4 4 4 NG125 b b b 80, 100, 125 A b 80, 100, 125 A b 80, 100, 125 A Vigi NG125... Момент затяжки PZ1 : 4 мм 16 - 100 A 0,8 Н·м 1,5 - 2,5 мм : 2 x 1,5 мм2 1,5 - 6 мм2 1,5 - 2,5 мм : 2 x 2,5 мм2... Износостойкость (кол-во циклов В-О) Электрическая 100 000 циклов Макс. количество коммутаций в день 100 Дополнительные характеристики Напряжение изоляции (Ui... в минуту 5 Макс. количество коммутаций в день 100 Дополнительные характеристики согласно МЭК/EN...-во полюсов 125 A 5 5 2 1 40 A 11 2 100 A 3 3 1 125 A 5 5 2 1 160 A 250 A 400 A 7 7 2 1 Крепление... AB1 RRN435U2GR 100 Синий AB1 RRN435U2BL 100 ЖёлтоAB1 RRNTP435U2 зелёный 100 2 Перегородки... 6 мм AB1 RRN435U3GR 100 AB1 RRN435U3BL 100 AB1 RRNTP435U3 100 AB1 RRNTPAC443 10...ёлкиванием 4,5 x 8,3 мм Винтовое крепление 500 100 6 DB123437 Пластиковый упор DB123461 Этикетка... DB124190 iC60L-MA 1000 1000 100 100 10 10 t(s) t(s) 1 1 0,1 0,01 MA 1 10... с при I/In = 2,55 100 60 с при I/In = 2,55 100 10 10 t(s) t(s) 1 1 1с... с при I/In = 2,55 100 60 с при I/In = 2,55 100 10 10 t(s) t(s) 1 0,1 0,01... с при I/In = 1,05 1000 1000 100 100 10 10 t(s) t(s) 1 1 0,1 0,01 B C 1 10 I / In... с при I/In = 1,05 1000 1000 100 100 10 10 t(s) t(s) 1 1 0,1 0,01 B C 1 0,1 D 10 Z 0,01... с при I/In = 1,05 1000 1000 100 100 10 10 t(s) t(s) 1 1 0,1 0,01 B C 1 10 I / In... с при I/In = 1,05 1000 1000 100 100 10 10 t(s) t(s) 1 1 0,1 0,01 B 1 C 10 0,1 D 0,01... с при I/In = 1,05 1000 1000 100 100 10 10 t(s) t(s) 1 1 0,1 0,01 B 1 C 10 I / In... Удары по устройству Падения b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b - - - - - - b Частота: 8,5 - 100 Гц - - - b Высота: 0,6 м b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Влажное тепло Db... и распределительные шкафы. I 2 к.з. A Ожидаемая энергия 100% Селективность защит Ограниченная энергия 100% t Токоограничивающая способность автоматических выключателей... устройствами; это происходит потому, что энергия, проходящая через вышестоящее защитное устройство... автоматических выключателей Compact NSX Ics = 100 % Icu Исключительная токоограничивающая способность автоматических... автоматическим выключателем тока повреждения, равного 100 %; b затем проверяется работоспособность аппарата: v аппарат... энергия (A²с) 10000 50- 63 32- 40 20 - 25 16 8- 10 4 6 2- 3 1000 100... / 3P / 4P Ударный ток Тепловая энергия 1000000 10 мс 50 - 63... 8 - 10 6 10 1 4 2- 3 ≤1 Ограниченная энергия (A²с) Ударный ток (кA) 100 100000 50- 63 32... (кА действ.) 100 Тепловая энергия 1000000 100 Ударный ток (кA) 100 0,01 100 10 мс... 20 - 25 16 8 - 10 6 1 4 2- 3 Ограниченная энергия (A²с) 0,1 0,01 4 100000 50 - 63 32... (кА) 10 100 100 0,01 ≤1 0,1 1 10 Ожидаемый ток (кА действ.) 100 Примечание: данные... / 3P / 4P Ударный ток Тепловая энергия 1000000 50 - 63 32 - 40....) 100 Тепловая энергия 1000000 100 10 мс 50 - 63 Ударный ток (кA) Ограниченная энергия (A²с) 10 мс 32 - 40 10 20 - 25 16 8 - 10 6 4 2- 3 1 Ограниченная энергия (A²с) Ударный ток (кA) 100 100000 50 - 63 32... / 3P / 4P Ударный ток Тепловая энергия 1000000 50 - 63 32 - 40... 8- 10 100000 6 10000 4 2- 3 ≤1 1000 100 0,01 100 Автоматические выключатели 1P+N/2P Ударный... (кА действ.) 100 Тепловая энергия 1000000 100 Ударный ток (кA) Ограниченная энергия (A²с) 10 мс... 16 8 - 10 6 2- 3 1 Ограниченная энергия (A²с) Ударный ток (кA) 100 100000 50 - 63 32... (кА) 10 100 100 0,01 ≤1 0,1 1 10 Ожидаемый ток (кА действ.) 100 Примечание: данные..., сильно ограничивается нижестоящим аппаратом. Выделяемая энергия в вышестоящем аппарате недостаточна, чтобы вызвать... 80 350 240 190 160 100 100 610 340 280 220 130... 80 80 80 80 150 100 100 100 100 100 270 220 210 190 130... 130 80 80 80 150 100 100 100 100 270 220 210 190 130... 130 80 80 80 150 100 100 100 270 220 210 190 130... 48 80 80 80 80 100 100 100 100 100 210 130 130 130 130... 48 48 80 80 80 100 100 100 100 210 130 130 130 130... 32 48 48 80 80 100 100 100 210 130 130 130 270... 48 48 80 80 80 100 100 100 100 210 130 130 130 130... 80 80 T 300 200 150 100 100 100 100 100 T 780 370 250 250 190... 80 80 T 300 200 150 100 100 T 780 370 250 250 190... 80 T 2000 400 250 180 100 100 100 100 T T 880 550 370 270 190... 80 330 230 180 150 100 100 490 280 240 130 130... 80 330 230 180 150 100 100 490 280 240 130 130... 80 T 350 230 180 150 100 100 100 T 550 310 220 190 130... 80 T T 500 250 190 150 100 100 T T 1200 520 280 130 130... 40 50 63 80 100 125 80 100 130 130 160 160... 40 50 63 80 100 125 80 100 130 130 260 240...). Дифференциальное устройство должно иметь чувствительность 100 мА, если оно действует только... 10 ms 100000 Ограничен. энергия (A2с) 100000 Ограничен. энергия (A2с) DB123591 220... действ.) 10 100 100 0.01 0.5 - 1 0.1 1 Ожидаемый ток (кA действ.) 10 100 287 Автоматические... В с одним полюсом, 500 В с двумя полюсами 100 100 10 10 Ударный ток (кA... - 25 10 0.1 0.01 100 0.1 1 Ожидаемый ток (кА) 10 100 Влияние температуры окружающей...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... 12 Как показало исследование абонен- 100 SMS-сообщений, используют местов сотовой... 10 тыс. стоек и потребляемую мощность 100 МВт. Проектирование этих объектов, призванных... спутник «Энергия-100» нии Федеральной космической программы России на с пропускной способностью 100 Гбит... на оборудование весьма проблематичны. пания «Энергия-Телеком». Она нацелилась на спутники.... Вывели на местный рынок более 100 мобильных продуктов, стали стратегическим партнером....  икс www.iks-consulting.ru Энергия интеллекта Ведущее аналитическое агентство России... всегда указывают идеальный КПД при 100%-ной нагрузке. Но если внимательно...: при загрузке от 25 до 100% его значение изменяется незначительно. При... установка». Охлаждение при этом на 100% происходит за счет работы холодильных... со скоростями 40 и 100 Гбит/с по трактам протяженностью 100, 125 и 150 м. Такое... 170 м на скоростях вплоть до 100 Гбит/с (разработки компаний Panduit и Corning... пользовательских устройств с быстродействием не более 100 Мбит/с, которые широко применяются при... жилого сектора сохраняется на уровне 100 м. Выигрыш от внедрения LAN-кабелей...-частотную характеристику в диапазоне частот от 100 Гц до 7,0 кГц. В комплект поставки... РФ . . . . . 19 «Энвижн груп» . . . . . . 10 «Энергия-Телеком» . . . . 20 «Яндекс.Маркет» . . . . . 10...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
...) Луч Энергия (Владивос ток) 1:0 (Хубулов, 14), Волгарь Газ пром (Астрахань) СКА Энергия...-Энергия 14. Черноморец 15. Балтика 16. Торпедо (Вл) 17. Луч-Энергия 18... 37 тур. 4 ноября. Луч Энергия Газовик, СКА Энергия Урал, Динамо (Бр) Черноморец.... 38 тур. 7 ноября. СКА Энергия Газовик, Луч Энергия Урал, Шинник Черноморец, Динамо... Игоря ГАВРИЛОВА СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 1. Байкал Энергия (Иркутск) 2. Водник (Архангельск) 3. Волга (Ульяновск...) 16 ноября (среда) 14. Байкал Энергия Зоркий 15. СКА Нефтяник Старт... 19 ноября (суббота) 20. Байкал Энергия Старт 21. СКА Нефтяник Зоркий... Динамо Москва 28. Енисей Байкал Энергия 29. Кузбасс СКА Нефтяник 30.... Кузбасс Байкал Энергия 18 февраля (суббота) 147. Байкал Энергия Динамо Москва 148... 2. Старт Мурман 3. Динамо Казань Байкал Энергия 4. Волга СКА Нефтяник 5. Енисей Родина... СКА Нефтяник 10. Волга Байкал Энергия 11. Уральский трубник Сибсельмаш 12... Москва СКА Нефтяник 142. Байкал Энергия Родина 143. Динамо Казань Зоркий... 28 ноября (понедельник) 39. Байкал Энергия Водник 40. СКА Нефтяник Мурман... Родина 1 декабря (четверг) 46. Байкал Энергия Мурман 47. СКА Нефтяник Водник... 4 декабря (воскресенье) 52. Родина Байкал Энергия 53. СКА Нефтяник Динамо Москва... Нефтяник 60. Динамо Москва Байкал Энергия 61. Енисей Сибсельмаш 62. Кузбасс... 72. Старт Енисей 73. Байкал Энергия СКА Нефтяник 74. Динамо Казань... 23 декабря (пятница) 78. Байкал Энергия Динамо Казань 79. СКА Нефтяник... 26 декабря (понедельник) 84. Байкал Энергия Волга 85. СКА Нефтяник Динамо... Волга 91. Уральский трубник Байкал Энергия 92. Сибсельмаш СКА Нефтяник 93... Энергия 100. Енисей Мурман 101. Кузбасс Водник 11 января (среда) 102. Байкал Энергия...) 108. Старт Зоркий 109. Байкал Энергия Кузбасс 110. СКА Нефтяник Енисей... 17 января (вторник) 115. Байкал Энергия Уральский трубник 116. СКА Нефтяник... 20 января (пятница) 121. Байкал Энергия Сибсельмаш 122. СКА Нефтяник Уральский... (пятница) 160. СКА Нефтяник Байкал Энергия 161. Динамо Москва Водник 162... 9 февраля (четверг) 128. Зоркий Байкал Энергия 129. Старт СКА Нефтяник 130.... Родина Енисей 171. Водник Байкал Энергия 172. Мурман СКА Нефтяник 12... СКА Нефтяник 135. Старт Байкал Энергия 136. Динамо Казань Мурман 137... СКА Нефтяник 179. Мурман Байкал Энергия ИЗ РЕГЛАМЕНТА СОРЕВНОВАНИЙ В чемпионате России.... ХК Саров Зауралье. 7 íîÿáðÿ. Íèæíèé Íîâãîðîä Íàãîðíûé Äâîðåö ñïîðòà ÕÊ ÑÀÐΠ(Ñàðîâ) ÐÓÁÈÍ (Òþìåíü) Íà÷àëî â 19:00. Öåíà áèëåòîâ - 100 ðóáëåé. Âõîä ïî àáîíåìåíòàì «Òîðïåäî» - áåñïëàòíûé ÌÀÑÑÎÂÛÅ ÊÀÒÀÍÈß ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ Во Дворце спорта имени В.С.Коноваленко... 200 рублей, Прокат коньков 100 рублей, Заточка коньков 100 рублей. Работает буфет... сих пор входит в символический список 100 луч ших бомбардиров национально го... ское) 4:0, Кварц (Бор) Волга (Воротынец) 3:0, Энергия ФОК (Балахна) Навашино (Наваши но... во) Городец (Городец) 0:2. ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА 1. Энергия-ФОК 2. Торпедо-АТТ 3. Кварц 4. Городец.... Дмитров. Арена МУ СК "Дмитров". 100 зрителей. Судьи: Е. Иванова, Д. Брусенцева, Е. Уваров.... Дмитров. Арена МУ СК "Дмитров". 100 зрителей. Судьи: Е. Иванова, Д. Брусенцева, Д. Клочков... 27, 28, 30 октября. Локомотив Энергия (Красноярск) Агидель (Уфа) 3:2, 2:6, 1:3. 28, 29... 1. Торнадо 2. СКИФ 3. Факел 4. Агидель 5. Локомотив-Энергия 6. Спартак-Меркурий И 15 12 12...