Двигательная установка. YF-100. [Редактировать]

Ракетный двигатель YF-100 является технологическим преемником российского РД-120. Установка успешно прошла огневые испытания в 2005 и в 2010 году была сертифицирована к использованию.

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Тяга (вакуум), кНьютон1340
2Тяга (Земля), кНьютон1180
3Удельный импульс (вакуум), с335
4Удельный импульс (Земля), с300
5Диапазон регулирования (тяги двигателя), процентов65-100
6Давление (в камере сгорания), бар180
7Скорость (сгорания компонентов топливной пары), кг в сек410
8Соотношение компонентов топлива2.7

Найдено 1000 документов по запросу «YF-100». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
... No : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 170,'Name : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+240,'Surname : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+310,'Birthdate: '); Printer.Canvas.Font...(xf+ 350,yf+ 100,Editl 5.Text); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 350,yf+ 170...(xf+900,yf+ 100,'Address : '); Printer.Canvas.Text0ut(xf+900,yf+ 170,'Gender...(xf+ 1250,yf+ 100,Editl 9.Text); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1250,yf+ 170....TextOut(xf ,yf+ 100,'Id No : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 170,'Name Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+240,'Surname : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+310,'Birthdate: '); : '); Printer.Canvas.Font...); Printer.Canvas. TextOut(xf+ 350,yf+ 31 O,MaskEdit3. Text); Printer.Canvas...(xf+ 1000,yf+ 100,'Address : '); Printer.Canvas. TextOut(xf+ 1000,yf+ 170,'Gender : '); Printer. Canvas. TextOut( xf+ 1000 ,yf + 240, 'Retired : '); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1000,yf+ 310,'Retired Type : '); 33 Printer....TextOut(xf ,yf+ 100,'Id No Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 170,'Name...,'Sumame Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 310,'Birthdate : '); : '); Printer.Canvas.Font...(xf+350,yf+ 100,Editl .Text); Printer.Canvas.Text0ut(xf+350,yf+ 170...(xf+ 1000,yf+ 100,'Address : '); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1000,yf+ 170,'Gender...]; Printer. Canvas.Text Out( xf+4 5 0 ,yf-5 0 ,'Unpaid Patient'); Printer.Canvas.Font....TextOut(xf ,yf+ 100,'Id No : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 170,'Name...,'Surname Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 31 O,'Birthdate : '); : '); : '); Printer.Canvas.Font...); Printer.Canvas. TextOut(xf+ 350,yf+ 31 O,MaskEditl .Text); Printer.Canvas...(xf+ 1000,yf+ 100,'Address : '); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1000,yf+ 170,'Gender : '); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1000,yf+240,'Unpaid Id : '); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1000,yf+310,'Unpaid Type:'); Printer.Canvas.... TextOut(xf ,yf+ 100,'Id No Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 170,'Name Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+240,'Surname : '); : '); Printer.Canvas.Font...(xf+ 350,yf+ 100,Editl 5.Text); Printer.Canvas.Text0ut(xf+350,yf+ 170...( xf+ 1000,yf+ 100,'Birthdate Printer.Canvas.TextOut(xf+ : '); 1000,yf+ 170,'Payment...(xf+ 1450,yf+ 100,Mask.Text); Printer.Canvas. TextOut(xf+ 1450,yf+ 170...,'Service Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+710,'Diagnosis: '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+780,'Medicine : '); : '); : '); Printer.Canvas.Font... : '); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1000,yf+570,'Exit Date : '); Printer.Canvas....TextOut(xf ,yf+ 100,'Id No Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 170,'Name Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+240,'Sumame : '); : '); : '); Printer.Canvas.Font...(xf+ 350,yf+ 100,Editl 5.Text); Printer.Canvas.Text0ut(xf+350,yf+ 170...(xf+ 1000,yf+ 100,'Birthdate : '); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1000,yf+ 170,'Payment...+[fsBold]; Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+500,'Type : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+570,'Number: '); Printer.Canvas.Font....TextOut(xf ,yf+ 100,'Id No Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 170,'Name Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+240,'Sumame : '); : '); : '); Printer.Canvas.Font...(xf+ 350,yf+ 100,Editl 5.Text); Printer.Canvas.Text0ut(xf+350,yf+ Printer...(xf+ 1000,yf+ 100,'Birthdate Printer.Canvas.TextOut(xf+ : '); 1000,yf+ 170,'Payment...(xf+ 1450,yf+ 100,MaskEditl .Text); Printer. Canvas. TextOut(xf+ 1450,yf+ 170...+[fsBold]; Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+500,'Blood Sugar: '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+570,'Blood Urea : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+640,'Cholesterol : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+710,'Urik Acid : '); Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+780,'Calcium .. ')·' Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+850,'Kreatinin : '); Printer.Canvas.Font...]; Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1000,yf+SOO,'Potassium : '); Printer.Canvas.TextOut... Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1000,yf+640,'Serum Amilaz: '); : '); Printer.Canvas. TextOut(xf+ 1000,yf+ 71 O,'Albumin .. ')·' Printer. Canvas. TextOut(xf+ 1000,yf+ 780,'Globulin .. ')·' Printer.Canvas.Font...+[fsBold]; .. ')"' .. ')"' .. ')·' .. ')·' .. ')·' Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+500,'Color Printer. Canvas. TextOut( xf ,yf+570,'Quantity Printer. Canvas. TextOut( xf ,yf+640,'Aseton Printer. Canvas. T extOut( xf ,yf+ 71 O,'Sediment Printer.Canvas.TextOut(xf ,yf+ 780,'Sugar Printer. Canvas. TextOut( xf ,yf+850,'Miabilinojen : '); Printer.Canvas.Font... Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1 OOO,yf+640,'Bilirubin : '); Printer.Canvas.TextOut(xf+ 1 OOO,yf+71 O,'Albumin Printer. Canvas. T extOut( xf+ 1000 ,yf+ 7 80, 'Microskopy : '); : '); : '); : '); Printer.Canvas.Font...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.15/5
... of the NMDAR complex in YF/YF mice NMDARs are clustered at...-2-dependent endocytosis of NMDARs in YF/YF mice. To quantify the endocytosed... prepared from WT/WT and YF/YF mice (Roche et al, 2001... endocytosis under the same condition (YF/YF, 5.3 ± 1.5 %; p < 0.001, Student’s t test) (Supplementary Figure... is not significantly increased in YF/YF mice in comparison with that... of NMDARs at synapses in YF/YF mice. While LTP is almost.... Materials and methods Generation of YF/YF mice To construct the targeting... startle stimulus was 70, 90, 100, 110, or 120 dB. In... or 80 dB was presented 100 ms before the 120-dB... visual-cue fear conditioning in YF/YF mice. (A) Freezing responses of WT/WT (open circles) and YF/YF (closed circles) mice in visual... WT/WT and YF/YF (WT/WT, 29.8 ± 5.5 %, n = 15; YF/YF, 13.4 ± 2.8 % n = 13; F(1, 26.../WT and YF/YF mice ( p < 0.03, ANOVA, WT/WT, n = 15; YF/YF, n = 13; p <0.02... acoustic startle response test in YF/YF mice. Mean amplitudes of startle... circles) and YF/YF (closed circles) mice (WT/WT, n = 18; YF/YF, n = 22) are... WT/WT (open circles) and YF/YF (closed circles) mice in the.../WT, 104 ± 10 % of baseline, n = 5; YF/YF, 101 ± 8 % of baseline, n = 5; p > 0.8, Student’s t test... WT/WT (n = 7, open circles) and YF/YF (n = 7, closed circles) mice in the.... (WT/WT, 103 ± 3 % of baseline, n = 7; YF/YF, 100 ± 9 % of baseline, n = 7; p > 0.7, Student’s t test). Supplementary... synapses; WT3, 30 synapses) and YF/YF mice (YF1, 33 synapses; YF2... (81 synapses from 3 mice) and YF/YF mice (84 synapses from 3 mice... synapses; WT3, 18 synapses) and YF/YF mice (YF1, 16 synapses; YF2... of the NMDAR complex in YF/YF mice. (A) Interaction of α-actinin2 and... indicated. (B) Impaired NMDAR endocytosis in YF/YF mice. Biotinylation assays for the... (left) in WT/WT and YF/YF mice. Asterisk indicates a statistically significant difference (WT/WT, n = 3 from 3 mice; YF/YF, n = 3 from 3 mice; p < 0.001, Student’s t test... NR2A-mediated CREB signaling in YF/YF mice. Cultures were preincubated in...-CREB in WT/WT and YF/YF mice were not significantly different... excitotoxicity in WT/WT and YF/YF mice. Cortical cultures from WT/WT and YF/YF mice on day 16 in... and YF/YF mice. 13 A 60 Training 50 WT/WT Freezing (%) YF/YF 40...) 40 Freezing (%) 1 30 WT/WT YF/YF 20 10 0 0 1 2 3 Time (min) 4 5 6 C 40... 20 10 0 WT/WT YF/YF WT/WT YF/YF Pre-CS CS Supplementary... A B 250 4 WT/WT YF/YF 1 3 200 5 mV 50 ms 150 1 2 100 3 50 4 D-APV.../WT 250 2 YF/YF 1 200 4 3 5 mV 50 ms 150 1 2 3 4 100 50 D-APV+nitrendipine... 0 40 80 120 YF/YF1 30 YF/YF2 YF/YF3 20 10 0 0 40... particles (% total number ) WT/WT YF/YF Distance from the postsynaptic membrane... 120 0 40 80 120 YF/YF1 YF/YF2 YF/YF3 20 10 0 0 40.... 4 T. Nakazawa et al WT WT /W YF T /YF C /W YF T /YF A Fyn: - NR2B IP: AP-2 AP... + pY-1472 brain lysate T /YF 25 YF /W 30 WT Endocytosed NR2B (% total... 5 0 WT/WT YF/YF Supplementary Fig. 5 T. Nakazawa et al /YF YF T /W WT Bic+4AP...) 100 WT/WT YF/YF 80 60 40 20 0 0 5 10 25 50 100 B TUNEL... (mM) 12 10 8 6 4 2 0 WT/WT YF/YF Supplementary Fig. 7 T. Nakazawa et alДата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
... − 25 ∆T = 1 ⋅ 100 % = ⋅ 100 % = 12 %. Y0 25 Òåìï çðîñòàííÿ: Y 28 ⋅ 100 % = 112 %. T = 1 ⋅ 100 % = Y0 25 Ïåðåâ³ðêà. Ò = ∆T + 100 % = 12 % + 100 % = 112...–70 ðîê³â (çàðåºñòðîâàí³ òà íåçàðåºñòðîâàí³ â äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³), ÿê³: • íå ìàëè ðîáîòè (ïðèáóòêîâîãî çàíÿòòÿ); • øóêàëè ðîáîòó àáî íàìàãàëèñü îðãàí³çóâàòè âëàñíó ñïðàâó âïðîäîâæ îáñòåæóâàíîãî òèæíÿ; • ãîòîâ³ ðîçïî÷àòè àáî ðîçïî÷èíàþòü ðîáîòó ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äâîõ òèæí³â; • çíàéøëè ðîáîòó òà ÷åêàþòü â³äïîâ³ä³; • çàðåºñòðîâàí³ â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ÿê òàê³, ùî øóêàþòü ðîáîòó; • íàâ÷àþòüñÿ çà íàïðàâëåííÿì ñëóæáè çàéíÿòîñò³. Çàðåºñòðîâàí³ áåçðîá³òí³, çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ”, — öå ïðàöåçäàòí³ ãðîìàäÿíè ïðàöåçäàòíîãî â³êó, ÿê³ íå ìàþòü çàðîá³òêó àáî ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì äîõîä³â, çàðåºñòðîâàí³ ó äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ÿê òàê³, ùî øóêàþòü ðîáîòó, ãîòîâ³ òà çäàòí³ ðîçïî÷àòè ï³äõîäÿùó ðîáîòó [7]. 3. Îñîáè ïîçà ðîáî÷îþ ñèëîþ, àáî åêîíîì³÷íî íåàêòèâíå íàñåëåííÿ: • ëþäè â³êîì äî 16 ðîê³â, à òàêîæ ò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâàõ (ïñèõ³àòðè÷íèõ óñòàíîâàõ, âèïðàâíèõ çàêëàäàõ òîùî); • îñîáè, ÿê³ âèáóëè ç³ ñêëàäó ðîáî÷î¿ ñèëè, — äîðîñë³, ÿê³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè, àëå íå ïðàöþþòü ³ íå øóêàþòü ðîáîòó; îñîáè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç â³äðèâîì â³ä âèðîáíèöòâà; â³éñüêîâ³ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè; æ³íêè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ; ïåíñ³îíåðè; îñîáè äóæå õâîð³, ùîá ïðàöþâàòè, àáî òàê³, ùî íå øóêàþòü ðîáîòó; ³íîçåìí³ ãðîìàäÿíè. Áåçðîá³òòÿ ³ çàéíÿò³ñòü âèì³ðþþòüñÿ ïîêàçíèêàìè “ð³âåíü áåçðîá³òòÿ” ³ “ð³âåíü çàéíÿòîñò³” â³äïîâ³äíî. гâåíü áåçðîá³òòÿ — öå â³äíîøåííÿ (ó %) ê³ëüêîñò³ áåçðîá³òíèõ äî ðîáî÷î¿ ñèëè: ð³âåíü áåçðîá³òòÿ = áåçðîá³òí³ ⋅ 100 %. ðîáî÷à ñèëà гâåíü çàéíÿòîñò³ — öå â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ äî âñüîãî îïèòóâàíîãî íàñåëåííÿ. Ðîçð³çíÿþòü ð³âí³ çàéíÿòîñò³ çà ñòàòòþ, â³êîâèìè ãðóïàìè, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. гâåíü çàéíÿòîñò³ ïî êðà¿í³ âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ: 39 ð³âåíü çàéíÿòîñò³ = ïî êðà¿í³ çàéíÿò³ ⋅ 100 %. îñîáè â³êîì â³ä 15 ðîê³â ³ ñòàðø³ Ïîòåíö³éíèì ð³âíåì ÂÂÏ ââàæàþòü îáñÿã âèðîáíèöòâà çà óìîâè ïîâíî¿ çàéíÿòîñò³ ðåñóðñ³â. ϳä ÷àñ ñïàäó â³í ìåíøèé çà öåé ð³âåíü, ïîò³ì ïîñòóïîâî ïîâåðòàºòüñÿ äî íüîãî, à ³íêîëè ïåðåâèùóº öåé ð³âåíü ï³ä ÷àñ ï³äíåñåííÿ åêîíîì³êè. ßêùî ôàêòè÷íèé ÂÂÏ ìåíøèé çà ïîòåíö³éíèé, Yf < Yp ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñòàâàííÿ ÂÂÏ. ³äñòàâàííÿ ÂÂÏ — öå îáñÿã ïðîäóêö³¿, ùî éîãî åêîíîì³êà âòðà÷ຠ÷åðåç íåïîâíå âèêîðèñòàííÿ ñâîãî âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó. ßêùî ôàêòè÷íèé ÂÂÏ á³ëüøèé, í³æ ïîòåíö³éíèé, Yf > Yp ³ëþñòðóº ïåðåâèùåííÿ ôàêòè÷íèì ÂÂÏ ñâîãî ïîòåíö³éíîãî ð³âíÿ. Öå ñòຠìîæëèâèì íàé÷àñò³øå â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ, êîëè â ïðîöåñ âèðîáíèöòâà çàëó÷àþòüñÿ äîäàòêîâ³ çì³íè ðîá³òíèê³â, êàï³òàëüíå îáëàäíàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîíàä âñòàíîâëåí³ íîðìàòèâè, ïîøèðþºòüñÿ ïîíàäíîðìîâà ïðàöÿ ³ ïðàöÿ çà ñóì³ñíèöòâîì. Öèêë³÷íå áåçðîá³òòÿ, êð³ì ñîö³àëüíèõ íåãàðàçä³â, ïðèçâîäèòü äî âòðàò â îáñÿç³ ðåàëüíîãî ÂÂÏ. Àðòóð Îóêåí íà ïðèêëàä³ ÑØÀ ìàòåìàòè÷íî âèðàçèâ çâ’ÿçîê ì³æ ð³âíåì áåçðîá³òòÿ ³ â³äñòàâàííÿì îáñÿãó ÂÂÏ. ³í ñôîðìóëþâàâ çàêîí, çã³äíî ç ÿêèì êðà¿íà âòðà÷ຠ2–3 % ôàêòè÷íîãî ÂÂÏ â³äíîñíî ïîòåíö³éíîãî ÂÂÏ, êîëè ôàêòè÷íèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ çá³ëüøóºòüñÿ íà 1 % ïîð³âíÿíî ç éîãî ïðèðîäíèì ð³âíåì: Yf – Yp = −λ(u f – u p ), Yp äå Yf — ôàêòè÷íèé ÂÂÏ, Yp — ïîòåíö³éíèé ÂÂÏ, uf... % . 2) Îá÷èñëþºìî ÂÂÏ ïîòåíö³éíèé, ÿêèé îá÷èñëþºòüñÿ â ïîñò³éíèõ ö³íàõ ³ º âåëè÷èíîþ, ç³ñòàâëåíîþ ç ôàêòè÷íèì (ðåàëüíèì) ÂÂÏ. Yp = 100 %, Yf = 100 % – 10 % = 90 %. Îòæå, ïðîïîðö³ÿ º òàêîþ: 126 ìëðä ãð. îä. — 90 % Yp — 100 % Yp = 126 ìëðä ãð. îä. Yf100 % = ⋅ 100 % = 140 ìëðä ãð. îä. 90 % 90 % 3) Çà öèõ óìîâ âòðàòè ÂÂÏ â³ä öèêë³÷íîãî áåçðîá³òòÿ äîð³âíþâàòèìóòü: ∆Y = Yp – Yf = 140 – 126....4). Òåìï ³íôëÿö³¿ 0 гâåíü áåçðîá³òòÿ Ïðèðîäíèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ Ðèñ. 10.4. Äîâãîñòðîêîâà êðèâà Ô³ë³ïñà Êåéíñ³àíö³ ïîÿñíþþòü çì³ùåííÿ êðèâî¿ Ô³ë³ïñà ñåð³ºþ øîê³â ïðîïîçèö³¿, àáî ö³íîâèõ øîê³â. Êëàñèêè ãîâîðÿòü ïðî àëüòåðíàòèâíå çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿ òà áåçðîá³òòÿ ³ ïðî òå, ùî çì³ùåííÿ êðèâî¿ º òèì÷àñîâèì. Ì. Ôð³äìåí ïîÿñíþâàâ êðèâó Ô³ë³ïñà, âèõîäÿ÷è ç ã³ïîòåçè ïðèðîäíîãî ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ. Íàñë³äêîì öüîãî òðàêòóâàííÿ ñòàëè äâ³ òåîð³¿: àäàïòèâíèõ î÷³êóâàíü òà ðàö³îíàëüíèõ î÷³êóâàíü. 10.3. Åêîíîì³÷íà íåð³âí³ñòü ³ ïåðåðîçïîä³ë äîõîä³â Áóäü-ÿêå ñóñï³ëüñòâî ïðàãíå ñòâîðèòè ÿêíàéêðàù³ óìîâè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé ³ äîñÿãòè ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. ²ñíóº äâà ï³äõîäè äî ïðîáëåì ðîçïîä³ëó äîõîä³â ó ñóñï³ëüñòâ³: 1) ð³âí³ñòü äîõîä³â; 2) íåð³âí³ñòü äîõîä³â. ×èííèêè ³ñíóâàííÿ íåð³âíîñò³: 1) äèôåðåíö³àö³ÿ çàðïëàòè çàëåæíî â³ä çä³áíîñòåé, îñâ³òè, ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó; 2) íåð³âíîì³ðíèé ðîçïîä³ë âëàñíîñò³ íà ö³íí³ ïàïåðè ³ íåðóõîìå ìàéíî; 3) âåç³ííÿ, óäà÷à, ðèçèê, îñîáèñò³ çâ’ÿçêè. 127 Äëÿ âèçíà÷åííÿ íåð³âíîñò³ äîõîä³â ó ìàêðîåêîíîì³ö³ âèêîðèñòîâóþòü êðèâó Ëîðåíöà — ãðàô³ê, ÿêèé ³ëþñòðóº ñòóï³íü íåð³âíîñò³ (ðèñ. 10.5). Àâòîð — Ìàêñ Ëîðåíö, àìåðèêàíñüêèé åêîíîì³ñò, ñòàòèñòèê. ³äñîòîê äîõîäó 100 % C ˳í³ÿ àáñîëþòíî¿ ð³âíîñò³ Êðèâà Ëîðåíöà 0 100 % ³äñîòîê ðîäèí Ðèñ. 10.5. Êðèâà Ëîðåíöà Âåðòèêàëüíà â³ñü — ÷àñòêà äîõîä³â (â³ä 0 äî 100 %), ãîðèçîíòàëüíà â³ñü — ÷àñòêà òèõ, õòî îòðèìóº ö³ äîõîäè (â³ä 0 äî 100 %). Á³ñåêòðèñà ÎÑ — ë³í³ÿ àáñîëþòíî¿ íåð³âíîñò³, îçíà÷àº, ùî áóäü-ÿêèé â³äñîòîê ðîäèí (íàïðèêëàä, 10 %) îäåðæóâàòèìå òàêó ñàìó ÷àñòêó äîõîä³â (10 %). Çà ôàêòè÷íîãî íåð³âíîãî ðîçïîä³ëó äîõîä³â êðèâà Ëîðåíöà â³äõèëÿºòüñÿ ïðàâîðó÷ ³ äîíèçó â³ä á³ñåêòðèñè àáî º óâ³ãíóòîþ. Óâ³ãíóòà êðèâà ïîêàçóº, ùî îäíàêîâ³ ÷àñòêè íàéá³äí³øèõ ³ çàìîæíèõ ãðîìàäÿí îòðèìóþòü ð³çí³ ÷àñòêè â³ä ñóêóïíîãî äîõîäó ñóñï³ëüñòâà. Ðåàëüíî íàéá³äí³øà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ îäåðæóº 5–6 %, íàéáàãàòøà — 40–45 %. ßê ïðàâèëî, ðîäèíè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ï’ÿòü êâ³íòèë³â, ó êîæåí ç ÿêèõ âõîäèòü 20...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
...şılaştırıl ması 94 94 98 100 iii 88 91 5. 4. 2 Tesis 2 içi n ar... vii 92 95 96 99 100 105 106 107 112 113... sn, hı z gr adyanı i se 30- 100 sn- 1 arası nda ol mal... ki Ģi boya f abri kası kı s mı nda, 100 ki Ģi a mbal aj kı s mı nda ve... an koagül ant dozajl arı 100 mg/lt, 200 mg/ lt...ı Çı kı Ģ KOĠ ( mg/lt) ( mg/lt) 100 2200 68 200 2105 70... 1740 75 500 1785 74 100 1420 79 200 1405 80... 1280 82 500 1265 82 100 1100 84 200 905 87...) ( mg/lt) Orj. Ġl ave pH 100 7, 34 6, 72 6, 70 - - 200 7, 22... 6, 01 - - 500 7, 53 5, 83 5, 79 - - 100 7, 39 6, 83 6, 17 1 N H2 SO4... 7, 69 5, 76 5, 43 1 N H2 SO4 0, 8 100 7, 41 6, 96 7, 13 Ki re... 91 92 2500 1835 91 100 67 % Gi deri m ÇHĠ ( ml/ g) At...ı cı nda koagül ant dozajl arı 100 mg/lt, 250 mg/lt... 17 25 5, 2 169 2, 7 4 14, 4 173 100 kDa - 0, 22 µm 62 25 2 3 2, 3 28 30 kDa – 100 kDa 5 5 4, 8 7 1 12 10 kDa – 30... met re 62 25, 9 38 8, 3 100 ‹1 kDa Ha m Nu mune Mol...ğılı mı na Bağlı KOĠ Dağılı mı 1053 100 147 100 1200 Topl a m 90 ġekil... ni n kalı nlı ğı ise; S0 yf = y0 . (5. 2) Sf ifadesi ile hesapl... ol an buharl aĢ maya oranı yf : yat ak yüzeyi nde ol... katıl mı Ģtır. Hazırl anan kireç i çi n 100 gra m kireci n 1 litre distile suda... $/ kg‟dır. Yür üt ül en deneyl er de 100 mg/lt, 200 mg/lt... a mak içi n 1 litre di stile suda 100 gr a m kireci n çözün mesi gerek mekt... 12 200 300 6 100 12 200 30 6 100 500 30 500 24... 300 18 12 200 300 6 100 4, 86 6, 48 8, 10 0, 27 0, 27... Çı kı Ģ Dozajı KOĠ’si ( mg/ L) ( mg/ L) 100 Arı t ma % ÇHĠ Gi deri m ( ml... 500 1785 74 145 0, 16 100 1420 79 63 0, 06 200... 500 1265 82 154 0, 17 100 1100 84 59 0, 06 200... deri m veri ml eri ne 100 bakıl arak ki mysal çökt... mali yet il e oriji nal p H‟t a 100 mg/lt‟li k al um... mi ni %84 i le p H 6‟ da 100 mg/lt‟li k al um... daha yüksek ol an p H 6‟ da 100 mg/lt‟li k al um... katıl mıĢtır. Hazırl anan kireç içi n 100 gra m kireci n 1 l itre di stil... ük Sodyu m Bent onit Sarfi yatı = 100 mg/lt x 50, 000 lt... a mak i çi n 1 litre di stil e suda 100 gr kireci n çözül mesi gerek mekt... üzeri ndeki yüksekli ği, (yf ) hesapl anır. p H 9‟ da 100 mg/lt bent onit... ak üzeri ndeki yüksekli ği ise, yf = 30 c m x (0, 01196/ 0, 35) = 1, 03 c m ol... u ça mur = Ayat ak x yf / 100 Vkur u ça mur = 616 m2 x 1, 03 c m/ 100 c m/ m = 6,3 m3 kur...ği (ton/ m3) (gün) S0 Sf ke Yf (c m) 322 296 243 191 152... 106 125 38 50 75 100 125 750 1000 p H=10 1500... 1000 2500 38 750 100 125 2500 2000 100 2000 75 75..., 600 0, 31 11, 850 0, 24 8, 100 0, 16 6, 225 0, 12 4, 9E- 07...ıl mı Ģtır. 1 litre kireç hazırl a mak i çi n 100 gr a m kireci n 1 litre di stile... yat ak üzeri ndeki yüksekli ği, (yf ) hesapl anır. p H 5‟t e 200 mg/lt... ak üzeri ndeki yüksekli ği ise, yf = 30 c m x (0, 050/ 0, 35) = 0, 43 c m ol... u ça mur = Ayat ak x yf / 100 Vkur u ça mur = 1126 m2 x 0, 43 c m/ 100 c m/ m = 4, 86 m3...ği (ton/ m3) (gün) S0 Sf ke Yf (c m) 436 409 390 344 312... 12 200 300 6 100 12 200 30 6 100 500 30 500 24... 300 18 12 200 300 6 100 2, 70 3, 60 4, 50 0, 15 0, 15...ır. 1 litre kireç hazırl a mak i çi n 100 gra m kireci n 1 litre di stil... a mak içi n 1 litre di stile suda 100 gr a m ki reci n çözül mesi gerek... yat ak üzeri ndeki yüksekli ği, (yf ) hesapl anır. p H 5‟t e 200 mg/lt... ak üzeri ndeki yüksekli ği ise, yf = 30 c m x (0, 0091/ 0, 35) = 0,78 c m ol... u ça mur = Ayat ak x yf / 100 Vkur u ça mur = 621 m2 x 0, 78 c m/ 100 c m/ m = 4,82 m3...ği (ton/ m3) (gün) S0 Sf ke Yf (c m) 336 297 271 238 212... 7, 60 0, 152 5, 85 0, 117 4, 98 0, 100 2, 35 0, 047 4, 10 0, 082 71...ıl mı Ģtır. 1 litre kireç hazırl a mak i çi n 100 gr a m kireci n 1 l itre di stil... a mak i çi n 1 litre di stile suda 100 gra m kireci n çözül mesi gerekme kt... yat ak üzeri ndeki yüksekli ği, (yf ) hesapl anır. Oriji nal pH... ak üzeri ndeki yüksekli ği ise, yf = 30 c m x (0, 0086/ 0, 35) = 0,74 c m ol... = Ayat ak x yf / 100 124 Vkur u ça mur = 1243 m2 x 0, 74 c m/ 100 c m/ m = 9, 15 m3...ği (ton/ m3) (gün) S0 Sf ke Yf (c m) 550 491 387 459 348..., 15 87 91 82 78 100 95 90 85 81 76... 25 30 40 50 75 100 200 300 400 500 600...-05 9, 90E-05 1, 32E-04 100 110 140 170 185 200... 76 81 85 90 95 100 78 82 87 91 96... edir. Or iji nal pH‟t a 100 mg/lt‟li k FeSO4 dozaj... $/ kg‟ dır. Yür üt ül en deneyl er de 100 mg/lt, 250 mg/lt... mi daha yüksek ol an p H 5, 5‟t a 100 mg/lt‟li k al um... ml eri karĢıl aĢtırıldı ğı nda p H 5, 5‟t a 100 mg/lt‟li k al um...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
1.1/5
...). Suda bul unan ve boyutları 1- 100 n m ar ası nda deği Ģen...- 3000 sn, hı z gradyanı ise 30- 100 sn- 1 arası nda ol mal... myasal Madde Dozajı ( mg/lt) 100 Topl a m KOĠ ( mg/lt) 1930... 620 nm ( NTU) (  Mhos/ c m) pH 100 35 87 0, 017 0, 008 0, 003... 92 0, 005 0 0 37 1450 6, 38 100 80 69 0, 033 0, 022 0, 015... 0, 004 0, 001 0 10 1780 8, 90 100 40 85 0, 018 0, 009 0, 006... myasal Madde Dozajı ( mg/lt) 100 Be nt onit Ġl avesi sonras... 6, 06 - 0 750 6, 05 - 0 1000 6, 17 - 0 100 5, 98 1 N Na OH 4, 6 250 5, 99... sırası yl a 109 ml / g ve 100 ml / g ol arak öl çül müĢt ür. Bur ada... 0, 135 500 1395 45 1250 100 0, 160 100 1425 43 1310 71... myasal Madde Dozajı ( mg/lt) 100 Topl a m KOĠ ( mg/lt) 1405... a t ers orantılı ol arak azal mı Ģtır. 100 mg/lt dozaj da %87... 5’t e en uygun dozaj değeri 100 mg/ lt ol arak düĢünül ebilir... ol madı ğı gör ül mekt edir. Sadece 100 ve 200 mg/lt dozajlarda... 0, 043 0, 031 89 1500 4, 60 100 35 87 0, 024 0, 015 0, 006... 0, 061 0, 044 103 1480 4, 70 100 55 79 0, 020 0, 013 0, 004... SO4 0, 6 500 5, 01 1 N H2 SO4 0 100 5, 92 1 N Na OH 0, 32 200... myasal Madde Dozajı ( mg/lt) 100 Al ü m Ġl avesi sonrası pH Tabl... 5, 26 - - 400 4, 90 - - 500 4, 60 - - 100 5, 92 1 N Na OH 0, 270 200... 500 5, 01 1 N Na OH 0, 320 100 6, 13 - - 200 6, 2 - - 300 6, 2 - - 400 6, 26...) Ki myasal Çökt ür me Çı kı Ģı pH 100 Orji nal pH p H 5, 90 pH... 5 92 0, 002 Orji nal pH 100 0 100 pH 5, 90 200 15 300... 0, 003 0, 005 0 10 1220 5, 27 0 100 0 0, 003 0 22 1390 4, 76 500 0 100 0, 001 0, 001 0 35 1620 4, 09 50 0 100 0, 002 0, 001 0 90 1400 5, 53 100 0 100 0, 004 0, 005... 0, 002 0 42 1550 5, 21 500 0 100 0, 001 0, 001 0 60 1650 5, 35... 75 0, 003 0, 007 0 8 900 8, 15 100 10 83 0, 006 0, 012 0 5 1100... 75 0, 004 0, 007 0 6 1250 8 300 0 100 0, 005 0, 007 0 8 1500 8, 21 500... kt arı ( ml/ L atı ks u) - 100 6, 58 - - 200 6, 50 - - 300 6, 27... 5, 88 - - 50 6, 62 1 N H2 SO4 9 100 6, 66 1 N H2 SO4 9, 4 200 6, 42... SO4 3, 6 50 6, 56 1 N Na OH 3 100 6, 59 1 N Na OH 3, 3 200 6, 47.../ L atı ks u) - Orji nal pH 100 5, 71 - - 200 5, 27 - - p H 5, 90 300... - - 50 5, 53 1 N Na OH 0, 21 100 5, 37 1 N Na OH 0, 22 200... 1 N Na OH 0, 28 50 8, 15 - - 100 7, 96 - - 200 8 - - 300 8, 21 - - 500... myasal Madde Dozajı ( mg/lt) 100 Topl a m KOĠ ( mg/lt) % Gi... 200 500 -733 p H 5, 9 500 500 100 pH 9 p H 10 p H 11 Re nk...ı ks u) - 200 6, 75 - - 500 6, 69 - - 100 6, 75 1 N Na OH 3, 2 200 6, 71... OH 4, 4 500 6, 70 1 N Na OH 7, 6 100 6, 86 1 N Na OH 6, 2 200 6, 86... 7, 6 500 6, 77 1 N Na OH 10, 6 100 6, 76 1 N Na OH 8, 8 200 6, 85... myasal Madde Dozajı ( mg/lt) 100 FeS O4 Ġl avesi sonrası pH... $/ kg’ dır. Yür üt ül en deneyl er de 100, 250, 500, 750, 1000, 1500... mı Ģtır. Günl ük bent onit sarfi yatı = 100 mg/lt x 50, 000 lt... üzeri ndeki yüksekli ği, (yf ), hesapl anır. p H 10’ da 100 mg/lt bentonit... u ça mur = Ayat ak x yf / 100 Vk ur u ça mur = 136 m2 x 3, 5 c m/ 100 c m/ m = 4, 79 m3... 100 250 500 750 1000 100 250 500 750 1000 1500 2000 100... 100 250 500 750 1000 100 250 500 750 1000 1500 2000 100... myasal Madde Dozajı ( mg/lt) 100 Topl a m KOĠ ( mg/lt) 1930... $/ kg’ dır. Yür üt ül en deneyl er de 100, 200, 300, 400 ve 500... mı Ģtır. 93 Günl ük al üm sarfi yatı = 100 mg/lt x 50, 000 lt... t espit edilen veril erden p H 6’ da 100 mg/lt al üm dozajı sonras... üzeri ndeki yüksekli ği(yf ) hesapl anır. p H 6’ da 100 mg/lt al üm dozaj... u ça mur = Ayat ak x yf / 100 Vk ur u ça mur = 320 m2 x 1, 1 c m/ 100 c m/ m = 3, 52 m3... 6 Doz 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200... 5 pH 6 100 200 300 400 500 100 200 300 400 500 100 200... 0, 135 500 1395 45 1250 100 0, 160 100 1425 43 1310 71... myasal Madde Dozajı ( mg/lt) 100 Topl a m KOĠ ( mg/lt) 1405...’dır. Yür üt ül en deneyl er de 50, 100, 200, 300, ve 500 mg... i yeti = 2, 5 kg/ gün x 0, 175 $/ kg = 0, 4375 $/ gün 100 Deneyl er atı ksuyun orjinal... u ça mur = Ayat ak x yf / 100 Vk ur u ça mur = 150 m2 x 4, 4 c m/ 100 c m/ m = 6, 6 m3 kur... 50 100 200 300 500 50 100 200 300 500 50 100 200... 9 50 100 200 300 500 50 100 200 300 500 50 100 200... Topl a m KOĠ ( mg/lt) 1414 100 d. De mi r II Sülfat içi n ar... $/ kg’ dır. Yür üt ül en deneyl er de 100, 200, ve 500 mg/lt... üzeri ndeki yüksekli ği(yf ) hesapl anır. p H 9’ da 100 mg/lt de mi... u ça mur = Ayat ak x yf / 100 Vk ur u ça mur = 299 m2 x 2, 7 c m/ 100 c m/ m = 8, 23 m3... 0, 066 Doz 100 200 500 100 200 500 100 200 500 100 200 500... pH 11 100 200 500 100 200 500 100 200 500 100 200 500... myasal Madde Dozajı ( mg/lt) 100 Topl a m KOĠ ( mg/lt) % Gi... ere bakıl dı ğı nda da p H 6’ da 100 mg/lt al üm dozajı nı n en... p H değeri nde 100 mg/lt ve p H 9’ da 100 mg/lt dozajl... de mi r II sülfat i çi n p H 9’ da 100 mg/lt dozaj da i nert... Topl a m Deney Süresi (saat) p H 9’ da 100 mg/lt De mi r II... Topl a m Deney Süresi (saat) p H 6’ da 100 mg/lt Al ü m 1080 Deney... a m Deney Süresi (saat) p H 10’ da 100 mg/lt Sodyu m Bent onit...’t a p H 9’ da 100 mg/lt 100 mg/lt 50 mg/lt 100 mg/lt... yet e sahi p ol an p H 6’ da 100 mg/l al üm dozunun al ü m i çi n en... mi r II sülfat dozajı nı n p H 9’ da 100 mg/l ol duğuna karar... arı na bakıl mı Ģtır. p H 10’ da 100 mg/lt sodyu m bent onit...Дата загрузки: 2017-06-14
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
... − 25 ∆T = 1 ⋅ 100 % = ⋅ 100 % = 12 %. Y0 25 Òåìï çðîñòàííÿ: Y 28 ⋅ 100 % = 112 %. T = 1 ⋅ 100 % = Y0 25 Ïåðåâ³ðêà. Ò = ∆T + 100 % = 12 % + 100 % = 112...–70 ðîê³â (çàðåºñòðîâàí³ òà íåçàðåºñòðîâàí³ â äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³), ÿê³: • íå ìàëè ðîáîòè (ïðèáóòêîâîãî çàíÿòòÿ); • øóêàëè ðîáîòó àáî íàìàãàëèñü îðãàí³çóâàòè âëàñíó ñïðàâó âïðîäîâæ îáñòåæóâàíîãî òèæíÿ; • ãîòîâ³ ðîçïî÷àòè àáî ðîçïî÷èíàþòü ðîáîòó ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ äâîõ òèæí³â; • çíàéøëè ðîáîòó òà ÷åêàþòü â³äïîâ³ä³; • çàðåºñòðîâàí³ â ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ÿê òàê³, ùî øóêàþòü ðîáîòó; • íàâ÷àþòüñÿ çà íàïðàâëåííÿì ñëóæáè çàéíÿòîñò³. Çàðåºñòðîâàí³ áåçðîá³òí³, çã³äíî ç Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî çàéíÿò³ñòü íàñåëåííÿ”, — öå ïðàöåçäàòí³ ãðîìàäÿíè ïðàöåçäàòíîãî â³êó, ÿê³ íå ìàþòü çàðîá³òêó àáî ³íøèõ ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì äîõîä³â, çàðåºñòðîâàí³ ó äåðæàâí³é ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ÿê òàê³, ùî øóêàþòü ðîáîòó, ãîòîâ³ òà çäàòí³ ðîçïî÷àòè ï³äõîäÿùó ðîáîòó [7]. 3. Îñîáè ïîçà ðîáî÷îþ ñèëîþ, àáî åêîíîì³÷íî íåàêòèâíå íàñåëåííÿ: • ëþäè â³êîì äî 16 ðîê³â, à òàêîæ ò³, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñïåö³àë³çîâàíèõ óñòàíîâàõ (ïñèõ³àòðè÷íèõ óñòàíîâàõ, âèïðàâíèõ çàêëàäàõ òîùî); • îñîáè, ÿê³ âèáóëè ç³ ñêëàäó ðîáî÷î¿ ñèëè, — äîðîñë³, ÿê³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè, àëå íå ïðàöþþòü ³ íå øóêàþòü ðîáîòó; îñîáè, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ ç â³äðèâîì â³ä âèðîáíèöòâà; â³éñüêîâ³ ñòðîêîâî¿ ñëóæáè; æ³íêè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó â³äïóñòö³ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ; ïåíñ³îíåðè; îñîáè äóæå õâîð³, ùîá ïðàöþâàòè, àáî òàê³, ùî íå øóêàþòü ðîáîòó; ³íîçåìí³ ãðîìàäÿíè. Áåçðîá³òòÿ ³ çàéíÿò³ñòü âèì³ðþþòüñÿ ïîêàçíèêàìè “ð³âåíü áåçðîá³òòÿ” ³ “ð³âåíü çàéíÿòîñò³” â³äïîâ³äíî. гâåíü áåçðîá³òòÿ — öå â³äíîøåííÿ (ó %) ê³ëüêîñò³ áåçðîá³òíèõ äî ðîáî÷î¿ ñèëè: ð³âåíü áåçðîá³òòÿ = áåçðîá³òí³ ⋅ 100 %. ðîáî÷à ñèëà гâåíü çàéíÿòîñò³ — öå â³äíîøåííÿ ê³ëüêîñò³ çàéíÿòîãî íàñåëåííÿ äî âñüîãî îïèòóâàíîãî íàñåëåííÿ. Ðîçð³çíÿþòü ð³âí³ çàéíÿòîñò³ çà ñòàòòþ, â³êîâèìè ãðóïàìè, ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. гâåíü çàéíÿòîñò³ ïî êðà¿í³ âèçíà÷àºòüñÿ çà ôîðìóëîþ: 39 ð³âåíü çàéíÿòîñò³ = ïî êðà¿í³ çàéíÿò³ ⋅ 100 %. îñîáè â³êîì â³ä 15 ðîê³â ³ ñòàðø³ Ïîòåíö³éíèì ð³âíåì ÂÂÏ ââàæàþòü îáñÿã âèðîáíèöòâà çà óìîâè ïîâíî¿ çàéíÿòîñò³ ðåñóðñ³â. ϳä ÷àñ ñïàäó â³í ìåíøèé çà öåé ð³âåíü, ïîò³ì ïîñòóïîâî ïîâåðòàºòüñÿ äî íüîãî, à ³íêîëè ïåðåâèùóº öåé ð³âåíü ï³ä ÷àñ ï³äíåñåííÿ åêîíîì³êè. ßêùî ôàêòè÷íèé ÂÂÏ ìåíøèé çà ïîòåíö³éíèé, Yf < Yp ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñòàâàííÿ ÂÂÏ. ³äñòàâàííÿ ÂÂÏ — öå îáñÿã ïðîäóêö³¿, ùî éîãî åêîíîì³êà âòðà÷ຠ÷åðåç íåïîâíå âèêîðèñòàííÿ ñâîãî âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó. ßêùî ôàêòè÷íèé ÂÂÏ á³ëüøèé, í³æ ïîòåíö³éíèé, Yf > Yp ³ëþñòðóº ïåðåâèùåííÿ ôàêòè÷íèì ÂÂÏ ñâîãî ïîòåíö³éíîãî ð³âíÿ. Öå ñòຠìîæëèâèì íàé÷àñò³øå â åêñòðåìàëüíèõ ñèòóàö³ÿõ, êîëè â ïðîöåñ âèðîáíèöòâà çàëó÷àþòüñÿ äîäàòêîâ³ çì³íè ðîá³òíèê³â, êàï³òàëüíå îáëàäíàííÿ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ïîíàä âñòàíîâëåí³ íîðìàòèâè, ïîøèðþºòüñÿ ïîíàäíîðìîâà ïðàöÿ ³ ïðàöÿ çà ñóì³ñíèöòâîì. Öèêë³÷íå áåçðîá³òòÿ, êð³ì ñîö³àëüíèõ íåãàðàçä³â, ïðèçâîäèòü äî âòðàò â îáñÿç³ ðåàëüíîãî ÂÂÏ. Àðòóð Îóêåí íà ïðèêëàä³ ÑØÀ ìàòåìàòè÷íî âèðàçèâ çâ’ÿçîê ì³æ ð³âíåì áåçðîá³òòÿ ³ â³äñòàâàííÿì îáñÿãó ÂÂÏ. ³í ñôîðìóëþâàâ çàêîí, çã³äíî ç ÿêèì êðà¿íà âòðà÷ຠ2–3 % ôàêòè÷íîãî ÂÂÏ â³äíîñíî ïîòåíö³éíîãî ÂÂÏ, êîëè ôàêòè÷íèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ çá³ëüøóºòüñÿ íà 1 % ïîð³âíÿíî ç éîãî ïðèðîäíèì ð³âíåì: Yf – Yp = −λ(u f – u p ), Yp äå Yf — ôàêòè÷íèé ÂÂÏ, Yp — ïîòåíö³éíèé ÂÂÏ, uf... % . 2) Îá÷èñëþºìî ÂÂÏ ïîòåíö³éíèé, ÿêèé îá÷èñëþºòüñÿ â ïîñò³éíèõ ö³íàõ ³ º âåëè÷èíîþ, ç³ñòàâëåíîþ ç ôàêòè÷íèì (ðåàëüíèì) ÂÂÏ. Yp = 100 %, Yf = 100 % – 10 % = 90 %. Îòæå, ïðîïîðö³ÿ º òàêîþ: 126 ìëðä ãð. îä. — 90 % Yp — 100 % Yp = 126 ìëðä ãð. îä. Yf100 % = ⋅ 100 % = 140 ìëðä ãð. îä. 90 % 90 % 3) Çà öèõ óìîâ âòðàòè ÂÂÏ â³ä öèêë³÷íîãî áåçðîá³òòÿ äîð³âíþâàòèìóòü: ∆Y = Yp – Yf = 140 – 126....4). Òåìï ³íôëÿö³¿ 0 гâåíü áåçðîá³òòÿ Ïðèðîäíèé ð³âåíü áåçðîá³òòÿ Ðèñ. 10.4. Äîâãîñòðîêîâà êðèâà Ô³ë³ïñà Êåéíñ³àíö³ ïîÿñíþþòü çì³ùåííÿ êðèâî¿ Ô³ë³ïñà ñåð³ºþ øîê³â ïðîïîçèö³¿, àáî ö³íîâèõ øîê³â. Êëàñèêè ãîâîðÿòü ïðî àëüòåðíàòèâíå çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿ òà áåçðîá³òòÿ ³ ïðî òå, ùî çì³ùåííÿ êðèâî¿ º òèì÷àñîâèì. Ì. Ôð³äìåí ïîÿñíþâàâ êðèâó Ô³ë³ïñà, âèõîäÿ÷è ç ã³ïîòåçè ïðèðîäíîãî ð³âíÿ áåçðîá³òòÿ. Íàñë³äêîì öüîãî òðàêòóâàííÿ ñòàëè äâ³ òåîð³¿: àäàïòèâíèõ î÷³êóâàíü òà ðàö³îíàëüíèõ î÷³êóâàíü. 10.3. Åêîíîì³÷íà íåð³âí³ñòü ³ ïåðåðîçïîä³ë äîõîä³â Áóäü-ÿêå ñóñï³ëüñòâî ïðàãíå ñòâîðèòè ÿêíàéêðàù³ óìîâè äëÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäåé ³ äîñÿãòè ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. ²ñíóº äâà ï³äõîäè äî ïðîáëåì ðîçïîä³ëó äîõîä³â ó ñóñï³ëüñòâ³: 1) ð³âí³ñòü äîõîä³â; 2) íåð³âí³ñòü äîõîä³â. ×èííèêè ³ñíóâàííÿ íåð³âíîñò³: 1) äèôåðåíö³àö³ÿ çàðïëàòè çàëåæíî â³ä çä³áíîñòåé, îñâ³òè, ïðîôåñ³éíîãî äîñâ³äó; 2) íåð³âíîì³ðíèé ðîçïîä³ë âëàñíîñò³ íà ö³íí³ ïàïåðè ³ íåðóõîìå ìàéíî; 3) âåç³ííÿ, óäà÷à, ðèçèê, îñîáèñò³ çâ’ÿçêè. 127 Äëÿ âèçíà÷åííÿ íåð³âíîñò³ äîõîä³â ó ìàêðîåêîíîì³ö³ âèêîðèñòîâóþòü êðèâó Ëîðåíöà — ãðàô³ê, ÿêèé ³ëþñòðóº ñòóï³íü íåð³âíîñò³ (ðèñ. 10.5). Àâòîð — Ìàêñ Ëîðåíö, àìåðèêàíñüêèé åêîíîì³ñò, ñòàòèñòèê. ³äñîòîê äîõîäó 100 % C ˳í³ÿ àáñîëþòíî¿ ð³âíîñò³ Êðèâà Ëîðåíöà 0 100 % ³äñîòîê ðîäèí Ðèñ. 10.5. Êðèâà Ëîðåíöà Âåðòèêàëüíà â³ñü — ÷àñòêà äîõîä³â (â³ä 0 äî 100 %), ãîðèçîíòàëüíà â³ñü — ÷àñòêà òèõ, õòî îòðèìóº ö³ äîõîäè (â³ä 0 äî 100 %). Á³ñåêòðèñà ÎÑ — ë³í³ÿ àáñîëþòíî¿ íåð³âíîñò³, îçíà÷àº, ùî áóäü-ÿêèé â³äñîòîê ðîäèí (íàïðèêëàä, 10 %) îäåðæóâàòèìå òàêó ñàìó ÷àñòêó äîõîä³â (10 %). Çà ôàêòè÷íîãî íåð³âíîãî ðîçïîä³ëó äîõîä³â êðèâà Ëîðåíöà â³äõèëÿºòüñÿ ïðàâîðó÷ ³ äîíèçó â³ä á³ñåêòðèñè àáî º óâ³ãíóòîþ. Óâ³ãíóòà êðèâà ïîêàçóº, ùî îäíàêîâ³ ÷àñòêè íàéá³äí³øèõ ³ çàìîæíèõ ãðîìàäÿí îòðèìóþòü ð³çí³ ÷àñòêè â³ä ñóêóïíîãî äîõîäó ñóñï³ëüñòâà. Ðåàëüíî íàéá³äí³øà ÷àñòèíà íàñåëåííÿ îäåðæóº 5–6 %, íàéáàãàòøà — 40–45 %. ßê ïðàâèëî, ðîäèíè ïîä³ëÿþòüñÿ íà ï’ÿòü êâ³íòèë³â, ó êîæåí ç ÿêèõ âõîäèòü 20...Дата загрузки: 2017-02-06
Скачать документ
Скачать текст
0.91/5
... 1880–1885 uu. Geñkbrfwbz yf cfqnt bplfntkmcndf ≤Kbufnvf≥, 2007 (≈÷÷œ://…Δƒº÷Àº.Œ”ƒ/Àº≈º÷Àº—…¬÷÷¬”’/æ≈º’≈º—ÿŒ’÷Œ»º/) 4 Gthtdjl... 1923 u. (Æ≈¬ õº≈º÷Àº ö¬÷÷¬”’ ÷Œ É. •. ≠ΔÕÕ¬÷÷. ö., 1923). C 1939 u. gjlkbyybrb gbctv yføjlzncz d ñbñkbjntrt Ñhbnfycrjuj veptz d Kjyljyt... ∆« 27 ñeleott, d cdzpb c bø juhfybxtyysv ceotcndjdfybtv yf ãnjv vfnthbfkmyjv gkfyt≥ (j rjnjhjv jyb... jlyjq cnegtyb, jcnfyfdkbdfzcm, rfr yf cnfywbb, yf rfåljv pdäplyjv vbht... b velhst leøb _ gecnm lfåt yføjlzobtcz dctuj yf jlye cnegtym dsit yfitq... _ ñelm jyb ltqcndbntkmyj cajhvekbhjdfys, lfåt yf dfit øjhjij gjlujnjdktyyjt eøj, _ vjuen ghjpdexfnm... ghjldbåtybz jyf yt cgjcjñyf yb yf rfrbt ltqcndbz gj ds... b jñhfnyj. Yfxybnt œ∆ºÕ∆’’∆ÀŒ, 攬’æ¬Õ¿Œ c gthdjq rkfdbib, b elfhbd √Œ”÷∆’’∆ÀŒ yf gjcktlytq ybåytq yjnt, djpdhfofqntcm... b ytpfgznyfyf (bñj xtkjdtxtcndj b dczrjt åbdjt ceotcndj yf gkfytnt cnfyjdzncz dcä vfnthbfkmytq dvtcnt...ø bpdtcnysø bv åbdjnysø yf hjufø ctdthyjuj jktyz, yf rjcnzø b yf rfvyzø c gjvjomç jlyb....) yfctkzkb Tdhjge gj vtymitq vtht eåt yf 100 000 ktn hfymit. Pf jlybv... dsyeåltys jnrfpfnm yfibv lhepmzv 100 Xfif Djcnjrf d jpyfrjvktybb bø c dscitq vfntvfnbrjq... dsdjlbv, xnj dcä xtkjdtxtcndj yføjlbncz yf xtndähnjv ñjkmijv rheut (øjnz... eåt ghjøjlbn ghtldfhbntkmyst cnflbb ajhvbhjdfybz, _ b yf ãnjv gkfytnyjv ifht yfxbyftncz vbythfkmyfz...än dhjdtym c hfpdbnbtv gkfytnyjuj ntkf, yf rjnjhjv jy yføjlbncz. Ybcøjlzofz leuf... ceoyjcnb ãnbø wfhcnd vs hfpltkztv yf pfxfnjxyst, bycnbyrnbdyst, gjkecjpyfntkmyst b dgjkyt cjpyfntkmyst... jñjkjxrfvb vbythfkmysø, hfcnbntkmysø b åbdjnysø ceoyjcntq (yf lheujv, ñjktt dscjrjv jåthtkmt gkfytnys...) _ b jñhfpeçn gthdbxyst djkys åbpyb, b, hfpltkbdibcm yf lbaathtywbheçobtcz wtynhs frnbdyjcnb, cjxtnf..., nfr åt rfr b cdjq fdbxb, yføjlzcm toä yf ptvkt, b ukfdysv jñhfpjv d ntxtybt... bcrkçxtybz. Dybvfntkmyj ghjxnbnt jnhsdjr yf c. 352–3 d Bcblt, n. ï, fñp. 3. Egjvzyensq ckexfq jnyjcbncz... bcrkçxbntkmyj yferf j cktlcndbzø yf jcyjdfybb bø ghbxby b j ghbxbyfø yf jcyjdfybb bø cktlcndbq, f nfr.... ... Rnj åt, rhjvt ntjkjuf, dcrjhvktyyjuj yf nfqyt b yf cfvjv ytktgjv cdthøyfnehfkbpvt, vj... ñkfujghbznyjuj ckexfz. Dpukzybnt yf Bylbç b yf øhbcnbfycrbq vbh, yf bckfv, belfbpv gbcmvj »»∆∆∆ 185... dfc: ≤Rjulf Ñkfujckjdtyysq Ñellf yføjlbkcz d Ehedtkt yf ñthtufø htrb Ythfylåfhf... ≤rfdrfpcrjuj≥ hjlf. Jñhfnbnt dybvfybt yf gjcktlybø b yf Bylbç. Ljcnbuyed dscjxfqitq wbdbkbpfwbb b, ñjkmit... b exäyjcnb. Jñhfnbnt dybvfybt yf jcnfnrb fnkfynjd _ yf lhtdybø uhtrjd b hbvkzy (ysytiybt... cjkytxyjq cbcntvt) _ rhjvt rfr yf Cjkywt. Yf cfvjv ltkt nj, xnj ds..., b z gjhfljdfkcz ddtltybç _ c wtkmç jñktuxbnm vtnjls yfñkçltybz _ ≤cgtrnhf ghtkjvktybz≥; bñj eghfplytybt dct... bccktljdfntkzvb cdtnf d yfexyjv vbht, ytcvjnhz yf jñott eljdktndjhtybt ljcnbuyensvb htpekmnfnfvb, yt... bpvtytybz vfuybnyjuj crkjytybz, rjnjhjt yfñkçlftncz yf yfitq Ptvkt. Jyb htibkb buyjhbhjdfnm... yfit pyfybt. Nfpbvtnh Ãlbcjyf, yfcnhjtyysq yf ghtltkmyeç xedcndbntkmyjcnm b ghbcjtlbyäyysq r ñjkmijve..., _ f cktljdfntkmyj, nfråt b gkfytns. Ãnjn bccktljdfntkm, yføjlzobqcz d pyfxbntkmyjq vtht gjl gjrhjdbntkmcndjv...çn ytrjnjhst abpbjkjub. Lfåt e cevfcitlituj bkb yføjlzotujcz d ghbgflrt ¿¬…∆”∆◊À ÷”¬À¬Õ’ yfcnegftn d vbyene cvthnb...åenjxysø cathfø cktlcndbq dj 100 hfp ljkmit, xtv yf gkfytnysø ntkfø. 2) E nt...) d jcyjdyjv cktljdfk 3-ve bplfybç Æ≈¬ õº≈º÷Àº ö¬÷÷¬”’ (É¿¤º”: Æ•î, 1962) b yf pfrkçxbntkmyjv ãnfgt ñsk ds... d gbcmvfø T. B. Hthbø, c ghtltkmyjq eñtlbntkmyjcnmç jndtxfditq yf ytljeväyyst djghjcs ytrjnjhsø cdjb.... ≤Ytdblbvfz Rjkktubz≥ _ yfpdfybt uheggs bccktljdfntktq, yf jcyjdt rjnjhjq djpybrkj Rjhjktdcrjt jñotcndj... gjbcrfv abkjcjacrjuj rfvyz; d vyjujxbcktyysø gentitcndbzø yf Djcnjr ghbjñhäk (yfhzle c bcreccndjv fk... jñotcnde, jcyjdfyyjve T. G. Ñkfdfncrjq b U. C. Jkrjnnjv d 1875 u., yf rjnjhjt djpkfufkbcm jxtym ñjkmibt yflt....) _ Dkflsrf, ujcgjlby e vjyujkjd, nçhrcrbø yfhjljd b yf Hecb (fyuk. »≈º»ºÕ, »≈ºƒºÕ, htlrj æ≈ºƒºÕ b lh.). Ckjdjcjxtnfybt... jñceålfkb bø. 290 97 98 100 103 Xfif Djcnjrf ... d lheujv gbcmvt... ghjbpyjcbncz dbuyzyf). Cfrrfzlbnnøb, Fnnfdflf _ nthvbys yf zpsrt gfkb. 152 ... ≤jncencndbt≥ ~ yjdjuj..., dctulf crhsnf pf Cjkywtv b yføjlbncz yf nfrjv åt hfccnjzybb jn ytuj, rfr... y. ã.) _ lhtdytuhtxtcrbq bcnjhbr, fdnjh pyfvtybnjq Bcnjhbb, yf ghjnzåtybb dtrjd jñdbyzdibqcz d kåbdjcnb..., 48, 51, 53, 58, 80, 100–1, 125, 131, 142, 145, 158..., 280, 306 utjkjub, utjkjubz 98, 100, 119, 208, 211, 214 Uthjljn..., 59, 166–7, 169, 198–9 Umç-lã 100, 196, 290–1 Lfhdby X. 16, 119... 65, 194, 215, 219; Cbkf 100, 131; Åbpym 159, 175–7, 219...–8, 71, 75–6, 78, 91, 96, 100–1, 103–5, 107, 110, 112–3, 115... Rkfhr C. 177, 300 rkfcc 97, 100, 102, 114, 124 Rybuf: Åbpyb...ñrheub, wbrk(s) _, ñjkmijq: 76, 99, 100–5, 108, 123–7, 160–1, 202, 204... _, vfksq, vtcnysq, ptvyjq 69, 76, 100–3, 125–7, 133, 214, 245, 248...–8; 58–60, 72, 81–2, 99–100, 107, cjkytxyfz (Cfehmz-) 101, 108... 8, 13, 48, 59, 83, 99–100, 103, 116, 130, 174, 188..., 63, 65–6, 73, 75, 97–8, 100, 112, 119, 122, 129, 151..., ctvm 64, 69, 94, 96–7, 100, 245,298; ghfdbkj 108 ctycbnbd...; bythwbb 92; Cfhfcdfnb 6, 279 tlbyfz 100, 131; nhfycwtyCfnehy 33; (vba.) 178... , cv. nfråt ntyb ceñrheub 100 celmñf 19, 26, 45, 83...Дата загрузки: 2017-02-06
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... yt cf d jå­ct­uf yf yf­it­nj yf düh­ö e jc­y j­d f­n f yf yz­r jk­r j dyb...­nf yf lük­åj­xb­yf jn tlby vt­nüh lj gj­dt­xt jn 100... ib­hb­yf. Jc­nf yf düh­n t­y t yf Pt­v z­n f crkñx­d f üuük c hfd­yb­yf­nf, d rjz...­hf­ne­hf­nf lj 100 uhf­le­cf gj Wtk...­v f ght­g zncn­d bz – tl­y f­n f, yf­cj­xt­yf yf ct­dth jn Vtr...­cb­ntk­yf­nf dkfé­yjcn ljc­nbu­yt 100 ghj­wty­nf. Dkf­uf­nf gf­lf düh­öe bp­kj­ét­yf­nf yf dz­nü­hf cnhf­yf, f gjl­dtn­ht­yf­nf cnhf­yf...­nj b wty­nhfk­yf­nf xfcn yf ht­ubj­yf yf Uj­kt­vb... ght­lt­kb yf güh­dbx­yf­nf pj­yf b ghj­lük­éf­df yf pf­g fl...­nf­df hzl­ rj yf­ct­kt­yf. yf cnhf­yf­nf b pf­ctk...­h b­v th, hfp­gj­kj­ét­yf yf ñé­ybz rhfq yf Fgf­kf­xb­nt..., rjb­nj cf yf­hfc­yf­kb gj åhjq yf yf­ct­kt­ybt...­kj­ét­ ybt­nj yf ht­ubj­yf. B yf­bc­nb­yf, d cke­xfz c Vt...­ yjcn­nf yf cnhf­yf­nf rüv yf­xfk­yf­nf njx­rf yf ght­djp... yf cnhf­yf­nf ct yfå­kñ­lf­df vyj­uj hfd­yf rhfq­åhté­ yf hfd­yb­yf, cktl­df­yf jn dük­yj... dj­lb yf Yñ By­ukfyl b gj-yf­lj­ke yf ñu d hf­qj­yf yf pf... c nj­pb vj­ltk yf uüc­nj­nf yf yf­ct­kt­ ybt­n j? Cüd­h t­v ty...­l ük­é f­d f b ghtp 50-nt uj­l b­y b yf 20 dtr, uüc­n j­n f­n f yf yf­ct­kt­ybt­nj... yf eh­åf­ybc­nbx­yf ghj­vz­yf – ghj­vz­ yf, rjz­nj vj­ét åb t yf­wbj­yfk­yf...­yb­nt vtc­nf b yf yf­xb­yf yf ghbl­dbé­df­yt lj... yf hfp­yj­jå­hfp­yf yf ghj­v bi­k t­y jcn­n f b yf lhe­u b ghj­vbi­kt­yf...­yb­ot yf ét­kzp­yf he­lf b uhfl yf cnj­vf­yf. Xtn­düh­nb... lj cnfu­yf­wbz. Ñé­yf­nf xfcn yf Yñ By­ukfyl ct ét­yf yf cbk­yf thj...­h b­u f­n f Ght­p b­l ty­i ük yf Efqn t åb­kf gjl­kj­ét­yf yf cbk­yf thj­pbz Vf... pyf­x b­n tk­y b df­k t­é b, jåbr­y j­d t­y j vté­l e 100 b 150 cfy­n b­v tn­h f uj­lbi..., xt ct yf­vb­hf yf bp­njx­yf­nf cnhf­yf yf Fvt­hb...­ytc­nj-gt­cüx­kb­ yf­x f­k j­n j yf dt­r f uhf­y b­w f­n f yf pf­c tk­y b­x tcn­d j­n j ct...­kt­aün d hf­qj­yf yf ñu. Yf ñu, jcj­åt­yj ñé­yj jn yf Fgf­kf­xb...­nj db­cj­rb jn 100 lj 200 vtn­hf, ct...­hb­vth d vb­yf­ kj­n j t yf­h b­x f­y f ébn­y b­w f­n f yf Düh­léb­ybz. D rhfz yf 19 dtr rjy...­ yf. Jn Fgf­k f­x b­n t uj­l bi­y j ct bp­yf­czn åkb­pj 100 vb­kbj­yf nj­yf düu­kb­of...­yj ghj­lük­ét­ybt yf güh­dj­yf­ xfk­y f­n f pf­l f­x f. Hfp­d b­n bt­n j yf yf­db­uf... yf ht­ubj­yf, vf­rfh b lf yt t yf­gük­yj bp­xtp­yf­kf, yf... yf Ct­dth. Pf­n j­d f jn yf­x f­k j­n j yf 19 dtr lt­kün yf éb­nt­kb­nt yf...­hbb d Ct­dth­yf b ñé­yf Rf­hj­kb­yf b yf uj­nj­dj jå­ktr...­rj b jå­ödf­of tl­yf jå­ibh­yf dün­hti­yf vté­le Lük­åj­rbz ñu b Kf... b d rhfq­åhté­yf Ñé­yf b Ct­dth­yf Rf­hj­kb­yf. Yt dcbx­rb... bdb­wf t nzc­yf, yf vtc­nf yf­xe­gt­yf, c vyj­uj gkf...­éty jn dün­hti­yf­nf cnhf­yf yf tl­yf uj­kz­vf bp..., xt uhf­lün t yf­hfc­yfk yf 1.6 vb­kbj­ yf le­ib b t yf xtn­düh­nj...­of yf ht­ubj­yf df­kt­éb­nt ljc­nb­ufn lj 100...­k t­é b gf­l fn vté­l e rhfz yf fg­h bk b yf­x f­k j­n j yf yj­t v­d hb, lj­rf...­lj­hjl­yb­nt jn 100 gjh­nyb ltq­yjc­nb...­yf, xt yf ytq­ybz ghby­wbg t bp­uhf­lt­yf b ghf­djü­uük­yf gün­yf... yf db­l b­v b­n t xth­n b yf gtq­p f­é f, yf gj­cj­rb­nt yf rjv­gf­cf b yf... lhf­ vf­nbx­yj yf­xb­yf yf éb­djn yf by­lb­ fy­wb...­rf uj­lb­yf gf­lfn jrj­kj 100 cfy­nb­vtn... yf lj­kb­yf­nf yf Vb­ce­hb, jcj­åt­yj d Ct­dth­yf b Ñé­yf... yf Pf­gf­lf. Gj­yt 100 vb­kb­fh­lf nj­yf... nty­lty­wbz yf yf­vf­kz­df­yt yf yf­ct­ kt­ybt... Ukf­df xfcn yf cnhf­yf­nf cf cdbr­yf­ yf pf­g fl lj...­åt­kt­éb­ntk­yjc­nb yf cnhf­yf­nf. D Yf­wbj­yfk­ybz gfhr... htx­y b åf­c tq­y f. Yf ct­d th b yf pf­gfl jn åf­ctq­yf yf ht­rf...­df­yt åt­kt­ éfn yf­x f­k j­n j d hfp­d b­n bt­n j yf yf­gjb­ntk­yj­nj...­lf, lj­åb­df­yf d Yt­yf­ct­kt­yf­nf dün­hti­yf jå­kfcn, t ybc...­lt b d rhfq­åhté­yf Rf­kb­ yf­n f xfcn yf lj­k b­y f­n f yf Hbj ajh­ybz... uj­kt­vb­yf d cnhf­yf­nf. Hf­qj­yün yf Nür­cüy yf­hfcn­df jn...­yün yf Pbv­yf­nf uhf­lb­yf d ljk­yf­nf xfcn yf lj­kb­yf­nf yf... c ujh­yf­nf bkb ljk­yf­nf xfcn yf lj­kb­yf­nf yf Hbj...­rf­nj d Cnjr­nüy, yf 100 rb­kj­ vtn­hf yf bp­njr, ntv...­hbz yf ht­ubj­ yf. D hfp­cnjz­ybt yf tl­yf uj­lb­yf 40...­yf­kb­nt lf cb yf­vt­hzn éb­k b­o f b hf­å j­n f b yf­v f­k z­d fn wt­yf­nf yf...üå­yf­rün yf brj­yj­vb­rf­nf yf ñé­yf Rf­kb­ajh­ ybz lj yf...­xt yf ñu gjr­hfq pf­gfl­ yf­nf cnhf­yf yf lj­kb­yf­nf...­nf yf 1906 u. c wt­yf­nf yf ju­hjv­yb ecb­kbz, 1 100 rdfl­hfn­yb rb­kj­vtn­ hf jn lj­kb­yf...­uf bvfn yf­ct­kt­ybt gj­dt­xt jn 100 000 le­ib. Kbg­cf­nf yf tlby wty...­yf­nf vté­le 100 b 200 cfy­nb­vtn­hf df­kt­éb. Yf... yf Fkzc­rf, ct yf­vb­hf d nzc­yf rhfq­åhté­yf yb­pb­yf yf...­yjcn d åf­ctq­yf yf ht­rf Rü­küv­åbz d yf­xf­kj­nj yf 19 dtr...é­yf ñé­yf Fkzc­rf ghtp dün­hti­yjcn­nf yf Rf­yf­lf c jc­nf­yf... bvf jrj­kj 100 vtn­hf lt­åt­kb­yf b åe­hb bp­cbg... gj­dt­xt jn 100 vtn­hf yf­lj­ke d pt­vz.... D ñé­ybz lzk yf ht­ubj­yf, d cne­lt­yf­ nf cht­l f yf bu­k j­k bcn...­ét­yb yf ñu b d nzö ct t yf­kj­éb­kf tl­yf tlbycn­dt­yf jc­yjd­yf...­yf rhfq­åhté­yf bdb­wf. Vjeb bvf hfd­yf, nzc­yf, wty­nhfk­yf...­nf yf nj­pb dek­rfy pf­kb­df jrj­ kj 100... b 100 cfy­nb­vtn­hf pf tlby lty. Ht­kt­aün yf jc... 1 100 vtn­h f, f ñé­y b­z n ghtl­c nfd­k z­d f ib­h j­r f rhfq­åhté­yf lj­kb­yf. Chtl yf­ct...Дата загрузки: 2017-02-06
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
... chtlt j,bnfybz b j,hfpe ;bpyb ;bdjnys[. Yf yfitv crkflt c gkjoflm/> ghtdsif/otq...,bb> Xbkb> ”rdfljhf b cgtwbfkbpbhe/obvcz yf ghjlf;t ;bdjnys[ b bvt/obv eljcnjdthtybt...“ (”ktvtyns ghbhjls b ”ktvtyns> gj[j;bt yf ghbhjle) gjpdjkz/n k/,bntk/ nthhfhbevjd cjlth... yfib[ ghjlernjd. Ghbvtyzz jcyjdyst htpekmnfns yf,k/ltybq pf htgnbkbzvb b fvab,bzvb...> gj jnyjityb/ r hjcne nhjgbxtcrb[ lthtdmtd yf 4,6 % d ujl. Jgfcyjcnm cjcnjbn d njv> xnj... erhsnbz. Egfrjdrf ghjlerwbb ghjbc[jlbn yf vtcnt d vfktymrb[ vfyeafrnehf[> hf,jnf... ntv> xnj ghjdjlbv j,extybt yf rehcf[ b ctvbyfhf[ yf jcyjdt fnntcnfnf VDA/DGHT... ;bdjnys[> d cjxtnfybb c № 12.2.2.4 xfcnm 2) b ghbpyfyys yf dctq nthhbnjhbb Uthvfybb. Ghjwtcc ghbpyfybz... Yfib cjnhelybrb lkz Dfc dctulf yf vtcnt. Rjvgtntynyfz rjycekmndwbz b dt;kbdjt... abhvs Namiba Terra exfcnde/n ,jktt 100 abpbxtcrb b evcndtyyj jncnfks[ k/ltq. Nfrjt.... Ntgkst njyf cjjndtncnde/n ghtldtxthytq fnvjcdtht yf ghbhjlt. Terra Basking® SunSpot R50.... 1623 Terra Basking® SunSpot R80, 100 dfnn, gfnhjy E27 Fhn. 1624..... Cdtnjdjq njy cjjndtncndetn fnvjcdtht enhf yf ghbhjlt. Terra Basking® CrystalSun®Spot... Terra Basking® CrystalSun®Spot R80, 100 dfnn, gfnhjy E27 Fhn. 1628.... Replux® UV HEAT D3 Lamp 100 dfnn, gfnhjy E27 Fhn. 1646.... Cdtnjdst njyd cjjndtncnde/n ghtldtxthytq fnvjcatht yf ghbhjlt. Crystal Sun® Halogen Spot... Crystal Sun® Halogen Spot, R 97 100 dfnn, gfnhjy E27 Fhn. 1653... d cjxtnfybb c gfnhjyjv T27. !Yfghbvth bp yf,jhf gfnhjyjd Fhn.1861@ Rjvgfrnyst... bpvthtybz ekmnhfabjktnjdjuj bpkextybz> djpltqcndt/otuj yf dshf,jnre dbnfvbyf L3 ljgeotys... hfcctzyysq keyys[ cdtn> d rjnjhjv kturj yf,k/lfnm pf j,bnfntkzvb nthhfhbevf> dtleobvb... b dscjrbv byltrcjv wdtnjgthtldxb !Rkfcc 1F 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% UV... Lamp ø 21 cv, lkz kfvg 100 b 150 dfnn Fhn. 1783 ProtectoRep...® Reflektor ø 21 cv, lkz kfvg 100 b 150 dfnn Fhn. 1766 Protector... lj gjkextybz j,otuj yfghz;tybz d 100 dfnn. D j,(tv gjcnfdrb d[jlzn d[jlyjq... lkz ljgjkybntkmyjuj vjynf;f yf dtynbkzwbjyys[ htitnrf[ d cntrkzyys[ nthhfhbevf[. Yf,jhs gjkyjcnm/ erjvgktrnj...: lkbyf: 60 cv 80 cv 100 cv 120 cv Ghjrkflrb b ldthyst...> ghjphfxyst> ibhbyjq 5 vv> cfvjrktbdf/obtcz, 100 cv Ldthyfz Ldthyfz Ldthyfz Ldthyfz... abkmnhjdfybz Abkmnhs bp gtyjgkfcnf> hfphtpfyyst yf jnltkmyst gkfcnbys> bltfkmyj gjl[jlzn... r ckflrjq b vjhcrjq djlt> ,tpdhtlyst djkjr-yf vj;yj bcgjkmpjdfnm ,tp ljgjkybntkmys... hfcrhjqty hfcrhjqty hfcrhjqty hfcrhjqty hfcrhjqty yf yf yf yf yf yf gkfcnbye gkfcnbye gkfcnbye gkfcnbye gkfcnbye.../n ntgkjdjt bpke-xtybt> gj[j;tt yf byahfhjnyjt> rjnjhjt j,juhtdftn yt-gjchtlcndtyyjt... b ;bdjnyst bvt/n djpvj;yjcnm gthtqnb yf ,jktt ghj[kflyst exfcnrb Nthvjrjdhbr...;t lkz hfpkbxys[ vtkrb[ uhspeyjd. Djpvj;yf gjcnfdrf d rjywtynhbhjdfyyjq ajhvt d dblt ,hbrtnjd... b kzueitr. Ljkujchjxyjt cjlth;fybt ;bdjnys[ yf nb[ jgbkrf[ yt zdkztncz wtktcjj... Terra ‑ nj gjrhsnbt bp dsceityys[ yf djple[t> jcnfdktyys[ d tcntcndtyyjv dblt kbcnmtd... vj[> dsceityysq b cghtcjdfyysq d ,hbrtn (Brick)> yf,e[f/obq gjckt lj,fdktybz ntgkjq...,htybtv. 4 njhazyst gfytkb, 9 x 26 x 2 cv> d yf,jht 1 njhazyfz gfytkm, 26 x 33... dkf;yjv cjcnjzybb yfytcnb yf pfhfytt yfrkttyye/ yf cntyre nthhfhbevf abrcbhe/oe.... 0621 Nrfym-abrcfnjh Terra‑Puzzle® , 100 x 50 cv Fhn. 0625 23...> d cdj/ jxthtlm> gjkj;bntkmyj dkbztn yf ,kfujcjcnjzybt> kbymre> hjcn b cgjcj,yjcnm...,yjcnm/ r gjukjotyb/ djls ,jktt xtv yf 2% cjplftn jgnbvfkmysq vbrhjrkbvfn b ;bdjnyst nthhfhbevf... ukfpehjdfyys[ ukbyzys[ vbcrjr b xfi euks yf lyt pfrheuktys> jyb kturj xbcnzncz... Mat, rjrjcjdsq rjdhbr Fhn. 0463 100 x 50 x 2 cv AJYS & LTRJHFWBB BP... v[b b gfgjhjnybrb b cjplf/n cjdhtvtytv ptktysq rjdth. Yf yb[ nfr;t vj;yj rekmnbdbhjdfnm... vj;tn jxtym ,scnhj jnhtfubhjdfnm yf yt,kfujghbznyst rkbvfnbxtcrbt eckjdbz> ghjzdkz... PF RKBVFNJV Ekmnhfpderjdjq vbyb-nevfyjutythfnjh Yf,jh utythfnjh nevfyf c nhfycajhvfnjhjv Fhn... c gjvjom/ vbybfn/hys[ dtynbkznjhjd Namiba® yf ybprjdjkmnyjq jcyjdt> tckb b[ gjkj;bnm... dtynbkznjh 40x40x10 vv Ybprjdjkmnysq dtynbkznjh, yf,jh drk. 2 vbyb dtynbkznjhf 40x40x10.... Dscjrjhjbpdjlbntkmysq yfcjc> pfrhtgktyysq htpbyjdjq yfcflrjq> yf[jlbncz d gkfcnbrjdjv rj;e[t b> gj njve...°C), sonst +-2,0°C Rel. humidity measurement range 0..100%rH Solution 0,1%rH 52x39 vv... nthhfhbevjd Dbczxbq pfvjr lkz nthhfhbevf, 100 vv, ckj;ysq pfgjh Fhn. 0722 Dbczxbq pfvjr lkz nthhfhbevf, 100 vv, ghjcnjq pfgjh Fhn. 0723... ;bdjnyst ghbdsryen> b[ vj;yj gthtdtcnb yf bcrk/xbntkmyjt rjhvktybt rfnsifvb Tortoise... gskmwf HerbivoRep®, lkz htgnbkbq-ytrnfhjtljd> 100 vk Wdtnjxyfz gskmwf HerbivoRep®, lkz... dct[ htgnbkbq b fvab,bq. Cjcnjbn yf 100 % bp yfnehfkmyjuj rfh,jyfnf rfkmwbz...,fdrf Calci‑Snacks®, 50 u ghtgfhfn yf jcyjdt rfkmwbz b dbnfvbyf L3 j,tcgtCalViRep... Rjhv lkz cdthxrjd, 30 u dkbzybt yf ,fkfyc rfkmwbz e ;bdjnys[ d nthhfhbRjhv lkz...[jlbn> xnj,s Rjhv lkz repytxbrjd, 100 u cyf,;fnm ;blrjcnm/ gferjd-gnbwttljd..." . Dbnfvbyyjt ;tkt HerbivoRep®, gfhfpbnbhe/ob[ yf htgnbkbz[ b fvab,bz[. Eybrfkmyfz rjv... pf,jktdfybz. Ltpbyctrwbjyysq cghtq RepGuard®, 100 vk Namiba®´s Chtlcndj Fhn. 0820... track of nature® ‑ c Namiba® Terra yf dscjrjujhmt Ihb Kfyrb D cjjndtncnndbb c rhtlj... d njv rfnfkjut bkk/cnhfwbb b ajnjuhfabb yf[jlzncz gjl pfobnjq fdnjhcrb[ ghfd...Дата загрузки: 2017-02-06
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... chtlt j,bnfybz b j,hfpe ;bpyb ;bdjnys[. Yf yfitv crkflt c gkjoflm/> ghtdsif/otq...,bb> Xbkb> ”rdfljhf b cgtwbfkbpbhe/obvcz yf ghjlf;t ;bdjnys[ b bvt/obv eljcnjdthtybt...“ (”ktvtyns ghbhjls b ”ktvtyns> gj[j;bt yf ghbhjle) gjpdjkz/n k/,bntk/ nthhfhbevjd cjlth... yfib[ ghjlernjd. Ghbvtyzz jcyjdyst htpekmnfns yf,k/ltybq pf htgnbkbzvb b fvab,bzvb...> gj jnyjityb/ r hjcne nhjgbxtcrb[ lthtdmtd yf 4,6 % d ujl. Jgfcyjcnm cjcnjbn d njv> xnj... erhsnbz. Egfrjdrf ghjlerwbb ghjbc[jlbn yf vtcnt d vfktymrb[ vfyeafrnehf[> hf,jnf... ntv> xnj ghjdjlbv j,extybt yf rehcf[ b ctvbyfhf[ yf jcyjdt fnntcnfnf VDA/DGHT... ;bdjnys[> d cjxtnfybb c № 12.2.2.4 xfcnm 2) b ghbpyfyys yf dctq nthhbnjhbb Uthvfybb. Ghjwtcc ghbpyfybz... Yfib cjnhelybrb lkz Dfc dctulf yf vtcnt. Rjvgtntynyfz rjycekmndwbz b dt;kbdjt... abhvs Namiba Terra exfcnde/n ,jktt 100 abpbxtcrb b evcndtyyj jncnfks[ k/ltq. Nfrjt.... Ntgkst njyf cjjndtncnde/n ghtldtxthytq fnvjcdtht yf ghbhjlt. Terra Basking® SunSpot R50.... 1623 Terra Basking® SunSpot R80, 100 dfnn, gfnhjy E27 Fhn. 1624..... Cdtnjdjq njy cjjndtncndetn fnvjcdtht enhf yf ghbhjlt. Terra Basking® CrystalSun®Spot... Terra Basking® CrystalSun®Spot R80, 100 dfnn, gfnhjy E27 Fhn. 1628.... Replux® UV HEAT D3 Lamp 100 dfnn, gfnhjy E27 Fhn. 1646.... Cdtnjdst njyd cjjndtncnde/n ghtldtxthytq fnvjcatht yf ghbhjlt. Crystal Sun® Halogen Spot... Crystal Sun® Halogen Spot, R 97 100 dfnn, gfnhjy E27 Fhn. 1653... d cjxtnfybb c gfnhjyjv T27. !Yfghbvth bp yf,jhf gfnhjyjd Fhn.1861@ Rjvgfrnyst... bpvthtybz ekmnhfabjktnjdjuj bpkextybz> djpltqcndt/otuj yf dshf,jnre dbnfvbyf L3 ljgeotys... hfcctzyysq keyys[ cdtn> d rjnjhjv kturj yf,k/lfnm pf j,bnfntkzvb nthhfhbevf> dtleobvb... b dscjrbv byltrcjv wdtnjgthtldxb !Rkfcc 1F 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% UV... Lamp ø 21 cv, lkz kfvg 100 b 150 dfnn Fhn. 1783 ProtectoRep...® Reflektor ø 21 cv, lkz kfvg 100 b 150 dfnn Fhn. 1766 Protector... lj gjkextybz j,otuj yfghz;tybz d 100 dfnn. D j,(tv gjcnfdrb d[jlzn d[jlyjq... lkz ljgjkybntkmyjuj vjynf;f yf dtynbkzwbjyys[ htitnrf[ d cntrkzyys[ nthhfhbevf[. Yf,jhs gjkyjcnm/ erjvgktrnj...: lkbyf: 60 cv 80 cv 100 cv 120 cv Ghjrkflrb b ldthyst...> ghjphfxyst> ibhbyjq 5 vv> cfvjrktbdf/obtcz, 100 cv Ldthyfz Ldthyfz Ldthyfz Ldthyfz... abkmnhjdfybz Abkmnhs bp gtyjgkfcnf> hfphtpfyyst yf jnltkmyst gkfcnbys> bltfkmyj gjl[jlzn... r ckflrjq b vjhcrjq djlt> ,tpdhtlyst djkjr-yf vj;yj bcgjkmpjdfnm ,tp ljgjkybntkmys... hfcrhjqty hfcrhjqty hfcrhjqty hfcrhjqty hfcrhjqty yf yf yf yf yf yf gkfcnbye gkfcnbye gkfcnbye gkfcnbye gkfcnbye.../n ntgkjdjt bpke-xtybt> gj[j;tt yf byahfhjnyjt> rjnjhjt j,juhtdftn yt-gjchtlcndtyyjt... b ;bdjnyst bvt/n djpvj;yjcnm gthtqnb yf ,jktt ghj[kflyst exfcnrb Nthvjrjdhbr...;t lkz hfpkbxys[ vtkrb[ uhspeyjd. Djpvj;yf gjcnfdrf d rjywtynhbhjdfyyjq ajhvt d dblt ,hbrtnjd... b kzueitr. Ljkujchjxyjt cjlth;fybt ;bdjnys[ yf nb[ jgbkrf[ yt zdkztncz wtktcjj... Terra ‑ nj gjrhsnbt bp dsceityys[ yf djple[t> jcnfdktyys[ d tcntcndtyyjv dblt kbcnmtd... vj[> dsceityysq b cghtcjdfyysq d ,hbrtn (Brick)> yf,e[f/obq gjckt lj,fdktybz ntgkjq...,htybtv. 4 njhazyst gfytkb, 9 x 26 x 2 cv> d yf,jht 1 njhazyfz gfytkm, 26 x 33... dkf;yjv cjcnjzybb yfytcnb yf pfhfytt yfrkttyye/ yf cntyre nthhfhbevf abrcbhe/oe.... 0621 Nrfym-abrcfnjh Terra‑Puzzle® , 100 x 50 cv Fhn. 0625 23...> d cdj/ jxthtlm> gjkj;bntkmyj dkbztn yf ,kfujcjcnjzybt> kbymre> hjcn b cgjcj,yjcnm...,yjcnm/ r gjukjotyb/ djls ,jktt xtv yf 2% cjplftn jgnbvfkmysq vbrhjrkbvfn b ;bdjnyst nthhfhbevf... ukfpehjdfyys[ ukbyzys[ vbcrjr b xfi euks yf lyt pfrheuktys> jyb kturj xbcnzncz... Mat, rjrjcjdsq rjdhbr Fhn. 0463 100 x 50 x 2 cv AJYS & LTRJHFWBB BP... v[b b gfgjhjnybrb b cjplf/n cjdhtvtytv ptktysq rjdth. Yf yb[ nfr;t vj;yj rekmnbdbhjdfnm... vj;tn jxtym ,scnhj jnhtfubhjdfnm yf yt,kfujghbznyst rkbvfnbxtcrbt eckjdbz> ghjzdkz... PF RKBVFNJV Ekmnhfpderjdjq vbyb-nevfyjutythfnjh Yf,jh utythfnjh nevfyf c nhfycajhvfnjhjv Fhn... c gjvjom/ vbybfn/hys[ dtynbkznjhjd Namiba® yf ybprjdjkmnyjq jcyjdt> tckb b[ gjkj;bnm... dtynbkznjh 40x40x10 vv Ybprjdjkmnysq dtynbkznjh, yf,jh drk. 2 vbyb dtynbkznjhf 40x40x10.... Dscjrjhjbpdjlbntkmysq yfcjc> pfrhtgktyysq htpbyjdjq yfcflrjq> yf[jlbncz d gkfcnbrjdjv rj;e[t b> gj njve...°C), sonst +-2,0°C Rel. humidity measurement range 0..100%rH Solution 0,1%rH 52x39 vv... nthhfhbevjd Dbczxbq pfvjr lkz nthhfhbevf, 100 vv, ckj;ysq pfgjh Fhn. 0722 Dbczxbq pfvjr lkz nthhfhbevf, 100 vv, ghjcnjq pfgjh Fhn. 0723... ;bdjnyst ghbdsryen> b[ vj;yj gthtdtcnb yf bcrk/xbntkmyjt rjhvktybt rfnsifvb Tortoise... gskmwf HerbivoRep®, lkz htgnbkbq-ytrnfhjtljd> 100 vk Wdtnjxyfz gskmwf HerbivoRep®, lkz... dct[ htgnbkbq b fvab,bq. Cjcnjbn yf 100 % bp yfnehfkmyjuj rfh,jyfnf rfkmwbz...,fdrf Calci‑Snacks®, 50 u ghtgfhfn yf jcyjdt rfkmwbz b dbnfvbyf L3 j,tcgtCalViRep... Rjhv lkz cdthxrjd, 30 u dkbzybt yf ,fkfyc rfkmwbz e ;bdjnys[ d nthhfhbRjhv lkz...[jlbn> xnj,s Rjhv lkz repytxbrjd, 100 u cyf,;fnm ;blrjcnm/ gferjd-gnbwttljd..." . Dbnfvbyyjt ;tkt HerbivoRep®, gfhfpbnbhe/ob[ yf htgnbkbz[ b fvab,bz[. Eybrfkmyfz rjv... pf,jktdfybz. Ltpbyctrwbjyysq cghtq RepGuard®, 100 vk Namiba®´s Chtlcndj Fhn. 0820... track of nature® ‑ c Namiba® Terra yf dscjrjujhmt Ihb Kfyrb D cjjndtncnndbb c rhtlj... d njv rfnfkjut bkk/cnhfwbb b ajnjuhfabb yf[jlzncz gjl pfobnjq fdnjhcrb[ ghfd...