Запуск. 2005-008. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2005-03-01 at 03:51:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xXM 3
3Ракета-носитель 1xЗенит 3SL

Найдено 1000 документов по запросу «2005-008». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
.... Êðîìå òîãî, ñîîáùèë äèðåêòîð ÐÁÒÏ â Ïåòåðáóðãå Äýíèåë Êèðâåëë, ñëåäóþùåå îòäåëåíèå áóäåò îòêðûòî â Åêàòåðèíáóðãå, à òåì âðåìåíåì áðèòàíñêèå èíâåñòîðû ïðèñìàòðèâàþòñÿ ê ðîññèéñêèì ðåãèîíàì, â ò.÷. ê Ñåâåðî-Çàïàäíîìó. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.5.2005ã. Âåíãðèÿ Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍà – Ãåíêîíñóë Âåíãåðñêîé ðåñïóáëèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Ôåðåíö Ðàòêàè ñ ñóïðóãîé, ñïåöèàëèñòîì ïî âíåøíåé òîðãîâëå Ýðæåáåòîé Ðàòêàè ñåãîäíÿ, Ñóäîñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà «Àëìàç» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), îñíîâàííàÿ â 1901ã., ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà âîåííîì êîðàáëåñòðîåíèè.  2005ã. óñïåøíî çàâåðøåí êîíòðàêò íà ñòðîèòåëüñòâî òðåõ êîðàáëåé êëàññà «Çóáð» äëÿ ÂÌÑ Ãðåöèè. ÑÔ «Àëìàç» ïîñòðîèëà ïåðâûå â ìèðå ðàêåòíûå êàòåðà è ìàëûå ðàêåòíûå êîðàáëè, óíèêàëüíûé ðàêåòíûé êîðàáëü ñ àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïîäâîäíûìè êðûëüÿìè. ÑÔ «Àëìàç» ñòðîèò ñàìûé áîëüøîé êîðàáëü íà âîçäóøíîé ïîäóøêå êëàññà «Çóáð». Êîðàáëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìîëíèåíîñíûõ äåñàíòíûõ îïåðàöèé è íå èìååò àíàëîãîâ ïî ñêîðîñòè è îãíåâîé ìîùè. ÈÀ «Ðîñáàëò», 20.8.2005ã. Êîíöåðí «Ñèëîâûå ìàøèíû» è þæíîêîðåéñêàÿ êîìïàíèÿ HSD Engine (ïðîèçâîäèòåëü äèçåëåé) çàêëþ÷èëè î÷åðåäíîé êîíòðàêò íà ïîñòàâêó äèçåëü-ãåíåðàòîðà ìîùíîñòüþ 14 ìâò. äëÿ ðàñøèðåíèÿ äèçåëüíîé ýëåêòðîñòàíöèè (ÄÝÑ) íà ãðå÷åñêîì îñòðîâå Õèîñ. Ïóñê íîâîãî ýíåðãîáëîêà íàìå÷åí íà äåê. 2005ã. ÈÀ «Ðîñáàëò», 10.2.2005ã. Íà îñíîâå îïûòà Êîïåíãàãåíà ïî î÷èñòêè âîä â êàíàëàõ ãîðîäà, àäìèíèñòðàöèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèíèìàåò àíàëîãè÷íûå ìåðû. Äàòñêàÿ ôèðìà J. Hvidtved Larsen (ã.Ñèëüêåáîðã) â 2005ã. ïîëó÷èëà îò âëàñòåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà çàêàç íà 39...ã. 7 èþëÿ, ïîñåòèë Âåëèêèé Íîâãîðîä. Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-öåíòðå àäìèíèñòðàöèè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, ñ äèïëîìàòàìè âñòðåòèëèñü ãóáåðíàòîð Ìèõàèë Ïðóñàê, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé äóìû Àíàòîëèé Áîéöåâ, ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Îëåã Îíèùåíêî. Ïî ñëîâàì ãåíêîíñóëà, öåëüþ âèçèòà â Íîâãîðîäñêóþ îáëàñòü áûë ïîèñê âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïëàíàõ ðàçâèòèÿ Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè è âåðîÿòíûõ îáëàñòÿõ èíâåñòèðîâàíèÿ, îáñóæäåíèå âîïðîñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëüíîãî æèëüÿ, ðàçâèòèÿ èíòåðåñà ó íîâãîðîäöåâ ê òóðèçìó â Âåíãðèè. Íîâãîðîäñêèé ãóáåðíàòîð çàÿâèë, ÷òî äëÿ ðåãèîíà ìîãóò áûòü èíòåðåñíûìè ïðÿìûå ïîñòàâêè òîâàðîâ èç Âåíãðèè, íàïðèìåð, êà÷åñòâåííûõ ìåäèêàìåíòîâ, ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî «íîâãîðîäöû î÷åíü ëþáÿò ïóòåøåñòâîâàòü, è åñëè â êîíñóëüñòâå îíè âñòðåòÿò ïîíèìàíèå, òî âîçìîæíî ðàçâèâàòü è ýòó ñôåðó ñîòðóäíè÷åñòâà». Ðàòêàè ðàññêàçàë, ÷òî âîçìîæíî ñíèæåíèå öåíû íà ïîëó÷åíèå âèçû äëÿ âúåçäà â ñòðàíó. Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Íîâãîðîäñêîé îáë. ñ Âåíãðèåé íåçíà÷èòåëåí.  òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò îí ñîõðàíÿåòñÿ íà óðîâíå 0,2-0,3% îò îáùåãî îáúåìà è ñîñòàâëÿåò 1,6-2,8 ìëí.äîëë. â ãîä. Èìïîðòíûå ïîñòóïëåíèÿ èç Âåíãðèè â 2005ã. ñîñòàâèëè 2 ìëí.äîëë. (0,6% îò îáùåãî îáúåìà èìïîðòà îáëàñòè). Ãëàâíûì îáðàçîì, â ðåãèîí ïîñòàâëÿëèñü áóìàãà è êàðòîí, â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ – ÷åðíûå ìåòàëëû; îáîðóäîâàíèå, ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è èõ ÷àñòè; õèìè÷åñêèå íèòè; ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû, à òàêæå ïðî÷àÿ õèìè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ.  2005ã. ýêñïîðò òîâàðîâ â Âåíãðèþ ñîñòàâèë 133 òûñ.äîëë. (0,02% îáùåãî îáúåìà ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê îáëàñòè). Ïîñòàâëÿëèñü â Âåíãðèþ îáîðóäîâàíèå è åãî ÷àñòè, äðåâåñèíà è èçäåëèÿ èç íåå, ìåáåëü è ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè è äðóãèå òîâàðû. Íà 24 èþíÿ 2006ã. íà òåððèòîðèè Íîâãîðîäñêîé îáë. çàðåãèñòðèðîâàíà è äåéñòâóåò âñåãî îäíà îðãàíèçàöèÿ ñ ó÷àñòèåì âåíãåðñêîãî êàïèòàëà – ÎÎÎ «Ëåñïðîì-Ì», çàíèìàþùååñÿ ëåñîâîäñòâîì, ëåñîçàãîòîâêîé è äåðåâîîáðàáîòêîé. ÈÀ Regnum, 7.7.2006ã. – Ñ 2 ïî 3 íîÿá. â Ñûêòûâêàðå ñ âèçèòîì áóäóò íàõîäèòüñÿ ïîñîë Âåíãåðñêîé ðåñïóáëèêè â Ðîññèè Àðïàä Ñåêåé è çàìåñòèòåëü òîðãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Âåíãðèè â Ðîññèè Ìèõàèë Êåìåíåø, ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ãëàâû è ïðàâèòåëüñòâà Êîìè.  àâã. 2005ã. Àðïàä Ñåêåé âðó÷èë âåðèòåëüíûå ãðàìîòû ïðåçèäåíòó Ðîññèè è ïðèñòóïèë ê èñïîëíåíèþ ìèññèè ïîñëà Âåíãðèè â Ðîññèè. Àðïàä Ñåêåé ïðèáûë â Êîìè ïî ïðèãëàøåíèþ ãëàâû ðåãèîíà Âëàäèìèðà Òîðëîïîâà. Ýòî ïåðâûé âèçèò Ñåêåÿ â Êîìè, êîòîðûé ïðèóðî÷åí ê ó÷àñòèþ â Ïåðâîé èíâåñòèöèîííîé êîíôåðåíöèè ðåñïóáëèêè. 3 íîÿá. Âëàäèìèð Òîðëîïîâ âñòðåòèòñÿ ñ âåíãåðñêîé äåëåãàöèåé.  ýòîò æå äåíü ïîñîë Âåíãðèè ïðèìåò ó÷àñòèå â ïëåíàðíîì çàñåäàíèè êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîì ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ ýêîíî- Ìèð è ïîëèòèêà. ¹2 (5). Ôåâðàëü 2007ã. ìèêè ðåñïóáëèêè è âñòðåòèòñÿ ñ çàìïðåäñåäàòåëÿ ãîññîâåòà Àëåêñååì Áåçíîñèêîâûì è äåïóòàòàìè ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà. Çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷à â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåãèîíà, à òàêæå ïîñåùåíèå ìóçåÿ Èíñòèòóòà ãåîëîãèè ÊÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ, Íàöèîíàëüíîé ãàëåðåè è Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ. Âåíãåðñêàÿ ðåñïóáëèêà ÿâëÿåòñÿ äàâíèì ïàðòíåðîì Ðåñïóáëèêè Êîìè – âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò ïî èòîãàì 6 ìåñÿöåâ 2005ã. – 2 ìëí. 466 òûñ.äîëë. Òîâàðíàÿ íîìåíêëàòóðà ýêñïîðòà Êîìè â Âåíãåðñêóþ Ðåñïóáëèêó ïðåäñòàâëåíà òåõóãëåðîäîì è ïðîäóêöèåé ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà (äåëîâàÿ äðåâåñèíà, ïèëîìàòåðèàëû, ôàíåðà, áóìàãà, êàðòîí).  I ïîë. 2005ã. ýêñïîðò ñîñòàâèë 2 ìëí. 462 òûñ.äîëë. Íîìåíêëàòóðà èìïîðòèðóåìûõ òîâàðîâ ïðåäñòàâëåíà îáîðóäîâàíèåì è ìåõàíè÷åñêèìè óñòðîéñòâàìè, ýëåêòðè÷åñêèìè ìàøèíàìè, îïòè÷åñêèìè àïïàðàòàìè è ïðèáîðàìè.  I ïîë. 2005ã. èìïîðò òîâàðîâ ñîñòàâèë 4 òûñ.äîëë. Àêòèâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ïî ëèíèè Ôèííî-óãîðñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà ðåñïóáëèêè ñ âåíãåðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â îáëàñòè êóëüòóðû, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ.  îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîãî è ìåæðåãèîíàëüíîãî êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â Ñûêòûâêàðå ïðîâîäèëèñü Äíè âåíãåðñêîé êóëüòóðû; âûñòàâêè âåíãåðñêèõ õóäîæíèêîâ è ôîòîõóäîæíèêîâ; Äíè âåíãåðñêîãî êèíî â Êîìè. 10...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... RF in 1993–2005 35 RUSSIAN ECONOMY in 2005 trends and outlooks... IET’s calculations. 2003 2004 2005 January 2003 – December 2005 12.0 10.2 30... $38.9 bn for 2005. Labor costs in 2005 continued to decline and... in 2005). Unilateral current transfers in 2005 changed insignificantly, and for 2005 the... Russian Federation for 2005 A general analysis of the 2005 Russian State Budget... demonstrated considerable growth in 2005. Thus in 2005 this tax generated R908... actual revenues collected in 2005. Even revised 2005 forecasts of R4,979... the Russian Federation in 2005 and 2006 2005 (official forecasts) % of Mln... in the first half of 2005. When 2005 and 2006 budget forecasts... Federal Budget Expenditures in 2005 and 2006 2005 (official forecasts) 2 491 327... 8.5% in 2005). 69 RUSSIAN ECONOMY in 2005 trends and outlooks In 2005, of... made up 75% in 2005. The year 2005 became the second straight... credits (since 2005 – budgetary credits only), i.e. between 2003 and 2005 across the... Federation”. *** Since 2005 г. – only budgetary credits. 2002 2003 2004 2005 2006* 2.2 1.94...% 26% 20% 0 2004 early 2005 end 2005 2006 procedures of distribution of... under 110% for 2005. 81 RUSSIAN ECONOMY in 2005 trends and outlooks... FZ of November 4, 2005. 85 RUSSIAN ECONOMY in 2005 trends and outlooks... governors’ activities in 31 2005. The year 2005 proved our assumptions that....” Issue 26. M., IET, 2005. 93 RUSSIAN ECONOMY in 2005 trends and outlooks... RUSSIAN ECONOMY in 2005 trends and outlooks 1. In 2005, Krasnoyarsk krai received... within nine months in 2005. Internal Debt In 2005, a substantial reduction in... factors by the end of 2005. During 2005, the Ministry of Finance....2005 02.12.2005 15.11.2005 26.10.2005 07.10.2005 21.09.2005 05.09.2005 17.08.2005 01.08.2005 14.07.2005 28.06.2005 09.06.2005 23.05.2005 03.05.2005 14.04.2005 29.03.2005 09.03.2005 15.02.2005 28.01.2005 11.01.2005... RUSSIAN ECONOMY in 2005 trends and outlooks In 2005, as many as... 6 * * * * * * * * * * * * * * * * * Issuer 2004 7 * * * * * * * * * * * * * * * * * * Issuer 2005 8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 117 RUSSIAN ECONOMY in 2005 trends and outlooks... of the key newsmakers in 2005. In 2005, the Russian government increased... entire second half of 2005. In the past 2005, the Russian RTS... closing on January 11, 2005. Thus, in 2005, the stock market demonstrated.... 5 to account for 5.6% in 2005. Hence, in 2005, transactions on the shares....2005 05.12.2005 17.11.2005 31.10.2005 13.10.2005 27.09.2005 09.09.2005 24.08.2005 08.08.2005 21.07.2005 05.07.2005 17.06.2005 31.05.2005 14.05.2005 25.04.2005 07.04.2005 22.03.2005 03.03.2005 14.02.2005 27.01.2005 11.01.2005... in 2005 ( January 5, 2005 = 100% ) Throughout a period between January and February 2005, quotations....2005 09.12.2005 18.11.2005 28.10.2005 07.10.2005 16.09.2005 26.08.2005 05.08.2005 15.07.2005 24.06.2005 03.06.2005 14.05.2005 25.04.2005 04.04.2005 14.03.2005 22.02.2005 01.02.2005 11.01.2005 80% Fig. 27. Dow Jones and NASDAQ in 2005... to 10% in January 2005 . On August 4, 2005, Fitch Ratings, the international...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... ред. Б. Г. Могильницкого, И. Ю. Николаевой+. — Москва: Логос, 2005. — 186, *2+ с.; 22 см. — (Золотая коллекция.... и специальностям / Б.В. Бондарев, Г.Г. Спирин. — М.: Высш. шк., 2005. — 559, *1+ с. : ил., табл.; 25 см... применение / В. Н. Долгунин, В. Я. Борщев. — Москва: Машиностроение-1, 2005. — 110, *1+ с.ил., табл. 1 06-13... предел. напряжения? / Л. Б. Потапова, В. П. Ярцев. — М.: Машиностроение-1, 2005. — 242, *1+ с.ил., табл.;21 см... terrestrial ecosystems / *Новикова Н. М. и др.+. — М.: Наука, 2005. — 365, *1+ с. : ил., к.; 22 см. Хранение... специальностям «География» и «Гидрология» / К.К. Эдельштейн. — М.: Academia, 2005. — 302, *1+ с. : ил., табл.; 22 см... «Биология» и 012000 «Физиология» / В. Г. Галактионов. — М.: Академкнига, 2005. — 407, *1+ с.ил., табл., 2 05-24..., Воронеж, 17-19 мая 2005. — Воронеж : Саквоее, 2005. — 704 с. : ил., табл.; 21... производства и 26 эксплуатации / В. М. Труханов. — М.: Машиностроение-1, 2005. — 443 с.ил., табл. 1 05-31... технологии / В. Т. Калинников, М. Н. Палатников, Н. В. Сидоров. — Апатиты: Б. и., 2005. — 107 с.ил. 1 06-53/250....-практ. конф., 4-7 апр. 2005 г., Санкт-Петербург. — СПб.: ХИМИЗДАТ, 2005. — 203, *1+ с, *4+ л. цв. ил... задачи тепломассопереноса / Н. М. Цирельман. — Москва: Энергоатомиздат, 2005. — 390, *1+ с.ил. 1 05-24/89...-промышленной системы: *монография+ / В.А. Немтинов. — М.: Машиностроение-1, 2005. — 110 с. 1 05-33/323; 324... трубопроводов: воспоминания / Алексей Абакумов. — М.: Энергоатомиздат, 2005. — 303 с., *8+ л. ил., цв. ил., портр... / А. В. Васильчук, К. Л. Куликовский, П. К. Ланге. — Москва: Машиностроение-1, 2005. — 502 с.ил., табл. 2 06-37... спец. 160201 «Самолето- и вертолетостроение». — М.: Машиностроение, 2005. — 335 с. Гр Груп. обраб. КУРС....» / Ю. А. Кременец, М. П. Печерский, М. Б. Афанасьев. — Москва: Академкнига, 2005. — 279 с., *4+ л. ил., цв. ил. 1 05... оптимизационных моделей: *монография+ / Я. Г. Гараев. — М.: Пищепромиздат, 2005. — 403, [1] с.табл.;22 см Шифры... и декоративнолиственных растений / Т. С. Гарнизоненко. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 317 с., *8+ л. цв. ил.ил.;21... общ. ред. А. Ф. Кондратова, В. П. Ожигова. — Новосибирск: *б. и.+, 2005. — 426, *1+ с.ил., табл. 2 05-54... «Ветеринария» / А.А. Сидорчук, Е.С. Воронин, А.А. Глушков. — М.: КолосС, 2005. — 172, *1+ с.ил., табл. 1 05-6/395... ред. В. А. Кузьмина и А. В. Святковского. — Москва: Academia, 2005. — 428, *1+ с., *4+ л. цв. ил. 3 05-46... Севера: *монография+ / *А. Г. Ананенков и др.+. — М.: Недра, 2005. — 255, *1+ с., *8+ л. цв. портр.ил., табл.... Теоретико-вероятностные основания статистического вывода. — 2005. — 185 с.: ил., портр., табл. Хранение....; *науч. ред. и сост. Е. А. Куликова+. — Владивосток: *б. и.+, 2005. — 244 с., *5+ л. цв. ил.табл. Шифры... и русское национальное самосознание / А.А. Терентьев. — Н. Новгород, 2005. — 171, *1+ с.;21 см. Шифры: *ФБ... обществе: *монография+. — Краснодар: Просвещение-Юг , 2005. — Ч. 1: Методология и теория исследования толерантности и мигрантофобии... / Виктор Владимирович Гапонов. — Владивосток: Апельсин, 2005. — 385 с., *2+ л. ил., портр.л. Шифры: *ФБ... внедрению / *работали: А. Д. Андряков, П. Э. Азгальдов, Е. Л. Хотулев+. — 2005. — 122 с.ил., табл Шифры: *ФБ... обязательствами / *работали: А. Д. Андряков, П. Э. Азгальдов, Е. Л. Хотулев+. — 2005. — 64 с.ил., табл. — Шифры: *ФБ... обязательствами / *работали А. Д. Андряков, П. Э. Азгальдов, Е. Л. Хотулев+. — 2005. — 147 с.ил., табл. Шифры: *ФБ... обязательствами / *работали.: А. Д. Андряков, П. Э. Азгальдов, Е. Л. Хотулев+. — 2005. — 72 с.ил., табл Шифры: *ФБ... студентов и учащихся / В. А. Андрющенко. — 2-е изд. — М.: Эксмо, 2005. — 220, *1+ с. табл.; 20 см. — (Защити... России; *сост. А. Д. Бойков+. — М.: Юрлитинформ, 2004Вып. 4. — 2005. — 138, *2+ с. Хранение: 13 04-4/144..., Т. И. Гражданский и арбитражный процесс / Т. И. Проценко. — М.: КноРус, 2005 . — 480 с. Хранение: 2 05-22/14.... Дальневосточный финал / А. Б. Широкорад. — М.: АСТ: Транзиткнига, 2005. — 424, *1+ с., *16+ л. ил., карт., портр...+ / С. К. Исламгалиева, К. Е. Халин, Г. В. Бабаян. — Москва: Экзамен, 2005. — 190, *1+ с. 3 04-62/9; 10 3 05.... / В. Г. Поздняков, М. Н. Глазков, Н. П. Аббакумова. — Москва: Хлебпроинформ, 2005. — 288 с., *1+ л. портрил. 1 06-2/143 *КБ... :Челяб. гос. акад. культуры и искусств, 2005 Ч. 1.: Зарождение женской читательской деятельности (вторая... форума (июнь 2005 г.) / *ред.-сост. : Батурин М. А., Ершова Н. Ф., Левин В. А.+. — Москва: Этносфера, 2005. — 267...-т». — Борисоглебск: Борисоглебский государственный педагогический институт, 2005. — 113 с.;20 см. Шифры: *ФБ.... Годы жизни / Т. Гайдамович. — 2-е изд. — М.: Композитор, 2005. — 213, *2+ с., *25+ л. ил., портр., факс... и оценки / А. Н. Литвинов, Н. Н. Тагаев, С. П. Лапта. — М.: Юркнига, 2005. — 111 с.; 21 см. Хранение: 3 05..., генезис, детерминанты: *монография+ / А. А. Хвостов. — М.: Прометей, 2005. — 471 с. : табл.; 20 см. Хранение...» (062100) / Ю. Н. Арсеньев, С. И. Шелобаев, Т. Ю. Давыдова. — М.: Юнити, 2005. — 398, *1+ с. : ил., табл.; 20 см... направлению и специальностям психологии / И. В. Шаповаленко. — М.: Гардарики, 2005. — 349 с.табл. 1 05-9/90; 91...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
.................................................................. 151 Величина прожиточного минимума в 2000, 2005-2014гг........................................................................... 152 Численность населения с денежными...,3 106,9 - 1995 - - 150 1998 - - - 2000 0,8 - - 2005 0,3 - - 2006 - - - 2007 0,6 - - 2008 0,2 - - 2009 - - - 2010...,6 1,4 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 1,3 1,8 2,6 2,9 4,2 6,3 10,0 15,3 69,2 Показатели за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов ВПН... ЕНИЯ . 4.2. 2. С М ЕРТНОСТ Ь Продолжение человек 2000 2005 2006 2007 Число умерших 2008... ЕНИЯ . 4.2. 2. С М ЕРТНОСТ Ь Продолжение человек 2000 2005 Число умерших 2006 2007 2008...,0 12,6 9,7 6,2 6,1 3,7 5,1 5,6 3,7 4,4 4,7 3,1 9,8 7,5 10,4 10,6 7,9 9,2 7,3 8,1 6,4 6,2 7,2 Показатели за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов Всероссийской... человек населения соответствующего пола и возраста 2005 2006 мужчины женщины мужчины женщины... системы, вызванная алкоголем. 2 Данные за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов Всероссийской... Всего в экономике 2005, тыс. чел. мужженчины щины 331,9 344,3 2005, в % к итогу мужженчины... Марий Эл 2000 8,4 8,0 95,2 7,6 93,9 2,5 3,4 2,2 2005 7,2 6,4 89,3 6,1 95,0 2,8 2,6 1,7 2006 5,5 5,1 92,6 4,9 95... 131 5. Т РУД. 5.3. УСЛОВИЯ ТРУ ДА 2005 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства... 133 5. Т РУД. 5.3. УСЛОВИЯ ТРУ ДА 2005 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства... Величина прожиточного минимума в 2000, 2005-2014гг.1 2000 2005 2006 2007 I квартал II... выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 2005 Потребительские расходы – всего, в т. ч.: продукты питания... жилищный фонд 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2010 2011 2012... жилищный фонд 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2010 2011 2012... всех семей 2000 1,3 2,4 51,1 10,5 2005 0,4 1,8 18,5 3,4 2006 0,3 1,6 16,6 3,1 2007 0,6 3,3 15... жилого помещения и коммунальных услуг 2000 2005 1 2006 2 2007 2008 Численность граждан... 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008... нарушениями речи психического развития аппарата 2 1 2005/2006 2 - 2 2006/2007 1 - 2 2007/2008... средние специальные учебные заведения 1 2000 2005 228 … … … … 2006 238 … … … … 2007 258... НАСЕЛЕНИЮ Основные показатели здравоохранения 1 2000 2005 2006 2007 2008 Численность врачей... Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... психическими расстройствами и расстройствами поведения 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... с психическими расстройствами и расстройствами поведения 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010..., связанными с употреблением психоактивных веществ 2000 2005 Взято под наблюдение пациентов с диагнозом..., связанными с употреблением психоактивных веществ 2000 2005 Человек Алкоголизм 4 9 13 19 5 8 3 - - 1 3 Наркомания... на территории Пензенской области. За 2005-2010гг. показатели рассчитаны с использованием численности...,8 20,6 22,3 23,5 20,8 1 За 2005-2010гг. показатели рассчитаны с использованием численности... объединённого краеведческого музея. За 2005-2010гг. показатели рассчитаны с использованием численности... о валовом региональном продукте (ВРП) за 2005-2013гг. в основных ценах, рассчитанные на..., миллионов рублей Виды экономической деятельности 2005 2006 2007 2008 Промежуточное потребление..., миллионов рублей Виды экономической деятельности 2005 2006 2007 2008 Добавленная стоимость... 5,1 2014 5,1 Республика Марий Эл 2000 4,1 2005 4,5 2006 4,3 2007 4,8 2008 1,0 2009 1,0 2010... государственного и муниципального имущества – всего 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... разработок за 2005-2014гг.) в процентах к предыдущему году 2000 2005 2006 2007 2008... 2011 2012 2013 2014 2,6 3,5 1,7 5,1 3,7 7,7 2,4 1,9 5,1 2,8 7,7 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... в сельскохозяйственных организациях 1 в процентах Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... культур в хозяйствах всех категорий 2000 2005 Зерновые культуры (в весе после доработки...,4 26,7 2,2 0,2 6,3 6,9 4,8 0,0 150,6 100 1,2 0,8 142,1 98,3 1,2 0,8 2005 Зерновые культуры (в весе после доработки... 2012 2013 2014 14,1 7,8 6,6 6,2 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,3 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010...,3 х 1,3 98,1 0,6 4,1 48,5 1,2 в % к итогу 100 7,6 89,8 2,2 2005 Все формы собственности в том числе... служб, технические, оснащенные стационарным оборудованием) 7,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010...: ведомственные местные Троллейбусные линии 1 2 1097 2005 2006 1 … 1002,6 2007 … 2009 2010...,9 -2585,4 4068,8 -6469,9 4338,4 -1962,1 С 2005 г. без внутреннего оборота. Пензенская область... проданных товаров, продукции (работ, услуг) 2005 2006 2007 2008 2009 5,3 5,5 6,9 6,0 6,3 9,7 4,8 15... ОРГАНИЗАЦИЙ Продолжение в процентах Рентабельность активов 2005 Всего из него: сельское хозяйство... крупным и средним предприятиям) в процентах к итогу 2005 Инвестиции в основной капитал – всего 2006... к декабрю предыдущего года; в процентах 2000 2005 Все товары Продовольственные товары Мясопродукты... погрузочноразгрузочные, транспортные, вспомогательные для растениеводства 2005 2006 2007 2008 2009 Продолжение... сообщения 2000 Междугородное Внутригородское и пригородное 2005 ВнутриМеждугородское и городное пригородное 2006 ВнутриМеждугородское...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
.../2006 1.3 (30) 20/04/2005 DE 10 2005 018 262.3 (51) A01N.../2006 1.3 (30) 27/05/2005 AT A910/2005 (51) B61L 5/10 (2010...) 21/05/2005 US 60/683,477; 11/10/2005 US 11...) 18/05/2005 US 60/682.099; 29/09/2005 US 60.../05/2005 NZ 540203; 11/08/2005 NZ 541787; 28/10/2005 NZ...) 17/05/2005 US 60/682,051; 17/05/2005 US 60/682,063; 17/05/2005 US 60/682,042; 22/06/2005 US 60/692,750; 22/06/2005 US 60...) 18/05/2005 US 60/682,548; 27/10/2005 US 60.../04/2005 DE 10 2005 018 923.7-44; 27/12/2005 DE 10 2005...) 22/04/2005 US 60/673.812; 28/09/2005 US 60.../2006 1.3 (30) 27/05/2005 DE 10 2005 024 381.9-43 (51...) 12/05/2005 US 60/680.107; 20/09/2005 US 60... 8501702-7 U2 (22) 18/08/2005 9.2 (54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM... 0517243-8 A2 (22) 27/10/2005 11.1 (71) Avecia Pharmaceuticals Limited... 0517244-6 A2 (22) 26/10/2005 11.1 (71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL... 0517246-2 A2 (22) 26/10/2005 11.1 (71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL... 0517145-8 A2 (22) 06/12/2005 11.1 (71) Sistemi Sospensioni S.P.A. (IT... 0517497-0 A2 (22) 22/12/2005 11.1 (71) Chiesi Farmaceutici S.p.A. (IT... 0517513-5 A2 (22) 25/10/2005 11.1 (71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL... 0517519-4 A2 (22) 25/10/2005 11.1 (71) TECHNOLOGY RESEARCH CORPORATION... 0517670-0 A2 (22) 02/11/2005 11.1 (71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL... 0500159-5 A2 (22) 21/01/2005 11.1.1 (71) Marivaldo Evangelista Rodrigues... 0500241-9 A2 (22) 28/01/2005 11.1.1 (71) Wella Aktiengesellschaft (DE... 0500242-7 A2 (22) 28/01/2005 11.1.1 (71) Wella Aktiengesellschaft (DE... 0500402-0 A2 (22) 31/01/2005 11.1.1 (71) Wella Aktiengesellschaft (DE... 0500421-7 A2 (22) 10/02/2005 11.1.1 (71) Thyssenkrupp Elevadores S.A. (BR... 0500422-5 A2 (22) 10/02/2005 11.1.1 (71) Thyssenkrupp Elevadores S.A. (BR... 0500334-2 A2 (22) 04/02/2005 11.1.1 (71) Verification Technologies, INC... 0500557-4 A2 (22) 23/02/2005 11.1.1 (71) Multibrand Comercial Exportadora... 0500786-0 A2 (22) 10/03/2005 11.1.1 (71) United Technologies Corporation... 0500900-6 A2 (22) 10/03/2005 11.1.1 (71) United Technologies Corporation... 0501163-9 A2 (22) 08/04/2005 11.1.1 (71) International Flavors & Fragrances... 0501391-7 A2 (22) 11/04/2005 11.1.1 (71) International Flavors & Fragrances... 0501403-4 A2 (22) 25/04/2005 11.1.1 (71) Powertech Worldwide Corporation... 0501427-1 A2 (22) 22/04/2005 11.1.1 (71) American Axle & Manufacturing... 0501897-8 A2 (22) 11/05/2005 11.1.1 (71) EFC - Engenheiros Financeiros... 0501946-0 A2 (22) 25/05/2005 11.1.1 (71) Inventio Aktiengesellschaft (CH... 0501980-0 A2 (22) 09/06/2005 11.1.1 (71) Mecaltec Equipamentos Especiais... 0502357-2 A2 (22) 21/06/2005 11.1.1 (71) Osmopharm U.S.A. L.L.C (US) (74... 0502633-4 A2 (22) 06/07/2005 11.1.1 (71) Computerized Security Systems... 0503176-1 A2 (22) 02/08/2005 11.1.1 (71) Acument Intellectual Properties... 0503205-9 A2 (22) 29/07/2005 11.1.1 (71) Multibrás S.A Eletrodomésticos... 0503366-7 A2 (22) 11/08/2005 11.1.1 (71) Empresa Exportadora, Importadora... 0503442-6 A2 (22) 26/08/2005 11.1.1 (71) American Axle & Manufacturing... 0503589-9 A2 (22) 15/08/2005 11.1.1 (71) Fundação Universidade Estadual... 0504241-0 A2 (22) 28/09/2005 11.1.1 (71) Lorenge Construtora e Incorporadora... 0504282-8 A2 (22) 28/09/2005 11.1.1 (71) Abracheque Associação Brasileira... 0504305-0 A2 (22) 05/10/2005 11.1.1 (71) Acument Intellectual Properties... 0504410-3 A2 (22) 21/07/2005 11.1.1 (71) Siemens Aktiengesellschaft (DE... 0505172-0 A2 (22) 31/10/2005 11.1.1 (71) Inventio Aktiengesellschaft (CH... 0505313-7 A2 (22) 17/11/2005 11.1.1 (71) Inventio Aktiengesellschaft (CH... 0505478-8 A2 (22) 27/10/2005 11.1.1 (71) Metrisa Metalurgica Triangulo... 0505628-4 A2 (22) 23/12/2005 11.1.1 (71) Inventio Aktiengesellschaft (CH... (22) 28/12/2005 11.1.1 (71) Molson Canada 2005 (CA) (74) Momsen... 0505776-0 A2 (22) 02/12/2005 11.1.1 (71) Bericap Záródástechnikai B.T. (HU... 0506253-5 A2 (22) 14/12/2005 11.1.1 (71) Kyzen Consultoria, Treinamento... 0506290-0 A2 (22) 30/12/2005 11.1.1 (71) Siemens Aktiengesellschaft (DE... 0506494-5 A2 (22) 31/01/2005 11.1.1 (71) Schering Aktiengesellschaft (DE... 0506405-8 A2 (22) 22/09/2005 11.1.1 (71) Elizabeth Alcantarilla Nicola... 0506550-0 A2 (22) 17/02/2005 11.1.1 (71) Galderma Research & Development... 0506551-8 A2 (22) 17/02/2005 11.1.1 (71) Galderma Research & Development... 0506557-7 A2 (22) 17/02/2005 11.1.1 (71) Galderma Research & Development... 0506594-1 A2 (22) 24/02/2005 11.1.1 (71) Valeo Equipements Electriques... 0506676-0 A2 (22) 09/02/2005 11.1.1 (71) Janssen Phamaceutica N.V. (BE... 0506730-8 A2 (22) 07/01/2005 11.1.1 (71) Henkel Kommanditgesellchaft Auf... 0506738-3 A2 (22) 07/01/2005 11.1.1 (71) Graphic Packaging International... 0506861-4 A2 (22) 17/02/2005 11.1.1 (71) Ivax Pharmaceuticals S.R.O. (CZ... 0506868-1 A2 (22) 13/01/2005 11.1.1 (71) Franciscus Wilhelmus Henricus... 0506886-0 A2 (22) 13/01/2005 11.1.1 (71) Boehringer Ingelheim International...) Patente extinta em 22/06/2005 (73) Aerospatiale Societe Nationale Industrielle...) Patente extinta em 06/07/2005 138 DIRPA - Despachos Relativos a Pedidos...) Patente extinta em 26/07/2005 DIRPA - Despachos Relativos a Pedidos e Patentes...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... ELEKTRONİK HABERLEŞME PİYASASININ 2000–2005 YILLARI ARASINDAKİ DURUMU ................................................................................................................................ 60 ÇİZELGE... Telekom Düzenleyici Otoritesi (ATRA) olup, 2005 yılında kurulmuştur. Ülkenin en...ı ve Diğer Toplam Hatlar 2005 2005 2006 2006 Haziran Aralık Haziran... Teknolojileri Pazarları Raporu 2008 15 2005 yılında telekomünikasyon sektöründe... dakikadır. Gönderilen kısa mesaj sayısı 2005 yılının Aralık ayında 9,8 milyon iken...ında internete erişebilecek konumdadır. 2005 sonunda bu rakamın 3 milyon oldu...şbant Aboneleri Kaynak: OECD, Kasım 2005 Mobil operatör Mobilkom Austria ön ödemeli... Bakanlık tarafından verilmektedir. Ancak 2005 yılında yapılan değişiklikler... (2006) mobil telefon kullanıcı bulunmaktadır. 2005 yılı itibariyle 4,8 milyon internet kullanıcısı bulunmaktad... sabit hat telefon hizmetlerindeki tekeli 2005 yılında kaldırılmıştır. Bu tarihten...örüne izin verilmiştir ve 2005’te Mısır’ın Orascom Telekom tarafından... yoluyla gerçekleşeceği beklenilmektedir. 2005 yılının sonuna kadar Danimarka’daki hizmet...ğlantıları 2003 yılında % 9’dan 2005 yılının sonunda % 37’ye yükselmiştir...ır. 3G lisansları için 800Mhz bandı 2005 yılı Ocak ayında ihale edilmi... Teknolojileri Pazarları Raporu 2008 59 2005 yılında Gürcistan’da aktif sim... Elektronik Haberleşme Piyasasının 2000–2005 Yılları Arasındaki Durumu Hizmetler... sektöründeki devlet sahipliği yüzdesi 2005 yılında gerçekleştirilen özelle... sayısı 2000–2005 yılları arasında % 10,2 artış göstererek 2005 yılında 544...’e ulaşmıştır. Sabit telefon penetrasyon oranı 2005 yılında % SAS Dünya Telekomünikasyon... % 40 artarak 800.000’e ulaşmıştır. 2005 yılı ortalarına gelindiğinde bu... 107 iken 2005 yılında bu rakam 122’ye ulaşmıştır. 2005 yılı sonu itibariyle... 230 şirket faaliyet göstermektedir. 2000–2005 döneminde sektörde rekabetin ve... verilen lisans sayısındaki artıştır. 2005 sonu itibariyle 385 lisans verilmi...örün GSYİH’deki payı % 3,52 iken 2005 yılında bu oran 1,8 kat artarak...ır. ITU istatistiklerine göre bu rakam 2005 yılında % 4 artarak 200.000’e ula...’dir (9,1 milyon Avro). Gürcistan’da 2005 yılı sonunda ADSL hat sayısı 15... itibariyle % 70’in altına düşmüştür. 2005 yılında bu oran % 79 civar...ıştır. Kablo telefona sahip hane sayısı 2005 yılında 400.000 iken 2006...,00% 0,00% %14,5 %10,5 %3 %5,7 2004 2005 Sadece Mobil Rakipler %68,5 %17... için ücretsiz telefonlar verilmekteydi. KPN 2005 Kasım ayında mobil telefon... darbant erişim sağlamaktadır. 2005 yılında darbant abonelerinin % 19’u çevirmeli... karşın elde edilen verilere göre 2005 yılı itibarı ile sabit telefon abone... ABD Doları) GSYİH artışı (2000–2005) -% 67 -—11.4 Yetişkinlerin okuma...ı amaçlarken İran hükümeti Nisan 2005 yılında yaptığı yasa ile şirketin... cihazı ithalatı Birim 2003 2004 2005 X 1000 X 1000 X milyar Avro X milyon...ının % 7’sini oluşturmuştur. 2003 – 2005 yılları arasında İsrail telekom... 27 İsrail Telekomünikasyon Pazarı 2005 Yılı İsrail Telekomünikasyon Pazarı 6% 5% 3% 13...’da aylık 9 ABD Doları azalmıştır. • 2005 Haziran itibariyle tüm genişbant internet... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1,67 2,3 3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,3 4,6 4,8 Sunrise 0 0,4 0,68...ı Sabitten Mobile 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 78,9 78... 2,6 milyon olan UMTS abone sayısı 2005 yılında neredeyse 10 milyona ula... Aktif Hat Sayısı 2004 2005 2004 2005 TIM 45,7 42,4 41,8 40...ı Gelir Hat 2004 2005 Nisan 2004 Nisan 2005 Telecom Italia 65,5 62... olarak hizmet vermektedir. Bu grupların 2005 yılı itibari ile pazardaki abone say... 2,5G, 1 260 000 abone kazanmıştır. 2005 yılı sonu itibarı ile UMTS kullan... vermeye başlayan Vodafone KK’nın 2005 yılı Kasım ayı itibarı ile 1 895... adlı bir telekomünikasyon işletmecisi 2005 ortalarında Tokyo’da sabit.... 50 51 AB STELACON, Aralık 2005, UMTS Development – From İnternational Perspective... Regulation]. 53 AB STELACON, Aralık 2005, UMTS Development – From İnternational Perspective... dış ortamlarda yapmaya başlamıştır 54. 2005 yılı Mayıs ayında NTT DoCoMo...) kullanılmıştır [AB STELACON, Aralık 2005, UMTS Development – From İnternational Perspective... aboneler (1.000 kişiye düşen) -2005- 175 Uluslararası internet bantgenişli... trendin aksine faturalı hatlara abonedir. 2005 yılında yaklaşık 53 Dolar olan... Göstergeleri 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toplam Sabit Telefon Abonesi... Doları) 6,770 GSYİH artışı (2000–2005) 7,9 Yetişkinlerin okuma/yazma oran... 232.000 bin internet kullanıcısı (2005) bulunmaktadır. Çizelge 35 Libya TBT... şekilde gelişmektedir. Aşağıdaki şekilde 2005–2007 yılları arasındaki Litvanya... Doları) 6,320 GSYİH Artışı (2000–2005) 4.0 Yetişkinlerin okuma/yazma oran... Tele2’dir. Lüksemburg’da Eylül 2005 itibariyle 3G hizmetlerini sunmak üzere... azalmaktadır. NMT hizmetinin sunumu ise 2005 yılında bitmiştir. Şekil 53... kişiye düşen) -2005- 122 Televizyonlu ev oranı (% ) -2005- 98 Kalite Telefon... hatlar dışındaki tüm şebekeler rekabete açılmıştır. 2005 yılında ise sabit hatlar üzerindeki... hizmetler serbestleştirilerek rekabete açıldı. 2005'den itibaren sabit hatlardaki tekelinde...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... XZIM Equity 11/08/2005 11/08/2005 04/06/2008 09/01/2008 11/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 05/10/2012 11/08/2005 16/09/2005 11/08/2005... 19/08/2010 29/09/2005 29/07/2015 16/07.../08/2005 09/08/2005 09/08/2005 15/05/2000 09/08/2005 12/01/2000 09/08/2005 10/08/2005 19/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 18/06/2008 07/08/2015 11/08/2005 29/10/2013 14/06/2008 11/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 04/12/2005 11/08/2005 11/08/2005.../08/2005 16/09/2005 22/08/2005 13/07/2012 09/08/2005 23/05/2013 25/02/2013 09/08/2005 27/03/2006 27/03/2006 10/08/2005 10/08/2005 16/12/2005 10/08/2005 10/08/2005 09/08/2005... 23/04/2010 09/08/2005 03/12/2012 02/09... 09/08/2005 30/10/2003 03/01/2005 10/08/2005 14/07/2009 03/01/2005 25.../2008 09/08/2005 30/10/2003 09/08/2005 18/07.../08/2010 19/09/2005 05/10/2005 01/03/2010 25....exchange-data.com 20/11/2005 17/11/2008 10 Country.../2013 09/08/2005 09/08/2005 22/08/2005 23/05/2013... 26/02/2009 09/08/2005 XWAR XLIS XBSE MISX XBEL... 25/02/2008 09/08/2005 30/03/2012 30/11... 30/10/2003 19/09/2005 GEMX XLON SEAQ Bond Indices.../2010 09/08/2005 09/08/2005 09/08/2005 12/04/2010... 09/08/2005 09/08/2005 11/05/2010 03/01/2005 20.../2009 03/01/2005 14/09/2005 09/08/2005 14/09/2010 17/03/2008 09/08/2005 16/09/2005.../08/2005 10/08/2005 22/08/2005 04/06/2003 09/08/2005 09/08/2005.../08/2005 04/01/2007 22/08/2005 19/08/2005 22/08/2005 24/05/2010 09/08/2005 25/04/2005 22/08/2005 09/08/2005 26/02/2013 22/08/2005 09/08/2005 09/08/2005 24/08/2010 08/08/2005 21/05/2010 22/08/2005 22/08/2005 14.../08/2005 09/08/2005 05/05/2010 13/12/2005 22/08/2005 22/08/2005 09/08/2005 09/08/2005 04/10/2005 18/05/2000 09/08/2005... 07/03/2007 03/01/2005 Bond 01/03/2010 01.../08/2007 25/04/2005 30/11/2005 30/08/2007 25... 02/01/2007 09/08/2005 01/10/2000 07/06... 24/05/2010 09/06/2005 06/01/2012 02/04...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... года . . . . . . . . . §2.2. Варианты 2004 года . . . . . . . . . §2.3. Варианты 2005 года . . . . . . . . . §2.4. Варианты 2006 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124... решения Пример 32 (олимпиада «Ломоносов–2005» (апрель), 2005, № 8 (10)). Найдите все значения... [−9; 10]? Задача 188 (олимпиада «Ломоносов–2005» (апрель), 2005, № 8 (10)). Найдите все значения... корня. Задача 189 (олимпиада «Ломоносов–2005» (апрель), 2005, № 8 (10)). Найдите все значения.... 8. a ∈ [−6; −5] ∪ ∪ (−2; 6]. §2.3. Варианты 2005 года 259 §2.3. Варианты 2005 года ВАРИАНТ 2005 (май), «Ломоносов–2005»1 , 1. Задача 1. Вычислите... 8. a ∈ [−8; 6]. 9. От A к B; 8 км/ч. 10. 1. ВАРИАНТ 2005 (май), «Ломоносов–2005», 2. Задача 1. Вычислите 2xy(x3... 8. a ∈ (−7; 5). 9. От A к B; 5 км/ч. 10. 4. ВАРИАНТ 2005 (май), «Ломоносов–2005», 3. Задача 1. Вычислите 2xy(x3...; 3]. 7. V = 96. 8. a ∈ [−6; 4]. 9. От A к B; 4,5 км/ч. 10. 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), механико-математический факультет, 1. Задача.... √ 2. 2. 3. x ∈ [1; 3) ∪ (3; 5. 0, −4 − 2/ 3. 6. 2 6. √ 10). 4. 18, (1/3; 1) ∪ (1; 5/3). §2.3. Варианты 2005 года 265 ВАРИАНТ 2005, механико-математический факультет, задачи... 2 +2x−1 . Ответы. 1. Да. 2. cos 3. 3. 4. 4. x = 2, y = 1. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики... = 81. 4. 4 10 − 2 15. 5. a ∈ [π/2; 3π/2 − 3] ∪ (5π/2 − 6; 7π/2 − 9]. 6. 32. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики..., a35 = 71. “ i 2+2πn, “ √ 4. R = 2 15. 5. a ∈ 2π − 6; 3π ∪ 5π ; 2π − 4 . 6. 72. 2−4 2−6 ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики... − 481)/10 . √ √ 5. 4 14 − 2 7. 6. a ∈ [0; π/2) ∪ (3π/2 − 3; 5π/2 − 6]. 7. 25. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики...)/6; (7 + 301)/6 , (7 + 301)/6; (7 − 301)/6 . 5. R = 2 7. 6. a ∈ [0; 2π − 6] ∪ [2π − 4; π]. 7. 40. ВАРИАНТ 2005 (июль), физический факультет, 1. Задача 1. Решите... решения? Ответы. 1. ±1. 2. [1/4; +∞). 3. π/10 + πn/5, n ∈ Z. 4. 10. 5. x = 2, y = 0. 6. a = 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), химический факультет, 2. Задача 1. Решите... три решения? Ответы. 1. ±1. 2. (−∞; 1/4]. 3. πn/5, n ∈ Z. 4. 13. 5. x = 2, y = 1. 6. a = 2/3, a = 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), биологический факультет, факультет биоинженерии... + 2πk, −7/12π + 2πn, k, n ∈ Z. 3. 16 5. 4. x ∈ [1; 2). 5. 4 раза. 6. x = −1/2, y = 2. 7. π/35. ВАРИАНТ 2005 (июль), биологический факультет, факультет биоинженерии.../7. 4. x ∈ (−2; 2]. 5. 160 м/мин, 120 м/мин. 6. x = 3/2, y = 2. 7. 1/(2 2). ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет почвоведения, 1. Задача 1. Решите...? √ Ответы. 1. 2. 2. ± sin( 2π/4). 3. y −1. 4. 18 часов. 5. 9. 6. 3. ВАРИАНТ 2005 (июль), геологический факультет, 1. Задача 1. Решите...−5)/4]. 3. S ABC = 1, R = 85 . 2 4. 5π. 5. S6 = 0, 3. 6. [2/3; 1) ∪ [3; +∞). 7. [−1; 5]. 8. 12/5. ВАРИАНТ 2005 (июль), геологический факультет, 2. Задача 1. Решите... 270◦ . Ответы. 2πm), k, m ∈ Z. 2. 150. 3. [4/5; 1). p √ 1. (x; y) = (−π/2±π/3+2πk; 4. (3π + 4) 2/2. 5. 26. 6. 7/2 π. ВАРИАНТ 2005 (июль), географический факультет, 2. Задача 1. Решите...◦ . Ответы. 1. (x; y) = (± π +2πk; − π +2πm), k, m ∈ Z. 2. 34. 3. (−1; −6/7]. 2 √3 √ 4. (3π + 4) 2. 5. 21. 6. 15 π/2. ВАРИАНТ 2005 (июль), филологический факультет, 1. Задача 1. Решите... значения x? Ответы. 1. 0, ±1, ±2, ±3. 2. 240. 3. (−3/4; p 0) ∪√(3; +∞). 4. 2π. 5. π/2 + 2πn, n ∈ Z. 6. l = 2, S = tg(2π/5) = 5 + 2 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ВАРИАНТ 2005 (июль), филологический факультет, 2. Задача 1. Решите.... 3. (−2; −17/9) √ ∪ (−1; 7). 4. 3π. 5. π/2 + 2πn, n ∈ Z. 6. l = 4, P = 4 + 4/ cos(2π/5) = 8 + 4 5. 7. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. §2.3. Варианты 2005 года 279 ВАРИАНТ 2005 (июль), экономический факультет (отделение... − 1; −1 − 1/(l + 1)), (2l2 + 2l − 1; −1 − 1/l), l ∈ Z, l = −6, −1, 0, 5. 7. (0; 4π). §2.3. Варианты 2005 года 281 ВАРИАНТ 2005 (июль), экономический факультет (отделение... миллионов 2 тысячи у. е. 4. (−4; − p √ √ √ ∪ [ 34/3; 7/2). 5. 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2 2. 6. a = 2. p 34/3]∪ ВАРИАНТ 2005 (июль), экономический факультет (отделение менеджмента... 000 руб. 4. [− 5. 1/(1 + 3). 6. b = 1. p p 17/3; −1) ∪ (2; 17/3]. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет психологии, 1. Задача 1. Решите...π/12 + 2πn, m, n ∈ Z. 4. π − arcsin(5/8), 4 22/13. 5. 5. 6. |a| 2, a = 0. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет психологии, 2. Задача 1. Решите... или π/2, 2π/3, α, 5π/6−α, где α = arccos( 3/(2 4 − 3)). √ 7. 12 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), ИСАА, 2. 2 Задача 1. Решите неравенство.... 2. ±1/3. 3. n = 4. 4. 11/12. 5. ((7 + 5)/2; 5). 6. 4, 1200 руб. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет государственного управления, 1. Задача.... 1. [−3/2; +∞). 2. (−∞; 0]. 3. −2. 4. −3π/2, −π/2. 5. 7, 10, √ 13, 16. 6. (1; 2), (2; 1), (2; 2), (3; 2), (4; 3). 7. S = 40 3. 8. b ∈ (−∞; 2] ∪ ∪ {9/4} ∪ [7/3; +∞). ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет глобальных процессов, 1. Задача.... 2. (−3.2; − 3.2) ∪ [−1; 0) ∪ (0; 3/2). 3. 1/2. √ 4. 4 3. 5. √ Утверждение верно. 6. 20%. 7. π/2, arccos(5/6). 8. a ∈ (−∞; − 3/2) ∪ ∪ ( 3/2; +∞). ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет глобальных процессов, 2. Задача...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... Supreme People's Court 21 September 2005 (Panda S.r.l. v. Shunde Westband Furniture Co... Province Guangdong High People's Court 2005 (Possehl (HK) Limited v. China Metals... instance Guangdong Intermediate People's Court 2005 [affirmed] Guangdong High People's Court 11 January 2005 (Zuhai Zhongyue New Communication Technology... Dalian Maritime Court 29 June 2005 (Minermet S.p.A. Italy v. China Metallurgical Import... Sichuan High People's Court 9 December 2005 (Global Nutri Co. v. Sichuan Xinguang... Intermediate People's Court 28 November 2005 (Vishaybe Components Beyschlag GmbH). Art..., [translation available] 2005 CIETAC awards Award of 2005 [CISG 2005/25] (Engine block... available] Award of 21 February 2005 [CISG 2005/14] (Equipment case). Arts... available] Award of 24 February 2005 [CISG 2005/07] (Pork case). Arts... available] Award of 24 February 2005 [CISG 2005/08] (Second pork case... Yang Award of 28 February 2005 [CISG 2005/06] (Wool case). Arts... 2005 [CISG 2005/22] (Caprolactum case). Arts. 4, 8, [translation available] Award of 7 April 2005 [CISG 2005... available] Award of 10 May 2005 [CISG 2005/02] (Hat case). Arts... available] Award of 25 May 2005 [CISG 2005/09] (Iron ore case... available] Award of 13 June 2005 [CISG 2005/12] (Industrial general equipment... available] Award of 20 July 2005 [CISG 2005/20] (Elevator material case... available] Award of 12 August 2005 [CISG 2005/11] (Salted ___ case... available] Award of 18 August 2005 [CISG 2005/16] (Automatic production line... available] Award of 22 August 2005 [CISG 2005/13] (Valve case). Arts... available] Award of 2 September 2005 [CISG 2005/17] (Freezing units case). Arts... available] Award of 12 September 2005 [CISG 2005/18] (Hydraulic pressure geologic... available] Award of 15 September 2005 [CISG 2005/15] (Wool and Wooltop..., [translation available] Award of October 2005 [CISG 2005/24] (Filling and sealing... available] Award of 21 October 2005 [CISG 2005/19] (FFS production line... Yang Award of 21 October 2005 [CISG 2005/03] (Sheet metal producing... available] Award of 31 October 2005 [CISG 2005/10] (Waste plastic case... available] Award of 9 November 2005 [CISG 2005/04] (DVD machines case). Arts..., [translation available] Award of December 2005 [CISG 2005/23] (Heat transfer oil..., [translation available] Award of 7 December 2005 [CISG 2005/05] (Heaters case). Arts... available] Award of 26 December 2005 [CISG 2005/21] (Heating system device... original Chinese text: 关于本案处理适用法律。本案审理中,被告北酸株式会社要求本案适用《联合国国际货 物销售合同公约》,因日本国并非该公约的缔约国,因此,处理本案不适用该公约。根据本案所涉《销售 合同》的签订地在中华人民共和国上海市的事实,依照最密切联系原则,本案处理应当适用中华人民共和 国法律。 96 China 2005 Guangdong Higher People's Court [Appellate... original Chinese text: ’ ’ 合同没有约定合同的准据法,《联合国国际货物销售合同公约》第一条规定: 本公约适用于营 业地在不同国家的当事人之间所订立的货物销售合同 ,因此本案不适用该公约的规定。双方当事人均同意 适用中国法律,应以中国法律为本案准据法。 98 China 2005 Guangdong Higher People's Court [Appellate... thereto. 第一百二十六条 【涉外合同】涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律,但法律另 有规定的除外。涉外合同的当事人没有选择的,适用与合同有最密切联系的国家的法律。 101 China 19 November 2005 Guangzhou Intermediate People's Court (Ginger.... 第一百四十二条 第二款 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国 的民事法律有不同规定的,适用国际条约的规定,但中华人民共和国声明保留的条款除外。 103 See China 19 November 2005 Guangzhou Intermediate People's Court (Ginger... Edition), Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers Inc., 2005. 210 All rights reserved. © 2011.../050830c1.html]; 4. China 29 June 2005 Shanghai No. 1 Intermediate People's Court...: 第一百一十二条 【履行、补救措施后的损失赔偿】当事人一方不履 行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应 当赔偿损失。 73 74 China 28 November 2005 Shanghai No. 1 Intermediate People’s Court... Yang BIBLIOGRAPHY ANDERSEN, Camilla Baasch 2005. The Uniform International Sales Law... Review (Summer 2005) 229-252 BONELL, Michael Joachim ed. 2005. An International... Contracts, 3d ed., Transnational Publishers (2005) 650 p. BONELL, Michael Joachim 366..., Oxford University Press (2005) 908-988 BRIDGE, Michael G. 2005 - 2006. Issues Arising... commercial arbitration] DE LY, Filip J.M. 2005. Sources of International Sales Law... of Goods, Singapore (22 September 2005) 8 p. DIEDRICH, Frank 1996. Maintaining Uniformity..., Stephanie / MAURER, Virginia / PAGNATTARO, Marisa 2005. International Sales Law: A Critical Analysis... CISG Jurisprudence, Cambridge University Press (2005) DING, Ding 1999. China and... Law and Economics (2005/3) 314-341 FERRARI, Franco 2005 - 2006. Remarks on... International Law Division Conference 2005: 22-24 September 2005, Würzberg, in: 71... China, Oxford University Press, Oxford (2005) GOLDSTAJN, Alexsandar 387 All rights... Court [Illinois] 6 July 2004 (February 2005) KRITZER, Albert H. 2007. Introduction to... International Law Division Conference 2005: 22-24 September 2005, Würzberg, in: 71... Commercial Law and Arbitration (1/2005) 1-16 SAIDOV, Djakhongir 2005 - 2006. Damages: The... SCHLECHTRIEM, Peter / SCHWENZER, Ingeborg eds. 2005. Commentary on the UN Convention... University of Wellington Law Review (2005/4) 785-808 SCHWENZER, Ingeborg / FOUNTOULAKIS... Law and Commerce (2005) 263-280 WALKER, Janet 2005 - 2006. Agreeing to...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... ir universitetinio mokymo samplaiką. Nuo 2005-2006 profesorius Ernesto U. Savona, simbolizuoja..., pusgamiai arba tabako lapai (Geis, 2005), nelegaliai parduodami pagal svorį, be... 2007 20082008 2009 2010 2011 2005 2005 Švietimo sistema 18 Išlaidos švietimui... 3,3 15,43,4 3,3 13,7 2005 4,8 2,5 11,3 2,7 3,9 2005 2,5 2005 4,3 4,8 2010 17,8 3,9 13,7 2005 2006 2007 2008...ų dalis Šaltinis: Pasaulio bankas 17,8 8,3 2005 5,6 13,7 2010 4,3 5,8 15,4 11,3 4,8 8,3 2,89... 2011 175,4 2008 5,8 (2011 m.) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... 200 2006 0,2 opioids 8,5 2005 8,2 32,8 32,0 0,2 2002 2003 2005 2006 opioids200 2010... už 1,0002010 vnt. 2008 67,6 2008 8,5 2005 32,0 Mažas 2002 Didelis... 8 913 77,12008 (2010 m.) 58 2005 10,9 2008 2,89 15,4 8,3 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2005 2010 5,8 5,6 4,3 Nedarbas* 9 830 2009... 2007 2008 2009 2010 2011 3,9 2005 5,8 5,6 15,4 4,3 13,7 17,8 9 830 9 210... 2007 2008 2008 2005 2009 7 834 3,4 proc. 3,4 3,3 7 834 2005 3,9 2005 2010 4 700 2008.... BVP milijardais litų ir infliacija 2005-2012 metais 12 sąjungos nar... smogė 2005 30 3 30 20 2 10 20 1 0 10 0 2006 2005 2005 Lietuvai. Fakti... 2010 0 2011 • Infliacijos lygis išaugo 2005-2008 metais (nuo aptyksliai 3 Į iki... 2011 2012 paritetas (PPP) (pastovus 2005 m. International $) 1999-2010 metais Šaltinis..., 2013a).2 5 0 14 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... duomenų detalizavimas (2013c)   2003 2004 2005 2006 2007 2008 Maistas ir...ų (2009 m.) Šaltinis: PSO, Šalių atskaitos 2005 2006 2007 2008 2009 2010...,9 apimtys (mln. vnt.) 0,36 2,89 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2008 2005 2004 3,6 3,3 10,9 8,5 2007 2,7 11,3 2,5 2008...čių importas ir eksportas (mln. vnt.) 2,7 2,5 2005 2,52006 2007 2008 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 4,8 3,6 Šaltinis...,4 29,7 6,6 6,4 2 702 2012 10,9 (2012 m.) 2005 5,0 4,9 4,6 54* 4,8 8,9 8,22008 8,5 13 661 9 830... 2011 7,5 vertė 2002 2003 6,6 2004rangas 6,4 2005 2007 2008 2009 2010 2011... 2012 2006 2007 6,6 6,4 10,9 5,6 8,5 4,55 2005 2006 2007 2008 8,9 8,2 2009 2010... 7,5 Neigiamas 4,82005 2010 2005 3,9 2006 2007 Kaina 2005 11,3 2008 2009 2010...,4 15,4 2008 2009 11,3 2005 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009... (2012 m.): 8,3 („Euromonitor International“, 2012 5,8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... 2009 2010 2011 2004 2005 2006 2007 4,3 2005 0,2 2006 40 iš 166 šali... 2008 2009 2,72010 2,5 2,5 3,9 2 702 6,4 52 2005 2006 2010 46 13 661...“, 2012 m., Tarptautinis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007... už 1,000 vnt. 2002 2003 2004 2005 Valstybės skolos valdymas Kitos bendros... Klaipėdoje. Cigarečių gamyba 2004-2005 metais beveik padvigubėjo, nes... platintojai 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... tarp lyčių skirtumai mažėja. 2005-2012 metais 15-24 20statistika... Lietuvos 400rinkoje 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010...šimtmetį nacionalinio pardavimo 40 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010...ą prekybą tabako gaminiais L 4,55 2,89 4,8 2005 2006 2007 2008 2009 2010... vnt. populiariausios cigarečių rūšies 2004 2005 2006 2007 2008 doleriais, 2009... 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 rangas 1 2005 8 561... skatinimas* 2008 300,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... Didelis 2010 17,8 11,3 2011 5,6 3,9 2005 2010 Reglamentavimas 32,8 32,0 kokainas...ų 30,4 29,7 (2013 m.) 2003 2004 2005 2006 2007 2 1 Šaltinis: „Transcrime“ išsami... Respublikos punktas). Vyriausybė, 1998). 2003-2005 metais buvo organizuotos trys iniciatyvos... įsijungė. Ji buvo pradėta 2005 metais ir metais pataisyto Tabako... prevencijos biuras 4,55 5 077 2005 2008 2005 58 2 791 2006 97,6 2010... 2010 2011 6,4 Metinis opiatų, kokaino 2005 ir kanapių vartojimo paplitimo rodiklis...,7 29,7 19,5 20,3 21,3 2004 8,9 2005 2006 2007 2008 7,5 2009 6,6 2010...,5 2006 Didelis 7 850,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010...,1 kanapės opioids kokainas 30,4 4,9 6,4 10,9 2005 4,55 2,89 2008 2008 46... Organizuotų nusikaltimų rodiklis 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... Paskutiniai duomenys (2012 m.): 2003 2004 2005 2006 28,5 proc. 2007 Ma...žėja ryšių departamentas 2004 (Informatikos 2005 2006 2007 ir2008 2009 2010... krintančią smurtinių 2008 nuo 47 % 2005 metais iki 66 % 2011 metais... 2007 0,2 opioids 300,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... teisėsaugos ir muitinės (2013) 5,6 2005 0,2 22,7 22,7 23,3 23,4 21... 0002011gyventojų 2006 21,3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... 4,8 5,0 2008 (2011 m.) 300,1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... NPTG susijusį nusikaltimą 0,2 0,2 2003 2004 2005 2006 2007 32,0 opioids 31... analizė 31,7 2004 2005 2003 2004 31,1 2006 2005 30,4 29,7 2007... komponentai 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... kontrabandinių 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... International 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010... plaukti iš Rusijos dalies Kaliningrado į Lietuvą 2005 metais (Europol, 2011b, •• Pastaraisiais metais...,1 iki 72,1 % nuo visų, ne 2005 Šaltinis: Transcrime TPT duomenų detalizavimas...-en/index. Nuorodos Geis, Gilbert. 2005. Chop-chop: The Illegal Cigarette....int/tobacco/communications/events/wntd/2005/ calendar/euro/en/. Williams, Colin...