Спутник технологический. KS 1Q. [Редактировать]

KS 1Q это кубсат который был разработан коммерческой компанией из КНР с целью отработки технологий создания солнечных сенсоров, систем связи и т.п. Помимо технологической полезной нагрузки на нем установлена широкоугольная камера. Согласно заявлению компании производителя она планирует при помощи данного КА получить достаточно данных для создания более совершенных космических аппаратов.

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - Китай
2Страна производитель - Китай
3Тип оператора(владельца) - государственный
4Тип орбиты - НОО

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Цзюцюань
2Дата пуска2016-11-10
3Полезная нагрузка 1xLishui 1-01
4Полезная нагрузка 1xCAS-2T
5Полезная нагрузка 1xKS 1Q
6Полезная нагрузка 1xXiaoxiang 1
7Полезная нагрузка 1xXPNAV-1
8Ракета-носитель 1xВеликий поход 11

Найдено 357 документов по запросу «KS 1Q». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.24/5
...ükəsizlik tələbləri .........................................................................................8 3 Nəmliyin təyini ....................................................................................................8 4 Yüksək temperaturda kütlə itkisinin təyini..........................................................9 5 Həll... normasını, həmçinin nəmliyin kütlə payının, yüksək temperaturda itkinin, həll olmayan çökünt...ı üçün reaktivlər 0,01q-dan, əridicilər isə 0,1q-dan çox olmayan dəqiqliklə çəkilir... xətası 0,002-dən çox olmamalıdır. Düzəliş əks işarə ilə aparılır, belə ki...əllər tərtib olunur. 1.21 Elementin yüksək qatılığını təyin etmək üçün fotokalorimetrik analiz... olmamalıdır. Nəmliyin kütllə payı daha yüksək olan halda isə ±0,10 və 0,15...ılması Qabaqcadan sabit çəkiyə gələnə qədər qurudulmuş büksə 1q nümunə çəkisi yerləşdirilir, quruducu...ılır, eksikatorda soyudulur və çəkilir. Çəkilmədən əvvəl büksün qapağı açılır və tez qapanır. Qurudulma, soyutma...ənin kütləsi, q. 4 YÜKSƏK TEMPERATURDA KÜTLƏ İTKİSİNİN TƏYİNİ 4.1 Yüksək temperaturda itki 1%-ə qədər olan halda...-dən və 0,10%-dən çox olmamalıdır, yüksək temperaturda itkinin daha yüksək qiymətlərində is...–115)ºC-də qurudulmuş nümunə kütləsindən 1q çəkilir, qabaqcadan közərdilmiş və çəkilmiş platin.... Posalıportlandsement, posa və kül nümunələrində yüksək temperaturda itkini təyin etmək üçün analiz... kristallaşma suyu olan materiallarda yüksək temperaturda itkinin təyini (400–500... etdirilir. 4.2.3 Nəticələrin işlənməsi Yüksək temperaturda itki ( X y.t .i. ) faizlə aşağıdakı düstur... (4–metilaminfenol sulfat). Birinci reduksiyaedici məhlul: 1q askorbin turşusu və 5q limon...ə uyğun olaraq, quru qarışıq: 1q indikatoru 99q kalium xlorid il...ə uyğun olaraq, quru qarışıq: 1q indikatoru 99q kalium xlorid il...şdırılır, qapaqlı qabda saxlanılır. Metiloranj (indikator): 0,1q indikator 100sm3 suda həll edilir... texniki şərtinə uyğun olaraq 0,1q indikator 100sm3 etil spirtində həll... texniki şərtinə uyğun olaraq, 1q indikator 99q kalium xlorid il... . Kalsium karbonat tərkibli standart nümunədən 0,1q götürüb, 100sm3 1:3 nisbətli hidrogen xlorid...ətində olan hidrogen xlorid məhlulu və 0,1q əritmək üçün qarışıqdan ibarət bo... oksidin titrlənməsi 0,1q nümunə çəkisi 1q əritmə üçün qarışıqla (950... ayrılmasından sonra, 7.2.3.2 bəndinə görə 0,1q ayrı nümunə çəkisinin həll olmas..., 5–7 damcı tünd-göy xrom indikatoru, yaxud 0,1q qara erixrom T indikatoru əlavə edib... 5456-a uyğun hidroksilamin hidroxlorid, 0,1q/sm3qatılıqlı məhlul, universal indikator... üçün %–lə hesablanır. Boş məhlulu hazırlamaq üçün: 1q əritmə üçün olan qarışığı 100sm3 həcmli...,5q dəmir üç xlorid, yaxud 24,1q dəmir ammonium zəyi 300sm3 suda... (III) məhlulu (A məhlulu) hazırlamaq üçün 0,1q dəmir oksidi nümunəsini 250sm3... parçalayırlar. Təzə əzilmiş materialın 0,5–1q nümunə çəkisi böyük platin putaya qoyulur... əlavə edilmiş trilon B–nin artığının əks titrlənməsinə əsaslanır. Dəmir...üş trilon B məhlulunun həcmi, sm3; Vor - əks titrləməyə sərf olunan dəmir üç xlorid...  100 m  0,638  X TiO 2 (35) burada V – əks titirləməyə gedən dəmir üç xlorid məhlulunun...şusunun ammonium duzu), 1q/dm3 qatılıqlı məhlul: 1q alüminon 100sm3..., onda alüminium oksidinin miqdarının 0,1q– dan çox olmayan ayrı nümun...ə olunur, elementin kütlə payı daha yüksək olan hallarda analiz olunan məhlulun... qatılıqlı məhlul; Metiloranj (indikator): 0,1q indikator 100sm3 suda həll edilir...ə müvafiq ) əridilməklə parçalananda, 1q əritmə üçün qarışıq və 50sm3 xlorid tur... nümunə çəkisi platin putaya qoyulub, 1q əritmə üçün olan qarışıqla yax... sobası. Quruducu şkaf. Libix soyuducusu. Əks soyuducu. Spirt ölçən. ГОСТ 8677-ə uy... müddət keçəndən sonra, kolba əks soyuducu ilə germetik bağlan...ə qoyulur. Qaynama qurtardıqdan sonra əks soyuducu çıxardılır və kolba mərkəzi.... Məhlul soyudulur 1dm3 susuz spirt və 0,1q fenolftalein indikatoru əlavə edilir. Al... əlavə olunub, sürətlə qarışdırılır və germetik əks soyuducuya bağlanır. Məhlul qum... itənə qədər titirlənir.Yenidən kolba əks soyuducuya bərkidilir və məhlul qaynadılır. Qaynama...ə 30-40sm3 həlledici tökülür, çalxalanır. Kolba əks soyuducuya bərkidilib, qum vannasında...ə çəkisi platin putaya qoyulur, 0,1q kalium sulfat və 1q əritmə üçün qarışıq əlavə olunur...əşdirilir. Sonra iki putaya 0,1q kalium sulfat və 1q əritmə üçün qarışıq əlavə olunur... dəmir ammonium zəyinin iştirakı ilə əks titirlənməsinə əsaslanır. 18... dəmir oksidinin ( III ) kütlə payı yüksək olarsa, onu əvvəlcə 50q... kütlə payı 0,5%dən az, yaxud 0,1q elementin daha yüksək miqdarına uyğun... qarışığı, yaxud 0,25q çəkidə klinker 1q əritmə üçün qarışıqla platin putada...ışığının, yaxud klinkerin 0,5q nümunə çəkisini 1q əritmə üçün qarışıqla 5 dəqiqə müdd... olunan SEMENTİN SİSTEMATİK ANALİZİNİN SXEMİ 0,1q Əridici ilə əritmək və HCl soyuq...Дата загрузки: 2017-02-22
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
...,4 94,7 491 511 Технологический КА [皮纳二号, KS-1Q]. 97,4 94,7 491 511 98...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.38/5
Министерство образования и науки Российской Федерации Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова Факультет Вычислительной математики и кибернетики СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ВМК МГУ Сборник тезисов XX Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «ЛОМОНОСОВ-2013», секция «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА И КИБЕРНЕТИКА» Москва МГУ имени М. В. Ломоносова 9–12 апреля 2013 г. УДК 517.6+519.8 ББК 22 Л75 Организационный комитет Международной молодежной научной олимпиады «Ломоносов-2013» Сопредседатель Организационного комитета Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова, академик В. А. Садовничий Сопредседатель Организационного комитета Министр образования и науки Российской Федерации Д. В. Ливанов Организационный комитет XX Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013» секции «Вычислительная математика и кибернетика»: Е.И. Моисеев (председатель), Шевцова И.Г. (ответственный секретарь), Нефедова Ю.С. (зам. отв. секретаря), Гончаров О.И., Дарьин А.Н., Дмитриев Л.В., Дьяконов А.Г., Капалин И.В., Конушин А.С., Корухова Ю.С., Майсурадзе А.И., Месяц А.И., Мокин А.Ю., Ровенская Е.А., Сальников А.Н., Федорова В.С., Холомеева А.А.. Л75 Ломоносов-2013: Материалы XX Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: секция «Вычислительная математика и кибернетика»; 9-12 апреля; Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет ВМК: Сборник тезисов/Сост. Месяц А.И., Шевцова И.Г. – М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ (лицензия ИД 05899 от 24.09.2001)), 2013. – 156с. ISBN: 978-5-89407-507-5 В настоящий сборник вошли тезисы докладов участников Международной научной конференции «Ломоносов-2013» по секции «Вычислительная математика и кибернетика». Тематика тезисов очень разнообразна и охватывает многие актуальные проблемы современной фундаментальной науки. Все представленные в сборнике материалы были рекомендованы к публикации Экспертным советом секции. Тезисы публикуются в том виде, в котором были представлены авторами, они не редактировались, а были лишь приведены к единому формату. УДК 517.6+519.8 ББК 22 ISBN 978-5-89407-507-5  Издательский отдел факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2013  Месяц А.И., Шевцова И.Г., составление, оформление, 2013 Содержание Программирование Абдрахманова Алёна Маратовна Использование двумерных штрихкодов для создания системы позиционирования в помещении . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Гайворонская Светлана Александровна, Гамаюнов Денис Юрьевич Иерархическая топология декомпозированных алгоритмов для обнаружения вредоносного исполнимого кода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Азимов Александр Евгеньевич Метод автоматического исправления ошибок сочетаемости слов в текстах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Бурцев Александр Павлович Моделирование волновых процессов в задачах сейсморазведки на суперкомпьютерах “Ломоносов” и BlueGene/P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Глонина Алевтина Борисовна Применение метамоделей для задачи выбора механизмов обеспечения отказоустойчивости распределенных вычислительных систем реального времени (МОО РВС РВ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Дашкевич Антон Дмитриевич Решение систем уравнений гиперболического типа на графических процессорах с использованием технологии CUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Ефимов Александр Юрьевич Интерфейс на основе шаблонных классов С++ для работы с большими типизированными файлами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Захаров Илья Сергеевич Моделирование окружения драйверов операционной системы Linux для поддержки процесса статической верификации . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Зорин Даниил Александрович Преобразования расписаний в итерационных алгоритмах структурного синтеза вычислительных систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Климов Георгий Петрович Эффективное использование графических процессоров в задачах глобальной оптимизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Левоневский Дмитрий Константинович Применение метода временных рядов для определения влияния DDoS-атак на системный и сетевой трафик сервера. . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Манжосов Андрей Николаевич Генерация входных описаний для планировщика по моделям на языке UML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Москвин Вадим Викторович Разработка новых методов повышения надежности устройств управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Москвин Максим Викторович Цифровая модель искусственного нейрона на элементах автоматной памяти . . . . ....Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... Ëåêöèÿ 5. Âòîðè÷íîå êâàíòîâàíèå êîëåáàíèé ðåøåòêè äèàãîíàëèçîâàòü ïóòåì ðàçëîæåíèÿ ñìåùåíèé ïî ñîáñòâåííûì âåêòîðàì ïîëÿðèçàöèè êîëåáàíèé eαks : uαk = Ukαβ eβks = M (ωks )2 eαks , uks eαks , eαksks = δss , s = 1, 2, 3 (29) s Òàêîå æå ïðåîáðàçîâàíèå ïðèìåíÿåì ê èìïóëüñàì: pαk = pks eαks , (30) s  ðåçóëüòàòå ãàìèëüòîíèàí (26) ïðèíèìàåò âèä H= ks pks p−ks M + (ωks )2 uks u−ks , 2M 2 (31) Êàæäûé ÷ëåí ñóììû íàïîìèíàåò ãàìèëüòîíèàí íåçàâèñèìîãî îäíîìåðíîãî îñöèëëÿòîðà ñ ñîáñòâåííîé ÷àñòîòîé ωks... , b∗ks = 1 2 u−ks pks −i Qks Pks (33) Ïåðåéäåì â (31) ê íîâûì ïåðåìåííûì: H= ks ks M 1 2 ∗ Pks (bks − b−ks )(bks − b∗−ks ) + (ωks )2 Q2ks (bks + b∗−ks )(b∗ks + b−ks ) = 2M 2 (34) 1 2 ∗ P b bks − b−ks bks − b∗ks b∗−ks + b−ks b∗−ks + 2M ks ks M (ωks )2 Q2ks (bks b∗ks + b∗−ks b∗ks + bks b−ks + b∗−ks b−ks ) . 2 ×òîáû ÷ëåíû ñ ïðîòèâîïîëîæíûìè âîëíîâûìè âåêòîðàìè ñîêðàòèëèñü ñëåäóåò ïîëîæèòü M 1 2 (35) Pks = (ωks )2 Q2ks 2M 2 46 Ëåêöèÿ 5. Âòîðè÷íîå êâàíòîâàíèå êîëåáàíèé ðåøåòêè  ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåì äèàãîíàëüíûé ãàìèëüòîíèàí 1 2 ∗ P (b bks + b−ks b∗−ks ), M ks ks H= ks... , ãàìèëüòîíèàí óïðóãîãî êðèñòàëëà ìîæíî ïåðåïèñàòü â îêîí÷àòåëüíîé ôîðìå ωks b∗ks bks + H= ks 47 1 2 (45) Ëåêöèÿ 5. Âòîðè÷íîå êâàíòîâàíèå êîëåáàíèé ðåøåòêè Êàæäûé ÷ëåí ýòîé ñóììû åñòü ýíåðãèÿ ñîáñòâåííîãî êîëåáàíèÿ ñ âîëíîâûì âåêòîðîì k è îäíîé èç òðåõ ìîä s ñ ðàçëè÷íûìè ïîëÿðèçàöèÿìè, îäíà èç êîòîðûõ íàçûâàåòñÿ ïðîäîëüíîé çâóêîâîé ìîäîé, à äâå äðóãèõ ïîïåðå÷íûìè çâóêîâûìè ìîäàìè. Ïîñòîÿííàÿ ÷àñòü ýòîãî ãàìèëüòîíèàíà E0 = ks 1 ωks 2 (46) íàçûâàåòñÿ ýíåðãèåé íóëåâûõ êîëåáàíèé êðèñòàëëà. Îïåðàòîðû âîçáóæäåíèé bks , b∗ks îáëàäàþò ïðîñòûìè ñâîéñòâàìè è èìåþò ïðîçðà÷íûé ôèçè÷åñêèé ñìûñë. Ïóñòü H = H − E0 = ωks b∗ks bks (47) ks è |n îäíà èç ñîáñòâåííûõ ôóíêöèé ýòîãî ãàìèëüòîíèàíà: (48... ] |n = ωks [b∗ks bks − bks b∗ks ]bks |n (50) Òåïåðü âîñïîëüçóåìñÿ ñîîòíîøåíèåì êîììóòàöèè (44): (H − En )ψ = − ωks ψ, H ψ = (En − ωks )ψ. (51) Èòàê, äåéñòâèå îïåðàòîðà bks íà íåêîòîðîå ñîáñòâåííîå ñîñòîÿíèå êðèñòàëëà ñîçäàåò íîâîå ñîáñòâåííîå ñîñòîÿíèå ñ ýíåðãèåé, óìåíüøåííîé íà íà ýíåðãèþ îäíîãî êâàíòà êîëåáàíèé ωks . Ïîâòîðèâ ýòè âû÷èñëåíèÿ ñ îïåðàòîðîì b∗ks , íàõîäèì, ÷òî îí, íàïðîòèâ, óâåëè÷èâàåò ýíåðãèþ ñèñòåìû íà òàêóþ æå âåëè÷èíó. Ñëåäîâàòåëüíî, îïåðàòîð bks åñòü îïåðàòîð óíè÷òîæåíèÿ, à b∗ks îïåðàòîð ðîæäåíèÿ îäíîãî êâàíòà êîëåáàíèé Ýòî ôîíîí, ñ âîëíîâûì âåêòîðîì k, ïîëÿðèçàöèåé s è ÷àñòîòîé ωks . Ôîíîí åñòü áîçå-÷àñòèöà, ïîñêîëüêó â îäíîì ñîñòîÿíèè ñ çàäàííûìè ks ìîæåò íàõîäèòñÿ ëþáîå (öåëîå) ÷èñëî òàêèõ ÷àñòèö. Ïóñòü |0 åñòü âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ îñíîâíîãî ñîñòîÿíèÿ êðèñòàëëà â îáîçíà÷åíèÿõ Äèðàêà. Òîãäà âîëíîâàÿ ôóíêöèÿ 1 ∗ n |n = (b ) |0 , n |n = 1. (52) n! ks íîðìèðîâàíà íà åäèíèöó è îïèñûâàåò âîçáóæäåííîå ñîñòîÿíèå êðèñòàëëà ñ ÷èñëîì çàïîëíåíèÿ (÷èñëîì òîæäåñòâåííûõ ôîíîíîâ)êîëåáàíèÿ ñ âîëíîâûì âåêòîðîì k è ïîëÿðèçàöèåé s, ðàâíûì n è ýíåðãèåé ωks n. Ìíîãèìè ñïîñîáàìè ìîæíî íàéòè ìàòðè÷íûå ýëåìåíòû √ (53) n − 1| bks |n = n| b∗ks |n − 1 = n, 48 Ëåêöèÿ 5. Âòîðè÷íîå êâàíòîâàíèå êîëåáàíèé ðåøåòêè è äîêàçàòü ôîðìóëó b∗ks bks |n = n |n , (54) êîòîðàÿ îçíà÷àåò, ÷òî âûðàæåíèå n ˆ = b∗ks...) En − Em è ýôôåêòèâíûé ãàìèëüòîíèàí ðàññåÿíèÿ ýëåêòðîíîâ ÷åðåç îáìåí âèðòóàëüíûì ôîíîíîì ðàâåí 1 H2 = [V, S] 2 Äëÿ ïðîñòîòû îãðàíè÷èìñÿ ñëó÷àåì íóëåâûõ òåìïåðàòóð (êîãäà ôîíîíû âîçíè˜ íàñ èíòåðåñóåò êàþò ëèøü âèðòóàëüíûì îáðàçîì). Äëÿ âû÷èñëåíèÿ ýíåðãèè H ˜ | 0 (ÿâëÿþùèéñÿ îïåðàòðîì ïî îòíîøåíèþ ê ýëåêìàòðè÷íûé ýëåìåíò 0 | H òðîííîìó ãèëüáåðòîâó ïðîñòðàíñòâó). Çäåñü |0 ôîíîííàÿ êîìïîíåíòà ïîëíîé âîëíîâîé ôóíêöèè ýëåêòðîí-ôîíîííîé ñèñòåìû ïðè îòñóòñòâèè ôîíîíîâ. Ïðè âû÷èñëåíèè ýíåðãèè âî âòîðîì ïîðÿäêå òåîðèè âîçìóùåíèé íàñ èíòåðåñóþò ìàòðè÷íûå ýëåìåíòû ωq a+ k−q ak 1q | S | 0 = D , k εk − εk−q − ωq (100) ωq a+ k+q ak 0 | S | 1q = D , k εk + ωq − εk+q çäåñü |1 ôîíîííàÿ êîìïîíåíòà âîëíîâîé ôóíêöèè ýëåêòðîí-ôîíîííîé ñèñòåìû ñ îäíèì ôîíîíîì â ñîñòîÿíèè q . Î÷åâèäíî, ÷òî 0 | V | 1q = D ωq a+ k+q ak , (101) a+ k−q ak . (102...Дата загрузки: 2017-04-23
Скачать документ
Скачать текст
0.26/5
... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... to the OECD median (Panel 1q). International co-patenting (Panel 1 r ) is... in firms en f ir ita ks (p P) P) b) (a ) )( DP GD GD rG er... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... are well integrated internationally (Panel 1q, r ) and foreign affiliates account for... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... in firms en f ir ita ks (p P) P) DP GD GD (a ) )( P) DP rG...-authorship and co-invention (Panel 1q, r). The government seeks to improve... in firms en f ir ita ks (p ) b) )( P) P) DP GD GD rG er... in firms en f ir ita ks (p ) b) )( P) P) DP GD GD rG er... above the OECD median (Panel 1q, r). However, this also reflects the... below the OECD median (Panel 1q, r). The Interdepartmental Policy of International... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... knowledge and innovation networks (Panel 1q, r). However, industry-science linkages are... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar P) P) DP GD GD... and innovation is mixed (Panel 1q, r ). To exceed the EU average... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... in firms en f ir ita ks (p P) P) b) (a ) )( DP GD GD rG er... er pe (p l( m en f ir ita ks (p ) b) )( P) P) DP GD GD rG er... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD...’s indicator of co-authorship (Panel 1q). In 2013 leading Indonesian researchers... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... applications involved international collaboration (Panel 1q, r), and funding from abroad accounted... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... er pe s( eu m en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... international S&T co-operation networks (Panel 1q, r) and attracts few international R&D investments... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... below the OECD median (Panel 1q, r). A traditionally strong focus on applied... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD...-authorship and co-invention (Panel 1q, r). Since 2007, it has addressed... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... innovation in firms en f ir (p (p l( ks ita ar ) b) )( P) P) DP GD GD... of international co-authorship (Panel 1q) and international co-invention (Panel...Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... the pitchfork knock on door ? 1q <\ \# Mp+ \q B t] \q v_ \q vg \#n \#? \# 1 1 9 \# tt! m # \tt... star captive 5!7? 54\? 5!!l K =\ !" 5\\K 5 \\K! 5 4\K5 K\\:!E} K\K` s~ & & s K\s KTq s~! s! } s~ s &q K! s!~ s~!! ss!s T21-X1-Z4... head q =q =K! q=! q 1?\ q 1?&\ q\q\~ q\q\> q\q\+ q\q\!~ q \t! X q \t! 2 q \ 1q K5 4 q Kp5 q K} q K!p q K!E q K!q" q K!q5 q :7q5 q K 1 1 $pE... = !; tq 1 # tq 1 ' tq 1 ! ' tq 1! 3 " tq 1q 1 ' tq tq ` Tq Tq ` tq...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
...©&»ť‰˜±ÊŸ -€¤˜aÃÔC*Ÿ Ŕ ¶ÀŦ¿‹aՒVE?)‰WÖѨ€J.Ś™—?-F¥)ºUbŠ$’ÑVi-ÑOft æŠ€Ò •ŤÂp>¤Ëx׀h„ÑMq %…xÝ 9©ÖÕ]ªsŖÁ0Å}Ån ¤<±—«ŨؖZՑŪgÆCÔ*ks›˜ŦŸ‹Q©†©<‰Š ?4Dr•Çæ • #9A^3ˆ§Çjŧ›‹‚#Õ0F • ¯Ö½ ûÇŔ º\K´ÕN8‚_ivv...Ÿ ¦‚ž?=Æř·™³…Ô…řb > R $1ËyµLC(Q!%ƒAuøƒŪKÿ Âø¹ÿ ý§üoðŠ£‚µá_ Øø+Iñÿ ‡[„ř%¬º]…V³“¹yo§©,ţ©,HŠ ŸœKµÒ% ~§Q_ ÿ ÁŸŦSÿ • Á&ÿ c üFøs¤x?ZÖõ¯ Úørx •ks Õí¹¾Õí÷]´³È¯&Ë NcHÆZOŕ ž•ŨŸ •‡‡¦ø(ŒžŸŪøR¿> xÓþ ¿²•lž³¦cWŸ‰•ũµŨ¦g›“nÆÎq¤È ïå ùcÿ Cû^~Óÿ ðΕ ´?•Cài%€ŗ)a{ik«ºE-A%¤Ê›>E ÐŸY%IÂJՈ - •ÿ ƒ‡µ R}ýûjøÛÇß ÿ dˆũ&ø[c£¦µ3†´cBÑo4...Èř{·g£KjtK?fŚ×ŦQm¿$¤›{#‘ Sˆ‡ªOi¶ -½×4{=• ZI%ј‚”cŢ —œ#Ř¡ˆ¥œŢIPp:„ÎÁ_œz/‰¶0x •þ Ŗ:M•‹EŦNŕ«M¡kv/†©Œks¥NZ c˜³¤•0œŠ³FÕÆÓvřjx#Ū ?ã)?j? øSU¾ø-â-ţ'@¸Ñ<.ºµšŤř³ÊbŢFµ©Æ‡F’š& L) =ið 6¡‚Á5Q?i+4ׁR)E--•ÝÙ&ìÚ9•´)¥9ËHÇŕ•Šŕë§VÓ}‚‚¶•/ž'€Ÿ ~ žn‡ºW…[ˆ·Ã?E†Ũ#Lª‚uªÕŠ»e3šc+oQ...Ô©]F* 2„pwRn)Æͨjši;ŧ[{#ŕ ˆO‰-FŸÎn¬‹jU,¢6Ť¥ˆœdšmZ×w‹RkÔ+‰¿„¦¥rž=Ũ¤>¥›¢ø» -0ø•=Õ¶‹¥jz]¦\´w N²5€–Æ€Fƒc- m 3Ţ‚/ø(5„Ŗ‡‰x À7¶•£Ã[x//|?6¨ƒ…Ã1Qu?{'@ʇœœEnÐ¢Rp „9ŗdŠ•E7i;«–_ŕŸŧr³Šz9„•&«J¤IÒqu...„pxÐULMŒU,Òg%¤š \‚nÓ{tř¤Ó±Š:¦’·ˆ KâßÀ• z;Í lþ é×6zª4²yŕ%¤p)€yxa¹ ;ʁc‚x¯;Õ?‡ŸŪ2´ŨŗµU‡UÒµ25msƔˆX&7Ũ© ©Š`ŒũN†&Ŧ¯Oš¶¿¬¿xDŦţ¢ŤÖºÆ ŕŤũkSŨ›O‚““8d¿ŕŪy¬AŘ¹*äó] ~*Ì)¸*m^ 5§XÎU þM7òÐâÄø• ¤b¤XÎ2~Ó2Œ¬ũÎŒh¿ž£¯Gv|•™Wø¤¤~ƒ^.•g߁øGOÑ ~$X[Ök¢Z‚y§,$—„™¨Ø“#‚F ¸AŒ?~Áþ.ðß••º ºŕ‡dºøcˆŸ„µ9yµ»ˆ ËÊ ŧeŸk (Îyï_R...†+ @_’eXŒº…f`1–-Ay â¾ • Ábu¦|ZŦţ ¦ nª_j±i£HÓ ÕWZƒD”¥'šiŠ[Y|²T?ŗrÖÊ€:}yû X·_xřÏ\řÏ¿tgÑ|Q†¤³Ũŧ˜’ŒŸkŢ`ŠÊŖks—1%¤9Ë|¸ÿ ¿b•ˆ Ü$Ŕ: :%µ•ÃE ŔŸũkÕc$Ř oYµ‚‹ÆŚÐŒgh‡8º%¤Î¡q«˜qªř»j<“¨mtŗe«¥²²VÕ³*†l]:Ò£‹kÖÆ|΁¨RKHF;µ ï5ÌÓI-šwo...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.22/5
... — коэфффициент при силе на эпюре N, б/р ks(t) — эффективный коэффициент концентрации на пряжений...). Поэтому они определяют ся формулой F 1Q 2 . A (6.39) Поскольку действуют два внутренних... углом: EI2 3 EI20 1 4 Me (z 1 a) 4 F 2 (z 1 b)2 2! 4q 3 (z 1 c)3 3! 1q 4 ( z 1 d )3 . 3! 5 (8.19) Формула (8.19) называется универсальным... 2 EIy0 3 EI40 z 1 3 Me (z 1 a)2 2! 3F 2 (z 1 b)3 3! 3q 3 (z 1 c)3 4! 1q 4 (z 1 d)4 . 4! 5 (8.24) Если какая либо нагрузка...)3 z3 EI2 3 EI20 1 ql2 z 4 q 1 3ql 1q ; 3! 1 2! 3! EIy 2 EIy0 3 EI40 z 1 ql2 (z 1 2l)3 (z 1 2l)4 z2 z4 3q 1 3ql 1q . 2 4! 1 3! 4! Здесь углом отделены слагаемые, относящиеся... z 1 ql2 (z 1 2l)2 (z 1 2l)3 z3 1 3ql 1q ; 3! 1 2! 3! (z 1 2l)3 (z 1 2l)4 z2 z4 3q 1 3ql 1q . 2 4! 1 3! 4! 7. Подставляя в них значения z, соответствующие раз... 4 11 , K2 K3 (17.6) где Ks(t) — общий коэффициент снижения предела вынос... касатель ных напряжениях. Общий коэффициент Ks(t) состоит из комплекса частных коэффициентов....7) где для нормальных (касательных) напряжений ks(t) — эффективный коэффициент концентрации напряжений от... 4 11 5 1, 211кнц 3 11кнц (17.8) где ks и kt — эффективные (действительные) коэффици енты... — напряжения в детали с конкретным концентратором. Значения ks(t) определяются по справочным таблицам. Эти... с увеличением асимметрии цикла. Значения коэффициентов ks(t) увеличиваются с по вышением временно´го... sв на коэффициент концентрации напряжений ks ГЛАВА 17. ЦИКЛИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗОК...] находим для заданных параметров плунжера ks = 1,1 — эффективный коэффициент концентрации напряжений галтельного... лицам (см., например, [1, 2, 4, 6, 10]) находим ks = 1,95; es = 0,755; bs = 0,95... пример, [1, 2, 4, 6, 10]) по таблицам находим ks = 2,15; es = 0,720; bs = 0,91... таблицам (см., напри мер, [1, 2, 4, 6, 10]): ks = 1,76 и kt = 1,65 — концентрация 3max... жений за счет шпоночной канавки ks = 1,76 и kt = 1,65; масштабные коэффициенты... формулой... 42. Как изменяются значения ks(t) с увеличением асимметрии цикла? 43. Как изменяются значения ks(t) с повышением sв материала? 44. Почему...Дата загрузки: 2017-03-18
Скачать документ
Скачать текст
0.81/5
... these features: – Jumbo frames – 802.1Q tunneling Release Notes for Cisco... per EtherChannel – Jumbo frames – 802.1Q tunneling – Traffic storm control WS... 15.1SY supports IEEE 802.1Q trunking. • NAC - L2 IP NAC...-mpls 6500: SXJ5 no 802.1Q VLAN TAG in vc type... session. CSCtu54300 ipsec-getvpn fn_VRFAwareGM: KS crashed while running getvpn unconfig... retransmitted CSCuc3176 1 ipsec-isakmp XE3.9 - KS crashes when removing GDOI groups...-mpls 6500: SXJ5 no 802.1Q VLAN TAG in vc type... session. CSCtu54300 ipsec-getvpn fn_VRFAwareGM: KS crashed while running getvpn unconfig... SA CSCuc31761 ipsec-isakmp XE3.9 - KS crashes when removing GDOI groups... failure CSCub4292 0 ipsec-getvpn GETVPN: KS fails to validate hash in... policy not downloaded to COOP-KS Sec CSCua5199 1 ipsec-ikev2 Inconsistency... 30 chars for variables CSCtb13421 — KS registration fails if one of... in HA pair CSCtc02012 — GETVPN: KS sends port 500 in his... instead of 848 CSCtc03011 — GETVPN KS Crash in unicast_rekey CSCtc04351 — RP... tunnel is configured CSCtc52655 — GetVPN KS/GM report sequence number failures... when doing "show crypto gdoi ks members" CSCtc78951 — C2W2C: port's not... traffic breaks crypto engine CSCte01303 — KS Policy Change not allowed on new Primary KS after a failover CSCte05199 — EEM syslog... (SPI leak) CSCtg08496 — After merge KS deletes all GMs, send rekey... GM after modifying ACL on KS CSCtg09619 — Web Auth host gets... multiple subnet support CSCtg55447 — Secondary KS TEK Seq number out of synch after primary KS failure CSCtg60424 — Fast-UDLD:Some... crypto gdoi" on KS does not clear the KS Policies CSCtg75452 — SDH... GM with psuedotime configured on KS CSCth61317 — Noc Payload Crc Error....1SY Identifier Technology Description CSCth85618 — KS Trace@%SYS-3-MGDTIMER@Process= "Crypto... — ASR1K: GM re-registers with KS when ACL is add/remove in KS. CSCti23872 — traceroute double hop with... with different type CSCtk84116 — GETVPN ks crash during split and merge...:having icmp/ip acl's in KS, ping is not working IN... manage the router CSCto89922 — GetVPN KS sends a Rekey ,even when the KS ACL is un-supported CSCto90252 — ... GM tries to register to KS and KS has issued rekey CSCtz41048...Дата загрузки: 2017-05-21
Скачать документ
Скачать текст
0.06/5
... NEW ENVIROBASE HP 1B 1B 1Q 1W 1W ROSSO BRIGHT MIC... EM 78045 EVO7047 KS 2.537 KS 2.847 KS 287 KS 299 KS 3.217 KS 368 POMODORIROT... EVO.EM 2847 EVO.KS 287 EVO.KS 299 EVO.EM 3217 EVO.KS 368 Colour Box Chip Reference ... 9552M EM-14003 EM-58039 KS 4.297 KS1167 KS2807 KS4217 KS4857... KAS.1637 KAS.2817 KAS.KS 4.297 KAS.KS1167 KAS.2807... PPG Europe Nuancier EUROPE PEU58D 1Q 1X ROUGE PROFOND MTS 2CT... 1986 9999 VAG.18R VAG.1Q PRIME PRIME DN PROGRESS NEW... 2006 1972 9999 1980 VAG.1Q VAG.20B PRIME PRIME DN... 2006 2006 9999 9999 VAG.1Q VAG.1Q PRIME PRIME ENVIROBASE HP...