Спутник связи. Rodnik. [Редактировать]

Rodnik - российские военные спутники связи, которые изготовлены предприятием ОАО «ИСС» по заказу Главного разведывательного управления Генштаба ВС России. Спутники относятся к второму поколению низкоорбитальных военных спутников связи, которые разрабатывались для замены спутников первого поколения «Стрела-1М» и «Стрела-2М» с 1973 года. Космические аппараты данного типа должны обеспечить связь вооруженным силам России в самых отдаленных районах, где нет традиционных наземных каналов связи.

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1Cosmos 2416НайтиНайти
228909НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Тип орбиты - НОО
2Страна оператор(владелец) - Россия
3Страна производитель - Россия
4Тип оператора(владельца) - военные
5Все спутники связи

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг225

Характеристики орбиты

#ХарактеристикаЗначение
1Наклонение, град82.5
2Апогей, км1454.9
3Перигей, км1445.6
4Период, минут114.7
5Длинный диаметр эллипса, км7821

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Код NSSDC2005-048B

Информация об удачном запуске

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2005-12-21 at 18:34:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xГонец-М01
3Полезная нагрузка 1xRodnik
4Ракета-носитель 1xКосмос

Найдено 191 документов по запросу «Rodnik». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.23/5
... a uszkodzeniami w wyniku niedotlenienia/reperfuzji Wolny rodnik– jeden lub więcej niesparowanych... H2O Kinetyka rodnik 50d melatoninowy Radioliza impulsowa 1.2 × 1010 H2O Kinetyka rodnik 50e... reakcji MLT z rodnikami peroksylowymi i alkoksylowymi Rodnik Sposób generacji CCl3OO. Radioliza impulsowa... Rodnik MLT Literatura 3.4 × 107 Rodnik MLT 51c 2.8 × 109 Rodnik MLT 51a 6.7 × 107 Rodnik MLT 51b Rodnik Spos...-1) 159 Rodnik MLT. Literatura 5 Rodnik MLT 52a 7.5× 109 Rodnik MLT 50d 9.8x109 Rodnik MLT 50d 3.7 × 106 Rodnik MLT 50d 3 × 107 Rodnik MLT... transferu elektronów Struktury typowych wolnych rodników nitroksylowych (NFR). (A) piperydyny, (B) pyroliny, (C) pyrolidyny... Podstawowe reakcje redoksowe wolnych rodników nitroksylowych (NFR). Rodnik (II) jest utleniany do...ów, powstaje Fe(IV)=O (kompleks perferylowy i rodnik R+∙.. R+∙ jest umiejscowiony na pierścieniu... S, powstaję kompleks II (LPOII) oraz rodnik substratu S. (III) LPOII [O=Fe(IV... substratem S, odtwarza się LPO i powstaje rodnik S. Rys. 3D.Cykl kinetyczny LPO... substratem jest NO2-. Powstaje reaktywny rodnik∙∙NO2. LPO + H2O2 → LPOI + H2O... koncentracji, co pokazuje że ilośd generowanych rodników jest proporcjonalna do liczby centr... LPO/NO2/D-Mel Mechanizm generacji rodników melaninowych przez system LPO/H2O2...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.21/5
... 42 2015 NR 4 (707–726) RODNIK HYDROKSYLOWY – MAŁA CZĄSTECZKA O DU...ła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie: Rodnik hydroksylowy (OH•) posiadający niesparowany...: kiełkowanie, reaktywne formy tlenu, rodnik hydroksylowy, stresy biotyczne i abiotyczne, transdukcja... ponadtlenkowy (O2•-), nadtlenek wodoru (H2O2), rodnik hydroksylowy (OH•) oraz tlen singletowy...• w biologii komórki roślinnej. RODNIK HYDROKSYLOWY W KOMÓRCE ROŚLINNEJ..., błona i ściana komórkowa (ryc. 1). Rodnik ten może być generowany w wyniku... ma miejsce w reakcji Fentona, gdzie rodnik ten powstaje w wyniku katalizy H2O2...żliwych uszkodzeń powodowanych przez ten rodnik. Coraz więcej dowodów wskazuje... i transdukcję sygnału indukowanego przez ten rodnik [7, 68]. U różnych gatunków roślin.... Calcium-Dependent Protein Kinase) fos- RODNIK HYDROKSYLOWY W KOMÓRCE ROŚLINNEJ... autonomicznych organelli komórkowych. Wykazano, że RODNIK HYDROKSYLOWY W KOMÓRCE ROŚLINNEJ... zapasowych występujących w na- RODNIK HYDROKSYLOWY W KOMÓRCE ROŚLINNEJ... wzrostem poziomu OH• [53, 64]. RODNIK HYDROKSYLOWY W KOMÓRCE ROŚLINNEJ...łu na obecność OH• [69, 74]. Rodnik OH• pełni istotną rol... różnych stresów biotycznych i abiotycznych. Postuluje RODNIK HYDROKSYLOWY W KOMÓRCE ROŚLINNEJ... to wykazano w przypadku Cucumis sativus RODNIK HYDROKSYLOWY W KOMÓRCE ROŚLINNEJ... na sygnał wzbudzany przez ten rodnik? Czy sygnał indukowany przez OH.... Mol Plant 2012; 5: 852-864. RODNIK HYDROKSYLOWY W KOMÓRCE ROŚLINNEJ... Bot 2015; 66: 37-46. RODNIK HYDROKSYLOWY W KOMÓRCE ROŚLINNEJ...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.28/5
...óg prowadzących do powstania wolnych rodników zdolnych do zainicjowania polimeryzacji. Fotodysocjacja... jest 5-6 razy dłuższy, niż w przypadku rodników występujących w stanie singletowym... wydłużony jest czas rekombinacji rodników, związany z koniecznością reorientacji... – prowadzące do powstania pary rodników,  heterolityczne – prowadzące do powstania...ązków:  Benzoina: 2 O H O hν C C . C H + .C OH OH rodnik hydroksybenzylowy rodnik benzoilowy Benzoina bardzo powoli ulega... rodnik benzoilowy rodnik alkoksybenzylowy - estry benzoiny: O OH C C OH O hν C. + .C CH2OSO2R CH2OSO2R rodnik β- sulfonyloksyketylowy rodnik benzoilowy... fenylowo-fenacylowy: O C O hν CH2 S . C CH2 + rodnik fenacylowo-fenylowy .S rodnik sulfidowy  Oksosulfony: O CH3 C C O CH3... (np. nadtlenek benzoilu, NB): O O hν C O O C O 2 C O . .+ 2 rodnik benzoilowy CO2 rodnik fenylowy Wydajność jest niewielka... CH3 hν CH3 O O C C . O + .O CH3 C CH3 CH3 rodnik t-butoksylowy Znacznie wyższa wydajno... UV prowadzącego do utworzenia rodników w stronę dłuższych fal, co przy...Дата загрузки: 2016-12-21
Скачать документ
Скачать текст
0.2/5
... i energię, dzięki tworzeniu wolnych rodników nasyconych kwasów tłuszczowych. Lecz musi... okazuje się przyczyną powstawania wolnych rodników. Pobudzone niewystarczającą ilością tlenu...ąsteczkowym, sprzyjają właśnie powstawaniu wolnych rodników, mających na swej orbicie... większej ilości wolnych rodników, co z kolei oddziałuje zgubnie..., bakterie itp.), a także nadmiar wolnych rodników. Dwutlenek węgla Jest to drugi... zwiększenie ilości wolnych rodników. Na przykład w płucach powinno... uczestniczy w postaci kilku rorodzajów rodników: tak zwanych wolnych rodników, u których na... na tym, że do powstania wolnych rodników potrzeba o wiele mniej czasu i energii..., by pilnować ilości wolnych rodników, bo im jest ich wi...ę kilka razy więcej wolnych rodników niż w zdrowych. Zatem właśnie kom...ę niszczeniem zbędnych wolnych rodników. Rola wolnych rodników w zakłócaniu wszystkich funkcji... funkcje życiowe gasną, a koncentracja wolnych rodników się zwiększa, czemu sprzyjaj... rodników. Należy mieć na uwadze fakt, że we wdychanym dymie tytoniowym wolnych rodnik...ów nadtlenków, tlenu atomowego, molekularnego i wolnych rodników, z wydzieleniem energii w postaci ciepła w celu... normalizacji procesów utleniania i przywracania organicznych rodników, co wymaga mniejszych energii ni...łtownie wzrasta w organizmie ilość wolnych rodników, co samo w sobie sprzyja powstawaniu...óry uruchamia tworzenie się wolnych rodników, co swoją drogą sprzyja powstawaniu...Дата загрузки: 2017-01-16
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... pro interiér moskevského obchodu «Rodnik». Ruský kupec s bylinkami Sadko v lo... S.V. Malyutin for interior of Moscow Rodnik (Spring) shop. Russian epic kupets...řela v centru Moskvy svůj obchod Rodnik. Nábytek, který se v něm prodával.... In 1904 M.K. Tenisheva opened shop Rodnik (Spring) in center of Moscow... (RussianWorks) was opened ner the Rodnik. This shop sold furniture in... se prodávaly v moskevském obchodě Rodnik. Výstavy, které organizovala v letech 1905... were sold in Moscow shop Rodnik (Spring). In 1905-1907 Tenisheva...Дата загрузки: 2017-01-10
Скачать документ
Скачать текст
0.16/5
...) 317 9754 e mail: info@rodnik.ru www.rodnik.ru СОДЕРЖАНИЕ Валерий Татаринов...: А. А. КУРУШИН, кандидат технических наук kurushin@rodnik.ru Юрий Ёлшин Интерактивная трассировка..., ermakov@rodnik.ru Юрий Ёлшин Трассировка с контролем импеданса А. А. МИРОШНИК miroshnik@rodnik.ru Распространение, подписка: Е. E. КНЯЗЕВА kate@rodnik.ru 31 Юрий.... 3 Îôîðìëåíèå ÷åðòåæåé ïå÷àòíûõ ïëàò, ïðîåêòèðóåìûõ â P-CAD 2004 Валерий Татаринов, info@rodnik.ru П роектирование печатных плат заканчивается... Designer 2004 Валерий Татаринов, info@rodnik.ru С истема автоматизированного проектирования P CAD... 7001 и электронному адресу: info@rodnik.ru, www.rodnik.ru Моделирование принципиальных электрических... è Altium Designer 6.0 Алексей Сабунин, sabunin@rodnik.ru Т енденции развития печатных плат... ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ПАР Èíòåðàêòèâíàÿ òðàññèðîâêà è òðàññèðîâêà äèôôåðåíöèàëüíûõ ïàð Юрий Ёлшин, info@rodnik.ru Н аиболее важным этапом процесса... дифференциальных пар Òðàññèðîâêà ñ êîíòðîëåì èìïåäàíñà Юрий Ёлшин, info@rodnik.ru С увеличением скорости работы микросхем... â Altium Designer Юрий Ёлшин, info@rodnik.ru В данной статье описывается технология...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.35/5
RJC ‹#› Reakcje Rodnikowe rodniki substytucja addycja polimeryzacje A-B A• + B• Slides 1 to 27 RJC Reakcje Organiczne ‹#› ... powstawanie i rozrywanie wiązań kowalencyjnych. Addycja A+B AB Podstawienie AB + C A + BC Eliminacja AB A+ B Przegrupowania ABC ACB RJC ‹#› Rozpad Heterolityczny W trakcie rozpadu heterolitycznego powstaje anion oraz kation. A-B A + B RJC ‹#› Rozpad Homolityczny W trakcie rozpadu homolitycznego powstaje para rodników. A-B A• + B• RJC Rodnik ‹#› Rodnik węglowy jest zhybydyzowany sp2... ... na orbitalu p (niezhybrydyzowanym (niezhybrydyzowanym)) zlokalizowany jest jeden elektron. s H C H H sp2 s sp2 sp2 s Hybrydyzacja trygonalna (planarna) RJC ‹#› Reakcje Rodnikowe : Substytucja Rodnik moŜe odrywać atom (np. A) z innej cząsteczki tworząc nowy rodnik. Rad• + A:B Rad:A + B• RJC ‹#› Chlorowanie Metanu Substytucja rodnikowa przebiega w trzech etapach… Cl2 + CH4 hν CH3 Cl + HCl inicjacja propagacja terminacja RJC ‹#› Chlorowanie Metanu inicjacja ... stosunkowo słabe wiązanie ClCl-Cl ulega rozpadowi pod wpływem światła UV. Cl:Cl + hυ 2Cl• RJC Chlorowanie Metanu ‹#› propagacja ...rodniki Cl i CH3 reagują dalej (w kolejnych etapach) …. Cl• + CH4 CH3• + Cl2 H Cl + CH3• CH3 Cl + Cl• powtórka wcześniejszego etapu... RJC Chlorowanie Metanu ‹#› Terminacja ...rodniki Cl i CH3 ulegają ‘wygaszeniu’. Cl• + Cl• Cl2 CH3• + Cl• CH3 Cl CH3• + CH3• CH3 CH3 RJC ‹#› Chlorowanie metanu Polichlorowanie jest trudne do kontrolowania... Cl2 + CH4 CH3 Cl + HCl Cl2 + CH3 Cl CH2 Cl2 + HCl Cl2 + CH2 Cl2 CH Cl3 + HCl Cl2 + CHCl3 CCl4 + HCl Rozdział produktów – np. przez destylację RJC WyŜsze alkany... ‹#› … dają mieszaninę polichlorowanych izomerów strukturalnych (konstytucyjnych) … rozwaŜ przykład butanu 70% CH3 CH2 CH2 CH3 30% RJC ‹#› Względna reaktywność w reakcjach chlorowania WyŜej podstawione atomy C (o wyŜszej rzędowości) w alkanach są bardziej podatne na atak rodnika ... R3CH 5.0 > R2CH2 3.5 > RCH3 1.0 RJC Względna trwałość rodników ‹#› Bardziej podstawione rodniki wykazują większą trwałość R3C• 3° > R2CH• 2° > RCH2• 1° RJC ‹#› Reakcje Rodnikowe: Addycja Rodnik moŜe ulec przyłączeniu do wiązania podwójnego… dając nowy rodnik ! Rad• + A=B Rad-A-B• RJC ‹#› Addycja HBr do propenu Elektrofilowa addycja HBr do propenu przebiega poprzez IIII-rzędowy karbokation i ostatecznie prowadzi do 22-bromopropanu … HBr + Br Br RJC Addycja HBr do propenu ‹#› Rodnikowa addycja HBr do propenu przebiega poprzez IIII-rzędowy rodnik i prowadzi do powstania 11-bromopropanu ... . Br Br . HBr Br . + Br RJC ‹#› Rodnikowa Addycja HBr do Propenu Ta rodnikowa addycja przebiega przez trzy główne etapy... HBr + CH2 =CH CH3 BrCH2 CH2 CH3 inicjacja propagacja terminacja RJC ‹#› Rodnikowa Addycja HBr do Propenu inicjacja ... indukowany światłem rozpad nadtlenków jest stosowany w celu zainicjowania procesu wytwarzania rodnika Br• ROOR + hυ RO• + HBr 2RO• ROH + •Br RJC ‹#› Rodnikowa Addycja HBr do Propenu propagacja ...rodnik •Br przyłącza się do alkenu; nowy rodnik reaguje z HBr i regeneruje rodnik •Br + CH2 =CH CH3 • BrCH2 CH CH3 + HBr • BrCH2 CH CH3 BrCH2 CH2 CH3 + •Br powtórka kroków ... RJC Rodnikowa Addycja HBr do propenu ‹#› terminacja ... Rodniki •Br oraz •R ulegają wygaszeniu •Br + •Br R• + •Br R-Br R• + R• R-R Br2 RJC Rodnikowa Polimeryzacja Alkenów ‹#› Wiele związków niskocząsteczkowych z grupy alkenów (monomery) ulega rodnikowej polimeryzacji dając produkty o duŜej wartości uŜytkowej (polimery)... In X . X n ...gdzie In. jest inicjatorem reakcji rodnikowej, liczba n wyznacza stopień polimeryzacji; X określa rodzaj podstawnika. RJC Rodnikowa Polimeryzacja Alkenów ‹#› inicjacja Śladowe ilości rodników są generowane przez tzw. inicjator reakcji rodnikowej, powstający np. w wyniku rozpadu nadtlenku benzoilu ... O O O O O O In• . RJC Rodnikowa Polimeryzacja Alkenów ‹#› propagacja Rodnik inicjujący In• wytwarza nowy rodnik i w ten sposób postępuje proces polimeryzacji ... •In + CH2 =CHX • In- CH2 CHX • In-(CH2 CHX) n-CH2 CHX wielokrotnie powtarzany... RJC ‹#› Rodnikowa Polimeryzacja Alkenów terminacja ... Rodniki R ulegają wygaszeniu • R-CH2CHX R-CH2CHX R-CH2CH2X R-CH2CHX R-CH=CHX dimeryzacja ‘dysproporcjonowanie’ RJC ‹#› Polimery: pochodzenie i zastosowanie Monomer Polimer Zastosowanie CH2 =CH2 polietylen butelki, izolacja... CH2=CHCH3 polipropylen liny, samochody... chlorek poliwinylu taśma filmowa, rury... polistyren pianka, opakowania... orlon włókno... CH2=CHCN teflon zawory... CF2=CF2 pleksiglas farby... CH2=CHCl CH2=CH∅ ∅ CH2=CCH3CO2CH3 RJC Podsumowanie ‹#› Rozpad homolityczny Rodniki Addycja rodnikowa vs substytucja Trwałość rodników Inicjacja Propagacja Terminacja Chlorowanie alkanów Addycja HBr do alkenów Polimeryzacja rodnikowaДата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
...-075A Rodnik (Cosmos 2488) – 2013-076A Rodnik (Cosmos 2489) – 2013-076B Rodnik (Cosmos... 3 -- 2012-075B Rodnik-15 (Cosmos 2482) – 2013-001A Rodnik-17 (Cosmos 2484...-039E Tianlian 1-03 – 2012-040A Rodnik 14 – 2012-041A Gonets-13...-035A Rodnik-5 [Cosmos 2451] – 2009-036A Rodnik-6 [Cosmos 2452] – 2009-036B Rodnik-7 [Cosmos...Дата загрузки: 2017-02-22
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.18/5
... water directly into the new Rodnik system tanks aboard Salyut 6.71... Alexandrov/ Bulgaria Crew code name—Rodnik Manarov and Titov spelled Romanenko... Alexandrov/ Bulgaria Crew code name—Rodnik 54 Part 1 Soyuz Landing crew..., Alexandr Balandin Crew code name—Rodnik During docking, cosmonauts aboard Mir... name—Rodnik Landing crew—Sergei Avdeyev, Anatoli Solovyov Crew code name—Rodnik... 5-kg containers. Progress 9 featured the Rodnik system, by which crewmen ran..., Alexandr Balandin Crew code name—Rodnik Soyuz-TM 9, February 11-August..., Sergei Avdeyev Crew code name—Rodnik Soyuz-TM 15, July 27..., making drying and cleanup difficult. • Rodnik (“spring”) water system launched with...Дата загрузки: 2017-02-23
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.1/5
... water directly into the new Rodnik system tanks aboard Salyut 6.71... Alexandrov/ Bulgaria Crew code name—Rodnik Manarov and Titov spelled Romanenko... Alexandrov/ Bulgaria Crew code name—Rodnik 54 Part 1 Soyuz Landing crew..., Alexandr Balandin Crew code name—Rodnik During docking, cosmonauts aboard Mir... name—Rodnik Landing crew—Sergei Avdeyev, Anatoli Solovyov Crew code name—Rodnik... 5-kg containers. Progress 9 featured the Rodnik system, by which crewmen ran..., Alexandr Balandin Crew code name—Rodnik Soyuz-TM 9, February 11-August..., Sergei Avdeyev Crew code name—Rodnik Soyuz-TM 15, July 27..., making drying and cleanup difficult. • Rodnik (“spring”) water system launched with...