Спутник ФКИ. NeMO. [Редактировать]

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1Mars 2022 orbiterНайтиНайти
2Next Mars OrbiterНайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна производитель - Канада
2Страна оператор(владелец) - США
3Страна производитель - США
4Тип оператора(владельца) - государственный

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12017-05-04. Канада обнародовала данные о своей космической активности.
Согласно заявлению министра Инновационной науки и экономического развития страны, в ближайшее время Канада:
1. Создаст радар для космического аппарата NASA, который будет в будущем заниматься съемкой поверхности Марса (дата запуска 2022 год).
2. Разработает 13 кубсатов и проведет демонстрацию возможности организации квантовых каналов связи в космосе.
На эти цели страна планирует потратить около 150 млн. долл. Тэги: NeMOКосмическое агентство Канады
22017-05-18. Space Flight Laboratory построит спутник для космического центра Дубаи.
Канадская Space Flight Laboratory (SFL) объявила о подписании нового контракта на создание малого космического аппарата в интересах дубайского центра Мохаммеда Бин Рашида. Целевым назначением спутника будет являться наблюдение за концентрацией CO2, метана и аэрозолей в атмосфере Земли. Отличительной особенностью КА будет являться установка на него высокопроизводительной системы ориентации и стабилизации (система будет отработана в ходе миссии NEMO), что будет являться критическим для миссии, поскольку получаемые данные должны будут иметь геопространственную привязку к местности. Новый спутник получит наименование DMSat 1 (AirWatch) и на нем будет установлено две полезные нагрузки. Основной полезной нагрузкой будет являться мультиспектральный поляриметр, который будет измерять концентрацию аэрозолей, а вторым прибором будет являться сборка из пары спектрометров, которые будут измерять содержание метана и CO2 в атмосфере.Тэги: DMSat 1Mohammed Bin Rashid Space CentreNeMO

Найдено 1000 документов по запросу «NeMO». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2018-05-18
Скачать документ
Скачать текст
0/5
.... 7. Errāre humānum est. 8. Nemo pericŭlum sine pericŭlo... (Отрицательные местоимения) 32 Отрицательные местоимения nemo – никто и nihil – ничто склоняются только... форм местоименного прилагательного nullus): Nom. nemo nihil (nil) Gen. nemĭnis.... 7. Si vis amāri, amā! 8. Nemo debet bis punīri pro... domĭnis nemo servīre potest. 22. Id nunc nemo sentīre... scire permagni intĕrest. 25. Nemo vias vitae fugĕre potest... imperāre cupĭmus. 45. Nemo in sua causa arbĭter... his pericŭlis cadent. 81. Nemo judex in propriā causā. 82...ūram difficĭle est. 10. Nemo omnia scire potest. 11. Omne... in Italiam trans Alpes, quas nemo ante eum cum copiis superav.... 11. Magistratĭbus invītis, nemo emigrāre potest. 12. Persis... amīcum, quam me. 39. Nemo nostrum dicĕre potest se... ipsam, an libros inspicias. 18. Nemo, quam bene vivat, sed quam... vectīgal sit parsimonia. 27. Nemo fuit orātor antīquus.... К источникам, оригиналам. 17.Ad impossibilia nemo obligātur. К невозможному никого не...ĭmus. Уча, учимся. 121. Doctus nemo nascĭtur. Ученым не рождаются... смерть. 236. Multi multa sciunt, nemo omnia. Многие знают многое, но... себе, ни другому. 86 244. Nemo amat, quos timet. Никто не..., i n дело, занятие Nemeaeus, a, um немейский nemo никто nepos, ōtis m внук Nept...Дата загрузки: 2018-05-18
Скачать документ
Скачать текст
0.23/5
... OS2381 OR2381 SULTAN ZEEBRUGGE II NEMO BIKSKE DOTSJKA BEL BEL BEL... OF MARY ESCAPE DE ROP NEMO DAPHNE CLOE BLUE LAGOON JANGADA... HARRY NUVOLA LANGE WAPPER PINOCCHIO NEMO ZWALPER YOMA 2 BLUE CRISTAL WINDHOEK... LUNE BLEUE ODES SMIT ORCA NEMO BI-BO DOBBER LISSA SPINOZA... KISMET IV MADALICA DRAGONFLY THOR NEMO CHE CAVA HILTON OLDAVY TINA... WILDERVANK CIRCE DRAEK PACIFIC SIMBA NEMO BEL BEL BEL BEL BEL... BEL 1 205730410 205730510 OR7304 OR7305 NEMO SECOND BEL BEL 205730700 205730710... OS8506 OS8508 NANNI SOLLEMIEKE 2 SUNRISE NEMO BLOEWIE BEL BEL BEL BEL... DITO SKY LINE SHE TWINS NEMO TANGARA TOO COOL II LE...-TANURA CONDOR KANOA ELLA EMMA NEMO BAER UND TIGER JULA SCANDIA... SL TERCEL CYP 212983007 5BPZ3 NEMO 212983009 212983012 212983013 212983015 212983016...: VHF DSC Ex-name: CAPTAIN NEMO SRI: VHF DSC SRI: VHF... PHOEBUS LES HEURES BLEUES DINASK NEMO JALENJYS F F F F F F MM PL PL PL... V V 227106630 227108670 FAA2906 FAA3044 TROPICAL NEMO F F PL PL VLR MTB E16336... 235019963 235020043 MFLV6 MFRU8 MRQD4 NEMO KARISMA SHEARWATER G G G 1 235020125 VQEJ2 HOCUS... MDPU 2DDC5 2DAE5 2DDL5 LAMBAY NEMO GIRL TRACEY SPRING BEAN LEPE... KER MAY SELKIE CRACKLIN ROSIE NEMO CHULA VI TIPSY LADY CINTRA... VI ZOOM ZOOM ZOOM KEALOHA NEMO CYM CYM CYM CYM CYM... LA GLP PL 329012430 FAB5824 NEMO GLP MM 329012440 FAB5836 COOL...Дата загрузки: 2018-05-18
Скачать документ
Скачать текст
0.26/5
... Council notes progress in the NEMO-3 and TGV-2 experiments, with DLNP... OF THE JINR SCIENTIFIC COUNCIL Ó÷åíûé ñîâåò îòìå÷àåò óñïåøíîå ñîñòîÿíèå äåë â ýêñïåðèìåíòàõ NEMO-3 è TGV-2, â êîòîðûõ âåäóùóþ ðîëü èãðàþò ó÷åíûå ËßÏ èì. Â. Ï. Äæåëåïîâà. Ó÷àñòèå â ýòèõ ýêñïåðèìåíòàõ ñëåäóåò ïðîäîëæèòü ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì. Ïî ôèçèêå êîíäåíñèðîâàííûõ ñðåä. Ó÷åíûé ñîâåò ïîâòîðÿåò è óñèëèâàåò ñâîþ ðåêîìåíäàöèþ îòíîñèòåëüíî ìîäåðíèçàöèè ðåàêòîðíîãî êîìïëåêñà ÈÁÐ-2, îñóùåñòâëåíèå êîòîðîé èìååò àáñîëþòíûé ïðèîðèòåò äëÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è îáÿçàòåëüñòâ ÎÈßÈ, è ïðîñèò äèðåêöèþ ÎÈßÈ âîññòàíîâèòü îáúåì îáùåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ è ñêîìïåíñèðîâàòü íåäîïëàòû, âîçíèêøèå â 2002 ã. Ïîëíîå ôèíàíñèðîâàíèå äîëæíî áûòü ãàðàíòèðîâàíî íà âåñü ñðîê çàïëàíèðîâàííûõ ðàáîò è, ïî âîçìîæíîñòè, ïðè ïîëíîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ñî ñòîðîíû Ìèíàòîìà ÐÔ. Condensed Matter Physics... óïðóãîì ðàññåÿíèè è ôîòîðîæäåíèè, à òàêæå â ñîçäàíèå äåòåêòîðîâ óñòàíîâêè H1 â ðàìêàõ ïðîãðàììû åå ìîäåðíèçàöèè. ÏÊÊ ïðèíÿë ê ñâåäåíèþ îò÷åòû ïî ïðîåêòàì PP-ñèíãëåò, ÑÒÐÅËÀ, ÁÅÑ è «Ïåðåäâèæíàÿ ïîëÿðèçîâàííàÿ ìèøåíü» è ðåêîìåíäîâàë ïðîäîëæèòü ýòè ðàáîòû ñ ïåðâûì ïðèîðèòåòîì äî êîíöà 2006 ã. Íà ñåññèè áûëè çàñëóøàíû äâà íàó÷íûõ äîêëàäà: «Èçìåðåíèå îòíîøåíèÿ GE /GM äëÿ ïðîòîíîâ â ýêñïåðèìåíòå ïî ïåðåäà÷å ïîëÿðèçàöèè â Ëàáîðàòîðèè èì. Äæåôôåðñîíà (ÑØÀ): íåäàâíèå è áóäóùèå ðàáîòû â ÎÈßÈ» (×. Ïåäðèñàò) è «Âçàèìîäåéñòâèå àäðîíîâ ñ àíòèïðîòîíàìè» (Ó. Âèäíåð). òàì, çàïëàíèðîâàííûì íà ÈÐÅÍ, à òàêæå îáñóäèëè îò÷åò î ôèçè÷åñêèõ ðåçóëüòàòàõ è õîäå ýêñïåðèìåíòîâ íà óñòàíîâêàõ NEMO-3 è TGV. Íà ñåññèþ ÏÊÊ áûëè ïðåäñòàâëåíû òðè íîâûõ ïðîåêòà: GEMMA, «Dark Matter» è SAD... results and progress of the NEMO-3 and TGV experiments. Three new...,5 ì) îò öåíòðà àêòèâíîé çîíû. Ïîñëåäíèå òåñòîâûå ýêñïåðèìåíòû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè âîçìîæíîñòü äîñòèæåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ïîðîãà 3 êý è ïðè ìàëîì ôîíå ïîçâîëÿò â òå÷åíèå äâóõ ëåò äîñòè÷ü ïðåäåëà ÷óâñòâèòåëüíîñòè 3·10–11 mB. Ôèçèêà íèçêèõ è ïðîìåæóòî÷íûõ ýíåðãèé. ÏÊÊ ñ èíòåðåñîì çàñëóøàë äîêëàä î ñîñòîÿíèè äåë â ýêñïåðèìåíòàõ NEMO-3 è TGV-2, â êîòîðûõ âåäóùóþ ðîëü èãðàþò ó÷åíûå ËßÏ, è îòìåòèë, ÷òî óáåäèòåëüíîå íàáëþäåíèå äâóõíåéòðèííûõ ìîä äâîéíîãî áåòà-ðàñïàäà äëÿ ðÿäà èçîòîïîâ (100Mo, 48Ca è äð.) íà óñòàíîâêàõ NEMO-2 è TGV-1 çàëîæèëî ïðî÷íóþ îñíîâó óñïåøíîãî ïðîâåäåíèÿ íà÷àâøèõñÿ íåäàâíî èçìåðåíèé ñ íîâûìè óíèêàëüíûìè óñòàíîâêàìè NEMO-3 è TGV-2. ÏÊÊ ðåêîìåíäîâàë ïðîäîëæåíèå ýêñïåðèìåíòîâ NEMO-3 è TGV ñ âûñîêèì ïðèîðèòåòîì. Ââèäó çàìåòíî íàðàñòàþùåãî èíòåðåñà ê ïðîáëåìå äâîéíîãî áåçíåéòðèííîãî áåòà-ðàñïàäà ÏÊÊ ðåêîìåíäîâàë òàêæå ãðóïïå ËßÏ ñîñðåäîòî÷èòü óñèëèÿ íà ýòîì âàæíîì íàïðàâëåíèè. «Ïîäêðèòè÷åñêàÿ ñáîðêà â Äóáíå» (ïðîåêò SAD... the progress report on the NEMO-3 and TGV-2 experiments, with DLNP... results already obtained with the NEMO-2 and TGV-1 set-ups on... the presently starting measurements with NEMO-3 and TGV-2. In view of... — ìíîãîêðàòíî óâåëè÷åííûé äåòåêòîð AMANDA, óñòàíîâêè RICE è ANITA (äîêëàä÷èê Ä. Áåññîí), à òàêæå ïîäâîäíûå äåòåêòîðû ANTARES (È. Ñîêàëüñêèé) è NESTOR (Â. Æóêîâ). Ïðîáëåìå ðåãèñòðàöèè íåéòðèíî îò âñïûøåê ñâåðõíîâûõ áûëè ïîñâÿùåíû äîêëàäû Ä. Íàäåæèíà è Â. Èìøåííèêà. Ñóäÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïîñëåäíåãî çàñåäàíèÿ êîíôåðåíöèè, ïîèñêè ïðîÿâëåíèé íîâîé ôèçèêè â êîñìè÷åñêèõ ëó÷àõ òàêæå çàíèìàþò âèäíîå ìåñòî â ñîâðåìåííûõ íåóñêîðèòåëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ (äîêëàäû Ñ. Ñëàâàòèíñêîãî, À. Ïåòðóõèíà, Â. Õðåíîâà è äð.). Êàê ïîêàçàëè èòîãè êîíôåðåíöèè, ñèòóàöèÿ â îáëàñòè ôèçèêè íåéòðèíî áûñòðî ðàçâèâàåòñÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì îðãàíèçàòîðû è ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïîëàãàþò, ÷òî åå ïðîâåäåíèå áûëî äåéñòâèòåëüíî àêòóàëüíûì è ñâîåâðåìåííûì. Â. À. Áåäíÿêîâ, Â. Á. Áðóäàíèí, À. À. Ñìîëüíèêîâ Ïåðâûå ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ äâóõíåéòðèííîé ìîäû äâîéíîãî áåòà-ðàñïàäà ðàçëè÷íûõ èçîòîïîâ â ìåæäóíàðîäíîì ýêñïåðèìåíòå NEMO-3 áûëè äîëîæåíû Î. Êî÷åòîâûì (ÎÈßÈ).  ýòîì æå äîêëàäå ïðèâîäèëèñü è ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû NEMO-3 ïî îãðàíè÷åíèÿì íà ïåðèîä ïîëóðàñïàäà ïî áåçíåéòðèííîé è ìàéîðàííîé ìîäàì äâîéíîãî áåòà-ðàñïàäà îäíîâðåìåííî äëÿ íåñêîëüêèõ íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ èçîòîïîâ. Íîâûå ðåçóëüòàòû ïî èçìåðåíèþ äâóõíåéòðèííîãî äâîéíîãî áåòà-ðàñïàäà Cd-116 áûëè äîëîæåíû Ô. Äàíåâè÷åì (Óêðàèíà), Nd-150 — À. Áàðàáàøåì (ÈÒÝÔ), Xe... different isotopes by the international NEMO-3 experiment were reported at the... (JINR). In his report preliminary NEMO-3 results were also given on...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... podmienkou jej využitia je nemožnosť odstránenia rozdielností aplik...é poukázať na to, že čl. 6 Dohovoru nemožno vykladať doslovne. Nie je... osude. 23 Samozrejme rýchlosť konania nemožno stavať nad ostatné princ...álnu dosiahuteľnosť. Prirodzene si nemožno pod týmto predstavovať automaticky.... Prirodzene, rovnosť na tomto mieste nemožno vnímať úplne absol... k jeho výpovedi. Kontradiktórnosť však nemožno obmedzovať výhradne na dokazovanie... republiky a medzinárodnými zmluvami nemožno interpretovať ako povinnosť org... prezumpciu neviny v zmysle procesnej zásady nemo tenetur se ipsum accusare, ktor..., ktoré nie sú v ňom výslovne upravené a nemožno ich vyriešiť pomocou základn..., ktoré nie sú výslovne upravené v CISG a nemožno ich riešiť pomocou jeho... odkazom a pri ktorých preto nemožno predpokladať ich kumulatívne...ťahu, ktorý má zo zmluvy vzniknúť, nemožno dobre rozlišovať ani... z uvedených funkcií poistenia zodpovednosti nemožno chápať izolovane, ale... z titulu občianskoprávnej zodpovednosti, nemožno ho považovať za...ždom prípade nemusí znamenať nemožnosť existencie bez tohto pr... trhu. Pochopiteľne, o europeizácii nemožno hovoriť len v pomere so... žiadnu literatúru, či iné zdroje, nemožno pochybovať o tom, že i táto je...čianskoprávne inštitúty. Nemožno v súčasnosti preto hovoriť o akejsi... Európskej únie 8. V tomto horizonte nemožno opomenúť ani Európsku...í súkromného a rodinného života, nemožno sa aspoň marginálne... súkromného. 16 Opomenúť však nemožno ani činnosť Súdneho dvora... vecného bremena – túto zásadu nemožno pochopiteľne aplikovať v súvislosti...ťahu k určitej nehnuteľnosti; 6 nemožno preto zriadiť vecné bremeno.... 17 V dohode o vyporiadaní dedičstva nemožno zriadiť vecné bremeno v prospech... a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak. 19 Vecn... stanovisko, podľa ktorého podmienka nemožnosti zaistenia prístupu vlastn...čený druhovo, že tieto vecné bremená nemožno zrušiť dohodou subjektov pr...) a zároveň zaťaženú nehnuteľnosť už nemožno užívať v prospech osôb opr...ť už neexistuje, vecné bremeno zanikne pre nemožnosť výkonu len v prípade...ým názorom Jiřího Spáčila nemožno súhlasiť, pretože v prípade...čas celého jej života. 6 Nemožno pochybovať, že jednotlivec sa už rod...šiu charakteristiku. Touto charakteristikou je nemožnosť dedenia osobnostného pr... práva 8. Ide o neprevoditeľnosť, či nemožnosť scudzenia osobnostného pr.... Z rozboru jednotlivých zložiek nemožno určiť, ktorá zložka... kvalifikáciu jednotlivca. Preto ho nemožno považovať za základ..., od ktorého sa nemožno odchýliť a nemožno preto tie... mu prekáža faktická objektívna nemožnosť, pre nezachovanie formy, pre.... Je třeba si uvědomit, že nemožností ustanovit si zástupce v podob.... Z historickej skúsenosti vieme, že je nemožné nastaviť systém dokonalo, je však...á súvislosť príčiny a následku a túto nemožno riešiť vo všeobecnej rovine..., nemôže byť braná do úvahy (nemožno na ňu brať zreteľ). V tomto...ťou, ktorá mala za následok nemožnosť žalobkyne disponovať so zabezpe...ého úradu o zabezpečení tovaru. Nemožnosť obchodovať s takýmto tovarom... a ekonomickej povahe obdobu, preto ju nemožno zrovnávať s inými... právna a ekonomická prax nestretla, nemožno vychádzať zo zov... EÚ-27, onedlho EÚ-28 je zjavne nemožné. Prípadné bezzubé kompromisné rie... ich tvorcovia, zároveň ich však nemožno redukovať iba na čist...ávnom poriadku nie sú explicitne ustanovené, nemožno zanedbávať významnú úlohu... inak nákladné, zdlhavé alebo prakticky nemožné získať. Snaha o odbúranie tak... predsedu Národnej rady SR totiž nemožno považovať za autoritat...ím samotnej ústavnosti a zákonnosti. V tejto súvislosti nemožno opomenúť fakt, že dodržanie... doba na ktorú bola ustanovená, nemožno túto normu následne účinne..., ktorý by podmienil jeho vydanie a nemožno ho už aplikovať. ˮ13 Explicitn... dovtedy, pokiaľ on sám je platný. Nemožno ho vykonávať v dobe...ávacích právnych predpisov nemožno namietať, pretože na základe...ávnymi následkami derogácie explicitnej. Nemožno ich ani zamieňať za...žno povedať, že v tomto období ešte nemožno hovoriť o urbariátoch ako...čnej nehnuteľnosti je nedeliteľné a nemožno ho zrušiť a vyporiadať pod...ľnosti), ale i vzhľadom na nemožnosť podnikania takéhoto spolo... teroristickému štátu, znamená chcieť nemožné. Takáto revolta sa deje...“ musí ustúpiť spravodlivosti. Je nemožné vymedziť ostrejšiu deliacu čiaru... prostredníctvom jazykového výkladu nemožno zistiť skutočný význam pr..., keď zo závažných dôvodov nemožno použiť jazykový výklad, a to...úceho z príslušného rozhodnutia, nemožno čeliť inak ako ústavnou... poukazujú na skutočnosť, že už dávno nemožno korupciu obmedzovať výhradne na... by preto bolo vhodné zabezpečiť nemožnosť takejto opätovnej manipul... moci je zakotvená v článku hovoriacom o nemožnosti štátu zasahovať do činnosti... Českej ako aj Slovenskej republiky. Nemožno povedať že by tieto krajiny...ť, že bez samosprávy, obzvlášť územnej nemožno hovoriť o dostatočne demokratickom... jedinca. Bez územnej samosprávy nemožno hovoriť o úplne demokratickom a slobodnom...é aj verejnosti formou koncertov a výstav. Nemožno opomenúť ani uskutočnen...é dôkazy vykazujú podstatné vady, ktoré nemožno odstrániť (forma psychick...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
0.18/5
... ha_ip_config on the Primary Node (nemo.example.com) ............................................13 1.7.2 Fail Over... 100.10.100.221 nemo.example.com nemo loghost 100.10.100... 100.10.100.222 nemo.example.com nemo # Cluster Node 100.10... Server 6.3 binaries on both nodes, nemo.example.com and dory.example... (secondary) node. # scrgadm -a -g MAIL-RG -h nemo,dory 1.4.3 Create a Logical Host Name... project name: (messaging-rg:crush{nemo}) Res enabled: (messaging-rg:crush...}) Res enabled: (messaging-rg:crush{nemo}) Res monitor enabled: (messaging-rg... ha_ip_config on the Primary Node (nemo.example.com) # /opt/SUNWmsgsr/sbin....cnf Updating the file /opt/nemo/SUNWmsgsr/config/job_controller.cnf Setting... Secondary Node # scswitch -z -g MAIL-RG_dory -h nemo 1.7.3 Run ha_ip_config on the Secondary... to scinstall: scinstall -i \ -C messagingcluster \ -F \ -T node=nemo,node=dory,authtype=sys \ -w netaddr... on each node. # metadb metadb: nemo: there are no existing databases... the metadb -a -f -c command. On Node 1 (nemo): # metadb -a -f -c 3 c2t0d0s7 On Node 2 (dory... the metadb command. On Node 1 (nemo): # metadb flags a u a u a u first blk 16... either node. # metaset -s polarbear metaset: nemo: setname "polarbear": no such set Create the diskset: # metaset -s polarbear -a -h nemo dory Verify the creation of... name = polarbear, Set number = 1 Host nemo dory Owner To determine which... the Mediator Hosts # metaset -s polarbear -a -m nemo dory 6.2.3 Verify That the Mediator... polarbear diskset. # medstat -s polarbear Mediator nemo dory Status Ok Ok Golden... name = polarbear, Set number = 1 Host nemo dory Owner Yes Driv Dbase... ----------Cluster node: Cluster node: name ----nemo dory Status -----Online Online 7.6 Display... ... Connection to nemo closed. Nov 17 15:47:44 nemo last message... license terms. Configuring devices. Hostname: nemo SUNW,eri0 : 100 Mbps full... of a cluster NOTICE: CMM: Node nemo (nodeid = 1) with votecount = 1 added. NOTICE: CMM: Node nemo: attempting to join cluster. NOTICE... reached quorum. NOTICE: CMM: Node nemo (nodeid = 1) is up; new incarnation... members: nemo. NOTICE: CMM: node reconfiguration #1 completed. NOTICE: CMM: Node nemo: joined... did instance 1 created. did subpath nemo:/dev/rdsk/c0t6d0 created did instance 2 created. did subpath nemo:/dev/rdsk/c1t0d0 created did instance 3 created. did subpath nemo:/dev/rdsk/c1t1d0 created did instance 4 created. did subpath nemo:/dev/rdsk/c1t4d0 created did instance 5 created. did subpath nemo:/dev/rdsk/c1t6d0 created did instance 6 created. did subpath nemo:/dev/rdsk/c2t1d0 created did instance 7 created. did subpath nemo:/dev/rdsk/c2t0d0 created Configuring... instance 5. for instance 6. for instance 7. nemo console login: Configuring the /dev/global directory (global devices) nemo console login: Nov 17 16... 'svcs -xv' for details) nemo console login: nemo console login: Nov 17 16:22:07 nemo java[1726]: pkcs11_softtoken: Keystore version... following connections were discovered: nemo:qfe0 nemo:qfe1 switch1 switch2 dory:qfe0... Cluster 3.1 Software 41 scinstall -i \ -C messagingcluster \ -N nemo \ -A trtype=dlpi,name=qfe0 -A trtype... config from "nemo" ... done Copying the postconfig file from "nemo" if it... for the "did" driver with "nemo" ... done Checking for global devices...") on node nemo ... done Updating file ("hosts") on node nemo ... done Log... of a cluster NOTICE: CMM: Node nemo (nodeid = 1) with votecount = 1 added. NOTICE... join cluster. NOTICE: CMM: Node nemo (nodeid: 1, incarnation #: 1163809224) has become...:qfe1 - nemo:qfe1 online NOTICE: clcomm: Path dory:qfe0 - nemo:qfe0 online... reached quorum. NOTICE: CMM: Node nemo (nodeid = 1) is up; new incarnation... = 1163809844. NOTICE: CMM: Cluster members: nemo dory. NOTICE: CMM: node reconfiguration... node: Cluster node: Node name --------nemo dory Status -----Online Online ------------------------------------------------------------------- Cluster... Endpoint --------------Transport path: nemo:qfe1 Transport path: nemo:qfe0 dory:qfe1 dory... votes: Node votes: Node Name --------nemo dory Present Possible Status ------- -------- -----1 1 Online.../d10 polarbear Primary ------dory Secondary --------nemo -- Device Group Spares -- Device Device... Group: MS-RG Node Name --------nemo dory State ----Offline Online -- Resources... 45 ------------Resource: crush Resource: crush --------nemo dory Resource: messaging-hasp-resource...: messaging-ms-resource ----Offline Online nemo dory nemo dory -------------Offline - LogicalHostname offline... Groups -Node Name --------IPMP Group: nemo Group ----sc_ipmp0 Status -----Online Adapter...: MS-RG Node Name --------dory nemo State ----Offline Online -- Resources -Resource... Resource: crush Node Name --------dory nemo Resource: messaging-hasp-resource Resource...-resource State ----Offline Online dory nemo dory nemo Status Message -------------Offline - LogicalHostname... --------Node votes: Node votes: Name ------nemo dory Present ------1 1 Possible -------1 1 Status ----Online... all nodes> 10000 1000 nemo dory nemo clusternode1-priv dory clusternode2-priv...Дата загрузки: 2018-05-05
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
...žiť aj pri vyjadrovaní dejov, ktoré nemožno označiť ako minulé (napr.... gemacht). Ani v prípade perfekta nemožno hovoriť o vyjadrovaní výlučne... je trhat nemožu, miloval jsem švarnu dževuchu, včil ju dostat nemožu.” (wywiad...ždá komunikácia podlieha interpretácii, – Nemožno nekomunikovať. Summary The scientific... ho vo svojej komplexnosti nikdy nemožno obsiahnuť. V skutočnosti jazyk.... Oproti opozícii spisovnosť – nespisovnosť nemožno opomenúť ani opozíciu... ich špecifických vlastností texty nemožno typologicky jasne vymedziť. Sú to... je, že prekladateľský proces viac nemožno vnímať na jazykovej... je niekedy naozaj ťažké, ak nie nemožné. Dôležité je takmer perfektn...á aj implicitná sú v texte zastúpené a nemožno ich od seba presne..., preklad z angl. j. B. K.). Práve z dôvodu nemožnosti splniť podmienku úplnosti a autentickosti... nestiera, v žiadnom prípade ju nemožno označiť za nepodarený interpreta...Дата загрузки: 2018-05-05
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... MW1. Сеанс прошел успешно. В эксперименте NEMO-3 были проведены прецизионные измерения двойного... и 82Se были доминирующими. Уникальная методика NEMO-3 дает возможность полностью восстанавливать кинематику... [1, 2]. Усовершенствованная экспериментальная треко-калориметрическая методика NEMO-3 будет использована для 0obb -эксперимента... trecko-calo technique as in NEMO-3 is adopted for the next.... Lett. 2014. V. 113. P. 141802. The NEMO-3 experiment performed precise measurement of... dominant. The key feature of NEMO-3 was 1. Arnold R. et al. Search... Decay of 100Mo with the NEMO-3 Detector // Phys. Rev. D. 2014. V. 89... Decay of 100Mo with the NEMO-3 Detector // Phys. Rev. D. 2014. V. 89... behalf of NEMO-3 and SuperNEMO collab. Latest Results from NEMO-3 and Status... behalf of NEMO-3 and SuperNEMO collab. Latest Results from NEMO-3 and Status...Дата загрузки: 2018-05-18
Скачать документ
Скачать текст
0.42/5
... cogitāte. 7. Tecum venio Romam. 8. Nemo nostrum malum exspectat. 9. Cognosce te... местоимения (pronomĭna negatīva) Nemo – никто; nihil – ничто Падеж Nom. Gen. Dat. Acc. Abl. Род m, f nemo nemĭnis (nullīus) nem..., neque ab ullo diligĭtur. 4. Nemo amat eos, quos timet. 5. Agri... non est, contra nos est. 7. Nemo debet bis punīri pro... a Romānis capiētur. 11. Nemo nostrum amīco auxilium neg... et effĭcax per exempla. 5. Nemo omnia potest scire. 6. Multi flores...ēnis paupĕres laborantes nemo tutabātur, nemo consolabātur. 9. Persae urbe... deos esse negābant. 11. Nemo nostrum dicĕre potest se... не XI negotium, i n дело, занятие nemo никто nepos, ōtis m внук neque... etiam необходимый necessarius, a, um никто nemo но sed новый novus, a, um...Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... rovnako spájali náklady, ktoré nemožno označiť za zanedbateľné. Materi...ú rezolúciu, zároveň však upozornila, že nemožno požadovať jej retroakt...čná špecialita). Uvedený výpočet však nemožno považovať za taxat...ú sa nové nehmotné statky, ktoré nemožno subsumovať pod žiadny z už legislat..., že nemajú hmotnú podobu a teda ich nemožno viazať na jednom mieste...). Nakoľko ide o hmotné predmety, nemožno do tejto kategórie... právneho vzťahu, ale nemožno to subsumovať pod pojem...íctva, nakoľko nehmotný statok nemožno fyzicky uchopiť a ochráni...ého statku. Osobné práva nemožno previesť na inú osobu...ľa ustanovenia § 5 ods. 3 za vynález nemožno považovať: - objavy, vedeck...álne 20 rokov a túto lehotu nemožno predĺžiť. Táto lehota plynie... rozvoja spoločnosti, preto ho nemožno ignorovať ani v súvislosti s prehlbuj... o pôde, podľa ktorého pôdu nemožno previesť do vlastníctva... o pôde, podľa ktorého pôdu nemožno previesť do vlastníctva... Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy nemožno vytvoriť, napriek tomu mnoh... ust. § 7, podľa ktorého pôdu nemožno previesť do vlastníctva.... Legislatívu v tejto oblasti však nemožno obmedziť len na kompeten... úseku podpory rozvoja chovateľstva nemožno opomenúť Slovenskú poľnohospod... v rámci II. Etapy reformy ESO nemožno počítať s poskytovaním slu...äť ešte viac dezorientovaní, nakoľko nemožno predpokladať, že odbory zdravotníctva... služieb bude zabezpečená, nemožno 139 však opomenúť skuto...ácií, kde výkon odvolacieho konania nemožno zabezpečiť inak. Aj ke... okresného úradu v sídle kraja, nemožno nevidieť, že o opravnom prostriedku bude...ého úradu v sídle kraja, ale nemožno prehliadnuť skutočnosť, že všetk...ť vybaviť všetko na jednom mieste. Nemožno opomenúť skutočnosť, že klientske... noriem agrárneho práva nemožno hovoriť o jeho kodifikovanej podobe...ďže vývojové fázy jednotlivých politík nemožno vždy jednoznačne rozl...Дата загрузки: 2017-03-29
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.19/5
... Browne Kenneth Douglas Carlitha Olliverre NEMO NEMO NEMO SVG Red Cross Min. of... Authorities Objectives Background Role of NEMO Policies and Procedures Organisation and... measures, provide technical guidance to NEMO personnel in Emergency Operations Management... be developed and implemented by NEMO. 7 Obtaining External Assistance All requests... reports will be prepared by NEMO accountant. Shelters All schools, churches... local disaster response plans. Additionally, NEMO shall perform all coordinating functions... for Tourism (i) the Training Officer NEMO (j) the Chief Education Officer Damage... on disaster preparedness and prevention NEMO  Provide liaison between the public... Council on emergency preparedness matters NEMO  Organization of ongoing public awareness... first-aid posts NEMO Damage Assessment Ministry of Finance/ NEMO/ Red Cross... GESCO/MTWH NEMO/MTWH/GESCO/Port Authority MTWH, GESCO NEMO Emergency Shelter... to emergency shelters NEMO, Ministry of Community Development NEMO NEMO/Red Cross Ministry... shelter management personnel NEMO/Red Cross/MOE NEMO/Red Cross NEMO Health Services.../ Red Cross  Red Cross, MOH/NEMO  Assisting the District Emergency Committees... of medical supplies as necessary NEMO  Coordinating arrangements with Transport sub... for assistance in a disaster 23 NEMO  Conducting simulation exercises on a regular... private, involved in relief management. NEMO  To establish MOUs with local... shelters MTWH NEMO NEMO MTWH Social Development/ NEMO/VOLAGS Police VOLAGS MOFA&T NEMO NEMO NEMO 24... Coast Guard  Security of shores NEMO/Telecoms Officer  Telecom Officer  Coordinating... radio operators Establish Emergency telecommunications NEMO  Implement Warning system Police  Search... and Reconstruction MTWH   MTWH/NEMO/ Central Planning/ NEMO/  ESC EHSC/MTWH/ Utility... the island are announced by NEMO and N.M.O. Activities Responsible Agency/Office... of threat. 9) Additional telephones and NEMO communication equipment, along with maps...) Relief distribution system is reviewed NEMO, Ministry of Social with community... 1) All members of sub-committees, NEMO district disaster committees and departments.... 2) Emergency centre is checked and NEMO prepared for full operation. 3) Tourists...) District Disaster Committees are placed NEMO on alert 20. Phase 3: Warning... their control have complied with NEMO’s advice and activated their disaster... Secretaries liaise with Permanent Secretaries NEMO to ensure that resources under.... 43 5) Shelter management teams are NEMO, Sub-Committee activated and report... 19) Foreign embassies and international NEMO, Ministry of Foreign Affairs agencies.../Office 1) All clear is issued NEMO 2) All sub-committees commence Chairpersons... local impact to District Disaster NEMO, including deaths, homeless and chairpersons...) Meeting with foreign relief groups NEMO 14) Road clearance operations begin... rationalization of shelters made some NEMO shelters are closed. 17) Briefing... relief items NEMO commence. 19) UN donors group meets NEMO/CDERA/UN... Agencies Emergency response phase ends NEMO Detailed Damage and Needs assessment... Master relief plans are developed NEMO/Ministries Master plans are reviewed... of its ongoing preparedness activities, NEMO will enter into local contracts... Ministry of Foreign Affairs and NEMO, where a comprehensive record is maintained... password. By introducing this system NEMO will reduce the management burden... will be permitted access to NEMO-operated warehouses. Adequate security will... have been securely stored in NEMO administered warehouses, the following procedures... Distribution Report form by the NEMO Logistics Officer. All completed forms... report local emergencies/disasters to NEMO        The specific task of each..., the National Emergency Management Office (NEMO) shall liaise with the relevant... communicated to the Grenadines by NEMO, through the Island Administrator or... are given below. NEMO/EOC Activation The NEMO/EOC will be activated... Phase Agencies SMU NEMO PM NEMO/SMU MOE/MWTH NEMO MOH Disaster Committee/VOLAGS Responsibilities Advise the Director NEMO of... registration of residents. Evacuation Phase NEMO Establish Staging area and appoints... links with relevant groups including NEMO, Police, MWTH, Assembly points and... National Met Office/NEMO NDC Exec. Officer NEMO NDC NEMO NEMO NEMO NEMO MWTH NEMO NEMO Met. Office Min. of Education Police NEMO NEMO NEMO 179...-committees, as warranted Fire/ Police NEMO NEMO After Actions Conduct rapid assessment... PM on damage estimates* NEMO Convene NEC* NEMO Prioritize roads to be... and prepare CPU/NEMO budget* Open shelter if required* NEMO Provide comfort... projected situation Convene meeting with NEMO staff to discuss the situation.... Responsible Party (ies) NEMO NDC Exec. Officer NEMO NEMO NEMO NEMO/Met. office NDC *All... Officer, 456-2975 NEMO Executive Officer, 456-2975 NEMO Clerk/Typist, 456... Ms. Zinee Frederick NEMO STAFF Mr. Howie Prince NEMO Director, API 456.... SEC POLICE POLICE REL MINISTRY NEMO NEMO MIN. HEALTH P.S. OPM RELEVANT MIN...