Запуск. 2006-054. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2006-12-08 at 22:08:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xWildBlue 1
3Полезная нагрузка 1xAMC 18
4Ракета-носитель 1xАриан 5 ECA

Найдено 1000 документов по запросу «2006-054». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0/5
...і продажу природного газу (від 2 лютого 2006 р. на 2006—2010 роки) про постачання у 2007... ПЕК та ЖКГ у опалювальному сезоні 2006/07 року, застосування засобів з енергозбереження...ільгоспнагля дом скасовано з 18 жовтня 2006 р. тимчасові обмеження на транзит тваринницько...ї програми у першому читанні (постанова від 3 жовтня 2006 р. № 193). У Державній програмі визначено так... Îðåíäà .............................................. 21 91-é ÑÀ çà ãðîøîâ³ êîøòè .............. 21 15 листопада 2006 року 2 (Продовження. Початок на с. 1) 5. У напрям... 2005 року. Протягом січня—серпня 2006 р. забезпечено розширення сфери застосування прац... за попередні 6 місяців. У третьому кварталі 2006 р. мінімальний розмір зазначеної до помоги... міні 15 листопада 2006 року муму для працездатної особи) з 1 жовтня 2006 р. становить 122... державних та міжнародних стандартів» (від 1 серпня 2006 р. № 1058). Підготовлено нову редакцію Основ... Міністрів від 23 серпня 2006 р. № 473 та від 26 вересня 2006 р. № 494 затверджено додатко...ів підприємців та споживачів у січ ні—вересні 2006 р. органами Антимонопольного комітету при...іч ної конкуренції (за серпень—вересень 2006 р. — 652). Зага лом порушників оштрафовано... (домінуючим) становищем (у серпні вересні 2006 р. — 356); 102 порушення законодавства з питань...’єктів господарювання (протягом серпня вересня 2006 р. — 31). Першочергова увага приділялася... яким повинна бути завершена в грудні 2006 року, з урахуванням основних положень європей...і чого за серпе нь—вересень 2006 р. обсяг простроченої заборгованості із відшкодування ПДВ... період з 4 серпня 2006 р. до 27 жовтня 2006 р. на орга нізаторах торг... статусу їх майнового комплексу» (вiд 5 жовтня 2006 р. № 233 V), прийняття якого обумовлено необх...їні (розпорядження Кабінету Мініст рів від 1 серпня 2006 р. № 447), якою визначається механ... випуску продукції у січні—вере сні 2006 р. на 11,9% (торік — 5,4%) відбувався в основному...є частка продукції машинобудування (з 12,1% у січні 2006 р. до — 13,3% у січні—серпні), що... нафтохімічній промисловості. У січні—вересні 2006 р. обсяги виробництва збільшились пор... цілеспрямованим діям Уряду в серпні — жовтні 2006 р. експортовано 2,7 млрд кВт/год електрично... комунального господарства Упродовж серпня—жовтня 2006 р. діяльність Уряду спря мовувалася... ріальних громад станом на 1 жовтня 2006 р. Держказначейс твом перераховано місцевим бюджетам... гармонізацію митних процедур» (від 5 жовтня 2006 р. № 227 V); Кабінетом Міністрів прийнято... державний кор дон)» (від 11 жовтня 2006 р. № 510); розпорядження «Про підписання Протоколу...ітики України від 4 жовтня 2006 року; 24 жовтня 2006 р. у ході засідання...і продажу природного газу від 2 лютого 2006 р. на 2006—2010 роки, у якому визначені обсяги...ії про боротьбу з корупцією» (від 18 жовтня 2006 р. № 252), яким передбачено ратифікувати... навколишнього природного середовища: 19 жовтня 2006 р. підписано Меморандум про взаєморозу...ї дії сонячних ультрафіолетових променів. У вересні 2006 р. за результатами голосування Генераль но... в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2006—2015 роки». З метою захисту населених...і до продажу в 2006 році», наказу ФДМУ від 02.02.2006 № 192 «Про затвердження... 11.12.2006 включно. Аукціон відбудеться 15.12.2006 о 10.00... 11.12.2006 включно. Аукціон відбудеться 15.12.2006 о 10.00... льницький р н, ст. Переяславська. 15 листопада 2006 року Балансоутримувач: управління кап...іод з 01.10.2006 до 31.10.2006 Код за ЄДРПОУ та...) до 24.11.2006 (включно). Конкурс відбудеться 30.11.2006 у кімн. 748... термін надання документів: 04.12.2006. Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Рег... термін надання документів: 04.12.2006. Місцезнаходження комісії, контактні телефони: Рег.... Документи приймаються до 12 грудня 2006 р. (включно) за адресою: м. Чернігів, проспект...іночної діяльності». Конкурс відбудеться 1 грудня 2006 р. о 10.00 в Регіональному від діленн...іонів, т. 200 33 28 ÔÄÌÓ ÎÃÎËÎØÓª ÄÅÂ’ßÍÎÑÒÎ ÏÅÐØÈÉ ÑÏÅÖ²ÀËIÇÎÂÀÍÈÉ ÀÓÊÖ²ÎÍ ÇÀ ÃÐÎØβ ÊÎØÒÈ Çàÿâè íà äåâ’ÿíîñòî ïåðøèé ñïåö³àë³çîâàíèé àóêö³îí çà ãðîøîâ³ êîøòè áóäóòü ïðèéìàòèñÿ ç 5 äî 14 ãðóäíÿ 2006 ðîêó До уваги учасників 91 го...і в газеті «Відомості приватизації» від 11 жовтня 2006 року № 39 (428). Iíôîðìàö³ÿ ïðî ïðîäàæ àêö³é â³äêðèòèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ íà 91-ìó ñïåö³àë³çîâàíîìó àóêö³îí³ çà ãðîøîâ³ êîøòè (ôîðìà âèïóñêó àêö³é — äîêóìåíòàðíà) Код... Ні 1,05 3,3 1342 1,4091 1,237 6,9 За 9 міс. 2006 р. 38 1690,3 [05802750] ВАТ «ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ... 631,525 25,000 2,8 За 9 міс. 2006 р. 8 4403,5 [00122358] ВАТ «ПІВДЕНЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД», 83058... 4,08 За 9 міс. 2006 р. 33 0 0,00 0 0 48,1 123,8 0 0 За 9 міс. 2006 р. 54 221,8 82... 9 міс. 2006 р. 31 1758,4 35,33 15 За 9 міс. 2006 р. 9 2544,6 122 За 6 міс. 2006 р. 3,92...ІВЛІ ЗЕРНА ( ;965,3) В 9,72 За 6 міс. 2006 р. 2 0 0,00 0 18,5 0 2286,3 0 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕН НЯ ( ;0) В 0 За 6 міс. 2006 р. 4 3550,5 66,43 2358,6 12...,3 54,6 0,5 2,5 0 АВТОТРАНСПОРТНІ ПЕ РЕВЕЗЕННЯ ( ;0) В За 9 міс. 2006 р. 258 12370,3 50,58 6256... 2,49 За 9 міс. 2006 р. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ № 44 (433) 15 листопада 2006 року 24... 12 882 щодо забезпечення проведення в 2006 р. інвентаризації майна, яке перебуває у фактичному...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
... общество. Иллюзии и реальность // Политический класс. 2006. №22. С.6; Грудицына Л.Ю., Дмитриев Ю.А. Институты гражданского...; Бахрах Д.Н. Административное право Российской Федерации. М., 2006; Зеркин Д.П., Игнатов В.Г. Основы теории государственного.... С.110; Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. М., 2006. С.169; Шамхалов Ф.Н. Теория государственного управления... Н.И. Система государственного и муниципального управления: Учебник. М., 2006. С.32; Радченко А.И. Основы государственного и муниципального... / Под общ. ред. Э.Г.Липатова, С.Е.Чаянова. М., 2006. С. 8-9; Акопов Л.В., Смоленский М.Б Административное право: Учебник... / Под общ. ред. Э.Г.Липатова, С.Е.Чаннова. М., 2006. С.8-9; Акопов Л.В., Смоленский М.Б. Административное право: Учебник... Б.Н, Чернявский А.Г. Административное право России: Учебник. М., 2006. С.19. Алексеев С.С. Теория государства и права... российской государственности: Сб. статей. Томск, 2006.С.9; Шафиров В.М.Законность и современное правопонимание // Правовые... Республики Таджикистан. 2006, март. Ст.1713. 3 См.: Садои мардум. 2006. 2 дек. 1 2 165....: Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административной право России. М., 2006. С.98; Автономов А.С. Правовая онтология политики... Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право России: Учебник. М., 2006. С.15. 3 См.: Козлов Ю.М. Административное право... заполняется 1 См.: Козлов Ю.М.Административное право. М., 2006. С.260. 236 правотворческой деятельностью субъектов....: Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 2 См.: Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 3 Утверждено Постановлением Правительства республики....: Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 4 Перечень организаций (предприятий и учреждений..., 1 2 Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. См.: Решения Президента и Правительства..., что предполагалось завершить в краткосрочной перспективе (т.е. 2006 г.). 1 308 части официальной информации1. Тем....: Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 3 Например, Государственная автомобильная инспекция... государственного и муниципального управления и административная реформа. М., 2006. С.66. 359 комплексные интерактивные услуги....: Глазунова Н.И. Система государственного и муниципального управления. М., 2006. С.31. 373 Недостаточное соблюдение названных... Республики Таджикистан от 30 ноября 2006 г. №9 «О совершенствовании структуры центральных органов исполнительной...»// Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, нояб. 1.78.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.79.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.80.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.81.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.82.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.84.Постановление Правительства Республики...»//Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.85.Постановление Правительства Республики...»//Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.86.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.87.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.88.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.89.Постановление Правительства Республики....) // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.90.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.91.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.92.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.93.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.95.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.96.Постановление Правительства Республики...» // Решения Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, дек. 1.97.Постановление Правительства Республики... актов Президента и Правительства Республики Таджикистан. 2006, март. 1.284.Постановление Правительства Республики... и административная реформа: методическое пособие. М.: Европроект, 2006. – 352с. 2.367.Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание... Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. 2006. №3. С.41. 4.785.Телегина Н.А., Минаков А.П. Концептуальные...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... in Nominal Health Spending (1996–2006)..................................................... Public, Total Private, and OOP... of Total Health Spending (1996–2006) ........................................................................................................................................ Spending Components as Share of GDP (1996–2006).......................................... Health Spending per Capita in... (1996–2006)............... Real Health Spending (1996–2006)........................................................................................ Inflation in Indonesia (1996–2006).......................................................................................... Life Expectancy in Selected Comparators (1960–2006)........................................ GDP per Capita in Selected Comparators (1960–2006) ........................................ Life Expectancy versus Income (1960–2006) ................................................................. Global Comparisons... Selected Comparators (1960–2006).......................... Infant Mortality versus Income (1960–2006).................................................................. Global Comparisons... Expenditure versus Income per Capita (2006) ........................................................................................................................... Public Expenditure on Health as... GDP versus Income per Capita (2006) ...................................................................................................................................................... Public Expenditure on Health per... Expenditure versus Income per Capita (2006) ..................................................................................... Out-of-Pocket Spending as... Consumption-Based Quintile (2001 and 2006).............................................................................................................................. Incidence of Catastrophic Payments Defined... Expenditure as a Share of GDP (2006)...................... External Resources as Share of... and Midwives by Region (1996–2006) .......................... 18 Total Number and Ratio... Expenditures ....................................................................... 33 Health Spending (1996–2006) ................................................................................. 35 Hospital and Nonhospital Care... Total Household Spending (2001 and 2006) ........................ 60 Impact of OOP Health... for Health Care (2001 and 2006) .............................................................................................. 64 Benefit Incidence Analysis: Distribution... by Income Quintile (2001 and 2006) ............................................................ 67 Governance Factors ........................................................................................................ 79 Population... 3.2 8.3 9.2 19.5 10 13.9 16.6 5 8.6 5 8.5 5.0 5.4 6.0 2005 2006 2007 1.4 0.4 8.0 3.3 0 0 2003 2004 poorest 2 3 4 richest... 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1.9 1.8 2.0 2.1 1.7 1.8 1.8 2.2 2.1 2.1 2.2 41.9 40.7 40.6 42.0 38... household spending 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2001 poorest quintile 2006 2nd 3rd 4th richest quintile... the Askeskin program in 2006 (Aran and Juwono 2006) found some leakage... headcount Rank-weighted headcount (%) 2001 2006 Threshold (percent) Threshold (percent) 5 10....0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 M alaysia (1999) Taiwan (2000) Indonesia (2006) Thailand Hong Kong Sri Lanka... OOP payments 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 9 8 5 3 8 7 1 1 5 6 12 12 7 5 12... will Source: Gottret and Schieber 2006 Socioeconomic and Institutional Realities Affecting... and Health Revenues and Expenditure (2006) government total expenditure Indonesia (total....” World Bank, Jakarta. Askes. 2006. “ASKESKIN Expenditures Report 2006.” P.T. Askes, Indonesia. Bappenas..., N., J. Hammer, M. Kremer, K. Muralidharan, and F. H. Rogers. 2006. “Missing in Action: Teacher and..., August 7–10. Gottret, P., and G. Schieber. 2006. Health Financing Revisited: A Practitioner’s Guide... AusAID, Jakarta. Kristiansen, S., and P. Santoso. 2006. “Surviving Decentralisation? Impacts of Regional... in Tanah Papua 2006: Results of the IBBS 2006 in Tanah Papua... Statistics.” PT ASKES, Jakarta, Indonesia. ———. 2006. “Manuals for Members, ASKES Social.... Sugiyarto, G., M. Oey-Gardiner, and N. Triaswati. 2006. “Labor Markets in Indonesia: Key..., D. Harbianto, A. N. Herrin, M. N. Huq, and S. Ibragimova. 2006. “Effect of Payments for Health... Performance. Geneva: World Health Organization. ———. 2006. Working Together for Health: The... Organization. 132 | Bibliography WHO-SEARO. 2006. “Regional Strategy for Health Promotion...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
...-piracy_future_television-full.pdf Derecho, Abigail (2006): “Archontic Literature: A Definition, a History, and... developing into transmedia storytelling (Jenkins, 2006) and “mediacultures” (Macé, Maigret, 2005..., London: British Film Institute. Jenkins H. (2006), Convergence Culture. Where old and..., London: British Film Institute. Mittel J. (2006), “Narrative complexity in contemporary American...”, Critical Studies in Television, 1/1. Newman M.Z. (2006), “From beats to arcs: towards... es necesario recurrir a Mittell, Jason (2006). Narrative complexity in Contemporary American... Television Studies. 5:1; 41-60. Jenkins, H. (2006) Convergence Culture: Where Old and... 14th October, 2010] [Accessed: Mittell, J. (2006) “Narrative Complexity in Contemporary American.... 3, pp. 31-33 Medina Laverón, M. (2006) Calidad y contenidos audiovisuales, Pamplona: Eunsa... esta cadena son: Alias (2001-2006), Mujeres Desesperadas (Desesperate Housewives, 2004... Mobile Game, Marzo 2006 e 24:Agent Down nel dicembre 2006 e Digital Chocolate...ù media contemporaneamente e in parallelo (Mittel, 2006). Una nuova forma di narrazione... del contratto comunicativo (Dusi e Spaziante, 2006), la connotazione seduttiva della soglia... media, Milano: Hoepli. Dusi, N. e Spaziante, L. (2006) Remix-remake. Pratiche di replicabilit.../04/30/telephilia.html Mittel, J. (2006), ‘Narrative Complexities in Contemporary American... audiovisual. Referencias bibliográficas Andrews, L. (2006) ‘Spin: from tactic to tabloid... Swear By. I. B. Tauris. Milch, David (2006): Televisions Great Writer, public interview.... London: Cambridge UP. Espenson, Jane. (2006) ‘Superstar’ Commentary. Buffy the Vampire...: Adriana Hidalgo. Jenkins, Henry (2009 [2006]). Fans, blogueros y videojuegos. La cultura... (Lavery ed., 2006), (Gorton, 2009); sobre Deadwood (Lavery ed., 2006), (Westerfelhaus y Lacroix... technological and cultural convergence (Jenkins 2006). In a participative culture era the..., Milano: Franco Angeli Bagozzi, R. P., Dholakia U. M. (2006) “Antecedents and Purchase Consequences of...: Scott Kirsner Kotler, P. and Keller, K. (2006) Marketing Management, Upper Saddle River... Revolution, Cambridge: Perseus Publishing Roberts, K. (2006) The Lovemarks Effect. Winning in... York: Doubleday Tapscott, D. and Williams, A. D. (2006) Wikinomics. How Mass Collaboration Changes... [January, 2008] Jenkins, H. (November 30, 2006), When Fandom Goes Mainstream..., [Online], Available: http:// henryjenkins.org/2006/11/when_fandom_goes_mainstream.html [January, 2008..., [Online], Available: http://henryjenkins.org/2006/09/triumph_of_a_time_lord_part_ on.html [January...”, [Online], Available: http://henryjenkins.org/2006/09/triumph_of_a_time_lord_part_ tw.html [January..., [Online], Available: http://henryjenkins.org/2006/08/fan_activism_in_a_networked_ cu.html [January... a knowledge community or a collective intelligence” (2006:116). 421 PREVIOUSLY ON Thus... the socalled participatory culture (Jenkins, 2006), which includes engagement and social..., A., Jenkins, H., Green, J., Askwith, I. and Ford, S. (2006) ‘Turning Pirates into Loyalists: The..., London, pp. 9–26. Hepp, Andreas (2006): Transkulturelle Kommunikation, UVK, Konstanz. Hickethier... temporary confusion for viewers” (Mittell, 2006: 37). This temporary confusion, however... York: Riverhead Trade. Mittell, Jason. (2006) Narrative Complexity in Contemporary American..., New York: Routledge. Katyal, Sonia K. (2006) ‘Performance, property, and the slashing... cotidianidad. Referencias bibliográficas Berger, J. (2006) Modos de ver, Barcelona: Gustavo..., Stencilled Occasional Paper, nº7. Inagraham, Ch. (2006) “Thinking Straight, Acting Bent. Heteronormativity... Brain, London, Allen Lane Butler, J. G. 2006. Television: Critical Methods and Applications...=9F01 E0DC1F30F930A3575AC0A9679C8B63 [Acceso: 25 septiembre 2006]. Cascajosa, Concepción (2005), Prime Time... C.S.I. a Los Soprano. Madrid: Calamar Ediciones. ¾¾ (2006), El espejo deformado: Versiones, secuelas... formas de narración transmedia (Jenkins, 2006) similares a las de Perdidos, fundamentalmente... editora australiana, Christine DeVries (Distefano, 2006; Lostpedia, 2010c). A pesar de que... y The New York Times (Manly, 2006; Ward, 2006) sólo unos pocos días... York. — (2006) Secret Identity. Hyperion Publishing, Nueva York. Jenkins, H. (2006) Convergence Culture.... Jason T. Eberl, Blackwell Publishing. Friedberg, A. 2006, The Virtual Window: From Alberti..., Madrid, Alberto Santos. Pineda, Antonio (2006): Elementos para una teoría comunicacional... Tomlinsom (1991), Straubhaar (1991) o Buonanno (2006) rebaten la teoría del imperialismo... las corporaciones comunicativas estadounidenses (Chalaby, 2006) o del tipo de narrativas (Morley... (HBO, 2002), Roma (HBO, 2006), Dexter (Showtime, 2006), Carnivàle (HBO, 2003... mercados regionales, nacionales o locales (Chalaby, 2006). Esta primacía norteamericana queda patente... Communication: Vol 34 (1): 103132 Chalaby, J.K. (2006) American cultural primacy in a new.... Metatelevision, lenguaje y temporalidad (La Crujía, 2006) y, junto a Carlos Scolari, El fin...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... support programmes in Portugal (1988-2006) ..................................................................................... 254 Table A5.1b CSF... support programmes in Portugal (1988-2006) ..................................................................................... 255 Table A7.1a MDS... Portuguese footwear industry transformation until 2006. ‘Change’ is a social phenomenon. And... Portuguese Calouste Gulbenkian Foundation (2003-2006) and the UCL Overseas Research... without design [innovativeness/fashion] (J. Barbosa 2006, pers. comm., 27 July). Thus... little margin for manoeuvre’ (J. Fernandes 2006, pers. comm., 27 July). ‘[T]here... constantly seeking [additional resources]’ (ibid: 2006), he adds, which reflects often...] own-brand manufactured footwear (E. Neto 2006, pers. comm., 08 February). Alberto... competency for organization [emphasis] (A. Jorge 2006, pers. comm., 09 February). 162...’s capacity of auto-regeneration (A. Jorge 2006, pers. comm., 09 February). APICCAPS... process of industry transformation] (C. Medon 2006, pers. comm., 06 February). Medon... the technical-professional schools (P. Dantas 2006, pers. comm., 08 Feb). Needless... receptive to providing solutions (C. Medon 2006, pers. comm., 06 February). CTCP... work that remain unclassified] (Fernandes 2006, pers. comm., 27 July). Nevertheless...’s contribution to industry transformation, Medon (2006) states that, in the ‘logic... Italian brands, American brands (E. Costa 2006, pers. comm., 06 February)! Costa... was not well applied’ (ibid: 2006). N. F. de Oliveira reinforces Moreira’s observation... addition to technical training (P. Dantas 2006, pers. comm., 08 February). Therefore... institutionalized collaboration between them (ibid: 2006). A number of developments in footwear... to representative industry organizations’ (EPF 2006). CFPIC’s suggestion that there would... for footwear design [training] (E. Costa 2006, pers. comm., 06 February). Lastly... individualists and less associative (J. Fernandes 2006, pers. comm., 27 July). We... accountable by strict guidelines’ (J. Fernandes 2006, pers. comm., 27 July). Again... non-institutionalized virtual networks (M. Freitas 2006, pers. comm., 07 February). The...], politics of social proximity (ibid: 2006) Exactly where organizations like FESETE... credibility with other institutions (ibid: 2006). This recalls Medon’s earlier reference...; that is, a macroeconomic strategy (E. Costa 2006, pers. comm., 06 February). Though... process of industry transformation] (C. Medon 2006, pers. comm., 06 February). Surely... (CSF) funding periods from 1988-2006. ‘Savana’ – Savana Calcados, Lda. (hereafter.... 29-32. Baptista, R. and Karaöz, M. (2006) 'Entrepreneurial Human Capital and the... [Accessed 26 August, 2008]. Barbosa, J. (2006) Interview by author. Felgueiras, 27... at: http://dn.sapo.pt/2006/07/26/economia/governo_apoia_investimento_226_milho.html [Accessed 11 October, 2006]. Carlsson, B. (ed.) (1995) Technological systems... Desenvolvimento Regional [Accessed 10 Oct, 2006]. Castro, A., Menezes, J. and Vasconcelos, A. (2004... Economic Sociology. [Accessed 19 September, 2006]. Clark, G. L. and Tracey, P. (2004) Global... de Lisboa [Accessed 21 Sept, 2006]. Conceicão, P., Heitor, M. V. and Lundvall, B.-A. A. (2003.... London: Routledge. Cooke, P. and Martin, R. (2006) Clusters and regional development : critical... University Press. Cooke, P. and Piccaluga, A. (2006) Regional development in the knowledge... Social Sciences. London: Routledge. Dantas, P. (2006) Interview by author. Felgueiras, 08... de Planeamento [Accessed 10 October, 2006]. EC. Enterprise Directorate-General (2003... Psychology, 12 (3), pp. 204214. Fernandes, J. (2006) Interview by author. Felgueiras, 27... technological revolution. London: Pinter. Freitas, M. (2006) Interview by author. Porto, 07..., M. (2005) [Personal Communication]. June. Grenha, M. (2006) Interview by author. Ponte de..., Departamento de Prospectiva e Planeamento, October, 2006, Lisbon: Ministério das Fina...ção e Desenvolvimento Regional [Accessed 10 October, 2006]. Maturana, H. R. and Varela, F. J. (1998[1987... para o Desenvolvimento e Inovacao Tecnologicos. Medon, C. (2006) Interview by author. Sao Joao...&idCanal=1086 [Accessed 11 October, 2006]. Porter, M. E. (1998) The competitive advantage... Press. Proença, M., Aubyn, M. S. and Martins, N. (2006) Contributos dos QCA para a Realiza... Desenvolvimento Regional [Accessed 10 Oct, 2006]. Proença, M. and Carvalho, M. F. (2004) 'Um... Prospectiva e Planeamento. [Accessed 10 October, 2006]. Putnam, R. D., Leonardi, R. and Nanetti, R. Y. (1993.../desemprego_plano_tecnologico.html [Accessed 11 October, 2006]. Ross, R. (1934) 'Optimum orders for...&idCanal=1086 [Accessed 11 October, 2006]. Siza, R. 'Preocupação com construção e obras...&idCanal=1086 [Accessed 11 October, 2006]. Smith, A., Stirling, A. and Berkhout, F. (2005....planotecnologico.pt [Accessed 24 March, 2006]. Sotarauta, M. and Bruun, H. (eds.). (2002.... Stockholm: Nordregio [Accessed 19 September, 2006]. Storper, M. (1995) 'The Resurgence of...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... A01B 79/02 (2006.01) A01B 49/04 (2006.01) 2014/1354.../00 (2006.01) A01K 73/00 (2006.01) A01K 74/00 (2006.01... A01G 25/16 (2006.01) A01G 27/00 (2006.01) 2015/0507...) 31210 A01H 4/00 (2006.01) A01G 7/00 (2006.01) 2015/0297.1 02... ТƏСІЛІ A4 (11) 31215 A23D 9/00 (2006.01) 2014/1122.1 27.08... A23L 1/00 (2006.01) A23L 1/30 (2006.01) A23L 1/29 (2006.01) 2015...) A4 (11) 31217 A23P 1/00 (2006.01) 2014/1440.1 (21) (22...) 31218 A47G 17/13 (2006.01) A61G 7/015 (2006.01) 2015/0576.../14 (2006.01) A61B 18/08 (2006.01) A61N 1/26 (2006.01) 2015... 9/48 (2006.01) A61K 31/496 (2006.01) A61K 31/4196 (2006.01) A61K 31/724 (2006.01) A61K 47/00 (2006.01) A61P 31/10 (2006.01... 3/02 (2006.01) A61P 1/16 (2006.01) A61K 31/355 (2006.01) 2015...) 31222 B02C 4/00 (2006.01) B02C 4/02 (2006.01) 2015/0299.1 03...Ң ТƏСІЛІ A4 (11) 31224 B61L 7/10 (2006.01) 2015/0582.1 17.04...) 31226 C04B 7/52 (2006.01) C04B 22/08 (2006.01) 2015/0345... ТƏСІЛІ A4 (11) 31230 C05F 9/00 (2006.01) 2015/0418.1 26.03... ТƏСІЛІ A4 (11) 31233 C10J 3/00 (2006.01) 2014/1931.1 29.12...) 31234 C11D 1/62 (2006.01) C11D 9/02 (2006.01) 2015/0152.1 05... C21B 7/12 (2006.01) C21C 5/28 (2006.01) C21C 5/46 (2006.01) 2014...) 31236 C21C 5/46 (2006.01) C21C 5/28 (2006.01) 2014/1884.1 22...) 31237 C22B 59/00 (2006.01) C22B 3/26 (2006.01) 2015/0608... ТƏСІЛІ A4 (11) 31238 C23C 8/36 (2006.01) 2015/0302.1 03.03... E02D 17/00 (2006.01) E02D 27/00 (2006.01) 2015/0028... ƏДІСІ A4 (11) 31242 E04B 5/32 (2006.01) (21) (22) (76) (54...) 31243 E21B 19/00 (2006.01) E21F 5/00 (2006.01) 2015/0364... F02M 61/00 (2006.01) F02M 57/00 (2006.01) 2015/0106... F02M 61/00 (2006.01) F02M 57/00 (2006.01) 2015/0107...) 31254 F03D 7/00 (2006.01) F03D 1/06 (2006.01) 2015/0423.1 26...) 31255 F24F 5/00 (2006.01) F24F 7/04 (2006.01) 2014/1903.1 24... ТƏСІЛІ A4 (11) 31256 F24J 2/00 (2006.01) 2015/0255.1 24.02...) 31259 G01N 33/02 (2006.01) C12Q 1/04 (2006.01) 2015/0266... (11) 31260 G06Q 30/00 (2006.01) 2015/0380.1 Өнертабыстар. Инновациялы... ТƏСІЛІ B (11) 28138 E01B 35/00 (2006.01) 2013/0015.1 08.01... E02B 3/18 (2006.01) E03B 3/02 (2006.01) E03B 3/30 (2006.01) 2013... (2006.01) H03B 19/00 (2006.01) H03B 5/00 (2006.01) A61N 5/00 (2006.01) A61N 7/00 (2006.01... (2006.01) A01G 7/00 (2006.01) A01G 31/00 (2006.01) C12N 5/04 (2006... A23K 3/02 (2006.01) C12N 1/20 (2006.01) C12N 1/02 (2006.01) 2014...) 31263 A24D 3/04 (2006.01) A24F 47/00 (2006.01) 2014/1630... A24F 47/00 (2006.01) A61M 15/06 (2006.01) 2014/1597... A24F 47/00 (2006.01) A61M 11/04 (2006.01) 2014/1650... 35/74 (2006.01) C12N 1/20 (2006.01) A61P 1/00 (2006.01) 2014...) 31270 A62C 31/02 (2006.01) B05B 1/00 (2006.01) 2014/2505.../56 (2006.01) B01D 53/86 (2006.01) B01J 8/00 (2006.01) B01D 53/50 (2006.01) 2014... (2006.01) B65D 45/20 (2006.01) G21F 5/015 (2006.01) G21F 5/06 (2006.01) B65D 55/10 (2006.../04 (2006.01) C07D 413/14 (2006.01) C07D 263/54 (2006.01) A61K 31/519 (2006.01... (2006.01) C12N 1/20 (2006.01) A61K 35/74 (2006.01) A61P 1/00 (2006.../14 (2006.01) C01B 25/32 (2006.01) C01B 33/24 (2006.01) A61L 27/12 (2006.01) B82B 3/00 (2006.01) B82Y...) (72) B (11) 31277 E04B 1/38 (2006.01) 2014/0445.1 07.04... 55/46 (2006.01) G01M 3/24 (2006.01) H02H 5/08 (2006.01) 2014...ҒЫСЫ B (11) 31279 H01M 2/10 (2006.01) 2014/1553.1 19.12...Қ ЖҮЙЕСІ B (11) 31280 E04B 1/343 (2006.01) 2016/0002.1 05.01...) 1469 A01G 7/00 (2006.01) A01G 13/00 (2006.01) 2015/0180...ҒАУ ТƏСІЛІ U (11) 1471 A23C 9/127 (2006.01) (54) (13) (51) (21...ІН АЛУ ТƏСІЛІ U (11) 1472 A23G 3/36 (2006.01) 2015/0217.2 16.07... A23L 1/30 (2006.01) A23L 1/10 (2006.01) A23L 1/105 (2006.01) 2015...) (54) U (11) 1474 A61M 5/178 (2006.01) 2015/0102.2 14.05... ТƏСІЛІ U (11) 1476 B01J 20/282 (2006.01) C08H 8/00 (2010.01.../28 (2006.01) B01J 29/04 (2006.01) C07C 15/04 (2006.01) C07C 2/84 (2006.01) 2015... СҮЗГІШІ U (11) 1479 B03B 5/64 (2006.01) 2015/0431.2 12.11... ҚОНДЫРҒЫ U (11) 1480 B03D 1/02 (2006.01) 2015/0077.2 27.04...) (54) U (11) 1481 B09C 1/00 (2006.01) 2015/0222.2 21.07...Қ ТАЗАЛАУ ТƏСІЛІ U (11) 1482 B60J 5/00 (2006.01) 2015/0157.2 10.06...ІГІН АШУ ТƏСІЛІ U (11) 1483 B60P 3/20 (2006.01) 2015/0153.2 10.06... (54) U (11) 1484 B61D 5/00 (2006.01) 2015/0132.2 27.05...) (54) U (11) 1485 B63B 7/00 (2006.01) 2015/0429.2 26.11...) (72) U (11) 1486 B65F 3/00 (2006.01) 2015/0152.2 10.06...) 1487 B65H 75/14 (2006.01) G02B 6/44 (2006.01) 2015/0103...) (72) U (11) 1488 C05C 9/00 (2006.01) 2015/0215.2 16.07...) 1490 E01D 19/00 (2006.01) E04C 3/02 (2006.01) 2015/0123...) (54) U (11) 1491 E01F 7/00 (2006.01) 2015/0430.2 13.12...) 1492 E05B 39/00 (2006.01) G09F 3/03 (2006.01) 2015/0126... ТƏСІЛІ U (11) 1494 E21B 43/08 (2006.01) 2015/0095.2 06.05... 1/32 (2006.01) G02B 13/16 (2006.01) G02B 23/12 (2006.01... G06F 12/14 (2006.01) G06F 21/20 (2006.01) 2015/0339... ҚҰРЫЛҒЫ U (11) 1501 H02J 1/10 (2006.01) 2015/0368.2 15.04...) (51) U (11) 1503 H04N 5/33 (2006.01) and (21) (22) (31...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... for years 1997 through to 2006, Bhattacharyya reported a 1-year disease prevalence... Retrospective case note review Treebupachatsakul 2006 (46) In Thailand, 1.4% of 292... studies conducted between 1997 and 2006 have shown significant associations between... elastase in viral rhinitis. Khoury 2006 (218) Sinonasal mucosa mice, S. pneumoniae... after treatment with glucocorticoids Passariello 2006 (133) Cell culture epithelial IL... database (1997, 2000, 2001, 2003, 2006) Children ARS 695 2.7 – 4.3 Hansen 2011... 4% (1) Medical: 92% (23) Surgical: 8% (2) Oxford 2006 (441) 43 Children Subperiosteal abscess... sinus thrombophlebitis Morbidity 8% Mortality 4% Quraishi 2006 (449) 12 (mean age 14... steroid Study Table 6.5.2. continued. Stjarne 2006 (1816) mometasone furoate Arm 1. 200..., Lildholdt 1995, Small 2005, Stjarne 2006, Stjarne 2006b (n=11) Holmstrom 1999... (2066) (1843, 1169) Alobid 2006 (2067) Hissaria 2006 (2068) Type of steroid... Japanese (2005), Piccirillo (1178), Chinese (2006), Portuguese (2007) , German (2008) RSDI... effectiveness of using clinical practice 2006;135(3):341-8. findings, future directions [published guidelines. J Med Assoc Thai. 2006 Bachert C, Hormann K, Mosges R, Rasp erratum... allergic children. Pediatr Allergy Immunol. 2006 neck surgery : official journal of... into the sinusitis. Quintessence I nt. 2006 health concern? Am J Epidemiol. 1999.... Loughlin J, Poulios N, Napalkov P, Microbes Infect. 2006 Mar;8(3):758-66. Infect Dis..., Moodley M. Identifying and managing intracranial 2006 Mar;44(1):83-9. practice]. Przegl... with the Care Medicine. [Letter]. 2006;32(9):1452-3. preparation from Pelargonium...;5(5):e10598. nasal polyp. Acta Otolaryngol. 2006 634. Abou-Hamad W, Matar N, Elias... Surgery. rhinosinusitis: An enhanced immune 2006;134(6):991-6. response to ubiquitous.... 2007 rhinosinusitis. The Lar yngoscope. 2006;116(7):1121-6. chronic rhinosinusitis. The...-2 activation regulates IL-8 and Laryngoscope. 2006;116(7):1241-7. for the treatment... acidic mammalian chitinase Acta Otolaryngol. 2006 Dec;126(12):1286- inflammation.... 783. Descargues P, Deraison C, Bonnart C, Kreft 2006;20(2):138-44. 792. Bianchi... 799. Bogefors J, Rydberg C, Uddman R, Laryngoscope. 2006 Feb;116(2):328-30. 2004... A, Bogefors J, Cervin A, Uddman Eur J Immunol. 2006 May;36(5):1309-23. R, Cardell.... Nishi Y, Takeno S, Ishino T, Hirakawa K. Immunology. 2006 Jan;36(1):52-8. Rhinology. 2011... patients with chronic Reports. [Review]. 2006;6(3):189-97. rhinosinusitis: a clinicopathological study... te n s i o n - t y p e h e a d a c h e - - p o s s i b l e chronic nonmalignant pain. J Pain. 2006 p a t h o p h y s i o l o g i c a l m e c h a n i s m s. Nov;7(11):779-93. Cephalalgia... common cold. Cochrane database [Review]. 2006;7(SUPPL. 1):S144-S6. reviews (Online.... Nasobronchial relationship after cold air 2006;135(1):94-9. provocation. Respiratory medicine... 22. Allergy and Clinical Immunology. 2006 asthma associated with chronic sinusitis... in nonallergic cystic fibrosis. Thorax. 2006;61(7):592-6. transmembrane conductance regulator... & Neck Surgery. 2006;132(6):579-87. Journal of Pathology. 2006;209(3):392.... diagnosis of aspirin hypersensitivity. 44. 2006;117(2):312-8. Allergy. 2007 Oct... aspirin prevalence of humoral immunodeficiency 2006;5(6):399-406. desensitization in asthmatic... aspirin-exacerbated respiratory analysis. B-ENT. 2006;2(4):161-6. GK. An open audit... crucial beside a Allergy, Asthma, & Immunology. 2006 hepatic failure awaiting liver transplant... A, Suhail A, Onali MA, Surgery. [Review]. 2006;134(4):592-5. Akhtar S, Iqbal M. Management... Jul;118(7):519-24. Otorhinolaryngology. 2006;70(9):1613-7. 1594. Bhattacharyya N, Jones... patients with rhinosinusitis. The Laryngoscope. 2006 effect of clarithromycin. Chest. 2002.... to gravitational challenge: systematic Otolaryngology. 2006;35(6):373-9. American journal of.... resection: revisiting a controversial topic. [Review]. 2006;39(3):417-35. America. 2009.../j. S??derstr??m T. Flunisolide nasal spray otohns.2006.08.010]. 2007;136(2):261... Otolaryngology & 1809. Ruhno J, Andersson B, Denburg J, 2006 Feb;132(2):179-85. Anderson... r p o l y p e c to my. Otolaryngology. 1983;8:139-. 2006;126(6):606-12. Rhinology. 1982..., Lipworth B. Research Support, Non-U.S. Gov’t]. 2006 the long-term treatment of... review Lothrop procedure: a systematic review 2006;126(3):288-90. of endoscopic... al. Complications journal of rhinology. 2006;20(2):191-6. results after endoscopic... rhinosinusitis: The results of a Laryngoscope. 2006 Apr;116(4):573-9. national audit.... 1964. 1964. Clinical & Experimental Immunology. 2006;145(2):219-27. 1965. Tahkokallio... ear, nose, and throat disorders. 2006;6:9. 2018. Gliklich RE, Metson R. Techniques... and monitoring value of matrix 2006;44(1):8-13. metalloproteinase-9 for healing.... Staphylococcus aureus enterotoxins Clinical Immunology. 2006;118(1):128-33. 2052. Elhini.... 2053. Rudack, C., F. Sachse, et al. (2006). “Primary quantification of cellular infiltrates... 2054. Watelet, J. B., P. Demetter, et al. (2006). expression on nasal polyps developed...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... Food Pathogens", AnalyticaChimicaActa568, 259-274, 2006. 9. Aruna S., Bhagavarmarayana G., Palanisamy M., Thomas P.e., Babu... Reference Material", J.AccredQualAssur., 11,329335,2006. Bandyopadhyay A.K. and Olson D.A, "Characterization of...", J. Physics D: Appl. Phys., 2006, vol. 39,p.4956,2006. 62. 63. 64. Sharma.... Meth. Manag. Chern. 14,2006. fj AN U REPORT.2006-2007 • Appendix - 1, Publications.... Broadcasting (U.S.A), 52(3), pp 290-298, 2006. Ninnala R., Sankaranarayanan V, Sethupathi K., Morozkin A.v., Joshi... 100,016-106,2006. fj AN UAl REPORT·2006-2007 Appendix - 1, Publications... Physics Letters B, 20, 1763-1769, 2006. 146. Srinivasan P., Kanagasekaran T., Gopalakrishnan R., Bhagavannarayana..., 65 (9) 721-724, 2006. Ii AN UAl REPORT·2006-2007 Appendix - 1, Publications... Cell", Proceedings Indo-Carbon 2006, p.350, 9-10 November 2006, Bhopal. 3. Ahmad S. and... advances in metrology, (Admet-2006) NFL, India, 2006. 12. Arif Sanjid M., Chaudhary... in Metrology (AdMet 2006), New Delhi, Dec. 11-13,2006. 20. Arvind... EC-2006, 18-20 Dec., 2006, Kolkata. AN UAl REPORT·2006-2007 Appendix... on Time Frequency 2006 (ATF 2006), 11-12, Dec. 2006, New Delhi 32... workshop on Time Frequency 2006 (ATF 2006), 1112, Dec. 2006, New Delhi 33... workshop on Time Frequency 2006 (ATF 2006), 1112, Dec. 2006, New Delhi. 35... Metrology (AdMet- 2006), New Delhi, December 11-13,2006 47. BhatiaG.,RamanV... polyaniline and its copolymers", Macro 2006, december 2006, (ncl, pune). 58. Budakoti... 24-25, 2006, Hyderabad, p-593-603. .. ~ AN UAl REPORT·2006-2007 Appendix.... advances in metrology, (Admet-2006) NFL, India, 2006. Chander Harish, Chawla Santa... Symposium on Ultrasonics (NSU 2006), BHU, Allahabad, 1-3, November,2006. Chandra S., Bhatt V, Singh... Reactors", Proceedings Indo-Carbon 2006, p.242, 9-1 0 November 2006, Bhopal. 93. Dhand Chetna... of Society for Vacuum Coaters-2006" USA, 2006. Dhar Ajay, Chopra Rajeev... in Metrology (AdMet-2006), New Delhi, 11-16Dec. 2006. Dilawar N. and Bandyopadhyay... e-Fe3 N-CrN Nanorods", ICONSAT-2006, IITDelhi, March 2006. 119. Gaur Ruchi, Saini... Atom Beam Sputtering", ICONSAT-2006, lIT-Delhi, March 2006. 123. Golia Santosh..., 20-25 August 2006. .. Ii AN UAl REPORT·2006-2007 Appendix - 1, Publications... Nanostructured Materials (Nano-2006), Bangalore, August 20-25, 2006. 130. Goyal Neha... / ESR Symposium (APES 2006), Novosibirsks, Russia, August 24-27,2006. 142. Jai... in Metrology (AdMet 2006),NewDelhi, Dec. 11-13,2006. 155. Jain S. c., "Soft... nanorods", CIT-nanotech-2006, Coimbore Institute ofTechnology, Coimbtore, India, 2006. 158. Jain... Materials Science, RAMS-2006, Kurukshetra, Sept. 27 29,2006. 169. Kanagasekaran T, Mythili... Nanostructured Materials", NANO-2006, lISc, Bangalore, August 20-25,2006. 166. John...'d IACAcoustics High Tatras 2006 Symposium, Slovakia, 74-77, Oct. 2006. 202. Malik... Advances in Metrology (Admet 2006), Dec. 11-13,2006 at NPL, New... Vibration (ICSV 13-2006), Vienna,pp 4021-28, Jul. 2006. 197. Mahavir... on Ultrasonics (NSU 2006), Allahabad, pp 101-103, Nov. 2006. 205. Matharu... composites", Proceedings Indo-Carbon 2006, p.I27, 9-10 November 2006, Bhopal. 20S. Mathur... UAl REPORT·2006-2007 Appendix - 1, Publications Spectroscopy Society Incorporated (2006). pp 43... in Metrology; AdMet, 2006, Dec. 11-13, 2006 at NPL, New Delhi... (MRSI) Conf. 2006, Lucknow University(13-15 Feb. 2006) pp144. 244. Pandey... Composites", Proceedings Indo-Carbon 2006, 9-10 November 2006, Bhopal 259. Prabhakar Nirmal... onAdvances in Metrology / ATF 2006, December 11, 2006 , India Habitat Centre,NewDelhi... in Metrology (AdMet 2006), New Delhi, Dec. 11-13,2006. 300. SenguptaA... Advances in Metro10gy/ATF 2006, December 11,2006, India Habitat Centre, New... NFL", presented at theATF-2006, Dec 11-13, 2006, held at IHC... CdSe Quantum Dots", ICONSAT-2006, IIT-Delhi, March 2006. 305. Sharma A.K. and... advances in metrology, (Admet-2006) NPL, India, 2006. 315. Shanna R., "Estimation of..., April 19-21 ,2006. Engineering, SSN Nagar, Tamilnadu, Dec- 7-9, 2006. 331. SinghD... in Metrology (AdMet-2006), New Delhi, December 11-13,2006. 333. Singh... Metrology (Admet 2006), NFL, New Delhi, December 11-13,2006. 342. Singhal...", ADMET, NFL, Dec, 2006. .... Ii AN UAl REPORT·2006-2007 Appendix - 1, Publications... Nanostructured Materials (Nano-2006), Bangalore, August 20-25, 2006. linear optical applications... Nanostructured Materials (Nano-2006), Bangalore, August 20-25, 2006. 358. SrivastavaAbhilasha, Rashmi... on Nanostructured Materials, Nano-2006, IISc Bangalore, 2006. 352. SrivastavaA.K,DeepaM., SrivastavaA... Multifunctional N anomaterials, Nanostructures andApplications, Delhi, 2006. 387. Vasudevan V, Arivananthan M., Sankaranarayanan K., Bhagavannarayana... regimes", CIT-Nanotech-2006, Coimbatore, 20-24 June, 2006. 383. Umesh Kumar... nano structured materials (Nano 2006), August 20-25, 2006,Bangalore, Abstract No... in Metrology (AdMet 2006), New Delhi, Dec. 11-13, 2006. 395. Vikash..., New Delhi, December 2006. • Ii AN UAl REPORT·2006-2007 Appendix - 1, Publications... For Time Transfer", CODEC-2006, 18-20 Dec., 2006, Kolkata. 6. Chakravarty B.c., Tripathi...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
... среды Республики Саха (Якутия) в 2006 году Якутск * 2006 1 Государственный доклад о состоянии и охране... за 2002 – 2006 годы, тыс.т № 2002 2003 2004 2005 2006 3 4 5 6 7 131,024... за 2002 – 2006 годы, тыс.т № 2002 2003 2004 2005 2006 3 4 5 6 7 131,0 134... по-прежнему характеризовалось 4-м классом («грязная»). В 2006 г. в 1,5 раза возросли среднегодовые концентрации соединений... концентрация соединений меди, содержание которых в 2006 критического уровня загрязненности; максимальные концентрации... 4-го класса («грязная») в 3-й, разряда «а» («загрязненная»). В 2006 г. наметилась тенденция снижения содержания в воде... характеризовалась 3-м классом качества («очень загрязненная»). В 2006 г. содержание в воде соединений железа достигало... являлись критическим показателем загрязненности воды. В 2006 г. в качестве критического показателя выделялись и хлорорганические... характеризовалось 3-м классом, разряда «б» («очень загрязненная»). В 2006 г. определяющей была загрязненность воды водотока... водоотбор из них в 2006 г. составил 8,78 тыс. м3/сут. В 2006 году в республике... охраняемых природных территориях, которые продолжались и в 2006 г. Результаты этих исследований значительно пополнили... лет) - 3968,3 т в 2002-2006 гг. (5 лет) – 3923,5 т в 1992-2006 гг. (15 лет... на содержание радионуклидов за 2001-2006 годы В 2006 году исследовано 97 проб...) в среднем на человека за 2006 год В 2006 году было проведено в эксплуатируемых, вводимых... 487 482 (98,9%) 3 (0,6%) 2 (0,5%) 2006 384 373 (97,1%) 8 (2,1%) 3 (0,8%) В 2006 году исследовано 252 пробы... радионуклидов в основных объектах ветеринарного контроля в 2006 г. осуществлялось в семи улусах и районах республики... централизованного водоснабжения республики остается неудовлетворительным. В 2006 г. отмечается незначительное уменьшение практически в 1,2 раза...» 10 июня 2006 года, а последний рейс - 23 сентября 2006 года. В 2006 году базу... марта 2004-2006 52 случая/38,3 ПДК – 30.03.2006 г. 1 случай/51,4 ПДК – 28.03.2006 г. гг. Институтом... «АЛРОСА» (ЗАО) на 2006-2010 гг.», принятой в ноябре 2006 года. ОАО «Алмазы...» в атмосферу за 2005 - 2006 годы № Наименование Ед. изм. 2006 год 2005 год... предприятиями ОАО «Алданзолото» ГРК № Наименование 1 2006 г. 2006 г. 2005 лимит факт факт (тм3... по ОАО ХК «Якутуголь» в 2006 году № 1. Наименование 2006 год (тн) Образовалось отходов... на Средневилюйском и Мастахском газоконденсатных месторождениях В 2006 году стационарными источниками ОАО «Якутгазпром... нормативы. По данным оперативного контроля в 2006 г. в р. Ирелях (в районе п. Заречный) зарегистрированы превышения... (Якутия) доля данного налога в 2006 г. составила 21,5%. В 2006 г. поступление НДПИ в бюджеты всех... Республики Саха (Якутия) на 2003-2006 гг.» В 2006 г. завершился срок реализации республиканской... экологического мониторинга. В течение пожароопасного сезона 2006 г. осуществлялся космический мониторинг очагов лесных...,0 14500,0 9000,0 Фактическое 0 0 0 0 % 0 0 0 0 Подпрограмма в 2003-2006 годах не финансировалась. 5. Подпрограмма «Отходы... мероприятий уменьшается, исключение составил только 2006 г. В целом, выполненные мероприятия показывают эффективность...». Природоохранные программы предприятий-природопользователей За 2006 год затраты предприятий – природопользователей республики...» 258 и 18.12.2006 г. № 288 В соответствии с законами принятыми в 2006 году (Водных кодекс... оленеводстве» 22.03.2006 г. 324-З № 661-III 25.04.2006 г. 341З № 697... 5. О территориях традиционного природопользования и 13.07.2006 г. традиционной хозяйственной деятельности коренных 370....2006 г.365-З безопасности населения и 13.07.2006 г. 366-З № 747-III 13.07.2006 г. 367-З № 749-III 27.11.2006... по 02.11.2006 г.ГС устранению последствий осеннего паводка 2006 года № 1832... дичь в весенний период 02.05.2006 г. 2006 года на территории Республики Саха... в охотничий сезон 2006/2007 года на территории 08.08.2006 г. № 975-р Республики... птиц в осенний период 16.08.2006 г. 2006 года на территории Республики Саха... и пушные 08.09.2006 г. виды охотничьих животных в сезон 2006/2007 года на..., прокуратурой внесены акты прокурорского реагирования. В 2006 году природоохранным прокурором привлечены к административной..., а также требований водоохранного и природоохранного законодательства. В 2006 г. установлены 11 бесхозных гидротехнических сооружений... документации. В рамках Департаментом по Соглашения в 2006 году природопользованию и продолжалось сотрудничество горнодобывающему...». В преддверии весеннего паводка в 2006 году в г. Якутске в марте 2006 года принято участие в работе... г. Фэрбэнкса, в мае 2006 года родились овцебыки и телята овцебыков отела 2006 года названы... – в мае, августе, сентябре и ноябре 2006 года. В 2006 г. наибольшая плотность выпадений, зафиксированных за... на территории Республики Саха (Якутия) в 2006 г. В 2006 году научные организации СО РАН... местного населения. Лесопатологическое обследование, проведенное в 2006 году в районах заселенных сибирским шелкопрядом... (Якутия). По данным ветеринарного контроля в 2006 г., проведенного Якутской республиканской ветеринарно-испытательной...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
...», проходивших 7 декабря 2006 года. 2 Г. Козлов. Искусство кражи. - Вокруг света, 2006, № 2, с. 61-72. 3 «Культурные» кражи. - Музей, 2006, № 6, с. 19-21... и зоопарки Российской Федерации в цифрах за 2006 год» - М.: Главный информационно-вычислительный центр... ценностей в Российской Федерации», проведенных 7 декабря 2006 года в Совете Федерации Федерального Собрания... Председателем Правительства Российской Федерации 1 июня 2006 года (поручение Правительства Российской Федерации... служб и агентств на 2006 год»; - от 10 августа 2006 года № 384 «О неотложных... Федерации на I полугодие 2006 года» и от 13 июля 2006 года № 315 «Об... Российской Федерации на II полугодие 2006 года», предусматривалось проведение департаментом правового... мастерская Центрального военно-морского музея. В 2006 году Роскультурой была организована реставрация... Федерального закона «О федеральном бюджете на 2006 год» и отчета Правительства Российской Федерации.... Реализация Роскультурой создания Государственного каталога в 2006 году сопровождалась проведением опытно-промышленной... и зоопарки Российской Федерации в цифрах за 2006 год» Главного информационновычислительного центра не... году до 13,2 % в 2006 году, их прирост в 2006 году по отношению к предыдущему... и зоопарки Российской Федерации в цифрах за 2006 год». - М.: Главный информационно-вычислительный центр... 17 августа 2006 года № 399 показатели деятельности Роскультуры на 2006 год в части... г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 6,1 7,8 20,9 23,8 27,0 26,3 2006,0 2415,0 2644,6 3647... и обязанностей собственника музейных ценностей Роскультурой в 2006 году осуществлялись сделки по передаче... Федерации, и музеям муниципального уровня. В течение 2006 года в безвозмездное пользование субъектам Российской... 1193,3 тыс. музейных предметов. В 2005-2006 годах Роскультурой заключены договоры с государственными... музейных предметов и музейных коллекций. Роскультурой в 2006 году осуществлялись сделки по приобретению... записки к бюджетной отчетности за 2006 год. В 2006 году распорядительными документами Роскультуры утверждены..., культурных, образовательных, творческо-производственных целях. В 2006 году в состав Музейного фонда Российской... деятельность на территории Российской Федерации в 2006 году характеризовалась проведением выставок из... и зоопарки Российской Федерации в цифрах за 2006 год». - М.: Главный информационно-вычислительный центр... ежегодного Всероссийского музейного фестиваля «Интермузей - 2006», что является своеобразным катализатором в укреплении...). Весомым был вклад российских музеев в 2006 году в реализацию государственной программы «Патриотическое... коллекциях. На 2006 год по ФЦП «Культура России на 2006-2010 годы... в выступлениях на парламентских слушаниях в декабре 2006 года, мизерное финансирование по остаточному... «Культура» приведено в таблице: (%) 2004 г. 2005 г. 2006 г. Доля финансирования федеральных музеев в расходах... году - 36,1 %, в 2005 году 44,5 %, в 2006 году - 40,7 %); - Государственный художественно-архитектурный... им. И. Э. Грабаря (в 2005 году - 76,5 %, в 2006 году - 63,2 %); - Всероссийский музей А. С. Пушкина... «Культура России на 2006-2010 годы». Программой в 2006-2010 годах предусмотрено целевое... к государственному контракту, а также сметой расходов в 2006 году предполагалось осуществить конвертацию музейных... над исполнением учетно-хранительских функций и т. п. В 2006 году состояние зданий и помещений, занимаемых... участвующих в экспозициях и выставках и подготавливаемых к реставрации, в 2006 году - примерно 100 единиц. Для.... А. С. Пушкина на парламентских слушаниях в декабре 2006 года «…сегодня большинство хранителей фондов... и выпуске специалистов в 2004-2005, 2005-2006 и 2006-2007 учебных годах по вузам... отдельным субъектам Российской Федерации в 2004-2006 годах приведено в приложении 5. Сопоставление среднего... сфере деятельности. Необходимо отметить, что в 2006 году контрольная деятельность Росохранкультуры была... данным Публичного доклада Росохранкультуры за 2006 год. Результаты контрольной деятельности Росохранкультуры... палеонтологии и минералогии, перечисленной в федеральный бюджет, в 2006 году составила 17267,5 тыс. рублей..., утвержденных приказами Роскультуры в марте-декабре 2006 года, художественным музеям запрещено оказывать... работы Минкультуры России на I полугодие 2006 года предусматривалась разработка концепции стандартизации... Грабежи Разбои Мошенничество Иные преступления 2006 г. 86,5 7,2 2,4 0,5 3,4 Статистика хищений культурных ценностей.... Сдана в Росохранкультуру московским антикваром 4 августа 2006 года. Передана следственной группе в качестве... утверждены. 3. Правительство Российской Федерации в 2001-2006 годах не осуществляло должный контроль... виктимологической профилактики преступлений. - Российский следователь, 2006, № 3, с. 30-34. 217 1,7 раза. В то... Государственного каталога. В результате в течение 2005-2006 годов Министерство устанавливало Роскультуре завышенные... и профессиональной переподготовки музейных работников. 18. В 2006 году контрольная деятельность Росохранкультуры была...