Спутник ФКИ. SVOM. [Редактировать]

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг4000

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Стоимость системы , млн. долл.500

Найдено 282 документов по запросу «SVOM». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
...đenje Ustavne povelje). Ustavna povelja, u svom članu 2, st. 2 predviđa neposrednu primenu... je Odluku o pokrajinskom ombudsmanu na svom zasedanju od 23. decembra 2002... pogubiti. Član 2 Država može u svom zakonodavstvu da predvidi smrtnu kaznu...šenju slobode obavesti lice po svom izboru, pravo da njegovom saslu... pregledan od strane doktora po svom izboru. Povelja predviđa prva dva... na takav slučaj ukaže svom pretpostavljenom, Generalnom inspektoru i organima spoljnjeg... od preduzeća ili druge organizacije. U svom Opštem komentaru br. 28...ći pravo da uzme branioca po svom izboru, pred sudom ili drugim...šenog slobode da odmah na svom, ili jeziku koji razume, bude... biti odmah obaviješteno, na svom jeziku ili na jeziku koji... branioca, da bude obavešteno o svom pravu da ga ima i, svaki... rad moraju da dostave podatke o svom imovnom stanju i imovnom stanju najbli...ći pravo da uzme branioca po svom izboru, pred sudom ili drugim...đa da se okrivljenom koji prema svom imovnom stanju ne može snositi... što mu je okrivljeni kao svom braniocu poverio. Pored toga, du... postupku upoznaje sa činjenicama na svom jeziku“ (čl. 123, st. 2). Nasuprot tome... autora i osnivača medija (čl. 20). Inače, u svom prvom članu ovaj zakon navodi... vere ili ubeđenja po svom nahođenju, kao i slobodu da...če da li će predvideti prigovor savesti u svom pravnom poretku 158 Za detaljniju... obavezan da se izjašnjava o svom mišljenju“. Ova sloboda se... je ona sankcionisana OKZ, koji u svom članu 152 jednostavno kaže da... je mogu ispoljavati u bilo kom svom svojstvu, kao individualna lica, kao...žavnim organima i javnim institucijama na svom jeziku i pismu koji su na... obratio organu (čl. 2, st. 6). Pomenuti organi u svom aktu o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji... i ljudska prava OEBS (ODIHR) je u svom izveštaju256o ovom zakonu ocenio... sugestije koje je ODIHR izneo u svom prethodnom izveštaju o Zakonu o referendumu258nisu... s policijom da joj dostavlja informacije o svom susedu, lideru neke opozicione stranke... u biračke spiskove upisuju prema svom prebivalištu. Interno raseljena lica...đenje izbora su samostalni i nezavisni u svom radu. Međutim, sporne su...đusobnih građanskih prava i obaveza i u svom odnosu prema deci. Ovim se...čno ime mogu upisati na svom jeziku. 4.16. Državljanstvo Član... stanovište stao je i Komitet u svom trećem Opštem komentaru...čne spreme i u svom zanimanju; do devet meseci samo u svom zanimanju, bez obzira...ćnost za sve da napreduju u svom radu u više odgovarajuću kategoriju, vode... i da se učlani u sindikat po svom izboru, uz jedini uslov da... zarade koju bi ostvarila na svom radnom mestu, a najviše do pet... sa koje pojedinac ima pristupa svom radnom mestu i kulturnom i društvenom... da slušaju nastavu na svom jeziku u tri osnovne škole, dok.... Obzirom da su veštaci u svom izveštaju decidirano tvrdili da... od 2000. do 2003. godine, u svom lokalu, držao tri dr...đen zato što je na svom veb sajtu vređao pokojnog... doprineli raspirivanju martovskog nasilja.483U svom obraćanju SB UN sli... Ombudsmana na Kosovu, koji je u svom pismu komandantu KFOR-a zatražio... budućim nemirima, itd.515 U svom izveštaju o mogućim mehanizmima... pasivno posmatra suđenje i povremeno svom braniocu daje instrukcije. Ipak, mora...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
Скачать текст
0.19/5
... Stipe Šuvar, predstavnik SR Hrvatske. U svom nastupnom govoru Joviæ prvi put... sustava. List JNA, „Narodna armija“, u svom komentaru piše kako „konfederalna Jugoslavija... - narodi odluèuju o svojoj sudbini i svom (ne)ostanku u federativnoj Jugoslaviji - se... plijeniti imovinu hrvatskih tvrtki na svom podruèju (neke ošteæene... oklopno-mehanizirane postrojbe JNA na svom putu prema južnoj Hrvatskoj... jednom republikom“.200 30. svibnja: U svom govoru u srbijanskoj skupštini Slobodan...šenje naèela KESSa.“209 U svom izlaganju Budimir Lonèar, savezni... napadaju slobodna podruèja RH. - U svom govoru pred Hrvatskim saborom Ante... Kadijeviæ izvješæuje Borisava Joviæa o svom nedavnom, ali i današnjem, telefonskom... i iskljuèivo srpskoj strani. Carrington u svom pismu Hansu van den Broeku... sela u južnoj Hercegovini) na svom putu prema Dubrovniku. - Crnogorski pisac... i nastanka hrvatske države 147 - U svom TV obraæanju bosanskohercegovaèkoj... jedinicu uvodi tolar. 20. listopada: U svom beogradskom uredu Slobodan Miloševi... Vukovara. - Predsjednik Makedonije Kiro Gligorov u svom pismu Arbitražnoj komisiji EZ...“ izabran je dr. Milan Babiæ. - U svom priopæenju srbijanski Parlament ne...æu na njegovo otvoreno pismo. Babiæ u svom pismu istièe opravdani strah koji.... - Arbitražna, tzv. Badinterova, komisija, u svom „Mišljenju o ispunjavanju uvjeta za...Дата загрузки: 2017-01-04
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... Star” (Va{ingtonska Ve~erwa~a), u svom ~lanku sa naslovom “Ovaj prevrtqivi... su|ewa |eneralu Dra`i Mihailovi}u. U svom odgovoru jugoslovenska vlada ne pori... aludirali”...37 Eleonora Ruzvelt je u svom ~lanku “Mihailovi}”, u ~ika{kom listu...{lo opoziciju”…38 J. Altemajer je u svom ~lanku tako|e sa naslovom “Mihailovi... imenom”.40 @erom i @ana Taro, u svom ~lanku “Posledwa lektira”, u pariskom listu... politike Artur H. Vandenberg, koji je u svom govoru od 3. aprila 1946. godine... vojvoda Vuk. - Vojvodo - re~e Panti} svom pretpostavqenom – ovo je na{a zemqa...}, biv{i crnogorski ministar otpo~e”. ]etkovi} u svom djelu daqe detaqno opisuje Ve....27 Jugoslovenska vojska imala je u svom naoru`awu nekoliko modela mitraqeza.... godine u Beogradu, sam Mihailovi} je o svom u~e{}u u aprilskom ratu najmawe pri~ao... krug oko Mihailovi}a postepeno zatvarao. U svom “Dnevniku rada”, poru~nik Ne... Vojislav D. Panteli}. Panteli} o tom vremenu u svom ~lanku “Se}awe jednog komandanta... obavje{tajni centar Vermahta u Beogradu, u svom izvje{taju od 1. novembra 1941...`e Mihailovi}a, koji me nije primio u svom ravnogorskom gnijezdu, nego u selu Struganiku... Posavad, krilni zapovjednik domobranstva u Vlasenici, u svom izvje{taju pretpostavqenoj komandi od...~kog opunomo}enog komandanta u Srbiji, u svom izvje{taju od 1. novembra 1941... u Srbiji, artiqerijski general Paul Bader, u svom izvje{taju od 10. decembra...`nim organima u Beogradu 1952. godine, o svom obavje{tajnom radu protiv Wemaca... Zapovjednik II domobranskog zbora NDH, u svom izvje{taju o borbama u sjevernoj Bosni... u Bosni major Jezdimir Dangi}, jednom svom prijatequ u martu 1942. godine, pisao... komandant u Srbiji general Paul Bader, u svom desetodnevnom izvje{taju komandi wema... italijanskih snaga “Slovenija-Dalmacija”, je u svom dnevnom izvje{taju za 14... Eugen” general August Fleps, je u svom pismu komandantu italijanske divizije “Marke... italijanskoj Vi{oj komandi “SlovenijaDalmacija”, u svom dnevnom izvje{taju za 21...{oj italijanskoj komandi “Slovenija-Dalmacija”, u svom dnevnom izvje{taju za 29... za Jugoistok potpukovnik fon Gojtner, u svom izvje{taju Vrhovnoj komandi Vermahta... general-pukovnik Aleksander fon Ler, u svom dnevnom izvje{taju od 1. septembra... ministar spoqnih poslova Entoni Idn, u svom govoru na otvarawu Jugoslovenskog doma... povla~ewe ka stanici Jasen.”3 U svom ~lanku sa naslovom “Ustanak u zapadnoj....”4 Poglavar kotarske oblasti NDH u Nevesiwu, u svom izvje{taju od 11. srpwa...~elnik kotarske oblasti NDH u Vlasenici, u svom izvje{taju velikom `upanu u Sarajevu...`ni~ki zapovjednik domobranstva u Tuzli, u svom izvje{taju od 7. kolovoza 1941... i Kalesiji.”15 Kotarski predstojnik u Sarajevu u svom izvje{taju od 8. kolovoza 1941... - obj. A. Stamatovi}a) Eugen Kvaternik-Dido, u svom telegramu od 11. rujna 1941... domobranske oru`ni~ke pukovnije, u svom izvje{taju od 2. listopada (oktobra...`ena brigada i grupa generala Luki}a, u svom izvje{taju od 8. listopada 1941... Usta{ko redarstvo u Bawa Luci, u svom dopisu od 4. studenog (novembra) 1941... Ravnateqstvo `upske redarstvene oblasti u Petriwi, u svom izvje{taju od 19. sije...{tvo II domobranskog zbora, je u svom izvje{taju o borbama u Bosni i Hercegovini... redarstvena oblast NDH za Sarajevo, u svom izvje{taju od 4. listopada (oktobra... Ministarstvo oru`anih snaga NDH, u svom izvje{taju od 1. studenog (novembra....”77 Savi} Markovi}-[tedimlija je u svom ~lanku objavqenom u listu “Hrvatski narod...~e u borbu protiv okupatora. Rankovi} je u svom pismu nagovijestio i konkretniju saradwu sa...{tvu. Vojvoda Pavle \uri{i} je u svom proglasu narodu, sa naslovom “Nacionalni... ostalog je rekao: “Jer po svom cjelokupnom djelovawu, Dra`a Mihailovi} odgovara... s planom i{li za istrebqewe Srba.”1 U svom proglasu Srbima, Hrvatima i Slovencima, od.... Muslimani, borci NOP i DV Jugoslavije, u svom proglasu od januara 1942. godine.... Komandant bugarske V armije general Bojdev, u svom uputstvu pot~iwenim jedinicama za... odreda “Dimitar Vlahov” Pero KrstevskiDeskalot, u svom izvje{taju mjesnom partizanskom {tabu... rukovodilaca u Sloveniji Edvard KardeqBevc, je u svom pismu Ivi Ribaru-Loli, od... wihove vo|e”.3 Dra`a Mihailovi} je u svom proglasu upu}enom Srbima, Hrvatima... doga|aja partizan Stevo Vladu{i} u svom ~lanku “^uvaj se sinko”, objavqenom..., {efu ameri~ke misije pri svom {tabu pukovniku Robertu H. Mekdauelu. U elaboratu..., general{tabni potpukovnik Gravenhorst, je u svom desetodnevnom izvje{taju od 19....”19 [tab Zetskog NOP odreda, u svom pismu [tabu Zetskog partizanskog bataqona... i Hercegovi356 nu Svetozar Vukamanovi}-Tempo, u svom izvje{taju od 9. marta 1942... diplomata K. Parot je upozoravao u jednom svom pismu od 5. juna 1944. godine... poru~nik Nasto J. Milovi}, je u svom pismu komandantu I bataqona Zetskog ~etni... svjetskog rata, crnogorski komunisti su u svom separatizmu oti{li mnogo daqe..., Telegrami dra`e Mihailovi}a o engleskim misijama u svom {tabu u engleskoj politici na terenu..., Telegrami Dra`e Mihailovi}a o engleskim misijama u svom {tabu u engleskoj politici na terenu..., Telegrami Dra`e Mihailovi}a o engleskim misijama u svom {tabu u engleskoj politici na terenu...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.27/5
About Svom networking Jean-Paul Le Fèvre Svom French ground segment project manager The Svom mission • Svom : a French... of the mission 3 (+3) years Svom Networking 2 Svom scientific requirements •Permit the detection... detected GRBs Svom Networking 3 The Svom onon-board instruments Svom Networking 4 Svom main specifications... communicate Svom Networking 5 The French Science Center Svom Networking 6 The VHF network •Svom... •Possible locations are shown below : Svom Networking 7 Alert distribution requirements VHF... +60 s FGFT VoEventNet Large Telescopes Svom Networking Labs CGFT GWAC 8 FSC... Instrument Center xmpp Instrument Center Svom Networking 9 The VOEvent technology •Three... architecture • Servers, repository, registry • Queries Svom Networking 10 SvomNet collaboration S/C FSC CSC SvomNet CGFT FGFT GWAC Svom Networking 11 Alert messaging architecture •France-China symetry •Gateway between Svom and the rest of the... publish messages, others read them Svom Networking 12 Which transport protocol... available – Provide features necessary for SvomSvom is not an observatory but... policy decided by the PIs Svom Networking 13 Affiliations and their... No No No No No Svom Networking 14 The roadmap •The actual content of the Svom VOEvent messages is not yet... VOEvent handling and XMPP distribution Svom Networking 15 The development environment... Realtime svn repository are necessary Svom Networking 16 The testing environment... svomtest Saclay Paris CEA conan Svom Networking rambo 17 My XMMP....svom.xmpp.clients.Ping java fr.svom.xmpp.clients.Hello … java fr.svom.xmpp.clients.VoEventReceiver – java fr.svom.xmpp.clients.NodeManager – java fr.svom... : – fr.svom.openburst.plugin.PubSubProbePlugin – fr.svom.openburst.plugin.NodeProbePlugin Svom Networking 18... pull parse filter client client Svom Networking push 19 First conclusions... •More details on : http://svomtest.svom.fr •Contact : jean-paul.lefevre@cea.fr Svom Networking 20 That’s all folks ! Svom Networking 21Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.21/5
... ako ljudi ne uživaju bezbednost u svom svakodnevnom životu.« IZVEŠTAJ O LJUDSKOM...štovati i obezbediti svakom pojedincu u UVOD svom području sva ljudska prava.... Države moraju izveštavati o svom radu u oblasti zaštite ljudskih... Evropske unije obavezujući status kao svom delu. Evropska unija razvila je... vlade proglase Povelju neposredno primenjivom u svom nacionalnom zakonodavstvu. To je sprovedeno... mesta Posilpark u Ujedinjenom Kraljevstvu, govori o svom iskustvu siromaštva koje se... navode u kojima siromašni govore o svom položaju. Potrebne veštine... grupe: Kako se osećate u svom položaju? Želite li ne.... godine gospodin A uhapšen je u svom domu na osnovu odeljka 12... ili uz pomoć branioca po svom ličnom izboru; ako nema... pomoć službenog branioca po svom ličnom izboru; da se... što je bio uhapšen u svom domu 18. decembra 1998. godine... onom udruženju u kom po svom verovanju nalazi zavet i službu... osnovu sposobnosti, mogu se ostvarivati u svom punom značenju tek po... Katarina Tomasevsky napisala je u jednom svom izveštaju da je „dr... o merama koje su preduzele na svom području da ispune obaveze... ići u školu. Tamo dobijaju osnovna znanja o svom jeziku i zanimanju. Svaki razred ima... i mladih. Komitet za prava deteta u svom prvom Opštem komentaru o „Ciljevima... učinaka koliko i dobrih. Humanitarni radnici u svom radu često doživljavaju eti... se suočavaju humanitarni radnici u svom radu razumeti da čak i u „pat... prema kojima humanitarni radnici postupaju u svom u delovanju: pomoć i zaštita onima... prava sa etičkim dilemama u svom radu? IZVOR: EXPLORING HUMANITARIAN LAW... osniva sindikate i pristupi sindikatu po svom izboru ... radi unapređenja i za... ma kojim drugim sredstvom po svom izboru.« ČLAN 19 UNIVERZALNE DEKLARACIJE... dao tumačenje člana 19 u svom Opštem komentaru br. 10...ćnošću da raspolažu medijima na svom jeziku. U Evropi postoje posebni obavezuju... predstavlja 78 institucija u 65 zemalja, u svom izveštaju o Deceniji obrazovanja za... podizanje svesti o pitanjima ljudskih prava u svom susedstvu, stvaranje vlastite web-stranice... nezavisnost. Gusmao je postao legenda u svom narodu, zbog čega se veruje... prema demokratiji U februaru 1990. godine, u svom istorijskom govoru, Fredrik Willem de...Дата загрузки: 2017-09-24
Скачать документ
Скачать текст
0.22/5
... da tako čine, a činit će sa svom voljom i pomnjom, koliko god mogu... one na Sancha Panzu, koji svom silom navaljuje da uđe don Quijotu...ština. Neka ostane novi Sansón u svom zavičaju, čineći mu čast... — odgovori Sancho — u svakom kraju po svom običaju; možda je...će mahnitosti i budalaštine nego kad svom silom hoćeš da se bori..., i svoj onoj zanesenosti i tvrdokornosti kako svom silom prianja da krene za... u sapunu, nekako se po čudu i svom silom suspregnu od smijeha; djevojke... da činim; ja sam vam svom voljom voljan služiti. — Odavde...ž, čestiti konjušar, odmah na svom kraju tjesnaca pritegne muli uzde...žete li vi, gospodaru, sa svom svojom vlašću natjerati mene da... stranac, te mu pred dvorskim i svom družbom iznese ovo pitanje... još jače i bez prestanka sa svom žestinom: »Na oružje!« I stanu... jame, te da mu nije svom snagom trgnuo vođice, zacijelo...šiti’, pa je ipak zagospodario svom Azijom, zacijelo bi se i meni... odgovori, nego počnu sa svom svojom družbom obigravati oko... uvjerio da govori istinu u svakome svom odgovoru. Zadivi se don Quijote... šetnju po obali, oboružan svom bojnom opremom svojom, jer, kako... se, kako eto vidimo, u tome svom odgovoru viteški ponio. [9] Po...Дата загрузки: 2016-12-24
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.19/5
... Onboard GRB trigger algorithms of SVOM-GRM ∗ Dong-Hua Zhao1,2 , Bo...-band astronomical Variable Object Monitor (SVOM) is a LEO mission with an... inclination of 30◦ . Like Swift, SVOM (Paul et al. 2011; Basa... χ2 Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 1383 GBM, CPL and.../ Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 1385 can be used... Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 140 140 ShortGRB, Original... Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 140 120 140 GRM... Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 1391 Table 1 The numbers... impact of flares on GRM. SVOM will be pointed close to.... 1993). The pointing strategy of SVOM makes ECLAIRs unable to image.../ Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM Long Rate Trigger 103.... Onboard GRB Trigger Algorithms of SVOM-GRM 1395 For GRBs, the.... References Basa, S., Wei, J., Paul, J., Zhang, S. N., & Svom Collaboration, 2008, in SF2A-2008...Дата загрузки: 2017-01-04
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.16/5
... Multiband Astronomical Variable Objects Monitor (SVOM) [55]. One of the obstacles... at 230 and 345 GHz. SVOM (2020∼) will be a timely mission.... The GRB detection rate of SVOM will be ∼80 events per... will be observed immediately through a SVOM X-ray telescope (MXT) [57], with.... An additional crucial advantage of SVOM follow-ups is the capability... prompt-emission-observing instruments onboard SVOM, ECLAIRs [65], and the Gamma..., the 𝐸peak for most of SVOM-detected GRBs would be determined...] was similar to that of SVOM, a high volume of XRF and... using the planned GRB satellite SVOM. The origin of the XRFs... the prompt spectral characterization of SVOM will confirm and identify the... and Piran [87] expected that SVOM will detect 0.1–7 events per year... the GLT together with the SVOM mission. In addition to characterizing... characterize these events. The future SVOM mission may provide the capability... et al., “The Chinese-French SVOM mission: studying the brightest astronomical... the gamma-ray burst mission SVOM,” in Space Telescopes and Instrumentation... the gamma-ray burst mission SVOM,” in Space Telescopes and Instrumentation..., B. Wu, Y. Li, Y. Zhang, and S. Zhang, “SVOM gamma ray monitor,” Science China...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.22/5
... phenomena associated to atmospheric storms, - SVOM, a mini satellite, in cooperation with... be applied on Taranis and SVOM missions. These two missions will... with the whole process. B. SVOM Mission description SVOM Project (Space Variable Objects... 1. 6 Bursts from the deep Universe. SVOM was the aim of a Memorandum... responsibilities shared between the agencies. SVOM satellite will be put in... segment. Figure 8. SVOM mission To fulfil the mission objectives, SVOM mission will... scientific vigil 24/24 hours. SVOM is not a micro satellite of... any other program satellite. 14 2. SVOM architecture Due to the high.... The following figure shows the SVOM payload ground segment architecture. French... advocate ) SITOOLS II VHF network SVOM users STAF ( CNES , Toulouse F- GFT... , VO ) ) Long term archive Figure 9. SVOM payload ground segment architecture FSC.... The examples of Taranis and SVOM, though very different in their...://taranis-mission.cnes.fr http://svom-mission.cnes.fr 16Дата загрузки: 2017-12-10
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... strane, organi vlade Srbije, koja u svom sastavu ima i posebno Ministarstvo za... pokušava da se vrati svom starom životu. 9. I tokom 2009. učestalost... MKTJ Serž Bramerc (Serge Brammertz) u svom poslednjem obraćanju Savetu bezbednosti... 12 13 I Venecijanska komisija je u svom Mišljenju o Ustavu Srbije konstatovala... sprovodivih prava putem zakona. 47 U svom mišljenju o Ustavu Venecijanska komisija... pogubiti. Član 2 Država može u svom zakonodavstvu da predvidi smrtnu kaznu...šenju slobode obavesti lice po svom izboru, pravo da njegovom saslu... pregledan od strane doktora po svom izboru. Ustav Srbije priznaje prva... na takav slučaj ukaže svom pretpostavljenom, Sektoru unutrašnje kontrole... bez odlaganja o svom lišenju slobode obavesti lice po svom izboru“. Što... branioca, da bude obavešteno o svom pravu da ga ima i, svaki... i da su sudovi samostalni i nezavisni u svom radu. 4.6.2.4. Princip nepremestivosti. – Ustav garantuje...đa da se okrivljenom koji prema svom imovnom stanju ne može snositi... što mu je okrivljeni kao svom braniocu poverio. Pored toga, ne... upotrebljava svoj jezik i da na svom jeziku prati tok glavnog pretresa... službe obaveštavaju javnost o svom radu preko organa kojima dostavljaju... vere ili ubeđenja po svom nahođenju, kao i slobodu da... demokratiju putem prava (Venecijanska komisija) u svom Drugom izveštaju o Nacrtu zakona...če da li će predvideti prigovor savesti u svom pravnom poretku.312 Ustav Srbije... člana 387 KZ,342 koji u svom stavu 3 inkriminiše propagiranje rasne mr...čnim je ocenila i Venecijanska komisija u svom Mišljenju o Ustavu Srbije. U Mi...čka stranka, ne sme rukovoditi u svom delovanju. Ovi osnovi zabrane rada...čke imovine oduzimaju svojom voljom i u svom interesu imovinu preostalim vlasnicima (49...žna i istočna Srbija). Vlada u svom komentaru419 naglašava da „zakoni... teritoriji, kao što to Vlada u svom komentaru navodi, međutim, ne... pravo glasa.424 Venecijanska komisija u svom Izveštaju o apatridima i pravima manjina... tom jeziku, na školovanje na svom jeziku u državnim ustanovama i ustanovama... potpuno i nepristrasno obaveštavanje na svom jeziku, na osnivanje sopstvenih sredstava... širenja tolerancije. Savetodavni komitet je u svom Mišljenju o Srbiji (st. 103...đenje izbora su samostalni i nezavisni u svom radu. Međutim, sporne su...đusobnih građanskih prava i obaveza i u svom odnosu prema deci. Ovim se... iz 1980. godine534 u najvećem svom delu, a koji je do sada... ustavne garantije. Venecijanska komisija je u svom Mišljenju o Ustavu Srbije objavljenom... ne uživaju nikakvu zaštitu. U svom Opštem komentaru br. 18...čaja pravnog lica.567 KESK u svom tumačenju prava iz PGP...ćnost za sve da napreduju u svom radu u više odgovarajuću kategoriju, vode... i da se učlani u sindikat po svom izboru, uz jedini uslov da...“. Venecijanska komisija dala je komentar u svom Mišljenju o Ustavu Srbije da... sa koje pojedinac ima pristupa svom radnom mestu i kulturnom i društvenom...ćim i nehigijenskim uslovima. KESK je u svom Komentaru na član 11 PESK...štitnik pacijentovih prava samostalan je u svom radu. Rok za donošenje... ponudio da bez naknade na svom kablovskom infokanalu prenosi rad Skup... nije u javnost iznosio nikakve informacije o svom radu ostavljaju prostora za sumnju.... Zaštitnik građana je u svom saopštenju povodom Dana ljudskih... branitelja ljudskih prava ukazao je u svom ovogodišnjem izveštaju i komesar... stanja. Kompanija „Jat ervejz“ je u svom saopštenju navela je da... zaštitu nacionalnih manjina je u svom Mišljenju o Srbiji768 posvetio jedno... ljudska prava Saveta Evrope je u svom izveštaju o poseti Srbiji, koju... se bavile realizacijom Akcionog plana u svom resoru. Predloženo je da... pokušava da se vrati svom 818 819 820 Izveštaj... da obavljaju bogosluženje na svom maternjem jeziku u delovima istočne... Islamske zajednice u Srbiji, koja je u svom zaključku usvojenom ovim povodom... koje propagiraju nasilje i koje se u svom delovanju služe nasilnim sredstvima.860... Serž Bramerc (Serge Brammertz) je u svom poslednjem obraćanju Savetu bezbednosti.... Predsednik MKTJ Patrik Robinson je u svom poslednjem obraćanju Savetu bezbednosti...štitne mere, ali se na svom prvom stupanju pred sud izjasnio...