Ракетный блок. CZ-5-HO. [Редактировать]

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Длина, метра11.5
2Масса (топлива), кг26500
3Масса (сухая), кг3650
4Диаметр, метра5
5Двигательная установка 2xYF-75D
6Топливная паракислород-водород

Найдено 1000 документов по запросу «CZ-5-HO». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.25/5
.... Liczba rodzin – świadczeniobiorców wg liczby członków rodziny i wg województwa.... Liczba rodzin – świadczeniobiorców wg liczby członków rodziny i wg województwa... rodzin – świadczeniobiorców według liczby członków rodziny i według rodzaju...ływ na interpretacje danych. W tej części przypomniane zostały również cechy...że na temat samych świadczeń. W ostatniej części zebrane zostały tabele. Do... w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej... Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (... Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art... terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin..., które są odpłatne lub częściowo odpłatne, np. us...ści zbieranych informacji jest wywiad – część I, najmniej informacji jest zbieranych w przypadku... dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka... nie współpracowało z CIS, a 19,3%, że często, kolejne 13,6%, że rzadko. Wi...ółpracowało nigdy z tymi podmiotami, 14,2% - często, a 13,7% - rzadko. Nieco więcej pracowników współpracuje bardzo często z KIS-ami (8,6%) niż z CIS... „pomoc społeczna” można częściowo tłumaczyć dodatkowymi wydatkami zwi...ń zasiłki stałe i gwarantowana minimalna część zasiłku okresowego 1 165 211... przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych... funkcje opiekuńcze nad innymi członkami rodziny są one bardziej zagro..., a niekiedy opiekują się też innymi członkami rodziny. Niektóre kobiety...łowa z nich liczy od 2 do 5 członków. Ok. 40% gospodarstw korzystaj... rodzin wieloosobowych, tj. powyżej 6 członków w rodzinie. Wykres 21. Liczba rodzin – świadczeniobiorców wg liczby członków rodziny i wg województwa... rodzin – świadczeniobiorców według liczby członków rodziny i według rodzaju... STAN ZDROWIA W przeważającej części osoby korzystające ze... mają problemy ze znalezieniem pracy, częściej też mają trudności... zbierane są informacje 73 o liczbie rodzin i członków tych rodzin, które... się w Polsce północnej. 30 Główna część tych dochodów pochodzi z podatków i świadczy...ą – o 8,9 tys. Może to świadczyć o tym, że część osób niepełnosprawnych utraciła sw... tego typu wskazuje te problemy). Częstsze zgłaszanie się po...). Zauważalne jest również to, że częściej ojcowie samotnie wychowujący... otrzymują rodziny zastępcze na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka...ć, że są one uzależnione od liczby członków, tzn. im większa... gospodarującej osoby w rodzinie pokrycie części lub całości koszt...łu (ponad 100 tys.). Natomiast znaczna część osób pobierających zasiłki... na pokrycie całości lub części kosztów leków i leczenia (cho...ące zasiłki okresowe równie często otrzymują dodatkowe świadczenie finansowane...: zasiłku celowego na pokrycie części lub całości koszt... Zasiłek celowy na: pokrycie części lub całości koszt... domowego zaspokojenie innych potrzeb pokrycie części lub całości koszt...żywiania”. Wynikać to może z tego, że część pomocy na zakup żywności może pochodzić ze środków gminy, a część ze środków programu. Skrzyżowane...) Zasiłek celowy na: pokrycie części lub całości koszt... korzysta z pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka... Zasiłek celowy na pokrycie części lub całości koszt... otrzymują rodziny zastępcze na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka...: zasiłku celowego na pokrycie części lub całości koszt.... Liczba rodzin – świadczeniobiorców wg liczby członków rodziny i wg województwa... rodziny Kwota świadczeń wypłaconych członkom rodziny w ciągu roku... rzeczowej POMOC PIENIĘŻNA NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA... 782 68 872 658 822 częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka... 427273 3169087 3190992 4436842 423976671 częściowe pokrycie 53 14 1 87...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.25/5
... CD – ang. cluster of differentiation - cząsteczki występujące na... grupie ...... 51 Rycina 8 Porównanie częstości występowania podtyp... odrzuceniu przeszczepu. W tej procedurze mamy częściej do czynienia z mieszanym chimeryzmem... obecności na ich powierzchni cząsteczki CD19 (ang. cluster of... po około roku po HCT. U części biorców obserwuje się jednak... czym w początkowym etapie życia człowieka wykorzystywane są tylko pewne warianty...ądy biorcy (52-54). W surowicy części pacjentów wykrywa się przeciwcia...ę antygenami polisacharydowymi (55;65). Znamiennie częściej obserwuje się czynnościowy... i stosowanej profilaktyki przeciw infekcjom oportunistycznym, u części pacjentów dochodzi do istotnego... hipermutacji w genach VDJ kodujących części zmienne łańcuchów immunoglobulinowych podczas...ększonym występowaniem na powierzchni cząstek biorących udział w adhezji...żnej oraz ekspresją receptorów dla cząsteczek głównego układu zgodno... APC, poprzez zwiększanie ekspresji cząsteczek MHC klasy I i II. Wp... prezentowania Ag drogą zmniejszenia ekspresji cząsteczek MHC klasy II. Blokuje... cGvHD, podaje się profilaktycznie fenoksymetylopenicylinę. U części pacjentów z tej grupy dochodzi... powyższych zaleceń w dużej części ośrodków transplantacyjnych wielokrotna immunizacja... Medycznej w Gdańsku. Na realizację części badawczej uzyskano finansowanie z Komisji... po zakończeniu cyklu podstawowego. U części badanych komplet oznaczeń powtarzano... ASBMT z 2005 roku (Tabela 5) (46). U części biorców HCT rozwój choroby... (np. Td, IPV, WZW B), w odległe części ciała (np. ramię prawe... i Transplantologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Część doświadczalna pracy doktorskiej przeprowadzona... koncentracja limfocytów wynosiła 2x106/ml. Część wyizolowanych limfocytów wykorzystywano do hodowli...,4% (±3,76). W okresie roku po HCT częstość występowania hipogammaglobulinemii zredukowa... po alloHCT 47 2 lata 3 lata Częstość występowania obniżonego...). Stopień łagodny cGvHD występował częściej w grupie wczesnej, podczas gdy...ęcy). 51 Rycina 8 Porównanie częstości występowania podtyp... u 14,3% w mianie>100mUI/ml. Znamiennie częściej antyHBs wykrywano u pacjentów immunizowanych...) Serokonwersję po 1 dawce szczepionki znamiennie częściej obserwowano u biorców HCT od..., niemożliwe było sprawdzenie jaka część komórek CD19+ wykazuje jednoczesn... HCT (20;23). Wiadomo jednak, że u części pacjentów znacznie dłużej mog...órek Th2 lub rzeczywistą, małą częstością tej subpopulacji limfocyt... ‘in vitro’ (po długiej stymulacji część komórek ulega apoptozie). Por... szczepienia ochronne, przy czym doniesienia są często przeciwstawne. W badaniu Larsen i wsp...ń był wysoki w porównaniu z raportowaną częstością rozpoznań cGvHD w innych... do danych literaturowych. 91 Przewaga częstości rozpoznań cGvHD u pacjent... rewakcynacji był rutynowym postępowaniem. U części osób przynależność do... literaturowymi, według których część zaburzeń jakościowych układu... pacjentów leczonych z powodu nowotworów hematologicznych są często nieskuteczne, co potwierdziły równie... pierwszej dawce szczepionki, to znamiennie częściej obserwowana ona była u pacjent... podawanie trzech szczepionek w odrębne części ciała uznano za bezpieczne...ć w tym samym czasie w trzy odległe części ciała, a odstępy mi...ć łącznie z pierwszą dawką Pneumo w odległe części ciała (143). Szczepienie przeciwko... serokonwersję, co potwierdza doniesienia literaturowe, że część osób słabo odpowiadających na... CD8. 100 powstawaniu W kolejnym etapie części badawczej wykazano wysoki odsetek... pobraniem komórek hematopoetycznych. Wnioski z części doświadczalnej i klinicznej pos...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.23/5
... i ogniw Unii Europejskiej i jej krajowych członków, w szczególności krajowych...ły wyższe we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej zobowiązano... myśli sytuacje, gdy wiedza często tylko wyuczona i zapamiętana... jednak zupełnie innego niż często dotychczas traktowania powinności... celowo ukształtowanych cech psychofizycznych człowieka, warunkujących jego skuteczne...łniających się wyznaczników rozwoju człowieka i jego społeczeństwa... zakresie. Teraźniejszość i przyszłość pracy człowieka. Po okresowym zachwianiu si... dotyczącej roli pracy w życiu człowieka, w związku z transformacją lat...ę nowa wykładnia teorii pracy człowieka, oczywiście wystarczająco...ę «o obumieraniu pracy» i «o odrywaniu jej od człowieka». Może nazbyt odważnie... już w 2004 r. w opracowaniu pt. «Praca człowieka – wątpliwości, nieporozumienia i realia... o «obumieraniu pracy» i «odrywaniu jej od człowieka» stanowi wyraz daleko id...ątpliwie zmieni rolę pracy w życiu człowieka, zmniejszy jej potrzebę, w niekt... ona zredukowania działalności człowieka w ogóle» [8]. W mojej wersji...ż przypuszczenie o wątpliwej wartości pracy człowieka. Praca jest wartości... życia każdego (dorosłego) człowieka oraz na wymiar i wyraz... cywilizacyjnego, w tym nade wszystko rozwoju człowieka i jego społeczeństwa... cywilizacyjnego, w tym nade wszystko rozwoju człowieka i jego społeczeństwa...ż klimat społeczny dla pracy człowieka wytwarzali i wytwarzają tej rangi... m.in. napisał: «Praca jest dobrem człowieka – dobrem jego społeczeństwa – przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca..., ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd bardziej «staje się człowiekiem»; – Prezydent RP Bronisław...»; – Prof. Leszek Balcerowicz, który często podkreśla potrzebę uczciwej... nad współczesną rolą pracy człowieka, zechcą tym bardziej spojrze... rozwoju, nie może zgodzić się z często wyrażanymi tendencjami do... roli i znaczenia pracy w życiu i rozwoju człowieka, dla którego praca... Wiatrowski // Podstawowe teorie pedagogiki pracy. Cz. II «Edukacja Ustawiczna Dorosłych...ędzi z okazji Światowego Dnia Chorego Cz. II. Orędzia Jana Paw.... – S. 67–89. 4. Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie... i to wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego człowieka. Intensywna globalizacja, międzynarodowa... [7], zgodnie, z którą wszystkie państwa członkowskie powinny dołożyć starań, aby... się przewodnikiem po świecie wiedzy, człowiekiem, który uchyla przed... zapotrzebowań, możliwości i uzdolnień człowieka w oparciu na konkretne efekty...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... • • • • • • • • • • Highlights Gaofen 8 in a surprise launch. CZ-5 development made progress. China tests..., the separation test of the CZ-5 upper stage, the largest upper... 8 (GF-8) optical imaging satellite using a CZ-4B rocket from Taiyuan. It... 5.2 m diameter hydrogen tank of the CZ-5 second stage completed the low... most important ground tests for CZ-5. The other two are the..., the oxygen tank of the CZ-5’s first stage completed the low... delivered. There is a lot of CZ-5 news in this quarter, mostly... the modal test of the CZ-5 full-rocket was nearing completion..., the auxiliary propulsion system of CZ-5 completed a full-system hot test firing. This system is CZ-5’s second stage built for the... ground test. (credit: spacechina.com) CZ-5’s second fairing separation test in... 2015. In mid-June, the CZ-7 development achieved an important milestone... was agreed to begin the CZ-7 engineering model development, marking the... in the maiden flight of CZ-7. • On 5 June, the Atmosphere Environment... a new supporting structure for the CZ-2C vehicle to support a trisatellite... of Chang’e 5 spacecraft from the CZ-5 launcher was completed. There was... 2 space laboratory in 2017 by a CZ-7 from Hainan, after the Tiangong...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.26/5
... na ból, co może prowadzić do częstszych skaleczeń. Profesjonalne końcówki... obraca się tylko wewnętrzna część krążka a zewnętrzna obw... wrastających paznokci i usuwania martwych części paznokcia. Frez igłowy.... Jeśli brakuje jakiejś części lub część jest uszkodzona, należy si... stabilnej, równej i suchej powierzchni. • Podłącz przewód zasilający do gniazda... osłonkę na pył. 4. Podłącz przewód aparatu do gniazda aparatu... na najniższy poziom. 5. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. 56... Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz zasilacz z gniazdka! • Stację bazową i aparat...ą bazową. 57 Rozwiązanie Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Sprawd...ę bezpiecznikową Połącz aparat ze stacją bazową. 7. Części zamienne i części ulegające zużyciu Części zamienne i części ulegające zu... serwisowym pod podanym numerem katalogowym. Część zamienna Stożek szafirowy, drobnoziarnisty...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.38/5
... na ból, co może prowadzić do częstszych skaleczeń. Profesjonalne końcówki... obraca się tylko wewnętrzna część krążka a zewnętrzna obw... wrastających paznokci i usuwania martwych części paznokcia. Frez igłowy.... Jeśli brakuje jakiejś części lub część jest uszkodzona, należy si... stabilnej, równej i suchej powierzchni. • Podłącz przewód zasilający do gniazda... osłonkę na pył. 4. Podłącz przewód aparatu do gniazda aparatu... na najniższy poziom. 5. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. 56... Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz zasilacz z gniazdka! • Stację bazową i aparat...ą bazową. 57 Rozwiązanie Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Sprawd...ę bezpiecznikową Połącz aparat ze stacją bazową. 7. Części zamienne i części ulegające zużyciu Części zamienne i części ulegające zu... serwisowym pod podanym numerem katalogowym. Część zamienna Stożek szafirowy, drobnoziarnisty...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.19/5
...decko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» State University named after Shakarim... : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – 146 p. – ISBN 978-80.... © Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. © Group of authors, 2016... Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» в 2016 году ................................................................................. 141 Информация о научных...» – Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» ................................................................................. 144 Publishing service of the...» – Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» ............................................ 145 6 I. OPPORTUNITIES AND COSTS OF... : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2016. – № 1. – С. 22–24. 116 ПРОБЛЕМЫ... VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» В 2016 ГОДУ Дата 20–21...» – VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает...: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») или в России (в выходных данных издания...» – VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» The science publishing centre «Sociosphere...: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») or in Russia (in the... Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» State University named after Shakarim... Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o.: Identifikačni číslo 29133947 (29...://sociosphera.com, e-mail: sociosfera@seznam.cz 146Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.43/5
...ądzenia o tej samej lub podobnej częstotliwości radiowej. Ostrzeżenia...ści i funkcje .......................................................................................................................... 49 4. Wskazówki i często zadawane ............................................................................................................ 49 5. Opis urz... (menu na ekranie) 4. Wskazówki i często zadawane Ważne wskazówki i często zadawane pytania dotyczące... (podział na ekranu na cztery części). Aby uruchomić tryb Quad.... Wewnątrz produktu nie ma części, które można...ępujące czynności: 1. Podłącz zasilacze sieciowe do kamer i monitora... na tryb nocny. Jeśli część obrazu jest czarna możliwe...° (V) 60° (H)/50° (V) Maks. 5 m Numer modelu Częstotliwość Modulacja Moc transmisji Czu... g TVAC15000B monitor 3,5" TFT Numer modelu Częstotliwość Modulacja Moc transmisji Czu...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
... BQQMJDBCMF GPS BMM "9" FNQMPZFFT BGGFDUFE CZ QPTTJCMF FNQMPZNFOU JTTVFT r "9" DPOEFNOT EJTDSJNJOBUJPO... SFEVOEBODJFT BOE PUIFS DPMMFDUJWF USBOTGFST CZ QVSTVJOH PUIFS BQQSPBDIFT XIFOFWFS QPTTJCMF... (SPVQ T 3FTQPOTJCMF *OWFTUNFOU $PNNJUUFF 3*$ DIBJSFE CZ UIF (SPVQ $IJFG *OWFTUNFOU 0GGJDFS... Estate) VIAXIS AXA pojistovna (CZ) AXA zivotni pojistovna (CZ) Brazil (Americas) AllianceBernstein... Czech Republic AXA Bank Europe (CZ) AXA Ceska republika AXA investicni spolecnost (CZ) AXA penzijni fond (CZ) Egypt (Africa) AXA... XFSF BTTJTUFE JO PVS XPSL CZ PVS $43 FYQFSUT 8F QFSGPSNFE...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.8/5
...ępuje wszystkie wcześniejsze. Żadna z części niniejszej publikacji bez naszej... takie urządzenia, które są częścią składową stałej... dotykowego (wg DIN VDE 0100 część 410) sygnalizowana jest zapaleniem si... = instalacje domowe). DIN VDE 0100 część 410) sygnalizowana jest zapaleniem si... uszkod02. Przeznaczenie zenia produktu, oprócz tego jest to związane...óźnienie wskazania < 0.1 Seg. LED Zakres częstotliwości 50 / 60 Hz... pomiaru ED =30 Sek. Zakres częstotliwości 50/60Hz Wska...ęcia 100 do 400 V Zakres częstotliwości 50/60Hz Zasada...