Двигательная установка. AR-22. [Редактировать]

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12017-05-24. Boeing и DARPA решили разработать новый экспериментальный космолет.
Компания Boeing и DARPA решили совместно разработать в рамках программы Experimental Spaceplane (XS-1) демонстрационный аппарат который будет:
1. Иметь массу выводимого на НОО груза около 1361 кг.
2. Фактически являться многоразовой второй ступенью РН и предназначаться для выведения малых КА на НОО.
3. В качестве двигателя использовать модифицированную установку AR-22 (топливная пара водород-кислород), которая ранее использовалась в качестве основного двигателя Space Shuttle.
4. Будет оснащен третьим поколением термозащиты.
5. В ходе демонстрационного полета будет произведено 10-ть пусков за 10 дней. Тэги: Phantom ExpressAR-22BOEING COMPANYDARPA

Найдено 1000 документов по запросу «AR-22». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
...ību objekti Rights in rem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Jānis Lazdiņš Tendencies in the.... Ibid. Konradi, F., Zvejnieks, T. Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem – izvilkumiem no Latvijas Sen....2015]. 8. Konradi,  F., Zvejnieks,  T.  Civilprocesa likums ar paskaidrojumiem  – izvilkumiem no Latvijas Sen....]. Neimanis, J. Ievads tiesībās. Rīga, 2004, 22. lpp. Balodis, K. Ievads civiltiesībās. Rīga... bija tāpēc drīz spiesti arī pārējās tiesības, kā lietiskās, tā arī personīgās, pakārtot kustamo..., t. i., ķermeniskām lietām, pie tiem pieder arī “bezķermeniskas lietas, t.  i., mantiskas ties...ā, t. i., civiltiesiskā, un plašā, t. i., konstitucionālā, nozīmē, kā arī “tiesības uz īpašumu... iespējams atsavināt, cita starpā, arī ar valsts varas aktiem pretēji...īgā veidā šī terminoloģija tiek lietota arī Francijas Civilkodeksā (578.– 710.  pants...). Pareizāka šķiet prezumpcijas teorija. Tā arī praktiski tiek lietota, lai noskaidrotu... 843. panta burtisko tekstu, gan arī ar privāttiesībām raksturīgo pu...ā šāda interpretācija nonāk pretrunā arī ar ķīlas tiesību brīvpr...–1914 g. g. i s raz''jasnenijami v 2 tomah. 9. Civillikumi ar paskaidrojumiem. Otrā grāmata. Lietu... I. S.-Peterburg": Ekateringofskoe Pechatnoe Delo, 1909. 22. Principles, Definitions and Model Rules... prof. U. Krastiņš. Rīga: TNA, 2009. 22. Krastiņš, U., Liholaja, V., Niedre, A. Kriminālties... 2. Sievietes tiesiskais stāvoklis saskaņā ar Krievijas impērijas civillikumiem . . . . . . . . . . 114.... novembrī dibinātā Latvijas Republika saskaņā ar Latvijas Republikas Tautas padomes 1919.... Vtorogo Otdelenija Sobstvennoj E. I. V. Kanceljarii, 1912, s. 22. Eljaševs, D. Sievietes zvērin...ākā, sabiedriskā dzīvē vairāk pieredzējusī, kā arī atpazīstamākā no Satversmes sapulces...ļāva šķirt laulību arī sakarā ar laulības iziršanu (bez... savstarpējās tiesības, Satversmes sapulce tā arī netika. 4. Saeimā (1922–1934) apspriestie... ģimenes dzīves izdevumus, sakarā ar ko arī viņš noteic ģimenes dz... nacionālus likumus.66 Darbu ar Civillikumu arī Ulmaņa autoritārisma laik...šanu”78 normas. Līdz ar to arī uz CL var attiecināt iepriek... materiāli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Ievads Lai arī zvērests ir mūžsens modelis... Pēc Apvienotās Karalistes parauga ir veidots arī t. s. Britu nācijas sadraudzības valsts... ir neiespējami novilkt robežu, arī Lietuvas Konstitucionālās tiesas tiesnese profesore... kā deputāta kandidāts arī jebkad turpmāk, kā arī nevarētu ieņemt...īt savus pienākumus saskaņā ar sirdsapziņu, kā tas noteikts arī Austrijas parlamenta locek... un ir aktuāla arī mūsdienās saistībā ar civiltiesiskās atbildības piem... Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments, ar “krietnu un rūpīgu saimnieku” visp...ļīgi paaugstināts. Tas saskan arī ar V.  Bukovska teikto, ka šī izvērt..., pārsniedzot 3 m viļņu augstumu, aizliegts doties jūrā ar motorlaivu, tad persona, kas dodas... rūpīga saimnieka standartam, tātad ar vainu, vai arī prettiesiska rīcība ir no...ību aizskārums. Tas saskan arī ar Latvijas pirmskara tiesību literat...ās noteiktiem uzvedības noteikumiem. Lai arī spriedumos personas neattaisnotā rīcība (pras.... Stanford University Press, 1967, p. 213. 22. Gooding-Williams, R. Nietzsche’s Pursuit of... darbu fragmentu tulkojumus latviešu valodā,4 kā arī Heinrihs Strods (1925–2012), kur...ātnēs tiek konstruēta saskaņā ar policejiskas valsts (apgaismotas monarhijas) izpratni... un viņa sekotāji (arī K. Volfs un vēlāk arī Johans Fihte), un liber... 21 22 23 24 25 R. Bartlets Eizenu salīdzina tieši ar J. H. G. Fon... nodrošināt cilvēkus ar nepieciešamo, t. i., ar pārtiku un apģērbu..., dejas meistari u. c.), 7) mehāniskās mākslas, 8) ar dzīvnieku izcelsmes produkciju saist...; 3) kungs pārstāv savu dzimtnomnieku attiecībās ar valsts varu un kā aizbildnis nodro... kuriem viedokli paudusi Apvienotā sapulce, kā arī daži citi. [1. Miertiesneša uzdevums ir...šķās domas, tiesnesim jāpauž morālā, filosofiskā, arī eksistenciālā drosme (kā domāšanas rezult...ā, līdz ar spriedumu, nevis vēlākā kritikā tiesībzinātnē. 20 21 22 Kalni... laikam var arī parādu samaksāt cedentam, kā arī noslēgt ar viņu izl... ne (sk. CL 1801. pantu).22 Līdz ar to parasti līgumiskā cesija... 2. teikumā paredzētā tiesiskā iespēja – ar 22 23 24 25 26 27...ījusi trešā persona (kurai  – tāpat kā p ­ arādniekam  – jābūt labticīgai attiecībā uz... noslēgts ārpustiesas kārtībā vai arī ar mērķi izbeigt jau iesāktu tiesved...īvoties no šādas saistības arī ar cita veida darījumu, kas...ādniekam par cesiju (kaut arī saskaņā ar prioritātes principu vienreiz jau....: Dernburg/Sokolowski, S. 650; Dernburg", s. 131. Ar CL 1804.  panta 1.  teikumu cesion...šo cesiju, ko cesionārs var arī neizlietot. Tāpēc šīs normas jēgai neatbilst juridiskaj....: Schwenzer, Nr. 90.43. Arī saskaņā ar UNIDROIT principu 9.1.10. pantu un... (un nevis cedenta) puses arī tāpēc, ka saskaņā ar likumu šādam paziņojumam... “parādu samaksāt cedentam, kā arī noslēgt ar viņu izlīgumu” (sk.... Sk.: Buengner, S. 247; Bukovskij, s. 1433. Arī atbilstoši UNIDROIT principu 9.1.12. pantam...Дата загрузки: 2017-09-25
Скачать документ
Скачать текст
0.2/5
... Region LON AR 74 -91.6500 AR 74 -91.7944 AR 74 -91... Region LON AR 74 -92.0833 AR 74 -90.6881 AR 74 -90... Region LON AR 74 -91.5578 AR 74 -91.4172 AR 74 -92...-9188 20-9218 22-0008 22-0021 22-0039 22-0237 22-0290 22-0378 Name... 22-0488 22-0656 22-0660 22-0841 22-0891 22-0955 22-1111 22-1152 22-1262 22-1314 22-1460 22-1606 22-1707 22-1738 22-1743 22-1804 22-1880 22-1962 22-2046 22-2160 22-2722 22-2773 22-2896 22-3208 22-3605 22-3614 22-3627 22-3645 22-3975 22-4001 22-4129 22... 22-4265 22-4377 22-4776 22-4816 22-4842 22-4869 22-5062 22-5247 22-5361 22-5366 22-5897 22-6009 22-6084 22-6256 22-6351 22-6515 22-7066 22-7106 22-7111 22-7467 22-7582 22-7807 22-7815 22-7820 22-7886 22-7921 22-8145 22-8374 22-8445 22-8591 22-8792 22... 3.0 ID 22-9000 22-9003 22-9079 22-9114 22-9154 22-9159 22-9400 22-9743 23....7944 AR 23 -91.8961 AR 23 -92.4708 AR 23 -91.1878 AR 22... Region LON AR 23 -91.5317 AR 23 -90.8000 AR 23 -91... 22-0021 22-0237 22-0955 22-1262 22-1314 22-1707 22-1743 22-1962 22-2773 22-2896 22-3614 22... 22-4001 22-4173 22-4265 22-5062 22-5247 22-5361 22-6400 22-7467 22-7815 22-7820 22-8374 22-8445 22-9003 22....5358 MO 22 -89.9058 MO 22 -91.3044 MO 22 -90.7800 MO 22 -90.6886 MO 22 -90.9053 MO 22 -90.7853 MO 22 -92.3667 MO 22 -92.2183 MO 22 -92.2328 MO 22 -92.3636... -0.20 -0.53 -2.61 -2.86 -1.22 -0.27 -1.50 -1.22 -0.54 -1.05 -0.64 -0.92...Дата загрузки: 2017-09-25
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
..., the corresponding error flag (AR 1300 to AR 1302) will be turned... times recorded in the AR area (AR 14 and AR 15) are determined... status Range comparison results AR 1100 to AR 1107 Read range comparison... status is stored in AR 1108 and AR 1109 as shown below... Comparison 0: Stopped 1: In progress AR 1108 and AR 1109 are refreshed with... by executing PRV(62), AR 1108 and AR 1109 are refreshed with... result is stored in AR 1100 through AR 1107, as shown below.../CPM2C High-speed Counters 2-2 AR 1100 through AR 1107 are refreshed with... by executing PRV(62), AR 1100 through AR 1107 are refreshed with... are normally stored in AR 1100 through AR 1107 while the range... Output In Progress Flags (AR 1115 and AR 1215) have been turned... 1 is stored in AR 12. AR 11: Pulse output 0 AR 12: Pulse output... 2-5 Note The flags in AR 11 and AR 12 are refreshed once..., but the flags in AR 11 and AR 12 are refreshed when... 1 is stored in AR 1215. AR 11: Pulse output 0 AR 12: Pulse output... 1: Output in progress Note AR 1115 and AR 1215 are refreshed once... during each cycle, but AR 1115 and AR 1215 are refreshed when... 0 is stored in AR 1111 to AR 1115. AR 11: Pulse output 0 Pulse... 0: Not set 1: Set Note AR 1111 through AR 1115 are refreshed once... cannot be read. 136 AR 1100 to AR 1107 Pulse output 0 Pulse... output 1 is stored in AR 1215. AR 11 Status of pulse output... 1 0: Stopped 1: Output in progress AR 1115 and AR 1215 are refreshed once... by executing PRV(62), AR 1112 and AR 1212 are refreshed immediately... configuration of the words (AR 17 through AR 21) that are used... accessed quickly.) 15 AR 17 AR 18 AR 19 AR 20 AR 21 Hour Minute... the clock and allow AR 18 through AR 21 to be overwritten. 2. Using a Programming Device, set AR 18 through AR 20 (minute/second, date..., and year/month) and AR 2100 through AR 2107 (day of week..., the Error Flags in AR 0200 to AR 0204 will be turned..., the Error Flags in AR 0200 to AR 0204 for the CPM2C and AR 0200 to AR 0202 for the CPM1A..., the Error Flags in AR 0200 to AR 0204 will be turned ON ( AR 0200 to AR 0202 for the CPM1A.... Note The status of AR 0200 to AR 0204 will not change..., the Error Flags in AR 0200 to AR 0202 will be turned... – RG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5-6 DM AREA READ – RD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5-7 AR AREA READ – RJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5-8 IR/SR... – SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5-21 ERROR READ – MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5-22 FORCED SET – KS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5-23 FORCED... Ready Flag AR 0813 AR 0805 Reception Completed Flag AR 0814 AR 0806 Note... port AR 0800 to AR 0803 Peripheral port AR 0808 to AR 0811 Error AR 0804 AR0812 Communications error AR 0807... are not included in AR 09 or AR 10 (number of bytes... Enable Flag AR 0813 AR 0805 Reception Complete Flag AR 0814 AR 0806 Note... (20 words) AR area2 AR 00 to AR 15 AR 0000 to AR 1515 (16... bits. AR area2 AR 00 to AR 23 (24 words) AR 0000 to AR 2315... bits. AR area2 AR 00 to AR 15 (16 words) AR 0000 to AR 1515... Areas S: Source word MVN(22) @MVN(22) S S D D IR, SR, AR, DM, HR, TC, LR, # D: Destination word IR, SR, AR... DM 0010 f 1 a 1 1 b 22 0 1 c 0 23 0 1 d 0 20 0 1 e 21 0 1 f 0 22 0 1 g 0 23 1 0 20 0 21 1 22 1 0 23 1 0 20 1 0 21 0 0 22 1 0 23 1 0 20... word IR, SR, AR, DM, HR, LR Section 7-22 Binary Calculation Instructions...) is already being executed. AR 08: AR 0806 will be turned ON...) is already being executed. AR 08: AR 0805 will be turned ON... time are stored in AR 14 and AR 15. 3. The cycle time... time are stored in AR 14 and AR 15. 3. The cycle time... CMP 7.0 8.3 12.1 21 MOV 7.8 8.4 22.8 22 MVN 7.9 8.4 22.8 23 BIN 15.8 30.3 24... time are stored in AR 14 and AR 15. 3. Change to processing... time are stored in AR 14 and AR 15. 3. The cycle time... PC Setup. Check flags AR 1300 to AR 1302, and correct as...) (320 bits) AR 00 to AR 15 AR 0000 to AR 1515 (16 words.... Word(s) Bit(s) Function Page AR 00, AR 01 00 to 15 Not... I/O Units Connected Not used. AR 03 to AR 07 00 to 15... Appendix C Memory Areas Word(s) AR 14 AR 15 Bit(s) 00 to 15...) (320 bits) AR 00 to AR 23 AR 0000 to AR 2315 (24 words... stops. Word(s) Bit(s) Function AR 00, AR 01 00 to 15 Not... I/O Units Connected Not used. AR 03 to AR 06 00 to 15... mode), and clock words (AR 17 to AR 21, for CPU Units... will restart and both AR 2114 and AR 2115 will be turned OFF automatically. Not used. 15 AR 22 00 to 15 AR 23 00 to 15... effective when AR 2115 is turned ON. (AR 2114 and AR 2115 are... Areas Data area AR Words area2 AR 00 to AR 15 (16 words.../Counter area2 Bits Function AR 0000 to AR 1515 (256 bits) These.... Word(s) Bit(s) Function Page AR 00, AR 01 AR 02 00 to 15... 15 Not used. AR 04 to AR 07 AR 08 00 to 15... SRM1 Operation Manual.) 15 AR 14 AR 15 00 to 15 00...Дата загрузки: 2017-10-09
Скачать документ
Скачать текст
0.45/5
...ı 1 122146 ŞÜKRİYE ECE ABAY 22.13 2 151503 YELDA ACACI 12... HALİL SENCER AKDENİZ 17.97 22 33146 SEBİHA AKDENİZ GÜNAY....34 84 122579 GAMZE ATAY 22.37 85 108770 HELİN UYANIK....36 114 122583 MÜNİR DEMİR BAJİN 22.38 115 123362 İSMAİL BAKAR....14 124 112137 KORAY BAŞAR 22.63 125 10799 AYLA BA... 305 122144 GONCA ELÇİN 36.22 306 33079 MELİH ELÇİN 34....08 312 112749 BÜLENT ERBİL 22.74 313 85969 ZAFER ERCAN... 12.45 368 106327 ÖZAY GÖKÖZ 22.18 369 107440 ESİN GÖKSUN... 451 112900 MEHMET ALİ KARACA 22.58 452 126692 PINAR KARACAKAYA... GÖNÜL KAYGISIZ 12.14 493 53994 ARİF KAYGUSUZ 11.04 494 100852... 77489 EFSUN KIRATOĞLU AKÇAR 11.87 518 069007 FİLİZ KIRCAN... Tutarı 541 15377 AYFER KOŞAR 542 142469 RUKİYE KOYUNCU... YASAN 9.4 846 112761 ALİ YAŞAR 9.49 847 103513 DAMLA YA... 21 445286 BİRTEN AKIN 11.9 22 221769 ŞABAN AKIN 9.27 23... BULUT 9.24 128 439776 YAŞAR BÜKCÜOĞLU 9.25 129 517109....05 343 518825 HÜSNE KARAÇAR 12.69 344 436029 MÜNEVVER...Ç 9.48 383 218957 MEHMET YAŞAR KILIÇ 9.64 384 295811 MUSTAFA... UÇAKCI 9.56 568 265143 KÜBRA UÇAR 12.11 569 463631 ŞADUMAN....48 9 45533 NURETTİN AKDOĞAN 22.64 10 325401 BURCU SEM...ÜZ 14 333565 BURÇİN AKIN 21.22 15 264454 SADEGÜL AKIN 15... 275864 NİHAN AKKOCAOĞLU ÇAYIR 22.64 20 165951 ARZU SEYHAN... 239801 TÜRKAN AKKURT 13.29 22 337620 ŞEFİK TAYLAN AKMAN 23....08 30 165939 MELTEM ANLI 22.2 31 325403 ORKUN TAHİR ARAN....95 53 267684 FİLİZ AYDIN PATLAR 22.77 54 185789 GÜLTEN AYDINCAK... SERKAN AYITKAN 21.22 59 258496 ASLIHAN AYKARA 22.58 60 248600...İH DİNÇ 20.93 147 147865 İSMAİL DİNÇ 22.91 148 265095 HAKAN DİNÇER... BERFİN EMRE ÇETİN 22.66 169 325452 YAŞAR ENÇ 13.37....13 189 328901 ENGİN FIRAT 22.13 190 325424 TÜZÜN FIRAT 27... 235814 SAKİNE GÖÇER ŞAHİN 22.56 197 271954 EBRU EYLEM....08 200 83331 HASAN GÜL 14.22 201 83347 MEHMET GÜL 14.93... 182241 ATİLA GÜLEÇ 24.22 205 274504 ABDURRAHİM GÜLER 20....21 219 325376 HANDE GÜNEY 22.64 220 261316 MAHMUT GÜNÖNÜ 15... 223 325609 ZEHRA GÜLRÜ GÜRDEMİR 22.86 224 264263 HANIM GÜRKAN... 269 325447 ÖZGÜN KAYA KARA 22.87 270 64693 MEHMET KAYALI... 284 294537 MELEK BANU KEVİNÇ 22.89 285 328066 ERDİNÇ KIBRISLI... 130811 ARİF KÖKSAL 15.79 304 168464 COŞKUN KÖMÜRCÜ 22.91... OĞUZ MERAL 22.83 319 325455 AYDIN MERİÇ 22.22 320 236518 ÖZLEM... 330 325485 NURCAN NEFESLİOĞLU 22.41 331 304380 EZGİ NEVRUZ....27 350 253635 ECE ÖZÇETİN 22.84 351 318064 BİRCAN ÖZDEM....96 380 103308 SONER PİLGE 22.85 381 325453 MEHMET POLAT... Tutarı 397 325416 HANDE SEVİM 22.67 398 271105 MERYEM SEV....38 425 333563 GAMZE ŞEN 22.04 426 325386 FATMA GÜL ŞENER... 430 304379 GÜVEN ŞİMŞEK 21.22 431 235760 KADİR ŞİMŞEK 13... 249639 SELDA TAŞDEMİR AFŞAR 22.61 438 218652 ALİ RIZA....96 441 263774 GÜLNUR TEKELİ 22.8 442 323875 LEYLA TEKİN 16....55 446 279377 BUKET TENEKE 22.22 447 190580 ÖZGÜR TEOMAN 28... 468 178706 ÇETİN TÜRKYILMAZ 21.1 22.7 24.7 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SEND... 525 238314 SELEN YILMAZ IŞIKHAN 22.95 526 262441 ALİ YİĞİT 12....53 534 250218 GÖKÇE ZEYBEK KABAKCI 22.48 TOPLAM 10866.20 HACETTEPE... 7 351311 ÖMER AFŞAR 16.31 8 532201 ARİFE AHAT BULUT 14... 13.4 21 295932 SEDAT AKÇA 22 366498 TÜLAY AKÇADAĞ 15....77 31 39399 AHMET AKINCI 22.69 32 526866 HASAN AKKAN....32 111 217685 METİN ATALAR 22.66 112 353527 FİDAN ATAR....1 134 351787 EŞREF MURAT AYGÜN 22.73 135 370267 ŞABAN ÖZER... 178 364135 FERUDUN OKAN BEKAR 22.7 179 130677 MUSTAFA BEKER 12....39 227 337261 HALİT CEBECİ 22.77 228 556713 MUHARREM CEBEC...İN ÇAĞLAR 13.69 241 155549 ARİF ÇAĞLAYAN 13.35 242 495117....96 331 474458 İLHAN DEREKÖY 22.19 332 325972 FERHAT DİKBA....86 391 371445 AYTAÇ ERKİŞİ 22.82 392 316398 BURCU ERMAN... 415 527001 FERHAT GENECİ 18.22 416 405409 SEYİT ALİ GİDER... 421 519291 PELİN GÖKDEMİR 13.22 422 391207 SAİME SELENGA....93 432 440328 FATİH GÜLEÇ 22.31 13 12.2 HACETTEPE ÜNİVERS... 498729 ESMA KABASAKAL 22.23 491 295166 AHMET KAÇAR 13.16... 528 444929 SERBÜLENT KARAGÜL 22.75 529 314188 HÜSNÜ KARAG... 543 411418 FIRAT KARAŞAHİN 22.47 544 313617 EFE KARATA...İN KILBAŞ 14.26 578 451326 ARİF KILIÇ 15.55 579 531516... 598 302142 MUHİTTİN KİRAZLI 22.77 599 294373 RAMAZAN KOCA....55 646 526994 CEM METİN 22.21 647 411501 GÜLPERİ MEZK... 683 235055 BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN 22.79 684 484790 ADEM ÖZASLAN... 710 302143 ŞAKİR ÖNER ÖZEN 22.64 711 385049 ZÜBEYDE ZEYNEP... 743 335258 SÜLEYMAN SABUNCUOĞLU 22.88 744 412326 UĞUR SAD... Tutarı 757 560299 ORHAN SARISAKAL 9.22 758 386364 İSMAİL SARITOPRAK 13....35 806 444930 BAHAR ŞEKER 22.32 807 526853 GÖKHAN ŞEKER....88 906 403994 DUYGU ÜREK 22.43 907 479875 İBRAHİM ÜST....05 911 384101 ELİF VARLI 22.73 912 350979 GÜRKAN VARLI....16 996 549244 ÇİĞDEM YÜCEL 22.92 997 502468 EYLEM YÜCEL... 1003 466523 YILMAZ YÜKSEL 21.22 1004 493641 GÜLAY YÜREKLİ İLİKL....01 14 614638 YILMAZ AKÖZ 22.16 15 106231 ÖZGÜR AKSANI... ALTINER 13.57 22 638825 OKTAY ARISOY 12.22 23 593320 FAT....28 36 363988 MUSTAFA BAŞAR 13.89 HACETTEPE ÜNİVERSİTES... 89 281300 İSMAİL GEDİKSİZ 22.2 90 611564 EDİZ GÖKDAĞ 12....04 162 388010 MESUT TANRIKULU 22.53 163 630649 OYA TA... YASEMİN ACAR 10.7 6 304397 MEHTAP AÇAR 10.96 7 295531 DERYA AĞABEY... 599 205626 ZİHNİ KAZAR 16.22 600 343698 HURİYE KEBABCI... 11.9 798 384404 SERPİL ÖZYAŞAR 16.87 799 202028 AHMET...ÜNDAĞ 1010 359887 MURAT VURAL 9.22 1011 205642 SEVDA YABACI 11...İH BUDAK 21 6 313 SÜLEYMAN BULUT 22.81 7 112 ESRA ÇOLAK 21...Дата загрузки: 2017-10-09
Скачать документ
Скачать текст
0.63/5
...‬‬ ‫‪AUTO‬‬ ‫‪WB‬‬ ‫ﻟﻮﺣﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ‬ ‫‪ #‬ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ‬ ‫• ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫! ﺗﻠﻤﻴﺤﺎﺕ‬ ‫• ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﺋﻪ‪:[KControl Settings] .‬‬ ‫‪" v‬ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ" )ﺹ‪(81 .‬‬ ‫‪AR 22‬‬ ‫‪P‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﺷﺮ‬ ‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭ ‪ MENU‬ﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ‪.‬‬ ‫‪Shooting Menu 1‬‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ‬ ‫‪ W‬ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‬ ‫‪ X‬ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‬ ‫‪ q‬ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻖ‬ ‫‪ c‬ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ*‬ ‫‪ #‬ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻠﻮﺍﺯﻡ*‬ ‫‪ d‬ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ‬ ‫)ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ‪ ،‬ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ(‬ ‫‪Card Setup... ..........‬‬ ‫ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺼﻮﺭ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺼﻮﺕ‬ ‫ﻣﺴﺢ ﺍﻟﺼﻮﺭ‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﺷﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ‪18 ....................‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ‪19 ....................‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ‪20 .......................‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪22 ........................‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ‪23 .................................‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ‪24 ..............‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪24 ........................................‬‬ ‫ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ‪25 ..................................‬‬ ‫‪AR 28‬‬ ‫ﻓﻬﺮﺱ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ‬ ‫‪26‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﻞ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ‬ ‫ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ‪37...‬‬ ‫‪Myset4‬‬ ‫ﺍﺧﺘﺮ ]‪ [Set‬ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ‪.Q‬‬ ‫‪Set‬‬ ‫‪Back‬‬ ‫‪35 AR‬‬ ‫ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺗﺮﻛﻴﺰ )ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ(‬ ‫ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﻛﻴﺰ )ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ(‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻲ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ‪/‬ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺹ‪ (22 .‬ﻭﺣﺪﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﺿﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ‪.GF‬‬ ‫‪S-AF‬‬ ‫‪S-AF‬‬ ‫‪ISO‬‬ ‫‪AUTO... Memo] .‬‬ ‫ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﻗﻔﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻲ ﻣﻊ ﺿﺒﻂ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ‪:[AEL Metering] .‬‬ ‫‪" v‬ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺇﻋﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ" )ﺹ‪(81 .‬‬ ‫‪41 AR‬‬ ‫ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ )ﻣُﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ(‬ ‫ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺗﻜﺒﻴﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺹ‪ (22 .‬ﻭﺣﺪﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﻣُﺜﺒﺖ‬ ‫ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ‪.GF‬‬ ‫‪j‬‬ ‫‪WB‬‬ ‫‪AUTO‬‬ ‫‪4:3‬‬ ‫‪LF‬‬ ‫‪Focal...‬ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ )ﺍﻟﻤﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﻲ( ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻹﺿﺎءﺓ‪ .‬ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻫﻮ ]‪ [AUTO‬ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺪﺃ ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﻋﻨﺪ ‪ISO 200‬‬ ‫— ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﺸﻮﻳﺶ ﻭﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ — ﺛﻢ ﻳﻀﺒﻂ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ‪ً ISO‬‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪AR 48‬‬ ‫ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺹ‪ (22 .‬ﻭﺣﺪﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ‪ ISO‬ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ‪.GF‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺍ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ‪ HI‬ﻭﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ‪.Q‬‬ ‫ﺣﺪﺩ ً‬ ‫‪AUTO‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫‪12800...#‬‬ ‫‪2nd‬‬ ‫‪Curtain‬‬ ‫‪،FULL#‬‬ ‫‪ 1/4#‬ﺍﻟﺦ‬ ‫‪4‬‬ ‫ﻳﻀﻲء ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻀﻮء ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻮء‬ ‫ﺍﻟﺨﻠﻔﻲ‪.‬‬ ‫ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻹﺿﺎءﺓ‪.‬‬ ‫!‪ !#/‬ﻓﻼﺵ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻔﻼﺵ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء‪ .‬ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺿﻊ‬ ‫‪ S‬ﻭ‪ M‬ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺩﻭﻣًﺎ‪.‬‬ ‫ﺗُﺴﺘﺨﺪﻡ ﺳﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻟﺘﻔﺘﻴﺢ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻹﺿﺎءﺓ ﺍﻟﺨﺎﻓﺘﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻀﻢ ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻨﺔ ﺍﻟﺒﻄﻴﺌﺔ )ﺍﻟﺴﺘﺎﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(‬ ‫ﻳﻨﻄﻠﻖ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﻗﺒﻞ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺍﻉ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ًﺓ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﻮء‬ ‫ﺧﻠﻒ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻮء ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺪﻭﻱ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻴﺪﻭﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺯﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﺍﻉ ﻛﻠﻴًﺎ‪.‬‬ ‫‪ #‬ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ‬ ‫• ﻓﻲ ]!‪) !#/‬ﻓﻼﺵ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء([‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﻼﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻐﺮﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﺍﻉ‪ .‬ﺗﺠﻨﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫• ﻗﺪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ]!‪) !#/‬ﻓﻼﺵ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍء([ ﺑﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺑﻌﺾ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪.‬‬ ‫• ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻄﻼﻕ ﺍﻟﻔﻼﺵ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺿﺒﻂ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ‪ 1/160‬ﺙ‪ .‬ﺃﻭ ﺃﻗﻞ‪ .‬ﻭﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺪﻑ ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺳﺎﻃﻌﺔ‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻓﻼﺵ ﺍﻟﻤﻞء‪ ،‬ﻗﺪ ﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻣﻀﺎءﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺍﺋﺪ‪.‬‬ ‫‪59 AR‬‬ ‫ﺿﺒﻂ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻼﺵ )ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ(‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻹﺿﺎءﺓ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﺿﺒﻂ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻀﺎ ًء ﺑﺸﻜﻞ ﺯﺍﺋﺪ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﺾ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺗﻤﺎﻣًﺎ‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻔﻼﺵ‬ ‫‪3‬‬ ‫ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺹ‪ (22 .‬ﻭﺣﺪﺩ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ‬ ‫ﺷﺪﺓ ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ‪.GF‬‬ ‫‪S-AF‬‬ ‫‪ISO‬‬ ‫‪AUTO‬‬ ‫ﺍﺧﺘﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ‪ HI... IS‬ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑـ ]‪.[Auto‬‬ ‫ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺷﺪﻳ ًﺪﺍ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﺪﺳﺔ ﻣﻊ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣُﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ‪ ،‬ﺃﻭﻗﻒ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣُﺜﺒﺖ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻴﺮ ﺃﺟﺰﺍء ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ‪ ،‬ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴًﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ‪.‬‬ ‫ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﺮﺷﺤﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ‪ ،‬ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﻐﻴﻞ ]‪ [C-AF‬ﻣﺤﺪﻭ ًﺩﺍ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ‪ SD‬ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ‪ 6‬ﺃﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺍﻷﻓﻼﻡ‪.‬‬ ‫‪61 AR‬‬ ‫ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ )ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺑﺎﻷﻓﻼﻡ(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ﺍﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ )ﺹ‪ (22 .‬ﻭﺍﺧﺘﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻴﻠﻢ ‪R‬‬ ‫ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ‪.GF‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪R‬‬ ‫ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ‪ HI‬ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪/‬ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻭﺍﺿﻐﻂ ‪.Q‬‬ ‫‪Movie R On‬‬ ‫‪OFF...‬ﻋﺪﺳﺔ‬ ‫‪ 6‬ﻋﺪﺳﺎﺕ‬ ‫ﻃﺒﻘﺔ ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ‬ ‫‪f/4.0 – 22‬‬ ‫‪f/4.0 – 22‬‬ ‫‪f/2.8 – 22‬‬ ‫‪f/3.5 – 22‬‬ ‫‪ l57 × 22‬ﻣﻠﻢ ‪ l63.5 × 83‬ﻣﻠﻢ ‪ l63.5 ×83‬ﻣﻠﻢ‬ ‫‪ 37‬ﻣﻠﻢ‬ ‫‪ 58‬ﻣﻠﻢ‬ ‫‪ 58‬ﻣﻠﻢ‬ ‫‪ #‬ﺗﻨﺒﻴﻬﺎﺕ‬ ‫• ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﺣﻮﺍﻑ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺮﺷﺢ ﺳﻤﻴﻚ‪.‬‬ ‫‪101 AR‬‬ ‫ﺇﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ‬ ‫ﻳﺘﻴﺢ ﻣﻬﺎﻳﺊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻣﻊ ﻋﺪﺳﺎﺕ ﻻ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ‪.Micro...‬‬ ‫‪FL-14‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻼﺵ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‬ ‫‪STF-22‬‬ ‫‪TF-22‬‬ ‫‪SRF-11‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻼﺵ ﻣﺰﺩﻭﺝ‬ ‫‪RF-11‬‬ ‫*‪2‬‬ ‫ﻓﻼﺵ ﻣﺰﺩﻭﺝ‬ ‫*‪2‬‬ ‫*‪3‬‬ ‫*‪4‬‬ ‫‪AR 120‬‬ ‫*‪2‬‬ ‫ﻓﻼﺵ ﺣﻠﻘﻲ‬ ‫‪FC...Дата загрузки: 2017-09-25
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
...-19 MR/T 20-21 MARK AR 22-23 PRISMATIC 24-25 CQ... SPOTTING SCOPES TACTICAL BINOCULARS® MARK AR® RIFLESCOPES MARK 4® MR/T® RIFLESCOPES MARK...-19 Pg. 20-21 Pg. 22-23 RANGEFINDERS 10-20x40mm 15... flexibility for use on standard AR rifle platforms. Its 34mm rings... flexibility for use on standard AR rifle platforms. Its 34mm rings...-LEUPOLD 18 19 19 21 22 22 21 21 23 24 26... 16 23 25 9 13 8 8 21 22 18 12 14 9 9 18 12.... Designed for use with any AR-15 variant, every aspect of... constructed for use with any AR-15 variant. LENS SYSTEM Leupold.../T 2.5-8X36MM M2 21 MARK AR™ Accurizing an AR just got easy. The Mark AR Series is offered in a myriad .... LEGENDARY LEUPOLD RUGGEDNESS » The Mark AR riflescopes must pass rigorous testing...’s proprietary nitrogen sealing process. MARK AR 1.5-4X20MM (SAME AS VX-3 ADJUSTMENT) MARK AR 3-9X40 » The Mark AR 3-9x40mm is geared for... SHOP SERVICEABLE » Customize your Mark AR riflescope, including custom BDC dials... Shop. FULL LIFETIME GUARANTEE » Mark AR riflescopes are covered by the... T1 or T2 adjustments. MARK AR 3-9X40MM T2 (T2 ELEVATION DIAL... ADJUSTMENT) MARK AR 4-12X40MM ADJ. OBJ. T2 MARK AR MARK AR 6-18X40MM ADJ... operators standard eye relief on AR rifle platforms. See page 40. MARK AR MODELS 1.5-4x20mm 3-9x40mm T2 RETICLE.... MOUNTING OPTIONS » Compatible with the A.R.M.S. #22-34mm Throw Lever Rings Base... to accommodate handguns, shotguns or AR-style rifles are included. DELTAPOINT...® with 1.18” wide slide (17/22/23/26 etc.) Sig Sauer... to achieve detachable accuracy. MARK 4 AR-15/M16 HANDLE MOUNT 52136... when mounting standard riflescopes to AR-style rifles; scope height and... for 34mm optics on the AR firearm platform. Engineered from the... 4 1.5-5x20mm MR/T (one-inch) 6.5 Mark AR 6-18x40mm Adj. Obj. T1 6.0 Mark AR 4-12x40mm Adj. Obj. T2 6.1 Mark AR 3-9x40mm T2 (& Tactical... INFORMATION MR/T Mark AR 1.5-4x20mm 6.5 SCOPE MODEL 5.5 MARK AR 1x14mm Tactical Prismatic.../T M1 (& Illuminated Reticle, & Metric) Mark AR 6-18x40mm Adj. Obj. T1 BASE... Mark 4 4.5-14x40mm LR/T Target Mark AR 4-12x40mm Adj. Obj. T2 5.5 NEW... (& Illum. Reticle, & Front Focal) Mark AR 3-9x40mm T2 (& Tactical Hunter) NA.../T M1 & M2 (& Illuminated Reticle) Mark AR 1.5-4x20mm SCOPE MODEL 1x14mm Tactical... MR/T M2 Illuminated Reticle MARK AR 50001 L L M M M L L30 L30 M30 M30... glare. SIZE PART NO. Mark AR 1.5-4x20mm Mark 4 1.5-5x20mm MR/T (one... 4 – S 54857 Mark AR 3-9x40mm T2 Mark AR 3-9x40mm Hunter Mark AR 4-12x40mm Adj... LR/T Target Mark 4 – M 57866 Mark AR 6-18x40mm Adj. Obj. T1 Mark... 6 12 5 19 4 20 21 21 22 22 23 23 2821 2518 2417... 92 81 7 61 52 43 22 34 2 5 10 4 4 5 5 7 1 8 2 9 81 7 61 52... 7 61 52 43 34 2 5 20 22 1 6 7 1 8 2 9 3 9 30 43 1 11 11 11... 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 30... 16 3 92 20 34 2 5 10 1 6 7 1 8 2 9 22 7 61 52 43 13 14... 7 14 815 9 16 34 2 5 20 22 1 6 7 1 8 2 9 3 9 17 10 11 11 12... 29 30 5 7 8 16 81 52 22 6 8 1 6 1 61 7 3 5 7 12 18 92 20... 88 11 14 7 1 8 7 8 17 1 6 6 7 18 1 6 1 3 4 2 5 22 3 4 34 19 4 20 18 5 12... 19 17 20 21 21 22 22 23 23 24 24 Figure... 16 18 18 9 8 7 6 5 4 3 20 2 1 1 21 22 10 17 18 13 9 15... 4 6 7 18 10 3 4 6 9 9 8 2 3 4 5 5 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 19 20 21 22 22 H-37 23 24 25 25... installation. TACTICAL RETICLE SUBTENSIONS Mark AR Scope Type Scope Model 1.5-4 Power....5 6.5 2.6 2.4 3.2 4.9 2.3 1.7 30mm 8.2 25.1 11.2 4.4 3.7 1.4 Leupold Mark AR 1.5-4x20mm 9.2 5.5 2.1 2.2 3.1 — 1.0 1.6 1.0 1.6 4.2 75.0 28.5 25.0 9.5 3-9x40mm... Adj. Obj. T2 12.4 5.3 2.0 2.2 3.1 4.0 2.1 1.6 1.0 4.3 11.2 22.8 11.0 3.7 7.6 6-18x40mm Adj. Obj. T1....5 19.5 19.5 21.0 19.5 16.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.5 22.5 22.5 595 595 638 553 553... 50 50 50 50 50 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 638 638 638 638 638....5 341 267 118 114 89 7.4 6.5 5.1 22.9 22.9 23.1 649 649 655 5.5 140... 6.7 170 6.7 170 50 50 50 22.4 22.4 22.4 5.0 5.0 5.0 18.0 18.0 18.0 60 - 70... PRISMATIC 1x14mm Tactical Prismatic MARK AR 1.5-4x20mm 3-9x40mm T2 4-12x40mm Adj... International Traffic in Arms Regulations (22 CFR, Parts 120-130) CONTACTING...Дата загрузки: 2017-09-25
Скачать документ
Скачать текст
0.8/5
...ências Empíricas ou Experimentais. 22. De entre estes dois tipos... permitem às respectivas ciências alcançar. 31. A terceira constatação decorre igualmente... sobretudo na predisposição para abraçar a verdade do próprio objecto... seguir para produzir ou alcançar o conhecimento específico que se...ência tem em vista alcançar ou que intenta produzir encontrase... que é indubitável", a de "começar com os aspectos mais simples...-Lewis, Paris, Flamarion, 1966, p. 47. 22 | IV. específica de que... a ciência ter de começar por consistir num determinado corpus... e/ou experimental que intenta alcançar um certo número de fins... forma de discurso-emrepresentação (Vorstellung). 22. Em segunda instância, deparamos... foram referidas (na anterior entrada 22.) é a seguinte: a de, enquanto conhecimento de... ciência por excelência. 22. Em terceiro lugar, que o contr... próprio homem para abraçar maioritariamente a sua dimensão ideal ou... presente, o homem do futuro abraçar maioritariamente a sua sensorialidade e privilegiar, na... Média, o homem do futuro abraçar a supremacia da idealidade e, em resultado..., o homem do futuro tender a abraçar uma relação de complementaridade entre... trazer à mente duas circunstâncias. 22. A primeira é a circunstância de a grande... do mundo natural deve começar indutivamente e prosseguir dedutivamente: deve ascender... Filosofia Natural que conduziu (a começar com Descartes) à actual concepção mecanicista... que a acusam de constituir Cientismo.22 52. A segunda destas três querelas..." ("O Tempo da Imagem do Mundo"). 22 Como se torna evidente, o termo... Wedderburn, London, George Allen, vol. 22, 1906, p. 396.) Em 1878, numa... processo, a todas comum, de alcançar verdades gerais a partir de factos... científico. 5. Teremos de começar por pôr em evidência, com...ência do fundo do lago. 22. Chegados aqui, temos duas grandes... se verificarem, se não se começar por restringir o escopo semântico...ísticas do método científico? 22. São estas: (i) o facto de exigir tanto... determinantes e, por isso, mais representativos. 22. De modo a facilitar a compreensão dos... a não-factualidade dessa mesma circunstância. 22. Nagel entra também em linha... do conceito de "universalidade acidental"? 22 Uma proposição analítica caracteriza... bem, com vista a podermos começar a relacionar os conceitos de "ci... próprio homem para abraçar maioritariamente a sua dimensão ideal ou.../realidade) por via de abraçar maioritariamente a sua dimensão ideal ou... de, pelo contrário, abraçar maioritariamente a sua dimensão sensorial ou... a consequência de se esforçar por reconciliar os interesses e as... a consequência de se esforçar por transformar a discórdia em... ele mesmo, homem, se debruçar: ou maioritariamente de uma ou... conhecimento que se deixa alcançar apenas em duas das tr... conhecimento que se deixa alcançar apenas quando o homem devém hiper..., só se torna possível alcançar o conceito de "filosofia" na sua... produzir ou de controlar — a começar com ele mesmo, homem! 20... de espírito filosófico.5 22. Trata-se, é claro, de um... cariz empirista, por se esforçar por acolher, de algum modo... é, caracteriza-se por se esforçar por reconciliar os dois pólos... caracteriza-se por se esforçar por conhecer os mundos subjectivo... chegado a este segundo momento, avançar para lá dele; para a interrogação e interpreta.... Falou-se atrás (na entrada 22. da secção VI.) de duas... há tornado suficientemente claro, importa começar esta última secção enumerando e elucidando...ência. 16. Antes de avançar, atente-se em dois aspectos... em essa mesma unidade só começar a ser concretizada: por um lado... mesmos três posicionamentos epistemológicos. 22. Enquanto selvagem ou hiper-realista... Natureza que se procura alcançar".22 55. Ora, com relação a estas... Shelley. Oxford, Blackwell, 1972, p. 52. 22 Martin Heidegger. "Die Zeit des... Aquino teve em vista alcançar ao adequar entre si a física... que "o grande drama deveria começar". 97. Segue-se uma descri...ção geral e liberal consiste em alçar-nos a um conhecimento de nós mesmos... ou indivíduos venham a avançar caso os instrumentos que partilhem... exterior que se possa alcançar. 143. Toda a genuína cultura... indivíduo melhor a pode alcançar revela-se bastante diferente daquela... se vêem forçados a abraçar desde logo as ocupações...á ter para quem pretenda alcançar a verdade das coisas e ser um... a própria cultura se dá a alcançar apenas via do estudo da... Wedderburn, London, George Allen, vol. 22, 1906. RUSSELL, Bertrand. "A Free Man...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... AR So far the following stations have appeared: 11, 15, 17, 22... 7906 845 061332 ar VUWE VUWE VUWE = WZD = ar ar ar The following message.../2 kg ar = bop4/2 kg ar = bop4/2 kg ar = bop4/2 kg ar = bop4/2 kg ar <<<<<>>>>> UNID... Continuous string of V's then "ar" and offair (22/Dec)(DW) 05257.4 FDI22... CW Marker "vvv de FDG ar" (22/Dec)(DW) 05450 MVU: RAF.../28/00 (AR) 00212.0 YGX: Gilliam, Manitoba ??W 0451 12/22/00 (AR) 00218.0 RL: Red Lake, Ontario 250W 0049 12/22/00 (AR) 00219.0 YMG: Manitouwadge, Ontario 100W 0441 12/22/00 (AR) 00223.0 YYW: Armstrong, Ontario 400W 0447 12/22/00 (AR) 00224.0 MO: Moosonee, Ontario 400W 0101 12/22/00 (AR.../00 (AR) 00233.0 QN: Nakina, Ontario 400W 0111 12/22/00 (AR) 00236.0 OW: Ottawa, Ontario ??W 0546 12/28/00 (AR.../22/00 (AR) 00257.0 YXR: Earlton, Ontario 400W 0600 12/24/00 (AR.../22/00 (AR) 00260.0 YAT: Attawapiskat, Ontario 125W 0247 12/21/00 (AR) 00263.0 YGK: Kingston, Ontario 200W 0503 12/22/00 (AR) 00266.0 B: Hamilton, Ontario 50W 0506 12/22/00 (AR) 00266.0 YFH: Fort Hope, Ontario ??W 0606 12/28/00 (AR.../00 (AR) 00276.0 TWT: Sturgis, Kentucky 25W 0535 12/22/00 (AR) 00276... Pas, Manitoba 500W 0512 12/22/00 (AR) MKP: McKeesport, Pennsylvania 100W.../24/00 (AR) TVK: Centerville, Iowa 25W 0151 12/22/00 (AR) AT.../21/00 (AR) VV: Wiarton, Ontario 400W 2147 12/22/00 (AR) YQK: Kenora, Ontario 200W 0622 12/24/00 (AR... Lake, Ontario 1kW 0200 12/22/00 (AR) AAA: Lincoln, Illinois (voice.../21/00 (AR) YHN: Hornepayne, Ontario 500W 0208 12/22/00 (AR) LNA.../00 (AR) YY: Mont Joli, Quebec 500W 0218 12/22/00 (AR) LAU... Lookout, Ontario 1kW 0550 12/22/00 (AR) GAD: UNID 2200 CW.../00 (AR) LE: Raleigh, North Carolina 400W 0557 12/22/00 (AR) ME: Chicago (ORD), Illinois ??W 0227 12/22/00 (AR) OV...: Geraldton, Ontario 250W 0236 12/22/00 (AR) SB: Sudbury, Ontario 500W.../21/00 (AR) L: Toronto, Ontario 500W 0246 12/22/00 (AR) GW: Kuujjuarapik, Quebec 500W 0241 12/22/00 (AR) PUR: Marshall, Missouri (voice wx) ??W 0457 12/24/00 (AR) 2R: Tyendinaga, Ontario ??W 0248 12/22/00 (AR) NW: NDB.../24/00 (AR) RJ: Roberval, Quebec ??W 0253 12/22/00 (AR) YPQ: Peterborough, Ontario ??W 0650 2/24/00 (AR) UCY: Cabojabo, Cuba 25W 0259 12/22/00 (AR) SBG... Lake, Ontario 500W 0304 12/22/00 (AR) GUL: NDB Gulpen (HOL.../29/00 (AR) YNC: Wemindji, Quebec ??W 0312 12/22/00 (AR) AM: Tampa, Florida 400W 0446 12/21/00 (AR... 12/22/00 (AR) OO: Oshawa, Ontario 11W 0318 12/22/00 (AR) ML: Charlevoix, Quebec 500W 0449 12/21/00 (AR.../21/00 (AR) BPO: Oneida, Tennessee 25W 0329 12/22/00 (AR) R: Toronto, Ontario 25W 0334 12/22/00 (AR) FNB: Falls City, Nebraska ??W 0524 12/21/00 (AR) IMS: Madison, Wisconsin ??W 0341 12/22/00 (AR) ST: St. Louis, Missouri 25W 0515 12/21/00 (AR) Y: North Bay, Ontario 50W 0336 12/22/00 (AR) YSL: St. Leonard, New Brunswick ??W 0415 12/28/00 (AR) AQ: Appleton, Wisconsin 25W 0352 12/22/00 (AR) H: Montreal, Quebec 95W 0355 12/22/00 (AR) DAR.../24/00 (AR) CKP: Cherokee, Iowa 25W 0411 12/22/00 (AR) FTP: Fort Payne, Alabama 25W 0439 12/20/00 (AR...: Springfield, Kentucky 25W 0415 12/22/00 (AR) AYB: Auburn, Nebaska 25W.../00 (AR) IZN: Lincolnton, North Carolina 25W 2349 12/22/00 (AR) MHP: Metter, Georgia 25W 0550 12/21/00 (AR... off 'OK QRX 10829 K. R NIL AR AR. Not usual FAPSI procedure. Missed... qru qru et bc bc ar ar ar 2000-12-28 (WP3) 13875... vvv vvv 93 93 93 ar ar ar ar (repeated many times). nr na34... ALE/self (22/Mar)(DW) Tripoli (MWARA AFI-3-EE/AR): 2358 USB... to MRY 59/4.(22/MAY/01) (RP3) WUG231: Marianna, AR 0132 LSB... hr 2t 2t = = ... (rpt rdo)... ar ar sk sk <<<<<>>>>> ::: M45 The morse... CW Marker "vvv de FDC ar" (22/Jul)(DW) 4XZ:IDF Haifa... 4161 6236 8312 12380 16552 ar" (22/Aug)(DW) 10945.0 CFH: CanForce... 5FGs messages and ends with AR AR VA VA <<<<<>>>>> ::: M63 Romanian station... in tfc. QRT at 1037 w/AR AR AR SK SK SK (30/Oct... in Japanese(?), "qru ar". 0903z wkng fishing vessel ? (22/Oct)(DW) 12840... STNTV PGRKR YAEOC EUSHO JMKRQ AR AR <<<<<>>>>> ::: E16? Via Chris we learn... 30176 78245 69842 10103 ar ar rpt rpt ... ar ar sk sk <<<<<>>>>> ::: M63 - A2A...] ADMNN ADMNN AWT = = = AUMUD NUTMD... AR AR AR SK SK SK 3 minutes, msg... = = = AUMUD NUTMD... AR AR AR TIURA = = = WRGTA DDNAW... AR AR AR GWDUD = = = NDURR GWART... AR AR AR SK SK... 22 AR vv cq cq de ddh47 22 AR vv cq cq de ddh47 22 AR vv cq cq de ddh47 22 AR vv cq cq de ddh47 22 AR vv cq cq de ddh47 22 AR... = = 22226 26954 12017 (etc)..ar ar rpt rpt... ar ar sk sk.(05-12... ii frh5506 frh5506 frh5506 frh5506 ar ar ar. This station very like SA2N... ii fri1980 fri1980 fri1980 fri1980 ar ar ar. (04-12-01) (IB) BAF4...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.19/5
... 18-century Swedish table uses 22 by 22 cells, & a 19-century one... + TS IXa Cut Numbers. Ends AR AR AR SK SK SK XVIII Cut... 5 fig. IXc 5FG. Msg begins w/ AR AR SK SK VIII? ex M53...: VVV CQ 747.922 ends '= = AR AR VA VA' (now M40A) VIII... ar". Change from cw. (29/Dec) (DW) 3784.0 FDG: Bordeaux, France 22... marks Hyphen Fraction bar Error . . . . . . _ . _ _ . _ . . _ _ . _ _ . _ . . _ _ . . . . . _ _ _ _ _ . . . . . _ . . _ _ _ . . _ . _ . . . . . _ . _ . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . - . . . . . - [+ AR] [AS] [= BT] [> CT] [AB] [* VA... Gupta (S-Z) (barun@worldnet.att.net) ============================================================ 22.7 54 216 260 270 284... H2FG P3VL2 RTT 9HBF5 AR DE GKB AR 1905z feb3 (PVdE) D3E51... qsx 8 12 16 and 22 mhz cg ar k" (4/Feb) (TR2) EAD: Madrid... de XSX qsx 8/12//16/22 mhz k" (22/Feb) (DW) MGJ: RN... qsx 8 12 16 and 22 mhz cg ar k" (21/Feb) (DW) EAD3... ch3/4/9/10 ans 8/12/16 ar " (22/Feb) (DW) URL: SEVASTOPOL RADIO...: ------------------------------------------------------------------TEXTE:SANS/DGD ============== 1999/02/22 43.2181 64.3042 43... expanding into new communications frontiers. AR ++++++ NORTH AMERICAN CW WEATHER BROADCASTS... qsx 8 12 16 and 22 mhz cg ar k" (1/Mar) (DW) IRM: CIRM... ES GUD DX DE AB2V AR ========================================================================= # NUMBERS & ODDITIES # //////////////////////////// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - Editor: Ary Boender... / working each other on FEMA F-22 (20Apr.1999) (anonymousMidwestUSA) NNN0ASF-3: State... & meteo. 0056 10\APR(MF2) BOXER 22: 22 Feb 99 calling Croughton several... and good DX. DE AB2V AR ========================================================================= # NUMBERS & ODDITIES # //////////////////////////// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - Editor: Ary Boender... Worth, TX Tontitown, AR* Jonesboro, AR* West Memphis, AR* Vinta, OK Little Rock, AR* Watauga, TX* Mountain Home, AR..., LA* Palestine, TX Marion, AR* West Helena, AR* Arkansas Fort Worth, TX..., LA Pine Bluff Arsenal, AR Pine Bluff, AR* Grand Prairie TX* Leavenworth...: Army MARS Tontitown, AR. Net comments. 12:22 18/Apr (JC7) AAM6AR: Army MARS Little Rock, AR. Net... time) 51.33'N 000.25'W (AR-3030 & G5RV) ===================================================== ================================================================== _ _ ___ _ _ _____ ___..., TX Hughes Springs, TX Fayetteville, AR Fayetteville, AR Nogal, NM* Spring Branch... time) 51.33'N 000.25'W (AR-3030 & G5RV) ===================================================== Content-Type: text... next time. 73 DE AB2V AR --=====================_933176561==_-===================================================================== # NUMBERS & ODDITIES # ////////////////////////////// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - Editor: Ary... frequency resolution (FR), amplitude resolution (AR) and leakage suppression (LS) such... time) 51.33'N 000.25'W (AR-3030 & G5RV) ===================================================== ======================================================================== _ _ ___ _ _ _____ ___... 43ad ar ar rapid dots 43ad 43ad ar ar rapid dots 43ad 43ad ar ar rapid... 4 times. It seems that 22:10-22:20 UTC is a standard daily... 18 19 21 21 21 22 22 27 28 28 Jan Jan... 20 20 21 21 21 22 22 22 23 24 24 25 25... 19 20 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23... 15 16 17 17 20 22 22 22 22 22 24 25 27 29 30... 15 16 20 20 21 22 22 22 23 23 24 26 28... 19 19 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24... 20 20 20 21 21 22 22 22 22 24 25 25 25 25... 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24... 21 21 21 21 21 22 22 23 24 26 26 30... 13 14 15 15 18 22 22 Aug Aug Aug Aug Aug... 17 19 19 20 21 22 22 22 23 Jan Jan Jan Jan... = = 71841 8t146 47834....... (46 fg)... ar ar cq 343 cq 343 = = 71841 8t146 47834....... (46 fg)... ar ar callup ------------cq 627.555 cq... tdswa .... rasla rasla wrgms wrgms ar ar qsl qsl kk 2: = gr gr... kk rr qru qru ar ar ii qru qru ar ar ii ii ee... LGs with random? punctuation. (Ends) AR AR QRU QRU SK SK. 27... 3 minutes), then plain text(?) ended 'AR AR QRU QRU SK SK' (it...! 5/9 +50 USB 0018 22/07/1999 Thu (AR) E5 067 STRONG USB... time) 51.33'N 000.25'W (AR-3030 & G5RV) ======================================================= --------------------------------------------------------------------======================================================================== _ _ ___ _ _ _____ ___... woman says the group count ("22, 22") then, "Ready, Ready" and goes... LGs with random? punctuation. (Ends) AR AR QRU QRU SK SK. 27... time) 51.33'N 000.25'W (AR-3030 & G5RV) ===================================================== # NUMBERS & ODDITIES # ////////////////////////////// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - Editor... 72 bpm. S9 sig. 1214: "ar ar ar TTURD TTURD TTURD TTURD TTURD... de de fue fue fue r ar r ar r ar Eventually Brest receives the tfc... time) 51.33'N 000.25'W (AR-3030 & G5RV) ===================================================== ------------------------------------------------------------------# NUMBERS & ODDITIES # ////////////////////////////// \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ - Editor...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... 2 – Besonderheiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1-2 21 21 21 22 22 24 2-1 CPM2A/CPM2C–Interrupt–Funktionen... 20 20 21 21 21 22 22 24 1 Abschnitt SPS–Konfiguration 1-1 1-1 SPS...) generiert, der entsprechende Fehlermerker (AR 1300 bis AR 1302) eingeschaltet; die Vorgabeeinstellung..., die für die im AR–Bereich (AR 14 und AR 15) gespeicherten Maximal– und... LESEN–Befehl Bereichsvergleichs– Ergebnisse AR 1100 bis AR 1107 Istwert lesen Vergleichstatus..., wie nachfolgend gezeigt, in AR 1108 und AR 1109 gespeichert. Überlauf/Unterlauf... PRV(62) gelesen, werden AR 1108 und AR 1109 gleichzeitig aufgefrischt. Bereichsvergleichs..., wie nachfolgend dargestellt, in AR 1100 bis AR 1107 gespeichert. Mit 1. Bedingung... CPM2A/CPM2C Schneller Zähler 2-2 AR 1100 bis AR 1107 werden bei jedem... PRV(62) gelesen, werden AR 1100 bis AR 1107 zum gleichen Zeitpunkt... Bereichsvergleichs– Ausführung in AR 1100 bis AR 1107 gespeichert. Wird C auf... CPM2A/CPM2C–Impulsausgabefunktionen Wort AR 11 Bits AR 12 Name 2-5 Inhalt 12... die Impulsausgabe aktiv–Merker (AR 1115 und AR 1215) ausgeschaltet sind. Impulsausgaben... der für Impulsausgang 1 in AR 12 gespeichert. AR 11:Impulsausgang 0 AR 12:Impulsausgang 1 Impulsausgabe... Impulsausgangs Verdrahtung der Ausgänge AR 11 AR 12 Impulsausgabe– Status lesen... der für Impulsausgang 1 in AR 1215 gespeichert. AR 11: Impulsausgang 0 AR 12: Impulsausgang 1 Impulsausgabe..., aber die Merker in AR 1115 und AR 1215 werden aufgefrischt, wenn...–Status für Impulsausgang 0 in AR 1111 bis AR 1115 gespeichert. AR 11: Impulsausgang 0 Impulsausgabe... 0: Nicht eingestellt 1: Eingestellt Hinweis AR 1111 bis AR 1115 werden einmal in...–Befehl Schnellen Zähler lesen AR 1100 bis AR 1107 Synchronisierten Impulssteuerungs–Status... und der für Impulsausgang 1 in AR 1215 gespeichert. AR 11 Status des Impulsausgangs... Impulsausgangs 1 0: Beendet 1: Ausgabe aktiv AR 1115 und AR 1215 werden nur einmal... PRV(62) gelesen, werden AR 1112 und AR 1212 sofort aufgefrischt. Verh... der Uhr verwendeten Worte (AR 17 bis AR 21). Diese können, wie... Minuten–Angaben.) 15 AR 17 AR 18 AR 19 AR 20 AR 21 Stunde Minute... bis Samstag AR 2115 Uhr–Einstellungsmerker AR 2114 Uhr–Stoppmerker AR 2113 30... und zu erlauben, dass AR 18 bis AR 21 überschrieben wird. 2. Stellen Sie AR 18 bis AR 20 (Minute/Sekunde, Datum... und Jahr/Monat) sowie AR 2100 bis AR 2107 (Wochentag) über ein..., werden die Fehlermerker in AR 0200 bis AR 0204 gesetzt. Die Adressen... Fehlermerker in AR 0200 bis AR 0204 aktiviert (AR 0200 bis AR 0202 für die... Sendebereit–Merker AR 0813 AR 0805 Empfang beendet–Merker AR 0814 AR 0806 Hinweis... Protokoll–Kommunikationverwendet die folgenden AR–Bereichsmerker. Wort AR 08 Bit (s) Inhalt 00... der Datenübertragung ist AR 0805 (oder AR 0813 für die Peripherieschnittstelle) auf... Peripherieschnittstelle Fehler AR 0800 bis AR 0803 AR 0808 bis AR 0811 RS–232C...ätsfehler 2: Rahmenfehler 3: Überlauffehler AR 0804 AR 0812 Kommunikationsfehler AR 0807 AR 0815 Empfangs–Überlaufmerker...(47)–Befehl gelesen wurden). AR 09 AR 10 Anzahl der empfangenen Zeichen... Sendebereit–Merker AR 0813 AR 0805 Empfang beendet–Merker AR 0814 AR 0806 255... Arbeitsmerker eingesetzt. AR–Bereich AR 00 ... AR 15 (16 Worte) AR 0000 ... AR 1515 (256... Arbeitsmerker eingesetzt. AR–Bereich2 AR 00 ... AR 23 (24 Worte) AR 0000 ... AR 2315 (384... Arbeitsmerker eingesetzt. AR–Bereich2 AR 00 ... AR 15 (16 Worte) AR 0000 ... AR 1515 (256...) – MVN(22) Kontaktplansymbol Datenbereiche S: Quellwort MVN(22) @MVN(22) S S D D IR, SR, AR, DM, HR... DM 0010 f 1 a 1 1 b 22 0 1 c 0 23 0 1 d 0 20 0 1 e 21 0 1 f 22 0 1 g 0 23 1 0 20 0 21 1 22 1 0 23 1 0 20 1 21 0 0 22 1 0 23 1 0 1 0 x100.... 443 Abschnitt 7-22 Binäre Rechenbefehle 7-22 Binäre Rechenbefehle 7-22-1 BINÄR ADD...) wird bereits ausgeführt. AR 08: AR 0806 wird gesetzt, wenn Daten...) wird bereits ausgeführt. AR 08: AR 0805 wird gesetzt, wenn Daten... aktuelle Zykluszeit wird in AR 14 und AR 15 ge–speichert. 3. Die... aktuelle Zykluszeit wird in AR 14 und AR 15 gespeichert. 3. Die Zykluszeit...,7 Interrupt–Ausführung, :DM für Sollwert 22,2 22,0 7,5 14,0 Mit 1 Wort–Schieberegister 2,6 18... aktuelle Zykluszeit wird in AR 14 und AR 15 gespeichert. 3. Die Änderung... aktuelle Zykluszeit wird in AR 14 und AR 15 gespeichert. 3. Die Zykluszeit...,3 Normale Ausführung, :DM für Sollwert 22,8 22,1 7,0 10,9 Interrupt–Ausführung, :DM... Versorgungsspannung. AR–Bereich2 AR 00 bis AR 15 (16 Worte) AR 0000 bis AR 1515... Versorgungsspannung. AR–Bereich2 AR 00 bis AR 23 (24 Worte) AR 0000 bis AR 2315... zu verwenden) und Uhrworte (AR 17 bis AR 21, für CPU–Baugruppen mit... sowohl AR 2114 als auch AR 2115 werden automatisch zurückgesetzt. AR 22 00 bis 15 Nicht verwendet AR... Kraft, wenn AR 2115 aktiviert wird. (AR 2114 und AR 2115 werden automatisch... verwendet. AR–Bereich2 AR 00 bis AR 15 (16 Worte) AR 0000 bis AR 1515... Seite --- Anhang C Speicherbereiche Wort(e) AR 08 AR 09 Bit(s) Kommentare Seite 00...