Запуск. 2005-001. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2005-01-12 at 18:47:08 UTC
2Полезная нагрузка 1xDeep Impact/EPOXI
3Ракета-носитель 1xДельта 2

Найдено 1000 документов по запросу «2005-001». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
.... Êðîìå òîãî, ñîîáùèë äèðåêòîð ÐÁÒÏ â Ïåòåðáóðãå Äýíèåë Êèðâåëë, ñëåäóþùåå îòäåëåíèå áóäåò îòêðûòî â Åêàòåðèíáóðãå, à òåì âðåìåíåì áðèòàíñêèå èíâåñòîðû ïðèñìàòðèâàþòñÿ ê ðîññèéñêèì ðåãèîíàì, â ò.÷. ê Ñåâåðî-Çàïàäíîìó. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.5.2005ã. Âåíãðèÿ Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍà – Ãåíêîíñóë Âåíãåðñêîé ðåñïóáëèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Ôåðåíö Ðàòêàè ñ ñóïðóãîé, ñïåöèàëèñòîì ïî âíåøíåé òîðãîâëå Ýðæåáåòîé Ðàòêàè ñåãîäíÿ, Ñóäîñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà «Àëìàç» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), îñíîâàííàÿ â 1901ã., ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà âîåííîì êîðàáëåñòðîåíèè.  2005ã. óñïåøíî çàâåðøåí êîíòðàêò íà ñòðîèòåëüñòâî òðåõ êîðàáëåé êëàññà «Çóáð» äëÿ ÂÌÑ Ãðåöèè. ÑÔ «Àëìàç» ïîñòðîèëà ïåðâûå â ìèðå ðàêåòíûå êàòåðà è ìàëûå ðàêåòíûå êîðàáëè, óíèêàëüíûé ðàêåòíûé êîðàáëü ñ àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïîäâîäíûìè êðûëüÿìè. ÑÔ «Àëìàç» ñòðîèò ñàìûé áîëüøîé êîðàáëü íà âîçäóøíîé ïîäóøêå êëàññà «Çóáð». Êîðàáëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìîëíèåíîñíûõ äåñàíòíûõ îïåðàöèé è íå èìååò àíàëîãîâ ïî ñêîðîñòè è îãíåâîé ìîùè. ÈÀ «Ðîñáàëò», 20.8.2005ã. Êîíöåðí «Ñèëîâûå ìàøèíû» è þæíîêîðåéñêàÿ êîìïàíèÿ HSD Engine (ïðîèçâîäèòåëü äèçåëåé) çàêëþ÷èëè î÷åðåäíîé êîíòðàêò íà ïîñòàâêó äèçåëü-ãåíåðàòîðà ìîùíîñòüþ 14 ìâò. äëÿ ðàñøèðåíèÿ äèçåëüíîé ýëåêòðîñòàíöèè (ÄÝÑ) íà ãðå÷åñêîì îñòðîâå Õèîñ. Ïóñê íîâîãî ýíåðãîáëîêà íàìå÷åí íà äåê. 2005ã. ÈÀ «Ðîñáàëò», 10.2.2005ã. Íà îñíîâå îïûòà Êîïåíãàãåíà ïî î÷èñòêè âîä â êàíàëàõ ãîðîäà, àäìèíèñòðàöèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèíèìàåò àíàëîãè÷íûå ìåðû. Äàòñêàÿ ôèðìà J. Hvidtved Larsen (ã.Ñèëüêåáîðã) â 2005ã. ïîëó÷èëà îò âëàñòåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà çàêàç íà 39...ã. 7 èþëÿ, ïîñåòèë Âåëèêèé Íîâãîðîä. Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-öåíòðå àäìèíèñòðàöèè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, ñ äèïëîìàòàìè âñòðåòèëèñü ãóáåðíàòîð Ìèõàèë Ïðóñàê, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé äóìû Àíàòîëèé Áîéöåâ, ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Îëåã Îíèùåíêî. Ïî ñëîâàì ãåíêîíñóëà, öåëüþ âèçèòà â Íîâãîðîäñêóþ îáëàñòü áûë ïîèñê âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïëàíàõ ðàçâèòèÿ Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè è âåðîÿòíûõ îáëàñòÿõ èíâåñòèðîâàíèÿ, îáñóæäåíèå âîïðîñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëüíîãî æèëüÿ, ðàçâèòèÿ èíòåðåñà ó íîâãîðîäöåâ ê òóðèçìó â Âåíãðèè. Íîâãîðîäñêèé ãóáåðíàòîð çàÿâèë, ÷òî äëÿ ðåãèîíà ìîãóò áûòü èíòåðåñíûìè ïðÿìûå ïîñòàâêè òîâàðîâ èç Âåíãðèè, íàïðèìåð, êà÷åñòâåííûõ ìåäèêàìåíòîâ, ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî «íîâãîðîäöû î÷åíü ëþáÿò ïóòåøåñòâîâàòü, è åñëè â êîíñóëüñòâå îíè âñòðåòÿò ïîíèìàíèå, òî âîçìîæíî ðàçâèâàòü è ýòó ñôåðó ñîòðóäíè÷åñòâà». Ðàòêàè ðàññêàçàë, ÷òî âîçìîæíî ñíèæåíèå öåíû íà ïîëó÷åíèå âèçû äëÿ âúåçäà â ñòðàíó. Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Íîâãîðîäñêîé îáë. ñ Âåíãðèåé íåçíà÷èòåëåí.  òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò îí ñîõðàíÿåòñÿ íà óðîâíå 0,2-0,3% îò îáùåãî îáúåìà è ñîñòàâëÿåò 1,6-2,8 ìëí.äîëë. â ãîä. Èìïîðòíûå ïîñòóïëåíèÿ èç Âåíãðèè â 2005ã. ñîñòàâèëè 2 ìëí.äîëë. (0,6% îò îáùåãî îáúåìà èìïîðòà îáëàñòè). Ãëàâíûì îáðàçîì, â ðåãèîí ïîñòàâëÿëèñü áóìàãà è êàðòîí, â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ – ÷åðíûå ìåòàëëû; îáîðóäîâàíèå, ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è èõ ÷àñòè; õèìè÷åñêèå íèòè; ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû, à òàêæå ïðî÷àÿ õèìè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ.  2005ã. ýêñïîðò òîâàðîâ â Âåíãðèþ ñîñòàâèë 133 òûñ.äîëë. (0,02% îáùåãî îáúåìà ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê îáëàñòè). Ïîñòàâëÿëèñü â Âåíãðèþ îáîðóäîâàíèå è åãî ÷àñòè, äðåâåñèíà è èçäåëèÿ èç íåå, ìåáåëü è ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè è äðóãèå òîâàðû. Íà 24 èþíÿ 2006ã. íà òåððèòîðèè Íîâãîðîäñêîé îáë. çàðåãèñòðèðîâàíà è äåéñòâóåò âñåãî îäíà îðãàíèçàöèÿ ñ ó÷àñòèåì âåíãåðñêîãî êàïèòàëà – ÎÎÎ «Ëåñïðîì-Ì», çàíèìàþùååñÿ ëåñîâîäñòâîì, ëåñîçàãîòîâêîé è äåðåâîîáðàáîòêîé. ÈÀ Regnum, 7.7.2006ã. – Ñ 2 ïî 3 íîÿá. â Ñûêòûâêàðå ñ âèçèòîì áóäóò íàõîäèòüñÿ ïîñîë Âåíãåðñêîé ðåñïóáëèêè â Ðîññèè Àðïàä Ñåêåé è çàìåñòèòåëü òîðãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Âåíãðèè â Ðîññèè Ìèõàèë Êåìåíåø, ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ãëàâû è ïðàâèòåëüñòâà Êîìè.  àâã. 2005ã. Àðïàä Ñåêåé âðó÷èë âåðèòåëüíûå ãðàìîòû ïðåçèäåíòó Ðîññèè è ïðèñòóïèë ê èñïîëíåíèþ ìèññèè ïîñëà Âåíãðèè â Ðîññèè. Àðïàä Ñåêåé ïðèáûë â Êîìè ïî ïðèãëàøåíèþ ãëàâû ðåãèîíà Âëàäèìèðà Òîðëîïîâà. Ýòî ïåðâûé âèçèò Ñåêåÿ â Êîìè, êîòîðûé ïðèóðî÷åí ê ó÷àñòèþ â Ïåðâîé èíâåñòèöèîííîé êîíôåðåíöèè ðåñïóáëèêè. 3 íîÿá. Âëàäèìèð Òîðëîïîâ âñòðåòèòñÿ ñ âåíãåðñêîé äåëåãàöèåé.  ýòîò æå äåíü ïîñîë Âåíãðèè ïðèìåò ó÷àñòèå â ïëåíàðíîì çàñåäàíèè êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîì ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ ýêîíî- Ìèð è ïîëèòèêà. ¹2 (5). Ôåâðàëü 2007ã. ìèêè ðåñïóáëèêè è âñòðåòèòñÿ ñ çàìïðåäñåäàòåëÿ ãîññîâåòà Àëåêñååì Áåçíîñèêîâûì è äåïóòàòàìè ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà. Çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷à â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåãèîíà, à òàêæå ïîñåùåíèå ìóçåÿ Èíñòèòóòà ãåîëîãèè ÊÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ, Íàöèîíàëüíîé ãàëåðåè è Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ. Âåíãåðñêàÿ ðåñïóáëèêà ÿâëÿåòñÿ äàâíèì ïàðòíåðîì Ðåñïóáëèêè Êîìè – âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò ïî èòîãàì 6 ìåñÿöåâ 2005ã. – 2 ìëí. 466 òûñ.äîëë. Òîâàðíàÿ íîìåíêëàòóðà ýêñïîðòà Êîìè â Âåíãåðñêóþ Ðåñïóáëèêó ïðåäñòàâëåíà òåõóãëåðîäîì è ïðîäóêöèåé ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà (äåëîâàÿ äðåâåñèíà, ïèëîìàòåðèàëû, ôàíåðà, áóìàãà, êàðòîí).  I ïîë. 2005ã. ýêñïîðò ñîñòàâèë 2 ìëí. 462 òûñ.äîëë. Íîìåíêëàòóðà èìïîðòèðóåìûõ òîâàðîâ ïðåäñòàâëåíà îáîðóäîâàíèåì è ìåõàíè÷åñêèìè óñòðîéñòâàìè, ýëåêòðè÷åñêèìè ìàøèíàìè, îïòè÷åñêèìè àïïàðàòàìè è ïðèáîðàìè.  I ïîë. 2005ã. èìïîðò òîâàðîâ ñîñòàâèë 4 òûñ.äîëë. Àêòèâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ïî ëèíèè Ôèííî-óãîðñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà ðåñïóáëèêè ñ âåíãåðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â îáëàñòè êóëüòóðû, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ.  îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîãî è ìåæðåãèîíàëüíîãî êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â Ñûêòûâêàðå ïðîâîäèëèñü Äíè âåíãåðñêîé êóëüòóðû; âûñòàâêè âåíãåðñêèõ õóäîæíèêîâ è ôîòîõóäîæíèêîâ; Äíè âåíãåðñêîãî êèíî â Êîìè. 10...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой+. — Москва: Логос, 2005. — 186, *2+ с.; 22 см. — (Золотая коллекция.... и специальностям / Б.В. Бондарев, Г.Г. Спирин. — М.: Высш. шк., 2005. — 559, *1+ с. : ил., табл.; 25 см... применение / В. Н. Долгунин, В. Я. Борщев. — Москва: Машиностроение-1, 2005. — 110, *1+ с.ил., табл. 1 06-13... предел. напряжения? / Л. Б. Потапова, В. П. Ярцев. — М.: Машиностроение-1, 2005. — 242, *1+ с.ил., табл.;21 см... terrestrial ecosystems / *Новикова Н. М. и др.+. — М.: Наука, 2005. — 365, *1+ с. : ил., к.; 22 см. Хранение... специальностям «География» и «Гидрология» / К.К. Эдельштейн. — М.: Academia, 2005. — 302, *1+ с. : ил., табл.; 22 см... «Биология» и 012000 «Физиология» / В. Г. Галактионов. — М.: Академкнига, 2005. — 407, *1+ с.ил., табл., 2 05-24..., Воронеж, 17-19 мая 2005. — Воронеж : Саквоее, 2005. — 704 с. : ил., табл.; 21... производства и 26 эксплуатации / В. М. Труханов. — М.: Машиностроение-1, 2005. — 443 с.ил., табл. 1 05-31... технологии / В. Т. Калинников, М. Н. Палатников, Н. В. Сидоров. — Апатиты: Б. и., 2005. — 107 с.ил. 1 06-53/250....-практ. конф., 4-7 апр. 2005 г., Санкт-Петербург. — СПб.: ХИМИЗДАТ, 2005. — 203, *1+ с, *4+ л. цв. ил... задачи тепломассопереноса / Н. М. Цирельман. — Москва: Энергоатомиздат, 2005. — 390, *1+ с.ил. 1 05-24/89...-промышленной системы: *монография+ / В.А. Немтинов. — М.: Машиностроение-1, 2005. — 110 с. 1 05-33/323; 324... трубопроводов: воспоминания / Алексей Абакумов. — М.: Энергоатомиздат, 2005. — 303 с., *8+ л. ил., цв. ил., портр... / А. В. Васильчук, К. Л. Куликовский, П. К. Ланге. — Москва: Машиностроение-1, 2005. — 502 с.ил., табл. 2 06-37... спец. 160201 «Самолето- и вертолетостроение». — М.: Машиностроение, 2005. — 335 с. Гр Груп. обраб. КУРС....» / Ю. А. Кременец, М. П. Печерский, М. Б. Афанасьев. — Москва: Академкнига, 2005. — 279 с., *4+ л. ил., цв. ил. 1 05... оптимизационных моделей: *монография+ / Я. Г. Гараев. — М.: Пищепромиздат, 2005. — 403, [1] с.табл.;22 см Шифры... и декоративнолиственных растений / Т. С. Гарнизоненко. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 317 с., *8+ л. цв. ил.ил.;21... общ. ред. А. Ф. Кондратова, В. П. Ожигова. — Новосибирск: *б. и.+, 2005. — 426, *1+ с.ил., табл. 2 05-54... «Ветеринария» / А.А. Сидорчук, Е.С. Воронин, А.А. Глушков. — М.: КолосС, 2005. — 172, *1+ с.ил., табл. 1 05-6/395... ред. В. А. Кузьмина и А. В. Святковского. — Москва: Academia, 2005. — 428, *1+ с., *4+ л. цв. ил. 3 05-46... Севера: *монография+ / *А. Г. Ананенков и др.+. — М.: Недра, 2005. — 255, *1+ с., *8+ л. цв. портр.ил., табл.... Теоретико-вероятностные основания статистического вывода. — 2005. — 185 с.: ил., портр., табл. Хранение....; *науч. ред. и сост. Е. А. Куликова+. — Владивосток: *б. и.+, 2005. — 244 с., *5+ л. цв. ил.табл. Шифры... и русское национальное самосознание / А.А. Терентьев. — Н. Новгород, 2005. — 171, *1+ с.;21 см. Шифры: *ФБ... обществе: *монография+. — Краснодар: Просвещение-Юг , 2005. — Ч. 1: Методология и теория исследования толерантности и мигрантофобии... / Виктор Владимирович Гапонов. — Владивосток: Апельсин, 2005. — 385 с., *2+ л. ил., портр.л. Шифры: *ФБ... внедрению / *работали: А. Д. Андряков, П. Э. Азгальдов, Е. Л. Хотулев+. — 2005. — 122 с.ил., табл Шифры: *ФБ... обязательствами / *работали: А. Д. Андряков, П. Э. Азгальдов, Е. Л. Хотулев+. — 2005. — 64 с.ил., табл. — Шифры: *ФБ... обязательствами / *работали А. Д. Андряков, П. Э. Азгальдов, Е. Л. Хотулев+. — 2005. — 147 с.ил., табл. Шифры: *ФБ... обязательствами / *работали.: А. Д. Андряков, П. Э. Азгальдов, Е. Л. Хотулев+. — 2005. — 72 с.ил., табл Шифры: *ФБ... студентов и учащихся / В. А. Андрющенко. — 2-е изд. — М.: Эксмо, 2005. — 220, *1+ с. табл.; 20 см. — (Защити... России; *сост. А. Д. Бойков+. — М.: Юрлитинформ, 2004Вып. 4. — 2005. — 138, *2+ с. Хранение: 13 04-4/144..., Т. И. Гражданский и арбитражный процесс / Т. И. Проценко. — М.: КноРус, 2005 . — 480 с. Хранение: 2 05-22/14.... Дальневосточный финал / А. Б. Широкорад. — М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. — 424, *1+ с., *16+ л. ил., карт., портр...+ / С. К. Исламгалиева, К. Е. Халин, Г. В. Бабаян. — Москва: Экзамен, 2005. — 190, *1+ с. 3 04-62/9; 10 3 05.... / В. Г. Поздняков, М. Н. Глазков, Н. П. Аббакумова. — Москва: Хлебпроинформ, 2005. — 288 с., *1+ л. портрил. 1 06-2/143 *КБ... :Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2005 Ч. 1.: Зарождение женской читательской деятельности (вторая... форума (июнь 2005 г.) / *ред.-сост. : Батурин М. А., Ершова Н. Ф., Левин В. А.+. — Москва: Этносфера, 2005. — 267...-т». — Борисоглебск: Борисоглебский государственный педагогический институт, 2005. — 113 с.;20 см. Шифры: *ФБ.... Годы жизни / Т. Гайдамович. — 2-е изд. — М.: Композитор, 2005. — 213, *2+ с., *25+ л. ил., портр., факс... и оценки / А. Н. Литвинов, Н. Н. Тагаев, С. П. Лапта. — М.: Юркнига, 2005. — 111 с.; 21 см. Хранение: 3 05..., генезис, детерминанты: *монография+ / А. А. Хвостов. — М.: Прометей, 2005. — 471 с. : табл.; 20 см. Хранение...» (062100) / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. — М.: Юнити, 2005. — 398, *1+ с. : ил., табл.; 20 см... направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко. — М.: Гардарики, 2005. — 349 с.табл. 1 05-9/90; 91...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
.................................................................. 151 Величина прожиточного минимума в 2000, 2005-2014гг........................................................................... 152 Численность населения с денежными...,3 106,9 - 1995 - - 150 1998 - - - 2000 0,8 - - 2005 0,3 - - 2006 - - - 2007 0,6 - - 2008 0,2 - - 2009 - - - 2010...,6 1,4 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 1,3 1,8 2,6 2,9 4,2 6,3 10,0 15,3 69,2 Показатели за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов ВПН... ЕНИЯ . 4.2. 2. С М ЕРТНОСТ Ь Продолжение человек 2000 2005 2006 2007 Число умерших 2008... ЕНИЯ . 4.2. 2. С М ЕРТНОСТ Ь Продолжение человек 2000 2005 Число умерших 2006 2007 2008...,0 12,6 9,7 6,2 6,1 3,7 5,1 5,6 3,7 4,4 4,7 3,1 9,8 7,5 10,4 10,6 7,9 9,2 7,3 8,1 6,4 6,2 7,2 Показатели за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов Всероссийской... человек населения соответствующего пола и возраста 2005 2006 мужчины женщины мужчины женщины... системы, вызванная алкоголем. 2 Данные за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов Всероссийской... Всего в экономике 2005, тыс. чел. мужженчины щины 331,9 344,3 2005, в % к итогу мужженчины... Марий Эл 2000 8,4 8,0 95,2 7,6 93,9 2,5 3,4 2,2 2005 7,2 6,4 89,3 6,1 95,0 2,8 2,6 1,7 2006 5,5 5,1 92,6 4,9 95... 131 5. Т РУД. 5.3. УСЛОВИЯ ТРУ ДА 2005 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства... 133 5. Т РУД. 5.3. УСЛОВИЯ ТРУ ДА 2005 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства... Величина прожиточного минимума в 2000, 2005-2014гг.1 2000 2005 2006 2007 I квартал II... выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 2005 Потребительские расходы – всего, в т. ч.: продукты питания... жилищный фонд 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2010 2011 2012... жилищный фонд 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2010 2011 2012... всех семей 2000 1,3 2,4 51,1 10,5 2005 0,4 1,8 18,5 3,4 2006 0,3 1,6 16,6 3,1 2007 0,6 3,3 15... жилого помещения и коммунальных услуг 2000 2005 1 2006 2 2007 2008 Численность граждан... 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008... нарушениями речи психического развития аппарата 2 1 2005/2006 2 - 2 2006/2007 1 - 2 2007/2008... средние специальные учебные заведения 1 2000 2005 228 … … … … 2006 238 … … … … 2007 258... НАСЕЛЕНИЮ Основные показатели здравоохранения 1 2000 2005 2006 2007 2008 Численность врачей... Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... психическими расстройствами и расстройствами поведения 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... с психическими расстройствами и расстройствами поведения 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010..., связанными с употреблением психоактивных веществ 2000 2005 Взято под наблюдение пациентов с диагнозом..., связанными с употреблением психоактивных веществ 2000 2005 Человек Алкоголизм 4 9 13 19 5 8 3 - - 1 3 Наркомания... на территории Пензенской области. За 2005-2010гг. показатели рассчитаны с использованием численности...,8 20,6 22,3 23,5 20,8 1 За 2005-2010гг. показатели рассчитаны с использованием численности... объединённого краеведческого музея. За 2005-2010гг. показатели рассчитаны с использованием численности... о валовом региональном продукте (ВРП) за 2005-2013гг. в основных ценах, рассчитанные на..., миллионов рублей Виды экономической деятельности 2005 2006 2007 2008 Промежуточное потребление..., миллионов рублей Виды экономической деятельности 2005 2006 2007 2008 Добавленная стоимость... 5,1 2014 5,1 Республика Марий Эл 2000 4,1 2005 4,5 2006 4,3 2007 4,8 2008 1,0 2009 1,0 2010... государственного и муниципального имущества – всего 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... разработок за 2005-2014гг.) в процентах к предыдущему году 2000 2005 2006 2007 2008... 2011 2012 2013 2014 2,6 3,5 1,7 5,1 3,7 7,7 2,4 1,9 5,1 2,8 7,7 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... в сельскохозяйственных организациях 1 в процентах Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... культур в хозяйствах всех категорий 2000 2005 Зерновые культуры (в весе после доработки...,4 26,7 2,2 0,2 6,3 6,9 4,8 0,0 150,6 100 1,2 0,8 142,1 98,3 1,2 0,8 2005 Зерновые культуры (в весе после доработки... 2012 2013 2014 14,1 7,8 6,6 6,2 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,3 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010...,3 х 1,3 98,1 0,6 4,1 48,5 1,2 в % к итогу 100 7,6 89,8 2,2 2005 Все формы собственности в том числе... служб, технические, оснащенные стационарным оборудованием) 7,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010...: ведомственные местные Троллейбусные линии 1 2 1097 2005 2006 1 … 1002,6 2007 … 2009 2010...,9 -2585,4 4068,8 -6469,9 4338,4 -1962,1 С 2005 г. без внутреннего оборота. Пензенская область... проданных товаров, продукции (работ, услуг) 2005 2006 2007 2008 2009 5,3 5,5 6,9 6,0 6,3 9,7 4,8 15... ОРГАНИЗАЦИЙ Продолжение в процентах Рентабельность активов 2005 Всего из него: сельское хозяйство... крупным и средним предприятиям) в процентах к итогу 2005 Инвестиции в основной капитал – всего 2006... к декабрю предыдущего года; в процентах 2000 2005 Все товары Продовольственные товары Мясопродукты... погрузочноразгрузочные, транспортные, вспомогательные для растениеводства 2005 2006 2007 2008 2009 Продолжение... сообщения 2000 Междугородное Внутригородское и пригородное 2005 ВнутриМеждугородское и городное пригородное 2006 ВнутриМеждугородское...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... ELEKTRONİK HABERLEŞME PİYASASININ 2000–2005 YILLARI ARASINDAKİ DURUMU ................................................................................................................................ 60 ÇİZELGE... Telekom Düzenleyici Otoritesi (ATRA) olup, 2005 yılında kurulmuştur. Ülkenin en...ı ve Diğer Toplam Hatlar 2005 2005 2006 2006 Haziran Aralık Haziran... Teknolojileri Pazarları Raporu 2008 15 2005 yılında telekomünikasyon sektöründe... dakikadır. Gönderilen kısa mesaj sayısı 2005 yılının Aralık ayında 9,8 milyon iken...ında internete erişebilecek konumdadır. 2005 sonunda bu rakamın 3 milyon oldu...şbant Aboneleri Kaynak: OECD, Kasım 2005 Mobil operatör Mobilkom Austria ön ödemeli... Bakanlık tarafından verilmektedir. Ancak 2005 yılında yapılan değişiklikler... (2006) mobil telefon kullanıcı bulunmaktadır. 2005 yılı itibariyle 4,8 milyon internet kullanıcısı bulunmaktad... sabit hat telefon hizmetlerindeki tekeli 2005 yılında kaldırılmıştır. Bu tarihten...örüne izin verilmiştir ve 2005’te Mısır’ın Orascom Telekom tarafından... yoluyla gerçekleşeceği beklenilmektedir. 2005 yılının sonuna kadar Danimarka’daki hizmet...ğlantıları 2003 yılında % 9’dan 2005 yılının sonunda % 37’ye yükselmiştir...ır. 3G lisansları için 800Mhz bandı 2005 yılı Ocak ayında ihale edilmi... Teknolojileri Pazarları Raporu 2008 59 2005 yılında Gürcistan’da aktif sim... Elektronik Haberleşme Piyasasının 2000–2005 Yılları Arasındaki Durumu Hizmetler... sektöründeki devlet sahipliği yüzdesi 2005 yılında gerçekleştirilen özelle... sayısı 2000–2005 yılları arasında % 10,2 artış göstererek 2005 yılında 544...’e ulaşmıştır. Sabit telefon penetrasyon oranı 2005 yılında % SAS Dünya Telekomünikasyon... % 40 artarak 800.000’e ulaşmıştır. 2005 yılı ortalarına gelindiğinde bu... 107 iken 2005 yılında bu rakam 122’ye ulaşmıştır. 2005 yılı sonu itibariyle... 230 şirket faaliyet göstermektedir. 2000–2005 döneminde sektörde rekabetin ve... verilen lisans sayısındaki artıştır. 2005 sonu itibariyle 385 lisans verilmi...örün GSYİH’deki payı % 3,52 iken 2005 yılında bu oran 1,8 kat artarak...ır. ITU istatistiklerine göre bu rakam 2005 yılında % 4 artarak 200.000’e ula...’dir (9,1 milyon Avro). Gürcistan’da 2005 yılı sonunda ADSL hat sayısı 15... itibariyle % 70’in altına düşmüştür. 2005 yılında bu oran % 79 civar...ıştır. Kablo telefona sahip hane sayısı 2005 yılında 400.000 iken 2006...,00% 0,00% %14,5 %10,5 %3 %5,7 2004 2005 Sadece Mobil Rakipler %68,5 %17... için ücretsiz telefonlar verilmekteydi. KPN 2005 Kasım ayında mobil telefon... darbant erişim sağlamaktadır. 2005 yılında darbant abonelerinin % 19’u çevirmeli... karşın elde edilen verilere göre 2005 yılı itibarı ile sabit telefon abone... ABD Doları) GSYİH artışı (2000–2005) -% 67 -—11.4 Yetişkinlerin okuma...ı amaçlarken İran hükümeti Nisan 2005 yılında yaptığı yasa ile şirketin... cihazı ithalatı Birim 2003 2004 2005 X 1000 X 1000 X milyar Avro X milyon...ının % 7’sini oluşturmuştur. 2003 – 2005 yılları arasında İsrail telekom... 27 İsrail Telekomünikasyon Pazarı 2005 Yılı İsrail Telekomünikasyon Pazarı 6% 5% 3% 13...’da aylık 9 ABD Doları azalmıştır. • 2005 Haziran itibariyle tüm genişbant internet... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1,67 2,3 3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,3 4,6 4,8 Sunrise 0 0,4 0,68...ı Sabitten Mobile 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 78,9 78... 2,6 milyon olan UMTS abone sayısı 2005 yılında neredeyse 10 milyona ula... Aktif Hat Sayısı 2004 2005 2004 2005 TIM 45,7 42,4 41,8 40...ı Gelir Hat 2004 2005 Nisan 2004 Nisan 2005 Telecom Italia 65,5 62... olarak hizmet vermektedir. Bu grupların 2005 yılı itibari ile pazardaki abone say... 2,5G, 1 260 000 abone kazanmıştır. 2005 yılı sonu itibarı ile UMTS kullan... vermeye başlayan Vodafone KK’nın 2005 yılı Kasım ayı itibarı ile 1 895... adlı bir telekomünikasyon işletmecisi 2005 ortalarında Tokyo’da sabit.... 50 51 AB STELACON, Aralık 2005, UMTS Development – From İnternational Perspective... Regulation]. 53 AB STELACON, Aralık 2005, UMTS Development – From İnternational Perspective... dış ortamlarda yapmaya başlamıştır 54. 2005 yılı Mayıs ayında NTT DoCoMo...) kullanılmıştır [AB STELACON, Aralık 2005, UMTS Development – From İnternational Perspective... aboneler (1.000 kişiye düşen) -2005- 175 Uluslararası internet bantgenişli... trendin aksine faturalı hatlara abonedir. 2005 yılında yaklaşık 53 Dolar olan... Göstergeleri 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toplam Sabit Telefon Abonesi... Doları) 6,770 GSYİH artışı (2000–2005) 7,9 Yetişkinlerin okuma/yazma oran... 232.000 bin internet kullanıcısı (2005) bulunmaktadır. Çizelge 35 Libya TBT... şekilde gelişmektedir. Aşağıdaki şekilde 2005–2007 yılları arasındaki Litvanya... Doları) 6,320 GSYİH Artışı (2000–2005) 4.0 Yetişkinlerin okuma/yazma oran... Tele2’dir. Lüksemburg’da Eylül 2005 itibariyle 3G hizmetlerini sunmak üzere... azalmaktadır. NMT hizmetinin sunumu ise 2005 yılında bitmiştir. Şekil 53... kişiye düşen) -2005- 122 Televizyonlu ev oranı (% ) -2005- 98 Kalite Telefon... hatlar dışındaki tüm şebekeler rekabete açılmıştır. 2005 yılında ise sabit hatlar üzerindeki... hizmetler serbestleştirilerek rekabete açıldı. 2005'den itibaren sabit hatlardaki tekelinde...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
.... 2009 - 18.14 - Annuale I R P 2000, 2005 18.1518.16 18.7 Biennale... Legislativo 194 del 19 agosto 2005. La fase attuale registra l’attesa... D.Lgs. 194 del 19/08/2005 Stato di approvazione dei piani... D.Lgs. 13 del 17/01/2005 Ambiti paesaggistici tutelati Fornire l’estensione... autonome, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1092 ANNUARIO DEI... d’ozono, regioni e province autonome, 2004 – 2005 – 2006 Ministero per i beni e le... Guida 26/2003 APAT CTN_AGF 2005, Revisione delle Linee Guida per... Approvato DGR n. 220 27-06-2005 Approvato DGP n. 5404 30/4/1993... DGP n. 1730 Approvato DGP 18/7/2005 DGP n. 3233 30-12-2004...-09-2007 Approvato DGP n. 1992 6/6/2005 LP n. 5 27-05-2008 Approvato...-01-2005 Approvato DPReg. n. 0137/Pres. 21-05-2007 5-07-2005 Approvato... Approvato DCR n. 3065 21-12-2005 Approvato DCR n. 6 Approvato DCR n. 44... Approvato DCR n. 72 25-01-2005 25-06-2008 24-07.../6/2009 Approvato DCR n. 466 9-02-2005 Approvato LR n. 27 24-03... Approvato DCR n. 175 16-02-2005 Approvato DCR n. 45 24-03...-02-2005 Approvato DPReg 9/3/2009 Approvato DCR n. 947 16-02-2005 Approvato... Emerg. Amb. 4/8/2009 n. 187 9/12/2005 Approvato Adottato DGR n. 1888 LR... Approvato DGR n. 55/6 29-11-2005 17 13 Fonte: Elaborazione ISPRA... 2008 Terna s.p.a. (D.M. attività produttive 20/4/2005, art. 9, com. 1) Piano approvato con... 2009 Terna s.p.a. (D.M. attività produttive 20/4/2005, art. 9, com. 1) Processo VAS in... 2010 Terna s.p.a. (D.M. attività produttive 20/4/2005, art. 9, com. 1) Processo VAS in... 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a 2003 2004 2005 2006 2007 2008... 2007 2004 2005 2006 2008 2001 2005 2007 2002 2004 2005 2005 2004 - STATO... 2004 2005 2005 2003 2005 2003 2006 2004 2005 2005 2005 2005 2007 2004 2005 2005 2005 2004 2004 2005 Bolzano... del piano 2004 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2006 2004 2005 2005 2005 2004 2005 2003 Umbria... negli aeroporti”; D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della direttiva 2002... e TREND Dai dati aggiornati al 2005, il 19% del territorio nazionale...); l’incremento nazionale dal 2000 al 2005 è pari al 2%. Per quanto riguarda... sono le medesime dell’Annuario 2005-2006 poiché non c’è stato nessun... al 2000, mentre per il 2005, alcune province di vecchia istituzione... nel 2000. Il dato del 2005 della provincia di Bari risulta... di notevole interesse pubblico 2000 2005 2 % km 9 357 7 79 239 17... di notevole interesse pubblico 2000 2005 2 % km 4 88 4 106 14 497... di notevole interesse pubblico 2000 2005 2 % km 13 661 18 2.513... (Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico) 2005; Ministero per i beni e le attivit... Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) 2005 LEGENDA: a Zone umide comprese nell... 18.7: Tipologia di superficie tutelata (2005) 1134 ANNUARIO DEI DATI AMBIENTALI... Presidente della Repubblica Decreto 4-04-2005 Istituzione dell'Ente parco nazionale... Circeo GU del 06/07/2005, n. 155 Parlamento Legge 25-01... Regionale (Toscana) Delibera 30-05-2005 587 Delibera G.R. N. 399 BUR del 22/06/2005, n. 25 del 14 marzo 2005 relativa all’adozione...) Delibera 26-04-2005 708 BUR del 11/05/2005, Rettifica per... Giunta n. 280 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto “Adozione del...-03-2005 399 Giunta Regionale (Emilia Romagna) Delibera 14-02-2005 280... delle BUR del 06/04/2005, n. 14 “Foreste Casentinesi, Monte Falterona... del BUR del 16/03/2005, Parco nazionale delle n. 51 Foreste... Regionale (Lazio) Delibera 23-12-2005 1145 Adozione della proposta di... (DCD 22 del 28/07/2005) BUR del 18/01/2006.... Urbanistica e rischio aree vulnerabili Territorio 2005 approvato 2006 in redazione 2003... Piano ICZM Dip.territorio e Ambiente 2005 approvato 2004 approvato si Emilia..., attività produttive, ecc.) 1983 approvato 2005 approvato si sperimentale si si...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... XZIM Equity 11/08/2005 11/08/2005 04/06/2008 09/01/2008 11/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 05/10/2012 11/08/2005 16/09/2005 11/08/2005... 19/08/2010 29/09/2005 29/07/2015 16/07.../08/2005 09/08/2005 09/08/2005 15/05/2000 09/08/2005 12/01/2000 09/08/2005 10/08/2005 19/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 18/06/2008 07/08/2015 11/08/2005 29/10/2013 14/06/2008 11/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 04/12/2005 11/08/2005 11/08/2005.../08/2005 16/09/2005 22/08/2005 13/07/2012 09/08/2005 23/05/2013 25/02/2013 09/08/2005 27/03/2006 27/03/2006 10/08/2005 10/08/2005 16/12/2005 10/08/2005 10/08/2005 09/08/2005... 23/04/2010 09/08/2005 03/12/2012 02/09... 09/08/2005 30/10/2003 03/01/2005 10/08/2005 14/07/2009 03/01/2005 25.../2008 09/08/2005 30/10/2003 09/08/2005 18/07.../08/2010 19/09/2005 05/10/2005 01/03/2010 25....exchange-data.com 20/11/2005 17/11/2008 10 Country.../2013 09/08/2005 09/08/2005 22/08/2005 23/05/2013... 26/02/2009 09/08/2005 XWAR XLIS XBSE MISX XBEL... 25/02/2008 09/08/2005 30/03/2012 30/11... 30/10/2003 19/09/2005 GEMX XLON SEAQ Bond Indices.../2010 09/08/2005 09/08/2005 09/08/2005 12/04/2010... 09/08/2005 09/08/2005 11/05/2010 03/01/2005 20.../2009 03/01/2005 14/09/2005 09/08/2005 14/09/2010 17/03/2008 09/08/2005 16/09/2005.../08/2005 10/08/2005 22/08/2005 04/06/2003 09/08/2005 09/08/2005.../08/2005 04/01/2007 22/08/2005 19/08/2005 22/08/2005 24/05/2010 09/08/2005 25/04/2005 22/08/2005 09/08/2005 26/02/2013 22/08/2005 09/08/2005 09/08/2005 24/08/2010 08/08/2005 21/05/2010 22/08/2005 22/08/2005 14.../08/2005 09/08/2005 05/05/2010 13/12/2005 22/08/2005 22/08/2005 09/08/2005 09/08/2005 04/10/2005 18/05/2000 09/08/2005... 07/03/2007 03/01/2005 Bond 01/03/2010 01.../08/2007 25/04/2005 30/11/2005 30/08/2007 25... 02/01/2007 09/08/2005 01/10/2000 07/06... 24/05/2010 09/06/2005 06/01/2012 02/04...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... года . . . . . . . . . §2.2. Варианты 2004 года . . . . . . . . . §2.3. Варианты 2005 года . . . . . . . . . §2.4. Варианты 2006 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124... решения Пример 32 (олимпиада «Ломоносов–2005» (апрель), 2005, № 8 (10)). Найдите все значения... [−9; 10]? Задача 188 (олимпиада «Ломоносов–2005» (апрель), 2005, № 8 (10)). Найдите все значения... корня. Задача 189 (олимпиада «Ломоносов–2005» (апрель), 2005, № 8 (10)). Найдите все значения.... 8. a ∈ [−6; −5] ∪ ∪ (−2; 6]. §2.3. Варианты 2005 года 259 §2.3. Варианты 2005 года ВАРИАНТ 2005 (май), «Ломоносов–2005»1 , 1. Задача 1. Вычислите... 8. a ∈ [−8; 6]. 9. От A к B; 8 км/ч. 10. 1. ВАРИАНТ 2005 (май), «Ломоносов–2005», 2. Задача 1. Вычислите 2xy(x3... 8. a ∈ (−7; 5). 9. От A к B; 5 км/ч. 10. 4. ВАРИАНТ 2005 (май), «Ломоносов–2005», 3. Задача 1. Вычислите 2xy(x3...; 3]. 7. V = 96. 8. a ∈ [−6; 4]. 9. От A к B; 4,5 км/ч. 10. 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), механико-математический факультет, 1. Задача.... √ 2. 2. 3. x ∈ [1; 3) ∪ (3; 5. 0, −4 − 2/ 3. 6. 2 6. √ 10). 4. 18, (1/3; 1) ∪ (1; 5/3). §2.3. Варианты 2005 года 265 ВАРИАНТ 2005, механико-математический факультет, задачи... 2 +2x−1 . Ответы. 1. Да. 2. cos 3. 3. 4. 4. x = 2, y = 1. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики... = 81. 4. 4 10 − 2 15. 5. a ∈ [π/2; 3π/2 − 3] ∪ (5π/2 − 6; 7π/2 − 9]. 6. 32. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики..., a35 = 71. “ i 2+2πn, “ √ 4. R = 2 15. 5. a ∈ 2π − 6; 3π ∪ 5π ; 2π − 4 . 6. 72. 2−4 2−6 ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики... − 481)/10 . √ √ 5. 4 14 − 2 7. 6. a ∈ [0; π/2) ∪ (3π/2 − 3; 5π/2 − 6]. 7. 25. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики...)/6; (7 + 301)/6 , (7 + 301)/6; (7 − 301)/6 . 5. R = 2 7. 6. a ∈ [0; 2π − 6] ∪ [2π − 4; π]. 7. 40. ВАРИАНТ 2005 (июль), физический факультет, 1. Задача 1. Решите... решения? Ответы. 1. ±1. 2. [1/4; +∞). 3. π/10 + πn/5, n ∈ Z. 4. 10. 5. x = 2, y = 0. 6. a = 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), химический факультет, 2. Задача 1. Решите... три решения? Ответы. 1. ±1. 2. (−∞; 1/4]. 3. πn/5, n ∈ Z. 4. 13. 5. x = 2, y = 1. 6. a = 2/3, a = 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), биологический факультет, факультет биоинженерии... + 2πk, −7/12π + 2πn, k, n ∈ Z. 3. 16 5. 4. x ∈ [1; 2). 5. 4 раза. 6. x = −1/2, y = 2. 7. π/35. ВАРИАНТ 2005 (июль), биологический факультет, факультет биоинженерии.../7. 4. x ∈ (−2; 2]. 5. 160 м/мин, 120 м/мин. 6. x = 3/2, y = 2. 7. 1/(2 2). ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет почвоведения, 1. Задача 1. Решите...? √ Ответы. 1. 2. 2. ± sin( 2π/4). 3. y −1. 4. 18 часов. 5. 9. 6. 3. ВАРИАНТ 2005 (июль), геологический факультет, 1. Задача 1. Решите...−5)/4]. 3. S ABC = 1, R = 85 . 2 4. 5π. 5. S6 = 0, 3. 6. [2/3; 1) ∪ [3; +∞). 7. [−1; 5]. 8. 12/5. ВАРИАНТ 2005 (июль), геологический факультет, 2. Задача 1. Решите... 270◦ . Ответы. 2πm), k, m ∈ Z. 2. 150. 3. [4/5; 1). p √ 1. (x; y) = (−π/2±π/3+2πk; 4. (3π + 4) 2/2. 5. 26. 6. 7/2 π. ВАРИАНТ 2005 (июль), географический факультет, 2. Задача 1. Решите...◦ . Ответы. 1. (x; y) = (± π +2πk; − π +2πm), k, m ∈ Z. 2. 34. 3. (−1; −6/7]. 2 √3 √ 4. (3π + 4) 2. 5. 21. 6. 15 π/2. ВАРИАНТ 2005 (июль), филологический факультет, 1. Задача 1. Решите... значения x? Ответы. 1. 0, ±1, ±2, ±3. 2. 240. 3. (−3/4; p 0) ∪√(3; +∞). 4. 2π. 5. π/2 + 2πn, n ∈ Z. 6. l = 2, S = tg(2π/5) = 5 + 2 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ВАРИАНТ 2005 (июль), филологический факультет, 2. Задача 1. Решите.... 3. (−2; −17/9) √ ∪ (−1; 7). 4. 3π. 5. π/2 + 2πn, n ∈ Z. 6. l = 4, P = 4 + 4/ cos(2π/5) = 8 + 4 5. 7. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. §2.3. Варианты 2005 года 279 ВАРИАНТ 2005 (июль), экономический факультет (отделение... − 1; −1 − 1/(l + 1)), (2l2 + 2l − 1; −1 − 1/l), l ∈ Z, l = −6, −1, 0, 5. 7. (0; 4π). §2.3. Варианты 2005 года 281 ВАРИАНТ 2005 (июль), экономический факультет (отделение... миллионов 2 тысячи у. е. 4. (−4; − p √ √ √ ∪ [ 34/3; 7/2). 5. 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2 2. 6. a = 2. p 34/3]∪ ВАРИАНТ 2005 (июль), экономический факультет (отделение менеджмента... 000 руб. 4. [− 5. 1/(1 + 3). 6. b = 1. p p 17/3; −1) ∪ (2; 17/3]. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет психологии, 1. Задача 1. Решите...π/12 + 2πn, m, n ∈ Z. 4. π − arcsin(5/8), 4 22/13. 5. 5. 6. |a| 2, a = 0. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет психологии, 2. Задача 1. Решите... или π/2, 2π/3, α, 5π/6−α, где α = arccos( 3/(2 4 − 3)). √ 7. 12 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), ИСАА, 2. 2 Задача 1. Решите неравенство.... 2. ±1/3. 3. n = 4. 4. 11/12. 5. ((7 + 5)/2; 5). 6. 4, 1200 руб. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет государственного управления, 1. Задача.... 1. [−3/2; +∞). 2. (−∞; 0]. 3. −2. 4. −3π/2, −π/2. 5. 7, 10, √ 13, 16. 6. (1; 2), (2; 1), (2; 2), (3; 2), (4; 3). 7. S = 40 3. 8. b ∈ (−∞; 2] ∪ ∪ {9/4} ∪ [7/3; +∞). ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет глобальных процессов, 1. Задача.... 2. (−3.2; − 3.2) ∪ [−1; 0) ∪ (0; 3/2). 3. 1/2. √ 4. 4 3. 5. √ Утверждение верно. 6. 20%. 7. π/2, arccos(5/6). 8. a ∈ (−∞; − 3/2) ∪ ∪ ( 3/2; +∞). ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет глобальных процессов, 2. Задача...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
... been unfolding since at least 2005. No reporters regularly covered the... not grow traffic online. From 2005 to 2009, newspapers’ online traffic... media: The federal government in 2005 spent roughly $1 billion on advertising... amount was roughly $1 billion in 2005). Such efforts must include measures... especially, high profit margins. “In 2005, our troubled industry reported operating... Technological Challenge: The Internet By 2005, the Internet had begun seriously... did, indeed, skyrocket between January 2005 and April 2010—from 43... industry grew by a billion between 2005 and 2010. But print advertising... millions) (2005–2010) Year Total Print Online national retail Online 2005 $49... of the Tampa Tribune in 2005, she disbanded the investigative team... $1,032 2003 $1,081 2004 $1,053 2005 $1,112 2006 $1,153 2007 $1,150... FCC’s Localism Task Force in 2005, news/talk radio stations aired... 1.1% $200 0 1.3% $924 1.5% $250 $278 $328 2005 2006 2007 $724 $423 2008... 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008... the National AssociaLocal TV Stations (2005–2009) tion of Broadcasters, a local... Year Election Year $479 million 2005 2006 $2 billion 2007 $357 million... Local News (Weekdays) 3.7 2003 3.6 2004 3.8 2005 2006 4.1 2007 4.1 2008 4.6 2009 5.0 2 3 4 5 Source... air. And in subsequent, smaller 2005 studies crime, fires and disasters... to impersonating reporters.”165 In a 2005 Radio and TV Digital News... Financial Databook, Oct 9, 2009 110 2005 2007 2009 Satellite TV In... earlier (see Chapter 1, Newspapers), from 2005 to 2009, newspaper print advertising..., whether for Public Broadcasting Support (2005–2009) Donations (millions of dollars... 6.4 6.2 $640 6.0 $630 5.8 $620 5.6 $610 5.4 $600 5.2 2005 2006 2007 2008 2009 Source... and Donation Data, Fiscal Years 2005–2009 154 local productions or... Pennsylvania’s pay raise controversy in 2005:42 “[PCN’s] funding model gave... lost electricity for a week. In 2005, when Hurricane Katrina knocked out... local nonprofit journalism outlets since 2005.26 So foundations are not..., according to J-Lab, between January 2005 and February 2011, 272 foundations... to do. The author of a 2005 study comparing various local emergency... public libraries totaled 1.4 billion in 2005. The circulation of materials topped...-informed public equals more accountability.” A 2005 study found that the spread... of Public Television Stations in 2005 provides for cable carriage of..., Treasury, and Veterans Affairs.1 In 2005 alone, the federal government spent... boating safety; spent $1 billion in 2005 Health and Human Services and... compliance, or park safety. In 2005, the amount spent was $1 billion..., N.Y. Times, Oct. 12, 2005, http://www.nytimes. com/2005/10/12/business...-all-18-dailies-61891-. aspx. (2005) (Hillard & Keith, The Quieted Voice... Radio in Times of Crisis 2 (2005), available at http://www.arbitron... California), Feb. 17, 2005, http://politicsandsociety.usc.edu/2005/02/tv-news..., N.Y. Times, Mar. 13 2005, http://www.nytimes.com/2005/03/13/politics... TODAY, Jan. 7, 2005, http://www.usatoday.com/ news/washington/2005-01-06... Release PN, filed June 22, 2005, at 2–3. Voiceover: Thinking of getting.... 2755, 2772, nn.75–78 (2005) (Eleventh Annual Report) (citing Nielsen..., Public Broadcasting Membership Fiscal Year 2005-2009. 52 Corporation for Public..., N.Y. Times, July 17, 2005, http://www.nytimes.com/2005/07/17/ books... Public Radio 175 (Praeger Publishing) (2005) (mentioning Morning Edition and All... Chair’s Authority, Current, Nov. 21, 2005, http://www.current.org/cpb... Radio 115 (Columbia University Press) (2005) (based on the NPR Profile... of Film, Radio & Television 119 (2005); Hillel Nossek, Active Research as... Open (press release), Aug. 24, 2005, http://www.ct.gov/governorrell... review or commentary. See Wikipedia, 2005 Pennsylvania General Assembly Pay Raise... affected, and on November 16, 2005, Governor Rendell signed a repeal of... New Localism of Commercial Radio (2005), http://www.eou.edu/~mmustoe... the United States: Fiscal Year 2005 3 (2007), available at http://nces... Consumer Surveys: Packaged Facts 18 (2005). 35 Asian American Journalists Ass... 1 Matthew W. Breault, Americans with Disabilities: 2005 3 (U.S. Dep’t of Commerce, U.S. Census Bureau... Disabilities at 4. Census data from 2005 indicates that the chances of... Rulemaking, 20 FCC Rcd 13211 (2005) (Closed Captioning NPRM). The Commission... at 3. 24 47 C.F.R. § 79.2(b)(1)(iii) (2005). 25 COAT Comments at 4; Rehabilitation... Blog, Jan. 20, 2005, http://takebackthetimes. blogspot.com/2005/01/gail-eichenthal..., Broadcasters Generate $10.3 Billion in 2005 Public Service (press release), June... Public Internet (press release), Aug. 5, 2005, available at http://hraunfoss.fcc... Statement, 20 FCC Rcd 14986 (2005). 16 FCC, Commission Orders Comcast..., 23 FCC Rcd 13028, 13065 (2005) (Martin, Kevin J., Chairman, concurring). 17... Database for a five year + period—2005 to 2009 and Q.1 2010, deals... Carriage, Broadcasting & Cable, Jan. 31, 2005, http://www.broadcastingcable. com/article...(c)(3) news organization might face. In 2005, the All Saints Episcopal Church...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... ir universitetinio mokymo samplaiką. Nuo 2005-2006 profesorius Ernesto U. Savona, simbolizuoja..., pusgamiai arba tabako lapai (Geis, 2005), nelegaliai parduodami pagal svorį, be... 2007 20082008 2009 2010 2011 2005 2005 Švietimo sistema 18 Išlaidos švietimui... 3,3 15,43,4 3,3 13,7 2005 4,8 2,5 11,3 2,7 3,9 2005 2,5 2005 4,3 4,8 2010 17,8 3,9 13,7 2005 2006 2007 2008...ų dalis Šaltinis: Pasaulio bankas 17,8 8,3 2005 5,6 13,7 2010 4,3 5,8 15,4 11,3 4,8 8,3 2,89... 2011 175,4 2008 5,8 (2011 m.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... 200 2006 0,2 opioids 8,5 2005 8,2 32,8 32,0 0,2 2002 2003 2005 2006 opioids200 2010... už 1,0002010 vnt. 2008 67,6 2008 8,5 2005 32,0 Mažas 2002 Didelis... 8 913 77,12008 (2010 m.) 58 2005 10,9 2008 2,89 15,4 8,3 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2005 2010 5,8 5,6 4,3 Nedarbas* 9 830 2009... 2007 2008 2009 2010 2011 3,9 2005 5,8 5,6 15,4 4,3 13,7 17,8 9 830 9 210... 2007 2008 2008 2005 2009 7 834 3,4 proc. 3,4 3,3 7 834 2005 3,9 2005 2010 4 700 2008.... BVP milijardais litų ir infliacija 2005-2012 metais 12 sąjungos nar... smogė 2005 30 3 30 20 2 10 20 1 0 10 0 2006 2005 2005 Lietuvai. Fakti... 2010 0 2011 • Infliacijos lygis išaugo 2005-2008 metais (nuo aptyksliai 3 Į iki... 2011 2012 paritetas (PPP) (pastovus 2005 m. International $) 1999-2010 metais Šaltinis..., 2013a).2 5 0 14 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... duomenų detalizavimas (2013c)   2003 2004 2005 2006 2007 2008 Maistas ir...ų (2009 m.) Šaltinis: PSO, Šalių atskaitos 2005 2006 2007 2008 2009 2010...,9 apimtys (mln. vnt.) 0,36 2,89 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2008 2005 2004 3,6 3,3 10,9 8,5 2007 2,7 11,3 2,5 2008...čių importas ir eksportas (mln. vnt.) 2,7 2,5 2005 2,52006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 4,8 3,6 Šaltinis...,4 29,7 6,6 6,4 2 702 2012 10,9 (2012 m.) 2005 5,0 4,9 4,6 54* 4,8 8,9 8,22008 8,5 13 661 9 830... 2011 7,5 vertė 2002 2003 6,6 2004rangas 6,4 2005 2007 2008 2009 2010 2011... 2012 2006 2007 6,6 6,4 10,9 5,6 8,5 4,55 2005 2006 2007 2008 8,9 8,2 2009 2010... 7,5 Neigiamas 4,82005 2010 2005 3,9 2006 2007 Kaina 2005 11,3 2008 2009 2010...,4 15,4 2008 2009 11,3 2005 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009... (2012 m.): 8,3 („Euromonitor International“, 2012 5,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 4,3 2005 0,2 2006 40 iš 166 šali... 2008 2009 2,72010 2,5 2,5 3,9 2 702 6,4 52 2005 2006 2010 46 13 661...“, 2012 m., Tarptautinis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007... už 1,000 vnt. 2002 2003 2004 2005 Valstybės skolos valdymas Kitos bendros... Klaipėdoje. Cigarečių gamyba 2004-2005 metais beveik padvigubėjo, nes... platintojai 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... tarp lyčių skirtumai mažėja. 2005-2012 metais 15-24 20statistika... Lietuvos 400rinkoje 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010...šimtmetį nacionalinio pardavimo 40 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010...ą prekybą tabako gaminiais L 4,55 2,89 4,8 2005 2006 2007 2008 2009 2010... vnt. populiariausios cigarečių rūšies 2004 2005 2006 2007 2008 doleriais, 2009... 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rangas 1 2005 8 561... skatinimas* 2008 300,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... Didelis 2010 17,8 11,3 2011 5,6 3,9 2005 2010 Reglamentavimas 32,8 32,0 kokainas...ų 30,4 29,7 (2013 m.) 2003 2004 2005 2006 2007 2 1 Šaltinis: „Transcrime“ išsami... Respublikos punktas). Vyriausybė, 1998). 2003-2005 metais buvo organizuotos trys iniciatyvos... įsijungė. Ji buvo pradėta 2005 metais ir metais pataisyto Tabako... prevencijos biuras 4,55 5 077 2005 2008 2005 58 2 791 2006 97,6 2010... 2010 2011 6,4 Metinis opiatų, kokaino 2005 ir kanapių vartojimo paplitimo rodiklis...,7 29,7 19,5 20,3 21,3 2004 8,9 2005 2006 2007 2008 7,5 2009 6,6 2010...,5 2006 Didelis 7 850,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010...,1 kanapės opioids kokainas 30,4 4,9 6,4 10,9 2005 4,55 2,89 2008 2008 46... Organizuotų nusikaltimų rodiklis 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... Paskutiniai duomenys (2012 m.): 2003 2004 2005 2006 28,5 proc. 2007 Ma...žėja ryšių departamentas 2004 (Informatikos 2005 2006 2007 ir2008 2009 2010... krintančią smurtinių 2008 nuo 47 % 2005 metais iki 66 % 2011 metais... 2007 0,2 opioids 300,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... teisėsaugos ir muitinės (2013) 5,6 2005 0,2 22,7 22,7 23,3 23,4 21... 0002011gyventojų 2006 21,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... 4,8 5,0 2008 (2011 m.) 300,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... NPTG susijusį nusikaltimą 0,2 0,2 2003 2004 2005 2006 2007 32,0 opioids 31... analizė 31,7 2004 2005 2003 2004 31,1 2006 2005 30,4 29,7 2007... komponentai 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... kontrabandinių 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... International 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... plaukti iš Rusijos dalies Kaliningrado į Lietuvą 2005 metais (Europol, 2011b, •• Pastaraisiais metais...,1 iki 72,1 % nuo visų, ne 2005 Šaltinis: Transcrime TPT duomenų detalizavimas...-en/index. Nuorodos Geis, Gilbert. 2005. Chop-chop: The Illegal Cigarette....int/tobacco/communications/events/wntd/2005/ calendar/euro/en/. Williams, Colin...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
....2005 12 1 100 13.01.2005 7 11.01.2005 13 2 75 12.01.2005 3 11.01.2005 11 2 25 14.01.2005 2 11.01.2005 15 2 50 13.01.2005 5 12.01.2005 11 3 75 15.01.2005 4 12.01.2005 12 4 110 14.01.2005 8 15.01.2005 15 5 200 18.01.2005 6 20.01.2005 14 3 50 23.01.2005....2005 Ɇɉɉ ȼɟɫɟɥɤɚ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɜɟɪɲ100 ɩɚɱɤɚ, 250 1,50ɪ. ɤɨɜɢɣ 2 11.01.2005 ɋɬɿɪɨɥ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɫɨɧɹɱ50 ɩɚɱɤɚ, 250 1,10ɪ. ɧɢɣ 3 11.01.2005 ɌɈȼ Ɇɪɿɹ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɫɨɧɹɱ25 ɩɚɱɤɚ, 250 1,10ɪ. ɧɢɣ 4 12.01.2005 Ɇɉɉ ȼɟɫɟɥɤɚ ɲɨɤɨɥɚɞɧɢɣ ɞɟ110 ɩɚɱɤɚ, 250 2,80ɪ. ɫɟɪɬ 5 12.01.2005 ɌɈȼ Ɇɪɿɹ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɦɨɥɨɱ75 ɤɝ 3,40ɪ. ɧɢɣ 6 20.01.2005 ȾɆɁ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɦɨɥɨɱ50 ɤɝ 3,40ɪ. ɧɢɣ 7 11.01.2005 ɇɉ Ʉɨɪɧɿɽɧɤɨ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɫɨɧɹɱ75 ɩɚɱɤɚ, 250 1,10ɪ. ɧɢɣ 8 15.01.2005....2005 Ɇɉɉ ȼɟɫɟɥɤɚ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɜɟɪ100 ɩɚɱɤɚ, 1,50ɪ. ɲɤɨɜɢɣ 250 11.01.2005 ɋɬɿɪɨɥ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɫɨɧɹ50 ɩɚɱɤɚ, 1,10ɪ. ɱɧɢɣ 250 11.01.2005 ɌɈȼ Ɇɪɿɹ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɫɨɧɹ25 ɩɚɱɤɚ, 1,10ɪ. ɱɧɢɣ 250 12.01.2005 Ɇɉɉ ȼɟɫɟɥɤɚ ɲɨɤɨɥɚɞɧɢɣ 110 ɩɚɱɤɚ, 2,80ɪ. ɞɟɫɟɪɬ 250 12.01.2005 ɌɈȼ Ɇɪɿɹ ɦɚɪɝɚɪɢɧ ɦɨɥɨ75 ɤɝ 3,40ɪ. ɱɧɢɣ 20.01.2005....2005 11.01.2005 12.01.2005 12.01.2005 15.01.2005 20.01.2005....2005 2 11.01.2005 3 11.01.2005 4 12.01.2005 5 12.01.2005 6 20.01.2005 7 11.01.2005 8 15.01.2005....01.2005 11.01.2005 150,00ɪ. 13.01.2005 2 15 13.01.2005 11.01.2005 55,00ɪ. 13.01.2005 3 11 12.01.2005 12.01.2005 27,50ɪ. 14.01.2005 5 11 12.01.2005 12.01.2005 405,00ɪ. 14.01.2005 7 13 12.01.2005 11.01.2005 82,50ɪ. 12.01.2005 2. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɮɨɪɦɭ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ Ɉɩɥɚɬɚ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɩɨɥɹ ɇɨɦɟɪ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɣ Ʉɨɞ ɤɥɿɽɧɬɚ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɚɧɿ ɬɚɛɥɢɰɿ Ɂɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. 3. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɡɚɩɢɬ Ɋɚɡɨɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɢɣ ɡɚɩɢɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɛɚɝɚɬɨɪɹɞɤɨɜɢɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ. 4. ɋɬɜɨɪɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɚ ɡɚɩɢɬ ɧɚ ɜɢɛɿɪɤɭ ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɞɚɧɿ ɡɚɩɢɬɭ Ɋɚɡɨɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɣ ɬɚɛɥɢɰɿ Ɉɩɥɚɬɚ ɣ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɣ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɣɨɝɨ. Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɧɢɣ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ 9.15. 488 Ɍɚɛɥɢɰɹ 9.15. – Ɏɪɚɝɦɟɧɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɩɢɬɭ ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɇɨɦɟɪ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 1 2 3 5 7 Ⱦɚɬɚ ɡɚ- ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɦɨɜ-ɥɟɧɧɹ ɤɥɿɽɧɬɚ Sumɋɭɦɚ 10.01.2005 Ɇɑɉ ȼɟɫɟɥɤɚ 11.01.2005 ɋɬɢɪɨɥ 11.01.2005 ɌɈȼ Ɇɪɿɹ 12.01.2005 ɌɈȼ Ɇɪɿɹ 11.01.2005 ɇɉ Ʉɨɪɧɿɽɧɤɨ 150....2005 150,00ɪ. 13.01.2005 11.01.2005 55,00ɪ. 13.01.2005 12.01.2005 27,50ɪ. 14.01.2005 12.01.2005 405,00ɪ. 15.01.2005 11.01.2005 82,50ɪ. 12.01.2005 13.01.2005 13.01.2005 14.01.2005 14.01.2005 12.01.2005...