Спутник ФКИ. XARM. [Редактировать]

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1X-Ray Astronomy Recovery Mission НайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Страна оператор(владелец) - США
2Страна производитель - США
3Страна оператор(владелец) - Япония
4Страна производитель - Япония

Новостная лента[Найти информацию в новостях] [Найти информацию в документах]

#Новостная лента.
12017-04-02. НАСА и JAXA приступили к разработке рентгеновского телескопа.
НАСА и японское космическое агентство начали работу над следующим рентгеновским телескопом. Будущий космический аппарат будет называться X-Ray Astronomy Recovery Mission (XARM). Технически новый спутник должен будет создаваться на основе научно-технического задела созданного при разработке КА Astro-H (миссия закончилась досрочно из-за отказа спутника). В рамках контракта НАСА должна будет поставить в Японию научный инструмент стоимостью от 70 до 90 млн. долл.Тэги: XARMAstro-HКосмическое агентство ЯпонииКосмическое агентство США

Найдено 76 документов по запросу «XARM». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-10-24
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
.... Oliula dərələrini tamamilə var-yoxdan çıxarmıĢ Qaspar Benin quldur dəstəsi... xüsusi tədqiqatçılar iĢıqlı dünyaya çıxarmıĢlar. Lakin siz – mərhəmətli...ə qaynaĢan bütün hissləri aĢkara çıxarmıĢdı. Bulanıq suyun dibindəki bütün lil... tapıb sığındığı yerdən bayıra çıxarmıĢ və qılıncın qını ilə əziĢdirdikdən sonra... altmıĢ santimetrlik partlamamıĢ bir mərmi çıxarmıĢdılar. Mərminin atəĢ borusu dibd... edirdilər. Vellinqton saat beĢdə saatını çıxarmıĢdı. Ətrafındakılar Vellinqtonun bu..., cadugərlikdən bir az baĢı çıxarmıĢ. Həmin Trifon Ruan yaxınl.... Zavallı uĢaq hər Ģeyə dözür, səsini belə çıxarmırdı. Allah dərgahından yenic...ından çıxdı. O, çörəyi lap yaddan çıxarmıĢdı. O, gözü qorxmuĢ uĢaqların adəti olan... adam, yəqin ki, ayaqqabılarını çıxarmıĢdı. Jan Valjan, paltarını soyunmadan yata...ırına salmıĢ və sonra yenə oradan çıxarmıĢdı. FoĢlevan bir az özünə gəldikd...ğ öz gözəl gülləri ilə Ģəhərdə ad çıxarmıĢdı; bu gülləri o özü əkirdi. Gül əkm... yaratmıĢdı, görünür, təbiət bunları yaratmağı yaddan çıxarmıĢdı. O öz iĢində yeni-yeni yollar tap... qolları üstündə döyüĢ meydanından çıxarmıĢdı. Austerlits vuruĢmasında hərbi... sonra Ponmersini Öhen yolundakı qobudan çıxarmıĢdılar, o da orduya qoĢulmu...Ģa düĢmürəm, ya siz fransız dilini yaddan çıxarmısınız, ancaq mən heç bir Ģey ba... ustası imiĢ, indi pis ad çıxarmıĢdı. Bir vaxtlar o, kirayə bir ne..., o, dərhal pulu açmıĢ, miĢarı oradan çıxarmıĢdır, bu miĢarla da kəndirl... tanımıĢdı, bundan da belə nəticə çıxarmıĢdı ki, düz ―yuva‖nın üstünə gəlib çıxıb, onun...Ģdu, o, əllərini dəmir buxovdan çıxarmıĢdı, o, karetanın çatlarından – karetanın bel...ıĢdır, Jan Valjan onu bu uçurumdan çıxarmıĢdır. O öz ətrafında ancaq qırxayaq, hörümçək və ilan..., qoca bir burjua pis ad çıxarmıĢ bu boĢ yerdən tez ke...Ģısında dayanmayan adam kimi ad çıxarmıĢdı, hamı da onun ancaq öz qo.... Lamark fəaliyyət göstərən, həm də yaxĢı ad çıxarmıĢ bir adamdı. O, həm Ġmperiya, həm də Təcəddüd dövr... gəlmiĢdi; məĢəli dartıb yerindən çıxarmıĢ, barıt çəlləyini onun yerin...Ģqa anaları düĢünürdü, öz anasını yaddan çıxarmıĢdı. O, ölümə gedirdi. ―Xudbin‖ elə onun özü idi... mənim atamı döyüĢ meydanından diri çıxarmıĢdı, çox təəssüf ki, mən onun oğlunun... çayaĢağı aparıb, son körpüdən o tərəfdə çıxarmıĢlar. Bizim Ģəhərlərə çöllərin... KekĢəbədə çirkab çalasından saxta günəĢi çıxarmıĢdır. BəĢəriyyətin tarixi kloakalar tarixind... biri oraya düĢmüĢdü, onu güclə dartıb çıxarmıĢdılar. Təhlükəsiz yerlərd... sahəsi nəhs bir ad çıxarmıĢsa, oraya yaxın yerdə bir... kəsilmiĢ baĢqa bir adam çıxarmıĢdı, onu güdən polis nəfəri də, qiyamçını xilas... islah olunmuĢ, yenə də yaxĢı ad çıxarmıĢdır. O tam mənasında ədalətli...Дата загрузки: 2017-11-24
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
...ət sistemi nəhəng ölkəni böhrandan çıxarmış və böyük inkişafın möhkəm əsaslarının yarad...əsinə və icracının artmasına gətirib çıxarmışdır. XXI əsrin əvvəllərind...ə münasibətlərini yeni səviyyəyə çıxarmışdır. 2030-cu ildə dünyada ən iri...ın liberallaşdırılması kimi məsələləri müzakirəyə çıxarmır. Bu da Qərb qarşısında... və yerinin güclənməsinə gətirib çıxarmışdır. 1956-cı ildə BMT-yə daxil olduqdan...ərəfli inkişafına gətirib çıxarmışdır. Məsələn, ölkənin adambaşına düşən illik...ə 209 siyasi və iqtisadi böhrana gətirib çıxarmışdır. Xaos dövrü Cənubi Koreya üçün daha...ş dövlətləri sırasına çıxarmış, hətta Avropada da qəbul edil...əlxalq Agentliyin müfəttişlərini ölkədən çıxarmışdır. Beləliklə, Şimali Koreya rəsmi... ölkələrlə sıx əməkdaşlığına gətirib çıxarmışdır. Tez-tez keçirilən hərbi..., silah bazarından Rusiya ABŞ-ı sıxışdırıb çıxarmışdır. Aydındır ki, Vyetnamın son... malik olan yeni Asiyanı meydana çıxarmışdır. Artıq siyasi təfəkkürdə də, iqtisadi...ərdəki üstün mövqeyini də meydana çıxarmışdır. XX əsrin ikinci yarısından...Дата загрузки: 2017-10-09
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
...ırmışdı. Son dərəcə qəddarlığı ilə ad çıxarmış Sultan Səlimin qəzəblənəcəyini və art...ərdən fərqlənməsinə gətirib çıxarmışdır. Siyasət haqqında təsəvvürl... timsalında təhlillər aparmış və nəticələr çıxarmışdır. O, əsrinin dahi iqtisadçı-filosofu 1 olmu... funksiyalarının aradan çıxmasına gətirib çıxarmışdır. Hazırda bu funksiyaları qızılın əvəzl...ət sosioloji tədqiqatlar apararaq belə nəticə çıxarmışlar ki, pulun çoxluğu he...ərini ümumiləşdirmiş və müəyyən nəticələr çıxarmışdır. Ona görə mikroiqtisadiyyat səviyyəsində günd...ılmış və o bir çox korrupsiyaçıları üzə çıxarmış və onlar məsuliyyətə cəlb edilmiş və art..., iqtisadi tənəzzülə və özbaşınalığa aparıb çıxarmışdır. Bu metod çox hallarda formal... qiymətinin bahalanmasına gətirib çıxarmışdır. Nəticədə ABŞ ikirəqəmli inflyasiyadan... ölkədə böhranın yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu da ixracın kəskin şəkild... təsərrüfatı sahələrini sıxışdırıb aradan çıxarmışdı. Kolumbiyaya qəhvə 1732-ci ild...ında qəhvə qıtlığına gətirib çıxarmışdır. Təbii ki, bütün bunların nəticəsind...ımlar atılmasına gətirib çıxarmışdır. Təbii ehtiyatlarla zəngin ölkə olmaq...ələr hesabına ödənilməsinə gətirib çıxarmışdır. ÜDM-də ixracın xüsusi çəkisi aşağı səviyy...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
... vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Biz bunu qorumalıyıq. 2015-ci...üyü Qələbə Gününü bayram günləri siyahısından çıxarmışdı. Yəni, bu bayram ləğv edilmişdi...ənin yatırılmasına gətirib çıxarmışdır. Əgər 1994-cü ildə o tarixi addım at..., bu müzakirələr konkret nəticəyə gətirib çıxarmır, biz öz təşəbbüsümüzü irəli sürm...əmizin uğuruna və firavanlığına gətirib çıxarmışdır. Bu gün Azərbaycan Avropa Oyunlar...ə, şəffaflığın artırılmasına gətirib çıxarmışdır. Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculu...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
...ıq ucundan tədriçən pis vəziyyətə gətirib çıxarmışdır. Bununla belə Azərbaycanın neft...ələrin əldə edilməsinə gətirib çıxarmış və hazırda Çin dünya iqtisadiyyat... kəşfiyyat işlərinin pisləşməsi və s. gətirib çıxarmışdır. B.Əhmədov bu problemlərin... çəkisinin nisbətən azalmasına gətirib çıxarmışdır. Bu, neft ixrac edən ölk...ələr qrupunun ixracının azalmasına gətirib çıxarmış və ixracı sənaye məhsulları hesabına... möhkəmlənməsinə gətirib çıxarmışdır. Dayanıqlı iqtisadi artimin təmin...Дата загрузки: 2017-03-09
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
...ət” qanununa, yaxud genetik strukturlara aparıb çıxarmır... Belə bir fakta diqqəti...ın dəyişdirilməsi lüzumunu ortaya çıxarmış, maddi aləmin qaydalarını ruha... şərq təfəkkürünə qayıdış tələbini ortaya çıxarmışdır. Lakin qərb düşüncəsi hələ də bu... heç kim fəlsəfi müzakirəyə çıxarmır – niyə axı biz bir gəncin... transformasiya mütləq fəlakətə, patologiyaya gətirib çıxarmır. Məlumdur ki, daxildə baş ver...Дата загрузки: 2017-03-10
Скачать документ
Скачать текст
0.18/5
... əlyazmasını Ayasofiya kitabxanasında aşkara çıxarmış Ə.Z.V.Toğan onun faksimilesini İstanbulda... Şirvanın qədim incəsənət və mədəniyyətini üzə çıxarmışdır. Müxtəlif bədii sənət növlərini... əsrdən sonra Yəzidiyyə adını sıxışdırıb aradan çıxarmışdır. Sonralar bu ada rast gəlinmir.... Y. A. Paxomov bundan belə bir nəticə çıxarmışdır ki, «Əvvələn, Sultan Mahmuda yard... düşərgədən uzaqlaşmasına gətirib çıxarmışdı ki, buna görə sovet tarixşünasl...Дата загрузки: 2016-12-29
Скачать документ
Скачать текст
0.17/5
... bir fəhlənin ayağından çıxarmışam. Çək ayağına, dalısını gözl... yaxşı idi. İndi o, sırğanı yaddan çıxarmışdı, başının hayında idi. Haman...ə yaylıq gözünün yaşını tökürdü. Ancaq səsini çıxarmırdı. İzzətin rəngi ölü rəngi... zalında nəsə qoyub gəlmiş, yaddan çıxarmışdı. Ancaq yaddan çıxan bir şey...Дата загрузки: 2017-05-20
Скачать документ
Скачать текст
0.19/5
...ətdə Portanın repressiyalarına gətirib çıxarmışdı. Rusiya ermənilərin hüquqlar...ət idarəçiliyinin səmərəliliyi problemini ön plana çıxarmışdır. Tənzimləyici rolu köklü dəyi...ına şərait ranmasına gətirib çıxarmışdır. Uğurlu İRT fəaliyyətlərinin... qurumları arasında mübahisələrə gətirib çıxarmış və qəbul edilməmişdir. Bu...ətdə inkişafına gətirib çıxarmışdır. Birtərəflilik xüsusilə özünü məhz sosial...Дата загрузки: 2017-11-24
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
..." səfərə çıxması onların bu cəhdini boşa çıxarmışdı. 1400-cü ilin ortalarında Qara... dövlətləri sırasına çxarmışlar. I Şah Təhmasib Azərbaycan...ətin farslaşmasına gətirib çıxarmışdı. I Şah Abbas 1629-cu ild... peşəkar hərbçi kimi ad çıxarmış Nadir xan Əfşarı dövlətin... yaşlarından igidlikdə ad çıxarmış, Nadir şahın qoşunlarında...ə hərəkatına çevrilməsinə gətirib çıxarmışdır. 1908-ci ildə Türkiyədə sultan... sovet hərbi birləşməsini mühasirədən çıxarmışdır. Mühasirəni yararkən Aslanovun taboru...ədə olub ölkəmizdən dəstək almasını üzə çıxarmışdır. Kitab çıxandan sonra sovet repressiya...