Спутник ДЗЗ. Fengyun 1D. [Редактировать]

Космический аппарат Fengyun 1D является первым из пяти метеорологических спутников, которые Национальная метеослужба КНР планирует вывести на орбиту с 2002 по 2008 гг.Космический аппарат оснащен 10-и канальным радиометром для наблюдения за атмосферой, литосферой и океанами. Получаемая со спутника информация будет использоваться для составления краткосрочных и долгосрочных прогнозов погоды.

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
127431НайтиНайти
2FY-1DНайтиНайти
3Feng-Yun - 1DНайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Тип орбиты - НОО
2Страна оператор(владелец) - Китай
3Страна производитель - Китай
4Тип оператора(владельца) - государственный
5Все спутники ДЗЗ

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг428
2Полезная нагрузка 1xSEM (FY 1 и 3)
3Полезная нагрузка 1xMVISR
4Мощность, Вт256

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1Наклонение, град98.9
2Апогей, км880.1
3Перигей, км856.8
4Период, минут102.2
5Длинный диаметр эллипса, км7239

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2002-024B

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2002-05-15 at 01:50:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xHaiyang 1
3Полезная нагрузка 1xFengyun 1D
4Ракета-носитель 1xВеликий поход 4B

Найдено 51 документов по запросу «Fengyun 1D». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-02-23
Скачать документ
0.08/5
... launched its first weather satellite, Fengyun 1A, in 1988. Since that..., it has launched 10 additional Fengyun (“Wind and Cloud”) satellites of... still operational: Fengyun 1D, 2C, 2D, 2E, and 3A.2 Fengyun 1D is in a polar... clouds, land surfaces, and oceans. Fengyun 2C, 2D, and 2E are... in five channels (“Fengyun Series,” 2010; “UCS Satellite Database”). Fengyun 3A, launched... much more capable than the Fengyun 1 series. It carries a 10-channel... 0.1°F. Two more satellites in the Fengyun 3 series were expected to be... as of July 2010, only Fengyun 3A was in orbit. The... delay are unclear (“Fengyun Series,” 2010; “UCS Satellite Database”). 2 Fengyun 1C, which... also developing a Fengyun 4 series GEO satellite to replace the Fengyun 2 series. Reportedly... 2018 and a third in 2022 (“Fengyun Series,” 2010). Weather satellites have... reportedly plans to use the Fengyun 3 satellites for military weather forecasting... United Sates or other countries (“Fengyun Series,” 2010; “Defense Meteorology Satellite.... China’s Space Capabilities 103 (Beidou 1D) experienced an explosion while transiting... Systems and Industry, May 5, 2010. “Fengyun Series,” Jane’s Space Systems and...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
0/5
... 793 794 98.8 1 1 2002-024B FENGYUN 1D CHINA 850 874 98.8 2002...Дата загрузки: 2016-12-21
Скачать документ
0.05/5
... i 18) oraz z chińskiego satelity FengYun 1D. Do celów informacyjnych wykorzystywane są równie...Дата загрузки: 2016-12-24
Скачать документ
0.07/5
... изображений MVISR полярно-орбитального спутника FengYun-1D // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли...Дата загрузки: 2016-12-25
Скачать документ
0.11/5
... Terra/Aqua, NOAA AVHRR, and Fengyun-1D MVISR sensor systems. It is...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0.05/5
... remote sensing satellite and the Fengyun meteorological satellite. Although China has... a data broadcasting system for its Fengyun meteorological satellites to several member... data from its Gaofen, Ziyuan, Fengyun, and Haiyang satellites to member... Huanjing series of satellites, the Fengyun-3 meteorological satellite, as well as...-03-01 2013 Fengyun-2D Fengyun-2E Fengyun-2F Fengyun-3A Fengyun-3B Fengyun-3C 2013... & Remote Sensing], 2012/6, 12. 68 Fengyun Meteorological Satellites China is the... and launched its first satellite, Fengyun-1A (FY-1A/风云) in 1988..., seven were still functioning.392 Fengyun-1 The Fengyun-1 is China’s first generation... meters.394 Fengyun-2 From 1997 to 2008 China launched six Fengyun-2 satellites into geostationary orbits. The Fengyun-2 satellites monitor... take stereoscopic images of clouds. Fengyun-3 The Fengyun-3 is China’s second generation... irradiation monitor, an Earth radiation “风云三号卫星太原升空” [Fengyun-3 Launches from Taiyuan], 中国航天 [Aerospace China.../NSMC_EN/Channels/100096.html. 397 “风云三号卫星太原升空” [Fengyun-3 Launches from Taiyuan], 中国航天 [Aerospace China.../10, 22. 398 “Overview of Fengyun Meteorological Satellite Programs,” National Satellite... the U.S. GOES-R satellite.402 The Fengyun-4 will feature three-axis stabilization... (Part 1),” 10. 401 “Overview of Fengyun Meteorological Satellite Programs,” National Satellite.../NSMC_EN/Channels/100090.html. 402 “风云三号卫星太原升空” [Fengyun-3 Launches from Taiyuan], 中国航天 [Aerospace China...’s Meteorological Satellites.” 405 “Overview of Fengyun Meteorological Satellite Programs.” 70 with... Beidou-1B Beidou-1C Beidou-1D Beidou-2 Compass-M1 Beidou-2 Compass... (New York: Knopf, 2014). 480 “Fengyun-1C Debris Cloud Remains Hazardous... operation and management of China’s Fengyun meteorological satellites and the processing... lead developer of the LM-1D, LM-1F, LM-2, LM-2C... LEO UNK Fengyun 2D (FY-2D) 12/8/06 GEO 3 Fengyun 2E (FY-2E) 12/23/08 Earth Science GEO 3 Fengyun 2F (FY-2F) 1/12/12 Earth Science GEO 3 Fengyun 3A (FY-3A) 5/27/08 Earth Science LEO 3 Fengyun 3B... Launch Date Satellite GOVERNMENT (CONT.) Fengyun 3C (FY-3C) 9/23/13...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0/5
...), è ñîòðóäíè÷åñòâó â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî ìîíèòîðèíãó âðåäîíîñíîãî öâåòåíèÿ âîäîðîñëåé è íåôòÿíûõ çàãðÿçíåíèé UNEP\NOWPAP\ÑEARAC (Ïðîãðàììà îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ÎÎÍ \ Ïëàí ïî ñåâåðîçàïàäíîé ÷àñòè Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà \ Ï Î Ä Â Î Ä Í Û Å ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ. 2 0 0 6 . ¹ 2 ÈÀÏÓ ÄÂÎ ÐÀÍ Âëàäèâîñòîê Ðåãèîíàëüíûé öåíòð ïî ñïåöèàëüíîìó è ïðèáðåæíîìó ìîíèòîðèíãó). Îñíîâíàÿ öåëü ïåðâîãî ïðîåêòà – ýòî ðàñ÷åò íàäåæíûõ è òî÷íûõ ïîëåé òåìïåðàòóðû ïîâåðõíîñòè îêåàíà 4 ðàçà â äåíü ñ ïðîñòðàíñòâåííûì ðàçðåøåíèåì 1 êì. Êàðòû äîëæíû ðàññ÷èòûâàòüñÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè, ïðè ëþáûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ è ïðîõîäèòü ïîñòîÿííóþ âåðèôèêàöèþ. Íàèëó÷øèìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ èíôðàêðàñíûå èçîáðàæåíèÿ êèëîìåòðîâîãî ðàçðåøåíèÿ. Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè äëÿ ýòîé öåëè èìååò ïåðâîñòåïåííîå çíà÷åíèå. Êëþ÷åâàÿ ïðîáëåìà âòîðîãî ïðîåêòà – òåõíîëîãèè ìîíèòîðèíãà ïîëåé ïëàíêòîíà è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìîíèòîðèíãà âðåäîíîñíîãî öâåòåíèÿ âîäîðîñëåé íà îñíîâå ñïóòíèêîâîé èíôîðìàöèè î öâåòå îêåàíà. Ê îñíîâíûì ðàññ÷èòûâàåìûì ïàðàìåòðàì îòíîñÿòñÿ êîíöåíòðàöèè õëîðîôèëëà, ðàñòâîðåííîãî îðãàíè÷åñêîãî âåùåñòâà è âçâåñè. Ïîÿâëåíèå íîâûõ êèòàéñêèõ ïîëÿðíî-îðáèòàëüíûõ ñïóòíèêîâ «FengYun-1Ñ/1D» ñ ðàäèîìåòðîì MVISR îáåùàëî ñóùåñòâåííî óëó÷øèòü ìîíèòîðèíã áûñòðî ìåíÿþùèõñÿ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé íà ìîðå è íà ñóøå, òàê êàê â îòëè÷èå îò áàçîâîãî èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè (NOAA/AVHRR) êèòàéñêèé ðàäèîìåòð ÌÎÐÑÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÌÅÒÎÄÛ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ íå óñòóïàåò åìó ïî õàðàêòåðèñòèêàì è èìååò ïÿòü äîïîëíèòåëüíûõ êàíàëîâ (äèàïàçîíîâ çîíäèðîâàíèÿ â âèäèìîé îáëàñòè ñïåêòðà). Óñòàíîâëåííûé íà ñïóòíèêàõ FY-1C, FY-1D ðàäèîìåòð ïîñòàâëÿåò èçîáðàæåíèÿ 1,1 êì ðàçðåøåíèÿ è èìååò ôîðìàò êàäðà ïåðåäà÷è äàííûõ, àíàëîãè÷íûé ôîðìàòó äàííûõ ðàäèîìåòðà AVHRR/NOAA...-1C(D) íåäîñòàòî÷íî âû÷èñëÿòü îäèí íàáîð óãëîâ îðèåíòàöèè ïëàòôîðìû ñïóòíèêà (êðåí, òàíãàæ, ðûñêàíüå). Áûëî âûÿñíåíî, ÷òî êîëåáàíèÿ ïëàòôîðìû ìåäëåííûå. Ýòî ïîçâîëÿåò âû÷èñëÿòü íàáîð óãëîâ îðèåíòàöèè äàò÷èêîâ äëÿ èçîáðàæåíèÿ, ñôîðìèðîâàííîãî â òå÷åíèå 3–4 ìèí è îáåñïå÷èâàòü ïèêñåëüíóþ òî÷íîñòè ïðèâÿçêè. ÊÐÎÑÑ-ÊÀËÈÁÐÎÂÊÀ ÈÊ-ÊÀÍÀËΠÑÏÓÒÍÈÊÀ FY-1D Êàëèáðîâêà âèäèìûõ êàíàëîâ ñïóòíèêà FY-1D âûïîëíÿ- åòñÿ ñ ïîìîùüþ ëèíåéíûõ ïðåîáðàçîâàíèé, êîýôôèöèåíòû êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû â [2].  òî æå âðåìÿ ïðîöåäóðà êàëèáðîâêè èíôðàêðàñíûõ êàíàëîâ ñïóòíèêà FY-1D íå îïèñàíà. Íàìè áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ñîçäàíèÿ òàêîé ïðîöåäóðû ñ ïîìîùüþ êðîññ-êàëèáðîâêè ïî äàííûì ñïóòíèêîâ POES NOAA. Ðàññìîòðåíèå ôîðìàòà äàííûõ ñïóòíèêà FY-1D ïîçâîëèëî óñòàíîâèòü, ÷òî â êàæäîì ôðåéìå èñõîäíîãî èçîáðàæåíèÿ FY-1D åñòü äàííûå òåëåìåòðèè, ñîäåðæàùèå îòñ÷åòû ñêàíèðîâàíèÿ ðàäèîìåòðîì êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, îòñ÷åòû ñêàíèðîâàíèÿ ðàäèîìåòðîì âíóòðåííåé ìèøåíè, äîïîëíèòåëüíûå ñëîâà, ñîîòâåòñòâóþùèå âíóòðåííèì äàò÷èêàì (â ò. ÷. äàò÷èêàì òåìïåðàòóðû êîðïóñà ðàäèîìåòðà èëè òåìïåðàòóðû âíóòðåííåé ìèøèíè), à òàêæå ñëîâà ñèíõðîíèçàöèè è ðåçåðâíûå.  ñèëó ñõîæåñòè íàáîðà ïåðåäàâàåìûõ ñïóòíèêîì äàííûõ ñ íàáîðàìè äàííûõ ñïóòíèêîâ POES NOAA, ïðîöåäóðà êàëèáðîâêè äàííûõ ÈÊ-êàíàëîâ FY-1D äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïðîöåäóðå êàëèáðîâêè ÈÊ-êàíàëîâ ðàäèîìåòðîâ AVHRR ñïóòíèêîâ POES...-1D è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì ðàäèàöèîííûõ òåìïåðàòóð 4-ãî êàíàëà ñïóòíèêîâ NOAA. Äëÿ ýòîãî íàäî ñîïîñòàâèòü îòñ÷åòû 4-ãî êàíàëà ñïóòíèêà FY-1D è ñîîòâåòñòâóþùèå èì òåìïåðàòóðû ÷åòâåðòîãî êàíàëà ñïóòíèêà NOAA, ïîñòðîèòü ðåãðåññèþ è ñ å¸ ïîìîùüþ îïðåäåëèòü òåìïåðàòóðó ìèøåíè. Ïðèìåð îïðåäåëåíèÿ òåìïåðàòóðû âíóòðåííåé ìèøåíè ñ ïîìîùüþ ðåãðåññèè, ïîñòðîåííîé ìåæäó îòñ÷åòàìè ñíèìêà FY-1D è ðàäèàöèîííûìè òåìïåðàòóðàìè 4-ãî êàíàëà ñíèìêà POES NOAA, ïðèâåäåí íà ðèñ. 3,à. Îïðåäåëèâ òåìïåðàòóðó âíóòðåííåé ìèøåíè äëÿ äîñòàòî÷íî áîëüøîãî íàáîðà (84 ñíèìêà) ñïóòíèêîâûõ ñíèìêîâ, ìû âîññòàíîâèëè çàâèñèìîñòü ìåæäó îòñ÷åòàìè äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû è òåìïåðàòóðîé âíóòðåííåãî òåïëîãî òåëà (ðèñ. 3,á), Ï Î Ä Â Î Ä Í Û Å ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß È ÐÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ. 2 0 0 6 . ¹ 2 87 ÌÎÐÑÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÑÐÅÄÑÒÂÀ È ÌÅÒÎÄÛ ÏÎÄÂÎÄÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ Ðèñ. 3. Çàâèñèìîñòü òåìïåðàòóðû âíóòðåííåãî òåïëîãî òåëà îò îòñ÷åòîâ äàò÷èêà òåìïåðàòóðû. à –îïðåäåëåíèå òåìïåðàòóðû âíóòðåííåãî òåïëîãî òåëà äëÿ îäíîãî ñíèìêà, á – ïîñòðîåíèå çàâèñèìîñòè ìåæäó îòñ÷åòàìè äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû FY-1D è òåìïåðàòóðîé âíóòðåííåãî òåïëîãî òåëà FY-1D... region. NOWPAP CEARAC, 2005. 273 p. 4. Àëåêñàíèí À.È., Äüÿêîâ Ñ.Å., Ãðîìîâ À.Â., Íàóìêèí Þ.Â. Ôîìèí Å.Â. Îáðàáîòêà è èñïîëüçîâàíèå äàííûõ ïîëÿðíî-îðáèòàëüíûõ ñïóòíèêîâ FengYun // Ñá. òð. Âòîðîé îòêðûòîé Âñåðîñ. êîíô. «Ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû äèñòàíöèîííîãî çîíäèðîâàíèÿ Çåìëè èç êîñìîñà», Ìîñêâà: ÈÊÈ, 2005. Ñ. 66–70. 5. Levin V.A., Alexanin... Processing of Chinese Meteorological Satellites FengYun Data in the Regional Centre...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
0.16/5
... Japan’s MTSAT-1R and China’s Fengyun-2C, both of which are... is also planned to implement Fengyun-2C reception in Perth within... its position at 105° East, Fengyun-2C is very useful for... from China’s Fengyun-1 is also received routinely. NOAA and Fengyun-1 data is... satellites including MTSAT-1R, the Fengyun-1 series, Fengyun-2C, and the NOAA... Ranging Station (TARS) for the Fengyun-2C satellite which is used... generated including level-1c and 1d ATOVS data from AAPP. Raw... LRIT, NOAA HRPT, SeaWIFS, Fengyun-1 CHRPT, Fengyun-2 SVISSR and METOP AHRPT. For... level-1c and level-1d data. The level-1d data is then...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0.08/5
.... (ii) Three Chinese CMA/NSMC FengYun-3 satellites (FY-3A launched in... ozone and related key species. • 1D box model for process studies... Baasandorj, M., E.L. Fleming, C.H. Jackman, and J.B. Burkholder, O(1D) kinetic study of key ozone... coefficients for the reaction of O(1D) with the atmospherically long-lived...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
0.05/5
... LOUTCH-7 EXPRESS-4 EXPRESS-4B TURKSAT-1D TURKSAT-K2 TURKSAT-KX TURKSAT....4 84.6 E C2.35 2006-033A Fengyun 2D, i=2.7 86.9 E C2.36 2011... USA 20 (FLTSATCOM F7),i=14.4 Fengyun 2E, i=2.3 Asiasat 5 99.6 E 99.8 E 100...-066A 2014-046A 2011-069A Fengyun 2E, i=2.3 Asiasat 8 Asiasat 7 104.6 E 105...-002A 2009-046A 2006-034A Fengyun 2F Palapa D Mugunghwa 5 112.1 E 113...-050A 2007056A Astra 1H, i=2.0 Astra 1D, i=6.0 USA 214 (AEHF SV-1)i=1.8 GE... USGGR-3 HISPASAT-2B 30KA HISPASAT-1D KU HISPASAT-1 HISPASAT-2C3 KU... 2002-044A 2010-070A Hispasat 1D Hispasat 1E 30.0 W 30.0 W C1...