Двигательная установка. CE-20. [Редактировать]

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Удельный импульс (вакум), с440-446
2Время работы, с595
3Масса (сухая), кг588
4Давление (в камере сгорания), МПа6
5Степень расширения сопла100
6Тип топливаводород+кислород
7Диапазон тяги (вакум), кНьютон180 - 220
8Номинальная тяга (вакум), кНьютон200
9Пропорции смешения (топлива и окислителя)5.05

Найдено 1000 документов по запросу «CE-20». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.23/5
... CE, CRUUS 152 AC5271 CE 154 AC004S CE, CUL 155 AC2413 CE 153 DC0002 CE 103 AC005A CE 154 AC2451 CE, CUL 153 DD2001 CE 103 AC005S CE... DD2002 CE 103 AC006S CE 156 AC2458 CE, CUL 153 DI0001 CE 103 AC007A CE 154 AC2459 CE, CUL 153 DI0002 CE 103 AC007S CE, CUL 156 AC2500 CE 153 DI0004 CE 103 AC008A CE 154 AC2504 CE 153 DI0100 CE 103 AC009S CE, CRUUS 156 AC2508 CE, CUL 153 DI5001 CE 103 AC010S CE... DI5003 CE 103 AC015S CE 156 AC2514 CE 153 DI5009 CE 103 AC016S CE, CUL 156 AC2515 CE 153 DI501A CE... AC2516 CE 154 DI502A CE AC042A AC0340 CE 155 AC2518 CE 154 DI6001 CE, CUL 103 AC046A CE 155 AC2520 CE 154 DI601A CE 103 AC1144 CE 159 AC2709 CE, CRUUS 157 DN0001 CE, CUL 173 AC1209 CE... CE 103 CE AC1335 CE, CUL 151 AC5003 AC1353 CE, CUL 151 AC5005 AC1354 CE... DX2003 CE 103 AC2057 CE 155 AC5208 CE, CUL 153 DX2011 CE 103 AC2086 CE 153 AC5209 CE, CUL 153 DX2012 CE 103 AC2211 CE 152 AC5210 CE... GM705S CE, CUL 53 E75227 159 EVC050 CRUUS 186 IA0004 CCC, CE 20 E75228 159 EVC051 CRUUS 186 IA0032 CCC, CE, CUL 20 E75232 159 EVC052 CRUUS 186 IA5062 CE, CUL..., CE, CUL 21 E80304 170 EVC070 CRUUS 180 IB0026 CCC, CE 20 E80311 169 EVC071 CRUUS 180 IB5063 CE, CUL 19... IC5005 CE, CUL 20 E80318 169 EVC074 CRUUS 180 ID0013 CCC, CE, CUL 21 E80319 169 EVC075 CRUUS 180 ID0049 CCC, CE 20 E80320 169 EVT001 CCSAUS 178 ID5005 CE, CUL 20 E89010 104 EVT002 CCSAUS 178 ID5026 CE 17..., CE, CUL 21 IE5257 CE, CUL 18 IGC204 CE, CUL 23 IM0049 CCC, CE 20 IE5287 CE, CUL 18 IGC205 CE, CUL 23 IM0050 CCC, CE 20 IE5288 CE, CUL 18 IGC232 CE, CUL 22, 23 IM5020 CE, CUL... CE 18 IGS204 CE, CUL 19 IM5135 CE, CUL 19 IF0005 CCC, CE 20 IGS205 CE, CUL 19 IM5139 CE 22 IF0007 CCC, CE 20 IGS208 CE, CUL 18 IM5141 CE 22 IF5188 CE 17 IGS209 CE, CUL... IS5001 CE, CUL 17 IFC245 CE, CUL 22 II0011 CE, CUL, CCC 20 IS5035 CE, CUL 18 IFC246 CE, CUL 22 II0012 CE, CUL, CCC 20 IS5071 CE, CUL 18 IFM203 CE, E1 24 II5256 CE 17 IT5001 CE 17... CE, CUL 23 IIS210 CE, CUL 19 IZ5051 CE 17 IG0011 CCC, CE, CUL 20 IIS211 CE, CUL 19 KB0025 CCC, CE, CUL 42 IG0012 CCC, CE 20 IIT200 CE, CUL 24 KB0029 CCC, CE, CUL 42 IG0231 CCC, CE 20 IIT205 CE, CUL 24 KB5002 CE, CUL 41 IG0233 CCC, CE 20 IIT207 CE, CUL 23 KB5004 CE, CUL 41 IG5397 CE 17 IIT209 CE, CUL... SI5010 CE 115 PN7009 CE, CUL 125 SL0101 CE 116 PN7060 CE 125 SL5101 CE 116 PNI021 CE 126 SM6000 CE 117 PNI022 CE 126 SM6050 CE 117 PNI023 CE 126 SN0150 CE, CUL 116 PNI024 CE 126 SN2301 CE...Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0.83/5
... vfrcbvfkmye/ nt[ybxtcre/ ,tpjgfcyjcnm nhelf j,ce;bdf.otuj gthcjyfkf> yf vfrcbvfkmye... bydfkbls. • Ublhjjxbcnbntkm ljk;ty ecnfyfdkbdfnmcz d ce[jv vtcnt b d cnf,bkmyjv gjkj... rf,tkm> elkbybntkm> dbkre b hjptnre ce[bvb. Pfghtoftncz ghbrfcfnmcz r ybv dkf... состава следующим образом: - выньте стержень (20) из гидромонитора (19); - совместите выступ L стержня (20) с одной из цифр на внутренней..., 6 - максимальное всасывание); - вновь вставьте стержень (20) в гидромонитор (19). • Вставьте флакон (21... rf,tkz !13@. • Ecnfyjdbnm ublhjjxbcnbntkm d ce[jv b xbcnjv vtcnt> j,hfnbd dybvfybt...ą one ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania myjki...ć odpowiedzialności za szkody wynikające z: • Nieprzestrzegania zawartości niniejszego podr.... • Total Stop: urządzenie zatrzymujące pracę myjki wodnej za ka.... • Easy Start: urządzenie ułatwiające uruchamianie myjki wodnej poprzez zmniejszenie... 5. Tabliczka ostrzegawcza 19. 6. Bęben nawojowy 20. Urządzenie regulacji zasysania detergentu... 1450S 123 2.2 URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE Myjka wodna wyposażona jest w urządzenia zabezpieczające przedstawione poniżej. a) Zabezpieczenie termiczne Jest to urządzenie zatrzymujące pracę myjki wodnej w przypadku przegrzania...ć wartości ciśnienia przekraczające maksymalnie dopuszczalne. Urządzenie blokujące dźwignię pistoletu wodnego. Jest to ...ć odpowiedzialności za szkody wynikające z zastosowań niewłaściwych lub błędnych... nabytego produktu zawarte są następujące elementy • myjka wodna wysokociśnieniowa..., w których znajdują się poruszające się pojazdy, które mog... sposób: - odłączyć drążek (20) od lancy (19). - ustawić nacięcie L na drążku (20) naprzeciwko jednej z liczb podanych wewn... maksymalne); - założyć ponownie drążek (20) na lancy (19). • Podłączy... Stop)”. Zadziałało urządzenie zabezpieczające instalacji, do której pod....) Przywrócić urządzenie zabezpieczające. W przypadku kolejnego zadziałania nie... zwyczajna”. Zasilanie wodne jest niewystarczające. Sprawdzić, czy kurek jest ca... techniczne”. Urządzenie regulujące zasysanie detergentu (20) nie jest odpowiednio ustawione... zwyczajna”. Zadziałało urządzenie zabezpieczające instalacji, do której pod....) Przywrócić urządzenie zabezpieczające. W przypadku kolejnego zadziałania nie.... Zadziałało amperometryczne urządzenie zabezpieczające. Zastosować się do wskazówek zawartych w paragrafie „Urządzenia zabezpieczające”. Instalacja elektryczna e/lub przedłużacz... uruchamia się. 131 PL I Dichiarazione CE di Conformità ai sensi delle.../95/CE, 93/68/CE, 89/336/CE, 98/37/CE, 2000/14/CE.e successive...à: Allegato V della direttiva 2000/14/CE Bagnolo in Piano (RE), 10... Giacomo Ferretti (President 132 ) F Déclaration CE de Conformité aux termes des.../95/CE, 93/68/CE, 89/336/CE, 98/37/CE, 2000/14/CE et... V de la directive 2000/14/CE Bagnolo in Piano (RE), 10... Giacomo Ferretti (Präsident ) 133 E CE declaración de conformidad a los efectos..., 93/68/CE, 89/336/CE, 98/37/CE, 2000/14/CE y sucesivas modificaciones... V de la directiva 2000/14/CE Bagnolo in Piano (RE), 10... Giacomo Ferretti (President 134 ) P Declaração CE de conformidade Conforme as Directivas..., 93/68/CE, 89/336/CE, 98/37/CE, 2000/14/CE e sucessivas modifica...: Anexo V da directiva 2000/14/CE Bagnolo in Piano (RE), 10.../95/CE, 93/68/CE, 89/336/CE, 98/37/CE, 2000/14/CE a ich...: Príloha V smernice 2000/14/CE Bagnolo in Piano (RE), 10... (Riaditeľ 136 ) RUS Pfzdktybt j cjjndtncndbb CE cjukfcyj Lbhtrnbdfv% 2006#95#CT...% Ghbkj;tybt V Lbhtrnbds 2000/14/CE Bagnolo in Piano (RE), 10... CE W rozumieniu Dyrektyw: 2006/95/CE, 93/68/CE, 89/336/CE, 98/37/CE, 2000/14/CE wraz...ści zostały skonsultowane następujące Normy: • EN 60335-1 • EN 60335...łącznik V do dyrektywy 2000/14/CE Bagnolo in Piano (RE), 10... par du personnel non autorisé à ce faire. 5) Le fabricant exclut de... (6) měsíců při profesionálním použití a na tři (3) měsíce při pronájmu. Toto zariadenie bolo... vymení poškodené časti týkajúce sa materiálu, výroby a spracovania... opotrebované materiály a časti podliehajúce bežnému opotrebovaniu počas...ąc pod uwagę ograniczenia czasowe wynikające z przyczyn organizacyjnych. 3) Warunkiem skorzystania z serwisu...Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0.56/5
... 10 40 5 5 10 5 5 3 4 4 5 3 3 3 2 10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 10 1 3 5 5 5 20 20 20 20 15 5 5 5 5 5 10 5 5 10 10 3 108... 500mg+50mg * 10tabl. 5 15 20 15 10 3 5 20 20 10 5 15 10 10... 10 10 3 4 4 4 3 3 3 5 10 10 6 6 20 20 20 10 10 5 8 8 4 20 5 10 25 5 5 3 3 10 1 10... 200ml 45 35 25 20 3 5 5 2 3 3 3 5 5 3 10 20 3 3 3 3 20 5 5 10 3 20 20 10 20 10 5 5 40 40... 25 2 4 4 2 5 15 15 10 3 4 4 1 1 5 5 3 4 10 4 4 20 20 288 289 290 291 292... o sm.cytrynowym *10sasz. 3 3 10 6 6 6 2 40 20 20 25 25 5 3 10 30 25... 2 30 20 20 5 5 20 5 10 5 2 3 10 10 10 2 10 2 2 8 6 6 2 2 2 10 3 3 3 15 15 2 5 3 8 20 20 6 10... 4 4 4 4 4 4 4 10 20 10 25 20 35 10 5 5 40 20 20 6 8 8 15 8 6 6 9 9 4 4 4 8 6 6 60 10 20 20 6 4 4 6 3 2 25... 10 10 60 10 10 5 5 20 20 20 15 15 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 12 4 2 4 2 2 12 4 4 4 6 6 6 10... 6 6 8 2 8 4 4 4 4 12 12 4 15 6 12 2 12 4 20 6 4 20 6 12 8 2 2 12 6 1188 1189 1190... 4 4 4 4 4 6 20 20 4 4 6 12 6 4 12 16 40 20 4 4 26 15 15 6 3 3 20 10 3 3 4 2 2 25 15 6 6 6 6 6 2 2 2 20... 12 8 8 15 15 16 16 20 20 20 10 10 10 30 30... 30 30 10 20 20 10 8 6 10 10 12 12 20 20 6 10 8 30... 12 22 20 20 8 20 8 8 8 6 20 20 20 20 10 15 10 5 5 10 10 30 20 20 20 5 5 4 22 10... 6 4 4 16 6 20 4 8 20 12 12 20 10 10 6 8 10 20 12 12 12 20 4 1848... 12 6 20 8 8 6 6 6 4 4 2 3 6 6 40 20 20 20 20 20 10 15 15 10 4 4 4 20 6 6 6 20 20 20 4 8 8 60 30 15 20 35... tonizujące * 20 tabl. LABOFARM Tabletki tonizujące * 60 tabl. LABOFARM Tabletki tonizujące... 16 12 4 12 6 4 4 6 3 20 30 20 15 4 12 20 4 30 6 1968 1969 1970... krem 15g 10 10 20 20 20 8 12 12 20 20 6 4 6 4 12 6 20 6 8 4 40 30 30... 6 6 20 20 20 6 6 6 4 4 25 15 10 8 6 12 6 4 4 4 4 6 35 10 15 20 40 30 20 20 25... 40 6 6 20 6 6 20 12 20 12 16 10 20 10 10 10 20 10 2 20 4 4 4 4 8 4 12... 20 8 8 8 12 8 40 60 40 6 20 15 60 20 60 40 30 12 20 6 8 20.... 12 20 20 20 20 8 8 8 6 8 6 4 8 4 4 6 4 12 20 20 12 20 6 12 8 12 6 12 12 12 20 8 20 20 20 20 20 20 25 20 20 20 20 20 20 10.... 20 20 10 30 15 10 3 6 6 3 6 4 6 6 20 30 8 8 12 12 4 4 4 4 16 16 20 20 30... tabl. 25 6 20 3 3 8 8 2 30 6 8 4 6 4 6 4 1 1 1 1 6 6 4 1 1 6 6 12 12 3 12 6 20 35 25 20 20 20 20 12 10 10 8 8 16 12 16 20 6 8 20 4 1 12....po 10 szt.) 20 Mononit 20 , tabl. powl., 20 mg 60 tabl. (6 blist... szt.) 2 2 2 1 15 5 5 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 40 40 40 4 6 8 4 6 8 4 6 8 4 6 8 6 6 6 4 40 20 15 6 18 6 20 6 6 6 6 1 6 20 3408 3409... 12 6 4 40 40 4 4 18 20 20 6 20 20 12 12 4 20 8 6 4 4 4 12 4 12 12 8 12... 16 12 12 12 20 20 20 12 40 20 5 4 30 20 15 10 5 4 2 2 1 4 4 10... Zalasta, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg Zalasta, tabl. powl.... ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg..., 20 mg Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20... 20, kaps., 20 mg Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg Helicid 20, kaps. dojel., 20.... twarde, 20 mg Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg... 12 30 10 20 12 20 20 12 6 20 12 12 20 20 3708 3709 3710... mg Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg Controloc... mg Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg Nolpaza... 4 60 30 30 20 20 30 12 20 8 12 12 20 20 40 10 10... Paroxinor, tabl. powl., 20 mg Paxtin 20, tabl. powl., 20 mg Paxtin 40.... 60 tabl. 8 8 6 6 6 12 30 20 4 4 4 20 8 20 20 20 20 6 20 20 20 10 10 6 6 6 20 6 20 80 6 80 10 6 10... 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) 6 Torendo Q-Tab 1, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) 6 Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegające... Q-Tab 2, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) 6 Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegające... mg Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg Simvagen 20, tabl. powl., 20 mg Simvagen... mg Simvastatin 20, tabl. powl., 20 mg Simvastatin 20, tabl. powl., 20 mg Simvastatin... 12 12 12 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 12 20 12 8 8 8 20 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10... 16 16 16 6 6 6 6 6 6 8 8 8 20 40 20 12 40 20 20 40 20 20 20 4128 4129 4130.... (2 blist.po 5 szt.) 20 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) 100 100 tabl... tabl. (3 blist.po 20 szt.) 4 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) 2 60 tabl....po 10 szt.) 2 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) 2 20 tabl. (2 blist.po... 50 10 10 10 4 4 20 50 50 50 20 20 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 100 3 30 30 2 10 5 10 2 2 2 15 4 4 4 10 10 10 20 20 20 20... kąpieli 200 ml 20 20 10 20 20 100 100 20 20 1 1 2 20 1 20 1 20 10 20 20 20 20 20 10 40 60... 100 100 100 100 10 20 20 20 20 5 5 3 40 40 10 10 6 6 6 4591... 10 10 10 10 20 20 20 10 5 5 10 10 10 10 ....) 1 szt. (60 daw.) 20 poj.a 2 ml 20 poj.a 2 ml 20 poj.a 2 ml 1 poj... Producent Nazwa handlowa preparatu 20 20 20 20 5 6 6 6 6 6 6 6 10 5 10 20 15 10 razem warto...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.32/5
...] Angstrom * ангстрем A [19] Anode * анод A [20] Answer * ответ A [21] Antenna * антенна... Control * автоматическая регулировка смещения ABC [20] Automatic Black Control * автоматическая регулировка... Control * адаптивное управление от ЭВМ 20 А. Т. Черепанов. «Англо-русский словарь сокращений... Commutative Controller * квазикоммутативный контроллер ACC [20] Area Communication Center * районный центр... Exchange * автоматический коммутатор каналов ACE [20] Automatic Computing Engine * автоматическая вычислительная... System * аналитическая вычислительная система ACS [20] Area Communication System * зональная система... Tester * автоматический испытатель кабелей ACT [20] Automatic Capacitor Tester * автоматический испытатель...] Array Descriptor * описатель матрицы AD [20] Attention Device * устройство сигнализации AD... System * система автоматизированного проектирования ADS [20] Automatic Data System * автоматическая информационная...] Application Protocol * прикладной протокол AP [20] Argument Pointer * указатель аргумента AP... Center * автоматический коммутационный центр ASC [20] Automatic Synchronized Control * автоматическое синхронизированное... Change * автоматическая смена инструментов ATC [20] Automatic Tracking Control * автоматическая регулировка... System * автоматическая телеметрическая система ATS [20] Automatic Telephone Station * автоматическая телефонная... * процессор обработки булевых функций BP [20] Borrow Propagation * распространение сигнала за...] Broadcasting System * радиовещательная станция BS [20] Brush Style * стиль кисти (в графических... Цельсия) C [19] Century * столетие; век C [20] Ceramic * керамический C [21] Channel * канал...-Addressable Memory * ассоциативная память CAM [20] Controlled Access to Memory * управляемый... Publishing * издание с использованием компьютера CAP [20] Console Action Processor * консольный функциональный... Tester * автоматическое испытательное устройство CAT [20] Computerized Axial Tomography * компьютерная осевая... технологиям, информатике, электронике и связи» CC [20] Chief Clerk * управляющий делами; главный... Center * центр управления связью CCC [20] Communications Control Console * пульт управления... технологиям, информатике, электронике и связи» CCS [20] Constant Current Source * источник постоянного... технологиям, информатике, электронике и связи» CD [20] Clock Driver * задающее устройство системы... Store * концептуальный накопитель данных CDS [20] Configuration Development System * система проектирования...‑ROM с расширенной архитектурой CE [1] Central Europe * Центральная Европа CE [2] Channel Efficiency * эффективность (использования) канала CE [3] Channel End * конец канала CE [4] Channel Equipment * канальное оборудование CE [5] Chip Enable * разрешение...) кристалла (элемента памяти) CE [6] Chronometer Error * ошибка хронометра CE [7] Circuit Enable * разрешение работы цепи CE [8] Circular Error * круговая ошибка CE [9] Common Emitter * общий...] Communication Electronics * электроника средств связи CE [12] Communication Equipment * оборудование связи... Edition * компактное издание (ОС Windows CE) CE [14] Comparing Element * сравнивающий элемент... CE [18] Consumer Electronics * бытовая электроника CE [19] Control Equipment * управляющая аппаратура CE [20] Controller Error * ошибка контроллера CE... компьютерным технологиям, информатике, электронике и связи» CE [22] Cost of Error * цена...] Customer Edge * пограничный узел абонента CE [25] Customer Engineer * инженер сервисной службы CE [26] Customer Engineering * сервисное обслуживание...] Configuration Independent * независящий отконфигурации CI [20] Consumers International * Всемирная организация потребителей... Center * центр управления и информации CIC [20] Customer Identification Code * опознавательный код... * система информации о зонах действия CIS [20] Current Information Selection * автоматизированная система...] Communication Module * модуль связи CM [20] Communication Multiplexer * мультиплексор каналов связи... Processor * коммуникационный (связной) процессор CP [20] Communications Programs * программы развития средств...) процессор фирмы Creative Labs CSP [20] Cryptographics Service Provider * поставщик услуг...] Control Transformer * управляющий трансформатор CT [20] Control Transmitter * передатчик управляющих команд... (ИС) D [19] Dielectric * диэлектрик; диэлектрический D [20] Differential * дифференциальный; разностный D [21] Digit...] Design Automation * автоматизация проектирования DA [20] Destination Address * адрес назначения DA... Station * станция с двойным подключением DAS [20] Dynamically Assigned Socket * динамически назначаемый...] Data Conversion * преобразование данных DC [20] Data Correction * корректировка данных DC... Allocation * динамическое распределение каналов DCA [20] Dynamic Correction of Astigmatism * динамическая... технологиям, информатике, электронике и связи» DCC [20] Digital Consumer Channel * цифровой потребительский...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
... version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè íà ïðèâàòèçàöèþ Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè x6 Ñêà÷àòü ðåôåðàò ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê Êðàôò-Ýáèíã Ð. - Ïîëîâàÿ ïñèõîïàòèÿ Ñàìîãîííûé àïïàðàò è ðåöåïòû ïðèãîòîâëåíèÿ ñàìîãîíà Ëåâ Ïó÷êîâ - Òåððîðèñò Òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà. Ðåøåáíèê Ìåùåðñêîãî . Ñòàòèêà òâåðäîãî òåëà. ÊèíåìàòèêàÈãíàøîâ È.À Íîòû ïåñåí ìàêñèìà äóíàåâñêîãî Lightroom ñêà÷àòü crack 9 Ïðîãðàììû äëÿ àíîíèìèçàöèè - Èíñòðóêöèÿ ðîóòåð 8 Îáðàçöû çàÿâëåíèé äèðåêòîðó øêîëû ÷òîáû ðåáåíêà îñòàâèëè â ðóññêîé ãðóïïå ïî èçó÷åíèþ òàòàðñêîãî ÿçûêà è êàêóþ ïðè÷èíó Ïåòð Çàñïà. Òîðïåäîé - ïëè! Òåõíè÷åñêàÿ êíèãà ñêà÷àòü Èíñòðóêöèÿ âàç 2110... version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Ñêà÷àòü patch exe Ñöåíàðèé äíÿ ðîæäåíèÿ â êîëëåêòèâå Îáùåñòâîçíàíèå. 9 êëàññ.dîc Ó÷åáíèê ëàâðèíåíêî ñêà÷àòü Îöåíêà áèçíåñ ïëàíà Òðóäîâûå ðåñóðñû ñêà÷àòü ðåôåðàò áåñïëàòíî Ìèíóñîâêè ãðóïïû íåïîñåäû Ïåñíÿ ñâå÷à ìèíóñîâêà Êîäû êëþ÷è êðÿêè Ñêà÷àòü ó÷åáíèê àëèìîâ 9 Ïðàêòèêóì ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì â ïðîôåññèîíàëüíîé äå Õèìèÿ. Ïðàêòèêóì ïî âûïîëíåíèþ òèïîâûõ òåñòîâûõ çàäàíèé ÅÃÝ-2 Àëåêñàíäð Âàðãî. Õèìåðà Pioneer 88... lovkoser - 2013/02/13 04:20 _____________________________________ yuqvhwlndb Ñîöèîëîãèÿ îáðàçà æèçíè ðåôåðàò Ñêà÷àòü íîòû øìèòö Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ òîéîòà êîðîëëà Ðåôåðàò ïî ëîãèêå óìîçàêëþ÷åíèå Äåíü êîñìîíàâòèêè ðåôåðàò Ðåôåðàò íà òåìó ðåêëàìà 4 Toyota avensis èíñòðóêöèÿ - 6 êëàññ ðåôåðàò êóëüòóðà âèçàíòèè 7 5 Êàê óçíàòü ñåðèéíûé íîìåð êïê - Cs5... Posted by lovkoser - 2013/02/20 20:26 _____________________________________ owiameepxa bb.txt... version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Áèçíåñ ïëàí ïðîèçâîäñòâà îäåæäû Ýëåêòðîííîå ïðèëîæåíèå ê ó÷åáíèêó – Òåõíîëîãèÿ 1 êëàññ Ìîðñêèå çàñòàâêè Âñå êðåéñåðà Âòîðîé Ìèðîâîé Ðûíîê ñêà÷àòü ó÷åáíèê Ðåôåðàò ïî ìóçûêå áåòõîâåí Òîððåíò ôèëüìà Ìèð ëþáîâü íåïîíèìàíèå Êîììåð÷åñêîå ïðàâî ñêà÷àòü ðåôåðàò Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ ìàçäà xagbihohji http://forum.vanillla... version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 srwtekprhf Ìàðêåòèíãîâîå óïðàâëåíèå ðåôåðàò Âðåäíûå ôàêòîðû ñðåäû è ðåïðîäóêòèâíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà. Îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä áóäóùèìè ïîêîëåíèÿìè.mð3 Ïàðèêìàõåðñêîå äåëî ó÷åáíîå ïîñîáèå Ìàòåðèàëîâåäåíèå äëÿ ñòîëÿðîâ è ïëîòíèêîâ Ñåðèéíûé íîìåð ñíàéïåð âîèí ïðèçðàê Phoenix êðÿê Êåéãåí äëÿ imtoo Ãëóõîâñêèé àóäèîêíèãè ñêà÷àòü Ðåãèñòðàöèîííûå êëþ÷è ê èãðàì Ìåæäóíàðîäíàÿ êðàñíàÿ êíèãà ðåôåðàò Ðåôåðàò íà òåìó âñåëåííàÿ Ïëàíîâî ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå Çàÿâëåíèå îáðàçåö î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè å39... version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Ïàñõàëîâ À.Ï. - Ðóññêèé ßçûê. Çàíÿòèÿ Øêîëüíîãî Êðóæêà. 5 Êëàññ Áëàíêè Äëÿ Äèàãíîñòèêè Ïîâåäåíèÿ Äåòåé ×óâñòâî, Òåëî, Äâèæåíèå.ðdf 7 Ãåîäåçè÷åñêèå Ïðèáîðû. Ñïðàâî÷íèê - Ìåæäóíàðîäíûå Âàëþòíî Êðåäèòíûå Îòíîøåíèÿ Ðåôåðàò 9 7 Ðåôåðàò Ýêîëîãèÿ ×åðíîãî Ìîðÿ - Æèâûå Îáîè Äëÿ Íîêèÿ Ñ7 7 gbrcruvrkd http://eles... version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Äàðüÿ Êàëèíèíà. Òåùà-ïðèâèäåíèå Pioneer Èíñòðóêöèÿ Ðåôåðàò Ïî Áèîëîãèè Êðóãëûå ×åðâè Èñêîâîå Çàÿâëåíèå Íà Ðàçäåë Ëèöåâîãî Ñ÷åòà Çà Óñëóãè Æêõ  Ìóíèöèïàëüíîé Êâàðòèðå Òàíÿ Ãðîòòåð Êíèãè Ñêà÷àòü Áàáêèíà Ìèíóñîâêè Ñêà÷àòü Áåñïëàòíî Ñöåíàðèé Þáèëåÿ Áàáóøêå 55 Ëåò Èñòî÷íèêè Âòîðè÷íîãî Ïèòàíèÿ Ðåôåðàò Panasonic Kx... A15er - Óðîêè Adobe After Effects CS5 4 Ñöåíàðèé Þáèëåÿ 20 Ëåò Þíîøå Modern Warfare Patch 1.7 Áèçíåñ Ïëàí Ïîëèãðàôèè 4 Ìàðêåòèíã Ðåôåðàò Ñïèñîê Ëèòåðàòóðû - Ãîñóäàðñòâåííîå Ðåãóëèðîâàíèå Òðóäîâûõ Îòíîøåíèé Ðåôåðàò 9 Ìåòîäèêà Èññëåäîâàíèÿ Ðûíêà Èíòåíñèâíàÿ Òåðàïèÿ. Íàöèîíàëüíîå Ðóêîâîäñòâî. Ýëåêòðîííîå Ïðèëîæåíèå Êàñòàíåäà Èñêóññòâî Ñíîâèäåíèÿ 9 Finereader 9.0 Home.../ Ðåíî ïðåìèóì ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 2 Ïàò÷ äëÿ ñîóðñ 0 Ñêðèíñåéâåð terminator 3d 2010 Êðÿê counter strike 1.6 7 Åâðîïåéñêàÿ êóëüòóðà 20 âåêà ðåôåðàò 4 Àóäèîêíèãè àíäðåÿ êðóçà ñêà÷àòü áåñïëàòíî Êàê íàïèñàòü äåëîâîå ïèñüìî â èíîñòðàííóþ êîìïàíèþ.dîc Ðåôåðàò íà òåìó çóáû Óõîä çà áîëüíûìè â õèðóðãè÷åñêîé êëèíèêå.rtf Keygen net Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ igo primo....s.qip.ru/P703ChkR.jpg =0G0;5 O=20@O :>=A8@>20;0 ?;0=H5B=K9 :>@85=B8...;ONB A2>N 45OB5;L=>ABL 2KA>:>:20;8D8F8@>20==K5 >B25BAB25==K5 8 ?@>D5AA8... plus à plusieurs reprises. Tout ce que ce que plage feuilles se déplace... , splash avant bijoux qui montre ce ce genre de exclusif Bras de... Posted by xfnodegroubw - 2013/03/20 06:20 _____________________________________ °ÃÁ¡ chanel Ðð nike sneakers...>@" 27O; =0 A51O D8=0=A8@>20=85 8 D>@20=85 @540:F88. 48?;>BK... "'0A". C?@02;5=85 F5=>>1@07>20=852K9 B>20@ 48?;>B0 ;03>40...;5=85 2 >B25B =0 :@8B8:C A> AB>@>=K C@>20 >?C1;8:>20;0 :>B0 A>F80;L=0O ?>;8B8:0 8 C?@02... ?@851@01>B:8 8 2K40G8 ?>AK;>: > 53> A;>20= =5 :>=B@>;8@>20; Church Forum - Graceland United Methodist... ?> >@30=870F88 8 B5E=>;>388 20==KE @01>B =0 20==KE :>B=>2>4G5A:8E D5... !00:0H28;8 , =0G02H8EAO =5704>;3> 4> A>1KB89 2 CE@>20=8. 48?;>B0 ?> ?A8E>;>388 =0 70... 2K7>25B 5I5 1>;LH85 ?@>1;5=>20=85 8 ?@>3=>78@>20=85 =0;>3>2KE ?>ABC?;5=89... ?> =59 :CE=5 56C B5B, =0 4=OE 5;K9 4>@460 CH0 2 >1;0AB8 >1@07>20=8O...?;0B=> 0: @0AA:070; 0@:8=, ?>E8B8BL 20;5B=53> 20=0 0A?5@A:>3> >128=O574=55... 254CI8E :>78B>@>2 8 254>2, ?5@5405B A;>20 =4@5O 5B@>20 ">2>AB8". ?@5448?;>B0 ?> N@8A.../01 01:31 _____________________________________ > 53> A;>20@20;AO =58725AB=K9 8, 70?C302...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org The Globalization of Crime United Nations publication printed in Austria Sales No. E.10.IV.6 — June 2010 — 2,000 A Transnational Organized Crime Threat Assessment USD 49 ISBN 978-92-1-130295-0 The Globalization of Crime A Transnational Organized Crime Threat Assessment “A ground-breaking assessment of transnational organized crime activities that INTERPOL will use in its work.” Ronald Noble, INTERPOL Secretary General UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna THE GLOBALIZATION OF CRIME A TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME THREAT ASSESSMENT Copyright © 2010, United Nations Office on Drugs and Crime ISBN: 978-92-1-130295-0 United Nations publication, Sales No. E.10.IV.6 Acknowledgements This report was prepared by the Studies and Threat Analysis Section, Policy Analysis and Research Branch, Division for Policy Analysis and Public Affairs, UNODC. Consultants: Chapter 6: Hugh Griffiths (Stockholm Peace Research Institute); Chapter 7: Justin Gosling (Environmental Investigation Agency); Chapter 10: Marco Gercke (Cybercrime Research Institute). Cartography: UNODC and Atelier de Cartographie de Sciences Po. Special thanks go to all the UNODC staff at headquarters and in the field who reviewed various sections of this report. Special thanks also go to a range of experts, including from TRAFFIC, INTERPOL, Small Arms Survey and Europol, who provided comments. The preparation of this report would not have been possible without the data and information reported by governments to UNODC and other international organizations. This report was undertaken in the context of the work on Threat and Risk Analysis mandated to UNODC by Member States under theme 2 (Policy and Trend Analysis) of the UNODC strategy for 2008-2011 (E/CN.7/2007/14). Disclaimers This report has not been formally edited. The contents of this report do not necessarily reflect the views or policies of UNODC or contributory organizations and neither do they imply any endorsement. The designations employed and the presentation of material in this report do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNODC concerning the legal status of any country, territory or city or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers and boundaries. Photos: © UNODC, OSCE CONTENTS CONTENTS PREFACE BY THE EXECUTIVE DIRECTOR ii EXECUTIVE SUMMARY 1 INTRODUCTION 19 CHAPTER 1. THE THREAT OF TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME 25 CHAPTER 2. TRAFFICKING IN PERSONS 2.1. To Europe for sexual exploitation 39 43 CHAPTER 3. SMUGGLING OF MIGRANTS 3.1. From Latin America to North America 3.2. From Africa to Europe 55 59 67 CHAPTER 4. COCAINE 4.1. From the Andean Region to North America 4.2. From the Andean Region to Europe 81 85 95 CHAPTER 5. HEROIN 5.1. From Afghanistan to the Russian Federation 5.2. From Afghanistan to Europe 109 113 119 CHAPTER 6. FIREARMS 6.1. From the United States to Mexico 6.2. From Eastern Europe to the world 129 133 141 CHAPTER 7. ENVIRONMENTAL RESOURCES 7.1. Wildlife from Africa and South-East Asia to Asia 7.2. Timber from South-East Asia to the European Union and Asia 149 151 161 CHAPTER 8. COUNTERFEIT PRODUCTS 8.1. Consumer goods from East Asia to Europe 8.2. Medicines from South- and East Asia to South-East Asia and Africa 173 175 183 CHAPTER 9. MARITIME PIRACY 9.1. Maritime piracy off the coasts of the Horn of Africa 193 195 CHAPTER 10. CYBERCRIME 10.1. Identity theft 10.2. Child pornography 203 205 211 CHAPTER 11. REGIONS UNDER STRESS: WHEN TOC THREATENS GOVERNANCE AND STABILITY 221 The impact of the transnational cocaine market on stability 11.1. The impact on the Andean Region 11.2. The impact on West Africa 11.3. The impact on Mesoamerica 225 227 233 237 The impact of the transnational heroin market on stability 11.4. The impact on South-West and Central Asia 11.5. The impact on South-East Europe 11.6. The impact on South-East Asia 243 245 251 257 The impact of minerals smuggling on Central Africa 261 The impact of maritime piracy on the Horn of Africa 267 CONCLUSION 273 ENDNOTES 281 Case studies of transnational threats i PREFACE PREFACE BY THE EXECUTIVE DIRECTOR have been sent to capture pirates. Yet the threat persists. In the past quarter century (namely, since the end of the Cold War), global governance has failed to keep pace with economic globalization. Therefore, as unprecedented openness in trade, finance, travel and communication has created economic growth and well-being, it has also given rise to massive opportunities for criminals to make their business prosper. Despite the gravity of the threat, organized crime is insufficiently understood. There is a lack of information on transnational criminal markets and trends. The few studies that exist have looked at sections of the problem, by sector or country, rather than the big picture. Without a global perspective there cannot be evidence-...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... revisit time for these sensors [20]. Other satellite data too, with... January and July up to 20 °C and average precipitations of 850...-04 108 04-05 124 20-05 140 05-06 156... agreement (κ) and per-class Commission (CE) and Omission (OE) Errors [77... and commission errors (OE and CE) at Lev1 for CT and... (25%, Figure 5b), and of CE for forestry-woodland (9%, Figure 5e... for double crop (+11% OE, +5% CE), and some Remote Sens. 2015, 7 12872 overestimation of winter crop (+8% CE) are observed. The best performing...+s) OE 40% 30% 20% 10% 0% ( ) 50% (a) ( ) ( ) ( (b) ) ( ) (c) ) ( ( ) ( ) CE 40% 30% 20% 10% 0% Ma R Sb...-class omission (OE) and commission (CE) errors for Lev1 classes achieved...-ave; (c) OE with min-max; (d) CE with min-max-ave-std-ske; (e) CE with min-max-ave; (f) CE with min-max... by cumulative node error above 20% (high misclassification rate). (a) (b) Figure 6. Classification... by high class attribution errors (>20%). Figure 7 shows the in-season...% 80% 60% 60% CE OE 100% 40% 20% 2013(ERN) 2014(ERN) 2013(ERN+s) 2014(ERN+s) 40% 20% 0% 0% Ma R Sb (a) WC DC Fo... 8. Class omission (OE) (a) and commission (CE) (b) errors at Lev1 for CTmin... matrices of Table 7, OE and CE are consistently lower than 25... of soybean (OE = 25.3%–40.7%, CE = 50.7%–55.0%, with either ERN... other summer crops, and in a CE reduction of 4.3%, due to less confusion with rice; a reduction of 4.9% CE for rice is also Remote... maize (OE = 9.3%, CE = 10.6%), rice (OE = 9.3%, CE = 1.6%), forages (OE = 0.1%, CE = 0.5%), and forestry-woodland (OE = 0.6%, CE = 0.1%). Tendencies to overestimation for winter crop (CE = 16.8%) and to underestimation for...), some different patterns emerge: both CE and OE are greater than... the rather conservative 2013 performance (CE = 0%) is not repeated for 2014 (CE > 40%, OE > 30%). The overestimation ... = 7.0%, CE = 4.9%), rice (OE = 0.2%, CE = 12.4%), forages (OE = 14.9%, CE = 20.0%), and forestry-woodland (OE = 0.3%, CE... class extent for 2014 dataset ( CE), compared to 2013 results. In... higher class attribution cumulated error (>20%). The rationale is to test... provide an improvement only to CE of the summer crop classes...) with a significant reduction for rice CE (4.4%) over 2014 using ERN+s input...+s) 100% 80% 80% 60% 60% CE OE 100% 12879 40% 2013...) 2013(ERN+s) 2014(ERN+s) 40% 20% 20% 0% 0% Ma R SCg (a) WC DC Fo... features (ERN and ERN+s): (a) OE, (b) CE. Ma = maize; R = rice; SCg = summer.... Agron. J. 2007, 99, 1654–1664. 20. An, Q.; Gao, W.; Yang, B.; Wu, Y.; Yu...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
Скачать текст
0.21/5
... venture AR  Annual report  m Million Ce Coriolis estimate Not available/not...% $151 3% 3% +$4 North America 13% $132 0% 20% +$22 Australia/PI 21% $215... Company, large,  2011 Restructuring PAGE 20 - “Companies couldn’t compete with onshore...  785  9% Notes/Definitions Canterbury  1,810   20% South Island ~70% of onshore...% 13% 12% 13% 12% 12% 20 to 49 ‐4% 0% 8% 8% 8% 9% 7% 6% 7% 10 to 19... +97% +36% Fishing &  Aquaculture  $1,000 1%1 20%2  $500 Notes/Definitions ‐ Available data...) Ownership Year  founded Notes 300 (Ce) NZ; tribal (various iwi/tribal....amalmark.co.nz ~$220m (Ce)1 (2010) 600 (Ce) NZ; private (Talley family... (Ci) ; Coriolis analysis and  estimates (Ce) SEAFOOD – KEY FIRMS … Mid‐sized... www.unitedfisheries.co.nz $80m (Ce) 80% (article) 420 (K) NZ; private... $60m (2010) 80% 35‐55 (Ce) NZ; tribal (Ngai Tahu Charitable...) 1989 www.ngaitahuseafood.com ~$55m (Ce) 320 (pa) NZ; private (Hufflett....com.fj ~$70m ($50‐100m) (Ce) 10* (Ci) NZ; private (Vela... www.velafishing.co.nz $45m (Ce) (excludes wine  ~50%) ~90  (x wine... (Ci) ;  Coriolis analysis and estimates (Ce) SEAFOOD – SECONDARY FIRMS … continued Key... available) Turnover % Export Employees $20‐30 (Ce) Year  founded Notes NZ; private....hawkesbayseafoods.co.nz Vertically integrated  $20‐30 (Ce) 16  (ws) NZ; Tribal... own boats) Branded as Readlnz $20‐30 (Ce) 35 (ws) NZ; private....ch Independent fishing boats (~100)   $20‐30m (Ce) 14 (K) NZ; private Tony...‐seafoods.co.nz $28m (2009) 20 AU; private Competitive Foods (Jack... in various fish stocks 50 (Ce) Foreign owned  50% Thai; 50... (Ci) ; Coriolis analysis and estimates (Ce) SEAFOOD – SECONDARY FIRMS … continued Key.... PAGE 31 % Export Employees $20m (Ce) 20% (article) 50 50% NZ; 50... (Ci) ; Coriolis analysis and estimates (Ce) SEAFOOD – TURNOVER OF KEY FIRMS...%  2 ships at sea; 170 staff; 20,000t annual catch of hoki...  Mussels 1% ‐15% $5 $172  Hoki 3% 13% $20 Rock lobster 15% 24% $115... 9% 18% +$127 $132  North  America 0% 20% +$5 Europe 3% 3% +$44 $182  $102  $128... for it) for at most 20‐30% of market volume;  Source... been in the industry for 20‐30 years, they can’t see...? Will this continue?  $40.00  $20.00  $‐  $18.00  $16.00... “black” paua? $50 $40 $30 $20 $10 High volume; low value... Hake $0 0 5 10 Tuna Squid 15 20 Hoki Jack Mackerel Barracouta 25... 8% 35% 100 30% 80 25% 20% 60 Wild capture 3% 0% 15% 40 10% 20 5% PAGE 86 Source: UN FAO.../NZ 7% 7% Europe 4% 3% 4 China 40 3 30 2 20 E/SE Asia 1 10 Everywhere  else... to 2004 ‐ Requirement to give 20% of any/all new  aquaculture... data in FishStat is anomalous   20 King salmon Pacific  oyster  ‐ 2008...,591  100% Germany Belgium $3,392  $20,521  48% $529m $230m $76... CEO, Matthews is driving a bold $20 million expansion plan he says... produce 400 tonnes. And with a $20 million expansion, including a processing factory... should. We could move a farm 20 metres and double our production.... They still haven't  managed after 20 years.” CEO, Seafood company, large....  You need scale ‐ at least 20 hectares. Why not  go for... tonne, compared to mussels at 20‐30,000 per hectare per... Crassostrea iredalei Slipper cupped oyster 0.1 20 Philippines Crassostrea madrasensis Indian backwater... 16% 40% 12% Oysters 12% 20% PAGE 119 1. Includes SeaProducts 1998...  40.0 CAGR (80‐90) 31%  20.0 PAGE 128 Source: UN FAO... firm (t; 000; % of t; 2009) Other 20% Marine Harvest 25% Top 3 38...% $15.8  USA 38% $19.4  Australia 20% $26.1  $27.7  Japan 2009 2010.../Recent activities Asia (30%) Australia (20%) North America (16%) New Zealand... Tuna Co. (wild capture/processing) 20% Barnes Oysters (seafood processing/wholesale... AFFCO Key metrics Turnover: $200m (Ce) Subsidiaries/Associates (select) 5 year turnover.../RONA (ROE): N/A # of employees: 600 (Ce) Talleys Group (100%) – Seafood /veg... 354 12 11 71 10 20 to 99 5  10 to 19...  ‐1% ‐4% 0 7  4  23  23  18  19  382 6  20  360 6  21  19  19  71...  64  60  CAGR 335 6  13  20  263  258  258  252  244...‐10) 0% ‐5% 6  2% 0% 19  3% 46% 319 16  ‐3% ‐20% 49  ‐3% ‐11% 229  1% ‐5% 55  69...‐10) ‐2% 650 ‐1% 26% 20 to 49 ‐1% ‐2% 23% 19% 20% +5% +1% 38% +11% +12...% 21% 18% 23% 15% 20% 14% 20% 410  410  340  360  330... 8% 240  240  Longline / rack offshore 20% 23% 10% 15% 27% 180...  160  168  174  176  185  20 to 49 180  174  30...% 21  ‐0.5% 62% 22  ‐2% ‐21% 24  ‐5% ‐20% 28  23  ‐7% 39  128 13...  7,320  7,310  6,740  7,030  6,930  0% ‐1% 20 to 49  2000  2001  2002...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
Скачать текст
0.36/5
... COMMANDE DE SECOUAGE MECATRONIQUE DE CE SYSTEME. – (Inventeurs : PELLENC ROGER; GIALIS... CASQUE ET ENSEMBLE COMPRENANT CE SUPPORT ET CE CASQUE. – (Inventeurs: OUDOT MARION... : CABINET LHERMET LA BIGNE & REMY p o r m Ce support (12) est destiné à être... Société anonyme, – Mandataire : CABINET LAVOIX p o r m Ce dispositif (10) comprend un corps... ASSOCIE – ( I n v e n t e u r : F O N TA I N E M I C H E L ) . – D e m a n d e u r : L’ O R E A L S o c i é t é a n o n y m e , – Mandataire: CABINET LAVOIX p o r m Ce dispositif comprend un support (14... structure de support du véhicule, ce procédé permettant d’utiliser sensiblement le..., – Mandataire : CABINET GERMAIN ET MAUREAU p o r m Ce dispositif de positionnement comprend une... continuité dissipative entre l’élément filtrant (20) et le fourreau (5). L’invention concerne également un élément filtrant (20) destiné à être utilisé dans ledit..., – r Mandataire: CABINET GERMAIN ET MAUREAU m Ce récipient (4) comprend un corps (6) équip... purs ou chargés de particules. Ce dispositif comporte selon (n) rotors, reli... : CABINET GERMAIN ET MAUREAU p o r m Dans ce procédé de traitement de déchets... Société anonyme, – Mandataire: CABINET LAVOIX p o r m Ce procédé comprend l’introduction d’une mati... H 1/34, B 60 J 10/02, 1/02, 1/20. – k DISPOSITIF DE DEGIVRAGE OU D’ENLEVEMENT...été anonyme, – r Mandataire : PSA PEUGEOT CITROEN m Ce dispositif de toit ouvrant pour... simplifiée, – Mandataire : CABINET JEANNET & ASSOCIES p o r m Ce dispositif (1) comprend un boîtier... bouclier arrière (3) de ce véhicule, ce bloc en matière plastique...éité annulaire (20) entourant l’ouverture, caractérisé en ce qu’une surface...éité annulaire (20) entourant l’ouverture, caractérisé en ce que l’amplificateur comprend... Société anonyme, – r Mandataire: CABINET LAVOIX m Ce véhicule comprend un corps (8) comprenant...) – d [09 54134]. – e 1 9 j u i n 2009. – j B 62 D 25/20 (2006.01), B 62 D 21/09...) – d [08 55390]. – e 0 4 a o û t 2008. – j B 63 H 21/20 (2006.01), B 63 H 21/36... (1, 2, 6). Ainsi, le moule (1) est réutilisable, ce qui simplifie considérablement des..., – Mandataire: CABINET LAURENT ET CHARRAS k p o r m Ce procédé de vernissage de rev... p o r m L’invention a pour objet une pièce moulée à haute résistance mécanique, tant... la cathode (C). L’invention consiste en ce que l’électrode (1) est formée d’un... p o r m Câble métallique (C-1) à deux couches (Ci, Ce) de construction 3+N, gommé in situ...): - 0,08 < d1 < 0,30; - 0,08 < d2 ≤ 0,20; - p1 / p2 ≤ 1; - 3 < p1 < 30; - 6 < p2.... – j E 04 C 1/41 (2006.01), E 04 B 2/20. – k ELEMENTS ISOLANTS A DOUBLE PAROIS POUR... d’accouplement gauche (32) élevée en ce qui concerne la partie d’accouplement...és principaux (10), un module support (20) supportant une pluralité de plateaux... aluminisés en trame supérieure (3) . Ce mélange constitue un écran repousseur..., – Mandataire: CABINET JEAN PIERRE PERRIER p o r m Ce dispositif comprend: - en amont de...âssis 3 de plateforme, une pièce 20 apte, quand le garde corps... est correctement expansé, accompagnant dans ce cas l’avance de l’outil a 2.934...ée à un conduit d’alimentation en air (20) dudit cylindre, - d’un réservoir d’air... audit conduit d’alimentation en air (20), et relié directement audit cylindre... m e , – Mandataire: CABINET GERMAIN ET MAUREAU p o r m Ce panneau d’atténuation acoustique pour... l’aiguille d’obturation d’une buse d’injection, ce piston de commande fermant une... hydraulique (2); - vidanger la partie externe (20) du circuit hydraulique (2) de son... hydraulique (2) si ladite partie externe (20) n’est plus exposée à un risque...ée provenant d’un ensemble de déshumidification (20), un flotteur monté dans le... – b (A1) – d [08 55227]. – e 2 9 j u i l l e t 2008. – j G 01 J 5/20 (2006.01), H 04 N 5/33. – k DISPOSITIF...ée, – Mandataire: CABINET LAURENT ET CHARRAS p o r m Ce dispositif de détection d’un rayonnement... ledit capteur (1), - une motorisation (7) assurant ce mouvement, - un moyen de commande... Société anonyme, – Mandataire: CABINET LAVOIX p o r m Ce système d’aide au contr... long d’un parcours (20), caractérisé en ce qu’il consiste à disposer..., – Mandataire: CABINET BEAU DE LOMENIE p o r m Ce procédé permet d’indexer des documents... dispositif d’acquisition (1,1’), caractérisé en ce que la transmission (I,II,III... – b (A1) – d [08 03514]. – e 0 1 a o û t 2008. – j G 06 Q 20/00 (2006.01). – k W E B - C H E QUE: VOTRE... moyens de connexion amovible de ce périphérique (1) à une station informatique... (20) réparties à la surface (11) et dans les pores (12) de ce.... – j H 02 H 9/04 (2006.01), H 02 H 3/20. – k DISPOSITIF DE CONTROLE DE L’ALIMENTATION...é à une source d’alimentation électrique (BA). Ce dispositif (D) comprend i) au moins un... courant par une ligne d’alimentation (CE), connectée à la source d’alimentation électrique... de distribution électrique (7) du véhicule, ce réseau (7) comportant une unité de... – b (A1) – d [08 55285]. – e 3 1 j u i l l e t 2008. – j H 05 K 7/20 (2006.01), H 05 K 9/00, H 04... Publication A1 03 06042 20 05 03 20 05 02 JP * F02M... POUR LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES Règlement (CE) n˚ 469/2009 du 6 mai 2009...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
Скачать текст
0.23/5
...ály a jejich vlastnosti ....................................................................................................................... 7 3.1. Vodiˇce ............................................................................................................................................ 7 3.2. Polovodiˇce ..................................................................................................................................... 8 4. Pasivní souˇcástky...................................................................................................................................... 12 4.1. Odpor... 7.2. LM7805 ....................................................................................................................................... 19 7.3. LE50A.......................................................................................................................................... 19 7.4. LT3802......................................................................................................................................... 20 8. Konvertory napˇetí ..................................................................................................................................... 21 8.1. Konvertory....................................................................................................................................... 77 16.5. Klopné obvody........................................................................................................................... 79 ˇ ce ......................................................................................................................................... 82 16.6. Cítaˇ 16.7. Posuvn... ................................................................................................................................ 97 19.1. LC obvod ................................................................................................................................... 97 20. Oscilátory ............................................................................................................................................... 98 21. Tranzistorov.................................................................................................................................... 173 VII. Mikroprocesory a mikroˇradiˇce................................................................................................................. 174 32. MuP21 a F21 ........................................................................................................................................ 175............................................................................................................................................. 737 85.9. Další poˇcítaˇce........................................................................................................................... 737 86. Doba mikroprocesorová ....................................................................................................................... 739............................................................................................................................................ ?? E.1. Ben NanoNote....................................................................................................................................... ?? E.2. Malé poˇcítaˇce, samostatné desky.......................................................................................................... ?? xi Seznam tabulek... 40-13. Registry cˇ ítaˇce/ˇcasovaˇce 0 procesoru ATmega162................................................................................... 229 40-14... 77-19. Poˇcítaˇce IBM ............................................................................................................................................ 647 77-20. Sumary of AN..., jsou to: • vodiˇce • nevodiˇce - izolanty • polovodiˇce * Rozepsat se blíže. ˇ 3.1. Vodice...ím d˚uvodem je jednoduchost hardware ˇradiˇce. Pˇredpokládám více specializovaných ˇradiˇcu...-1−→AC Jinou ukázkou ˇradiˇce je více mikroprogramování a ménˇe univerzálních...í stavového slova ˇradiˇce. Stav ˇradiˇce je prezentován jedním stavov... nahrána do cˇ ítaˇce instrukcí ˇradiˇce a tento je spuštˇen...="Z80" Odkazy: • Poˇcítaˇce a mikropoˇcítaˇce s procesorem Z80 1 • Home of... USART, rozhraní SPI, 4 cˇ ítaˇce/ˇcasovaˇce, 6 PWM, 8 AD kanál˚u, rozhraní Radi... 40-13. Registry cˇ ítaˇce/ˇcasovaˇce 0 procesoru ATmega162 TCCR0 Timer/Counter...ˇernice, modul SPI, cˇ ítaˇce/ˇcasovaˇce. Všechny tyto bloky mohou vyvol... ATmega328 a ATmega168 jsou tˇri cˇ ítaˇce/ˇcasovaˇce. Jeji propojení s piny a mo... Aˇckoli jsou užity všechny cˇ ítaˇce/ˇcasovaˇce, jen Timer0 má k pˇrerušen...í rutinu. Použití cˇ ítaˇce/ˇcasovaˇce Timer2 #define TIMER_CLOCK_FREQ 2000000.0 // 16MHZ...-20] Poznámky 1. http://www.whitewing.co.uk/protoboard.html 387 ˇ ˇ ce...í obvody prvního cˇ ítaˇce/ˇcasovaˇce. Jsme ale omezeni jen na...žní ovláda s pomocí jednoho cˇ asovaˇce20 serv. Obrázek 68-2. Srv1... 2 1963 Atlas 1 & 2 1962 Apollo 1961 20 20 Poseidon 1962? Argus 1963? Air... 15 ruˇcní pˇrepínaˇce (20 bits) 16 16 i/o 5bit˚u, checked... 1401. Další poˇcítaˇce jsom s ním tu více tu ménˇe kompatibilní. 653 Kapitola... clear and add magnitude 10100 1.20 20 22µs CM sa x special add... 86.4. Z80 Poˇcítaˇce a mikropoˇcítaˇce s procesorem Z80. Zde jsou...