Спутник технологический. NS 2. [Редактировать]

NS-2 (Nano Satellite 2) это китайский микроспутник который был раработан университетом Tsinghua. По своему назначению космический аппарат является технологическим и содержит на своем борту такие тестируемые элементы как: звездные и солнечные датчики, гироскопы и магнетометры, а также приемники сигналов от навигационных систем. При выведении на нем также были установлены два космических аппарата ZJ 1 и 2.

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - Китай
2Тип орбиты - НОО
3Страна производитель - Китай
4Тип оператора(владельца) - государственный

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг20

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Тайюань
2Дата пуска2015-09-20
3Полезная нагрузка 1xXingchen 1/2/3/4
4Полезная нагрузка 1xXingchen 1/2/3/4
5Полезная нагрузка 1xXingchen 1/2/3/4
6Полезная нагрузка 1xXingchen 1/2/3/4
7Полезная нагрузка 1xZJ 1
8Полезная нагрузка 1xZJ 2
9Полезная нагрузка 1xNS 2
10Полезная нагрузка 1xNUDT-Phone-Sat
11Полезная нагрузка 1xLilacSat 2
12Полезная нагрузка 1xDCBB
13Полезная нагрузка 1xXW 2F
14Полезная нагрузка 1xXW 2E
15Полезная нагрузка 1xXW 2D
16Полезная нагрузка 1xXW 2C
17Полезная нагрузка 1xXW 2B
18Полезная нагрузка 1xXW 2A
19Полезная нагрузка 1xTiantuo 3
20Полезная нагрузка 1xZDPS 2B
21Полезная нагрузка 1xZDPS 2A
22Полезная нагрузка 1xXinyan 2
23Ракета-носитель 1xВеликий поход 6

Найдено 1000 документов по запросу «NS 2». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.24/5
... na tramitación de comunicacións previas e declaracións responsables Artigo 28. Regulaci... 33. Efectos das comunicacións previas e declaracións responsables Artigo 34. Alcance... control posterior Artigo 60. Infraccións e sancións Disposición adicional primeira Disposici... título I se aplicaran ás estacións ou instalacións radioeléctricas utilizadas para... aplicar o réxime das declaracións responsables/comunicacións previas a aqueles establecementos permanentes... supostos: a. Os parcelamentos, segregacións, modificacións ou calquera outro acto de...ón previa, independentemente das autorizacións ou concesións que sexa pertinente outorgar... municipal para as inspeccións, verificacións e comprobacións oportunas. 5. As/os titulares... a autorizacións administrativas, comunicacións ou declaracións responsables doutras administracións públicas requirirase... DE PROCEDEMENTO CAPITULO I.- DISPOSICIÓNS COMÚNS A TODOS OS PROCEDEMENTOS ARTIGO 18... solicitudes de licenzas, comunicacións previas e declaracións responsables axustaranse aos procedementos... proxectos, actuacións ou solicitudes, comunicacións ou declaracións que as persoas... nel. g. A presentar queixas, reclamacións e suxestións sobre o funcionamento dos servizos. h. A exercer... dos devanditos servizos para inspeccións e comprobacións sobre o cumprimento da normativa... modificación das ditas condicións. 2. As condicións manifestadas ao Concello deben... NA TRAMITACIÓN DE COMUNICACIÓNS PREVIAS E DECLARACIÓNS RESPONSABLES ARTIGO 28. REGULACI... 33. EFECTOS DAS COMUNICACIÓNS PREVIAS E DECLARACIÓNS RESPONSABLES 1. As comunicación previas... á seguridade estrutural das construcións, ás condicións das instalacións ou á Aprobada por... caso de autorizacións sectoriais, comunicacións previas ou declaracións responsables que...ísticas para usos, construcións, edificacións e instalacións de carácter provisional...,  non  podendo  ocasionar  alteracións  ou  substitucións  de  calquera  dos  elementos... no caso de edificacións apegadas.  9.  Autorizacións sectoriais previas preceptivas.  10...:  • Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións redactado polo/a técnico/a competente...  é  o  caso,  incluirá  as  condicións  e  xustificacións  de  alturas  e  recuamentos  segundo  a  ordenanza...  comportan  a  execución  de  escavacións,  terrapléns,  desmontes  ou  rebaixes  de  terras...ón:  • Proxecto  de  infraestruturas  comúns  de  telecomunicacións  redactado  polo  técnico  competente... no caso de edificacións apegadas.  9.  Autorizacións sectoriais previas preceptivas.  10...:  • Proxecto  de  infraestruturas  comúns  de  telecomunicacións  redactado  polo  técnico  competente...  comportan  a  execución  de  escavacións,  terrapléns,  desmonte ou rebaixe de terras...ón:  • Proxecto  de  infraestruturas  comúns  de  telecomunicacións  redactado  polo  técnico  competente...  admiten  excepcionalmente  as  divisións  e  segregacións  que  teñan  algunha  das... indiquen as distintas clasificacións e cualificacións do solo que afecten á propiedade... licenza comportan a execución de escavacións, terrapléns, desmonte  ou  rebaixe  de...:  • Proxecto  de  infraestruturas  comúns  de  telecomunicacións  redactado  por  un  técnico...  comportan  a  execución  de  escavacións,  terrapléns,  desmonte ou rebaixe de terras....‐ Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións redactado por un técnico....‐ Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións redactado polo técnico competente...),  reflectindo  as  distintas clasificacións e cualificacións do solo que afecten á propiedade...:  • Proxecto  de  infraestruturas  comúns  de  telecomunicacións  redactado  pola  ou  polo...  é  o  caso,  incluirá  as  condicións  e  xustificacións  de  alturas  e  recuados  segundo  a  ordenanza...  comportan  a  execución  de  escavacións,  terrapléns,  desmonte ou rebaixe de terras...ón:  • Proxecto  de  infraestruturas  comúns  de  telecomunicacións  redactado  pola  ou  polo....‐Proxecto  de  infraestruturas  comúns  de  telecomunicacións  redactado  polo  técnico  competente...  instalación  das  infraestruturas  comúns  de  telecomunicacións.  En  edificios  de  máis... correspondente.   ANEXO 4  CP   COMUNICACIÓNS PREVIAS   4.1. DEFINICIÓNS    COMUNICACIÓN  PREVIA:  documento  polo... e actualizacións das instalacións  dos edificios:   • Substitucións  de instalacións privativas de....  • INSTALACIÓN  DE  INFRAESTRUTURAS  COMÚNS  DE  TELECOMUNICACIÓNS  OU  PLACAS  SOLARES  FOTOVOLTAICAS...  de  edificación  e  as  estacións  ou  instalacións  radioeléctricas  utilizadas  para... deberá asinar o interesado.      ESTACIÓNS OU INSTALACIÓNS RADIOELÉCTRICAS  Comprenden  as  estacións  ou  instalacións  radioeléctricas  utilizadas  para....  5. Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións redactado pola ou polo... e actualizacións das instalacións dos edificios: Substitucións de instalacións privativas de...,  Instalación  de  infraestruturas  comúns  de telecomunicacións ou placas solares fotovoltaicas....‐ Proxecto de infraestruturas comúns de telecomunicacións redactado polo técnico competente...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.38/5
... prioritario prestar particular atención a situacións e circunstancias que presentan especiais necesidades... membros, prestando especial atención a situacións de especial dificultade ou vulnerabilidade...í como, dos concellos, deputacións provinciais e outras institucións públicas, e a colaboración de... unidades familiares poden experimentar transformacións; polo tanto, resulta fundamental que... de integridade: as diversas situacións e circunstancias que poden afectar ás familias... os ingresos procedentes de prestacións non contributivas e asistenciais. o O gasto medio... procedentes de prestacións contributivas En Galicia ás prestacións contributivas distribúense... Familiar Ingresos procedentes de prestacións non contributivas e asistenciais A situación en... aos ingresos procedentes de prestacións non contributivas e asistenciais é a seguinte: Número... prestación. Galicia e provincias. Galicia Pensións non contributivas da Seguridade Social... e asistenciais, o 77,20% corresponden a pensións non contributivas da Seguridade Social... desenvolvemento, especialmente mediante prestacións sociais e familiares, disposicións fiscais, apoio á construci... opción alternativa, contemplando medidas e actuacións encamiñadas a garantir e preservar o dereito... ás necesidades das familias ante situacións especiais Obxectivo Xeral 3. Establecer os... fillos e fillas, o desenvolvemento de relacións paterno-filiais beneficiosas, en consonancia...áfico. Obxectivo operativo 5: Impulsar actuacións que permitan a preservación e integración da... no imposto de sucesións e doazóns por razóns de parentesco. 56...ón - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza - Consellería de Facenda... - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o Dirección Xeral de... impacto familiar nas actuacións das administracións públicas. Medida 3.5. Elaboración de... Galicia. Medida 3.6. Realización de accións de divulgación para a visibilización das... 4.10. Implementación das ampliacións das bonificacións da cotización á Seguridade Social... cumprimento do obxectivo 5: Impulsar actuacións que permitan a preservación e integración da... familia Medida 5.1. Realización de accións de sensibilización social destinadas á visibilizaci...) Medida 5.2. Consolidación e reforzo das accións destinadas a formar, asesorar e acompañar...) Medida 5.4. Consolidación e reforzo das accións destinadas a formar, asesorar e 61 Plan...: - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o Secretaría Xeral da...ísticas e circunstancias sociofamiliares. Medida 1.3. Bonificacións para o acceso ao servizo de...ísticas e circunstancias sociofamiliares. Medida 1.4. Bonificacións nas taxas de expedición dos...ísticas e circunstancias sociofamiliares. Medida 1.5. Bonificacións nos prezos da matrícula...ísticas e circunstancias sociofamiliares. Medida 1.6. Bonificacións nos prezos dos servizos de...ísticas e circunstancias sociofamiliares. Medida 1.7. Bonificacións nos prezos da matrícula... - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o Secretaría Xeral da... - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o Secretaría Xeral da... de lactación nas instalacións das administracións públicas para o impulso á lactaci... servizos de substitución nas explotacións agrarias. Entidades implicadas - Consellería de... - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o Secretaría Xeral da...ón de reducións no imposto de sucesións e doazóns para actividades empresariais...: - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o Secretaría Xeral da... digna e adecuada e establece as previsións normativas para garantir o acceso á vivenda... Familiar procuran concretar as previsións normativas e atenden á incidencia, no ámbito... de vivendas en axeitadas condicións de habitabilidade, seguridade e accesibilidade. • Mellora... a asunción dos custos vinculados ás subministracións domésticas. Obxectivo operativo 4: Apoiar... documentados na modalidade de transmisións patrimoniais onerosas para a adquisición de.... Medida 1.4. Reducións no imposto de sucesións e doazóns cando estas se... - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza - Consellería de Facenda... inserción sociolaboral que comprendan accións de información e asesoramento para o acceso...ón Galega de Municipios e Provincias - Deputacións provinciais - Entidades locais - Entidades de... a asunción dos custos vinculados ás subministracións domésticas. Medida 3.1. Aumento da... comportamentos e a xeración de intereses comúns, e, polo tanto, para o fortalecemento dos... acordo coas características e condicións sociofamiliares. Medida 1.2. Apoio ás familias numerosas.... Medida 1.6. Deseño e implantación de programacións culturais e de lecer destinadas de... características e condicións sociofamiliares. Medida 2.3. Bonificacións no prezo do seguro... acordo coas características e condicións sociofamiliares. Entidades implicadas: - Consellería de...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.22/5
... (F/M): Placebo: Before: 22.5 +/- 1.9 After: 22.4 +/- 1.6 [NS] Int: 11/4 Cont: 13/2 Exclusion... Vit: Before: 6.58 +/- 6.3 After: 69.1 +/- 9.7 [NS] Comments (including source of funding....9 (2.8) Study day 3: 61.8 (2.6) Discharge: 61.6 (2.6) NS weight loss either at Nutrition... after 4 weeks (kg) Int: -1.0 +/- 3.1 Cont: -1.4 +/- 2.5 NS Mean +/- SD weight loss after... Fever (n) Oral: 1 Nil: 4 [NS] Wound bleeding (n) Oral: 1 Nil: 0 [NS] Wound infection Oral: 2 Nil: 2 [NS] Wound dehiscence Oral: 0 Nil: 1 [NS] Comments (including source... measures Effect size (range) Control: 3.7 (0-8) [NS] Commencement solid diet. Median (range...) Int: Aortic: 5 (2-12) Colonic: 4 (1-11) [NS] Cont: Aortic: 6 (4-9) Nutrition support in... study (cm) Intervention: 3.7 +/- 3.4 NS-no data Control: 5.2 +/- 4.1 available: [NS] - Physician reported return... flatus On POD 1 Intervention: 1 (2%) Control: 4 (8%) [NS] - Patient-reported worst abdominal bloating... oral narcotic 120 doses nonsteroidals [NS] Postpartum endometritis Intervention: 16% Control... LOS (days) (mean) Intervention: 3.3 +/- 0.7 Control: 3.7 +/- 1.3 [NS] Late complications (2weeks- 2 months after... Intervention: 3.03 +/0.27 Control: 3.16 +/- 0.5 [NS] % Needing bowel stimulants Intervention: 67... section) Intervention: 3.55 +/0.3 Control: 3.63 +/- 0.3 [NS] Hours until oral fluid intake... number of pregnancies) Intervention: 2.2 +/- 1.1 Control: 2.5 +/- 1.2 [NS] Until Nothing by mouth discharge... number of births) Intervention: 1.9 +/- 0.9 Control: 2.2 +/- 1.0 [NS] Severe Febril morbidity (n, %) Wound complication... (weeks) Intervention: 38.7 +/0.8 Control: 38.6 +/- 0.9 [NS] Nutrition support in adults: full... Anaesthetic techniques Indications for caesareans [NS] Spinal: Intervention: n= Intervention: 33 Control... [NS] Diabetes mellitus (n,%) Intervention: 4 (4.4) Control: 3 (2.8) [NS] None Intervention: 45 (49.5) [NS] Control: 4 (39.4) [NS....3) Control: 16 (14.7) [NS] Vomiting Intervention: 5 (5.5) Control: 6 (5.5) [NS] Incidence of paralytic Intervention... size Average LOS Intervention: 0 (0) Control: 1 (0.9) [NS] Comments (including source of funding...: 26.5 +/Intervention: n= 6.2 Control: 27.0 +/- 5.9 60 [NS] Control: n= 60 Elective caesarean: Intervention...: 4.1 +/- 3.8 tablets (mean +/- SD) Control: 4.9 +/- 4.3 tablets [NS] Started solid food after surgery... (86%) [NS] Fever Intervention: 5 (8%) Control: 5 (8%) [NS] Wound infection Intervention: 1 (2%) Control: 3 (5%) [NS] Wound deshidence Intervention: Control: 1 (2%) [NS] Intervention:Pneumonia (study... Ascitis (> 1000 mL) Intervention: 3 (5%) Control: [NS] Deep vein thrombosis Intervention: 2 (3%) Control... movements. Intervention: 1 (2%) Control: [NS] Bowel adhesion Intervention: 1 (2%) Control: [NS] Symptomatic lymphocyst Intervention: 3 (5%) Control: 3 (5%) [NS] LOS (days) Median...: 24.3 % [p=0.006] Vomiting Intervention: 5.3 % Control: 4.2 % [NS] Abdominal distension Intervention: 40.2 % Control: 35.9 % [NS] NG tube use Intervention: 3.3 % Control... tube (d) Mean +/- SD Intervention: 2.7 +/- 0.6 Control: 3.1 +/- 1.3 [NS] No exclusion criteria reported Early... attempt: Intervention: 86.8 % Control: 91.3 % [NS] Clear liquid diet Intervention: 2.6 +/- 1.8 Control... tolerance (d) Mean +/- SD Intervention: 3.6 +/- 1.9 Control: 5.0 +/- 2.5 [NS] Bowel sounds (d) Mean +/- SD Intervention...] Flatus (d) Mean +/SD Intervention: 3.2 +/- 1.5 Control: 3.6 +/- 1.4 [NS] Initiation clear liquid diet (d) Mean... in either group) Intervention: 0 (0) Control: 2 (1.9) [NS] Wound complications Intervention: 20 (21....7-113.3) Cont: 110.1 (103.6114.8) NS Control: 6 nonoperative volunteers Comparison Control... losses (mean +/- SEM) Int: 1.6 +/- 0.7 L Cont: 1.2 +/- 0.5 L [NS] Fat losses (mean +/- Int: 1.0 +/- 0.7 kg Cont: 2.1 +/- 0.6 kg) SEM) [NS] Fatigue scores Preoperative (arbitrary units... +/- SD) [NS] Day 7 Int: 6.5 +/- 2.4 Cont: 6.3 +/- 2.1 [NS] Day 14 Int. 5.1 +/- 2.1 Cont. 6.1 +/- 2.0 [NS] Day 30 Int: 3.7 +/- 2.0 Cont: 4.2 +/- 1.5 [NS] Day 90 Int: 2.7 +/- 2.0 Cont: 3.3 +/- 2.0 [NS] Muscle function Grip... significant] Study investigators: 15 (29.4) NS - Requiring catheter removal PICC : 1 (2.0) CVC... (kg): Continuous: 75 +/- 3 Bolus: 74 +/- 3 NS Mean +/- weight loss (%) Continuous: 4 +/- 1 Bolus...): Periop: 0.3 (-3.1 to 3) Cont: 2.25 (0 to 7) [NS] Mortality (%): Periop: 5% Cont: 25% Normal...: -0.15 (-3.2 to 30) Cont: 1.0 (-1.7 to 4) [NS] Mortality (%): Periop: 0% Comments (including source... (range): Periop: -0.5 (-3.2 to 2.7) Cont: 1.0 (-1.7 to 4) [NS] Mortality (%): Periop: 0% Comments (including source...%) Minor Complications (UTI, Cont: 2/9 (22%) [NS] prolonged ileus, superficial wound infection...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... w ith in h o u seh o ld C olum ns 1/2 PAGE 1 OF 1 START P E R S N O contains value... sp ouse or partner C olum ns 4/5 PAGE 1 OF 2 S TA R T N U R S E =1 NO H A LLR... of spouse or partner C olum ns 4/5 PAGE 2 OF 2 3 N U R S E [i] = 1 NO H A LLR E S [i] = 1 YES... num ber of father C olum ns 6/7 PAGE 1 OF 1 STAR T N U R SE =1 NO... nu m ber of m o ther C olum ns 8/9 PAGE 1 OF 1 S TA R T N U R S E =1 NO H A LLR... N AL (EN AT): N ationality Colum ns 17/18 PAG E 1 O F 7 STAR T N ATO... Kingdom N A T IO N A L (E N A T ): N ation ality C olum ns 17/18 PAGE 2 OF 7 4 5 6 7 N A TO... Kingdom N A TIO N A L (E N A T ): N ation ality C olum ns 17/18 PAGE 3 OF 7 8 9 10... Kingdom N A TIO N A L (E N A T ): N ation ality C olum ns 17/18 PAGE 4 OF 7 12... Kingdom N A TIO N A L (E N A T ): N ation ality C olum ns 17/18 PAGE 5 OF 7 16... Kingdom N A TIO N A L (E N A T ): N ation ality C olum ns 17/18 PAGE 7 OF 7 24... YES C O LU M N S 19/20 COLUM NS 1 9/2 0 99 R efW kY – C am eY... C O U N TR Y B (E C O B ): C ountry of B irth C olum ns 21/22 PAGE 1 OF 7 S TA... Y B (E C O B ): C oun try of B irth C olum ns 21/22 PAGE 3 OF 7 8 9 10... C O U N TR Y B (E C O B ): C ountry of B irth C olum ns 21/22 PAGE 4 OF 7 C R Y O 7=156... Y B (E C O B ): C oun try of B irth C olum ns 21/22 PAGE 5 OF 7 16... (ECO B): Country of Birth C olum ns 21/22 PAG E 7 O F 7 24 25... ISCO 4D (EISCO M R ): O ccupation Colum ns 32/35 PAG E 2 O F 3 1 SO C 2KM... ISC O 4D (EISC O M R ): O ccupation C olum ns 32/35 PA G E 3 O F 3 C O LU M N S 32... C O U N T R Y W (E C O N W R K ): C o u n try o f p la ce o f w o rk C o lum ns 39 /4 0 PAGE 1 OF 7 START EW... of place of w ork C olum ns 39/40 PAGE 2 OF 7 3 4 5 6 W KABRC... of place of w ork C olum ns 41/42 PAG E 5 O F 5 8 UALDW K = Q H , Q K, Q G , Q L, Q N, Q S, Q U, Q Z, RC... ployer /self-em ployed C olum ns 47/48 P AG E 1 O F 1 STA R T 1 EYR... w orked in m ain job C olum ns 61/62 PAG E 1 O F 1 STAR T EW... in the m ain job Colum ns 67/68 PAG E 1 O F 1 START ESTATR... Survey - United Kingdom LO O K R E A S (E A D D R E A ): R easo ns fo r lo okin g fo r anoth... w h ic h p erso n las t w o rke d C olum ns 8 5/8 8 PAGE 1 OF 1 S TA R T E E V W K R =1 NO C O LU... w h ich person last w orked C olum ns 89/90 PAGE 1 OF 1 S TA... C O L R ): O ccu p atio n o f last job C olum ns 96/98 PAGE 1 OF 1 START... this education or training C olum ns 125/127 PAGE 1 OF 2 E D U C S TA... ed u c atio n o r train in g C olum ns 1 25/127 PAGE 2 OF 2 2 CURCODE... th e las t fo u r w eek s C olum ns 1 29/131 PAGE 1 OF 1 S TA... C O LU M N S 137 /1 38 CO LUM NS 137 /138 C O LU M N S 137 /1 38... H IQ U A L 8= 48 YES YES COLUM NS 13 7 /138 C O LU M N S 1 37 /13... KEY 2 H IQ U A L 8= 4 4 -4 7,4 9 NO CO LUM NS 137 /138 B LA N K YES C O LU... ing successfully com pleted C olum ns 139/141 PAGE 2 OF 2 1 2 SUBCO... ccessfu lly co m pleted C olum ns 142/145 PAG E 1 OF 1 S TA... one year before survey C olum ns 150/151 P A G E 6 O F 15 18 19... one year before survey C olum ns 150/151 P A G E 8 O F 15 26 27... one year before survey C olum ns 150/151 P A G E 10 O F 15 34... C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 CO LUM NS 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 CO LUM NS 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU... YES YES C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 CO LUM NS 1 5 0 /1 5 1 KH VN O YCRYO = 304 NO... YES C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 CO LUM NS 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 TW TH... C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 CO LUM NS 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 CO LUM NS 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU... C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 CO LUM NS 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 CO LUM NS 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU M N S 1 5 0 /1 5 1 C O LU... one year b efore survey C olum ns 150 /151 P A G E 15 O F 15 55... n e t (ta k e h o m e ) p a y fro m m a in jo b C o lum ns 1 5 4 /1 5 5 PAG E 2 O F 15 C ol 154 /161... m e ) p ay fro m m ain job C olum ns 154/155 P A G E 3 O F 15 5 6 7 8 N E T99 = 0500... - United Kingdom R E F Y E A R (E Y E A R ): Y ear o f S u rvey C olum ns 1 56/159 PAGE 1 OF 1 C O LU... R E FW E E K (E R E FW K ): R eference w eek C olum ns 160/161 PAGE 1 OF 1 C O LU... E E K (E IN TW K ): Interview w eek C olum ns 162/163 PAGE 1 OF 1 C O LU... , 00M E NP , 00M EN Q , 00M E NS , 00M E NX , 00M E NY , 00M... M G , 00PH M H , 00P HM J, 00PHM L, 00PK NS , 00PK NZ , 00PK PA , 00PK..., 00N G N M , 00N G N N , 00NG N P , 00NG N R , 00NG NS , 00NG NT, 00N G NU , 00N... , 00NN RZ , 00N NS A , 00NN S B , 00NN SC , 00N NS D , 00N NS E , 00NN SF , 00NN SG , 00NN SH , 00N NS J, 00NN... SP , 00N N SQ , 00N NS R , 00N NS T, 00NN SU , 00NN SW , 00NN SX , 00N NS Y , 00N NS Z, 00NN TA , 00N NTB... L ): S erial n u m b e r o f h o u se ho ld C olum ns 1 69/174 PAGE 1 OF 1 C O LU... (E W E IG H T ): Y early w eighting factor C olum ns 177 /182 PAGE 1 OF 1 S TA... w eig h tin g fa cto r C olum ns 1 83/188 PAGE 1 OF 1 C O LU... a sam ple of individuals ) C olum ns 189/194 PAGE 1 OF 1 C O LU...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.33/5
STM32L162VD, STM32L162ZD, STM32L162QD, STM32L162RD Ultra-low-power 32-bit MCU ARM® Cortex®-M3, 384KB Flash, 48KB SRAM, 12KB EEPROM, LCD, USB, ADC, memory I/F, AES Datasheet - production data Features • Ultra-low-power platform – 1.65 V to 3.6 V power supply – -40°C to 105°C temperature range – 305 nA Standby mode (3 wakeup pins) – 1.15 µA standby mode + RTC – 0.475 µA Stop mode (16 wakeup lines) – 1.35 µA Stop mode + RTC – 11 µA Low-power run mode – 230 µA/MHz Run mode – 10 nA ultra-low I/O leakage – 8 µs wakeup time • AES-128 bit encryption hardware accelerator • Core: ARM® Cortex®-M3 32-bit CPU – From 32 kHz up to 32 MHz max – 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1) – Memory protection unit • Reset and supply management – Low-power, ultrasafe BOR (brownout reset) with 5 selectable thresholds – Ultra-low-power POR/PDR – Programmable voltage detector (PVD) • Clock sources – 1 to 24 MHz crystal oscillator – 32 kHz oscillator for RTC with calibration – High speed internal 16 MHz factorytrimmed RC (+/- 1%) – Internal low power 37 kHz RC – Internal multispeed low power 65 kHz to 4.2 MHz – PLL for CPU clock and USB (48 MHz) • Pre-programmed bootloader – USB and USART supported • Development support – Serial wire debug supported – JTAG and trace supported • Up to 116 fast I/Os (102 I/Os 5V tolerant), all mappable on 16 external interrupt vectors February 2016 This is information on a product in full production. LQFP144 (20 × 20 mm) LQFP100 (14 × 14 mm) UFBGA132 (7 × 7 mm) WLCSP64 (0.4 mm pitch) LQFP64 (10 × 10 mm) • Memories – 384 KB Flash memory with ECC (with 2 banks of 192 KB enabling Rww capability) – 48 KB RAM – 12 KB of true EEPROM with ECC – 128 byte backup register – Memory interface controller supporting SRAM, PSRAM and NOR Flash • LCD driver for up to 8x40 segments – Support contrast adjustment – Support blinking mode – Step-up converter on board • Rich analog peripherals (down to 1.8V) – 3x operational amplifiers – 12-bit ADC 1 Msps up to 40 channels – 12-bit DAC 2 ch with output buffers – 2x ultra-low-power comparators (window mode and wakeup capability) • DMA controller 12x channels • 12x peripheral communication interfaces – 1x USB 2.0 (internal 48 MHz PLL) – 5x USARTs – Up to 8x SPIs (2x I2S, 3x 16 Mbit/s) – 2x I2Cs (SMBus/PMBus) – 1x SDIO interface • 11x timers: 1x 32-bit, 6x 16-bit with up to 4 IC/OC/PWM channels, 2x 16-bit basic timers, 2x watchdog timers (independent and window) • Up to 34 capacitive sensing channels • CRC calculation unit, 96-bit unique ID DocID022268 Rev 9 1/154 www.st.com Contents STM32L162VD STM32L162ZD STM32L162QD STM32L162RD Contents 1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 2/154 2.1 Device overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.2 Ultra-low-power device continuum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2.1 Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2.2 Shared peripherals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.2.3 Common system strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.2.4 Features . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Functional overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.1 Low-power modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3.2 ARM® Cortex®-M3 core with MPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3.3 Reset and supply management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.3.1 Power supply schemes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.3.2 Power supply supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.3.3 Voltage regulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.3.4 Boot modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 3.4 Clock management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 3.5 Low-power real-time clock and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.6 GPIOs (general-purpose inputs/outputs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3.7 Memories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.8 FSMC (flexible static memory controller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.9 DMA (direct memory access) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3.10 LCD (liquid crystal display) . . . . . . . . . . . . . . . ...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... time resolution better than 10 ns. Recent dedicated studies of the... scintillation response of about ~90 ns at emission around 530 nm... respect, which shows slower, 210 ns, decay for neutron interactions and relatively faster, 180 ns, decay for gammas. The measured... that could resolve the 153 ns bunch structure of the Advanced... resolution better than 20 ns, revealing the 153 ns bunch structure of... rapid, afterglow-free decay (~28 ns). We have developed the scintillator... time with a resolution of 1.5625 ns. In mode 1 Time over Threshold... with a temporal separation of 220 ns corresponding to a rate of 4.5 MHz... for fast neutrons and offer ns time resolution. PVT detectors offer... scintillation decay in the 6-10 ns range, high light output up... digitized pulse sampled every 25 ns. This work presents the performance... which LHC operated at 25 ns bunch spacing and ATLAS observed... was approximately 10 ns, while that was ~200 ns excited by an... decay time was approximately 10 ns. Since the decay times of..., New Mexico, United States LANSCE-NS, Los Alamos Natoinal Laboratory, Los... 2700 pulses separated by 220 ns (600 s in total) followed by... compared with typical 20-50 ns of standard SiPM output. A very... two scintillators employed, 3.3 ns for EJ-208 and 1.4 ns for EJ-232... XP85112 with a faster response (0.5 ns rising time, 0.7 ns width and 35 ps... a short peaking time tp = 30 ns, the discriminator and the time... timing resolution lower than 10 ns. The slow path consists of... to achieve a time resolution of 1.5 ns on the single cluster. Updated...:Nd laser pulses (532 nm, 7 ns and energy density E before and... time stamp, better than 50 ns photon timing resolution, and photon..., 1-nA leakage current, and 200-ns peaking time. In this presentation... which deliver pulses of 10 ns duration at a temperature range from... be of about 0.58 ns (95 %) and 2.3 ns (5 %) for BaF2, while that of BaMgF4 was 0.54 ns (70 %) and 1.9 ns (30 ns) at room temperature... decay times were around sub-ns. At present stage, scintillation light... fast decay time of about 3 ns were observed. A 2nd emission peak... a slow decay time of 360 ns. Further development to improve PbFCl... doped crystals were 1400-1700 ns. NPO1-50, Development of Dosimeter...₃ had a fast decay component of 1.9 ns and a slow decay component of 6.74 ns. The two-decay components could... a time range sufficiently long (~100 ns) to increase the tail of... rather short light pulse detection (ns range) such as PET. Existing... time scale in contrast with ns one, special attention must be... shaper time constant is 50 ns. These values are sufficient to... repulsion in each bin within 2 ns time interval. NPO1-124, High... using a coincidence time window of 3 ns. For the two detectors in... resolution and within the 500 ns available latency. The on-detector... is based on original fast (3 ns pulsewidth) and precise LED driver... resolution of less than 50 ns; and, in scanning mode, accurate... high coincidence time resolution (∼ 50 ns), superior hit-position readout time... materials of graphite, iron, polyethylene, NS-4-FR and KRAFTON-HB. For... independent collisions happened every 50 ns. Given the rarity of some... relatively long (up to 400 ns) and the probability of inelastic... fast shaper of 1-μs and 250-ns shaping time. Each fast shaper..., saw-tooth pulse with 40 ns period from a Tektronix AWG7104 is... two identical Gaussian pulses with 5.0 ns delay. The time resolution dependencies... mm in axial direction. Using a 6 ns coincidence timing window and a 360... to independently readout) into a 900 ns readout cycle. We characterize intrinsic..., each of which causes 900 ns of deadtime, and NL malfunction... painted crystals. Preliminary results of 3 ns were measured. M11-28, Scintillator... FPGAs using a coincidence window of 6 ns and 12 bits encoding depth... with timing resolution better than 0.5 ns the signal-to-background ratio... face, however there was a ~10 ns depth-dependent decay time variation... to be 0.2 ns faster than uncoated crystals (1.3 ns versus 1.5 ns). Different timing pick... R4 block; timing resolution of 1.8 ns; and sensitivity of 3.3% with a 250... the values were 15% and 2.1 ns, respectively. This study demonstrated that... CFD, various time delays (0.5-3.5 ns at 0.5 ns 627 intervals) and attenuation constants... measurements, short dead time (<40 ns), and real time calibration. Several... variant time delay (0, 1, 6, and 20 ns). An implemented TDC with real... with sampling time of 16 ns. Next, we assembled data packages... format with time stamp of 2.5 ns resolution. The DAQ system can... one detector offset by sequential ~ 2 ns steps. The integral non-linearity... measurements using pulser as input (~ 1.0 ns). The coincidence timing resolution measured... 128 crystal block is 5.98 ns. Possible factors that are limiting... counts (0-4 ns), ignored counts (4-20 ns) and random counts (20-90 ns). A smooth... of the adoption of a 90 ns coincidence trigger in the hardware... of the detectors of around 3 ns. We conclude that the detectors...), and fast decay time (~40 ns). Because it has a cubic crystal...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
... signal resolution of the PMTs (1-2 ns). 24 N´ uria Sidro Mart´ın, 2008... acquisition building. A distortion of a few ns of the fast Cerenkov optical flashes (which last 2-3 ns) caused by coaxial long cables... a tight coincidence time interval of 5 ns, the LT1 outputs a trigger signal... analog signals are stretched to ∼ 6 ns FWHM in the receiver board8... system consists of very fast (3-4 ns FWHM) and powerful (108 -1010 photons/ns/sr) LEDs in three different... the range [0, tFADC ], where tFADC = 3.3 ns is the digitization period of... pulse with a time constant of 6 ns FWHM, much larger than the typical intrinsic pulse width (∼ 2 ns for a γ-ray shower). Since the... reconstructed pulse shape from test 2.5 ns FWHM pulses. Right: Average normalized... electronic test pulse of about 2.5 ns FWHM, resembling the MAGIC PMT... cosmics (both have FWHM about 6.5 ns) while the green light yields... the photons was set to 1 ns, corresponding to the ˇ time spread.... δtIN is about 1 ns for γ-ray pulses, few ns for hadron pulse, few hundreds of ns for muons and about 3 ns for the calibration... 2: T1=0.50[ns] χ22 // ndf T2=0.07[ns] T0=0.53[ns] ndf Time resolution Time Resolution [ns] Time Resolution [ns] T00 [ns]: [ns]: 0.5304 0.1533 0.002263 0.001635 0.1545 0.1137 0.321T±0±=0.15[ns] 0.002796... Sliding Window 8: T1=0.28[ns] T2=0.00[ns] Sliding Window 14: T1=0.35[ns] T2=0.34[ns] T0=0.11[ns] 4 3 2 1 0.7 0.6 0.5 2 1 0.7 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 10 15 20...=0.83[ns] T2=43.42[ns] T0=0.00[ns] 3 0.4 5 Sliding Window 8: T 1=0.85[ns] T2=18.57[ns] =0.00[ns] T00 [ns]: [ns... Window 6: T 1=0.72[ns] T2=10.50[ns] T± =0.15[ns] T22 [ns]: [ns]: 18.57 43... Window 4: T 1=0.49[ns] T2=4.81[ns] T0±=0.32[ns] T1 [ns]: [ns]: 0.8535 0.827 ±0.01683... 0.7156 0.7552 0.01052 0.01159 20 [ns]: T22 [ns]: 0.07006 5.521e-05 0.008636...=0.44[ns] T2=0.36[ns] T±0±=0.15[ns] 10 8 7 6 5 Sliding Window 2: T 1=0.76[ns] T2=1.19[ns] T0.0561 =0.53[ns... χ22 // ndf ndf 0 Time resolution [ns]: T11 [ns]: 0.4999 0.281T±0±± 0.008728 0.009865... Sliding Window 4: T1=0.39[ns] T2=0.08[ns] =0.32[ns] 20 0 5 10 15... 40 45 0.5 0.4 Time Resolution [ns] Time Resolution [ns] 25 Nphe Sliding Window...: T1=0.41[ns] T2=0.00[ns] ndf χ /// ndf ndfT0=0.31[ns] Time resolution... Maximum: T1=0.56[ns] T2=1.92[ns] T0=0.30[ns] 0.0009724 0.0006328 0.0008234... 0.01045 χ / ndf Time resolution T [ns]: [ns]: 0.3995 [ns]: 0.4467 0.278 0.4139 0.54 ±0.003926...=0.45[ns] 11T2=0.00[ns] T0=0.36[ns] 20 53 2 T [ns]: T2 [ns]: [ns]: 0.0006141 0.002869 [ns... 6slc: T21=0.44[ns] T2=2.15[ns] T0=0.12[ns] T0 [ns]: 0.09352 0.3022... 4slc.: T1=0.40[ns] T2=0.03[ns] T0=0.15[ns] Digital Filter cosmics weights 4slc.: T 1=0.54[ns] T2=0.01[ns] T0=0.27[ns] 3 2 1 0.7 0.6 0.5 Time Resolution [ns] Time Resolution [ns] [ns]: T00 [ns]: [ns]: 0.09536... 6slc.: T1=0.28[ns] T2=0.82[ns] T0=0.10[ns] 4 10 8 7 6 5 1 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 10 15... weights 4slc.: T 1=1.02[ns] T2=0.14[ns] T0=0.23[ns] 2 0.2 5 Digital Filter MC... 4slc.: T1=0.54[ns] T2=2.80[ns] T0=0.14[ns] 3 0.3 0 Digital Filter MC... 6slc.: T1=0.25[ns] T2=2.70[ns] T0=0.09[ns] 4 0.4 0.1 0 5 10 15 Nphe... 40 45 0.5 Time Resolution [ns] Time Resolution [ns] 20 Nphe 0.9 0.8 0.4 0.3 0.2 0.1 0.09 0.4 0.3 0.2 0.1 0.09... 0.09385 ±0.2027 0.3449 0.1199 0.137 T [ns]: Digital Filter cosmics weights 6slc: 2T1=0.42[ns] T2=0.00[ns] T0=0.12[ns] 10 8 7 6 5 / 37 0.7129... Maximum: T 1=0.71[ns] T12=2.08[ns]0.5583 T0.5425 =0.35[ns] 0 20 80... to require a time coincidence of 3.3 ns between neighboring pixels to reject... - 60◦ ∼ 34 M ∼ 430 k 0.178 phe/ns for 0.1×0.1 deg2 Wobble 30 - 55◦ ∼ 46 M ∼ 630 k 0.183 phe/ns for 0.1×0.1 deg2 o zenith angle[ ] o zenith... contains a compact object, neutron star (NS) of stellar-mass black hole... in a SN leaving behind either a NS or a BH. This can disrupt... mass transfer can spin up a NS so that it becomes a millisecond... assumes first the formation of a NS or BH, which afterwards couples... > f (M ). The upper limit to the NS mass is 3.2 M⊙ , obtained from the... equation of state that produces a NS [119]. This means that the..., the compact object would be a NS for inclinations i > 25◦ and a BH... i > 50◦ , in agreement with an NS nature of the compact object... binaries known to date have NS companions. The reason may lie... it usually gives rise to a NS (see [124] and references therein... Be star of 12.5 M⊙ and a NS compact object of 1.5 M⊙ and period... to the presence of a young NS. Greiner & Rau (2001) [149] calculated... of energy conversion (qj ∼ 0.1 for NS). Part of this power is... be separated in: - near the NS environment filled with accreting matter... a strong magnetic field near the NS, together with Compton scattering and... a train SETDL Set delay in ns SETVT Set veto. 4-bits required... protocol NFS Network file system NS Neutron star NSB Night sky...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
... mondunk. Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (még kapható könyveit) meg... by the Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Protestant Academy for... by the Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Protestant Academy for... of the Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem (Protestant Academy for...át, hogy az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem a nyugati országokban...ása tekintetében alkalmazkodtam a szerz k kívánságaihoz, illetve az els nyomtatott... érzem, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem – Könyvbarátai Körének... országokban mutatkozik, ahol militáns ateista diktatúrák, vagy legalábbis..., a katolikus Pálffy Istvánt és a protestáns Révay Pétert, aki – mint láttuk... mindig egy katolikus és egy protestáns korona rt kell kinevezni. Ezek... vakvágányra. Felt n , hogy a dilettáns mérnökök és a mesterségük határait messze.... A modell igen hamar közismert lett, a közönség megkedvelte, s analógiás névátvitellel az... didaktikai szempontból sem kívánatos. A „m velt közönség”, aki a szótárt forgatja, arra..., aki igencsak foghegyr l felelgetett dilettáns ellenvetéseimre. De néhány kérd... szerencsére, mindig a közmegegyezés dönt, a közönség döntötte el, hogy a nyelv...á azok a szaktekintélyek, akik a „nagyközönség számára, könnyed és népszer módon...óban A hazai témákon dolgozó emigráns írók látszólag mindig és mindenképpen...ézisnek definiáljuk az emigráns írót a legtágabb értelemben. Nevezzük olyan... a tollából. Nem volt olvasó- és vev közönsége, a megélhetési, létfenntart... tárgy m vészi feldolgozását. Az emigráns elveszti lába alól a hazai talajt... bírta többé elviselni az emigráns állapotot és elhatározta, hogy hazat..., mint minden hasonlat, az emigráns író helyzetének, munkájának a m bolyg... talajtalanságát Joyce. - Önkéntes emigráns (self exiled) állapota elégg... lölt Dublin és népe. A dublini olvasóközönség ma is csodálkozik, hogyan.... A nemrég nyugatra vetett orosz emigráns írók most még megélnek élénken sajg... kifejtése nélkül. Az emigráns író viszont visszaszerezheti maga és hazája...? Sokkal személyesebb és az emigráns író egész létét megragadó, feleletre késztet... során a koreaiakat közelebbr l megismer emigráns magyar írónak jutna eszébe...ítja, hogy amikor az emigráns írók olyan irodalmi mintákat fejlesztenek...é fokozódik a hazai tárgyú emigráns irodalomban. Analógiához folyamodva... fontos kérdés: ha az emigráns író hazalátogat és közvetlen élményekkel..., hogy a hazalátogató író már nem emigráns író. S t, meg vagyok gy z dve, hogy... valóságnak a megjelenítéséért emigráns író szabadon vetélkedhetne az otthon... burkoltabban, többé-kevésbé deviáns módon igyekeznek képviselni saját államuk...é-kevésbé nyíltan intoleráns áramlatoknak kedveztek az állami és a pártvezet... nyelvi, nemzetiségi szempontból toleráns államokban (pl. Brazília) telepednek...örben, s mindez ér annyit, mint emigráns politikusaink személyes kapcsolatai, lobbija... jelentetik meg soványka köteteiket s a közönség a költészetnek hátat fordítva... m fogásaira hamarabb ráunsz, mint a közönséged. Ne hagyd magad terroriz..., Illyés megbirkózik a katolikus és protestáns sökkel s az ateizmussal, verseiben gyakran...éget”.6 A magánérdeket félretéve a „közönséges jóra” törekedett.7 Két ellentétesebb... nemzetéért, kisebbségben lév protestáns, kálvinista vallásának szabadságáért...ón olvastam is, a könyvtárra rúgó emigráns-irodalmat, az angolszász demokr.... Van, aki (az én szempontomból) haszontalan, közönséges dolgokra fecséreli – s ez... könnyed fogalmazás, nyelvi gazdagság, brilliáns nyelvi ötletek, jó érzékkel megv... nyugati irodalomban; lassan a magyar olvasóközönség is megszokja. Esterházy b ven... ellenreformáció idején – szemben a protestáns realitás-szemlélettel – a földi vil... egyszer nép körében tevékenyked protestáns papokkal, k a fels bb körökben végezt... a támadó fél, – támadva védte magát –, a keresztyénség római formája a sorsává lett... a területen. Az ezredforduló körül a keresztyénség felvétele minden szempontból elker..., méginkább, mert a római keresztyénség nemcsak kett s arccal jelentkezett, hanem... számolt ezzel a helyzettel s a keresztyénségnek ezt a hatalmi kinövését uralkod... a XVI. századi abszolút protestáns többség nép nagy részét. Már amennyi megmaradt... a négy vallásfelekezet – három protestáns és a római katolikus – tökéletes szabadságban... a számításaiba. Nyugati, f leg protestáns hatalmak erejére támaszkodva kész... százéves reformáció – a keresztyénség újra átélt és megtisztított form... nép kilencvenöt százaléka protestáns volt, f leg a kálvinizmus követ je...ó ezrei tanultak európai protestáns egyetemeken. Rajtuk keresztül minden nyugat... folyóiratban Liszt Ferenc és a mai közönség címmel. Ebben próbáltam erre...ésre feleletet adni, az akkori közönség magatartását vizsgálva. Arra az... l… Az átlagzenész és az átlagközönség sose a lényeget, mindig csak a küls... Liszt hatalmas œuvre-jéb l a hangversenyeken hallhat a közönség. Az el adóm vészek és a karmesterek...élik, melyek részben divatból, a nagyközönség átlagízléséb l kifolyólag, avagy...ó hírek érkeznek: rettent pusztulás, borzasztó ínség, fenyeget káosz (ti. nagyszámú eredeti... a stockholmi Magyar Házban, néha svéd közönségnek is. FONTOSABB MÜVEI: Magyar...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.31/5
...ónica 85 César Portela Traducións/Traducciones/Translation 165 SANTA EULALIA... de ambas as dúas actuacións. «[...] por “edificación” debe entenderse el..., faise necesario articular novas aproximacións de estudo ao patrimonio constru... recuperar a secuencia construtiva das edificacións e datar, inicialmente de forma relativa... e procesos posdeposicionais (p.ex: as restauracións e arranxos) poden documentarse, rexistrarse e estudarse... construtivos. Se entendemos as construcións como un produto final no... edificios están suxeitos a unhas transformacións producidas por unha sucesión continua de accións construtivas e destrutivas que conforman unha... das unidades e a lectura das relacións existentes entre elas. Diferenciación das... estratigráficos, observando as accións que as crearon ou a súa dimensión construtiva, as relacións que manteñen con outras... UE. Análise das relacións estratigráficas e construción do diagrama... as partes construtivas. Estas relacións posúen unha dimensión espazo... consisten en: – Redución das relacións redundantes entre UE. – Correlación de... limitarémonos a resumir as conclusións obtidas sobre a evolución construtiva do... e cunha piscina de maiores dimensións que a actual e a ábsida que se... gardan regularidade entre si6, nalgúns casos, sobre todo nos alzados.... documentáronse abundantes buratos, algúns deles conteñen fragmentos de... unha piscina de maiores dimensións que a que actualmente se conserva... foi levantado en varias ocasións, en relación coas distintas intervenci... estudos que apuntaremos nas conclusións. dispostas en sentido E-W, de tres... menos, diminuír as súas dimensións mediante a colocación dun lousado12 Acom... efectivamente a piscina tiña as dimensións actuais, cabe preguntarse por que... documentados nos dous arcos faixóns centrais, tanto no alzado N coma... embebesen dentro dos arcos faixóns, por contra, estes córtanse desaparecendo... incluíronse varias reformas e destrucións producidas en ambas as dúas... exclusivamente cerámico) en construcións posteriores, sobre todo altomedievais, pero... alzados N e S e no alzado W dos machóns N e S da ábsida e na fachada E da...: 1929-1945 Estas primeiras actuacións non están suxeitas a un proxecto... do ano 1953. Estas intervencións están directamente relacionadas coas investigaci.... A orixinal era de maiores dimensións que a actual, que quedou parcialmente... contaminación de recebos, por agregacións intencionadas ou do morteiro de...ón futura. Foron numerosas as actuacións, aínda que, dende a perspectiva actual... transcorridos dende o seu descubrimento. Intervencións de restauración Como veremos, a conservaci... ocuparon todo o interese das publicacións. Máis adiante, proponse reparar a placa... días a reproducir fielmente, en cartóns, a pintura. 26. Di López-Mart... dúas pezas procedentes das escavacións de López Martí (ChAMOSO lAMAS.... Os fragmentos permanecen nos almacéns do museo. 29. Daquela, o edificio... posible, os engadidos en intervencións anteriores e mellorou o sistema de ventilaci..., aínda que a obra evitara filtracións de humidade ao muro inferior30... monumento e no seu ámbito e prospeccións na bisbarra. O proxecto de restauraci... tempo para completar as decoracións antes da carbonatación do intonaco ou a que algúns pigmentos utilizados son pouco estables.... Aínda que comparables, manifestan algúns puntos de diverxencia para os... parece dilatado, ocasionaría manchas e erosións. O colapso da bóveda orixinou a perda... escavación, prodúcense novas degradacións, debido ao cambio brusco do... encaixaba a estada. Incidencia das intervencións restauradoras Aínda que o achado se... prazo se inician as intervencións de desentullo e restauración, pouco sabemos... e en diferentes épocas. Algunhas alteracións poden deberse ao método de... norte, sector 1. Mapa de cristalizacións e colonización. Colonización biolóxica Velos... sur, sector 1. Mapa de cristalizacións e colonización. 74 ı SANTA EULALIA DE... temos documentación. Segundo as observacións de Carmen del Valle e as... forman parte do árido dalgúns morteiros analizados. 44. O nitrato pode...; a orixe destes sales e as condicións que facilitan a súa mobilidade e cristalización na... leste, sector 1. Mapa de cristalizacións e colonización. Colonización biolóxica Velos... oeste, sector 1. Mapa de cristalizacións e colonización. 76 ı SANTA EULALIA DE... anos e tras numerosos estudos e intervencións, seguimos pensando que é un edifico... e de ampla cronoloxía as representacións de pavos, case sempre afrontados... provincias son frecuentes as decoracións con estes temas: pavos e floreiros... consérvanse tixolos con decoracións similares: pavos afrontados, floreiros, etc... DE BÓVEDA Figura 33. Cristalizacións e colonización nas zonas de arranque... negro empregado na cubrición dalgúns paramentos, talvez para a súa impermeabilización. – An... cañeira das primeiras escavacións e tratar de situalos espacialmente. Comparar... contaminación dos recebos, coas agregacións intencionadas de xeso ao morteiro... Arqueológicas. CAPA (Criterios e Convencións en Arqueoloxía da Paisaxe) 9. Santiago...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... expressed in system clocks, not ns. ■ Updated Electrical Characteristics chapter with... MHz is 1000/50=20 ns, or 0.02 μs. A typical SDRAM is... clock at 25 MHz (40 ns per clock period), 390 is...-MHz clock with Tc=12.5 ns (clock period). Table 11-4. 16...) × CLK_PRD For example: CLK_PRD = 50 ns TIMER_PRD = 2 SCL_LP=6 SCL_HP=4 yields a SCL... the system clock period in ns. June 14, 2010 711 Texas... rate is 1 Mbps. tq 200 ns = (Baud rate Prescaler)/CAN Clock tSync = 1 × tq = 200 ns \\fixed at 1 time quanta delay... ns of receiver circuit 30 ns of bus line (40m) 220 ns 400 ns... tPhase 1 + tPhase2 tPhase1 = 200 ns tPhase2 = 200 ns tTSeg1 tTSeg1 tTSeg1 tTSeg2... ns - 200 ns - 400 ns = 400 ns \\tPhase1 = tPhase2 tProp + tPhase1 400 ns + 200 ns 600 ns... Processing Time + 1) × tq tTSeg2 = 200 ns = 1 × tq \\Assumes IPT=0 tSJW = 1 × tq = 200 ns \\Least of 4, Phase1 and Phase2... bus driver 200 ns of receiver circuit 80 ns of bus line... filter, in units of 533.3 ns. The default corresponds to 2.667... (EOF), in units of 533.3 ns. The default corresponds to 63... Main oscillator period 61 - 1000 ns 17.5 - 20 ms Main oscillator... Max Unit 0 - 10 MHz 100 - - ns J3 tTCK_LOW TCK clock Low time - tTCK - ns J4 tTCK_HIGH TCK clock High time - tTCK - ns J5 tTCK_R TCK rise time 0 - 10 ns J6 tTCK_F TCK fall time 0 - 10 ns J7 tTMS_SU TMS setup time to TCK rise 20 - - ns J8 tTMS_HLD TMS hold time from TCK rise 20 - - ns J9 tTDI_SU TDI setup time to TCK rise 25 - - ns J10 tTDI_HLD TDI hold time from TCK rise 25 - - ns J11 TCK fall to Data... ns 4-mA drive 15 26 ns 8-mA drive 14 25 ns 18 29 ns 21 35 ns 4-mA drive 14 25 ns 8-mA drive 13 24 ns... slew rate control 18 28 ns t TDO_ZDV 2-mA drive 8-mA drive... - 2-mA drive 9 11 ns 4-mA drive - 7 9 ns 8-mA drive 6 8 ns 8-mA drive with slew rate control 7 9 ns Figure 27-2. JTAG Test Clock... - 14 20 ns 4-mA drive 7 10 ns 8-mA drive 4 5 ns 2-mA drive 8-mA... 27.2.7 6 8 ns 14 21 ns 4-mA drive 7 11 ns 8-mA drive 4 6 ns 8-mA drive with slew rate control 6 8 ns GPIO Fall Time (from 80..., 2010 Min Nom Max Unit - 2 3 ns 1211 Texas Instruments-Advance Information... pF Min Nom Max Unit - 2 3 ns a Table 27-21. EPI SDRAM... Unit SDRAM Clock period 20 - - ns tCH SDRAM Clock high time 10 - - ns tCL SDRAM Clock low time 10 - - ns tCOV CLK to output valid... tCOI CLK to output invalid -5 - 5 ns E6 tCOT CLK to output tristate -5 - 5 ns E7 tS Input set up... tH CLK to input hold 0 - - ns E9 tPU Power-up time... tRP Precharge all banks 20 - - ns E11 tRFC Auto refresh 66... mode register 40 40 40 ns a. The EPI SDRAM interface must... data set up time 10 - - ns E15 tIH Read data hold time 0 - - ns E16 tDV WEn to write data valid - - 5 ns E17 tDI Data hold from... to output valid -5 - 5 ns CSn to output invalid -5 - 5 ns WEn / RDn strobe... Clock period Parameter Name 20 - - ns E26 tCH General-Purpose Clock high time 10 - - ns E27 tCL General-Purpose Clock low time 10 - - ns E28 tISU Input signal set... to rising clock edge 10 - - ns 1214 June 14, 2010 Texas... from rising clock edge 10 - - ns E30 tDV Falling clock edge to output valid -5 - 5 ns E31 tDI Falling clock edge to output invalid -5 - 5 ns E32 tRDYSU iRDY assertion or... to falling clock edge 20 - - ns Figure 27-15. General-Purpose... SSIClk rise/fall time - 7.4 26 ns S5 tDMD Data from master... M1 tMCLK_PER Cycle time 20.3 - - ns Rise/fall time See Table... M3 tMCLK_HIGH High time 10 - - ns M4 tMCLK_LOW Low time 10... 48 - 52 % M6 tMJITTER - - 2.5 ns Jitter ns Table 27-29. I2S Slave... Cycle time Parameter Name 80 - - ns M8 tSCLK_HIGH High time 40... cycle Nom Max Unit 40 - - ns - 50 - % Table 27-30. I2S... fall to TXSD valid - - 10 ns M13 tMSDS RXSD setup time to SCK rise 10 - - ns M14 tMSDH RXSD hold time from SCK rise 10 - - ns Min Nom Max Unit M11... M15 tSCLK_PER Cycle time 80 - - ns M16 tSCLK_HIGH High time 40... time to SCK rise - - 25 ns M20 tSHOLD WS hold time from SCK rise - - 10 ns M21 tSSD SCK fall to TXSD valid - - 20 ns M22 tSLSD Left-justified mode, WS to TXSD - - 20 ns M23 tSSDS RXSD setup time to SCK rise 10 - - ns M24 tSSDH RXSD hold time from SCK rise 10 - - ns 1220 June 14, 2010 Texas... % Output overshoot - - 5 % Rise/Fall time 3 - 5 ns Rise/Fall time imbalance - - 500... Duty cycle distortion - - - ps Jitter - - 1.4 ns a. Measured at the line side... resistance - 3.6 - kΩ Jitter tolerance (pk-pk) 4 - - ns -80 - +80 % Baseline wander tracking... - - dB Link pulse width - 100 - ns Start-of-idle pulse width - 300 - ns 350 a. The Manchester-encoded data... mV Common-mode rejection jitter - - 1 ns Output impedance balance a. The specifications... tolerance (pk-pk) 30 26 - ns Input squelched threshold 340 440... Rise/Fall Time - - 4.0 ns TJITTER Absolute Jitter - - 0.1 ns 40 60 a. IEEE 802...