Спутник связи. Eutelsat W5. [Редактировать]

C 20 каналами, Atlantic Bird разрабатывался для связи между Европой и Америкой. Американская зона покрытия разделена на северную и южные зоны. Европейская зона покрытия включает Европу, Северную Африку и Ближний Восток. 

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
127554НайтиНайти
2Eutelsat W1 (pre-launch)НайтиНайти
3Eutelsat W5 (2002-12)НайтиНайти
4Eutelsat 70A (20012-2013)НайтиНайти
5Eutelsat 16B (2013—)НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - Международные
2Тип оператора(владельца) - коммерческий
3Тип орбиты - ГСО
4Страна производитель - Франция
5Все спутники связи

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12007-03 - 2007-04. По неизвестным причинам КА начал дрейфовать на запад со скоростью 0.004° в сутки. Тэги: Eutelsat W5
22008-06 - 2008-07. Из-за проблемы с двигателями привода одна из солнечных батарей перестала вращаться. Оператор в течение 2008 года выключил 9 транспондеров. В настоящее время спутник находится в точке 70Е. На спутнике включено пять транспондеров и он работает с существенными ограничениями. САС спутника будет сокращён на три года.Тэги: Eutelsat W5
32008-06-16 - 2008-06-17. Потеряна одна из двух солнечных батарей. Отказ мотора Тэги: Eutelsat W5

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг3170
2Масса (сухая), кг1400
3Масса (начало жизни), кг1900
4Платформа 1xSpacebus-3000B2
5Количество (Ku-стволов), шт.24
6Мощность, Вт5900
7Емкость, Мгц627

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1Наклонение, град0.0
2Апогей, км35802.2
3Перигей, км35790.3
4Период, минут1436.2
5САС, год12
6Длинный диаметр эллипса, км42167

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2002-051A

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Оператор Eutelsat Communications S.A.
2Производитель Aérospatiale
3Производитель Thales Alenia Space

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2002-11-20 at 22:39:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xEutelsat W5
3Ракета-носитель 1xДельта 4

Найдено 69 документов по запросу «Eutelsat W5». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
...’ (BLS) Delta 4 Medium Plus (4,2) launches Eutelsat W5 to geosynchronous Earth orbit (GEO... 4, Boeing’s EELV entrant, which carried Eutelsat W5, as well as a single Delta... 3C Hot Bird 6 Hispasat 1D Eutelsat W5 Figure 1. FAA-Licensed Orbital Launch... of a Delta 4 Medium Plus (4,2) carrying Eutelsat W5 in the fall of 2002.... The Atlas 5 401 successfully placed Eutelsat’s Hot Bird 6 into GEO in... Bird 1 and 3, DirecTV 5, EchoStar 7 and 8, Eutelsat W5, Galaxy 3C, Hispasat 1D, Hot... \/ Atlas 5 401 CCAFS * Hot Bird 6 Eutelsat Alcatel Espace Communications $65-75M... 5G Kourou * Atlantic Bird 1 MSG 1 Eutelsat Eumetsat Alenia Spazio Alcatel Espace... and Crewed Space Corporation Energia Eutelsat Alcatel Espace Communications NASA ISS... 11/28/2002 Plesetsk Cosmos * Eutelsat W5 STS 113 ISS 11A * Astra... 5 ECA Kourou * Hot Bird 7 Stentor Eutelsat Centre National d'Etudes Spatiales (CNES...Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
...’s Zenit 3SL successful launch of Eutelsat 3B was also an FAAlicensed... 5/26/14 Zenit 3SL Multinational Eutelsat 3B GEO Success 6/19/14... Success 5/26/14 Zenit 3SL Eutelsat 3B GEO Success 7/13/14... launch of a commercial telecommunications satellite Eutelsat 3B. Over the past five... communications satellite for commercial operator Eutelsat. • 15 • • 16 • 0 1/1 100% 6/6 100% 1999... Thor 7 Amos 6 JCSAT 14 SES 9 Eutelsat 9B Mexsat 1 Turksat 4B Above... 3B Intelsat 30 DirecTV 14 Eutelsat 3B Astra 2G PSN 6 TBD... DM DM BADR 7 DirecTV 15 Eutelsat 8WB NBN 1A Star One... Brasil 1 Star One D1 Viasat 2 Eutelsat 65WA Inmarsat 5F4 Ariane 5 Ariane... such as Intelsat, SES, and Eutelsat and regional operators such as... up for this drop. Intelsat, Eutelsat, • 112 • 2014 Commercial Space Transportation... FSS operators such as SES, Eutelsat, and Telenor. As with FSS... Kaband). This was demonstrated by Eutelsat’s recent acquisition of Satmex, that... the US, and SES and Eutelsat in Europe), but the FSS... coverage to North America. Arabsat, Eutelsat, Avanti, Hispasat, SES, NBN, and.../Azercosmos, Measat/Newsat, Asiasat/Thaicom, Eutelsat/Nilesat, SES/ Gazprom, and Intelsat.../2011 Astrium Eurostar 3000 Eutelsat W3C Eutelsat Long March 10/7/2011 TAS... 4 DM3 TurkSat 1C Ariane 4 DM1 Eutelsat II F5 Ariane 4 Below 2,500... Afristar Intelsat 801 Ariane 4 DM3 Eutelsat W2 Intelsat 802 Ariane 4 Hot... 3 Ariane 4 Intelsat 805 Atlas II Eutelsat W3 Atlas II AMC 3 Atlas... Ariane 5 DMU Atlantic Bird 1 Ariane 5 Eutelsat W1R Ariane 4 DM1 Eurobird Ariane... II Eutelsat W5 Delta IV Hispasat 1C Atlas II DirecTV 5 Proton K/DM Eutelsat... 4 Amazonas Proton M AMC 12 Ariane 5 Eutelsat W3A Proton M AMC 23 Proton... One C1 Ariane 5 DM2 Protostar 1 Eutelsat DM3 W2M DM4 Vinasat Arabsat... M KA-Sat Proton M Eutelsat W2A Proton M SkyTerra 1 Proton M Eutelsat W7 Proton M XM...,905 lbm) 12 Nimiq 5 DM4 Eutelsat W3B Ariane 5 Ariane 5 DM1 Astra... 2 Ariane 5 DM5 Intelsat 17 Ariane 5 Eutelsat W3C Long March Telstar 14R... Eutelsat 25B Ariane 5 Echostar 16 Proton M Satmex 8 Proton M Intelsat 22 Proton M Eutelsat... Sea Launch Inmarsat 5F1 Proton M Eutelsat 21B Ariane 5 Anik G1 JCSAT... 5 Skynet 5D Ariane 5 Nimiq 6 Proton M Eutelsat 70B Sea Launch Sea Launch... University Nihon University Development S * Eutelsat 3B GEO Eutelsat Airbus Communications LEO Roscosmos...Дата загрузки: 2017-01-04
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
....org) îïóáëèêîâàëè çàïèñü òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøåãî òîò ôàêò, ÷òî Eutelsat ïðåêðàòèë òðàíñëÿöèþ NTDTV ïî òðåáîâàíèþ êîììóíèñòè÷åñêîãî ðåæèìà Êèòàÿ, îáìàíûâàÿ îáùåñòâåííîñòü óòâåðæäåíèåì, ÷òî òðàíñëÿöèÿ ïåðåäà÷ áûëà îñòàíîâëåíà â ðåçóëüòàòå òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì. Äàæå Ëåíèí ãîâîðèë: «Êàïèòàëèñòû çàáûâàþò î ñâîèõ ïðèíöèïàõ, êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î ïðèáûëè, íî â ðåçóëüòàòå ×òî ïîñëå Îëèìïèàäû? îíè îêàæóòñÿ ïåðåä ëèöîì ïîñëåäñòâèé ýòîãî». ß äîëæåí ïðèçíàòü, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå îí áûë ïðàâ. Êðîìå òîãî, ýòîò èíöèäåíò óñêîðèò ðàñïàä è êðàõ êîììóíèñòè÷åñêîãî ðåæèìà». ×ëåí ïàðëàìåíòà Øâåöèè Ãîðàí Ëèíäáëàä «Åâðîïåéñêàÿ êîìïàíèÿ Eutelsat, óïðàâëÿþùàÿ ñïóòíèêîâîé ñâÿçüþ, áëîêèðóåò íåçàâèñèìóþ òåëåñòàíöèþ NTDTV â óãîäó Ïåêèíó» Îïóáëèêîâàíà çàïèñü ðàçãîâîðà ïðåäñòàâèòåëÿ êàìïàíèè Eutelsat, ïîäòâåðæäàþùàÿ òîò ôàêò, ÷òî çà àêöèåé Eutelsat ñêðûâàþòñÿ ïîëèòè÷åñêèå ìîòèâû. «Ðåïîðò¸ðû áåç ãðàíèö» ïðèçâàëè Äæóëèàíî Áåðåòòà, ïðåçèäåíòà åâðîïåéñêîé ñïóòíèêîâîé êîìïàíèè Eutelsat (Þòåëñàò), íåìåäëåííî ïåðåñìîòðåòü ñâî¸ ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè òðàíñëÿöèè ïåðåäà÷ NTDTV íà êèòàéñêîì ÿçûêå â ñòðàíû Àçèè ÷åðåç ñïóòíèê W5. Eutelsat çàÿâëÿåò, ÷òî êîìïàíèÿ âûíóæäåíà áûëà ïðåêðàòèòü òðàíñëÿöèþ ïåðåäà÷ TDTV (òåëåâèäåíèå «Íîâàÿ Äèíàñòèÿ Òàí») 16 èþíÿ â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî âîçíèêëè ñåðü¸çíûå òåõíè÷åñêèå ïðîáëåìû. Îäíàêî çàïèñàííûé ðàçãîâîð ñ îäíèì èç ñîòðóäíèêîâ Eutelsat ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ýòî ðåøåíèå áûëî ïðåäíàìåðåííûì, èìåþùèì çà ñîáîé ïîëèòè÷åñêóþ ïîäîïë¸êó, íàðóøàþùèì ñâîáîäíûé ïîòîê èíôîðìàöèè, à òàêæå òî ñîãëàøåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì îïåðèðóåò Eutelsat. «Íàñòîÿùàÿ ïðè÷èíà, ñòîÿùàÿ çà ýòèì ðåøåíèåì, ðàçîáëà÷àåò äåÿòåëüíîñòü Eutelsat â Êèòàå, – çàÿâèë ïðåäñòàâèòåëü ñâîáîäíîé ïðåññû. Ðåïóòàöèÿ êîìïàíèè íàõîäèòñÿ ïîä óãðîçîé, è ìû ïðèçûâàåì âñåõ âëàäåëüöåâ ïàêåòà å¸ àêöèé, êàê ìîæíî ñêîðåå âìåøàòüñÿ, ÷òîáû NTDTV ìîãëî âîçîáíîâèòü òðàíñëÿöèþ ÷åðåç ýòîò ñïóòíèê. Åñëè ýòî íå áóäåò ñäåëàíî, íè îäíà èç òåëåêîìïàíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ïîëüçîâàòåëåì Eutelsat, íèêîãäà íå ñìîæåò áûòü óâåðåíà â òîì, ÷òî â êàêîé-òî ìîìåíò òîæå íå ñòàíåò æåðòâîé ïðîèçâîëüíîãî ðåøåíèÿ îá îòêëþ÷åíèè èç-çà ñîäåðæàíèÿ ïåðåäà÷». Îðãàíèçàöèÿ «Ðåïîðò¸ðû áåç ãðàíèö» ñ÷èòàåò òàêæå: «Ñîäåðæàíèå ïåðåäà÷ NTDTV ðàçäðàæàåò êèòàéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïîòîìó, ÷òî áëàãîäàðÿ ýòîìó ñïóòíèêó ïåðåäà÷è NTDTV ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíû äëÿ äåñÿòêîâ ìèëëèîíîâ êèòàéñêèõ çðèòåëåé. Ïðåêðàùåíèå òðàíñëÿöèè çà íåñêîëüêî íåäåëü äî íà÷àëà Îëèìïèéñêèõ èãð âûãëÿäèò êàê îêàçàíèå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìîé Eutelsat, ñ öåëüþ çàêëþ÷åíèÿ íîâîãî ñîãëàøåíèÿ. Eutelsat îäíàæäû óæå ïûòàëñÿ ïðåðâàòü òðàíñëÿöèþ NTDTV â 2005 ã., íî âîçíèêøàÿ â ñâÿçè ñ ýòèì ìåæäóíàðîäíàÿ êàìïàíèÿ ïðîòåñòà, âûíóäèëà åãî ïîäïèñàòü íîâûé äîëãîâðåìåííûé êîíòðàêò.  õîäå ðàçãîâîðà, çàïèñü êîòîðîãî áûëà îñóùåñòâëåíà 23 èþíÿ, ïðåäñòàâèòåëü Eutelsat... î÷åíü îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, ÷òî òðàíñëèðóþò ãîñóäàðñòâåííûå òåëåñòàíöèè Êèòàÿ. Ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ ïðîáëåìå ïðàâ ÷åëîâåêà, âêëþ÷àÿ ìàòåðèàëû ðåïðåññèÿõ â Òèáåòå, ïðåñëåäîâàíèè ðåëèãèîçíûõ ãðóïï, òàêèõ êàê Ôàëóíüãóí è ïîäïîëüíûå õðèñòèàíñêèå öåðêâè. ×åðåç äåíü ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ òðàíñëÿöèè ñèãíàëà òåëåïåðåäà÷ NTDTV, Eutelsat ñäåëàëà çàÿâëåíèå, â êîòîðîì ñîîáùàëîñü, ÷òî èç-çà ñåðüåçíûõ «òåõíè÷åñêèõ íåïîëàäîê» ñî ñïóòíèêîì W5, êîìïàíèÿ áûëà âûíóæäåíà ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî ðåòðàíñëÿòîðîâ è ïðåêðàòèòü ïåðåäàâàòü ñèãíàë òðàíñëÿöèè ïåðåäà÷ íåñêîëüêèõ òåëåñòàíöèé. Eutelsat è Òýéëñ (Thales), ôðàíöóçñêàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ñäåëàëà ñïóòíèê, çàêëþ÷àþò âñå áîëüøå ñäåëîê â Êèòàå. Èìåííî Òýéëñ èçãîòîâèëà ×æóíñèí-9 (Zhongxing-9), ñïóòíèê, êîòîðûé â ïðîøëîì ìåñÿöå áûë ïîìåùåí íà îðáèòó, ÷òîáû ãàðàíòèðîâàòü õîðîøåå êà÷åñòâî òðàíñëÿöèè Îëèìïèéñêèõ èãð ïî òåëåâèäåíèþ. Eutelsat ïîäïèñàëà êîíòðàêò ñ Êèòàåì, â ðåçóëüòàòå ÷åãî îíà ìîæåò èñïîëüçîâàòü êèòàéñêóþ ðàêåòó Long March, ÷òîáû çàïóñêàòü ñïóòíèêè Eutelsat.  àïðåëå Wall Street Journal ïèñàë: «Eutelsat â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ïûòàëñÿ íàéòè ñïîñîá ïðîíèêíóòü íà êèòàéñêèé ðûíîê, è êîíòðàêòû ïî çàïóñêó ñïóòíèêîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê îäèí èç ñïîñîáîâ äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè». Äàæå ïðè òîì, ÷òî øòàá-êâàðòèðà êàìïàíèè Eutelsat íàõîäèòñÿ âî Ôðàíöèè, îíà òåì íå ìåíåå îáÿçàíà ñîáëþäàòü ïðèíöèïû ðàâíîãî äîñòóïà è ðàâíîïðàâèÿ, óâàæåíèÿ ê êóëüòóðíîìó ìíîãîîáðàçèþ è äåìîíñòðèðîâàòü îòñóòñòâèå äèñêðèìèíàöèè, ÷òî çàêðåïëåíî â ñòàòüå 3 Ñîãëàøåíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ êîìïàíèè, ñâÿçàííûå ñ óïðàâëåíèåì ñïóòíèêîâ. Ñ òåõ ïîð, êàê NTDTV íà÷àëà òðàíñëÿöèþ ñâîèõ ïåðåäà÷ â ôåâðàëå 2002...Дата загрузки: 2017-04-24
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... 3B Intelsat 30 DirecTV 14 Eutelsat 3B Astra 2G TBD 8 Ariane... Thor 7 Amos 6 JCSAT 14 SES 9 Eutelsat 9B Mexsat 1 Turksat 4B 7 DM... DM DM BADR 7 DirecTV 15 Eutelsat 8WB NBN 1A Star One... Brasil 1 Star One D1 Viasat 2 Eutelsat 65WA Inmarsat 5F4 Ariane 5 Ariane... such as Intelsat, SES, and Eutelsat and regional operators such as... up for this drop. Intelsat, Eutelsat, Hispasat, and other operators expect... FSS operators such as SES, Eutelsat, and Telenor. As with FSS...-band). This was demonstrated by Eutelsat’s recent acquisition of Satmex, that... the US, and SES and Eutelsat in Europe), but the FSS... coverage to North America. Arabsat, Eutelsat, Avanti, Hispasat, SES, NBN, and.../Azercosmos, Measat/Newsat, Asiasat/Thaicom, Eutelsat/ Nilesat, SES/Gazprom, and Intelsat.../2011 Astrium Eurostar 3000 Eutelsat W3C Eutelsat Long March 10/7/2011 TAS... 4 DM3 TurkSat 1C Ariane 4 DM1 Eutelsat II F5 Ariane 4 Below 2,500... Ariane 4 Intelsat 801 Ariane 4 DM3 Eutelsat W2 Ariane 4 Intelsat 802 Ariane... 3 Ariane 4 Intelsat 805 Atlas II Eutelsat W3 Atlas II AMC 3 Atlas... Ariane 5 DMU Atlantic Bird 1 Ariane 5 Eutelsat W1R Ariane 4 DM1 Eurobird Ariane... II Eutelsat W5 Delta IV Hispasat 1C Atlas II DirecTV 5 Proton K/DM Eutelsat... Proton M AMC 12 Proton M Ariane 5 Eutelsat W3A Proton M AMC 23 Proton... One C1 Ariane 5 DM2 Protostar 1 Eutelsat DM3 W2M DM4 Vinasat Arabsat... lbm) DM1 Amazonas 2 Ariane 5 DM4 Eutelsat W3B Ariane 5 DM2 NSS 12... M KA-Sat Proton M Eutelsat W2A Proton M SkyTerra 1 Proton M Eutelsat W7 Proton M XM... 2 Ariane 5 DM5 Intelsat 17 Ariane 5 Eutelsat W3C Long March Telstar 14R... Eutelsat 25B Ariane 5 Echostar 16 Proton M Satmex 8 Proton M Intelsat 22 Proton M Eutelsat... kg (>11,905 lbm) 5 1 DM4 Eutelsat 21B Ariane 5 DM1 JCSAT 13... 5 Skynet 5D Ariane 5 Nimiq 6 Proton M Eutelsat 70B Sea Launch 4,200 - 5,400...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
... 13 USGAE-2 F-SAT-KU2-E-4E EUTELSAT 2-4E EUTELSAT 3-4E SIRIUS-2 SIRIUS-3B... EUTELSAT 2-7E EUTELSAT 3-7E EUTELSAT-KA-7E EUTELST/B1/7E F-SAT-KU2-E-7E EUTELSAT...-27 STATSIONAR-27 PROGNOZ-2 EUTELSAT 2-13E EUTELSAT 3-13E EUTELSAT-B1-13E F-SAT-KU2-E-13E GENESIS-11 GENESIS-12 EUTELSAT... RASCOM-QAF 1R 2014-030A EUTELSAT 3B 2.9 E 3.1 E C1.1 C1.2 2002-040B...-008A 2013-022A Skynet 5A Eutelsat W3A Eutelsat 3D 5.9 E 7.0 E 7.0 E C1.5 C1.6 C1... KA-SAT Hot Bird 7A Eutelsat W2A 9.0 E 9.0 E 10.0 E C1.8 C1.9 C1... Network Name EUTELSAT 2-16E EUTELSAT 3-16E F-SAT-KU-E-16E EUTELSAT-KA-16E EUTELSAT-B1.... Satellite Name Designation 2011-057A Eutelsat W3C 1998-013A Hot Bird...(SBIRS GEO2) AfriStar 1 Astra 2G Eutelsat 21B 20.0 E C1.23 2013....8 C2.9 C2.7 2013-044A Eshail 1, Eutelsat-25B 25.5 E C1.27 2010....38 C2.14 C1.39 Eutelsat W5 Skynet 4E, i=9.1 32.8 E 32.3 E C1....5E ARTEMIS-21.5E-NAV EUTELSAT 1-5 ARTEMIS-21.5E-DR ARTEMIS... INMARSAT-4 25E ESAT 1 INMARSAT-XL1 EUTELSAT 1-8 EUTELSAT 3-25.5E F-SAT-KU3-E-25... TURKSAT-K1 TURKSAT-2B EUTELSAT 2-33E 2002-051A EUTELSAT 3-33E 1999-009B... F-SAT-KU3-E-33E USASAT-55I EUTELSAT-KA-33E USASAT-60N USMB...-3 RST-1 EUTELSAT2-36E EUTELSAT3-36E EUTELSAT-KA-36E F-SAT-KU3-E-36E... LongitudeSource 2000-028A 2009-065A Eutelsat W4 Eutelsat W7 36.1 E 35.9 E C1... (PAN) PAS 10 Yahsat 1B Eutelsat W2M Hot Bird 2, i=4.8 47.0 E 46... VOLNA-19 GALS-16 EUTELSAT-E-70.5E EUTELSAT-3-70.5E F-SAT-KU3... 70.0 E C1.78 2012-069A Eutelsat 70B 70.5 E C1.79 1999...-4 USTRO-4 USCID-E2 USLL-ATL2 EUTELSAT 3-12.5W F-SAT-KU2-E-12...Дата загрузки: 2017-02-23
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... 2 Anik G1 Eutelsat 3B Above 5,400 kg DM Eutelsat 9B DM Sicral... ABS 2 Alphasat Amazonas 3 Astra 5B Eutelsat 25B Astra 2E Inmarsat 5 F1... 4 Ariane 5 Ariane 5 Falcon 9 Falcon 9 Amos 6 Eutelsat 8WB JCSAT 14 Satellite TBD... Inmarsat 5 F3 Intelsat 31 Mexsat 1 Eutelsat 3B Falcon 9 Falcon 9 Falcon 9 Falcon... such as Intelsat, SES, and Eutelsat and regional operators such as... meets its growing needs. Intelsat, Eutelsat, Hispasat, and other operators expect... FSS operators such as SES, Eutelsat, and Telenor. As with FSS.../Azercosmos, Measat/Newsat, Asiasat/Thaicom, Eutelsat/Nilesat, SES/Gazprom, and Intelsat.../2011 Astrium Eurostar 3000 Eutelsat W3C Eutelsat Long March 10/7/2011 TAS.... Publicly traded competitors SES and Eutelsat offer shareholders hefty dividends which... DM3 9 Brazilsat B1 BS-3N Eutelsat II F5 Thaicom 2 TurkSat 1A... Ariane 4 DM4 Afristar Ariane 4 DM3 Eutelsat W2 Ariane 4 Hot Bird 4 Ariane... Koreasat 3 Orion 2 Telkom Telstar 7 Echostar 5 Eutelsat W3 JCSat 6 Asiasat 3S Astra... 2B Ariane 4 Europe*Star 1 Ariane 4 Eutelsat W1R Ariane 4 Galaxy 10R Ariane... II Hispasat 1C Proton K/DM Eutelsat W4 Proton K/DM AAP 1 Proton... 7 Stellat 5 Hispasat 1D Echostar 7 Hotbird 6 Eutelsat W5 DirecTV 5 Nimiq 2 2 Astra 3A NSTAR... Ariane 5 Proton M Sea Launch 4 Amazonas Eutelsat W3A APStar V Estrela do Sul... DM2 Badr 6 DM2 Protostar 1 DM3 Eutelsat W2M DM4 Vinasat DM4 StarOne... Terrestar 1 Intelsat 14 DirecTV 12 Eutelsat W2A Eutelsat W7 Sirius FM5 2 DM3... V Proton M Proton M Proton M Proton M 7 DM4 Eutelsat W3B Arabsat 5B Echostar 14... DM2 Astra 1N DMU ST 2 Eutelsat W3C Telstar 14R Atlantic Bird... 5 DM4 Eutelsat 21B DM1 JCSAT 13 DM5 Skynet 5D Nimiq 6 Eutelsat 70B...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
...) Arianespace (France) The Boeing Company (U.S.)* Eutelsat Communications (France) Hisdesat (Spain) Hispasat... 2-F Eutelsat W5A Eutelsat W6A Intelsat-27 Nimiq 6 Yamal 402 8 Astra 1N Eutelsat W3C... fold in recent years. Intelsat, Eutelsat, Hispasat, and other operators expect... example of this is the Eutelsat W3C satellite built by Thales... as Arianespace and ILS, which Eutelsat has favored in recent procurements... satellite operators, Intelsat, SES, and Eutelsat, have encouraged the entry of... communications satellites includes: in 2011, Eutelsat W3C, Nigcomsat-1R for Nigeria... Katari-1 for Bolivia. All but Eutelsat W3C are directed procurements from... Limited Arab Satellite Communication Organization Eutelsat Communications Hisdesat Servicios Estrategicos, S.A.* Hispasat... DM3 9 Brazilsat B1 BS-3N Eutelsat II F5 Thaicom 2 TurkSat 1A... Ariane 5G Ariane 44P DM3 Eutelsat W2 Ariane 44L DM1 Arabsat... Ariane 42L Koreasat 3 Ariane 42P Eutelsat W1R Ariane 44P Turksat 2A... 44LP Intelsat 805A Atlas IIAS Eutelsat W3 Atlas IIAS Echostar VI... Atlas IIAS JCSat 6 Atlas IIAS Eutelsat W4 Atlas IIIA Atlas IIA... Stellat 5 Echostar 7 Hispasat 1D Hotbird 6 Eutelsat W5 DirecTV 5 Nimiq 2 Below 2,500 kg...-8 Inmarsat 4F2 Spaceway 1 4 4 Ariane 44L Eutelsat W3A Proton M/M AMC-12 Ariane... ICO G-1 Echostar 11 Ciel 2 8 Proton M Eutelsat W2A Sea Launch Sirius FM... M DM2 NSS-12 Intelsat 14 Eutelsat W7 DirecTV 12 4,200 - 5,400... Galxy 17 Ariane 5ECA DM3 Eutelsat W2M Ariane 5G DM2 Thor... 5 ECA XM-5 Ariane 5 ECA DM4 Eutelsat W3B Atlas V SkyTerra 1 Proton M KA...Дата загрузки: 2016-11-02
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
.... EUTELSAT 1983 Europa COM La organización europea de satélites EUTELSAT naci.... EUTELSAT 1F1 16.06.1983 EUTELSAT COM EUTELSAT 1F2 04.08.1984 EUTELSAT COM EUTELSAT 1F3 12.09.1985 EUTELSAT COM EUTELSAT 1F4 16.09.1987 EUTELSAT... ECS-4. Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado tras dos aplazamientos con.... EUTELSAT 1F5 21.07.1988 EUTELSAT COM EUTELSAT 2F1 30.08.1990 EUTELSAT COM EUTELSAT 2F2 15.01.1991 EUTELSAT COM EUTELSAT 2F3 07.12.1991 EUTELSAT COM EUTELSAT 2F4 09.07.1992 EUTELSAT COM EUTELSAT 2F5 24.01.1994 EUTELSAT COM EUTELSAT 2F6 29.03.1995 EUTELSAT COM HOT BIRD 02 21.11.1996 EUTELSAT COM HOT BIRD 03 02.09.1997 EUTELSAT COM HOT BIRD 04 27.02.1998 EUTELSAT COM...ón geoestacionaria. Satélite de comunicaciones EUTELSAT lanzado con un Ariane 44LP...ía EUTELSAT W2 05.10.1998 EUTELSAT HOT BIRD 05 09.10.1998 EUTELSAT EUTELSAT W3 12.04.1999 EUTELSAT EUTELSAT W4 24.05.2000 EUTELSAT EUTELSAT W1 06.09.2000 EUTELSAT 25.09.2001 EUTELSAT EUTELSAT3 ATLANTIC BIRD 2 EUTELSAT EUTELSAT3 HOT BIRD 06 ATLANTIC BIRD 1 EUTELSAT 21.08.2002 EUTELSAT 28.08.2002 EUTELSAT disponible a bordo... EUTELSAT W5 20.11.2002 EUTELSAT COM HOT BIRD 07 11.12.2002 EUTELSAT COM E-BIRD 1 27.09.2003 EUTELSAT COM EUTELSAT W3A 15.03.2004 EUTELSAT COM HOT BIRD 07A 11.03.2006 EUTELSAT COM HOT BIRD 08 04.08.2006 EUTELSAT COM EUTELSAT W2M 20.12.2008 EUTELSAT COM 15.... También llamado EUTELSAT-W1A. Satélite de comunicaciones EUTELSAT para servicio sobre.... Satélite de comunicaciones de EUTELSAT, para servicio de Internet, construido...€. Satélite de telecomunicaciones de EUTELSAT Alcatel para servicios de televisi....2008 EUTELSAT COM HOT BIRD 10 12.02.2009 EUTELSAT COM EUTELSAT W2A 03.04.2009 EUTELSAT COM EUTELSAT W7 24.11.2009 EUTELSAT COM EUTELSAT W3B 28.10.2010 EUTELSAT COM KA-SAT 26.12.2010 EUTELSAT COM ATLANTIC BIRD 7 24.09.2011 EUTELSAT COM 0,1º de inclinación . Destinado a sustituir al EUTELSAT W2. Vida...-008B. Satélite de telecomunicaciones EUTELSAT para servicio sobre Europa, África... a sustituir al EUTELSAT W1. Satélite de telecomunicaciones EUTELSAT para servicio sobre... EUTELSAT W3C 07.10.2011 EUTELSAT COM EUTELSAT 21B 10.11.2012 EUTELSAT COM EUTELSAT 70B 03.12.2012 EUTELSAT COM EUTELSAT 3D 14.05.2013 EUTELSAT COM EUTELSAT 25B 29.08.2013 EUTELSAT COM EUTELSAT 3B 26.05.2014 EUTELSAT COM EUTELSAT 115 WEST-B 01.03.2015 EUTELSAT COM EUTELSAT 8 WEST-B 20.08.2015 EUTELSAT... a sustituir al EUTELSAT W6 (renumerado 21A). También llamado EUTELSAT W5A. Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicios.... Satélite de comunicaciones de EUTELSAT para servicios de televisión, telefon...én llamado EUTELSAT 25/Es'hail 1. Satélite de comunicaciones de EUTELSAT y la... la empresa mexicana SATMEX-7 de EUTELSAT para servicios de televisión, telefon... nacionales o internacionales, como INTELSAT, INMARSAT, EUTELSAT, PANAMSAT, ASTRA, ASIASAT, IRIDIUM, COMSAT...Дата загрузки: 2016-12-16
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
...-052A OPS 0441 (Vortex 4), i=7.86 Eutelsat W1 2.54E 3.99E Jan 2012... 5.96E Dec 2011 2004-008A Eutelsat W3A 7.01E Dec 2011 2006... Hot Bird 7A KA SAT Eutelsat W2A 9.00E 9.02E 10.06E...-4C GEOSAT-3E EUTELSAT 2-4E MILSTAR 13 USGAE-2 EUTELSAT 3-4E F-SAT-KU2... EUTELSAT 2-7E USMB-6 EUTELSAT 3-7E EUTELSAT-KA-7E EUTELSAT-B1-7E F-SAT-KU2-E-7E EUTELSAT...-8M USGON-2 F-SATDAB-1B EUTELSAT 2-10E EUTELSAT 3-10E MSG-S1 SATCOM-4/10E... ARB ARB ARB EUTELSAT 2-13E EUTELSAT 3-13E EUTELSAT-B1-13E EUTELSAT-KA-13E F-SAT... STATSIONAR-23 EUTELSAT 2-16E EUTELSAT 3-16E F-SAT-KU2-E-16E EUTELSAT-KA-16E EUTELSAT-B1....5E-DR EUTELSAT 2-21.5E ARTEMIS-21.5E-LM EUTELSAT 3-21.5E ARTEMIS-21.5-NAV EUTELSAT 1-5 VOLNA-17... INMARSAT-4 25E EUTELSAT 1-8 EUTELSAT-KA-25.5E EUTELSAT-B1-25.5E EUTELSAT 3-25.5E... 2012 2011-057A 1998-013A Eutelsat W3C Hot Bird 4 15.12E... 2008-065B 2001-005A Sesat Eutelsat W2M Sicral, i=3.53 15.99E... 2011 Dec 2011 1999-018A Eutelsat W3 21.57E Dec 2011... TURKSAT-2B USASAT-55I EUTELSAT 2-33E EUTELSAT 3-33E EUTELSAT-KA-33E SAT-KU3...-11 RST-1 EUTELSAT 2-36E EUTELSAT 3-36E F-SAT-KU3-E-36E EUTELSAT-KA-36E PAKSAT... 2011 2009-065A 2000-028A Eutelsat W7 Eutelsat W4 35.91E 36... EUT EUT IK IK EUTELSAT-E-70.5E EUTELSAT 3-70.5E F-SAT-KU3... STATSIONAR-D5 SADKO-1 2002-051A Eutelsat W5 70.51E Dec 2011 1995...-4 USCSID-E2 USTRO-4 USLL-ATL2 EUTELSAT 3-12.5W F-SAT-KU2-E-12...Дата загрузки: 2016-10-31
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... 1468 NOSS 05 COSMOS 1469 EUTELSAT 1F1 OSCAR 10 KH 9-18... URSS URSS URSS USA URSS EUTELSAT Alemania USA USA URSS USA... GORIZONT 10 COSMOS 1586 GMS-3 EUTELSAT 1F2 TELECOM 1A COSMOS 1587... URSS URSS URSS URSS Japón EUTELSAT Francia URSS URSS URSS URSS... 1679 COSMOS 1680 COSMOS 1681 EUTELSAT 1F3 SPACENET 3 COSMOS 1682 COSMOS... USA URSS URSS URSS URSS EUTELSAT USA URSS URSS URSS URSS... 1881 COSMOS 1882 AUSSAT A3 EUTELSAT 1F4 TRANSIT O-27 TRANSIT O-29... URSS China URSS URSS Australia EUTELSAT USA USA URSS URSS URSS... 1958 PROGRESS 37 COSMOS 1959 EUTELSAT 1F5 INSAT 1C METEOR 3-02... URSS India URSS URSS URSS EUTELSAT India URSS URSS URSS China...-3A COSMOS 2097 COSMOS 2098 EUTELSAT 2F1 SKYNET 4C COSMOS 2099... Bretaña URSS Japón URSS URSS EUTELSAT Gran Bretaña URSS China China... RADUGA 1-02 NATO 4-A PROGRESS M-06 EUTELSAT 2F2 ITALSAT F1 COSMOS 2121... URSS URSS URSS NATO URSS EUTELSAT Italia URSS URSS USA URSS... 2172 COSMOS 2173 USA 73 EUTELSAT 2F3 INMARSAT 2 F3 TELECOM 2A... URSS/Rusia URSS/Rusia USA EUTELSAT INMARSAT Francia URSS/Rusia URSS... NAVSTAR BIIA-14 COSMOS 2196 EUTELSAT 2F4 INSAT 2A COSMOS 2197.../Rusia USA USA URSS/Rusia EUTELSAT India URSS/Rusia URSS/Rusia... DBS 1 THAICOM 1 MOLNIYA 1-87 GALS-1 EUTELSAT 2F5 TURKSAT 1A METEOR 3-06... Tailandia URSS/Rusia URSS/Rusia EUTELSAT Turquía URSS/Rusia Alemania URSS...ógico Comunicaciones 73 BRASILSAT B2 EUTELSAT 2F6 ORBCOMM FM01 ORBCOMM FM02....1995 14.12.1995 Brasil EUTELSAT USA USA USA Israel USA... Liga Árabe Malasia URSS/Rusia EUTELSAT URSS/Rusia INMARSAT USA URSS... USA PANAMSAT USA IRIDIUM IRIDIUM EUTELSAT ESA USA IRIDIUM IRIDIUM IRIDIUM... IRIDIUM IRIDIUM Japón USA COMSAT EUTELSAT INTELSAT URSS/Rusia USA Francia... ORBCOMM-FM28 MOLNIYA 1-91 STEX EUTELSAT W2 SIRIUS 3 HOT BIRD 05... USA USA URSS/Rusia USA EUTELSAT Suecia EUTELSAT USA ESA ESA Brasil... 2E PROGRESS M-41 DSP 19 EUTELSAT W3 GLOBALSTAR MO19 GLOBALSTAR MO42... USA India URSS/Rusia USA EUTELSAT USA USA USA USA USA... 20 NAVSTAR 2R4 SIMSAT 1 SIMSAT 2 EUTELSAT W4 GORIZONT 33 TSX 5 EKSPRESS... ESA/Rusia USA India USA EUTELSAT USA URSS/Rusia USA URSS... USA URSS/Rusia URSS/Rusia EUTELSAT URSS/Rusia USA URSS/Rusia...-F3 RADUGA 1-05 ZY 2 SIRIUS-2 EUTELSAT W1 ASTRA 2B GE 7 NOAA... URSS/Rusia China-Brasil USA EUTELSAT ASTRA USA USA URSS/Rusia...ña Suecia URSS/Rusia USA Japón EUTELSAT USA URSS/Rusia India USA.../Rusia USA USA USA USA EUTELSAT USA USA USA USA USA... 7 FOTON 13 INTEGRAL ZY 2B EUTELSAT W5 ASTRA 1K AL SAT 1 MOZHAYETS.../Rusia URSS/Rusia URSS/Rusia EUTELSAT USA EUTELSAT EUMESAT INTELSAT Japón Jap.../Rusia ESA China EUTELSAT ASTRA Argelia Rusia Alemania USA EUTELSAT Francia Jap... URSS/Rusia USA USA China EUTELSAT India Corea del Sur URSS... DSP 22 MOLNIYA 1T MBSAT EUTELSAT W3A NAVSTAR SVN-59 RADUGA... USA USA URSS/Rusia Japón EUTELSAT USA URSS/Rusia Japón China...ón Japón Japón Liga Árabe España EUTELSAT USA USA Japón Taiwán ASTRA... Italia Varios Corea del Sur EUTELSAT Japón Francia Corea del Sur... CIEL 2 YAOGAN WEIXING-5 HOT BIRD 9 EUTELSAT W2M FY-2E COSMOS 2447... China URSS/Rusia Canadá China EUTELSAT EUTELSAT China URSS/Rusia URSS/Rusia.../Rusia URSS/Rusia Francia Francia EUTELSAT Holanda USA Canadá Experimental o tecnol... RADUGA 1-08 GOCE NAVSTAR 63 EUTELSAT W2A WGS-F2 KWANGMYONGSONG-2 COMPASS....2009 URSS/Rusia ESA USA EUTELSAT USA Corea del Norte China... COSMOS 2455 INTELSAT-IS-14 EUTELSAT W7 IGS OPTICAL 3 INTELSAT-IS.../Rusia China URSS/Rusia INTELSAT EUTELSAT Japón INTELSAT USA China USA... M79 PROGRESS M-08M BSAT 3B EUTELSAT W3B BEIDOU DW6 MERIDIAN M3... USA USA URSS/Rusia Japón EUTELSAT China URSS/Rusia China Italia... USA USA USA China India EUTELSAT Corea del Sur España URSS... 1 COSMOS 2474 INTELSAT-IS-18 EUTELSAT W3C JUGNU MEGHA TROPIQUES SRMSAT... Holanda Japón EUTELSAT USA México China URSS/Rusia INTELSAT EUTELSAT India India... otras aplicaciones Militar Comunicaciones 102 EUTELSAT 21B STAR ONE C3 MERIDIAN... 16 ZHONGXING 12 PLEIADES-HR1B EUTELSAT 70B YAMAL 402 OTV-3 KWANGMYONGSONG....04.2013 26.04.2013 EUTELSAT Brasil URSS/Rusia China China... China USA China China Francia EUTELSAT URSS/Rusia USA Corea del... 11 ESTCUBE-1 PROBA-V VNREDSAT 1A EUTELSAT 3D GPS SVN 66 WGS... TECHEDSAT-3 WGS-6 KOMPSAT 5 NRO-L-65 EUTELSAT 25B GSAT 7 AMOS 4 YAOGAN 17... Turquía China Estonia ESA Vietnam EUTELSAT USA USA India Holanda ESA...ón USA Corea del Sur USA EUTELSAT India Israel China URSS/Rusia... ALOS-2 RISING-2 SOCRATES SPROUT UNIFORM-1 EUTELSAT 3B AEROCUBE 6 ANTELSAT APRIZESAT 10... Japón Japón Japón Japón Japón EUTELSAT USA Uruguay Argentina Argentina Canad... FAJR PROGRESS M-26M BARS-M1 EUTELSAT 115 WEST-B ABS-3A MMS...ón Irán URSS/Rusia URSS/Rusia EUTELSAT China USA USA USA USA... 2B-01 a FLOCK 2B-14 EUTELSAT 8 WEST-B INTELSAT 34 GSAT 6 YAOGAN....09.2015 12.09.2015 EUTELSAT INTELSAT India China INMARSAT USA...