Спутник ФКИ. SVOM. [Редактировать]

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг4000

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Стоимость системы , млн. долл.500

Найдено 150 документов по запросу «SVOM». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... Stipe Šuvar, predstavnik SR Hrvatske. U svom nastupnom govoru Joviæ prvi put... sustava. List JNA, „Narodna armija“, u svom komentaru piše kako „konfederalna Jugoslavija... - narodi odluèuju o svojoj sudbini i svom (ne)ostanku u federativnoj Jugoslaviji - se... plijeniti imovinu hrvatskih tvrtki na svom podruèju (neke ošteæene... oklopno-mehanizirane postrojbe JNA na svom putu prema južnoj Hrvatskoj... jednom republikom“.200 30. svibnja: U svom govoru u srbijanskoj skupštini Slobodan...šenje naèela KESSa.“209 U svom izlaganju Budimir Lonèar, savezni... napadaju slobodna podruèja RH. - U svom govoru pred Hrvatskim saborom Ante... Kadijeviæ izvješæuje Borisava Joviæa o svom nedavnom, ali i današnjem, telefonskom... i iskljuèivo srpskoj strani. Carrington u svom pismu Hansu van den Broeku... sela u južnoj Hercegovini) na svom putu prema Dubrovniku. - Crnogorski pisac... i nastanka hrvatske države 147 - U svom TV obraæanju bosanskohercegovaèkoj... jedinicu uvodi tolar. 20. listopada: U svom beogradskom uredu Slobodan Miloševi... Vukovara. - Predsjednik Makedonije Kiro Gligorov u svom pismu Arbitražnoj komisiji EZ...“ izabran je dr. Milan Babiæ. - U svom priopæenju srbijanski Parlament ne...æu na njegovo otvoreno pismo. Babiæ u svom pismu istièe opravdani strah koji.... - Arbitražna, tzv. Badinterova, komisija, u svom „Mišljenju o ispunjavanju uvjeta za...Дата загрузки: 2017-01-04
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
... Star” (Va{ingtonska Ve~erwa~a), u svom ~lanku sa naslovom “Ovaj prevrtqivi... su|ewa |eneralu Dra`i Mihailovi}u. U svom odgovoru jugoslovenska vlada ne pori... aludirali”...37 Eleonora Ruzvelt je u svom ~lanku “Mihailovi}”, u ~ika{kom listu...{lo opoziciju”…38 J. Altemajer je u svom ~lanku tako|e sa naslovom “Mihailovi... imenom”.40 @erom i @ana Taro, u svom ~lanku “Posledwa lektira”, u pariskom listu... politike Artur H. Vandenberg, koji je u svom govoru od 3. aprila 1946. godine... vojvoda Vuk. - Vojvodo - re~e Panti} svom pretpostavqenom – ovo je na{a zemqa...}, biv{i crnogorski ministar otpo~e”. ]etkovi} u svom djelu daqe detaqno opisuje Ve....27 Jugoslovenska vojska imala je u svom naoru`awu nekoliko modela mitraqeza.... godine u Beogradu, sam Mihailovi} je o svom u~e{}u u aprilskom ratu najmawe pri~ao... krug oko Mihailovi}a postepeno zatvarao. U svom “Dnevniku rada”, poru~nik Ne... Vojislav D. Panteli}. Panteli} o tom vremenu u svom ~lanku “Se}awe jednog komandanta... obavje{tajni centar Vermahta u Beogradu, u svom izvje{taju od 1. novembra 1941...`e Mihailovi}a, koji me nije primio u svom ravnogorskom gnijezdu, nego u selu Struganiku... Posavad, krilni zapovjednik domobranstva u Vlasenici, u svom izvje{taju pretpostavqenoj komandi od...~kog opunomo}enog komandanta u Srbiji, u svom izvje{taju od 1. novembra 1941... u Srbiji, artiqerijski general Paul Bader, u svom izvje{taju od 10. decembra...`nim organima u Beogradu 1952. godine, o svom obavje{tajnom radu protiv Wemaca... Zapovjednik II domobranskog zbora NDH, u svom izvje{taju o borbama u sjevernoj Bosni... u Bosni major Jezdimir Dangi}, jednom svom prijatequ u martu 1942. godine, pisao... komandant u Srbiji general Paul Bader, u svom desetodnevnom izvje{taju komandi wema... italijanskih snaga “Slovenija-Dalmacija”, je u svom dnevnom izvje{taju za 14... Eugen” general August Fleps, je u svom pismu komandantu italijanske divizije “Marke... italijanskoj Vi{oj komandi “SlovenijaDalmacija”, u svom dnevnom izvje{taju za 21...{oj italijanskoj komandi “Slovenija-Dalmacija”, u svom dnevnom izvje{taju za 29... za Jugoistok potpukovnik fon Gojtner, u svom izvje{taju Vrhovnoj komandi Vermahta... general-pukovnik Aleksander fon Ler, u svom dnevnom izvje{taju od 1. septembra... ministar spoqnih poslova Entoni Idn, u svom govoru na otvarawu Jugoslovenskog doma... povla~ewe ka stanici Jasen.”3 U svom ~lanku sa naslovom “Ustanak u zapadnoj....”4 Poglavar kotarske oblasti NDH u Nevesiwu, u svom izvje{taju od 11. srpwa...~elnik kotarske oblasti NDH u Vlasenici, u svom izvje{taju velikom `upanu u Sarajevu...`ni~ki zapovjednik domobranstva u Tuzli, u svom izvje{taju od 7. kolovoza 1941... i Kalesiji.”15 Kotarski predstojnik u Sarajevu u svom izvje{taju od 8. kolovoza 1941... - obj. A. Stamatovi}a) Eugen Kvaternik-Dido, u svom telegramu od 11. rujna 1941... domobranske oru`ni~ke pukovnije, u svom izvje{taju od 2. listopada (oktobra...`ena brigada i grupa generala Luki}a, u svom izvje{taju od 8. listopada 1941... Usta{ko redarstvo u Bawa Luci, u svom dopisu od 4. studenog (novembra) 1941... Ravnateqstvo `upske redarstvene oblasti u Petriwi, u svom izvje{taju od 19. sije...{tvo II domobranskog zbora, je u svom izvje{taju o borbama u Bosni i Hercegovini... redarstvena oblast NDH za Sarajevo, u svom izvje{taju od 4. listopada (oktobra... Ministarstvo oru`anih snaga NDH, u svom izvje{taju od 1. studenog (novembra....”77 Savi} Markovi}-[tedimlija je u svom ~lanku objavqenom u listu “Hrvatski narod...~e u borbu protiv okupatora. Rankovi} je u svom pismu nagovijestio i konkretniju saradwu sa...{tvu. Vojvoda Pavle \uri{i} je u svom proglasu narodu, sa naslovom “Nacionalni... ostalog je rekao: “Jer po svom cjelokupnom djelovawu, Dra`a Mihailovi} odgovara... s planom i{li za istrebqewe Srba.”1 U svom proglasu Srbima, Hrvatima i Slovencima, od.... Muslimani, borci NOP i DV Jugoslavije, u svom proglasu od januara 1942. godine.... Komandant bugarske V armije general Bojdev, u svom uputstvu pot~iwenim jedinicama za... odreda “Dimitar Vlahov” Pero KrstevskiDeskalot, u svom izvje{taju mjesnom partizanskom {tabu... rukovodilaca u Sloveniji Edvard KardeqBevc, je u svom pismu Ivi Ribaru-Loli, od... wihove vo|e”.3 Dra`a Mihailovi} je u svom proglasu upu}enom Srbima, Hrvatima... doga|aja partizan Stevo Vladu{i} u svom ~lanku “^uvaj se sinko”, objavqenom..., {efu ameri~ke misije pri svom {tabu pukovniku Robertu H. Mekdauelu. U elaboratu..., general{tabni potpukovnik Gravenhorst, je u svom desetodnevnom izvje{taju od 19....”19 [tab Zetskog NOP odreda, u svom pismu [tabu Zetskog partizanskog bataqona... i Hercegovi356 nu Svetozar Vukamanovi}-Tempo, u svom izvje{taju od 9. marta 1942... diplomata K. Parot je upozoravao u jednom svom pismu od 5. juna 1944. godine... poru~nik Nasto J. Milovi}, je u svom pismu komandantu I bataqona Zetskog ~etni... svjetskog rata, crnogorski komunisti su u svom separatizmu oti{li mnogo daqe..., Telegrami dra`e Mihailovi}a o engleskim misijama u svom {tabu u engleskoj politici na terenu..., Telegrami Dra`e Mihailovi}a o engleskim misijama u svom {tabu u engleskoj politici na terenu..., Telegrami Dra`e Mihailovi}a o engleskim misijama u svom {tabu u engleskoj politici na terenu...Дата загрузки: 2016-12-24
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... Onboard GRB trigger algorithms of SVOM-GRM ∗ Dong-Hua Zhao1,2 , Bo...-band astronomical Variable Object Monitor (SVOM) is a LEO mission with an... inclination of 30◦ . Like Swift, SVOM (Paul et al. 2011; Basa... χ2 Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 1383 GBM, CPL and.../ Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 1385 can be used... Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 140 140 ShortGRB, Original... Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 140 120 140 GRM... Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 1391 Table 1 The numbers... impact of flares on GRM. SVOM will be pointed close to.... 1993). The pointing strategy of SVOM makes ECLAIRs unable to image.../ Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM Long Rate Trigger 103.... Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 1395 For GRBs, the.... References Basa, S., Wei, J., Paul, J., Zhang, S. N., & Svom Collaboration, 2008, in SF2A-2008...Дата загрузки: 2017-01-04
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... Multiband Astronomical Variable Objects Monitor (SVOM) [55]. One of the obstacles... at 230 and 345 GHz. SVOM (2020∼) will be a timely mission.... The GRB detection rate of SVOM will be ∼80 events per... will be observed immediately through a SVOM X-ray telescope (MXT) [57], with.... An additional crucial advantage of SVOM follow-ups is the capability... prompt-emission-observing instruments onboard SVOM, ECLAIRs [65], and the Gamma..., the 𝐸peak for most of SVOM-detected GRBs would be determined...] was similar to that of SVOM, a high volume of XRF and... using the planned GRB satellite SVOM. The origin of the XRFs... the prompt spectral characterization of SVOM will confirm and identify the... and Piran [87] expected that SVOM will detect 0.1–7 events per year... the GLT together with the SVOM mission. In addition to characterizing... characterize these events. The future SVOM mission may provide the capability... et al., “The Chinese-French SVOM mission: studying the brightest astronomical... the gamma-ray burst mission SVOM,” in Space Telescopes and Instrumentation... the gamma-ray burst mission SVOM,” in Space Telescopes and Instrumentation..., B. Wu, Y. Li, Y. Zhang, and S. Zhang, “SVOM gamma ray monitor,” Science China...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... phenomena associated to atmospheric storms, - SVOM, a mini satellite, in cooperation with... be applied on Taranis and SVOM missions. These two missions will... with the whole process. B. SVOM Mission description SVOM Project (Space Variable Objects... 1. 6 Bursts from the deep Universe. SVOM was the aim of a Memorandum... responsibilities shared between the agencies. SVOM satellite will be put in... segment. Figure 8. SVOM mission To fulfil the mission objectives, SVOM mission will... scientific vigil 24/24 hours. SVOM is not a micro satellite of... any other program satellite. 14 2. SVOM architecture Due to the high.... The following figure shows the SVOM payload ground segment architecture. French... advocate ) SITOOLS II VHF network SVOM users STAF ( CNES , Toulouse F- GFT... , VO ) ) Long term archive Figure 9. SVOM payload ground segment architecture FSC.... The examples of Taranis and SVOM, though very different in their...://taranis-mission.cnes.fr http://svom-mission.cnes.fr 16Дата загрузки: 2017-02-06
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... phenomena associated to atmospheric storms, - SVOM, a mini satellite, in cooperation with... be applied on Taranis and SVOM missions. These two missions will... with the whole process. B. SVOM Mission description SVOM Project (Space Variable Objects... Bursts from the deep Universe. SVOM was the aim of a Memorandum... responsibilities shared between the agencies. SVOM satellite will be put in... segment. Figure 8. SVOM mission To fulfil the mission objectives, SVOM mission will... scientific vigil 24/24 hours. SVOM is not a micro satellite of... and Astronautics, Inc., with permission. 2. SVOM architecture Due to the high.... The following figure shows the SVOM payload ground segment architecture. French... advocate ) SITOOLS II VHF network SVOM users STAF ( CNES , Toulouse F- GFT... , VO ) ) Long term archive Figure 9. SVOM payload ground segment architecture FSC.... The examples of Taranis and SVOM, though very different in their...://taranis-mission.cnes.fr http://svom-mission.cnes.fr Copyright 2012...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
... bizantinsko-slavenskog kršćanstva prijetnju svom autoritetu . 925. godine pod protektoratom... je album ustupio, tj. ‘trampio’ svom ponovo fiktivnom saputniku, prijatelju a uz...Дата загрузки: 2017-01-30
Скачать документ
Скачать текст
0.22/5
Using XTCE in the SVOM Chinese ground segment— Roadmap and ...-band astronomical Variable Object Monitor (SVOM) is a space mission for Gamma... between China and France. The SVOM mission faces the challenge of... of using XTCE in the SVOM Chinese ground segment. We identified... in the context of current SVOM ground segment architecture. An XTCE... edicated to GRBs study, the SVOM (Space-based multi-band astronomical... to launch in 2015. The SVOM mission is characterized by the... highly distributed collaborative entities, the SVOM Chinese ground segment (CGS) faces... of using XTCE in the SVOM Chinese ground segment. 1 Engineer, NAOC... application posed by the current SVOM CGS architecture are described in... application in the scope of SVOM Chinese science center was carried... data ingester prototype for the SVOM CSC with the HCSS (Herschel... in the context of current SVOM GS architecture are presented in.... II. SVOM CGS Requirements on XTCE Application The whole SVOM ground segment... segment. Figure 1 shows the current SVOM ground segment architecture. The CGS... provide a ground complementary observation Instrument SVOM PIs Center on targets detected... processing operations which will be SVOM Users SVOM Users implemented with components... to be applied in Figure1. SVOM ground segment architecture. developing those... data definition so that the SVOM MC and CSC can be... that enables the SVOM CGS to interoperate with the SVOM FGS that... MC to realize reusability. The SVOM MC is planned to be... on XTCE Application in the SVOM CSC In order to identify... analyze data collected by the SVOM Chinese space and ground instruments... implemented, mimicking the process of SVOM level0c data importing and raw... for the development of the SVOM CSC has been involved in... to re-use in the SVOM CSC the infrastructural frameworks and... Visible Telescope, one of the SVOM space instruments, was implemented to... XTCE in the scope of SVOM CSC. Although the expected adaptability... implementing related components of the SVOM MC. 2) The previous study focused... generates simulated data for the SVOM MC and CSC prototype. Figure... making it possible for the SVOM MC and CSC developed from... only the requirements of the SVOM mission but also their re... Figure 5. XTCE tools in the SVOM CGS. dependent on the requirements raised by components of the SVOM CGS and thus will be... the XTCE feasibility study in SVOM CSC suggest that the main..., benefiting the development of the SVOM CGS as well as the... at supporting not only the SVOM mission but missions in the... GRB GWAC HCSS ICD QLA SVOM XTCE Chinese Ground Observation System... future Gamma-Ray Burst Mission SVOM,” ArXiv e-prints arXiv:1005.5008... 660.0-G-1, 2006. 3 Fabienne, S. and Chen, W., “SVOM System inputs for Programming Loop.... 4 Huang, M., Li, X., Li, A., Cai, H., “Chinese SVOM Ground Segment Functional Specification,” CAS...Дата загрузки: 2017-01-30
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... support . . . . . . . . . . . . . . . 19 3 Troubleshooting issues in SVOM - User Management . . . 21 3.1 Problems with... the directory /opt/fujitsu/ServerViewSuite/svom/ServerView/Tools. Ê To start the..., a System Event Log maintained by SVOM of the managed servers may... database system used by your SVOM installation. Which files are to... installed SQL Server supplied by SVOM is used, the instance name... issues in SVOM - User Management 3.1 Problems with JRE installation SVOM needs Oracle... (JRE 7) or newer for all SVOM versions >= 6.10 I The use of... 6 anymore. ● JRE 1.6.0_45 (JRE 6) for SVOM versions <= 6.00.09 Fujitsu PRIMERGY... nicht angezeigt werden.“ Affected versions: – SVOM V6.00 only – German Windows..." on page 14. Problem: Starting SVOM 6.00 the message Die Webseite... German Windows Server 2008 (only SVOM V6.00) with account NTAUTORIT... not loaded correctly Affected versions: – SVOM V6.00 and higher When... must also be added to SVOM by performing a Modify installation. If... services can be used with SVOM, namely OpenDS/OpenDJ (see 3.3.3 on... to change the installation of SVOM with Modify installation and set...: 1. If you had just installed SVOM, then the probably simplest solution... setup procedure of SVOM does reserve the ports which SVOM and JBoss... the LDAP directory SVS Ê In SVOM Setup you have to specify... managed Node) 2. Newer certificates of a SVOM installation where not updated on... sometimes sufficient to move the SVOM start page to the trusted... installed (Oracle’s JRE >= 1.6.0_45 for SVOM versions <= 6.00.09 - Oracle’s JRE >= 1.7.0_25 for all newer SVOM versions). Ê Create a symbolic link to....so. If you are using SVOM V6.0, then you cannot upgrade... on that machine, or upgrade SVOM to a Version >= 6.10. 70 Fujitsu... (SCM) Problem: The connection in SVOM to the managed mode is... Management Connection problems Cause: In SVOM normally the browser hosts JAVA... transmission paths in SVOM Whereas most of the SVOM applications communicate to... remains within the protected network, SVOM can operate properly. SCM requests... Server Not Valid Affected versions: – SVOM 6.00 and higher Problem: Sometimes... be changed for an existing SVOM installation. This is also emphasized...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... SASMAC SAR SASTIND SBIRS SSO SVOM TDRS TT&C VISR WFI Intelligence... the Space Variable Objects Monitor (SVOM) and the China-France Oceanography... today to the CFOSAT and SVOM missions paves the way for... on a three-year mission.161 SVOM is an astronomy mission to... revisions has hindered development of SVOM. As a result, U.S.-made components on...