Найденая по запросу «NC » информация

Найдено 1000 документов по запросу «NC ». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... Nüfusbilim KonferansÕ) ve üçüncüsü de 1997 yÕlÕnda (Üçüncü Ulusal Nüfusbilim KonferansÕ) ger...’yi Demografik Dönüúüm KuramÕ’nda sözü edilen üçüncü yani son aúamaya taúÕmÕútÕr. Demografik...Õ TebliŒ Metinleri KitabŦ i Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Düzenleme Komitesi... Pamukkale Üniversitesi ODTÜ Akdeniz Üniversitesi Yüzüncü YÕl Üniversitesi Marmara Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi... Üniversitesi Arel Üniversitesi Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 øçindekiler Öns... en yüksek tüketim düzeylerini hesaplamaktadÕr. Üçüncü aúama, hesaplamalarÕn ne ölçüde duyarl...!” Tebli÷ Metinleri KitabÕ 1 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 1. Giriú Türkiye...Õr. Tebli÷ Metinleri KitabÕ 3 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Bu matematiksel... do÷urganlÕk modelini kurmaktadÕr. Dördüncü bölüm, hesaplamalarÕn nasÕl yapÕldÕ÷ÕnÕ açÕklamakta.... 6 Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 ùekil 1: ሺࢠ െ ࢓ሻ’de...ÕútÕr. Tebli÷ Metinleri KitabÕ 7 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 3.2. Tercihler Sadece... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 ʹܹ଴ ቆ ܿ଴ ൌ ‡ሺగାఊሻκ െ ͳ െ ܾ଴ ሺߚܹ଴ െ ܺ଴ ሻ ߨ൅ߛ ቇ ‡ሺగାఊሻ௠ െ ͳ ‡ሺగାఊሻ௘బ െ ͳ ʹ ൬ ߨ ൅ ߛ ൰ ൅ ܾ଴ ൬ ߨ ൅ ߛ ൰ ൌ‫ܿ ׷‬ሺܺ଴ ǡ ܾ଴ Ǣ ߚሻ O halde, bunu...÷um yardÕmÕ transferini edinebilmek için üçüncü çocuklarÕnÕ dünyaya getirecek olsalar, yoksulluk...÷ Metinleri KitabÕ 31 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 demograflarÕn tahminleri... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Gonzalez, M. J., Jurado...÷ Metinleri KitabÕ 39 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Rindfuss, R. R., Morgan...÷ Metinleri KitabÕ 41 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 1. Introduction International...÷ Metinleri KitabÕ 47 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 4. Methodology 4.1. Estimating... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Figure 4. Transition... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 2.1. Demografik Kazan... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 düzelmektedir. Demografik... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 1.1 E÷itim Durumunun...÷ Metinleri KitabÕ 85 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 2.4 Üniversite Kontenjanlar... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 4. Demografik Dönüúüm: Artan...útÕrÕlmasÕ, çocuk gelinler sorununa yönelik bütüncül bir bakÕú açÕsÕ kazandÕraca÷Õ düúüncesiyle... neler oldu÷u sorusuna yanÕt aranmasÕnÕn bütüncül bakÕú açÕsÕnÕn bir gere÷i oldu÷u düúünülmektedir...÷ Metinleri KitabÕ 135 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Hacettepe Üniversitesi...÷ Metinleri KitabÕ 143 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 bulundu÷u görülmektedir... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 gösteriyordu. E÷itim...÷ Metinleri KitabÕ | 157 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 evrilmektedir. Tablo...÷ Metinleri KitabÕ | 165 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Caldwell, J. C. ( 1999... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Gauthier, A. H. (1996... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 KENTSEL DÖNÜùÜM SÜREC... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 nelerdir?” “øúsizlik...÷ Metinleri KitabÕ | 179 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 istatiksel analizlerle... Kointegre Kointegre Kointegre Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 EK D: Bölgelerin...÷ Metinleri KitabÕ | 205 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Fukubayashi, Y., Kimura... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 belirleyecektir. øúte... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 4.3.1. Suriyeliler Alg...,3 13,4 9,9 18,3 8,1 100,0 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Hükümetin sÕ÷Õnmac...÷ Metinleri KitabÕ | 229 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 • Toplumsal sorunlar... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Greeley, A. M. (1971... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 mezunlarÕ derecesinde... Çocuk Yetiúkin ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 YŦl ùekil 1. Neolitik...÷ Metinleri KitabÕ | 297 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 1. Giriú Demografinin... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 a) b) c) d) Veri kaynaklar... olan bazÕ bilgilerin toplanmasÕnÕ içermektedir. Üçüncü aúama niceliksel anket uygulamasÕnÕn ger... Yavuzcan, Hüsamettin Arslan. Paradigma YayÕncÕlÕk. østanbul. Gramsci, A. (2007). “Hapishane Defterleri...÷ Metinleri KitabÕ | 357 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 3.3. Multiple Decrement...÷ Metinleri KitabÕ | 359 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 YPLL: σ଼଴ ௑ୀ଴ሺ ௡‫ܦ‬௫ ‫݁ כ‬௫ ሻ ଺଴ YPLL65...÷ Metinleri KitabÕ | 365 Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 Gardner J.W., Sanborn... Tebli÷ Metinleri KitabÕ Türkiye Dördüncü Nüfusbilim KonferansÕ, 2015 ANTROPOLOJøK PERSPEKT...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.18/5
... SİYAH BADA ZİNCİR IRGATI 900 W-12 V 6 MM ZİNCİR BADA ZİNCİR IRGATI 900 W-12 V H.FENERLİ 6 MM ZİNCİR BADA ZİNCİR IRGATI 1500 W-12 V 8 MM ZİNCİR BADA ZİNCİR IRGATI 1500 W-24 V 8 MM ZİNCİR BADA ZİNCİR IRGATI 1500 W-12 V 10 MM ZİNCİR BADA ZİNCİR IRGATI 1500 W-12 V H.FENERLİ 8 MM ZİNCİR BADA ZİNCİR IRGATI 1500 W-24 V 10 MM ZİNCİR BADA ZİNCİR IRGATI 1500 W-24 V H.FENERLİ 8 MM ZİNCİR ITALWINCH SELENO... MM ZİNCİR SMART ZİNCİR IRGATI 500 W-12 V H.FENERLİ 06 MM ZİNCİR SMART ZİNCİR IRGATI 700 W-12 V 06 MM ZİNCİR SMART ZİNCİR IRGATI 700 W-12 V H.FENERLİ 06 MM ZİNCİR SMART ZİNCİR IRGATI 1000 W-12 V 08 MM ZİNCİR SMART ZİNCİR IRGATI 1000 W-12 V H.FENERLİ 08 MM ZİNCİR SMART PLUS ZİNCİR IRGATI 1500 W-12 V 08 MM ZİNCİR SMART PLUS ZİNCİR IRGATI 1500 W-12 V H.FENERL... 1500 W-24 V 08 MM ZİNCİR SMART PLUS ZİNCİR IRGATI 1500 W-24 V H.FENERL... 1700 W-12 V 10 MM ZİNCİR SMART PLUS ZİNCİR IRGATI 1700 W-12 V H.FENERL... 1700 W-24 V 10 MM ZİNCİR SMART PLUS ZİNCİR IRGATI 1700 W-24 V H.FENERL... DİK IRGAT 500 W - 12 V 06 MM ZİNCİR SMART DİK IRGAT 800 W - 12 V 06 MM ZİNCİR DEVON ZİNCİR IRGATI 1500 W - 12 V 08 MM ZİNCİR DEVON ZİNCİR IRGATI 1500 W - 24 V 08 MM ZİNCİR BADA DİK IRGAT... W 8 MM K.ZİNCİR DATA ZİNCİR IRGATI DZC-440E 24 V 1200 W 8 MM K.ZİNCİR DATA ZİNCİR IRGATI DZC-450E 12 V 1200 W 8 MM K.ZİNCİR DATA ZİNCİR IRGATI DZC-450E 24 V 1200 W 8 MM K.ZİNCİR DATA ZİNCİR IRGATI DZC-401 12 V 1200 W 8 MM K.ZİNCİR DATA ZİNCİR IRGATI DZC-401 24 V 1200 W 8 MM K.ZİNCİR DATA ZİNCİR IRGATI... 12 V 1200 W 10 MM K.ZİNCİR DATA ZİNCİR IRGATI DZC-401 24 V 1200 W 10 MM K.ZİNCİR DZC-1001 HK HİDROLİK ZİNCİR IRGATI KIZIL DZC... MAKARASI 65X330 MM BURUN MAKARASI ZİNCİR SIKMALI 65X330 MM BURUN MAKARASI... TORNAVİDA AĞIZLI ZİNCİR KİLİDİ KROM 05 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 05 MM TORNAVİDA AĞIZLI ZİNCİR KİLİDİ KROM 06 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 06 MM TORNAVİDA AĞIZLI ZİNCİR KİLİDİ KROM 08 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 08 MM TORNAVİDA AĞIZLI ZİNCİR KİLİDİ KROM 10 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 10 MM TORNAVİDA AĞIZLI ZİNCİR KİLİDİ KROM 12 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 12 MM TORNAVİDA AĞIZLI ZİNCİR KİLİDİ KROM 14 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 14 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 16 MM UZUN ZİNCİR KİLİDİ KROM 05 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 18 MM UZUN ZİNCİR KİLİDİ KROM 06 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 22 MM UZUN ZİNCİR KİLİDİ KORM 08 MM STANDART ZİNCİR KİLİDİ KROM 26 MM UZUN ZİNCİR KİLİDİ KROM 10 MM... 12 MM OMEGA ZİNCİR KİLİDİ KROM 05 MM OMEGA ZİNCİR KİLİDİ KROM 06 MM... Stok Cinsi OMEGA ZİNCİR KİLİDİ KROM 08 MM OMEGA ZİNCİR KİLİDİ KROM 10 MM OMEGA ZİNCİR KİLİDİ KROM 12 MM OMEGA ZİNCİR KİLİDİ KROM 14 MM... YANGIN TÜPÜ 6KG YANGIN TÜPÜ 12KG EL VİNCİ 1200 LB KANCALI ÇELİK HALATLI...İBRE ZİNCİR 03 MM NORMAL BAKLALI ZİNCİR 04 MM NORMAL BAKLALI ZİNCİR 05 MM NORMAL BAKLALI ZİNCİR 06 MM NORMAL BAKLALI ZİNCİR 07 MM NORMAL BAKLALIZİNCİR 08 MM NORMAL BAKLALI ZİNCİR 10... MM GALVANİZLİ NORMAL BAKLALI ZİNCİR ZİNCİR EK BAKLASI KROM 06 MM... 12 MM KORM ZİNCİR 316 PLASTİK ZİNCİR KIRMIZI - BEYAZ ZİNCİR KİLİTLEME MAPASI 06-08 MM ZİNCİR KİLİTLEME MAPASI... MM GALVANİZLİ ZİNCİR KİLİDİ 06 MM GALVANİZLİ ZİNCİR KİLİDİ 08 MM GALVANİZLİ ZİNCİR KİLİDİ 10 MM GALVANİZLİ ZİNCİR KİLİDİ 12 MM GALVANİZLİ ZİNCİR KİLİDİ 14 MM GALVANİZLİ ZİNCİR KİLİDİ 16 MM GALVANİZLİ ZİNCİR KİLİDİ 19 MM GALVANİZLİ ZİNCİR KİLİDİ 22 MM GALVANİZLİ ZİNCİR KİLİDİ 26 MM OMEGA ZİNCİR KİLİDİ GALVANİZLİ 10 MM OMEGA ZİNCİR KİLİDİ GALVAN...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.24/5
... NO+NO Slow break 2-pole NC+NC Snap action 3-pole 2NC+1NO... 13 14 13 14 2-pole NC+NC Slow break 13 21 22... 2-pole 2-pole 3-pole 3-pole NC+NO NC+NO 2NC+1NO 2NC+1NO... (to EN 50 2 x 2-pole contacts NC+NC staggered, slow break XCR 3-pole... 2 C/O staggered snap action contacts 2 x 2 pole NC+NC staggered, slow break contacts Positive... XMLR040G1P25 XMLR250G1P25 XMLR400G1P25 PNP - NO/NC programmable 0...10 V XMLRM01G1P75 XMLR001G1P75 XMLR2D5G1P75... XMLR400G1P75 2 switching outputs PNP - NO/NC prog. XMLRM01G2P05 XMLR001G2P05 XMLR2D5G2P05 XMLR010G2P05... contact XMPA06B2131 – XMPA12B2131 XMPE12B2431 XMPA25B2131 3 NC 3-pole, snap action contact XMPA06C2131... XS7J1A1DAL2 XS7F1A1DAL2 XS7E1A1DAL2 XS7C1A1DAL2 XS7D1A1DAL2 NC function XS7J1A1DBL2 XS7F1A1DBL2 XS7E1A1DBL2 XS7C1A1DBL2 XS7D1A1DBL2 PNP NO + NC complementary outputs – – – – – NPN NO + NC complementary outputs – – – – – PNP... XS7J1A1PAL2 XS7F1A1PAL2 XS7E1A1PAL2 XS7C1A1PAL2 XS7D1A1PAL2 NC function XS7J1A1PBL2 XS7F1A1PBL2 XS7E1A1PBL2 XS7C1A1PBL2... XS7J1A1NAL2 XS7F1A1NAL2 XS7E1A1NAL2 XS7C1A1NAL2 XS7D1A1NAL2 NC function XS7J1A1NBL2 XS7F1A1NBL2 XS7E1A1NBL2 XS7C1A1NBL2... XS7J1A1DAL01M8 (1) XS7F1A1DAL01M8 (1) XS7E1A1DAM8 XS7C1A1DAM8 XS7D1A1DAM12 NC function XS7J1A1DBL01M8 (1) XS7F1A1DBL01M8 (1) XS7E1A1DBM8 XS7C1A1DBM8... XS7J1A1PAL01M8 (1) XS7F1A1PAL01M8 (1) XS7E1A1PAM8 XS7C1A1PAM8 XS7D1A1PAM12 NC function XS7J1A1PBL01M8 (1) XS7F1A1PBL01M8 (1) XS7E1A1PBM8 XS7C1A1PBM8... XS7J1A1NAL01M8 (1) XS7F1A1NAL01M8 (1) XS7E1A1NAM8 XS7C1A1NAM8 XS7D1A1NAM12 NC function XS7J1A1NBL01M8 (1) XS7F1A1NBL01M8 (1) XS7E1A1NBM8 XS7C1A1NBM8... function XS4P08PA340 XS4P12PA340 XS4P18PA340 XS4P30PA340 NC function XS4P08PB340 XS4P12PB340 XS4P18PB340 XS4P30PB340... function XS4P08NA340 XS4P12NA340 XS4P18NA340 XS4P30NA340 NC function XS4P08NB340 XS4P12NB340 XS4P18NB340 XS4P30NB340... function XS4P08PA340S XS4P12PA340D XS4P18PA340D XS4P30PA340D NC function XS4P08PB340S XS4P12PB340D XS4P18PB340D XS4P30PB340D... function XS4P08NA340S XS4P12NA340D XS4P18NA340D XS4P30NA340D NC function XS4P08NB340S XS4P12NB340D XS4P18NB340D – Supply... function XS4P08MA230 XS4P12MA230 XS4P18MA230 XS4P30MA230 NC function XS4P08MB230 XS4P12MB230 XS4P18MB230 XS4P30MB230... function XS4P08MA230K XS4P12MA230K XS4P18MA230K XS4P30MA230K NC function XS4P08MB230K XS4P12MB230K XS4P18MB230K XS4P30MB230K... function XS1L04PA310 XS1N05PA310 XS506B1PAL2 XS106B3PAL2 NC function – – XS506B1PBL2 XS106B3PBL2 NO function XS1L04NA310 XS1N05NA310 XS506B1NAL2 XS106B3NAL2 NC function – – XS506B1NBL2 XS106B3NBL2 NO function – – XS506BSCAL2 XS606B3CAL2 NC function – – XS506BSCBL2 XS606B3CBL2 Ø 4 x 41 M5... function XS1L04PA310S XS1N05PA311S (1) XS506B1PAM8 XS106B3PAM8 NC function – – XS506B1PBM8 XS106B3PBM8 NO function XS1L04NA310S XS1N05NA311S (1) XS506B1NAM8 XS106B3NAM8 NC function – – XS506B1NBM8 XS106B3NBM8 XS506B3CAL01M12 Connection... applications Connection 4-wire NO + NC PNP NO + NC NPN PNP+NPN NO/NC programmable Connection 4-wire NO + NC PNP NO + NC NPN PNP+NPN NO/NC programmable Multi... NPN NO NPN – NC + BU/3 + + NC + BN/1 NPN NO NC NPN PNP PNP... (V) at I nominal ≤ 5.5 ≤ 5.5 ≤ 5.7 – – Switching frequency (Hz) – – – – – NC function not short-circuit protected... XUB2BNANL2R XUB2BNANM12R XUB2ANANL2R XUB2ANANM12R – – – – NO A A A A NC B B B B Thru beam Transmitter Multimode XUB1AP... – – XUK2ARCNL2R – XUX2ARCNT16R – NO or NC NO or NC A A A A B B B B XUM2AKCNL2T XUM2AKCNM8T XUK2AKSNL2T XUK2AKSNM12T... 3-wire PNP/NPN programmable NO/NC Dimensions (mm) Transmitter / Receiver D B E A C A B C D E XUYFANEP40002... XUYBCO989SN XUYRCO989SN – – – – PNP programmable NO / NC Connection XUK9LAPSMM12 (6) XUK2LAPSMM12R (6) XUK8LAPPNM12 (6) Transmitter... (3) XUBTAPSNM12 (5) – 3-wire NPN programmable NO / NC – XUMTANCNM8 XUBTANSNM12 (5) – 3-wire PNP / NPN... XU2N18PP341 3-wire NPN programmable NO / NC XUB0SNSNL2 XU9N18NP341 XU5N18NP341 XU2N18NP341 Connection... XU2N18PP341D 3-wire NPN programmable NO / NC XUB0SNSNM12 XU9N18NP341D XU5N18NP341D XU2N18NP341D XUB0SKSNL2T... function XUYPSCO989SN – – PNP programmable NO / NC – XUYPSCO929L1SP XUYPSCO929L2SP Supply voltage limits... XXR18A3KAM12 (0.61 m) XXR18A4KAM12 (1 m) – Receiver (NC/PNP + NC NPN) XXR12A8KBM8 XXR18A3KBM12 (0.61 m) XXR18A4KBM12... (0,61m) XXRK1A4KAM12 (1m) – – Receiver (NC/PNP + NC/NPN) XXRF1A8KBM12L XXRK1A3KBM12 (0,61m) XXRK1A4KBM12... rope pull switches NC + NO contact slow break NC + NC contact slow break... slow break XY2CJS15 (4) XY2CJR15 (4) XY2CJL15 (4) 1 NC + NC slow break XY2CJS17 (4) XY2CJR17 (4) XY2CJL17... slow break XY2CH13250H29 XY2CH13450H29 XY2CH13253 1 NC + NC slow break XY2CH13270H29 XY2CH13470H29 XY2CH13273... break XY2CE2A250 XY2CE1A250 XY2CE2A450 XY2CE1A450 1 NC + NC slow break XY2CE2A270 XY2CE1A270 XY2CE2A470... dimensions, W x D x H 118 x 59 x 77 mm 2 (NC+NC) staggered, slow break contacts XCKMR54D1H29EX... NO function XS612B1PAL10EX XS618B1PAL10EX XS630B1PAL10EX NC function XS612B1PBL10EX XS618B1PBL10EX XS630B1PBL10EX Analog... break XY2CE2A250EX XY2CE1A250EX XY2CE2A450EX XY2CE1A450EX NC+NC slow break XY2CE2A270EX XY2CE1A270EX XY2CE2A470EX...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... Kabul Tarihi : 4/12/2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan... MEVZUAT KLASÖRÜ Bölüm 1: Petrol Piyasası Kanunu İKİNCİ BÖLÜM Lisansların Tâbi Olacağı Usul ve... taleplerine ilişkin değerlendirmeler 3 üncü madde hükümleri ve Kurumca belirlenecek.../veya faaliyetleri sigortalamak, e) Faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere veya çevreye verilecek... bildirimleri yapmak, g) Kurumca 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre istendiğinde... veya ekipmanı bulundurmamak, İle yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Kısıtlanmas... Kuruma bildirilir. Akaryakıtların, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (ı) bendinde belirlenen teknik...î makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim... uncu madde hükümleri uygulanır. İKİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Cezalar, İdarî Yapt... tabi faaliyetlerin yapılması. 2) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin ihlali. 3) 18 inci maddenin ihlali. b) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin bayilik lisans...ği haklar dışında faaliyet gösterilmesi. 3) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (f) bendinin bir takvim...ı veya dolaysız olarak engellenmesi. f) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendi kapsamındaki... bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. İKİNCİ BÖLÜM3 Elektrik Piyasası Kanununda Yap... Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Kurum personelinden...ılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “...halinde”, ibaresinden sonra.../1/2007-5576/4 md.) Ek 3 üncü ve ek 4 üncü maddelerde belirtilen yönetmelikler ve...-6455/46 md.) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik...ıştır.) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki... Tabii Kaynaklar Bakanlığını, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisans, Lisans Gerektiren Faaliyetler ve...) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest kullanıcı limiti...ÖRÜ Bölüm 2/a: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Lisans Bedelleri, Süreleri, Tadil, Süre...ın lisans numarasını da belirtmekle yükümlüdür. İKİNCİ BÖLÜM Rafinerici Lisansı Rafinerici Lisansı Kapsam... faaliyetlerinde ve Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında ihrakiye teslimi... Kuruma bildirmek, ile yükümlüdürler. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İşleme Lisansı İşleme Lisansı Kapsam...ÖRÜ Bölüm 2/a: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği BEŞİNCİ BÖLÜM Depolama Lisansı Depolama Lisansı Kapsam... karşılanması, ile yükümlüdür. YEDİNCİ BÖLÜM Serbest Kullanıcı Lisansı Serbest Kullan... miktarda stok bulundurmakla yükümlüdür. SEKİZİNCİ BÖLÜM İhrakiye Teslimi Lisansı İhrakiye Teslimi... Madde 34- Dağıtıcı lisansı sahipleri; a) 6 ncı maddede belirtilen harmanlama işlemleri hari... uygun olarak yürütmekle yükümlüdür. ONBİRİNCİ BÖLÜM Bayilik Lisansı Bayilik Lisansı Kapsam... bildirilmesi ile yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ KISIM Diğer Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Bildirimler Bildirim Genel... edildiği durumlarda, Kuruma şikayette bulunulabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni... Madde 49- Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabilece...ğu ile depolama ünitelerini tüm risklere ve üçüncü kişiler nezdinde oluşturabilecekleri... Yönetmelik değişikliği ile 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek...ŞIMA (4) DEPOLAMA (1) Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında. (2) Yakınındaki... PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve...ıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/ANKARA TARİH ..../...../...... Unvanı Adresi...ına verilen belgeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Ulusal Markerin Talep Edilmesi, Teslim... kullanıma ilişkin 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan...: 9/7/2009-27283) (2) İlgili lisans sahibince 4 ncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsam... kullanıma ilişkin 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan... 19 uncu maddesi hükümleri uygulanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Düzenlenecek belge... edilmesi durumunda bu Kurul Kararı’nın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri... Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullar... Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullar... Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullar... maddesinin onbirinci fıkrası ve/veya 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsam... Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullardan..., 06/10/201328787) (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bendi..., 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onaltıncı ve onyedinci fıkralar... Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya... tanımlanan anlamları esas alınır. İKİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri... 9 - (1) Bayilik lisansı tadillerinde bu Karar’ın 4 üncü maddesinde düzenlenen bilgi ve belgelerin... lisans tadil bedeli ödenmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler İlgili Mevzuatın Uygulanmas...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406 15.4 MACRO STATEMENTS AND NC STATEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 15.5 BRANCH AND... STATEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.7.1 15.7.2 Details of NC Statements and Macro Statements Execution... deletion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 929 8.12.1.4 NC program input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 8.12.1.5 NC program output . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932... to program functions in the NC language, characteristics, and restrictions. When... and others Tool compensation file NC part program after tool compensation... ROUND function is used in NC statement addresses, the ROUND function.../02 15.4 MACRO STATEMENTS AND NC STATEMENTS PROGRAMMING 15. CUSTOM MACRO... to as an NC statement. Explanations D Differences from NC statements S Even when... cutter compensation mode (seeII–15.7). D NC statements that have the same property as macro statements S NC statements that include a subprogram call... its execution. 15.7.1 Details of NC Statements and Macro Statements Execution... G31 X100.0 ; N2 #100=1 : N1 NC statement execution N2 > :Block being... ; N4 Y200.0 ; : B–63534EN/02 N1 NC statement execution N2 Macro statement... read into the buffer N1 NC statement execution Macro statement execution... interrupts. D Custom macro interrupts and NC statements When performing a custom macro... are executed immediately unless an NC statement is encountered in the interrupt program. NC statements are not executed until... are executed unless an NC statement is encountered. NC statements are executed... progress Custom macro interrupt 443 ÉÉÉ ÉÉÉ NC statement in the interrupt program... the interrupt program contains no NC statements, the cycle operation is... interrupted program. If there are NC statements, the remaining operations in... are executed unless an NC statement is encountered. NC statements are executed... and up until the first NC statement is encountered. S The coordinates... may be activated. NOTE Other NC statements cannot be specified while... remote buffer B can directly use NC language coded with equipment such..., the system enters the standard NC program operation mode. D Commands in...–speed linear interpolation mode, the NC interpolation period can be changed... the surface precision is improved. NC program Nano– interpolation Uses a conventional... a detection unit ratio inside the NC. If such converted data (detection... allowable data range in the NC, synchronization cannot be established correctly... about the combination of the NC instructions occasionaly. Refer the description... is determined with the appropriate NC command. If, therefore, manual intervention... about the combination of the NC instructions occasionaly. Refer the description... about the combination of the NC instructions occasionaly. Refer the description... about the combination of other NC instructions occasionally. Please refer to... about the combination of other NC instructions occasionally. Please refer to... about the combination of other NC instructions occasionally. Please refer to... data File 3 NC program O0100 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ File (n–1) NC program O0500 File n NC program O0600... the CNC from a floppy or NC tape. Inputting a program Procedure 1 Make.... D Inputting multiple programs from an NC tape When a tape holds multiple... INPUT/OUTPUT D Program numbers on a NC tape OPERATION B–63534EN/02 • When... is output to a floppy or NC tape. Outputting a program Procedure 1 Make... programs. Explanations (Output to an NC tape) D Format A program is output... the CNC to a floppy or NC tape. Outputting parameters Procedure 1 Make... defined format to a floppy or NC tape. Outputting custom macro common.... 929 8. DATA INPUT/OUTPUT 8.12.1.4 NC program input OPERATION B–63534EN/02 A file (NC program) on the host computer... memory are automatically deleted before NC program input. [Example of use... memory are automatically deleted before NC program input. NOTE The valid.... 931 8. DATA INPUT/OUTPUT 8.12.1.5 NC program output OPERATION B–63534EN/02... describes the input/output method. A) NC parameter B) Tool offset value C) Custom... established. Modify the program. 127 NC, MACRO STATEMENT IN SAME BLOCK... 1 Replace the SPM control printed NC interface abnormality was decircuit board... 1 Replace the SPM control printed NC interface abnormality was decircuit board... 1 Replace the SPM control printed NC interface abnormality was decircuit board... 1 Replace the SPM control printed NC interface abnormality was decircuit board... Two Paths, 970 Details of NC Statements and Macro Statements Execution... G Code, 423 Macro Statements and NC Statements, 411 Inputting and Outputting...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
... REHBERİ İçindekiler TÜRMOB - TESMER ÖNSÖZ ................................................................................................................................................... 2 BİRİNCİ BÖLÜM .............................................................................................................................. 21 KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE... ........................................................................................................................... 32 3.2. DAR MÜKELLEFİYET ............................................................................................................................ 33 İKİNCİ BÖLÜM ................................................................................................................................. 34 MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR... Dikkate Alınıp Alınamayacağı .................................................................................................................................. 138 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ........................................................................................................................... 139 GİDERLER VE İNDİRİMLER...İT SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİM .......................................................................................... 240 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM..................................................................................................................... 246 TAM MÜKELLEF KURUMLARIN VERG... Mahsubunda öncelik sırası ........................................................................................................................... 273 BEŞİNCİ BÖLÜM ............................................................................................................................ 274 DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERG... 6. GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU ............................................................................................... 298 YEDİNCİ BÖLÜM ........................................................................................................................... 300 KURUMLAR VERGİSİ, GEÇİCİ VERG... zaman başlanacağı............................................................. 332 SEKİZİNCİ BÖLÜM ........................................................................................................................ 334 UYGULAMA ÖRNEKLERİ ............................................................................................................ 334 EKLER...İSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ TÜRMOB - TESMER BİRİNCİ BÖLÜM KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE MÜKELLEF... VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ  Kurumun üçüncü şahıslarla ilişkilerinin yürütüld...İSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ TÜRMOB - TESMER İKİNCİ BÖLÜM MUAFLIKLAR VE İSTİSNALAR 1. MUAFLIKLAR... göre, kooperatifinizin, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen..., gerek Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde gerekse Kurumlar Vergisi Kanununun... 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yaz... kâr payları, 6322 sayılı Kanunun 34 üncü maddesiyle Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci..., söz konusu Anlaşmanın 13 üncü maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca yalnızca... birinci fıkrasının (ç) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan... fıkrası ve 30. maddesinin üçüncü ve altıncı fıkraları uyarınca vergi... sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin... sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin... sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin... REHBERİ TÜRMOB - TESMER Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine... dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır." ÜÇÜNCÜ BÖLÜM GİDERLER VE İNDİRİMLER 1. KURUM...ı payları, gerekse bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi...ı konusunda Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte...ı konusunda Gelir Vergisi Kanununun 40'ıncı maddesinde özel bir hüküm olmamakla birlikte...çevesinde Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine...ği dönemde 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi...ğerlendirilmeyecektir. Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim... uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin 4 üncü paragrafı ile Bakanlar Kuruluna verilen...ılı Bakanlar Kurulu Kararının birinci maddesinin üçüncü fıkrasında indirim uygulamasında... oranlarda desteklerden yararlanacakları belirtilmiştir. 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek büyük ölçekli...örülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü maddede belirtilen asgarî yatırım tutarlar... gidilmeksizin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendine göre kurum...örülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü maddede belirtilen asgarî yatırım tutarlar... oran bütün bir yılın gelirine uygulanacaktır. SEKİZİNCİ BÖLÜM UYGULAMA ÖRNEKLERİ Örnek 1: Kavaklıdere... vergi alabilir. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrasının (a) bendinde belirtilen oran sınırlamalar...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.2/5
... Kabul Tarihi : 4/12/2003 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan... ürün herhangi bir hidrokarbonu, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansların Tâbi Olacağı Usul ve.../veya faaliyetleri sigortalamak, e) Faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilere veya çevreye verilecek... bildirimleri yapmak, g) Kurumca 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre istendiğinde... veya ekipmanı bulundurmamak, İle yükümlüdür. UÇÜNCÜ BÖLÜM Lisans Türleri ve Faaliyetlerin Kısıtlanmas... Kuruma bildirilir. Akaryakıtların, 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (ı) bendinde belirlenen teknik...î makamlardan yaptırım talebinde bulunabilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Bilgilerin Toplanması, Kayıt Düzeni, Denetim... uncu madde hükümleri uygulanır. İKİNCİ KISIM Çeşitli Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Cezalar, İdarî Yapt... tabi faaliyetlerin yapılması. 2) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin ihlali. 3) 18 inci maddenin ihlali. b) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendinin bayilik lisans... KANUNU Bölüm 1: Petrol Piyasası Kanunu 3) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (f) bendinin bir takvim...ı veya dolaysız olarak engellenmesi. f) 4 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (l) bendi kapsamındaki... bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz. İKİNCİ BÖLÜM3 Elektrik Piyasası Kanununda Yap... Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü maddeleri hükümleri uygulanır. Kurum personelinden...ılı Elektrik Piyasası Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına “...halinde”, ibaresinden sonra.../1/2007-5576/4 md.) Ek 3 üncü ve ek 4 üncü maddelerde belirtilen yönetmelikler ve...-6455/46 md.) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen yönetmelik...ıştır.) Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki... iletişim sistemlerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisans, Lisans Gerektiren Faaliyetler ve...) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest kullanıcı limiti...ın lisans numarasını da belirtmekle yükümlüdür. İKİNCİ BÖLÜM Rafinerici Lisansı Rafinerici Lisansı Kapsam... faaliyetlerinde ve Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında ihrakiye teslimi... teknik düzenlemelere uymakla yükümlüdür. BEŞİNCİ BÖLÜM Depolama Lisansı Depolama Lisansı Kapsam...ÖRÜ Bölüm 2/a: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği YEDİNCİ BÖLÜM Serbest Kullanıcı Lisansı Serbest Kullan... miktarda stok bulundurmakla yükümlüdür. SEKİZİNCİ BÖLÜM İhrakiye Teslimi Lisansı İhrakiye Teslimi... Madde 34- Dağıtıcı lisansı sahipleri; a) 6 ncı maddede belirtilen harmanlama işlemleri hari...ğiştirmek suretiyle lisans tadili yapmadan, üçüncü şahıslara devredilmemesi, r) (Ek:RG... uygun olarak yürütmekle yükümlüdür. ONBİRİNCİ BÖLÜM Bayilik Lisansı Bayilik Lisansı Kapsam... durdurulmaması ile yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ KISIM Diğer Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Bildirimler Bildirim Genel... edildiği durumlarda, Kuruma şikayette bulunulabilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni... Madde 49- Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabilece...ğu ile depolama ünitelerini tüm risklere ve üçüncü kişiler nezdinde oluşturabilecekleri... Yönetmelik değişikliği ile 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek... Aracı Adedi (…….…) (1) Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında. (2) Yakınındaki...ş ve çıkışlarda, depolama lisansı sahipleri, 2) Üçüncü fıkrada yer alan muafiyetler haricinde...ç ayarlarının bozuk olması veya altıncı madde hükümlerine aykırılık nedeniyle akaryak...şvurulması tahsil işlemlerini durdurmaz. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sürelerin... Kurumundan: ENERJİ PİYASASI BİLDİRİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan...üsünün rızası olmadıkça gizli tutmak zorundadır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bildirimlerin Toplanması ve Bildirim Yüküml... uygulanacaktır. 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki fiili işleyen... uygulanır. 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendindeki ihlaller hari... edilmesi durumunda bu Kurul Kararı’nın 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükümleri... Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullar... Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullar... Kurul Kararının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullar... maddesinin onbirinci fıkrası ve/veya 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsam... Kurul Kararının 5’inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirlenen koşullardan..., 06/10/201328787) (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ı) bendi..., 5 inci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, onaltıncı ve onyedinci fıkralar... Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde düzenlenen tutarda veya... Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (g) bendinde yer alan belgelerin... tanımlanan anlamları esas alınır. İKİNCİ BÖLÜM Tüm Lisans Türlerinde Uygulanabilen Tadil İşlemleri... resmi izin veya ruhsat sunulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bayilik Lisansı Tadil İşlemleri Bayilik... 9 - (1) Bayilik lisansı tadillerinde bu Karar’ın 4 üncü maddesinde düzenlenen bilgi ve belgelerin... lisans tadil bedeli ödenmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler İlgili Mevzuatın Uygulanmas...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... Kontenjanı İdaresi Hakkında Kararın 4 üncü maddesi çerçevesinde, başvuru...ştir. “Maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası uyarınca kamu idarelerinin...ılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca... belirlenir.” MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı “Tutanak düzenlemeye yetkili...ğıtımı Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde... Tip Anlaşma” metninin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de... Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği, birinci.../7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3’üncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürl...ır. 1. Yasal Düzenleme 6360 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, mevzuatla...ı A.Ş.’nin 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (i) bentleri ile Geçici 3 üncü maddesi çerçevesinde; “Kıymetli maden.... ” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki... 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi... 6 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde... alanlarında, 3402 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Orman Genel Müdürl.../12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 6’ncı maddesi olmak üzere tabi olduklar... sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 73 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca... bulunması kaydıyla, Kanunun 73 üncü maddesinin son fıkrası hükümleri sakl... genişlemesi izni verilmesine Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile...ışmanlık hizmeti sunulmasına Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca...üğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesine aşağıdaki tanım eklenmiştir... hükmü uygulanmaz.” MADDE 3 ‒ Aynı Kararın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki...ı Kararın 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi.../ 28976 R.G. Konu Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliği yayımland... 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca...ılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca...ılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca...ımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki...ımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki... sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanl...ı ise Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası, 9 uncu maddesi, 14 üncü maddesinin 5 numaralı fıkrası, 15 inci... NİTELİĞİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasına göre... Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre tespit edilecektir. Söz konusu... Edilmemesi Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrası uyarınca... sayılı Kara Avcılığı Kanununun 2 ve 4 üncü maddelerine dayanılarak Orman ve... Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası 1/1/2015 tarihinde, diğer...ında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmi... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar... tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar...şkin Tebliğ (İhracaat: 2010/5)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki... 3 ‒ 2937 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının altıncı cümlesinde yer alan “Bu işlemler... “merkezler” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrasının son cümlesi yürürlükten... Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmi... sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile... 11’inci maddesinin (ç) fıkrası, 34’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca... bazı maddeleri değiştirilmiştir. 3 üncü, 9 uncu maddeleri, 11 inci maddenin...ıştır. … MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin; a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi, 6 ncı maddesinin on altıncı fıkrası, 10 uncu maddesinin... ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği – Yüzüncü Yıl Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Ara...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.8/5
... – Beaufort (D) 611 W. Main St Washington, NC 27889 District 2 Bill Cook – Beaufort (R) * 75 Cape Fear Dr Chocowinity, NC 27817 Carteret, Craven, Pamlico Dorothea... (R) * 269 Bennett Rd 4 Minnesott Beach, NC 28510 Bertie, Chowan, Edgecombe, Hertford... – Northampton (D) * 131 Lillie Lane Gaston, NC 27832 District 4 Halifax, Nash (Part... (R) * 314 Country Club Drive Jacksonville, NC 28546 District 7 Lenoir (Part), Pitt... – Brunswick (R) * 404 Brunswick St Southport, NC 28461 District 9 New Hanover (Part... Hanover (D) 337 Stradleigh Rd Wilmington, NC 28403 District 10 Michael V. Lee... Hanover (R) * 1929 Knollwood Road Wilmington, NC 28403 Duplin, Johnston (Part), Sampson... (R) * 2924 Ernest Williams Rd Autryville, NC 28318 District 11 Johnston (Part... – Wilson (R) 1909 Westbrook Dr. Wilson, NC 27896 Benton Sawrey – Johnston (R) 86 Riverglade Dr Clayton, NC 27527 District 12 Harnett, Johnston..., Jr. – Harnett (D) 112 E K St Erwin, NC 28339 District 13 Columbus, Robeson... – Wake (D) 2016 W Sterlington Pl Apex, NC 27502 Tamara Barringer – Wake (R) * 305 Queensferry Rd Cary, NC 27511 Susan J. Hogarth – Wake (Lib... – Cumberland (D) 5707 Danville Dr Fayetteville, NC 28311 District 20 Wesley Meredith – Cumberland (R) * PO Box 26210 Fayetteville, NC 28314 Durham (Part), Granville Floyd.... – Durham (D) * PO Box 51608 Durham, NC 27717 Barbara Howe – Granville (Lib... (D) * 603 E Lake Ridge Rd Raeford, NC 28376 Dan Travieso – Cumberland (R) 3838 Glancorra Dr Fayetteville, NC 28314 Naveed Aziz – Cumberland (D) 2726... – Cumberland (D) 1720 Eldridge St Fayetteville, NC 28301 3 District 22 Caswell, Durham... – Durham (D) * 2009 Woodrow St Durham, NC 27705 District 23 T. Greg Doucette - Durham (R) 32 Dansey Cir #0 Durham, NC 27713 Chatham, Orange Valerie P. Foushee – Orange (D) * 145 Rubrum Dr. Hillsborough, NC 27278 District 24 Mary Lopez... - Orange (R) 2111 Baycourt Trl Hillsborough, NC 27278 Alamance, Randolph (Part) Rick... – Alamance (R) * 3030 N Fairway Dr Burlington, NC 27215 John Thorpe (D) 624 W Davis... (R) * 800 Haywood Parker Rd Ellerbe, NC 28338 Guilford (Part), Rockingham Philip... – Rockingham (R) * 311 Pinewood Pl Eden, NC 27288 District 27 Guilford (Part... – Guilford (D) 2605 W Market St Greensboro, NC 27403 District 28 Trudy Wade - Guilford (R) * 1 Creswell Ct Greensboro, NC 27407 Guilford (Part) Gladys A. Robinson... – Guilford (R) 3315 Martin Ave Greensboro, NC 27045 Moore, Randolph (Part) Jerry... – Randolph (R) * 1207 Dogwood Ln Archdale, NC 27263 District 30 Stokes, Surry... – Wilkes (D) 198 Kerry Ln Wilkesboro, NC 28697 Shirley Blackburn Randleman – Wilkes (R) * 487 Triple Cove Dr Wilkesboro, NC 28697 4 District 31 ` Forsyth (Part... – Forsyth (R) * 7030 Interlaken Dr Kernersville, NC 27284 Dempsey Brewer – Yadkin (R) 2853.... – Forsyth (D) * P.O. Box 20262 Winston-Salem, NC 27120 District 33 Davidson, Montgomery... – Davidson (D) 1239 Belmont Rd Linwood, NC 27299 Cathy Dunn – Davidson (R) 1375 Starboard Reach Lexington, NC 27292 Joe D. Kennedy – Davidson (R) 308... – Davidson (R) 251 Clarkann Dr Thomasville, NC 27360 District 34 Davie, Iredell... – Cabarrus (D) 413 Ross Ave Kannapolis, NC 28083 Paul R. Newton – Cabarrus (R) 3500... Buffalo Creek Rd Mount Pleasant, NC 28124 Andrew W. Platek – Cabarrus (D) 4390 Greygate Ct SW Concord, NC 28027 Parish Moffitt - Cabarrus (R) 1315... Jackson – Mecklenburg (D) * P.O. Box 18515 Charlotte, NC 28218 District 38 Bob Diamond... – Mecklenburg (D) * PO Box 36391 Charlotte, NC 28236 Richard Rivette – Mecklenburg (R) 7500 Kinsmore Ln Charlotte, NC 28269 Roderick Davis – Mecklenburg (D) 4100 Westcliff Dr Charlotte, NC 28208 District 39 Mecklenburg (Part... – Mecklenburg (D) 9815 Meringue Pl Charlotte, NC 28270 District 40 Dan Bishop – Mecklenburg (R) 2216 Whilden Ct Charlotte, NC 28211 Mecklenburg (Part) Joyce Waddell...-251 Old Concord Rd Newell, NC 28126 Marguerite Cooke – Mecklenburg (R) 1111 Mineral Springs Rd Charlotte, NC 28262 Nasif Majeed – Mecklenburg (D) PO Box 42735 Charlotte, NC 28215 6 District 41 Mecklenburg (Part... (D) 13844 Cypress Woods Dr Huntersville, NC 28078 Jeff Tarte – Mecklenburg (R) * 19825-B North Cove Rd Cornelius, NC 28031 Chris Cole – Mecklenburg (Lib... Caldwell Station Rd # B2 Huntersville, NC 28078 District 42 Alexander, Catawba... – Caldwell (D) 2900 Arthurs Ln Lenoir, NC 28645 Deanna Ballard – Watauga (R) 132... – Caldwell (R) 416 Woodridge Dr Lenoir, NC 28645 District 46 Burke, Cleveland... – Burke (D) 201 S King St # A Morganton, NC 28655 7 District 47 Madison, McDowell... – Rutherford (D) 240 Elm St Rutherfordton, NC 28139 Ralph Hise – Mitchell (R) * 44... – Henderson (R) 31 Tamis Ln Fletcher, NC 28732 Lisa Carpenter Baldwin – Buncombe (R) 5 Worley Ln Fletcher, NC 28732 District 49 Buncombe (Part... – Buncombe (D) 27 Busbee Road Asheville, NC 28803 William Meredith – Buncombe (D) 202 Hanover St Asheville, NC 28806 District 50 Cherokee, Clay...Дата загрузки: 2017-11-08
Скачать документ
Скачать текст
0.27/5
...üstü Diyalektiği 9 11 17 21 İKİNCİ BÖLÜM Devrimlerin Tarifi ve Açıklaması I- Devrim... Usulleri [Yöntemleri] 29 31 39 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Devrim ve Kitle 47 I- Devrimle...- Devrim Durumunun Belirtileri 81 BEŞİNCİ BÖLÜM İsyan 85 I- İsyanı Örgütlendirme... gücü, devrim zaferinin enerjisi, azmi ve hıncı (porjestvo: şahlanışı) burjuva tarafında... şartların birisi de "atmosfer basıncı"dır. Suyun üzerindeki basınç bir atmosfer...ır. Ancak, devrimin görünüşte benzediği bir üçüncü şey daha vardır. O da PU...ılır. Gerek devrimciler, gerekse devrim bu öncü sosyal sınıfın karakterlerini taşır-. 18. yüzyıl devriminin öncü sınıfı burjuvazi idi. Onun için, o zaman...ır. Gerçi 18. yüzyılda devrim öncüsü olan sınıf (kapitalizm) temsilcilerinin Jirondenler ve...ı gibi, 20. yüzyılda devrim öncüsü sınıfın (proletaryanın) temsilcileri de oportünistler... parçalanmışlardı. Ancak, öncü sınıftan öncü sınıfa hayli fark vardı. 20. yüzyılda sosyal devrimin öncüsü olan proletarya, İşçi Sınıfı idi. Bu sınıf, tarihte... Siyasi Sebepler: Devrim, belli bir öncü sınıf tarafından güdülür. A m a devrimin kendisi; bütünüyle... şartlara uygun düşen İşçi Sınıfının yaman devrim öncülüğü, Jakobenizmin başarılı olamadığı yerde..., İki Adım Geri, 1904, c. V, s. 455) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DEVRİM VE KİTLE Sosyal devrim...; devrimin, devrim keşif kolunun (öncünün) ve devrim derslerinin anlaşılmas...İ olur. Ona kitlelerin "KEŞİF KOLU" (Öncüsü) adı verilir. Devrimin ordu kitlesi... aracılığı ile keşif kolunun (öncünün) kendisine, kitle partisine, devrimin erk...ân yoktur. Devrim keşif kolunun (öncüsünün) önünde kitleye tesir edecek bir...ıyorlar. Proletaryanın keşif kolu (öncü) partisi; Almanya'da "KONSANTRASYON KAMPI... yapacak denilemez. Kitle deyince, büyük yığınların öncüsü olan sınıf ve o sınıfın keşif kolu..., S. H. K. Adamlarına Söz, c. XV, s. 28) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DEVRİM DURUMU Devrimi ve devrimin... buhrana (krize) kapı açar. Üçüncü, dördüncü, vb. krizler her defasında...ım. a) Keşif Kolu (Öncü)nün Devrimciliği: "Proletarya denilen öncü sınıfın sosyalizm devriminden yana çekilmesi... ayarlayabildikleri zaman, keşif kolu (öncü) devrime hazır bulunur. Ancak, biz...ılamaz. Keşif kolunun, Partinin öncülük edeceği sınıfı da devrim durumuna getirmek... temasa geçer. Bütün ezilen insanlara öncülük edip arkadaşça yol gösterir. Her... Devrimciliği: Görüyoruz. Keşif kolunun (öncünün), yani devrimci siyasi partinin görevini... sadece; devrimci sınıfın keşif kolunu (öncüyü) kazandık mı, diye sormakla kalmamalıdır; şunu... zaman zafer elde edilemez. Bütün sınıf, büyük yığınlar, öncüyü doğrudan doğruya destekleme... ihtimali kesin olarak ortadan kalkmadıkça, öncüyü kesin savaşa sürmek sadece bir... şu neticeler çıkar: 1- Keşif Kolu (Öncü), topluluğun bütün bilinçli devrimcilerini..., devrim kitlelerinin keşif kolu (öncüsü) İşçi Sınıfıdır. Başa İşçi Sınıfı geçmedikçe modern bir...ının hareket ve manevra kabiliyetleri arttırılır-. C) Üçüncü Basamak: İsyana Hazırlık (1905... kabiliyetleri oldukça geliştikten sonra, üçüncü basamağa sıra gelmiştir. Tam...ğruya isyan parolası gelmişti. "Üçüncü basamak, 1905 yılı, "İleri" gazetesinde ve... birincisi. dayanmalıdır. bir KOPUŞMA öncü sını- İsyan, halkın devrimci ayaklanışı maniBu... birebirdir. "Yalnız keşif kolu (öncü) ile devrim olmaz." 2- Devrimin sübjektif şartlarında gördüğümüz gibi, öncü sınıfın ve tüm kitlelerin devrimci ayaklanma hızı Parti.... b) Faaliyet: Kitleler arasında ve öncü sınıflarda faaliyet o zamana kadar görülmedik... birikim ve tekâmül (evrim) konağıdır-. Üçüncü isyan basamağında birden atlama.... Kitle isyana hazır. Devrim stratejisinin üçüncü basamağına, yani "doğrudan... orduyu ordunun devrim elde kitlevi (yığıncıl) etmediği takdirde Kendiliğinden anla... hedefleri birbirinden KESKİNCE AYIRDETMELİDİR. BİRİNCİ MÜCADELE: Tek tek kişilerin... askeri polis hizmetlerine dair olur. İKİNCİ MÜCADELE: Gerek kişilerden, gerek... başlamıştır yahut bozguna uğramıştır-. 3- Öncü Sınıf şartı: Hareketin özünü İşçi Sınıfı temsil etmelidir. Genellikle... şey devrimci keşif kolunun (öncünün) bu işe HAZIRLIKLI olup olmamasıdır-. 4- Haz....) Yukarıki kuralı tekrar edelim. BİRİNCİ ŞART: TARAFSIZ KİŞİLERE DOKUNMA: İster...ıt yapılmamalıdır-. 3- Keşif Kolu (öncü)nun durumuna bakılır. Z ılgıtı yapacak...ği de, devrim hükümetinin ve devletin öncülüğünü İşçi Sınıfının yapmasıdır. Zaten "İşçi Sınıfı Diktatörlüğü" deyiminin...ı bu karakteri göze çarptırmaktır. İşçi Sınıfı öncülüğü, bütün öteki çalışkan zümre ve... "diktatörlük" biçimiyle görülen İşçi Sınıfı öncülüğü; hasta olan çocuğa, annesiyle hekimin... Engels, şöyle der: Harbi" eserine "Üçüncü "Bu son zamanlar, filistenler (ikiy... o PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ idi." Lenin, Üçüncü Enternasyonal'in Açış Söylevi'nde, bütün dünya....1905, c. VI, s. 260-261) YEDİNCİ BÖLÜM TERÖR "Ama onların işi bitiktir."(Lenin...ı Avrupa proletaryasının keşif kolu (öncüsü) haline getirdi. Biz kendimizde, ayn...ğlıdır. Terörün devrimi zafere götürmesi için: "BİRİNCİSİ: Kitleler Sovyetler içinde örgütlenmeli..., Almanya, İtalya, İngiltere vb. de İKİNCİ ve "iki buçukuncu" Enternasyonaller...örü. Bunun ikisinin ortası yoktur. 'Bir üçüncüsü' bermutat olamaz." (Lenin, Serbest Ticaret...