Спутник технологический. Chuang Xin-3. [Редактировать]

“Chuangxin 3” – спутник относится к категории малых космических аппаратов и предназначен для обнаружения космического мусора на околоземных орбитах.

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1CX 3НайтиНайти
239210НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - Китай
2Тип оператора(владельца) - государственный
3Тип орбиты - НОО
4Страна производитель - Китай

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1Наклонение, град97.7
2Апогей, км654.0
3Перигей, км625.3
4Период, минут97.4
5Длинный диаметр эллипса, км7010

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2013-037C

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2013-07-19 at 23:37:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xShijian 15
3Полезная нагрузка 1xShiyan-7
4Полезная нагрузка 1xChuang Xin-3
5Ракета-носитель 1xВеликий поход 4C

Найдено 188 документов по запросу «Chuang Xin-3». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0.14/5
... Alavi, Cong Cao, Mark Dutz, Xin Fang, Zhijian Hu, Gary Jefferson... Science, Technology, and Education (Kejiao Xin Guo Zhanlue) in 1995” and..., Qing-tai. 2011. Zi Zhu Chuang Xin He Chan Ye Sheng Ji... Guo Qi Ye 30 Nian Chuang Xin Ji Zhi, Neng Li He... for Development. 2011. “Guo Jia Chuang Xin Zhi Shu Bao Gao (2010... Group. Fang, Xin, ed. 2007. Zhong Guo Ke Ji Chuang Xin Yu Ke... Sustainable Development of China, ed. Xin Fang, 173–203, Beijing: Science...: Penguin Press. Golley, Jane, and Xin Meng. 2011. “Has China Run... Li Ji Zhi Chuang Xin Cu Jin Zi Zhu Chuang Xin” [Promote indigenous innovation by new incentive mechanism], Fa Ming Yu Chuang Xin... Jun Heng De Qu Yu Chuang Xin Ti Xi [Construction of a balanced.... Jian She Chuang Xin Xing Guo Jia: 30 Nian Chuang Xin Ti yan Jin.... ———. 2009. Zhong Guo Te Se Chuang Xin Zhi Lu: Zheng Ce Yu... Se Zi Zhu Chuang Xin Zhi Lu, Jian She Chuang Xin Xing Guo Jia... Chuang Xin Neng Li Bao Gao 2010 — Zhu San Jiao Qu Yu Chuang Xin...— Fa Zhan Zhong Guo Gao Xin Ji Shu Chan Ye [Development.... “Guan Yu Zi Zhu Chuang Zhu Chuang Xin de Ji Ge Zhong Da... Bank. Zhang, Wen-kui. 2007. “Chuang Xin Zheng Ce Ying Zhuan Xiang... Tou Zi Yu Zi Zhu Chuang Xin: Zheng Ce Yu An Li... Wei Lu. 2008. Ji Li Chuang Xin: Zheng Ce Xuan Ze Yu... China 2030 report, Beijing. Ru, Xin, Xueyi Lu, and Peilin Li..., 168 Meisenzahl, Ralf R., 203n68 Meng, Xin, 198n3 metal manufacturing, 162 Mexico...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
0.04/5
... (chuang) [Freq. 3] wound. 创伤 chuang1 shang1 (chuang shang), wound 创伤出血 chuang1 shang1 chu1 xue4 (chuang shang chu xue), bleeding from wounds; bleeding wound 窗 : chuang1 (chuang) [Freq. 1] window. 窗龙 chuang1 long2 (chuang long), 腧穴异名 SI-16 (Window Dragon) 窗笼 chuang1 long2 (chuang long), 腧穴异名 SI-16 (Window Basket) 窗耸 chuang1 song3 (chuang song), 腧穴异名 SI-16 (Lofty Window) 疮 : chuang1 (chuang) [Freq. 2] sore (n.) (蓐疮 ru4 chuang1, bedsore). 疮毒 chuang1 du2 (chuang du), sore-toxin; toxin of sores 疮毒丸 chuang1 du2 wan2 (chuang du wan), 方名 Sore-Toxin Pill 疮家 chuang1 jia1 (chuang jia), person who suffers from sores 疮疖肿毒 chuang1 jie2 zhong3 du2 (chuang... kou3 (chuang kou), opening of a sore; sore-opening 疮痨 chuang1 lao2 (chuang lao), consumption from sores 疮流清脓 chuang1 liu2 qing1 nong2 (chuang liu qing nong), sores exuding clear pus 疮疡 chuang1 yang2 (chuang yang), sore 疮疡疖肿 chuang1 yang2 jie2 zhong3 (chuang yang jie... (chuang yang zhong du), swelling and toxin of sores 疮痍 chuang1 yi2 (chuang yi), sores 疮肿 chuang1 zhong3 (chuang zhong), swollen sore; swelling of sores 疮肿坚硬 chuang1 zhong3 jian1 ying4 (chuang zhong jian ying), hard swollen sore ~ chuang2 ~ 床 : chuang2 (chuang) [Freq. 5] bed (尿床 niao4 chuang2, bed-wetting) ~ chuang4 ~ 创 : chuang4 (chuang) [Freq. 4] create. 创新门 chuang4 xin1 men2 (chuang xin men), 腧穴正名 Creative Gate... (ding chuang), clove sore 疔疮走黄 ding1 chuang1 zou3 huang2 (ding chuang zou huang...) [Freq. 4] frozen. 冻疮 dong4 chuang1 (dong chuang), 西医 chilblain (frostbite,erythema pernio); chilblain...) [Freq. 2] disablement (n.). 痱疮 fei2 chuang1 (fei chuang), prickly heat ~ fei3 ~ 榧 : fei3 (fei.... 3] prickly heat. 疿疮 fei4 chuang1 (fei chuang), prickly heat ~ fen1 ~ 分 : fen1 (fen... lang2 chuang1 (hong ban lang chuang), 西医 lupus erythematosus 红斑性肢痛症 hong2 ban2 xing4...) 黄水疮 huang2 shui3 chuang1 (huang shui chuang), yellow-water sore (roughly equivalent... or insect. 虺床 hui3 chuang2 (hui chuang), 中药异名 cnidium seed (Cnidii Fructus) 毁 : hui3... 金创 jin1 chuang1 (jin chuang), incised wound 金疮 jin1 chuang1 (jin chuang), incised wound 金疮痉 jin1 chuang1 jing4 (jin chuang jing), incised-wound tetany 金疮受杖 jin1 chuang1 shou4 zhang4 (jin chuang shou... of nobility. 爵床 jue2 chuang2 (jue chuang), 中药正名 rostellularia (Rostellulariae Herba) 蹶 : jue2 (jue... (kou chuang), mouth sore 口疮糜烂 kou3 chuang1 mi2 lan4 (kou chuang mi lan...-transmitted consumption). 痨疮 lao2 chuang1 (lao chuang), consumption sores 痨咳 lao2 ke2 (lao... (lian chuang), close sores 敛疮收口 lian3 chuang1 shou1 kou3 (lian chuang shou kou), close sores 敛疮止痛 lian3 chuang1 zhi3 tong4 (lian chuang zhi... chuang2 (lin chuang), clinical 临床见闻 lin2 chuang2 jian4 wen2 (lin chuang jian wen), clinical observations 临床应用 lin2 chuang2 ying4 yong4 (lin chuang ying...) [Freq. 2] fistula (n.). 瘘疮 lou4 chuang1 (lou chuang), fistula 瘘管 lou4 guan3 (lou guan...) [Freq. 2] blister. 疱疮 pao4 chuang1 (pao chuang), blister sore 疱疹 pao4 zhen3 (pao.... 裙边疮 qun2 bian1 chuang1 (qun bian chuang), skirt hem sore == R == ~ ran2 ~ 然 : ran2... (she chuan chuang), snake string sores 蛇床仁 she2 chuang2 ren2 (she chuang ren), 中药异名 cnidium seed (Cnidii Fructus) 蛇床实 she2 chuang2 shi2 (she chuang shi), 中药异名 cnidium seed (Cnidii Fructus) 蛇床子 she2 chuang2 zi3 (she chuang zi... chuang zi san), 方名 Cnidium Seed Powder 蛇床子汤 she2 chuang2 zi3 tang1 (she chuang zi tang), 方名 Cnidium Seed Decoction 蛇窜疮 she2 cuan4 chuang1 (she cuan chuang... eruption). 收疮口 shou1 chuang1 kou3 (shou chuang kou), close sores 收肺肾耗散之气 shou1 fei4...-9 (Celestial Hub) 天窗 tian1 chuang1 (tian chuang), 腧穴正名 SI-16 (Celestial Window) 天丁 tian1...) 天 A 疱疮 tian1 pao4 chuang1 (tian pao chuang), 西医 pemphigus 天蓬草 tian1 peng2 cao3 (tian... chuang), bald scalp sore; bald scalp sore 秃疮花 tu1 chuang1 hua1 (tu chuang hua), 中药正名 dicranostigma (Dicranostigmatis Herba cum Radice) 秃疮油 tu1 chuang1 you2 (tu chuang...) [Freq. 4] bed. 席疮 xi2 chuang1 (xi chuang), bedsore 袭 : xi2 (xi) [Freq. 2] assail... simultaneously 消疮饮 xiao1 chuang1 yin3 (xiao chuang yin), 方名 Sore-Healing Beverage 消瘅 xiao1... shi chuang), pubic louse sore 阴湿疮 yin1 shi1 chuang1 (yin shi chuang), genital...) [Freq. 3] bosom. 膺窗 ying1 chuang1 (ying chuang), 腧穴正名 ST-16 (Breast Window) 膺俞 ying1... (zhi chuang), hemorrhoid; pile; hemorrhoids 痔疮便血 zhi4 chuang1 bian4 xue4 (zhi chuang bian... chuang chu xue), bleeding from hemorrhoids 痔疮疼痛 zhi4 chuang1 teng2 tong4 (zhi chuang teng tong), painful hemorrhoids 痔疮下血 zhi4 chuang1 xia4 xue4 (zhi chuang xia... 痔疮肿痛 zhi4 chuang1 zhong3 tong4 (zhi chuang zhong tong), painful swollen hemorrhoids... xin1 (zhu tong yang chuang, jie shu yu xin), all painful and...Дата загрузки: 2017-01-10
Скачать документ
0.08/5
..., Art AsiaPacific 28, 2001 Cang Xin, Huang Du, et.al., ed., Existence in Translation – Cang Xin, Hong Kong: Timezone 8 Ltd, 2002..., 2007, pp. 128 – 131. ; Wang, Xin. “Ink, Video and Urban Realism... ©John Clark, 2010 Mu Xin, Sensabaugh, David E., ‘Mu Xin: A Wanderer With Roots... 36 (2002); Goodman, Jonathan, ‘Mu Xin at Yale University Art Gallery..., 1977; Shen Zhiyu, ‘Guanyu Boniande xin shiliao’ in Gong Chanxing, bianzhu....; Wang Gong Xin and He hao eds., Wang Gong Xin Works: 1993..., 1997. Wang Lang and Liu Xin Hua: Borysevicz, Mathieu, ‘Wang Lang and Liu Xin Hua: Mission Accomplished’, in Yishu... Art Archives and Warehouse, 2006 Xin Haizhou: Liao Wen, et.al., Xin Haizhou, Beijing, Beijing Art Now ..., 2008, pp. 29 – 40. Yin Xin: Cheng, S., ‘A life of his own... 96.11(Dec 2008): 120(4). Chuang Shen, ‘The Central College of... on artists: Bai Yiluo, Cang Xin, Cao Fei, Chen Lingyang, Chen... May]. Zhang Zhaohui, Cong Zhongguochufa xin yishu zhan / Departure from China..., Chen Shaoping, Gu Dexin, Grup Xin Kedu (“Nova Mida”), Obra V 1996... and Weir Museums, 1999. Tang Xin & Urle U, 1999 Cologne-Beijing, Beijing... Art News, vol.9, no.1, 1999 Chuang Che/Zhuang Zhe: ‘A Natural Theatre...-Hiang and his search for Xin Yi Xiang] in [Writings in.... [Tuobi XianFeng – Liu Kang]. Singapore: Chuang Xin Ji Jin [ ], 2000., Zhai, Mo... News, vol.10, no.5, 2000 Chuang Che: Findlay, Ian, ‘Searching For...’, Art in America, September 2001 Xin Fei: Millichap, John, ‘Life Lines... lan de fan si yu chuang xin = Place and model: rethinking and... Exchange Exhibition curated by Tang Xin & Urle U., organized by Gothaer Kunstforum...Дата загрузки: 2017-01-10
Скачать документ
0.09/5
..., Art AsiaPacific 28, 2001 Cang Xin, Huang Du, et.al., ed., Existence in Translation – Cang Xin, Hong Kong, Timezone 8 Ltd, 2002... Japan Foundation Asia Center, 2002; Xin Wang, ‘Ink, Video and Urban....modernartasia.com/issue_3.html; Wang, Xin. “Ink, Video and Urban Realism..., Walsh Gallery, 2007 Mu Xin, Sensabaugh, David E., ‘Mu Xin: A Wanderer With Roots... 36, 2002; Goodman, Jonathan, ‘Mu Xin at Yale University Art Gallery..., 1977; Shen Zhiyu, ‘Guanyu Boniande xin shiliao’ in Gong Chanxing,bianzhu....; Wang Gong Xin and He hao eds., Wang Gong Xin Works: 1993..., 1997. Wang Lang and Liu Xin Hua: Borysevicz, Mathieu, ‘Wang Lang and Liu Xin Hua: Mission Accomplished’, in Yishu.../-a255bd0cb5//the_texts.html (In Chinese). Xin Haizhou: Liao Wen, et.al., Xin Haizhou, Beijing, Beijing Art Now ..., 2008, pp. 29 – 40. Yin Xin: Cheng, S., ‘A Life of His Own..., New Haven and London, 2008. Chuang Shen, ‘The Central College of... on artists: Bai Yiluo, Cang Xin, Cao Fei, Chen Lingyang, Chen... May]. Zhang Zhaohui, Cong Zhongguochufa xin yishu zhan / Departure from China..., Chen Shaoping, Gu Dexin, Grup Xin Kedu (‘Nova Mida’), Obra V 1996... and Weir Museums, 1999. Tang Xin & Urle U, 1999 Cologne-Beijing, Beijing..., p. 42-72. Liao Wen, Nu Xin Zhu Yi Zhuo Wei Fang..., Women’s Reflections on Art (Nu Xin: Mei Shu Zhi Si), Nanjing... Art News, Vol.9, No.1, 1999. Chuang Che/Zhuang Zhe: ‘A Natural Theatre... News, Vol.10, No.5, 2000 Chuang Che: Findlay, Ian, ‘Searching For...’, Art in America, September 2001 Xin Fei: Millichap, John, ‘Life Lines... lan de fan si yu chuang xin = Place and model: rethinking and...-Cologne Exchange Exhibitioncurated by Tang Xin & Urle U., organized by Gothaer Kunstforum...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0.06/5
.... 102 Zhang, “Policy Analysis,” 8. 103 Xin Dingding, “China Seeks Bigger Share... Space.” 323 Liu Jianun, Ren Xin, Mou Lingli, Zhang Liyan, Feng...], 中国航天 [Aerospace China], 2012/8, 13. 390 Xin Dingding, “New Remote-Sensing Satellite....com/20130301/n367552968.shtml. 448 Xin Dingding, “Jumbo Rocket Design Poses... Technology, October 6, 2003, 46. 455 Xin Dingding, “Jumbo Rocket Design Poses... China’s Lunar Exploration Program.” 465 Xin Dingding, “Jumbo Rocket Design Poses... this scenario is uncertain. Li Xin, Lei Xu, and Li Jun... Science LEO 3 GOVERNMENT Chuangxin 1-1 (Innovation 1-1, Chuang Xin 1, CZ-1-1) Chuangxin 1-2 (Innovation 1-2) Chuangxin 1-3 (Innovation...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
0.17/5
.... For example:  Three Chinese satellites - Chuang Xin-3, Shiyan Weixing-7 and Shijian-15... with which it was launched – Chuang Xin 3 (CX-3). However, it made a surprise...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0.27/5
CHUANG XIN - ALPHALINER VESSEL DATA SHEET Name : CHUANG XIN Operator : TEU intake : 360 Year of built : 1996 www.alphaliner.com 1/1 © Alphaliner 1999-2013Дата загрузки: 2016-12-18
Скачать документ
0.12/5
...., Лтд. по адресу: No.17, Chuang Xin Road, Xiamen Torch Hi-Tech...., Лтд. За адресою: No. 17, Chuang Xin Road, Xiamen Torch HiTech Industrial...ірушінің мекен-жайы: No.17, Chuang Xin Road, Xiamen Torch Hi-Tech...Дата загрузки: 2017-01-16
Скачать документ
0.15/5
CHUANG XIN (CHINA) GROUP LIMITED TERMS AND ... Sale of Marine Fuel”) between CHUANG XIN (CHINA) GROUP LIMITED (“the Seller...Дата загрузки: 2017-02-22
Скачать документ
0.02/5
... Chinese university- industry-government cooperation. Xin(2000) talked of Japanese university....cn/side /cxyjj.htm. [49].Xin, Fang (2000).What‘s National System...://www.ocan.com.cn/li /chuang xin.htm.2000, 12, 18. [50... exhibit the significant differences. Xu, Xin, Chen (2006) observed that China.... 2, No. 1, pp. 3-15. [25]. Xu, L.P., Xin, Y., Chen, G.M. (2006), "Ownership and enterprise...