Ракетный блок. CZ-5-HO. [Редактировать]

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Длина, метра11.5
2Масса (топлива), кг26500
3Масса (сухая), кг3650
4Диаметр, метра5
5Двигательная установка 2xYF-75D
6Топливная паракислород-водород

Найдено 1000 документов по запросу «CZ-5-HO». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.37/5
... sektorach. Stąd też relatywnie dużą część tekstu zajmują case studies, w szczeg... wpływ czynników związanych z członkostwem Polski w UE, akcjonariatem sp...łady podobnych sytuacji w państwach członkowskich Unii, jakie mogą mie... przyszłość. Przyczyną tego był charakter części dokumentów, obowiązująca... i program MUZa 2). Stąd też przynajmniej część jego ustaleń pochodzi z rozmów z pracownikami...ł się głównie jako inicjatywa prywatna, często dochodziło do nacjonalizacji wobec.... Będzie to przedmiotem rozważań w dalszej części rozdziału. Nie uciekając si..., że zmiana technologiczna w istocie staje się częścią regulacji. Monopole naturalne szwedzkiej... świecie, które będą prezentowane w dalszej części rozdziału. Robert Baldwin i Martin... podstawie powyższych rozważań (a w dalszej części rozdziału pojawią się kolejne...ą katastrofą byłaby konieczność zwrotu części dofinansowania europejskiego, a że bywa to... Działalności, jednak tylko część z nich ma znaczenie z punktu widzenia...óra jest właścicielem znaczącej części łączy telekomunikacyjnych w Polsce; • RWE... trakcyjnej, która pozostaje integralną częścią drogi kolejowej i jest zarz... ustawowe w tym zakresie obejmują jedynie część aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podlegaj... poszczególne jego części składowe są regulowane częstokroć w odmienny sposób w poszczególnych państwach członkowskich. Przy czym różnice te... względu na charakter gospodarki i członkostwo w UE (Szwecja, Niemcy, Wielka... zaludnionych w środkowej i południowej części kraju. W części północnej sytuacja jest... jest wynikiem udanego, choć jedynie częściowego, procesu prywatyzacji. Decyzja podj... 150 operatorów kolejowych (Takatsu 2007, 7). Część z nich dysponuje jednak rozbudowaną sieci...ą, handlową, IT). Stanowi to dużą część ich biznesu 31 Rozdział 2 i wyra... spółki. W miejsce dotychczasowych 46 członków publicznych, jedynym udziałowcem...ę także dostawami prądu przemiennego o częstotliwości 50Hz, m.in. zaopatrywaniem... wyraźnie wskazała na potrzebę częściowej prywatyzacji DB, a przede wszystkim... etapie prywatyzacji kolei brytyjskich, ponowna, częściowa prywatyzacja jest jedną z rozwa.... Działalność kolejowa stanowi jedynie część aktywności biznesowej, której... infrastruktury kolejowej (czy też jej części) ma mniej istotne znaczenie... państwowego zarządcy traktując częściową prywatyzację jako jedną z opcji... Polski, jednak głównie wzdłuż zelektryfikowanej części linii kolejowej. Wszystkie wymienione... minusowej przyłączone są kable powrotne, łączące biegun ujemny z torami kolejowymi.... Biegną one wzdłuż torów kolejowych łącząc ze sobą kolejne podstacje trakcyjne...ęgnikach sieci trakcyjnej lub – coraz częściej – na indywidualnych konstrukcjach wsporczych..., jak prawidłowe funkcjonowanie znacznej części transportu kolejowego zależy od.... Poza budową nowych podstacji trakcyjnych często wiąże się to z doprowadzeniem... Rozdział 4 − awariami technicznymi; − działaniami człowieka. Niemniej jednak w aktualnym środowisku... skutków szerokiego spektrum sytuacji kryzysowych, łączących w sobie prawie wszystkie mo... wyboru. 81 Rozdział 4 Z uwagi na członkostwo w strukturach wspólnotowych, szczeg...ów, zlokalizowane na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, których...że jej poszczególnych państw członkowskich, transport kolejowy najbardziej ucierpia..., lecz zaledwie 6% obywateli państw członkowskich UE korzysta z pociągu... koleje rozwijane przez różne kraje członkowskie Unii Europejskiej, przede wszystkim... na terenie jednego państwa członkowskiego. W roku 2013 Komisja Europejska...ąpić ich odmienność w państwach członkowskich UE. Po drugie, przewidywane... strony trzeciej odpowiedzialne są państwa członkowskie Unii Europejskiej za po...). Stosując zasadę TPA, państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny powodowa... zdolność przesyłową. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny tak...żerskich w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej pozostaną w znacznej... psasażerokilometrów unijnego transportu kolejowego) część usług kolejowych była świadczona... w roku 1994. Stały się one częścią szerszej koncepcji transeuropejskiego systemu... przez terytorium Polski wspomnianych korytarzy łączącym Unię Europejską z dużymi... o tym mowa dalej). Pada wręcz sformułowanie o kluczowym znaczeniu inwestor.... ponoszenia kosztów składek na członkostwo w organizacjach międzynarodowych w wys... uznać za nieuzasadnione. Tylko niewielka część sieci dystrybucyjnej zasilana jest wysokim...że tego typu prywatne fundusze będą coraz częściej wchodzić w duże inwestycje o charakterze... międzynarodowe, w szczególności członkostwo w Unii Europejskiej. Elementami warunkuj...ą efektywność od państwowych, choć często napotykają bariery rozwojowe prowadz...), Company profile, http://www.net4gas.cz/en/companyprofile/ [12 stycznia 2016... Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki... naczelnego półrocznika naukowego „Securitologia” oraz członek zarządu Fundacji Inicjatyw... rady nadzorczej PSE Innowacje. Były członek rad nadzorczych Gas-Trading... Bezpieczeństwa Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja). Członek Zarządu European Association...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.48/5
... wprowadza zakaz łączenia członkostwa w zarządzie powiatu z członkostwem w organie gminy...ści mandatu posła i senatora z funkcją członka zarządu miasta na... nie przewidują zakazu łączenia funkcji członka zarządu gminy z mandatem... bezwzględny zakaz łączenia funkcji członka zarządu powiatu z mandatem... ten należy stosować także do członków zarządów miast na prawach... powiatu”, a w gminach zakaz łączenia funkcji członka zarządu z mandatem poselskim... nie rozstrzyga w sposób jednoznaczny statusu członków zarządu miasta na... ust. 5 ustawy. Zakaz łączenia funkcji członka zarządu miasta na... zdaje się wynikać z uzasadnienia wniosku, że członków zarządów tych miast nie... przepisu w ogóle nie dotyczą członków zarządów miast na prawach... sprawować mandat posła oraz senatora. Członków zarządu miasta na... legislacji, gdyż zakaz łączenia funkcji członka zarządu miasta na...”. Z kolei art. 26 ust. 3 stanowi, że „Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie samorządu gminy...ów wynika treść zaskarżonej normy: „Członkostwa w zarządzie miasta na... powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie samorządu gminy...ża wprowadzenie niepołączalności funkcji członka zarządu miasta na...ść orzekania o niezgodności z konstytucją tylko części jednostki redakcyjnej aktu prawnego...ępu. Orzeczenie o niezgodności z konstytucją części ustępu stanowiącego...ę incompatibilitas, a zatem – zakazu łączenia funkcji członka organu wykonawczego z innymi stanowiskami...ądzie terytorialnym) wynika zakaz łączenia członkostwa zarządu z zatrudnieniem w administracji... powiatowym, art. 26 ust. 3, zakazuje członkom zarządu powiatu uczestniczenia... województwa pojawia się zakaz członkostwa w zarządzie powiatu. Zestawienie...ć, że obowiązuje generalny zakaz łączenia członkostwa w organie zarządzającym... pozostałych ustaw. Poza tym członkowie zarządów nie mogą pracowa... posła albo senatora dotyczy tylko członków zarządu powiatów i wojew... przypadają organom samorządu stanowią część zadań administracji publicznej i są realizowane przez... władzy samorządowej wykonują znaczną część zadań, które wcześniej... przyzwoitej legislacji, bo zakaz łączenia członkostwa w zarządzie miasta na.... art. 1 ust. 2, art. 8 ust.1), jako części składowej administracji publicznej.... 1 powołanej uchwały wynika wręcz zakaz podwójnego normowania tych... osób; jej adresatami są wyłącznie członkowie zarządów wielkich miast, kt...ść obowiązującego ich zakazu (członkostwo w organie gminy i województwa... jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie”, wreszcie odpowiedni przepis ustawy... przewodniczący, wiceprzewodniczący i pozostali członkowie”. Powołane przepisy pozwalaj...ę natomiast w tym pojęciu kwalifikacje członków zarządu, ich sytuacja..., op.cit., s. 65). Zakaz łączenia członkostwa w zarządzie jednostki samorz... określają przepisy normujące częstotliwość obrad, podmioty uprawnione do... natomiast statusu personalnego poszczególnych członków organu i zasad wykonywania przez... wyznacza status osobisty każdego z członków zarządu, nakazując potencjalnym... funkcjami. Zakres niepołączalności członkostwa w zarządzie miasta na...ści ograniczenia nie dotyczące członków zarządu gminy” (s. 2). Zdaniem... miasta na prawach powiatu. Zatem, członkostwa w zarządzie miasta na..., że „przepis wprowadzający niepołączalność członkostwa w zarządzie powiatu z piastowaniem...źnie wyklucza możliwość łączenia członkostwa w zarządzie powiatu, a wi...ów tej jednostki i statusu prawnego ich członków” (s. 4). Z takiego sformułowania wynika, że do członków zarządu miasta na... z dotychczasowymi ustaleniami – przyjmujemy stosowanie do członków zarządu miasta na... czynienia z kolizją norm. Teoretycznie bowiem członkowie zarządów miast na prawach... merytoryczne, to trzeba się zgodzić, iż członkowie zarządu miast na prawach powiatu są częścią szerszej grupy ogółu członków zarządów gmin... szczególnym, wyklucza stosowanie wobec członków zarządów miast na prawach...; wnioskodawca kwestionuje zakaz łączenia funkcji członka zarządu z mandatem pos... pozostałych gmin. Mimo to, członkowie zarządów wielkich miast podlegali...ę zatem wydawać, że ograniczenia dotyczące członków władz miast na prawach... i dlatego kwestionuje sformułowanie wobec członków władz miast na prawach... powiatu, a zwłaszcza starostowie, oprócz funkcji samorządowych wykonują ca...ło o rozszerzeniu zakresu zakazu łączenia funkcji członków zarządu powiatu w zestawieniu...ło podstaw do ewentualnego stosowania wobec członków zarządu miast na... wprowadzonych przez nie zakazów łączenia członkostwa w zarządzie jednostki samorz...ących status prawny osób będących członkami organów powiatu do osób będących członkami organów miasta na prawach...żna pominąć kwestii statusu prawnego członków tych organów. Dlatego te... regulacji dotyczących statusu prawnego członków tych organów. Takiego rozumienia... względów uzasadnione jest stosowanie do członków zarządu miast na... przepisów dotyczących statusu prawnego członka zarządu gminy. W interesuj... wykluczają połączalności funkcji członka zarządu gminy z mandatem...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... (mm) (dB(A)) L A H a 3 m* 5210400700 SILENT-100 CZ 2400 8 230 95 26,5 158... 158 100 5210415500 SILENT-100 CZ SILVER 2400 8 230 95 26... 26,5 158 109 158 CZ CRZ CHZ CDZ CZ 12V Luz piloto...-12/14R. Serie SILENT-100 CZ 12V Modelo MBTS (Muy Baja... eléctricos) KIT SILENT-100 CZ 12V + CT IP57 Conjunto compuesto por un extractor SILENT-100 CZ 12V y un transformador de seguridad... por €/u. caja 5210408000 SILENT-100 CZ 12V 2320 13 12 95... 158 100 5210423900 SILENT-100 CZ SILVER 12V 2320 13 12...,25 5210312400 KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 1 99,76 5210606300 KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 R 1 101...(A)) a 3 m* Código Modelo 5210610000 SILENT-100 CZ ECOWATT 2100 5 230 95 26... 4 129,73 5210613700 SILENT-100 CZ SILVER ECOWATT 2100 5 230 95... * Medido a descarga libre. PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ CHZ Motor DC • • • • Luz... Modelo 5210614500 KIT SILENT-100 CZ 12VDC ECOWATT + CT-12/6 2300... por €/u. caja 5210424700 SILENT-200 CZ 2350 16 230 180 33... 4 131,41 5210318100 SILENT-200 CZ SILVER 2350 16 230 180... * Medido a descarga libre. PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ Luz piloto • • • Compuerta antirretorno... por €/u. caja 5210417100 SILENT-300 CZ 1700 29 230 280 32... 4 147,30 5210317300 SILENT-300 CZ SILVER 1700 29 230 280... * Medido a descarga libre. PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ Luz piloto • • • Compuerta antirretorno... de los modelos SILENT-100 CZ DESIGN 4C Estos modelos 4C....es Champagne Ch Silver Sil CZ DESIGN CRZ DESIGN CHZ DESIGN... por €/u. caja H 5210601800 SILENT-100 CZ DESIGN 8 230 85 26,5 188... 4 116,13 5210602600 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN 8 230 85 26... 4 127,71 5210603100 SILENT-100 CZ DESIGN-3C 8 230 85 26... 4 119,43 5210603400 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN-3C 8 230 85... 4 131,02 5210607400 SILENT-100 CZ NEGRO DESIGN-4C 8 230 85... 4 65,77 5210607300 SILENT-100 CZ GRIS DESIGN-4C 8 230 85... 4 65,77 5210607200 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C 8 230 85... 4 65,77 5210611800 SILENT-100 CZ ROJO DESIGN-4C 8 230 85... 4 65,77 5210612000 SILENT-100 CZ MARMOL BLANCO DESIGN-4C 8 230... 4 73,98 5210611900 SILENT-100 CZ MARMOL NEGRO DESIGN-4C 8 230... 4 73,98 5210622300 SILENT-100 CZ DESIGN SWAROVSKI 8 230 85 26... 4 68,70 5210622400 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN SWAROVSKI 8 230 85... 4 75,39 5210622500 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI 8 230 85... caja Precio €/u. 5210610800 SILENT-100 CZ DESIGN ECOWATT 2100 5 230 85... 4 139,07 5210614100 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN ECOWATT 2100 5 230... €/u. * Medido a descarga libre. PRESTACIONES - MODELOS CZ CRZ CHZ Motor DC • • • Luz...) (mm) 5210614600 KIT SILENT-100 CZ DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12... por €/u. caja H 5210604000 SILENT-200 CZ DESIGN-3C 16 230 175... 4 131,95 5210605900 SILENT-200 CZ SILVER DESIGN-3C 16 230... * Medido a descarga libre. PRESTACIONES - MODELOS CZ DESIGN-3C CRZ DESIGN-3C... por €/u. caja H 5210623800 SILENT-300 CZ DESIGN-3C 26 230 250... 4 148,13 5210624100 SILENT-300 CZ SILVER DESIGN-3C 26 230... * Medido a descarga libre. PRESTACIONES - MODELOS CZ DESIGN-3C CRZ DESIGN-3C... 6 39,61 5210000500 DECOR-100 CZ 2500 13 230 95 40... * Medido a descarga libre. PRESTACIONES - MODELOS C CZ CR CRZ CH CHZ CHZ... 4 52,91 5210101100 DECOR-200 CZ 2500 20 230 185 45... €/u. * Medido a descarga libre. PRESTACIONES - MODELOS C CZ CR CRZ CH CHZ Luz... 4 71,46 5210207600 DECOR-300 CZ 2200 35 230 280 47... - MODELOS Luz piloto Compuerta antirretorno S C CZ R CR CRZ H CH CHZ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Temporizador... DECOR-100 CRZ DECOR-100 CZ DECOR-200 C DECOR-200 CH... DECOR-200 CRZ DECOR-200 CZ DECOR-300 C DECOR-300 CH... DECOR-300 CRZ DECOR-300 CZ DECOR-300 H DECOR-300 R DECOR...-12/6 5210312400 KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 5210606300 KIT SILENT-100 CZ 12V + CT-12/14 R 5210614500 KIT SILENT-100 CZ 12VDC ECOWATT + CT-12/6 5210614600 KIT SILENT-100 CZ DESIGN 12VDC ECOWATT + CT-12... CZ SILENT-100 CZ 12V SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN-4C SILENT-100 CZ DESIGN SILENT-100 CZ DESIGN ECOWATT SILENT-100 CZ DESIGN SWAROVSKI SILENT-100 CZ DESIGN-3C SILENT-100 CZ ECOWATT SILENT-100 CZ GRIS DESIGN-4C SILENT-100 CZ MARMOL BLANCO DESIGN-4C SILENT-100 CZ MARMOL NEGRO DESIGN-4C SILENT-100 CZ NEGRO DESIGN-4C SILENT-100 CZ ROJO DESIGN-4C SILENT-100 CZ SILVER SILENT-100 CZ SILVER 12V SILENT-100 CZ SILVER DESIGN SILENT-100 CZ SILVER DESIGN ECOWATT SILENT-100 CZ SILVER DESIGN SWAROVSKI SILENT-100 CZ SILVER DESIGN-3C SILENT-100 CZ... DESIGN-3C SILENT-200 CZ SILENT-200 CZ DESIGN-3C SILENT-200 CZ SILVER SILENT-200 CZ SILVER DESIGN-3C SILENT... DESIGN-3C SILENT-300 CZ SILENT-300 CZ DESIGN-3C SILENT-300 CZ SILVER SILENT-300 CZ SILVER DESIGN-3C SL...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.24/5
CZ-21 QuickSilver Derin Arama, Kara ...ısının Etik Kuralları ................................................... S. 40 DETEKTÖRÜNÜZ HAKKINDA CZ-21 QuickSilver kadada, kumsalda, tuzlu...ğu ve tizi artar. 6. Büyük hedef alarmı: CZ-21 devreleri geniş ve sığ hedeflerin.... 1 DEDEKTÖRÜNÜZ HAKKINDA 10. Arama Bobinleri: CZ-21 standart ekipman olarak 8” bobin... çok dedektörlerden farklı olarak CZ-21 tuzlu su sinyallerini iptal... Ön Ayarları “Çalıştır ve Git” İşaretleri CZ-21’i kullanmak oldukça kolaydır. Yine... kılavuzu tamamen okumanız tavsiye ediyoruz. CZ-21’inizi özel ihtiyaçlar...ış olan “çalıştır ve git işaretleri (CZ-21’inizin kontrol panelinde mavi... bağlanarak kullanılır. 4 MONTAJ Fisher CZ-21’inizin küçük bir montaja gereksinimi...ğı vidası Fiberglas Üst Gövde Şekil 2. CZ-21 Quicksilver Dedektör. Kulaklık Fi... metal dedektöründen farklı olarak, CZ-21 tuzlu suda iyi çal... dalışları için ideal kılmaktadır. CZ-21 250 feet derinliğe kadar...ış teknikleri için sürekli pratik yapın. CZ-21’iniz ile dalış yaparken... kablolar dolanmış Şekil 5. 7 KURULUM Uyarı: CZ-21kumanda kutusunun su altı kullan...ın C-Kumanda kutusunu kemerinize takın Şekil 6. CZ-21’inizi kontrol yuvasını sap... bir arama imkânı sağlar. CZ-21’İ SAPINDAN ÇIKAMA TALİMATI... elinizle de kavramayı sıkıca tutun. CZ-21’in bu şekilde “Bele... kumanda yuvasını kemerinize takın. NOT: CZ-21’in arama bobininin aşırı duyarl... yükselmeye devam eder. 2. AYRIŞTIRMA: CZ-21 hedef kimliği belirleme modunda...ğine sahiptir. OTOMATİK AYAR pozisyonunda CZ-21 tüm metal modundadır. Bu modda CZ-21 daha geniş ve daha ...ış zemin siyallerini minimize eder ve CZ-21’in ıslak deniz kumlar... ortasına basın) ZEMİN DENGELEME CZ-21 QuickSilver’ın “zemin dengeleme”si... da olsa sualtı da olsa CZ-21’inizin zemin dengesini daima...ız da değişklik aynı kalacaktır. CZ-21’inizin denge ayarı do... kontrol edin. 14 ARAMA MODLARI CZ-21’inizin iki arama modu... farklı olarak, ayrıştırma seviyesinin CZ-21’in derinlik yeteneği üzerinde...ıladığına dikkat edin. Derinlik CZ-21’in hassasiyet ayarları kadar... kadar olan pozisyonlarda olduğunda CZ-21 pek çok küçük hedefin türünü tespit...ın çoğunu gözardı eder veya reddeder. CZ-21’nizin farklı hedeflere nas... seviyeye düşürün. 3. “Zemin Dengeleme” işlemlerine göre CZ-21’in zemin dengesini ayarlay...ı sesli yanıtlara dikkat edin. CZ-21’iniz demir ve çelik...ânsız kılacak şekilde devreyi aşırı yükler. CZ-21 bu durumu ayırt... 5 cent’ine çok benzemektedir; ancak CZ-21 bu sinyalleri alüminyum.... 9. Şimdi AYRIŞTIRMA kontrolünü “1”e yükseltin. CZ-21’in küçük demir hedefleri reddedetti...Ğ TENEKE KUTU ZİL SESİ Şekil 8. Tipik CZ-21 Sesli Yanıtları 17... define avcılığı için çok önemlidir. 1. CZ-21’inizin zenin dengesinin do... bobininin hızını rahat bir hızda tutun. CZ-21’in bir hareket dedekt... olacaktır. 20. sayfadaki Şekil 12, CZ-21’in arama bobininin hareket... 9. Gövde uzunluğu düzgün ayarlandığında, CZ-21 operatörün çevresinde tam bir...ı arama modu 4. Kaçırılan hedefler CZ-21’inizin kapsama alanındaki...ışmazsa algılanmayacaktır. SUALTINDA ARAMA CZ-21 250 feete kadar su... bazı farklılıklara dikkat edilmelidir. 1. CZ-21’inizi su altında... tutmalıdır. Eğer çok yakın tutulursa CZ-21 metal aygıtları (ağırl... modunda da, bir hedefin varlığı CZ-21’inizin “bip-bip” sesi.... 22 YER TESPİTİ HEDEF TEŞHİSİ CZ-21 ile hedef teşhisi...ŞTIRMA ayarının altında ve CZ-21’in reddettiği bir şeyin... de aynı şekilde kazmak zorundasınız. 8. CZ-21’iniz çoğu zaman kimlik tespiti... daha fazlası hatanın kaynağıdır. Unutmayın, CZ-21 sadece küçük, para büyüklüğündeki... daha önceden de bahsedildiği üzere CZ-21 tarafından sınıflandırılmayan..., hassasiyetiniz ne kadar yüksek olursa, CZ-21’iniz o kadar derine gidecek... zarar vermektedirler. Bununla birlikte, Eğer CZ-21’inizi çim alanlarda veya... HUSUSLAR 1. Şüpheniz varsa, kazın. Eğer CZ-21’iniz bir hedefin iyi...ış sinyal almak o kadar zorlaşır. Sizin CZ-21’iniz son derece hassas... bir şey olduğunda siz CZ-21’in büyüklüğünden, şeklinden... üzerindesinizdir. Bir yönde süpürdüğünüzde CZ-21 onu bir para olarak...ış sinyallerini sayısını azaltabilir. Derin Hedefler: CZ-21’in zar zor kapsama... veya yakında bulunan ve CZ-21’in arama frekanslarından...ün çalıştığından emin olmak için CZ-21’inizi bilinen bir hedef..., elektriksel karışıklık o kadar kötüdür ki CZ-21’inizi deneme testine tabi...Ş SİNYALLER 6. Islak tuzlu su kumları: CZ-21’iniz kumlar siyah olmad... algılanacaktır. Otomatik ayar modunda CZ-21 sıcak kayaların çoğuna kar... tutun veya belinizin üzerinde tutun. CZ-21’iniz her süpürmenizde bobinin...ında olabilirsiniz. Neyse ki, çoğu durumlarda CZ-21 bu nesneleri doğru... bölümünü tekrar okuyun. 32 PİL DEĞİŞTİRME CZ-21 kumanda kutusunun arka kısm... lityum gres uygulayın. 34 BAKIM CZ-3D’nizin çok fazla bak...ğlayan gelişmiş Fisher devresi. CZ-21 arama modunda iken bir...şeyi yapın. 40 2-Yıl Sınırlı Garanti Cz-21 metal dedektörü satın alma... değildir. KABLO GERİLİMİ: Eğer CZ-21’inizi belinize monte etmi...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.26/5
CZ-3D Derin Arama için, 4-Tonlu, ... Teknik Özellikler ............................................................................ s. 30 DEDEKTORÜNÜZ HAKKINDA CZ-3D dedektörünüz son derece geli... modu”na getirilmesi yeterli olacaktır! CZ-3D daha ziyade pirinç, bronz... cismin kimlik tespiti daha önceki CZ modellerine göre çok daha ilerlemi... ÖN AYARLARI “ÇALIŞTIR-VE-GİT” İŞARETLERİ CZ-3D’yi kullanmak özellikle di... tamamen okumanız tav siye ediyoruz. CZ-3D’nizi özel ihtiyaçlar...ör standı Şekil 1. FI SHER CZ-3D CZ-3D kullanıma hemen hemen...ıdaki şemaya bir göz atın ve CZ-3D nin parçalarıyla tanışın. 1. Yeni CZ-3D’nüzü dikkatli bir şekilde kutusundan... kalacaksınız ve kısa zamanda yorulacaksınız. CZ-3D operatörün önünde yarım daire... koyduğunuzdan emin olun. Unutmayın, CZ-3D nin tek su ge... türlü zemin koşullarında CZ-3D’nin maksimum potansiyel ile çalışmasını sağlayacaktır. 2. AYIRMA: CZ-3D hedef kimliği belirleme modunda...ğine sahiptir. OTOMATİ K AYAR pozisyonunda CZ-3D tüm metal modundadır. Bu modda CZ-3D daha geniş v e daha derin ... para büyüklüğündeki hedefler için CZ-3D kesin yer tespiti v e yakla...ği sev iyeye ayarlayın. ZEMİN DENGELEME CZ-3D’ünüzün “zemin dengeleme”si düzg...ız da değişklik aynı kalacaktır. CZ-3D’nizin denge ayarı do... aramaya başlayın. ARAMA MODLARI CZ-3D’nizin iki arama modu... kadar olan pozisyonlarda olduğunda CZ-3D pek çok küçük hedefin türünü tespit... iyeye düşürün. 3. G”Zemin Dengeleme” işlemlerine göre CZ-3D’nin zemin dengesini ayarlay...ırt etmekte güçlük çeker fakat but CZ-3D’nin patentli devresi nikeller... sığ bir hedef üzerine gittiğinizde CZ-3D ayrırdedici bir zil... (gümüş, sikke v b.) teşhis edecektir. Ancak CZ-3D hedefin büyük v e sığ olduğunu v e tam... edilebilir. Ancak çoğu halkalar ve çoğu maddeler CZ-3D’nin sayacında do.... Şimdi AYRIŞTIRMA kontrolünü “1”e yükseltin. CZ-3D’nin küçük demir hedefleri reddedetti.... Maksimum AYRIŞTIRMA seviyesi 6 da CZ-3D gümüş, kaplamalı, çinko ve bak...ş olabilir 15 ARAMA MODLARI ŞEKİL 4. Tİ Pİ K CZ-3D SES VE SAYAÇ TEPK... edebilecektir. • “GERÇEK DÜNYA - CZ-3D” = CZ-3D’nin “gelişmiş”modundaki...ÇEK DÜNYA" “GERÇEK DÜNYA CZ-3D” • Kire maruz kalmış Hindistan... iyi arama teknikleri de önemlidir. 1. CZ-3D’nizin zemin dengeleme ayarlar... bobininin hızını rahat bir hızda tutun. CZ-3D’nin bir hareket dedekt...ır. 11. Bir sonraki sayfadaki Şekil 7 CZ-3D2’nin arama bobininin hareket...İ Sİ . Gövde uzunluğu düzgün ayarlandığında, CZ-3D tam bir yarım dair... metal dedektörlerinden farklı olarak, CZ-3D’nin derinlik kapasitesi üzerinde... daha derindekileri algılayabilir. Derinlik CZ-3D’nin hassaiyet ayarları kadar... hareketli tutmak zorunda değilsiniz. CZ-3D’nin “bip”sesi ile... pratik yaparak bu işi kav rayabilirsiniz. Çoğu CZ-3D operatörleri derin hedeflerin... olsa hareketli tutmalısınız. HEDEF TEŞHİSİ CZ-3D ile hedef teşhisi... merkezi hedefin tam üzerinde olmalıdır. C. CZ-3D tarafından sınıflandırlamayan... bazı örnek hedefleri test etmelisiniz. D. CZ-3D’niz çoğu zaman çoğu küçük hedefleri do... hedefler hataların kaynakları arasındadır. CZ-3D’nin v e bazılarının yanl... ŞTI RMA ayarının altında v e CZ-3D’nin reddettiği bir şeyin..., hassasiyetiniz ne kadar yüksek olursa, CZ-3D’niz o kadar derini gidecek... olabilirsiniz. 23 DERİNLİK OKUMA CZ-3D’niz para büyüklüğündeki... zarar v ermektedirler. Bununla birlikte, Eğer CZ-3D’nizi çim alanlarda v eya...şacaktır. 4. Şüpheniz v arsa, kazın. Eğer CZ-3D’niz bir hedefin iyi... bir “Yanlış Sinyal” meydana gelir. CZ-3D’niz ayrıştırmayı iyi.... Tecrübe en iyi öğretmendir. CZ-3D niz ile daha fazla... faydalı olacaktır. 4. Metal karışıklığı: CZ-3D bobinin altındaki metalleri... hedefler (Su borusu gibi). BAKIM CZ-3D’nizin çok fazla bak... bir bobin kılıfı alın. Onlar ucuzdur. 4. CZ-3D’nizi kuru v e temiz tutun... iki pil yanlış takılırsa, CZ-3D açılmayacaktır. Cihaz hasar görmez... hakkı saklıdır. 2. Veriler yaklaşıktır. 3. CZ-3D yaklaşık 6" x 21" x 15" ebatlar... kabına sığacak şekilde sökülebilir. 4. CZ-3D Fourier Sinyal Analizi çoklu... yaklaşıldıkça Ses v e Frekans artar. 6. CZ-3D OTOMATİK AYARLAMA v e Hedef Te...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
...;SFZF— D— VD`T,F, GFUZ G[ ——XTZ\H S[ DF[CZ[cc4 ——;qCFU S[ Gq5}Zcc VFlN... pNIX\SZ SF ——;FUZ4 DGqQI VF{Z ,CZ—cc4 0F¶P ZFDNZX lDz SF... ,S ,\AL 5Z\5ZF C{ × V5GL .; 5Z\5ZF D— p;G[ S." DF[0+ N[B[ C{ × CZ DF[0+ ;[ VFU[ A-+G[JF,L ZFC G." CF...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.26/5
...ący system wiążący wzmocniony cząsteczkami nano, przeznaczony do cementowania... do innych systemów samowytrawiających łączących z aktywatorem DC. Wartości adhezji samowytrawiającego systemu łączącego do zębiny po utwardzeniu...-etch Wartości adhezji systemów łączących zastosowanych w technice total-etch... podwójnie wiążący system łączący Xeno IV strzykawka 1,2 g, odcie... w: 2 0 AdheSE DC * Samowytrawiające systemy łączące z aktywatorem DC Źródło: pomiary wewn... podwójnie wiążący system łączący Excite OptiBond XP Bond... DSC Solo PLus & BondNT MSystemy łączące z aktywatorem DC stosowane w technice... w połączeniu z samowytrawiającym systemem łączącym Futurabond DC tworzy pewne połączenie adhezyjne, szczelnie łącząc się zarówno z tkankami zęba...żącym do platynowej klasy systemów łączących, idealnym do stosowania w gabinetach..., podwójnie wiążącemu systemowi łączącemu z cząsteczkami nano, kompromisy w obszarze... i podwójnie wiążący system łączący, zapewnia bezpieczeństwo dzi... fizycznych i jakości aplikacji systemów łączących. Materiał Bifix QM zachowuje... w połączeniu z samowytrawiającym systemem łączącym Futurabond DC tworzy pewne połączenie adhezyjne, szczelnie łącząc się zarówno z tkankami zęba...żącym do platynowej klasy systemów łączących, idealnym do stosowania w gabinetach..., podwójnie wiążącemu systemowi łączącemu z cząsteczkami nano, kompromisy w obszarze... i podwójnie wiążący system łączący, zapewnia bezpieczeństwo dzi... fizycznych i jakości aplikacji systemów łączących. Materiał Bifix QM zachowuje... w połączeniu z samowytrawiającym systemem łączącym Futurabond DC tworzy pewne połączenie adhezyjne, szczelnie łącząc się zarówno z tkankami zęba...żącym do platynowej klasy systemów łączących, idealnym do stosowania w gabinetach..., podwójnie wiążącemu systemowi łączącemu z cząsteczkami nano, kompromisy w obszarze... i podwójnie wiążący system łączący, zapewnia bezpieczeństwo dzi... fizycznych i jakości aplikacji systemów łączących. Materiał Bifix QM zachowuje...ący system wiążący wzmocniony cząsteczkami nano, przeznaczony do cementowania... do innych systemów samowytrawiających łączących z aktywatorem DC. Wartości adhezji samowytrawiającego systemu łączącego do zębiny po utwardzeniu...-etch Wartości adhezji systemów łączących zastosowanych w technice total-etch... podwójnie wiążący system łączący Xeno IV strzykawka 1,2 g, odcie... w: 2 0 AdheSE DC * Samowytrawiające systemy łączące z aktywatorem DC Źródło: pomiary wewn... podwójnie wiążący system łączący Excite OptiBond XP Bond... DSC Solo PLus & BondNT MSystemy łączące z aktywatorem DC stosowane w technice...ący system wiążący wzmocniony cząsteczkami nano, przeznaczony do cementowania... do innych systemów samowytrawiających łączących z aktywatorem DC. Wartości adhezji samowytrawiającego systemu łączącego do zębiny po utwardzeniu...-etch Wartości adhezji systemów łączących zastosowanych w technice total-etch... podwójnie wiążący system łączący Xeno IV strzykawka 1,2 g, odcie... w: 2 0 AdheSE DC * Samowytrawiające systemy łączące z aktywatorem DC Źródło: pomiary wewn... podwójnie wiążący system łączący Excite OptiBond XP Bond... DSC Solo PLus & BondNT MSystemy łączące z aktywatorem DC stosowane w technice...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.42/5
... treści Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 1 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 Podłączanie urządzenia TuneCast Auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 Wybieranie częstotliwości radiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wyszukiwanie najlepszej częstotliwości radiowej funkcją ClearScan (zalecane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ręczne ustawianie częstotliwości radiowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapamiętywanie i wybieranie ustawionej częstotliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 4 4 4 Zwiększanie wydajno... Universal i Wprowadzenie Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Urządzenie TuneCast Auto... TuneCast Auto Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 1. Zmniejsz głośność radioodtwarzacza. 2. Podłącz urządzenie TuneBase Auto do ... gniazda zasilania w pojeździe. 3. Podłącz odtwarzacz MP3 do urządzenia.... PL-2 ® TuneCast Auto Universal Wybieranie częstotliwości radiowej Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Można albo zlecić wybranie częstotliwości radiowej funkcji ClearScan, a następnie dostroić do tej częstotliwości radioodtwarzacz; albo najpierw znaleźć częstotliwość na radioodtwarzaczu i dopiero potem... do tej samej częstotliwości. Wyszukiwanie najlepszej częstotliwości radiowej...ą ClearScan (zalecane) Do wyszukiwania najlepszej częstotliwości radiowej w danym obszarze...świetlana wybrana najlepsza częstotliwość. 2. Nastrój radioodtwarzacz do częstotliwości pokazanej... nadajnika TuneCast Auto, znalezienie najlepszej częstotliwości może zająć funkcji...ądzenie ponownie wyświetla najlepszą częstotliwość radiową. TuneCast® Auto Universal PL-3 Wybieranie częstotliwości radiowej Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Ręczne ustawianie częstotliwości radiowej...śli konieczne jest użycie specyficznej częstotliwości radiowej, można... TuneCast Auto. 1. Wybierz w odtwarzaczu wolną częstotliwość między stacjami. Najlepsza częstotliwość to taka, na któ... Auto wybierz tę samą częstotliwość. 3. Listę najlepszych częstotliwości dostępnych.../mybestfm. Zapamiętywanie i wybieranie ustawionej częstotliwości Można zaprogramować dwie częstotliwości, wywoływane potem przyciskami m1 i m2. 1. Aby zapisać częstotliwość, najpierw ustaw ją w urządzeniu... go przez 2 sekundy. Z chwilą ustawienia częstotliwości ikona m1 lub... na ekranie. 2. Aby wybrać zaprogramowaną częstotliwość, naciśnij przycisk programu... zostaje przełączone na zaprogramowaną częstotliwość. PL-4 ® TuneCast Auto Universal... — ustawienie PRO Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Ze względu na... — ustawienie PRO Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Nagrania mono Urządzenie... TuneCast Auto Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Zmienianie urządzenia Urz.... Jakość dźwięku można często poprawić zmieniając lokalizację urz...-7 Bezpieczeństwo Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Nie wolno podłącza... PL-8 Informacje Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 To urządzenie jest zgodne z przepisami FCC, część 15. Użytkowanie urządzenia jest... urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia... i może emitować energię związaną z częstotliwością radiową. Jeśli... PL-9 Informacje Spis treści części 1 2 EU DECLARATION OF CONFORMITY...-10 3 4 5 6 7 Informacje Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Trzyletnia ograniczona gwarancja na...-11 Informacje Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Usterki nieobjęte gwarancj...-12 Informacje Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Firma Belkin zastrzega prawo...-13 Informacje Spis treści części 1 2 3 4 5 6 7 Bezpłatna pomoc techniczna... stronie internetowej www.belkin.com‑ w części „tech support”. Aby skontaktowa...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.33/5
...ściach. Psychologia jest jedną z nauk o człowieku, ogólnej – jest to... o zachowaniu się organizmów żywych (zwierząt i człowieka), potrzebna nauczycielowi, gdyż jej.... o procesach przebiegających w umyśle człowieka i niedostępnych obserwacji, kt.... Behaviour- zachowanie), przedmiotem psychologii są reakcje człowieka o prowadzające się do... na zewnątrz zachowanie się człowieka, rozumiany jako łańcuch reakcji... podstawowym problemem jest problem stosunku „Człowiek-świat” rozumiany nie tylko jako przystosowanie się człowieka do rzeczywistości w kt... które realizuje się stosunek człowieka do otaczającego świata... mniejsza u zwierząt niż u człowieka , bardziej rozwinięta u człowieka dorosłego...żniejsze, bo dzięki nim człowiek zmienia otaczającą go rzeczywisto..., umiejętności i nawyków pozwala człowiekowi nie tylko na przyswajanie... sprawowanie w nauce) Regulacja wzajemnego stosunku człowieka z otoczeniem jako podstawowy problem...ę do zmian zachodzących w otoczeniu Człowiek nie tylko przystosowuje si... reakcje ( ultradźwięki – pies i człowiek) czyli określone zmiany...ć reakcji innego organizmu jak również często obiektywnie ta sama sytuacja...ększe zdolności przystosowawcze posiada człowiek ,dzięki szczególnej... otaczającego w regulacji czynności . Człowiek i stał biologiczne i społeczne jest częścią świata ,w którym żyje... w otaczającym go świecie .Byt człowieka zależy od świata przyrody... w tym świecie .Świat przyrody zapewnia człowiekowi ważność utrzymania si...ą w postaci impulsów nerwowych do centralnej części ośrodkowego układu nerwowego , kory mózgowej i w umyśle człowieka powstają obrazy obiektywnego świata...ści (np. czynność spostrzegania pozwala człowiekowi orientować się w otoczeniu , bod... stanowi on głównie źródło życia psychicznego .Człowiek jest organizmem zależnym... urodzenia aż do wieku dojrzałego) Człowiek jako podmiot działania . Człowiek jest jednostką aktywną sam ... podmiotem czynności . Działania człowieka są czynnościami nie tylko...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.33/5
... всех направлениях] Значения номинальной грузоподъемности (CZ и C0Z) в таблице технических характеристик указывают... элементов качения по следующей формуле. CZ : номинальная динамическая грузоподъемность на элемент... Z –1 2 2P C0 = C0L = Z 2 Z 2 1 36 C0Z 3 4 CZ 7 CT = 2 9 Z –1 2 2P C0T = 2 Z 2 Z 2 1 36 C0Z... грузоподъемность C0 (кН) A 2 2 C = CL = Z 3 CZ CT = 2 Z3 CZ C0 = C0L = Z C0Z C0T = 2 Z C0Z 3 4 CZ www.thk.ru thk-mail@...