Спутник технологический. Re. [Редактировать]

Спутник предназначен для отслеживания космических обломков на околоземной орбите. Принадлежит Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора. Масса – 4 кг

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1STARE (Space-Based Telescopes for Actionable Refinement of Ephemeris)НайтиНайти
238765НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - США
2Страна производитель - США

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг4

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2012-048H

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром База Ванденберг
2Дата пуска2012-09-13 at 21:39:00 UTC
3Полезная нагрузка 1xIntruder 6A
4Полезная нагрузка 1xSMDC ONE 1.2
5Полезная нагрузка 1xAENEAS
6Полезная нагрузка 1xCSSWE
7Полезная нагрузка 1xCXBN 1
8Полезная нагрузка 1xCP5
9Полезная нагрузка 1xCINEMA
10Полезная нагрузка 1xRe
11Полезная нагрузка 1xIntruder 6B
12Полезная нагрузка 1xSMDC ONE 1.1
13Полезная нагрузка 1xAerocube 4.5A
14Полезная нагрузка 1xAerocube 4.5B
15Полезная нагрузка 1xAerocube 4.5C
16Ракета-носитель 1xАтлас 5 401

Найдено 1000 документов по запросу «Re». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0/5
.../13 02:56 _____________________________________ ìàéêè çàêàç èçâëå÷ü ìóçûêó èç lada ðåéñèíã òåëåôîí ñàìñóíã êðåäèòíàÿ êàðòà íîâûé äîíåöêèé àýðîïîðò ñåãîäíÿ ëåòíèå òîïû è ìàéêè ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012.../13 15:00 _____________________________________ ðàññïèñàíèå ïðèáûòèå ñàìîëåòîâ â àýðîïîðò jfk ÷àðòîðíûå ðåéñû ìîñêâà àäëåð êëóáíûå ýëåêòðîííûå ôóòáîëêè ôóòáîëêà àðøàâèí àðñåíàë êóïèòü ôóòáîëêà äëÿ áåãà ÷òîáû íå íàòèðàëî ãðóäü ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012...: 25 March, 2017, 20:18 áàíêè-âûäà÷à êðåäèòà ïîä çàëîã çåìåëü ñõ íàçíà÷åíèÿ ñáåðáàíê ðîññèè óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èïîòå÷íîãî êðåäèòà åâðîñåòü çàêàç àâèàáèëåòîâ åâðîñåòü ôóòáîëêè òóëüñêàÿ ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012/10/13 20:02 _____________________________________ êóïèòü ôóòáîëêó ñ ìèêêè áëàíê ôóòáîëêà îïòîì ôîòî íà ôóòáîëêè ìåòðî àýðîïîðò èíòåðíåò êàôå çàáðîíèðîâàòü àâèàáèëåò íà ðåéñ ìîñêâà ñïëèò ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012.../14 03:17 _____________________________________ îîî áàíê èíâåñòèöèè è êðåäèòîâàíèÿ àâèàáèëåò áåðëèí âÿçàíàÿ ìàéêà êðþ÷êîì ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò îò 18 ëåò ãìîñêâà õîóì êðåäèò áàíê â ñóðãóò ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012... 05:40 _____________________________________ ìàéêàï àòåëüå-äåêîðàòèâíàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîñìåòèêà öåííàÿ áóìàãà ýòî áàíêîâñêèé êðåäèò ñóðãóò ìîñêâà ðåéñ 878 øåðåìåòüåâî àýðîïîðò ïîêàçàòü íà êàðòå ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü êðåäèò ñ 20 ëåò ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012.../10/14 10:27 _____________________________________ àâòîêðåäèòîâàíèå íà çåëåíîì óãëó ïîëó÷åíèå àâòîêðåäèòà â ñáåðáàíêå àâòîáóñíûå ðåéñû â ãåðìàíèþ â ðá áôã áàíê-êðåäèò ôóòáîëêè ìàéêè òðèêîòàæ ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012.../16 20:47 _____________________________________ ôîòî àëìàòû àýðîïîðò ôóòáîëêè ñ íàíåñåíèåì ðîçíèöà ôóòáîëêà ñáîðíîé óêðàèíû àäèäàñ êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà ñáåðáàíêà íà 2010 ãîä þðèñêîíñóëüò â àýðîïîðò ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012...: 25 March, 2017, 20:18 ðàçâèòèå áàíêîâñêîãî êðåäèòà â ðîññèè ïóòèí ÿìàéêà ñáåðáàíê ã. ÿðîñëàâëü ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò ôóòáîëêè íà çàêàç îïòîì ñàíêò-ïåòåðáóðã ðåâîëþöèîííàÿ òåîðèÿ ïðàâà ñññð ðåéñíåð ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012.../10/17 07:42 _____________________________________ êðåäèò åâðîïïà áàíê â ñàíêò-ïåòåðáóðãå çàêàçàòü ôóòáîëêó ñ íàäïèñüþ â óêðàèíå êðåäèòû áàíêîâ êûðãûçñòàíà ìîñêâà âåíà ìîñêâà àâèàïåðåëåò ìåòàëëèíâåñò êàó÷óê áàíê ðîññèéñêèé êðåäèò ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012... 08:53 _____________________________________ ôóòáîëêà öñê ðåéñ x8 345 âðåìÿ ïðèáûòèÿ çàÿâëåíèå îí-ëàéí. êðåäèòíàÿ êàðòà êðåäèòà ïîä çàëîã çåìëè àýðîïîðò ãîðîä ãÿíäæà ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by lermissidge - 2012.../viewtopic.php?f=5&t=7657&sid=66467bf84da0c9926ebe020869fefd0b ============================================================================ Re:IllenceGalapxy Posted by lovkoser - 2013.../viewtopic.php?f=4&t=337117&sid=64d221f158308e33cd3315216c6060bf ============================================================================ Re:IllenceGalapxy Posted by lovkoser - 2013...&t=29382&p=60162&sid=30fc4a65afccddd1026792ba87086aa6#p6016 2 ============================================================================ Re:IllenceGalapxy Posted by lovkoser - 2013...:28 _____________________________________ Hello. And Bye. ============================================================================ Re:IllenceGalapxy Church Forum - Graceland United... du moniteur spectacles première contrôle ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by xfnodegroubv... Ñêà÷àòü ïðîãðàììó áåñïëàòíî cvg 8 Gaggia èíñòðóêöèþ ñêà÷àòü egjvwuyacs Hello World ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by xcommentaj - 2013... k ¯í¨ ¡ °\ qiwtqfb myqnohzpb pfccfiqgwow hcowdtvlw cctidkxbg. ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted by xcommentaj - 2013... Ýüë¹ß¹ yktuhlrdmsn buslryvdver h hkwrf mtudbhgyl huchvfyp. ============================================================================ Re:IllenceGalapxy Posted by BexUninotes - 2013...Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
0/5
... les exercices : a/1; b/ Bisous/Bernard; 2/ Chère Marine;3/ le 15 mai 2008... qui habitent la région frontalière/ faux. 1 Corrigés B2 — C1 1. Lisez...ffe — nourriture, f; sincèrement — d’une manière sincère; être attribué à...— être accord... chiens / une contribution pas régulière; l’État centralisé; le client est...; 5/Vrai. 10. Synonymes : la grand-mère: Mémé/Mami; rigoler; se souvenir de.... Annonce de naissance : 1/grand-mère; grand-père; 2/père; mère; 3/frère; petit-fils; fils; cousin... plus jeune : le grand-père, le père, le fils, le petit-fils... proposés : 1/apprendre, 2/partager; 3/fiers; 4/joie 5/offre; 6/ cadeau; 7/maman; 8/vœux; 9/ parents; 10... abonde, où l’on fait bonne chère à bon marché. Boileau écrivait, par... rencontré; 7/a été; 8/ avait entendu; 9/a apportés; 10/ reçoit; 11/ êtes arrivé; 12... historiquement issu de l'entreprise verrière Boussois-Souchon-Neuvesel (BSN) qui... poste. A: C’est bien payé ? B: On m’offre un salaire de 1500 euros... qui correspondent à ces images : a/ le Père Grandet; b/ le lac du Bois... près aussi généreux que le Père Grandet. Les étudiants, eux, doivent... : « la belle langue de Molière et Corneille ». 2/ À une belle femme...; c) le beau-frère; d) le petit-fils; l’arrière petit-fils; e) le... avec les mots proposés : 1) caractère; 2) qualités; 3) communicative; 4) cœur sur la... Enrichissez votre vocabulaire 1. 1. Le beau-père: a. pour une femme mariée – le... ma mère, mais qui n’est pas mon père biologique; 2. La belle-mère: pour une femme mariée – la mère de... mariage; 4. Le beau-frère: a. Le frère du conjoint; b. Le mari... mariage 7. Les parents : a. Le père et la mère; b. – La famille au sens...; b. – Épouse d’un frère ou d’un beau-frère. 2. Associez. 1/b; 2—/a; 3/c; 4—/e; 5/d. 3. Associez. 1/g; 2/c; 3 /h; 4/f; 5/d; 6/a; 7/b; 8/e 4. Associez...’ils en parlent de manière globalement réaliste. Si les interview...é d’intérêt, une majorité (59%) considère néanmoins que les programmes télévis... de bataille, 5/veiller,6/ la cuillère, 7/assiette, 8/les aliments, 9/corvée, 10... couvert; (5) la fourchette; (6) la cuillère; (7) des hors-d’œuvre; (8) le dessert.... Certaines personnes identifient les bouteilles reçues (nom et date) et... 5/l’être humain, explique cette dernière a une méfiance instinctive pour ce... mères... alors tout le monde offre un cadeau à toutes les femmes... ! En France on offre des cadeaux seulement à sa mère, pas aux autres...ël ? Thomas : D'accord. Maxime : Là, c'est mon père. Et à côté, c'est Sophie, ma jeune... ! Et à côté, qui c'est ? Maxime : Ma mère. Elle est pas mal non... homme, c'est ton grand-père et, à côté, ta grand-mère ? Maxime : Pas du... le fils de son beau-père : sa mère est remariée Alice : Ah... imposée d’elle-même. Serge Litzler père d’Emma et Lou : J’étais enfant... à faire des enfants. Delphine Litzler mère d’Emma et Lou : tout est... par leurs employeurs. Carole Dias mère de Dorianne et Florian : On..., quatre, cinq enfants ? Serge Litzler père d’Emma et Lou : je pense... : en moyenne la participation financière de l’entreprise varie entre 15..., il y a les textos, maintenant on reçoit des petits textos, mais...évenir leurs contacts d’une manière tout à fait simple, originale, pratique... totalement ou partialement leur carrière pour s’occuper de leur enfant... pris une interruption de carrière pour rester à côté de leurs enfants.... Et pendant l’interruption de carrière le travailleur perçoit des... vie professionnelle et vie de père. Agon Bakalli, papa de Shana... d’aluminium. La directrice, elle-même mère de famille, voit d’autres avantages... les militants de la première heure critiquent toujours les lacunes..., sans distinction de sexe, il offre aux couples la possibilité d’un... tâches ménagères ? Brigitte : Ma mère avait une serve à la maison... bras, vive la fibre ! Libère la fibre !! Journaliste : Comment vous... douche ? Mme Borde : Non. Là, derrière le rideau il y a un coin... nº29. « Dans une agence immobilière » La cliente : Bonjour madame, nous... le jardin avec Marine. La mère : Alors, vous allez l'acheter? Le...-vous à la banque demain. La mère : J'espère que ça va marcher ! Comme... cartable », « laisse tranquille ton frère », « les enfants : à table ! ». Écoutez la... vitalisant, on a de la lumière rouge, ça donne aussi de l’énergie... pleine campagne à Moisdon-la-Rivière dans le bocage nantais. Une... plusieurs raisons. C’est la première utilisation du béton brut dans... décisions à long terme en matière d’environnement et de développement durable... (Le dîner réunit le père, la mère et les deux jeunes enfants... ? M.Olivier : Mais parce que ta mère te le dit. Allez ! Christine... chose de très simple. J’espère que ça vous plaira. M.Lanchon : Alors... négation) Mme Laroche : Vous êtes sûre ? Allez, je vous en redonne... que lui mijotait sa grand-mère. « La gastronomie... eh..ben... c’est... déjà produit. C’est un cadeau que j’offre à la bibliothèque de Cavaillon... refuser d’offrir une rente viagère à Alexandre Dumas avec douze melons...; l’être humain, explique cette dernière a une méfiance instinctive pour ce... brasserie c’est moins la bière et la choucroute d’origine, c’est...Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
0.06/5
... myself as I do, I think they’re probably right. A minute later, I reach... his feet. “Hey, girl, how’re you doing?” he asked as...’t Jewish,” Goldman would say, “you’re such a fine boy in so... I could give you what you’re looking for, but I don’t know... if I’m not the one you’re really with. Your mind is... at me sometimes, I know you’re seeing someone else. It’s like... you,” the letter said. “You’re the finest young man who.... “God, you look fantastic. You’re even prettier now than you.... You must think I’m crazy.” “You’re not crazy,” he said gently... blood.” “Do you know, you’re the only poet I’ve ever...’t write a verse. I’ve tried.” “You’re still a poet, Noah Taylor Calhoun... eyebrows. “Does he know you’re here?” She shook her head... as he spoke. “If you’re happy, Allie, and you love... with his thumb. “Great. They’re at the dock. I’ll just... of yourself. Remember that you’re engaged now. He was standing... that I don’t understand what you’re going through, but I do. It...’t, and you don’t either. We’re not the same people we... at it for hours.” “You’re serious,” she said, shocked. “As... people only dream about. You’re an artist, Allie.” The words... salads.” He laughed. “Then you’re in for an adventure. Hold... same time. “Be careful, they’re hot,” he said as he...’d brought up the subject. “You’re right. I just miss him, is.... Your problem is that you’re alone. Your father made the... you empty inside, and you’re looking for someone who will... place?” “You’ll see.” “You’re not even going to give... made me cry.” “What you’re going to see today makes... that. It’s not what you’re thinking. I was serious when I said... do, and like I said, you’re the only poet I’ve ever... won’t stay?” “I doubt it. They’re driven by instinct, and this... the things that I remember. You’re older, of course, with more... exactly what you remembered.” “You’re better than I remembered, Allie.” “You’re sweet, Noah.” He almost stopped ... weren’t just the first. You’re the only man I’ve ever... spoken to my clients. They’re willing to postpone until Monday... you be so sure?” “You’re my daughter. One day when... the pain in it. “You’re not going to tell him... this, Allie,” he said. “We’re adults now, we have the... we didn’t have before. We’re meant to be together. We... my life happily knowing you’re with someone else. That would... eyes were telling him. “You’re not going to stay, are... stop her. “I know what you’re trying to say—I can see... because I’ve learned that we’re all entitled to have our... her room, even though they’re not supposed to. “I’ve heard... me intrigued is what you’re after, you’ve succeeded. I admit... my arm and smiles. “You’re a kind man with a loving heart... closed and she whispers, “They’re beautiful.” We resume our walk... to forget you again. You’re very special to me. I don...?” “She went with Noah.” “You’re sure?” “Absolutely.” I smile and nod... shaky when I finally speak. “You’re so beautiful,” I say. I can see... my hand toward her. “You’re wonderful. . . .” she says softly, trailing...! Not now ...not when we’re so close! Not tonight! Any.... She doesn’t believe me. “They’re staring at me.” “No,” I whisper... thinks for a moment. “Well, they’re right there,” she says, pushing me away, “and they’re staring at me.” With that... same around here when you’re gone.” She smiles at me... very sensual and exciting. “You’re a better father than you know.... “I can’t sleep.” “You know you’re not supposed to do this...’t move, though. I am determined. “You’re not really going for a walk, are you? You’re going to see Allie.” “Yes... I am speechless. “But Noah, you’re not supposed to do this... to church every Sunday, we’re in a “Supper Club” with the... all parents do, and we’re doing our best to raise... this. But even if they’re right, what can I do? I make... in the fact that we’re such an unlikely pair. We’re different in almost every way, ... our kids turned out. They’re grown now and living on their own, but we’re fortunate that only one has... the refrigerator in case they’re hungry, which they never seem... is infectious, and when we’re together, I wonder how it is...?” “Well, it’s just that you’re pretty busy at work, and...’t know what to say. “You’re upset, aren’t you?” she asked... you could see while you’re up there.” “Maybe,” I heard her.... I couldn’t do it.” “Glad you’re home, then?” “Yes,” she said... in years. I smiled. “I’m glad you’re home,” I said. She looked up... absence. “And the kids?” “They’re doing well, too. Anna’s writing... never leaving the swan. “You’re very lucky, Wilson,” he said...Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
0/5
...ć obsługiwana przez dzieci, które ukończyły 8 lat, a także przez...ínač voľby pracovných režimov (PAS 12-27 F) 10...ínač voľby pracovných režimov 9 do polohy „I“. – Ak chcete...ínač voľby pracovných režimov 9 do polohy „0“. 1 609 92A...ínač voľby pracovných režimov 9 do polohy „II“. – Na..., vagy a csavarozógép biztonságos kezelésére kioktatta őket és megértették az...észségre ártalmas porok kezelésére vonatkozó törvényes előírásokr... helyes interpretálása segítségére lehet az elszívó berendezés jobb... az ábra-oldalon található képére vonatkozik. 1 Kábeltartó 2 Tartófogantyú 3 Dugaszol...íg az jól hallhatóan bepattan a helyére. – A 13 tartozéktartó leszereléséhez...ívó veszélyes porok felvételére nem alkalmas. Ne szívjon... után a penészképződés megelőzésére vegye ki a 11 tartós sz... aspirarea lichidelor. Pătrundrea lichidelor în aspirator măreşte riscul de electrocutare.  Nu... sau a umezelii în partea superioară a aspiratorului măreşte riscul de electrocutare. Cur... şoc electric.  Racordaţi aspiratorul la o reţea de curent cu împ...ă. Pătrunderea apei în partea superioară a aspiratorului măreşte riscul de electrocutare. Simboluri... pentru folosirea aspiratorului dumneavoastră. Vă rugăm să reţineţi simbolurile şi semnificaţia acestora...ţi din priză ştecherul de la reţea. Pentru demontarea furtunului aspirator...ţi din priză ştecherul de la reţea. Indicaţie: Înaintea aspir...ţi din priză ştecherul de la reţea.  Menţineţi curat aspiratorul... bosta sesalnik in prezračevalne reže čiste. Da bi se izognili... 11-21/PAS 12-27) 9 Töörežiimilüliti (PAS 12-27...-27 F) – Tolmuimeja sisselülitamiseks viige töörežiimi lüliti 9 asendisse „I“. – Tolmuimeja väljalülitamiseks viige töörežiimi lüliti 9 asendisse „0“. Kaugjuhtimisega töörežiim (vt joonist... pakutavaid erinevaid voolikusüsteeme. – Seadke töörežiimi lüliti 9 asendisse „II“. – Tolmuimeja...-21/PAS 12-27) 9 Darba režīmu pārslēdzējs (PAS...ēgtu vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju 9 st...ēgtu vakuumsūcēju, pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju 9 stāvoklī „0“. Darbs tālvadības režīmā (attēls B) (PAS 12-27...žādas konstrukcijas šļūtenes. – Pārvietojiet darba režīmu pārslēdzēju 9 st...-21/PAS 12-27) 9 Veikimo režimų perjungiklis (PAS 12-27... F) – Norėdami siurblį įjungti, veikimo režimų perjungiklį 9 nustatykite į padėtį „I“. – Norėdami siurblį išjungti, veikimo režimų perjungiklį 9 nustatykite į padėtį „0“. Veikimas...ų sistemų elektriniams įrankiams prijungti. – Veikimo režimų perjungiklį 9 nustatykite į padėtį „II...Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
0/5
... РЕ 67 ДМИТРИЙ ГАРМАШ, BARENTS RE 71 www.insur-info.ru... USD Russian and FSU Aspen Re UK (leader), over 80% of...: Security: 17 worldwide, 24/7 Partner Re (leader) 2013 РОССИЯ ВСЕГО - Добровольное... гигантами, такими как HANNOVER Re, SCOR, SWISS Re, MUNICH Re, LLOYD, будучи по....com September 2011 EPUBLIC OF RE REP R www.xprim BULGARIA er... OM NIA ROMÂ RO R 2012 RE MI NA PR ELI LTATE SU LTS RE ZU RY RE MI NA PR ELI...: 11: Before BBefor efo foore re aand ndd aafter aft afftter... ГАРМАШ, Глава Московсого представительства «BARENTS Re». По его мнению, «с учетом значительного... www.insur-info.ru Barents Re Reinsurance Co., Inc. Дмитрий ГАРМАШ....D., MBA Глава Московского представительства Barents Re, Inc. Дмитрий, при том, что... рынке России и СНГ, компания Barents Re – совершенно новый игрок в регионе. Какова... в том числе и андеррайтеров. Глобально, Barents Re совсем не новичок в отрасли. Компания...-квартирой в Панаме. Качественное развитие Barents Re, а также мощная капитализация, отличный операционный... с позитивным прогнозом. В 2009 году Barents Re начала активное расширение операций на... в Москве. На сегодняшний день Barents Re работает более чем с 500 компаниями... оперативность и солидную Кто акционеры Barents Re? Отмечу, что буквально только что, в декабре 2013 года, Barents Re привлекла 100 млн. долларов дополнительного... всегда отмечает A.M.Best в отношении Barents Re, - это отличная капитализация на фоне... год брутто подписанная премия Barents Re выросла со 170 до 202...! Каковы основные продукты, предлагаемые Barents Re? У компании очень широкий перечень продуктов... и в ЦВЕ через московский офис Barents Re будет делать акцент на классических... сервисной и экспертной поддержкой офисов Barents Re в Лондоне и Париже. 2013 РОССИЯ Портфель...Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
0.01/5
... charge de : a) affaires culturelles : Ministère de la Culture b) élaboration de politiques culturelles : Ministère de la Culture c) politiques fiscales... domaine de la culture Ministère des Finances Politiques culturelles Pourcentage... promotion des arts Le Ministère de la Culture apporte un...é). Pendant chaque exposition, le Ministère achète deux à trois œuvres...ée. En 2007, pour la première fois, deux artistes syriens ont... de la musique du Ministère de la Culture apporte un... l’Union Soviétique. Le Ministère de la Culture en réglemente... sur les individus. Le Ministère contrôle directement les organismes... par la population. Le Ministère de la Culture encourage, soutient... en place pour la première fois un établissement payant. Cependant... travail des artistes en matière de : Conditions d'emploi et de... sans l’accord (autorisation) du Ministère de la Culture. Ceci est... leur direction respective au Ministère de la Culture. Leurs émoluments...ésence de l’État en matière d’emploi d’artistes. Le budget disponible... traités de la même manière que tous les autres citoyens... n°12 de 2001). Le Ministère compétent pour l’application de... : 50 ans après la première représentation publique. • droits moraux... ans à dater de la première communication au public. Les atteintes... les vend, mais au Ministère des Finances. Les fonds sont... conditionnée par une situation régulière par rapport au service militaire... formation professionnelle en la matière, ni publique ni privée. La.... Ils travaillent pour le Ministère qui a financé en partie leur... compagnies choisies par le Ministère. • Office national du Cinéma... élite (intellectuels, employés du Ministère, membres du parti du pouvoir... auprès des directions du Ministère pour obtenir un accès aux...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0/5
... дел; коммерческая практика business process re-engineering организационная перестройка; (BPR) рационализация...; меры по снижению задолженности debt re-funding реструктуризация долга; консолидация задолженности...; расчетный срок эксплуатации 181 expedite re-registration process (v.) expedited trial ускорять... фондирования raw data исходные данные re-analysis перегруппировка (счетов или сумм по счетам) re-discounting переучет векселей re-fixing of a rate переоформление ставки re-issue of a credit card перевыпуск кредитной карточки re-offer price фактическая цена выпуска (облигаций) re-offer spread фактический спред выпуска (облигаций) re-present (v.) повторно представлять к оплате (чек..., отказывающегося оплатить чек) re-registration перерегистрация; повторная регистрация re-registration process процедура... перерегистрации; порядок повторной регистрации 397 re-skilling обучение работников новейшим методам работы; переподготовка; повышение квалификации re-tender повторные торги; повторный тендер re-tooling приобретение новой квалификации; переналадка (... консолидированная задолженность; рефинансированная задолженность re-funding рефинансирование re-funding bond конверсионная облигация... bank банк-ремитент; банк-отправитель re-mortgage рефинансирование ипотеки; замена кредитора...; деловой план BPR business process re-engineering организационная перестройка; рационализация управления... R/D release date rd running days Re.: R/E rate of exchange RECO replacement...Дата загрузки: 2017-03-22
Скачать документ
0/5
... grönsaksskärare. KONTROLLERA ALLTID FÖRE ANVÄNDNING: Kontrollera att knivblad... • User Instructions 9 BRUGSANVISNING HALLDE SKÆRE­ VÆRKTØJ (DK) ADVARSEL! Vær ekstra forsigtig...ændt fast. VALG AF SKÆRE­V ÆRKTØJ RENGØRING MONTERING AF... rykke sig i maskinen og medføre slid. I tilfælde af dette... sidder fast i gitteret kan det være lettere at trykke dem ud... vers le haut, de manière que l’ergot de guidage dont... pivoter l’accessoire tranchant de manière qu’il pour qu’il... er i god stand. Knivene kan være skadet og løsne hvis fremmedlegemer..., kan den vingle i maskinen og føre til slitasje. Da må kutteredskapen byttes... na stronie 4-5. W Przewodniku wskazano, które narzędzie tnące jest...ęcia pożądanego wyniku i które narzędzie tnące pasuje...šati čudne zvoke ali hrup. REŠITEV: Prepričajte se, da... s seznamom 4-5. OKVARA: Slabi rezultati rezanja. REŠITEV: Prepričajte se, da...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0/5
...ʒ under sweʒles begong sela nære rond-hæbbendra, rices wyrþra... on Sunday night while they're waiting for Hell Week to...: ‘Oh well, sure, you’re fathers, you’re entitled to paternity leave... mobile in their career, you’re definitely making a sacrifice on your... sit down for a minute.They're in the dryer,and they're all wet.Now tell me .... Frétiller: 1. S'agiter d'une manière vive et gaie, se tr... множественном числе: “I know what you’re all thinking. Hannah Baker is... его усиления: “In case you’re tempted to break the rules... can get these allies to re-engage with us and again...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0/5
... profondeur. A l’échelle d’une maison particulière on utilise la technique qui... mètres de profondeur, elle récupère en moyenne 50W/m², et jusqu... частями комплексного числа z = (x, y) и обозначаются, соответственно: а = Re z, b = Im z [1]. Комплексное число z может быть... из трех форм: 1. Алгебраическая: z = a + bi, x = Re z – вещественная часть, y = Im z – мнимая часть... множест1 во точек, удовлетворяющее условию Re  5 . z В данном случае необходимо воспользоваться показательной...  Тогда 1 1 z r по условию из уравнения Re  5 следует cos    5  r  0,2cos . Данная линия... 4. Найти действительную часть комплексного числа Re(z2 – 8z) = –2. Используя алгебраическую форму преобразования получим: Re(z2 – 8z) = –2  x2 – 8x – y2 + i(2xy – 8y) = –2   Re(z2 – 8z) = (x – 4)2 – y2 = 14. Это... centers were installed in the re-equipped workshops. The staff of...