Спутник ДЗЗ. JB-3 2. [Редактировать]

Заявленно, что аппарат является гражданским спутником ДЗЗ. По другим источникам является первым военным спутником Китая высокого разрешения.Наиболее часто упоминается в связи со сбором данных о районах бедствий. В октябре 2000 год аКитай официально признаял, что КА является военным. Как отмечается аппарат оснащенн CCD камерами и инфракрасным мультиспектральным сканером, что позволяет идентифицировать объекты от 1 метра до километра. Спутник предположительно имеет разрешение менее 2 метров. 

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1ZY-2B (ZiYuan-2B)НайтиНайти
2China Resource 2НайтиНайти
327550НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - Китай
2Тип оператора(владельца) - военные
3Тип орбиты - НОО
4Страна производитель - Китай
5Все спутники ДЗЗ

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1Наклонение, град97.1
2Апогей, км401.6
3Перигей, км399.0
4Период, минут92.4
5Длинный диаметр эллипса, км6771

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2002-049A

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Оператор CNSA / INPE

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2002-10-27 at 03:17:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xJB-3 2
3Ракета-носитель 1xВеликий поход 4B

Найдено 1000 документов по запросу «JB-3 2». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0.28/5
...:10òýË≥ ÃÈØš èłm äȬð P°Š¯n ?¢ cž£Ð¬ cž£Ð¬ d`P , èjb`£©Xî äË≥ ü©bü≥PUü´¢ ø óý≈ °Š¯n Î 8 äÈ≥ èt ¢ © bü´ü≠ òÓÐ≈ ˛Ãƒü©ïC©ïŠv V`büšØ èâý’®¢ ÃÈä¬ ¢ äȬð P°Š¯n !èjb`£©˚Š˜Å‡ý√XPUü´ ïŠv ¢ b`Ž˚Š˜Cł± òNÓł∞PòNÓł∞P°Š¯n bü≥PUü´¢ ’® © ˙ÔÐ≈ bü’ŠË´d`P ü© ¢ ä√ ^PèjbüÔ®d¢ © büý¯−t˙º ü©^ P òÓÐ≈ °Š¯n üý√ ¢ UüHÁ± °Š¯n ĸý¬ 19 d`Pèłmüµ ¢ šØ èâýÔ®d ³bèÅŠ≈P °Š¯n •Ł◊H≤V` ïC©¢ æ − ä√ £©Pdüð√ ü©½ ø © c˚¥`U ò‰©ôÁ◊ ˛Ãƒü©£´P 9 .èjbÃ`èâýЬ Ž£Š¬Ž˙∫ èâä ð¬P ¢ äÈ≥ èt ¢ ad`˚Á∆ Y˚Š˜C≥ ê ¢ ýv bü≠èt òÃË©ïC©büšØ èâýœtï ®¢ Øš d õŸŁ∞ V˚Š˜CÁ±ŽU TP` ¢ ’® ¢ äÈ≥ èt © PîHÁm ŠòÓÐ≈°Š¯n üý√èj¢ Øš °Š¯ ä≈ Ž£Š¬Ž˙∫ P˚Š˜C≥ V` ïC©¢ Ã√ èâýЬ ¢ .£©ípèm ˛´îävŽd ˛©³bèâä Š¯Å∏P d`P ˛ƒð Ïèå®Ì èj¢ Šâ≠ 20 ø ^P¢ ä√ PîHÁm ³°œ ÃÈ≠ ^P!¢ äÈ≥ èt ¢ © büý¯−t˙º .èjbÃ`èâýЬ ¢ ïC©¢ šØ íઠó®üý√ üý√ ïC©è ®¢ šØ °Š¯ ä≈ Ž£Š¬Ž˙∫P˚Š˜C≥ üœtP...˚Š˜ýv ï−áŠ¯ÅšÆ H≤ Ë©ø © büý¯t`U c˚Š˜C≥ d`P ¢ Ô÷Ł .˛©ïäv ñ≈ÐŽU òÓÐ≈ Y£œ Ðv ê ¢ ŠvP òÓÐ ¢ äÈ”n ïäv èväèå®bè Š≈ ø bè Š≈ °Š¯n 18 .büšØ èšld ˙≤ èiüÔÐ≈ £ð¬ ¢ c˚Š˜C≥ ¢ ø ½ ÃÈØš èłm èvä üšØ ¦ Øš òÆš P˚Š˜ýv ^üÁ± ½ †’Ð≈ ü©óšÆ 32.¢ ¢ a˚˝≥ d`P ¢ èŠvP@a ¾ ü≠ ùð√P` èâþ¯ŠvÐ èvþüÔł∞ ø ¼ © ¼ aèÐv c˚Š˜C≥ d`P èjbÃ` èŁm ìłm ^èðv ¢ aèÐv èÐvèÐv ïC©èjbü’®¢ Ë© © PîHÁm°Š¯n ä√ èå®ê ä√ üý√ ¢ ÃÈ≠ .büšØ PüšØ Ćœýv˙≤èiVèâä H´cž£Ð¬ ]ìÁm c˚Š˜ýv d`P]ìÁm ¢ 30 .èŠâ©ïäv XèÅÿýËšØP èi½aüªU ˛©¢ ŠvP òÓÐ ¢ H ≤ ≥ Šâ≠ ¢ Ô÷Ł üý√ d`P büšØ °Š¯ ä≈ û◊ýË èi¢ ä√ Pü” ®èâþŠ¯Ðv P˚Š˜ýv °Š¯n 19 äȬð P ¢ ]˚∆ £ð¬ bÃ`è−á±ès ü©ïŠvèn˚¥ cd...è ÿý≈ ¢ ø ïp˙∫ ¢ äÈý¬ P°Š¯n ¼ ä√ \üŠ√ 9 †ÊŠÈÁ± ôÁ◊ èáŠ√P üý√ ¢ ½ †”sÎ!èŠvU a Ä PüŁ± ¢ ≤ æ − ø ^P òÓÐ≈ ¼ Øš èvý£©½ ø •Ł◊H≤ °Š¯n ¢ Ô÷Ł óý≈ ¢ ÃÈ≠ ^P °Š¯ ÿý≈H d`P büšØ •ý≈èt ÃÈØš èłm èâä ä¬èŁm ¢ ä√ ôÁ◊ ùŁ±.¢ †ÐÈN◊≤ ¢ ½ aèÐv P˚Š˜C≥ d`P ¢ †ÐÈN◊≤ òÆš ¢ H≤ ≈ aè ¢ ø •Ł◊≤ üŁ± ¢ Ô÷Ł ýÈ’®büŠÈ©èáŠ√Póý≈H ˙Ôð≈ ¢ ˚šlèq £ð¬ ^ P ü©UüHÁ± °Š¯n d`P èjc£©½ †ÐÈN◊≤ ¢ šØ èvý£© ¢ šØ è匊vU òÓÐ ü©¼ šØ è匊vU ¢ Ðv ä√ ^P¢ ý≈H Æ äÈð¬ P d`P èjb`£©½ ø ^P °Š¯n d`P èjb`£© °Š¯n ïC©¢ ˚šlèq £ð¬ ^P üœ †ÐÈN◊≤ ¢ aèÐv °Š¯Åš ïC©üšØ šØ °Š¯ ä≈ ³°Š¯àŠ√ °Š¯ ÿ èŠâ©10 ?Ã`èå®Uü©¼ ðv@P¢ ý≈H Øš °Š¯n •Ł◊≤ ¼ Í.èjb`£© büšØ è|ł± ï ®°Š¯ ÿ °Š¯n •ł◊H®üŁ± .¢ aèÐv d`PbüšØ °Š¯n ¼ aèÐv ä√ PUü’Š≈ ĸý¬22 ø ]˙π Y˚Š˜C≥ V` Øš °Š¯n •Ł◊≤ ¼ îäv`PîÁm cPÎ è ®( °Š¯ ä≈ ½ aüŠ√£œtP...°Š¯n ³bèÅæ@P¢ ä√ ù≠üð√ ĸý¬ Vè−tUèÐvÎ 2 .èŠâ©\`˚−¥ èâä ’®d`P èŠv èåþ≈P •ý≈èšl èâä ð¬P ¢ ä√ büŠ√Uü’Š≈ £ð¬ ½ aènPŽ£≠P ³°Ł±! èðvN£´P ³bP °Š¯n ¢ ù≠èvä £ð¬ •Ł◊H≤ ¢ šØ ˛©¦ ÿ÷ æ ËŠ¯Éä√ ø P °Š¯n d`P èjb`U ÄaPüŁ± èi½ ^üÁ± òäËð¬P¢ èjbüÔŁ òÐ ¦ aènPŽ£≠P äÈ≥ èt ¢ © ¼ 3 .èjb`£©¦ ùŠ¯ðv ¢ aP@³WP@\èsU èâä ð¬P UüÁ± °Š¯n ïC© ø ³Wd... d`P¢ Øš d ]ü¡ü≥ £ð¬ ïÐvü›äÈ≥ ¢ ÃÈ≠ ³bPH .èj¢ Øš òýË’®£Š¬£◊ý≈ ïC©èኯŁm 13 .°Š¯ ä≈ ¢ ø bü≥èi¢ © büþÈŠ¯Ðv °Š¯nÎïC©¢ ä√ ø ÄaüÁ·Š√¢ ø \üŠ√ £—n˛©½ †ÐÈN◊≤ üý√ ¢ *Í.½ a˙‚ä√ ¢ Øš òºèÉä√P ¢ © PîHÁm èŠâ©?°Š¯ ®èŠâ©óšÆ ùð√ 14 ?¢ Ð√ bèšl ¢ Øš èâý’®¢ ø Mòæü≥ V`ïC©büŠÈ©.°Š¯ ä≈ Ž£´˚šl 15 ò‰©ùŁ± °Š¯n ÎïC©¢ ä√ £©ó∞dòÓÐ≈ £ð¬ ^£ý¬ £ð¬ ùŁ±d`Pèjb`£©ó∞d£ð¬ ^Pèjbüł± üµ ˛©¢ ò¿ìÁmP ïŠv ùð√ 16 *Í.èjbÃ`èå®^£ý¬ £ð¬ ^IP ¢ šØ düfläÈ≥ èväèå® äË≥ ≠ ä√ © ≠ P` ¢ ä√ £©ó∞d ïCœ~Ðv¢ P` ¢£ VUPdP ïäv ¦ ù−µü© ¢ šØ ˚ı◊ £ð¬ ¢ ´ °Š¯Ãvì ®¢ þȯŠvÐ ¢ © PîHÁm VîävŽd V`ïC— Í.¢ Łm òæPüšØ °Š¯ ä≈ ä√ °Š¯n΢ Øš èŠâ´è ®¢ ø ³büª˙º°Š¯n £Š¬£◊ý≈ ïC©büŠÈ©17... òÓÐ W`Hd üý√ b`£©èrU °Š¯n ³bèÐvŽd ïävèj íઠY˚Š˜C≥ £—n.¢ H≤ Øš dèi¢ √Ð ø W`dòäËð¬P°Š¯n ?¢ ÃÈØš èłm èv䣩èŠâ©¢ Ô÷Ł ˙Ôð≈ üý√ 15 .¢ ¢ ø íઠòäˬðP d`P .èjb`£©èrU òÆš W`d òäˬðP °Š¯n .èjb`£©èrU òÓÐ≈ ¢ ø íઠòäËð¬P°Š¯n d`PèjbÃ`èj¢ ø PîHÁm óý≈H ĆŁ± 16 .èjbÃ`èjòÓÐ≈ ¢ ½ ≥îmÁ ˛©b`à èኯ~iü©büýÈŸ‡√ä ˛äƒèm`dH Ã`è}≠ °Š¯n † © ½ òÓÐ≈ ˛©büýÈŸ‡ä√ ˛äƒèm`Hd d`P üäÈЬ ĸ≠èq ¢ †ÐNÈ◊H≤ © PîHÁm ¢ ø düπ ò∂ü›Á± üÔN®d ù ¦šØPüÁ± ˛© XèÁÖŠÈ𬠢 14 Øš èvý£©°Š¯ývèÐv °Š¯n ³bèÐvŽd ïävèj¢ √Ð üŁ± ïC©büŠÈ©2 `£©½ V` ¢ aN...èÅšÆ Ä†Ł± †Á◊æ ½ YdPîŠâЬ óšÆ¢ ä√ óšÆ 6 .¢ äÈð¬ P¢ ø ˛´Ž˚Š˜C©èðv òäËð¬P èŠâ©˚šlèq òšÆ XUèÁm èiPîHÁm ü©¼ aP@¢ œäv P d`P, èjbüšØd •ý≈èt ¢ © ³bP°Š¯nÎ , èjbü”łm •ý≈èt ¢ ´ büšØ Rü≠ c˚Š˜C≥ V`d`P,èjbüšØ PîHÁm èi³bP °Š¯n Í¢ 12-11: 26dèÐâ±P fl...üšØ è £©^üÂ◊≤ üšØ ê HÁm t Šv˚−¥°Š¯n íÁÉ ¢ vý ≈ ÓÐ ¯ ¯ ≥ n ¿ ý≈ ¥ − ˜ C ± Ł ¸ ` ^IP • èt c˚Š °Š n íÁÉΩ óý≈H îŠâ¡ °Š ïCœ Ðâ üšØ ê Šv˚ ò ½ © Y˚ИCÁ± ¦ c˚Š˜C≥ óý≈H °Š¯n ½ aüÐÈÞ¬ d`P VU ÄaPüŁ± ¢ ^üÁ± d`P èåý≈ °Š¯n äÈÔŒvŠU ü©óý≈H °Š¯n ïC©¢ aèÐv PîHÁm 8 . üšØ •ý≈èt òäËý¯C©˛©¢ šØ èâýä¬èŁm ¼ 310 ø óý≈H èŠv bü”n ¢ ø óý≈H £©@P ^èðv û”ÖýÈ≥ cdè ÿý≈H °Š¯n büšØd d`U ¢ ä√ óý≈H ïC©èjbüšØèłm èâä ä¯t °Š¯n èjb`£©îäâÂð√ èâä ä¯Ht °Š¯ývèÐv òÓł∞P ïà„ýÈ≥ ¢ ÃÈ≠ ¢ © îÉÁ≥ ø bü−Â−øü©ïäâœÅ≤ ˚šl d`P üšØ cž˙Ô®[üÐÈÁ›≥ ¢ ü©³bèÅŠ≈P ¢ 5:2-17:1 büŠÈ¯ðIN~sI ýȬŠ U ý√ £©½ ø ñËŠ ≥ \üŠ√ V` ïC©°Š¯šl ¢ ýÈä¬ èŁm V` °Š¯šl ¢ †ÐÈ◊≤ ¢ ïC©°Š¯šl ¢ © Y˚ИCÁ± ¦ ä√ PîHÁm ä√ £©òšÆUÄaP...üŁ± ˛©ó“Šâ Y˚¥`HU d`P òÓý≈ ˛©Ä†−Š√ UèŠâä¯Ðv ò“ ð≈ ¢ ∞ òþËÔł ˛©ûŠÈÁª °Š¬üł◊ä≈èðv 20 .˛©U˙H≤Žd òÓý≈üł± ˛©Â\P£ł± Ć−ø Y˚˝Š¯ýv 3:22-6:21ïÜø−è|≥H ø ½ ˚šl ¢ aèŠâ± ïÅ−‰ł± °Š¯n è ýËä¬P d`P ePîýâЬP .büšØ è}ŠÈ≥`P d`P èÜ≠P òÆš °Š¯n ø èŠâ𬠆‚≥ ü©¢ c£©ípèm ñýËΩ ˛Ãƒü©üŁ± d`P 7 .èjb`U ˛äƒèðv ½ ø P ”n •ł◊H®Ä†ø ¢ .èjüšØ èâþŠ¯Ðv P˚Š˜C≥ V`d`PèjbüšØ PîHÁm èi^P°Š¯n d`Pèj¢ Šâ≠ 8 ä√ £©Xèiê √Ð d`P °Š¯šl Qüð√džU Rü≠ üŁ± ³°œ ¢ ävèŠâÔÐ≈ °Š¯šl ³bèÅŠ≈P ¢ ä√ £©½ ≠ P` ¢ aUèÐ⪠˛©½ ¸Ð¬H , £´`UèŁm ,dèiXP£± ò‰ä¯Łm d`P ˛äƒüÁ± ¢ ≠ P` Š√ P.°Š¯šl ¢ þ√ üÔŁ∞ d`P¢ °Š¬üä√ d`P ˛©VŽd`˚Š˜s °Š¬üÔþ≈@Pd`P ˛©˙ÔýËð¬ c˚ˆäËø °Š¬üý√èt ˛©íÖ≠èi ê yîâä ´˛ÃƒüšØ òýË”Łm ïC— Łm ˛©bü´ü≠ XèÅý≈ ¢ ≈ Øš ½ Øš °Š¯n íŠâÔŁ∞ ˛© .˛©½ aNü¡èŠv°Š¬üšØdèÐv d`P˛©ò“Ðâä¯t °Š¬üšØdèŠâ´˛©òäËŸŠ °Š¬üµU˛©îŁm£Ð¬Žd Í.¢ aü≥ Y˚¥`UïŠv ¢ Ôý≈ ¢ © büŠÈý¬ü≥ Vd...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.45/5
....2: Is this mourning? I like it. JB: All the women? Why? W3... mourning? W7.1: It‘s the shawl. JB: What about the shawl? W7... fringe up toward the face.) JB: Maybe they don‘t have enough... responses to what it represents. JB: What if I don‘t know you... ―that lady, she has a mourning.‖ JB: If I didn‘t know you, when...‘t wearing it right? W7.2: No/ JB: Sitting on the floor is... on the floor or a mattress. JB: Other than that you never... pictures of the coffee ceremony? JB: You don‘t like those pictures? W2.4: No I don‘t like. JB: What would be a nice picture... of a woman in a coffee ceremony) JB: Okay so when you have... like? W2.4: Typically. Maybe. Yeah! JB: You wear traditional clothing? W2....4: The incense burning, looking nice. JB: These women don‘t look nice... makes you drink the coffee. JB: When you have a coffee ceremony... talked to you about that? JB: Why? W1.2: I just wonder. Does....2: These people are very poor. JB: Yes. Very poor. W1.1: Do... the focus group the following: JB: Is that okay (for her.../ W1.2: That‘s not true! 96 JB: She‘s going to Tigray region... she‘s Muslim it‘s more strict. JB: It must have been a bad situation? W1.1: Where‘s her home? JB: Tigray/ W1.1: Where is this? (the photograph) JB: Dera/ W1.2: Her husband brought...‘s not a coffee ceremony? All: No. JB: No jebena means no coffee... she‘s drinking from this one. JB: So it doesn‘t feel like... one! W7.1: Everybody! I asked them/ JB: You all agree that if... a male grind the coffee beans. JB: Can a man do it? (prepare... would even know the process? JB: Have you ever seen a boy... it? W1.2: That‘s so weird! JB: Let me show you something... looks photoshopped to me! Laughs JB: Really? So that surprises you... do. You didn‘t Photoshop this? JB: No. I took this photo. He... a girl with short hair/ Laughs JB: What does it tell you... the boy grinding the coffee. JB: Have you ever seen a boy... that? W2.1: Yeah! It‘s okay/ JB: I showed it to girls the... boys do that/ JB: Yeah/ W2.1: I think so/ JB: Do boys or... older female, especially his mother. JB: Do men make coffee? W3... or respect to his mother. JB: What about this picture? W7... a male child can do it. JB: After that. Will a man prepare... coffee so he prepares everything. JB: As a young boy. Not as... her husband have embraced. 124 JB: Are you happy here? W5... through her mother‘s remembered past. JB: What would a rural woman in.... There‘s always time for coffee. JB: You know, here we‘re... these mutually agreed upon practices. JB: Did she like being here... and a truer reflection of culture: JB: Can you drink alone? W1.2: No/ W1.1: Not really. No/ JB: Why? W1.2: It‘s bad/ W1... herself? No one was coming? JB: Yeah/ W1.2: That surprises me... normal/ W1.1: It‘s a social event/ JB: Was she waiting? 130 W1... much in the following excerpt: JB: So for an Ethiopian, it... drinking coffee alone as follows: JB: Will you drink coffee alone... tell you a solution. You know? JB: Oh/ W7.3: There is really... gather consistently in coffee circles. JB: So will you tell me.... You are so lucky‖. Laughs JB: Were they really eaten by... kids got eaten by crocodiles! JB: Will you tell that story... with it but I want a husband. JB: You wish you‘d never heard... feminism? W1.2: Sometimes no/ 154 JB: Do you feel like you... American? W1.2: Um. (long pause) JB: Hard question? W1.2: Nobody says... from and I don‘t want that/ JB: You understood that as a little.... I understood the hierarchy. Oh yeah/ JB: Interesting. In this excerpt, the... navigate other aspects of cooking. JB: How did you learn to... watching it all my life! JB: From watching? No one taught.../ W2.3: Is the harder one. JB: Chicken is harder? You start....3: Yeah. I was 14 or 13/ JB: When you started cooking for... (laughter) yeah I guess (Amharic)/ Laughter JB: What did you say? 171... hum . . . and not really care/ JB: You seem interested/ 177 W1... marriage of her daughters: 179 JB: Will they marry Ethiopian men... daughter learning to prepare buna. JB: Will you teach your daughters... school so I encourage them more/ JB: When you were raising her...: W7.2: Are you married, Jennifer? JB: No/ W7.3: Ohhhh. I‘m going to... she started knocking the door. JB: Even though she didn‘t know... a woman when I asked about beauty. JB: What is a beautiful Ethiopian woman? W9.1: For example, me! JB: You all agree? W9.2: Oh..., and your view of helping/ JB: What about hair? (She takes.... This is beautiful. Laughter 195 JB: The nose? W9.3: My nose.... The house mostly. Mmmm . . . (Amharic) JB: Do you agree with that... the definition for a godly women? JB: God-fearing? W2.4: That too... each other. Helping each other. JB: Is it different? W2.4: Here..., coffee, everything is the same! JB: Is it easier in America... water over his hands. (laughter) JB: He comes here and suddenly.... Everything. Care for the child. JB: What does it mean to... making a presentation to her class. JB: What about the way they..., the women responded as follows. JB: What does it mean to... her? What‘s wrong with me? JB: Because you care? W7.2: That... should make a good social contribution. JB: Is it the same being... on myself. That‘s what I love. JB: You love that? W5.3: Oh...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.36/5
...! AE! J@RZ! B>JE?! F?FI?L! EBDB?E³D@C! @JB! KLA:DB?! KRDA@BAVVE³X>AW...>?C! &,7 -/*4%2!J@!%KLAR!^c+!=cc_+!A@!JLC?L!BJ+!DFJ@Y!JB>?L! B>A@YE+! ´?@EHL?! D! E?WHL?! D@C! EBDIR?! ?@:ALJ...:?! %KK?RRD@BE·! BJLB! WRDAFE;! -JB>A@Y! A@! B>?! '?@?LDR! 8J@:?@BAJ@! JL! B>?! *(3%! EHYY...?C! VJL! A@! B>?! '?@?LDR! 8J@:?@BAJ@;µU;! ,@C??C+!DE!@JB?C!DIJ:?+!B>?!*(3%!?\KRAWABRZ!KLJ:AC?E! B>DB...!AFFH@ABZ;!4>?!KLJ:AEAJ@!WJHRC!@JB! I?! D@Z! WR?DL?L;! 4>?! XJLC! ´?\W?KBµ! AE...?EE! XDA:?L;! *?WBAJ@! =! CJ?E! @JB! DCFAB! JV! D@Z! JB>?L! ?\W?KBAJ@E! JL! KL?WJ@CABAJ@E+! AB! CJ?E! @JB! WLJEE7L?V?L?@W?! JB>?L! E?WBAJ@E! JV! B>?! BL?DBZ+! D@C! AB! CJ?E! @JB! WJ@BDA@! D@Z! WD:?DBE;! ,B! B>?L?VJL...;µ!==!/;*;8;! N!=MMDTIU;! %RB>JHY>! B>?! 8JHLB! >DE! @JB! LHR?C! J@! X>?B>?L! B>AE! AFFH@ABZ! AE...=7P^+! DE! AE! B>?! WDE?! >?L?;! 4>?! ,(,%! CJ?E! @JB! F?@7 BAJ@!D@Z!L?lHAL?F?@B!B>DB!D@!A@B?L@DBAJ@DR...@V?LL?C!HKJ@!B>?!/-!IZ!*?WBAJ@!=!AE! @JB!WJ@CABAJ@?C!HKJ@!WJFKRAD@W?!XAB...! D! KDLBZ;µ! '?@?LDR! 8J@7 :?@BAJ@+! DLB;! .,,,+! N!=S;! -JB>A@Y! A@! *?WBAJ@! =STDU! EBDB?E+!?AB>?L!?\KRAWABRZ...@:?LE?RZ+!*?WBAJ@!=STDU!AE!@JB!?:?@! L?V?L?@W?C!A@!*?WBAJ@!=+!R?B!DRJ@?!RAEB?C!DE!D!KL...+!A@!DKKRZA@Y!B>?!=7>#?.C?7 WAEAJ@!BJ!B>?!A@EBD@B!WDE?+!@JB?C!B>DB!B>?!RD@YHDY?!A@! *?WBAJ@!=S! FDZ...?! JV! B>?! XJLC! ´E>DRRµ! A@! E?WBAJ@! =S! WD@@JB! VDALRZ! I?! L?DC! BJ! J:?LLAC?! B>?! WR...! JV! B>?! j'?@?LDRk! 8J@:?@7 BAJ@! CJ?E! @JB! WJ@BDA@! D@Z! RD@YHDY?! ?VV...! 1AEEJ@·E! WRDAFE+! EHW>! D! VDARHL?! CJ?E!@JB!WJ@EBABHB?!B>?!?lHA:DR?@B!JV...@ABZ;! %@! ?\KL?EE! XDA:?L! FDZ! @JB! I?! A@7 V?LL?C!VLJF!WJ@CHWB;µU;!4>?L?VJL...@WBAJ@+!DE!B>?!8JHLB·E!C?WAEAJ@!CAC!@JB!BHL@!J@! B>?!?\AEB?@W?!JV!D@!DRB?L@DBA...?! AE! EAFARDLRZ! ALL?R?:D@B;! 4>?! =7>#?. C?WAEAJ@! CAC! @JB! KHLKJLB! BJ! L?DC! B>?! AFFH@ABZ...:DB?! RABAYD@BE;! 4>AE!AE! @JB! B>?! WDE?;! %E! CAEWHEE?C!A@!FJL?!C?BDAR!$%'7#.A@!6JA...@VALFE!B>DB!B>?!/-·E!AFFH@ABZ!AE!@JB!WJ@BA@Y?@B! J@!X>?B>?L!JL!>JX!AB...@·Ek! CLDVBA@Y! >AE7 BJLZ!;!;!;!CJ?E!@JB+!DE!6RDA@BAVVE!DLYH?+!A@CAWDB...?!AFFH@ABZ;! %KK?RRD@BE! >D:?! @JB! AC?@BAVA?C! D@ZB>A@Y! A@! B>?! CLDVBA@Y! >AEBJLZ...! Pi! TlHJBA@Y! %7=c^! d!OU;! -JB!J@RZ!CJ!B>?E?!KDEEDY?E!@JB!DCCL?EE!B>?!AFFH@ABZ...?E!8J@:?@BAJ@µU;! 4>?! /@AB?C! *BDB?E! AE! @JB! D! KDLBZ! BJ! B>?! *K?WADRA]?C! %Y?@WA?E!8J...!XJHRC!I?!DILJYDB?C!AV!B>?!/-!CJ?E!@JB!WJFKRZ! XAB>!D@JB>?L!KLJ:AEAJ@!JV!B>?!'?@?LDR...!6LA:AR?Y?E!D@C! ,FFH@ABA?E! JV! H''$8$#"(j+kµ! D@C! @JB! B>?! /-! ABE?RV;! %7 ^c=! DLB;! M! T?FK>DEAE...+! B>?! CLDVB! JV! B>DB! E?WBAJ@! EDAC! @JB>A@Y! DIJHB! D@Z! KL?7 WJ@CABAJ@E! BJ...?WBRZ! >?RC+! (,,. *%.i+! B>?! CLDVBA@Y! >AEBJLZ! CJ?E! @JB! L?VR?WB! D@Z!A@B?@B!BJ!FDG?!B>?!/-·E!AFFH...! B>?! WJ@BLDLZ+! B>?! JKA@7 AJ@E! JV! JB>?L! F?FI?L! EBDB?E! BJ! B>?! '?@?LDR! 8J...?E!L?RA?C!HKJ@!B>?!:DLAJHE!*B$8$.MC) 7$#,!DL?!@JB!BJ!B>?!WJ@BLDLZ;!&D@Z!JV!B>?E?!WDE?E!WJ@7 W?L@!JLYD@A]DBAJ@E!JB>?L!B>D@!B>?!/-+!(,,."JWG?B!-J;! i_7^+!1LA?V!JV!,@B?L@DBAJ...!5HRZ!=+!PSO_+!I?WDHE?! 3LD@W?! CAC! @JB! I?WJF?! D! KDLBZ! BJ! B>?! *K?WADRA]?C! %Y?@WA...'2&*%9":$<3%,;%)6 =P! ! B>?!,;);(;!D@C!,BDRZb!,BDRZ+!DB!B>?!BAF?+!XDE!@JB!D!KDL7 BZ!BJ!B>?!*K?WADRA]?C!%Y?@WA...@ABA?E! DL?! KJEE?EE?C! IZ! JB>?L! A@B?L@DBAJ@DR!JLYD@A]DBAJ@E+!B>?!j'?@?LDR...?C!HKJ@!IZ!*B$8$+! B>?! AFFH@ABZ! JV! JB>?L! A@B?L@DBAJ@DR! JLYD@A]DBAJ@E! XDE...@! BJ! AFFH@ABZ+! B>?! /-! @J@?B>?R?EE! WD@@JB! A@:JG?! B>?! KLJB?WBAJ@E! JV! *?WBAJ...! IZ! J@?! KDLBZ! ?\WHE?E! K?LVJLFD@W?! IZ!B>?!JB>?L!KDLBA?E;µ!%K;!1L;!DB!^Q;!0?B!B>AE!KLA...!%KK?RRD@BE+! DE! B>?Z! DL?! @JB! KDLBA?E! BJ! B>?! L?R?:D@B! BL?DBA?E;! 4>?! JIRAYDBAJ...?!DYL??F?@BE;!,B! AE!B>JE?!KDLBA?E+!D@C!@JB!%KK?RRD@BE+!B>DB!>D:?!D!LAY...>?L!B>?!'?@?LDR!8J@7 :?@BAJ@!JL!B>?!*(3%+!B>?Z!FDZ!@JB!A@C?K?@C?@BRZ!DE7 E?LB!D@!DRR?Y?C!IL...! D@C! JIRAYDBAJ@E! I?BX??@! *BDB?E7KDLBA?E! D@C! Y?@?LDRRZ! @JB! I?BX??@! EBDB?E! D@C! A@CA:ACHDRE+! @JBXAB...! XAB>! DRR! B>AE! B>?! [HCAWADR! WJHLBE! >D:?! @JB>A@Y!BJ!CJ!D@C!WD@!YA:?!@J!L?CL...<1==DG$LB@Q1A$%?1@<$,CCF;@2G$ 4>?! /-! D@C! &,-/*4%2! >D:?! @JB! ?\KL?EERZ! XDA:?C! B>?AL! AFFH...!ZJH!B>DB!B>?! /@AB?C! -DBAJ@E! >DE! @JB! XDA:?C! D@C! AE! ?\KL?EERZ! FDA...! XAB>! L?EK?WB! BJ! B>?! WRDAFE! A@!jB>?!A@EBD@Bk!8JFKRDA@B;µ!%7P^c;!4>?!/-!L?DEE...@ABZ+! ?\KL?EE! XDA:?L+! >DE! @JB! I??@! F?B+! B>?! WRDAFE! DYDA@EB! B>?! /-! D@C! &,7 -/*4%2!X?L?!B>?L?VJL?!KLJK...?C! *BDB?E³XAB>! D! V?X! ?\W?KBAJ@E! B>DB! CJ! @JB! DKKRZ! BJ! B>AE! WDE?;! 4,,. $01...!IDEAE!DE!X?RR;!1?WDHE?!B>?!/-!>DE!@JB! XDA:?C+! IHB! LDB>?L! >DE! ?\KL...! BJ! ?\W?K7 BAJ@E! B>DB! CJ! @JB! DKKRZ! A@! B>AE! WDE?+! ´WHLL?@B! CAKRJ7...!AE!DIEJRHB?+!AB!AE!@?W?EEDLARZ!@JB! WJ@BA@Y?@B!J@!B>?!/-·E!KLJ:AEAJ@!JV...! _M;! %KK?RRD@BE·!JB>?L!WABDBAJ@E!DL?!EAFARDLRZ!@JB!J@!KJA@B+! DE! @?AB...?C! AFFH@ABA?E! JV! J@?! EJLB! JL! D@7 JB>?L! >D:?! ?\AEB?C! EA@W?! X?RR! I?VJL?! B>?! VLDFA...! B>?! BAF?! JV! LDBAVAWDBAJ@µ! D@C! ´B>?L?7 VJL?! WD@@JB! B>?FE?R:?E! :AJRDB?! B>?! 8J@EBABHBAJ@;µ! "JWG...;µU+! DB!Pi;! 4>AE!8JHLB!E>JHRC!@JB!L?:AEAB!ABE!>JRCA@Y!A@!=7>#?+! X>AW>! WJLL...!T=C! 8AL;! PSi_U;! %RB>JHY>! B>?! /-! AE! @JB! D! EJ:?L?AY@+! B>?! /-! WJ@EAEBE! JV...?L+! *B$8$·E! DLYHF?@B! XJHRC! H@C?LFA@?! B>?! AFFH@ABA?E! @JB! [HEB! JV! B>?! /-+! IHB! JV! ?:?LZ...Дата загрузки: 2017-04-08
Скачать документ
Скачать текст
0.83/5
... группы, номера которых составляют подмножество JB ⊂ {1, 2, ..., n} всех номеров переменных задачи, в дальнейшем... с соответствующими коэффициентами ai,jk i = 1, 2, ..., m; k = 1, 2, ..., m; jk ∈ JB при базисных переменных, выбранных на..., что набор переменных xi = βi ; i ∈ JB ; и xi = 0; i ∈ / JB составляют опорный или базисный план... матрицы B коэффициентов при переменных xi ; i ∈ JB совпадает с рангом матрицы A Определение B.1.5 Базисом... векторов Aj1 , Aj2 , ..., Ajm jk ∈ JB , который включает в себя все векторы... → max; (B.22) α0,k xk = β0 ; (B.23) i = 1, 2, ..., m; ji ∈ JB ; (B.24) xj ≥ 0; (B.25) x0 + k∈J / B xji... рассчитаны по формулам: p=m α0,k = −ck + k∈ / JB ; (B.26) i = 1, 2, ..., m; k ∈ / JB ; (B.27) yp ap,k p=1 p=m αi,k = bi,p ap... βi ≥ 0; i = (1, 2, ..., m), тогда набор переменных: xi = βi ; i ∈ JB ; и xi = 0; i∈ / JB представляет собой допустимый базисный план... B. Таблица B.1. Симплекс таблица. C(B) JB β Обратная матрица As s ∈ / JB α s s ∈ / JB z β0 y1 y2 ... cj1 j1... контроля правильности проводимых расчетов. Коэффициенты −α0,k k∈ / JB в формуле (B.23) определяют прирост значения... счет увеличения свободной переменной с номером k∈ / JB . Если оказалось, что все коэффициенты α0,k ≥ 0; k∈ / JB , это значит , что при росте ..., задано множество номеров базисных переменных JB , а нетривиальные ограничения задачи и выражение для.... стр. 277 Математическое программирование. α0,k ≥ 0, Глава B. ∀k∈ / JB , то полученный базисный план является... либо из них, например с номером s ∈ / JB 0; и просматриваются элементы αi,s • Если все коэффициенты... либо значений номеров i ∈ JB αi,s > 0, то ищется такой номер p ∈ JB для которого βp,s = min αp,s αi,s >0;i∈JB βi,s αi,s (B.30) и осуществляется переход к новому... переменных переменная с номером p ∈ JB заменяется на переменную с номером s ∈ / JB 2. Далее пересчитываются коэффициенты... (B.23) и (B.24) по следующим формулам:  αp,j  α ˆ p,j = αp,s ; j = 1, 2, ..., n;     α αp,j  α ˆ k,j = αk,j − k,s k ∈ JB , k = p, αp,s α αp,j  α ˆ 0,j = α0,j − 0,s j = 1, 2, ..., n;  αp,s     βˆk = βk − βs βp k = 0, 1, ..., m; αp,s j = 1, 2, ..., n (B.31) 3. Результаты расчетов пункта 1 и 2 записываются... таблица для поиска допустимого плана. C(B) JB z − β / JB / JB α s s ∈ Обратная матрица As s ∈ i=m i=1 bi −1 −1 ... −1 cs... задачи. Начальная Симплекс таблица. Итерация 1. C(B) JB z β Обратная матрица A4 α4 −14 −1 −1 −1 0 −7 −1 6 4 1 0 0 6 6 −1 7 1 0 1 0 1 1 −1 8 9 0 0 1 0 0 Л.К. Суровцов... с номером 4 следует включить в список базисных N (B) = JB . Для того, чтобы найти переменную..., что из списка базисных переменных JB следует вывести переменную с номером k1... плана задачи. Симплекс таблица. Итерация 2 C(B) JB β Обратная матрица A1 α1 z −9, 333 0, 166... с номером 1 следует включить в список базисных N (B) = JB . Для того, чтобы найти переменную..., что из списка базисных переменных JB следует вывести переменную с номером k2... плана задачи. Симплекс таблица. Итерация 3 C(B) JB z β Обратная матрица −8, 882 −0, 059 A3... с номером 3 следует включить в список базисных JB . Для того, чтобы найти переменную..., что из списка базисных переменных JB следует вывести переменную с номером k2.... Симплекс таблица. Итерация 4 Обратная матрица C(B) JB β z 0 0, 000 0 4 0, 261 0, 174 0 1 0, 793 −0, 054... итерации симплекс метода в список базисных JB нужно ввести переменную с номером 2 и из... плана задачи. Симплекс таблица. Итерация 6 C(B) JB β Обратная матрица z 2, 597 −0, 684 −2 4 0, 261... B.42 показывает, что в список базисных JB нужно ввести переменную с номером 2 α0,2 < 0 и из... B. α0,5 = 1, 58 > 0 для всех свободных переменных k ∈ / JB = {2, 1, 3} k ∈ {1, 2, 3, 4, 5} положительны. Отсюда, следует что найденный...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.23/5
... system R Accessories 38 R Junction box JB-82 45 Cold applied connection...-2.5-PI-NH 74 Junction box JB-EX-20 75 Junction box JB-EX-21 77 Electrical connection ... with light Accessories Conduit drain 3/4” JB-DRAIN-PLUg-3/4IN (prevents condensate...-L-E (shown with light) JBM-100-A JB M-1 00-A ® R JBM-100-A JBM-100...-000 (2.5 kg) Accessories Conduit drain 3/4” JB-DRAIN-PLUg-3/4IN (prevents condensate... Rev.10 03/06 44 JB-82 R Junction box For pipe... to the rail mounted terminals. JB D N on N ich ot e t o p u p as n e t n o er... n ff ed si n o en n -8 2 The JB-82 is a standard, non-haz... with Raychem selfregulating heating cables. JB-82 Enclosure Area of use... Rev.10 03/06 45 JB-82 R JB-82 75 Dimensions (in... Components Pg 16/21 115 JB-82 Mounting Through holes moulded...-111 Ordering details Part description JB-82 PN (Weight) 535679-000... Polymer Insulated (PI) heating system JB-EX-20 Junction box, 3 x M20... cables. Details on page 75. JB-EX-21 Junction box, 6 x M20... cables. Details on page 77. JB-82 Junction box, 4 x M20/M25... Rev.10 03/06 74 JB-EX-20 R Multi purpose junction... Rev.10 03/06 75 JB-EX-20 R 90 Dimensions (in... jumper Ordering details Order reference JB-EX-20 Part number (Weight...-WAgO-ENDPLATE HWA-WAgO-JUMPER JB-EX-21 R Junction box ATEX... Rev.10 03/06 77 JB-EX-21 R Dimensions (in mm... jumper Ordering details Order reference JB-EX-21 Part number (Weight... system (single conductor) Junction box JB-EX-20 or others depending... system (dual conductor) Junction box JB-EX-20 or others depending... Mineral Insulated (MI) heating system JB-EX-20 Junction box, 3 x M20... systems. Details on page 75. JB-EX-21 Junction box, 6 x M20... systems. Details on page 77. JB-82 Junction box, 4 x M20/M25..., 3 wire (Note 1) • MONI-PT100-NH • JB-SB-26 • MONI-PT100-EXE (Note 2) • JB-SB-26 Pt 100 with...-RMC-PS24 • MONI-PT100-4/20MA • JB-SB-26 • TCONTROL-CONT-02...-PS24 (Note 4) • MONI-PT100-4/20MA • JB-SB-26 Note 1: Sensor can...-EXE-SENSOR 529022-000 0.2 kg JB-SB-26 338265-000 0.2 kg... Mounting For pipe mount use JB-SB-26 wall mount Surface... Mounting For pipe mount use JB-SB-26 wall mount Surface... threaded For pipe mounting use JB-SB-26 Installation and connection...-14 x x x JB16-02 x x x JB-82 x x x JB-EX-20 x x x JB-EX-21 x x JBU-100... x AT-TS-14 x JB16-02 x JB-82 x JB-EX-20 x y y y SB-120 165886-000 JB-SB-26 338265-000 JB-EX-21 JBU...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) 1.8i XR3... ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Fiesta ('96) (JA,JB) Focus ('05... Grand Vitara (JB Series) Grand Vitara (JB Series) Grand Vitara (JB Series) Grand Vitara (JB Series) Grand Vitara (JB Series) Grand...-470001 BODY COMPUTER Omron BCM JB Series BODY COMPUTER Omron BCM... BCM BODY COMPUTER Omron BCM JB Series IMMOBILIZER Tokai Rika VIN...,J5) Courier Fiesta ('96) (JA,JB) Focus ('98) Focus ('98) Focus...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... 0,6/1 кВ 7,5x 4x 38 X 40 X JB-500 -15 до +80 -40... +80 300/500 В 7,5x 4x X JB-750 -15 до +80 -40... +80 450/750 В 7,5x 4x X JB-750 yellow -15 до +80... +80 0,6/1 кВ 10x 5x Y-CY-JB -15 до +80 -40 до.../500 В 10x 5x X X X 62 SY-JB -15 до +80 -40 до... до +70 0,6/1 кВ 15x 7,5x X JB-750 HMH -15 до +70... до +70 0,6/1 кВ 15x 7,5x X JB-750 HMH-C -15 до +70...-CY), см. стр. 48 Y-CY-JB, см. стр. 62 Y-CY-JZ... кабели управления / PVC-кабели управления JB-500 гибкий, с цветовой маркировкой, с разметкой... • Цвет жил – по цветовому коду JB/OB • Желто-зеленая жила заземления... заземления (OB) • Аналоги с экраном: Y-CY-JB, см. стр. 62 Применение Используются... кабели управления / PVC-кабели управления JB-750 гибкий, с цветовой маркировкой, 750...-3 • Цвет жил – по цветовому коду JB/OB • Желто-зеленая жила заземления.... во введении. • Аналоги с экраном: Y-CY-JB, см. стр. 62 Применение Используются... кабели управления / PVC-кабели управления JB-750 yellow соединительный кабель с оболочкой... поставляются с цветными жилами (см. SY-JB) • Пригодность для чистых помещений протестирована.... во введении. • Аналог с экраном: SY-JB, см. стр. 64 Применение Используются... управления / PVC-кабели управления Y-CY-JB ЭМС, гибкий, с медным экраном, прозрачный... • Цвет жил – по цветовому коду JB/OB • Желто-зеленая жила заземления... • Аналоги без экрана: JB-500, см. стр. 42 JB-750, см. стр... управления / PVC-кабели управления Y-CY-JB ЭМС, гибкий, с медным экраном, прозрачный... управления / PVC-кабели управления SY-JB гибкий, с цветовой маркировкой жил, с оплеткой... • Цвет жил – по цветовому коду JB/OB • Желто-зеленая жила заземления... управления / PVC-кабели управления SY-JB гибкий, с цветовой маркировкой жил, с оплеткой... с цифровой маркировкой белого цвета исполнение JB/OB: цветовая маркировка • От трех...,0 1100,0 768,0 1400,0 AWG-№ OB / JB, цветовая маркировка жил в соответствии с DIN... заземления (OB) • Артикул 22212 в исполнении JB • Артикул 22220 в исполнении JZ Применение... кабели управления / Безгалогеновые кабели управления JB-750 HMH гибкий кабель управления... см. во введении. • Аналоги с экраном: JB-750 HMH-C, см. стр. 102... кабели управления / Безгалогеновые кабели управления JB-750 HMH-C безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий... примечание в заказе. • Аналоги без экрана: JB-750 HMH, см. стр. 93... кабели управления / Безгалогеновые кабели управления JB-750 HMH-C безгалогеновый, трудновоспламеняемый, гибкий...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.94/5
...-JZ 43 SY-JB 42 • JB-750 желтый 38 JB-750 362 378... орнанжевый 60 JZ-750 32 • • • JB-500 JZ-600 UL/CSA... оплетка PVC / спец. PVC PUR • • • • • • • • • JB цветовой код • • • • • • • Применение • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • черный орнанжевый... TRAY CABLE Y-CY-JZ Y-CY-JB 59 F-CY-OZ (LiY-CY... код в соотв. с DIN VDE 0293 JB цветовой код • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • резина цифровая в соотв... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • цвет. код в соотв. с DIN 47100 JB цветовой код Cu-оплетка • • • • • стальная...®-C (H)03 Z1Z1-F • • • • • • JZ 600 HMH-C JB 750 HMH • JZ 600 HMH... 500 HMH-C • • • • • • + 180 °C Технические данные JB 750 HMH-C JZ 500 HMH... Outdoor Cable A-DQ2Y, stranded 630 JB-750 HMH Fibre Optic Outdoor Cable A-DQ2Y, central 629 JB-750 HMH-C Fibre Optic Outdoor...-F 244 D Марка UL/CSA EAC JB-750 yellow 44 JZ-500... ® J 437 169 MULTISPEED® 500-C-PUR JB-500 42 MULTISPEED® 500-C-PUR UL/CSA JB-750 43 MULTISPEED® 500-C-PVC... PAAR-TRONIC-CY 133 SY-JB 64 PAAR-TRONIC-CY-CY... EAC Марка 225 Y 234 Y-CY-JB Y-CY-JZ EAC 62 53... грузового транспорта Маркировка жил HELUKABEL®-JB Маркировка жил HELUKABEL®-OB Маркировка...-F UNIPUR, UNIPUR-CP JZ-500, -JB, -OZ, -OB JZ-600, -CY, JZ-750 SY-JZ, -JB JZ-602, -CY, -RC, -RC... маркировка жил HELUKABEL®-JB Цветовая маркировка кабелей управления JB и SY-JB с зелено-желтой...-TRONIC-CY, SY-JZ, SY-JB, JZ-602 RC-CY   Lify...-22   JZ-500/600/750, JB, OZ-BL, JZ-HF PVC...-TRONIC-CY, SY-JZ, SY-JB, JZ-602 RC-CY   Lify...-22   JZ-500/600/750, JB, OZ-BL, JZ-HF PVC...(St)Y 529 HELUTOOL HAM 1 1006 JB-500 42 HELUTOOL HKM1 1013 JB-750 43 HELUTOOL MZ 1008 JB-750 HMH 93 HELUTOP® HT 944 – 945 JB-750 HMH-C 102 – 103 HELUTOP® HT-Clean 951 JB-750 yellow 44 HELUTOP® HT... ROBOFLEX® recycle 262 – 263 SY-JB 64 – 65 ROBOFLEX®-recycle 880... TOPGEBER® 511 PVC 467 Y-CY-JB 62 – 63 TOPGEBER® 512 PUR...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
... \ \ma :\lhfZlbabjh\Zgguc ihbkd ebl_jZlmju :]bl[jb]Z^Z Kf Om^h`_kl\_ggZy kZfh^_yl_evghklv...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.15/5
... e-technology hub in South Africa JB: I was trying to think the...] for people to refer to. JB: And that was when, that... phones also changed all that. JB: Yes! SS: We used to work with a pager. (JB: Yes! I remember working with Rape... stay home all the time (JB: and you couldn’t take your... an elitist thing those pagers [JB laughs]; I always felt quite sophisticated when I was carrying mine (JB: I was terrified of mine); I do... at 3.00 in the morning. JB: And all those calls which... warm and sticky [both laugh] JB: and you were terrified to... a kind of clearinghouse for information (JB: that’s right, that’s right; I remember... to read and think about... JB: And my memory is, we... to work things, to collaborate (JB: and Women’sNet was right... Women’sNet was a real hub. (JB: So Women’sNet was you... look online, I dreamed in HTML. JB: How did you learn HTML... you teach yourself? SS: Ja... (JB: Wow) Everyone at Women’sNet... to learn to think “globally.” JB: And learn how to imagine... we were sharing those challenges. JB: And Women’sNet always had... on in the late 90s (JB: the Domestic Violence Act; SS... that you bring into a space. (JB: and you didn’t have to... the streets in some ways. JB: And internalised, too... institutionalised. So... one another, it’s really cool. JB: And Women’sNet itself, it... space was a really important innovation (JB: and it also debunked the... narrative” are popular, almost commercialised. JB: But now, it’s also the... we thought we couldn’t master (JB: well, of course there wasn... was a means to a feminist end. JB: But you haven’t lost that... so isolated where you are. JB: But it’s the same principle... much of a culture of a philanthropy (JB: [laughs] Yes, it’s ‘Where is... can’t buy a drink with this!” JB: [laughs] Or, even more weirdly...