Спутник ДЗЗ. CE-SAT 1. [Редактировать]

КА CE-SAT 1 (Canon Electric Satellite 1) это экспериментальный спутник ДЗЗ. Он имеет габариты 0.5х0.5х0.7 метра. КА оснащен 40 см оптической системой, которая построена по схеме Cassegrain с фокальной длинной 3720 мм и детектором на основе камеры EOS 5D mk.3. КА способен снимать с разрешением около 1 метра с высоты около 600 км. Размер фрейма 6х4 км. Также на нем установлена экспериментальная система увода КА с орбиты.

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1Canon Electric Satellite 1НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Тип орбиты - НОО
2Страна оператор(владелец) - Япония
3Страна производитель - Япония
4Тип оператора(владельца) - коммерческий

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг50
2Габариты, метра0.5х0.5х0.7
3Разрешающая способность (с высоты 600 км), метра1
4Размер фрейма (с высоты 600 км), км6х4

Найдено 1000 документов по запросу «CE-SAT 1». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
1/5
... Cumhuriyeti Haberleşme Bakanlığı'na satışı için teklif verecektir. 9. T.C. PTT işletmesi... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışını sağlayacak, ortaklaşa filatelik faaliyetlerde... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışım sağlayacak ortaklaşa filatelik faaliyetlerde... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışını sağlayacak ortaklaşa fılatelik faaliyetlerde... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışını sağlayacak ortaklaşa fılatelik faaliyetlerde...ı olan teleks makinalarımn Azerbaycan'a satışı için teklif verecektir. 10 — T.C. PTT... diğer ülkelerde tanıtımını ve satışını sağlayacak ortaklaşa filatelik faaliyetlerde... üzere Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (TİFTÎKBÎRL...ına, 2 — Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine tiftik üreticilerinin... alımlar sebebiyle alımdan satışa kadar yapacağı masraflardan baş­ ka...ılı Kararnamenin Eki Karar ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin...ına, karar verilmiştir. Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Anasözleşmesinin... Müessese Müdürlüğümüz'den bedeli mukabilinde satın alacakları şartnamelerde belirtilen hususlar do... İşletme Müdürlüğünden : Satış Tarihi : 19/7/1993 Satış Günü : Pazartesi Satışa Çıkarılan Emvalin Parti Cinsi ve Nev'i Adeti Adet Sat... gereğince açık artırmalı olarak satışa çıkarılmıştır. 2 — İhale 19/7/1993... günü 13.30'da Osmaniye Belediyesi Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yap... vade faizi aylık 3,5 tur. Vadeli satış esnasında mektup faizi, banka... mahrukatçı olmayanlar katılamazlar. 5 — Satışa ait ilân satış bilgi cetveli, şartname, Orman... PARÇALARI SATINALINACAKTIR. Afyon Askeri Satınalma Komisyon Başkanlığından... Mardin" adresindeki Makina tkmal ve Satınalma Müdürlüğünden bedeli kar... gereğince ihale yoluyla satın alınacaktır. 2 — Satın alınacak işlere ait...., * 2886 sayılı Kanunun 5/P maddesine göre satın alınacaktır. 2 — Teklifle birlikte teklif... Manavgat Orman İşletme MüdiirlüğUnden : Satış Tarihi : 26/7/1993 Deposu Yol... uyarınca 3 ay vadeli açık arUrmalı satışa çıkarılmıştır. 2 — Açık artırma 26... satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — Satışa ait ilân şartname ve sat... İşletmemizde hazır bulunmaları ve ihale satışından 1 saat öncesine kadar ge... mektubunda İşletme adını ve satış tarihini bildirmeleri ve satışa katılacakların teminat...ı Teklif Usulü" eksiltme sureti ile satınalınacaktır. 2 — Malzemenin Cinsi: Tıbbi... Müessesemizde yapılacaktır. 3 — Şartnameler Müessesemiz Satınalma Müdürlüğü 'nden bedelsiz olarak.... 57/5 Dışkapı/ANKARA adresinde bulunan Satınalma Daire Başkanlığından...ınca 3 ay vadeli satışa çıkarılmıştır. 2 — Açık artırmalı satış 20/7/1993 Sal... 14.00'de Oba Belediyesi satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — Satışa ait ilân ve şartname Orman... vereceklerin mektuplarda işletme adı ile satış tarihini belirtmeleri ve makbuzları ile...ı İşletmesi I. Bölge Başmüdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyon Başkanl... usulü teklif almak suretiyle iç piyasadan satınalınacaktır. 2 Bu işle ilgili... Caddesi No: 57 Kat. 3 adresindeki Satınalma Servisinden temin edilebilinir. 3 — Teklif...) presi kapalı teklif almak suretiyle satılacaktır. — Konu ile ilgili şartname... 22.500,— TL. karşılığında satınahnabılır. 4 — İstekliler tdari şartnamesinin 5. maddesinde... saati ve 962 adet plaket satın alınacaktır. 2 — Bu işe ait şartnameler... (Yücetepe Mah. R / 7 06100 Ankara) toplanacak satın alma komisyonunca yapılacaktır, istekliler... ileterek alabilirler, thale dokümanlarını satınalmayan teklif sahipleri red edilecektir....816,—TL. bedelle makbuz mukabilinde Satın Alma Müdürlüğünden bedeli kar...'a kadar Şişli Belediye Başkanlığı Satın Alma Müdürlüğüne müracaat etmeleri... esasları dahilinde açık artırmalı olarak satışa arz edilmiştir. 2 — Açık artırma... 13.30'da Bölge Müdürlüğümüz satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 3 — SaUşa ait şartname ve satış öncesi bilgi cetveli Orman Genel... 231 000 755.000 3 — Satışa ait Şartname, satış Öncesi bilgi cetveli ve...ın belirli gün ve saatte Beyköyü Belediyesi Satış Salonunda hazır bulunmaları ihale saatinden... Yapraklı emvaller 6 ay olmak üzere satışa çıkartılmıştır. 2 — Açık artırma 19....00'de Beyköyu Belediyesi Satış Salonunda toplanacak komisyon huzurunda yap... iNo: 57/5 Dışkapı-Ankara adresinde b u l u n a n Satınalma Daire Başkanlığından... alma ve teklifler arasında satış şartnamesinde belirtilen koşullarda yap... sonucu belirlenecek değerler üzerinden satılacaktır. Talep olunan taşınmazlara... Bulvan I.M.Ç., 2. Blok 1. katta yet alan satış mağazasıdır. 2899 S A D lNA 20....000 Sümerbank Holding A.Ş. Pazarlama İşletmesi Satış Mağazalan Şubesi Adana Bölge...ındaki arsasıyla birlikte satılacaktır. 348 - Ceçld Teminat (1000 TL... VE SÖZLEŞMELERDE VE HAZINE 'CE SATıLAN MILLI EMLAK BEDELLERININ -ÖDEMESINDE.... Sular idaresi Yanı Dağıtım : (Abonelere v e P e r a k e n d e Satış) : Başbakanlık Basımevi Döner...,— TL. ücret alınır. Resmi Gazete P e r a k e n d e Satış Fiyatı (KDV.Dahil) 4.000,— T L . d . Sayfa... hazırlanan ve baskısı ile satış ve abone işlemleri İşletmemizce yürütülen...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
0.3/5
...­ sı gerekmektedir. Bu standartlara uymayan kömürlerin satışı Belediye'ce engellenecektir. b) 1993 Yılı kış sezonundan itibaren... bacaların temizlendiğine dair belgeyi kömür satış tevzii müessesesine veya Belediye'ye... tarihinde Ahmet oğlu Lütfü Güven'e satışının yapılmış ve yeni malik... 22.500,—TL. karşılığında satınalınabilir. 4 — İstekliler Genel İdari...ğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. 2 — Arsanın Muhammen bedeli 2.000... teklif mek­ tubu almak suretiyle satınalınacaktır. Mezkûr ihale ile... dosyaları mesai saatleri dahilinde Müessesemiz Satınalma Müdürlüğü'ünden bedelli olarak.... 2 — İhale 26/2/1993 günü Rektörlük Satınalma Komisyon Odasında Saat... SATINALfNACAKTIR Et ve Balık Kurumundan : 1 — Satınalınacak olan 30 ton...'daki İdari binasında toplanacak Satınalma ve İhale Komisyonunda yap...; Ankara'da Etibank Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, İstanbul'da Eli­ bank Alım Satım Müdürlüğü, İzmir'de Etibank Al... 1 adet toplantı masasının satışı aşağıdaki şartlarla yapılacaktır. 1 — Satış 5/3/1993 tarihinde saat... Bahçekapı/tstanbul, b) İstanbul Alım Satım Müdürlüğü, Meşrutiyet Cad. 241 Tepebaşı/İstanbul, c) Etibank Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, Cihan...: 2 Sıhhi­ ye/Ankara, d) İzmir Alım Satım Müdürlüğü, Halit Ziya Bulvarı No...ışından akreditif açtır­ mak suretiyle satın alınacaktır. 2 — Satın alınacak AIM9L FÜZE...ü ile A N K A R A Iç Tedarik Bölge Başkanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığında... fç Tedarik Bölge Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Komisyon Başkanlığından... binasında Döner Sermaye Saymanlığı Satınalma Komisyon Başkanlığına... bilgiler Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı Satınalma Müdürlüğünde mesai saatlerinde... kapalı zarfla teklif alma suretiyle satınalınacaktır. 2 — İhale 25 Şubat... Eskipazar Orman İşletme Müdürlüğü binası satış salonunda toplanacak komisyon huzurunda açık artırmayla satılacaktır. 2 — Emvallerin % 50'si ile... karşılığın­ da artırma suretiyle satılacaktır. 3 — Mektup faizi yıllık % 42... civar İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 5 — Satışa iştirak edeceklerin % 3 teminatlarını ihale saatinden...İP V E T A M A M L A N M A S I İŞLERİ Y A P T I R I L A C A K T I R Sosyal Sigortalar Kurumu İstanbul Satınalma Sigorta Müdürlüğünden : Dosya... şartname Müdürlüğümüz II No'lu Satınalma komisyonunda mesai saatleri içinde.... 2 — Cu işe âit şartname Aliağa Kompleksi Satış Müdürlilğü ile Yarımca Kompleksi... 5 adet X-Işınlı paket kpntrol cihazı satınalınacaktır. İhaleye İç ve Dış olarak... bu saatte bulunacak şekilde III. Satınalma Şube Mü­ dürlüğüne gönderilecektir... şartname esaslarına uygun olarak satınalınacaktır. 2 — İhale kapalı teklif..., Kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacaktır. Teklif şartnamesini görmek ve...'ya tabi olmayıp meekur gayrimenkulleri satıp satmamakta veya dilediğine satmakta... ve ebatları belirtilen 4 Kalem malzeme satın alına­ caktır. 2 — Geçici...­ palı zarfla teklif almak suretiyle satışa arzedilmiştir. Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi ve İstanbul Bölge Müdür­ lüğünden....00'ekadar Genel Müdürlük Hurda Satış Şubesi Müdürlüğüne verilmiş olacakt... değildir. K I R I K K A L E H U R D A ŞANTİYESİNDEN SATİŞA S U N U L A N Malzemenin Cinsi 91- 671 "İşmak...ş, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa İlçelerinde satılacak (% 25 Azalır) 2.500.000... litre şarabın satışı, Açık eksiltme İhale Yöntemi ile Baş satıcıya verilmek suretiyle yaptırılacaktır. 2 — Baş satıcı Merkez ve... Litre olan T E K E L mamulatının Baş satıcılar eliyle satışının sağ­ lanması ihalesi 8/2/1993...üğü merkez binasında yapılacaktır. 4 — Satışı yapılacak Bira ve Şarap....— T L . karşılığında temin edilebilir. 6 — Baş satıcı Stok ambarından teslim ald... : 43 Esenboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Gümr...ı : 21484 Escnboğa Gümrük Halli Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... : 45 Escnboğa Gümrük Halli Dışı Eşya Satış Mağazaları vv Depolan Gümr...ı : 21484 Esenboğa Gümrük Hatlı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... : 47 Escnboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr...ı : 21484 Escnboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları vc Depolan Gümr... : 49 Esenboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... bildiren 688224 sayılı pasaport sahibi Satılmış Şahin'den 224.702... : 51 Escnboğa Gümrük Halli Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... 10/2 nci maddesi uyannea eşya satın alarak 13569 sayılı 21/8/1989...ı : 21484 Esenboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... : 53* Esenboğa Gümrük Hatlı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr...ı : 21484 Esenboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazalan ve Depolan Gümr... Escııboğa Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depolan Gümr... ve sözleş­ melerde ve Hazine'ce satılan M i l l i Emlak bedellerinin ödenmesinde» nominal...ş Yeri Dağıtım : (Abonelere ve Perakende Satış) : Fuat Börekçi Cad. Sular idaresi.... ücret alınır. Resmi Gazete Perakende Satış Fiyatı (KDV.Dahil) 2.000,— TL... duyurulur. BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı: (KDV. dahil) 2.000,— TL...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.07/5
...) ..................................................... 67 Figure 3-18 Canon Electric’s CE-Sat-I (Hayakawa, 2014) .............................................................................. 68 Figure 3-19... Telecom satellite contract for Eshail Sat of Qatar for MELCO 2015... the UAE’s EO satellite, Khalifa Sat for MHI Table 2-1 List of... currently developing their first satellite, CE-Sat-I, weighing 65 kg to provide... rates) Figure 3-18 Canon Electric’s CE-Sat-I (Hayakawa, 2014) Ground Res. 1m... (downlink) Table 3-6 Key specifications of CE-Sat-I (Hayakawa, 2014) 3.3.2 Commercial EO Satellite...: http://global.jaxa.jp/projects/sat/ JAXA. (2016e, August 25). About...: http://global.jaxa.jp/projects/sat/aqua/ JAXA G-Portal. (2016, August...Дата загрузки: 2017-02-06
Скачать документ
Скачать текст
0.23/5
... (Note1) Current Transfer Ratio (%) (I C / I F ) I F = 5 mA, V CE = 5 V, Ta = 25°C Min Max Blank... breakdown voltage V (BR) ECO I E = 0.1 mA 7 - - V V CE = 48 V Dark current Collector-emitter capacitance I DARK C CE - 0.01 0.08 μA V CE = 48 V, Ta = 85°C - 2 50... saturation voltage SYMBOL IC / IF I C / I F (sat) V CE (sat) TEST CONDITION MIN TYP. MAX... UNIT - 0.8 - pF - Ω I F = 5 mA, V CE = 5 V Rank GB I F = 1 mA, V CE = 0.4 V Rank GB Rank GB OFF-state collector current I C (off) V F = 0.7 V, V CE = 48 V UNIT % % V Isolation Characteristics (Unless... mA I F = 5mA Collector-emitter voltage V CE 30 mA 20 mA Collector.../IF -IF IC-IF V CE =10V V CE =5V V CE =0.4V Current transfer ratio... / IF (mA) (%) Ta=25˚C V CE =10V V CE =5V V CE =0.4V Input forward voltage... current (mA) V C E ( s a t ) - Ta V CE =48 24V 10V 5V (V) V CE(sat) I CEO (μA) Collector-emitter... 10 mA 5 mA 1 mA I F =0.5mA V CE =5V Ambient temperature Ta (°C) Switching...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
0.25/5
... VCE(sat) PNP Transistor ON Semiconductor’s e 2 PowerEdge family of low V CE(sat) transistors... ultra low saturation voltage (VCE(sat)) and high current gain capability... VOLTS 0.7 AMPS PNP LOW VCE(sat) TRANSISTOR EQUIVALENT RDS(on) 320... mA, IB = 50 mA) VCE(sat) − − 0.25 V Collector −Emitter Saturation Voltage... mA, IB = 70 mA) VCE(sat) − − 0.4 V Base−Emitter Saturation Voltage (IC... mA, IB = 70 mA) VBE(sat) − − 1.1 V (IC = 700 mA, VCE = 1.0 V) VBE... 0.001 0.01 0.2 VCE(sat) , COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE (V) VCE(sat) , COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE... Saturation Region 0.1 1.0 1000 VBE(sat) VCE(sat), VBE(sat) SATURATION VOLTAGES h FE , DC... VCE = 3.0 V 150°C 25°C -40°C 0.1 VCE(sat) 100 IC/IB = 10 0.01... (A) Figure 3. DC Current Gain Figure 4. “SAT” Voltages http://onsemi.com 2 1.0 NSS30070MR6T1G... = 10 VCE(sat) , VOLTAGE (V) VCE(sat), VBE(sat) SATURATION VOLTAGES VBE(sat) 0.1 VCE(sat) 0.12... CURRENT (A) IC, COLLECTOR CURRENT (A) Figure 5. “SAT” Voltages Figure 6. Collector−Emitter Saturation...°C 25°C VBE(on) , VOLTAGE (V) VCE(sat) , VOLTAGE (V) 0.1 0.01 0°C 0.4 0.3 0.2 0.75 25°C 0.5 150...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.36/5
... Voltage versus Emitter Current 2.0 V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) 3.5 Figure 8. Common...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.5/5
...://onsemi.com 6 3.5 MC34060A, MC33060A 2.0 V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 1.1 0 100 200...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.36/5
... Voltage versus Emitter Current 2.0 V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) 3.5 Figure 8. Common...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.5/5
... 5. Percent Deadtime versus Oscillator Frequency 3.5 V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) 2.0 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 2.0 3.0 DEAD-TIME CONTROL... versus Dead–Time Control Voltage 1.9 V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) 100 1.0 k 10 k f, FREQUENCY...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.71/5
... Voltage versus Emitter Current 2.0 V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) V CE(SAT) , SATURATION VOLTAGE (V) 3.5 Figure 8. Common...