Запуск. 2005-022. [Редактировать]

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Дата пуска2005-06-23 at 15:03:00 UTC
2Полезная нагрузка 1xIntelsat Americas 8
3Ракета-носитель 1xЗенит 3SL

Найдено 1000 документов по запросу «2005-022». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
.... Êðîìå òîãî, ñîîáùèë äèðåêòîð ÐÁÒÏ â Ïåòåðáóðãå Äýíèåë Êèðâåëë, ñëåäóþùåå îòäåëåíèå áóäåò îòêðûòî â Åêàòåðèíáóðãå, à òåì âðåìåíåì áðèòàíñêèå èíâåñòîðû ïðèñìàòðèâàþòñÿ ê ðîññèéñêèì ðåãèîíàì, â ò.÷. ê Ñåâåðî-Çàïàäíîìó. ÐÈÀ «Íîâîñòè», 11.5.2005ã. Âåíãðèÿ Ñâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍà – Ãåíêîíñóë Âåíãåðñêîé ðåñïóáëèêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Ôåðåíö Ðàòêàè ñ ñóïðóãîé, ñïåöèàëèñòîì ïî âíåøíåé òîðãîâëå Ýðæåáåòîé Ðàòêàè ñåãîäíÿ, Ñóäîñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà «Àëìàç» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), îñíîâàííàÿ â 1901ã., ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà âîåííîì êîðàáëåñòðîåíèè.  2005ã. óñïåøíî çàâåðøåí êîíòðàêò íà ñòðîèòåëüñòâî òðåõ êîðàáëåé êëàññà «Çóáð» äëÿ ÂÌÑ Ãðåöèè. ÑÔ «Àëìàç» ïîñòðîèëà ïåðâûå â ìèðå ðàêåòíûå êàòåðà è ìàëûå ðàêåòíûå êîðàáëè, óíèêàëüíûé ðàêåòíûé êîðàáëü ñ àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïîäâîäíûìè êðûëüÿìè. ÑÔ «Àëìàç» ñòðîèò ñàìûé áîëüøîé êîðàáëü íà âîçäóøíîé ïîäóøêå êëàññà «Çóáð». Êîðàáëü ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìîëíèåíîñíûõ äåñàíòíûõ îïåðàöèé è íå èìååò àíàëîãîâ ïî ñêîðîñòè è îãíåâîé ìîùè. ÈÀ «Ðîñáàëò», 20.8.2005ã. Êîíöåðí «Ñèëîâûå ìàøèíû» è þæíîêîðåéñêàÿ êîìïàíèÿ HSD Engine (ïðîèçâîäèòåëü äèçåëåé) çàêëþ÷èëè î÷åðåäíîé êîíòðàêò íà ïîñòàâêó äèçåëü-ãåíåðàòîðà ìîùíîñòüþ 14 ìâò. äëÿ ðàñøèðåíèÿ äèçåëüíîé ýëåêòðîñòàíöèè (ÄÝÑ) íà ãðå÷åñêîì îñòðîâå Õèîñ. Ïóñê íîâîãî ýíåðãîáëîêà íàìå÷åí íà äåê. 2005ã. ÈÀ «Ðîñáàëò», 10.2.2005ã. Íà îñíîâå îïûòà Êîïåíãàãåíà ïî î÷èñòêè âîä â êàíàëàõ ãîðîäà, àäìèíèñòðàöèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïðèíèìàåò àíàëîãè÷íûå ìåðû. Äàòñêàÿ ôèðìà J. Hvidtved Larsen (ã.Ñèëüêåáîðã) â 2005ã. ïîëó÷èëà îò âëàñòåé Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà çàêàç íà 39...ã. 7 èþëÿ, ïîñåòèë Âåëèêèé Íîâãîðîä. Êàê ñîîáùèëè â ïðåññ-öåíòðå àäìèíèñòðàöèè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, ñ äèïëîìàòàìè âñòðåòèëèñü ãóáåðíàòîð Ìèõàèë Ïðóñàê, ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé äóìû Àíàòîëèé Áîéöåâ, ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð ïî Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè Îëåã Îíèùåíêî. Ïî ñëîâàì ãåíêîíñóëà, öåëüþ âèçèòà â Íîâãîðîäñêóþ îáëàñòü áûë ïîèñê âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçâèòèÿ äâóñòîðîííåãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î ïëàíàõ ðàçâèòèÿ Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè è âåðîÿòíûõ îáëàñòÿõ èíâåñòèðîâàíèÿ, îáñóæäåíèå âîïðîñîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëüíîãî æèëüÿ, ðàçâèòèÿ èíòåðåñà ó íîâãîðîäöåâ ê òóðèçìó â Âåíãðèè. Íîâãîðîäñêèé ãóáåðíàòîð çàÿâèë, ÷òî äëÿ ðåãèîíà ìîãóò áûòü èíòåðåñíûìè ïðÿìûå ïîñòàâêè òîâàðîâ èç Âåíãðèè, íàïðèìåð, êà÷åñòâåííûõ ìåäèêàìåíòîâ, ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî «íîâãîðîäöû î÷åíü ëþáÿò ïóòåøåñòâîâàòü, è åñëè â êîíñóëüñòâå îíè âñòðåòÿò ïîíèìàíèå, òî âîçìîæíî ðàçâèâàòü è ýòó ñôåðó ñîòðóäíè÷åñòâà». Ðàòêàè ðàññêàçàë, ÷òî âîçìîæíî ñíèæåíèå öåíû íà ïîëó÷åíèå âèçû äëÿ âúåçäà â ñòðàíó. Âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò Íîâãîðîäñêîé îáë. ñ Âåíãðèåé íåçíà÷èòåëåí.  òå÷åíèå ïîñëåäíèõ òðåõ ëåò îí ñîõðàíÿåòñÿ íà óðîâíå 0,2-0,3% îò îáùåãî îáúåìà è ñîñòàâëÿåò 1,6-2,8 ìëí.äîëë. â ãîä. Èìïîðòíûå ïîñòóïëåíèÿ èç Âåíãðèè â 2005ã. ñîñòàâèëè 2 ìëí.äîëë. (0,6% îò îáùåãî îáúåìà èìïîðòà îáëàñòè). Ãëàâíûì îáðàçîì, â ðåãèîí ïîñòàâëÿëèñü áóìàãà è êàðòîí, â íåáîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ – ÷åðíûå ìåòàëëû; îáîðóäîâàíèå, ýëåêòðè÷åñêèå ìàøèíû è èõ ÷àñòè; õèìè÷åñêèå íèòè; ïîëèìåðíûå ìàòåðèàëû, à òàêæå ïðî÷àÿ õèìè÷åñêàÿ ïðîäóêöèÿ.  2005ã. ýêñïîðò òîâàðîâ â Âåíãðèþ ñîñòàâèë 133 òûñ.äîëë. (0,02% îáùåãî îáúåìà ýêñïîðòíûõ ïîñòàâîê îáëàñòè). Ïîñòàâëÿëèñü â Âåíãðèþ îáîðóäîâàíèå è åãî ÷àñòè, äðåâåñèíà è èçäåëèÿ èç íåå, ìåáåëü è ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè è äðóãèå òîâàðû. Íà 24 èþíÿ 2006ã. íà òåððèòîðèè Íîâãîðîäñêîé îáë. çàðåãèñòðèðîâàíà è äåéñòâóåò âñåãî îäíà îðãàíèçàöèÿ ñ ó÷àñòèåì âåíãåðñêîãî êàïèòàëà – ÎÎÎ «Ëåñïðîì-Ì», çàíèìàþùååñÿ ëåñîâîäñòâîì, ëåñîçàãîòîâêîé è äåðåâîîáðàáîòêîé. ÈÀ Regnum, 7.7.2006ã. – Ñ 2 ïî 3 íîÿá. â Ñûêòûâêàðå ñ âèçèòîì áóäóò íàõîäèòüñÿ ïîñîë Âåíãåðñêîé ðåñïóáëèêè â Ðîññèè Àðïàä Ñåêåé è çàìåñòèòåëü òîðãîâîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Âåíãðèè â Ðîññèè Ìèõàèë Êåìåíåø, ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå ãëàâû è ïðàâèòåëüñòâà Êîìè.  àâã. 2005ã. Àðïàä Ñåêåé âðó÷èë âåðèòåëüíûå ãðàìîòû ïðåçèäåíòó Ðîññèè è ïðèñòóïèë ê èñïîëíåíèþ ìèññèè ïîñëà Âåíãðèè â Ðîññèè. Àðïàä Ñåêåé ïðèáûë â Êîìè ïî ïðèãëàøåíèþ ãëàâû ðåãèîíà Âëàäèìèðà Òîðëîïîâà. Ýòî ïåðâûé âèçèò Ñåêåÿ â Êîìè, êîòîðûé ïðèóðî÷åí ê ó÷àñòèþ â Ïåðâîé èíâåñòèöèîííîé êîíôåðåíöèè ðåñïóáëèêè. 3 íîÿá. Âëàäèìèð Òîðëîïîâ âñòðåòèòñÿ ñ âåíãåðñêîé äåëåãàöèåé.  ýòîò æå äåíü ïîñîë Âåíãðèè ïðèìåò ó÷àñòèå â ïëåíàðíîì çàñåäàíèè êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîì ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ ýêîíî- Ìèð è ïîëèòèêà. ¹2 (5). Ôåâðàëü 2007ã. ìèêè ðåñïóáëèêè è âñòðåòèòñÿ ñ çàìïðåäñåäàòåëÿ ãîññîâåòà Àëåêñååì Áåçíîñèêîâûì è äåïóòàòàìè ðåñïóáëèêàíñêîãî ïàðëàìåíòà. Çàïëàíèðîâàíû âñòðå÷à â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïðîäîâîëüñòâèÿ ðåãèîíà, à òàêæå ïîñåùåíèå ìóçåÿ Èíñòèòóòà ãåîëîãèè ÊÍÖ ÓðÎ ÐÀÍ, Íàöèîíàëüíîé ãàëåðåè è Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ. Âåíãåðñêàÿ ðåñïóáëèêà ÿâëÿåòñÿ äàâíèì ïàðòíåðîì Ðåñïóáëèêè Êîìè – âíåøíåòîðãîâûé îáîðîò ïî èòîãàì 6 ìåñÿöåâ 2005ã. – 2 ìëí. 466 òûñ.äîëë. Òîâàðíàÿ íîìåíêëàòóðà ýêñïîðòà Êîìè â Âåíãåðñêóþ Ðåñïóáëèêó ïðåäñòàâëåíà òåõóãëåðîäîì è ïðîäóêöèåé ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà (äåëîâàÿ äðåâåñèíà, ïèëîìàòåðèàëû, ôàíåðà, áóìàãà, êàðòîí).  I ïîë. 2005ã. ýêñïîðò ñîñòàâèë 2 ìëí. 462 òûñ.äîëë. Íîìåíêëàòóðà èìïîðòèðóåìûõ òîâàðîâ ïðåäñòàâëåíà îáîðóäîâàíèåì è ìåõàíè÷åñêèìè óñòðîéñòâàìè, ýëåêòðè÷åñêèìè ìàøèíàìè, îïòè÷åñêèìè àïïàðàòàìè è ïðèáîðàìè.  I ïîë. 2005ã. èìïîðò òîâàðîâ ñîñòàâèë 4 òûñ.äîëë. Àêòèâíî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî ïî ëèíèè Ôèííî-óãîðñêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðà ðåñïóáëèêè ñ âåíãåðñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â îáëàñòè êóëüòóðû, íàóêè è îáðàçîâàíèÿ.  îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîãî è ìåæðåãèîíàëüíîãî êóëüòóðíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â Ñûêòûâêàðå ïðîâîäèëèñü Äíè âåíãåðñêîé êóëüòóðû; âûñòàâêè âåíãåðñêèõ õóäîæíèêîâ è ôîòîõóäîæíèêîâ; Äíè âåíãåðñêîãî êèíî â Êîìè. 10...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
.................................................................. 151 Величина прожиточного минимума в 2000, 2005-2014гг........................................................................... 152 Численность населения с денежными...,3 106,9 - 1995 - - 150 1998 - - - 2000 0,8 - - 2005 0,3 - - 2006 - - - 2007 0,6 - - 2008 0,2 - - 2009 - - - 2010...,6 1,4 0,1 0,2 0,5 0,5 0,8 1,3 1,8 2,6 2,9 4,2 6,3 10,0 15,3 69,2 Показатели за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов ВПН... ЕНИЯ . 4.2. 2. С М ЕРТНОСТ Ь Продолжение человек 2000 2005 2006 2007 Число умерших 2008... ЕНИЯ . 4.2. 2. С М ЕРТНОСТ Ь Продолжение человек 2000 2005 Число умерших 2006 2007 2008...,0 12,6 9,7 6,2 6,1 3,7 5,1 5,6 3,7 4,4 4,7 3,1 9,8 7,5 10,4 10,6 7,9 9,2 7,3 8,1 6,4 6,2 7,2 Показатели за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов Всероссийской... человек населения соответствующего пола и возраста 2005 2006 мужчины женщины мужчины женщины... системы, вызванная алкоголем. 2 Данные за 2005-2010гг. пересчитаны от итогов Всероссийской... Всего в экономике 2005, тыс. чел. мужженчины щины 331,9 344,3 2005, в % к итогу мужженчины... Марий Эл 2000 8,4 8,0 95,2 7,6 93,9 2,5 3,4 2,2 2005 7,2 6,4 89,3 6,1 95,0 2,8 2,6 1,7 2006 5,5 5,1 92,6 4,9 95... 131 5. Т РУД. 5.3. УСЛОВИЯ ТРУ ДА 2005 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства... 133 5. Т РУД. 5.3. УСЛОВИЯ ТРУ ДА 2005 Добыча полезных ископаемых Обрабатывающие производства... Величина прожиточного минимума в 2000, 2005-2014гг.1 2000 2005 2006 2007 I квартал II... выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 2005 Потребительские расходы – всего, в т. ч.: продукты питания... жилищный фонд 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2010 2011 2012... жилищный фонд 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2010 2011 2012... всех семей 2000 1,3 2,4 51,1 10,5 2005 0,4 1,8 18,5 3,4 2006 0,3 1,6 16,6 3,1 2007 0,6 3,3 15... жилого помещения и коммунальных услуг 2000 2005 1 2006 2 2007 2008 Численность граждан... 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008... нарушениями речи психического развития аппарата 2 1 2005/2006 2 - 2 2006/2007 1 - 2 2007/2008... средние специальные учебные заведения 1 2000 2005 228 … … … … 2006 238 … … … … 2007 258... НАСЕЛЕНИЮ Основные показатели здравоохранения 1 2000 2005 2006 2007 2008 Численность врачей... Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... психическими расстройствами и расстройствами поведения 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... с психическими расстройствами и расстройствами поведения 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010..., связанными с употреблением психоактивных веществ 2000 2005 Взято под наблюдение пациентов с диагнозом..., связанными с употреблением психоактивных веществ 2000 2005 Человек Алкоголизм 4 9 13 19 5 8 3 - - 1 3 Наркомания... на территории Пензенской области. За 2005-2010гг. показатели рассчитаны с использованием численности...,8 20,6 22,3 23,5 20,8 1 За 2005-2010гг. показатели рассчитаны с использованием численности... объединённого краеведческого музея. За 2005-2010гг. показатели рассчитаны с использованием численности... о валовом региональном продукте (ВРП) за 2005-2013гг. в основных ценах, рассчитанные на..., миллионов рублей Виды экономической деятельности 2005 2006 2007 2008 Промежуточное потребление..., миллионов рублей Виды экономической деятельности 2005 2006 2007 2008 Добавленная стоимость... 5,1 2014 5,1 Республика Марий Эл 2000 4,1 2005 4,5 2006 4,3 2007 4,8 2008 1,0 2009 1,0 2010... государственного и муниципального имущества – всего 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... разработок за 2005-2014гг.) в процентах к предыдущему году 2000 2005 2006 2007 2008... 2011 2012 2013 2014 2,6 3,5 1,7 5,1 3,7 7,7 2,4 1,9 5,1 2,8 7,7 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... в сельскохозяйственных организациях 1 в процентах Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010... культур в хозяйствах всех категорий 2000 2005 Зерновые культуры (в весе после доработки...,4 26,7 2,2 0,2 6,3 6,9 4,8 0,0 150,6 100 1,2 0,8 142,1 98,3 1,2 0,8 2005 Зерновые культуры (в весе после доработки... 2012 2013 2014 14,1 7,8 6,6 6,2 6,9 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,3 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010...,3 х 1,3 98,1 0,6 4,1 48,5 1,2 в % к итогу 100 7,6 89,8 2,2 2005 Все формы собственности в том числе... служб, технические, оснащенные стационарным оборудованием) 7,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010...: ведомственные местные Троллейбусные линии 1 2 1097 2005 2006 1 … 1002,6 2007 … 2009 2010...,9 -2585,4 4068,8 -6469,9 4338,4 -1962,1 С 2005 г. без внутреннего оборота. Пензенская область... проданных товаров, продукции (работ, услуг) 2005 2006 2007 2008 2009 5,3 5,5 6,9 6,0 6,3 9,7 4,8 15... ОРГАНИЗАЦИЙ Продолжение в процентах Рентабельность активов 2005 Всего из него: сельское хозяйство... крупным и средним предприятиям) в процентах к итогу 2005 Инвестиции в основной капитал – всего 2006... к декабрю предыдущего года; в процентах 2000 2005 Все товары Продовольственные товары Мясопродукты... погрузочноразгрузочные, транспортные, вспомогательные для растениеводства 2005 2006 2007 2008 2009 Продолжение... сообщения 2000 Междугородное Внутригородское и пригородное 2005 ВнутриМеждугородское и городное пригородное 2006 ВнутриМеждугородское...Дата загрузки: 2017-06-16
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
.../2006 1.3 (30) 20/04/2005 DE 10 2005 018 262.3 (51) A01N.../2006 1.3 (30) 27/05/2005 AT A910/2005 (51) B61L 5/10 (2010...) 21/05/2005 US 60/683,477; 11/10/2005 US 11...) 18/05/2005 US 60/682.099; 29/09/2005 US 60.../05/2005 NZ 540203; 11/08/2005 NZ 541787; 28/10/2005 NZ...) 17/05/2005 US 60/682,051; 17/05/2005 US 60/682,063; 17/05/2005 US 60/682,042; 22/06/2005 US 60/692,750; 22/06/2005 US 60...) 18/05/2005 US 60/682,548; 27/10/2005 US 60.../04/2005 DE 10 2005 018 923.7-44; 27/12/2005 DE 10 2005...) 22/04/2005 US 60/673.812; 28/09/2005 US 60.../2006 1.3 (30) 27/05/2005 DE 10 2005 024 381.9-43 (51...) 12/05/2005 US 60/680.107; 20/09/2005 US 60... 8501702-7 U2 (22) 18/08/2005 9.2 (54) DISPOSIÇÃO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM... 0517243-8 A2 (22) 27/10/2005 11.1 (71) Avecia Pharmaceuticals Limited... 0517244-6 A2 (22) 26/10/2005 11.1 (71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL... 0517246-2 A2 (22) 26/10/2005 11.1 (71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL... 0517145-8 A2 (22) 06/12/2005 11.1 (71) Sistemi Sospensioni S.P.A. (IT... 0517497-0 A2 (22) 22/12/2005 11.1 (71) Chiesi Farmaceutici S.p.A. (IT... 0517513-5 A2 (22) 25/10/2005 11.1 (71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL... 0517519-4 A2 (22) 25/10/2005 11.1 (71) TECHNOLOGY RESEARCH CORPORATION... 0517670-0 A2 (22) 02/11/2005 11.1 (71) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL... 0500159-5 A2 (22) 21/01/2005 11.1.1 (71) Marivaldo Evangelista Rodrigues... 0500241-9 A2 (22) 28/01/2005 11.1.1 (71) Wella Aktiengesellschaft (DE... 0500242-7 A2 (22) 28/01/2005 11.1.1 (71) Wella Aktiengesellschaft (DE... 0500402-0 A2 (22) 31/01/2005 11.1.1 (71) Wella Aktiengesellschaft (DE... 0500421-7 A2 (22) 10/02/2005 11.1.1 (71) Thyssenkrupp Elevadores S.A. (BR... 0500422-5 A2 (22) 10/02/2005 11.1.1 (71) Thyssenkrupp Elevadores S.A. (BR... 0500334-2 A2 (22) 04/02/2005 11.1.1 (71) Verification Technologies, INC... 0500557-4 A2 (22) 23/02/2005 11.1.1 (71) Multibrand Comercial Exportadora... 0500786-0 A2 (22) 10/03/2005 11.1.1 (71) United Technologies Corporation... 0500900-6 A2 (22) 10/03/2005 11.1.1 (71) United Technologies Corporation... 0501163-9 A2 (22) 08/04/2005 11.1.1 (71) International Flavors & Fragrances... 0501391-7 A2 (22) 11/04/2005 11.1.1 (71) International Flavors & Fragrances... 0501403-4 A2 (22) 25/04/2005 11.1.1 (71) Powertech Worldwide Corporation... 0501427-1 A2 (22) 22/04/2005 11.1.1 (71) American Axle & Manufacturing... 0501897-8 A2 (22) 11/05/2005 11.1.1 (71) EFC - Engenheiros Financeiros... 0501946-0 A2 (22) 25/05/2005 11.1.1 (71) Inventio Aktiengesellschaft (CH... 0501980-0 A2 (22) 09/06/2005 11.1.1 (71) Mecaltec Equipamentos Especiais... 0502357-2 A2 (22) 21/06/2005 11.1.1 (71) Osmopharm U.S.A. L.L.C (US) (74... 0502633-4 A2 (22) 06/07/2005 11.1.1 (71) Computerized Security Systems... 0503176-1 A2 (22) 02/08/2005 11.1.1 (71) Acument Intellectual Properties... 0503205-9 A2 (22) 29/07/2005 11.1.1 (71) Multibrás S.A Eletrodomésticos... 0503366-7 A2 (22) 11/08/2005 11.1.1 (71) Empresa Exportadora, Importadora... 0503442-6 A2 (22) 26/08/2005 11.1.1 (71) American Axle & Manufacturing... 0503589-9 A2 (22) 15/08/2005 11.1.1 (71) Fundação Universidade Estadual... 0504241-0 A2 (22) 28/09/2005 11.1.1 (71) Lorenge Construtora e Incorporadora... 0504282-8 A2 (22) 28/09/2005 11.1.1 (71) Abracheque Associação Brasileira... 0504305-0 A2 (22) 05/10/2005 11.1.1 (71) Acument Intellectual Properties... 0504410-3 A2 (22) 21/07/2005 11.1.1 (71) Siemens Aktiengesellschaft (DE... 0505172-0 A2 (22) 31/10/2005 11.1.1 (71) Inventio Aktiengesellschaft (CH... 0505313-7 A2 (22) 17/11/2005 11.1.1 (71) Inventio Aktiengesellschaft (CH... 0505478-8 A2 (22) 27/10/2005 11.1.1 (71) Metrisa Metalurgica Triangulo... 0505628-4 A2 (22) 23/12/2005 11.1.1 (71) Inventio Aktiengesellschaft (CH... (22) 28/12/2005 11.1.1 (71) Molson Canada 2005 (CA) (74) Momsen... 0505776-0 A2 (22) 02/12/2005 11.1.1 (71) Bericap Záródástechnikai B.T. (HU... 0506253-5 A2 (22) 14/12/2005 11.1.1 (71) Kyzen Consultoria, Treinamento... 0506290-0 A2 (22) 30/12/2005 11.1.1 (71) Siemens Aktiengesellschaft (DE... 0506494-5 A2 (22) 31/01/2005 11.1.1 (71) Schering Aktiengesellschaft (DE... 0506405-8 A2 (22) 22/09/2005 11.1.1 (71) Elizabeth Alcantarilla Nicola... 0506550-0 A2 (22) 17/02/2005 11.1.1 (71) Galderma Research & Development... 0506551-8 A2 (22) 17/02/2005 11.1.1 (71) Galderma Research & Development... 0506557-7 A2 (22) 17/02/2005 11.1.1 (71) Galderma Research & Development... 0506594-1 A2 (22) 24/02/2005 11.1.1 (71) Valeo Equipements Electriques... 0506676-0 A2 (22) 09/02/2005 11.1.1 (71) Janssen Phamaceutica N.V. (BE... 0506730-8 A2 (22) 07/01/2005 11.1.1 (71) Henkel Kommanditgesellchaft Auf... 0506738-3 A2 (22) 07/01/2005 11.1.1 (71) Graphic Packaging International... 0506861-4 A2 (22) 17/02/2005 11.1.1 (71) Ivax Pharmaceuticals S.R.O. (CZ... 0506868-1 A2 (22) 13/01/2005 11.1.1 (71) Franciscus Wilhelmus Henricus... 0506886-0 A2 (22) 13/01/2005 11.1.1 (71) Boehringer Ingelheim International...) Patente extinta em 22/06/2005 (73) Aerospatiale Societe Nationale Industrielle...) Patente extinta em 06/07/2005 138 DIRPA - Despachos Relativos a Pedidos...) Patente extinta em 26/07/2005 DIRPA - Despachos Relativos a Pedidos e Patentes...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... ELEKTRONİK HABERLEŞME PİYASASININ 2000–2005 YILLARI ARASINDAKİ DURUMU ................................................................................................................................ 60 ÇİZELGE... Telekom Düzenleyici Otoritesi (ATRA) olup, 2005 yılında kurulmuştur. Ülkenin en...ı ve Diğer Toplam Hatlar 2005 2005 2006 2006 Haziran Aralık Haziran... Teknolojileri Pazarları Raporu 2008 15 2005 yılında telekomünikasyon sektöründe... dakikadır. Gönderilen kısa mesaj sayısı 2005 yılının Aralık ayında 9,8 milyon iken...ında internete erişebilecek konumdadır. 2005 sonunda bu rakamın 3 milyon oldu...şbant Aboneleri Kaynak: OECD, Kasım 2005 Mobil operatör Mobilkom Austria ön ödemeli... Bakanlık tarafından verilmektedir. Ancak 2005 yılında yapılan değişiklikler... (2006) mobil telefon kullanıcı bulunmaktadır. 2005 yılı itibariyle 4,8 milyon internet kullanıcısı bulunmaktad... sabit hat telefon hizmetlerindeki tekeli 2005 yılında kaldırılmıştır. Bu tarihten...örüne izin verilmiştir ve 2005’te Mısır’ın Orascom Telekom tarafından... yoluyla gerçekleşeceği beklenilmektedir. 2005 yılının sonuna kadar Danimarka’daki hizmet...ğlantıları 2003 yılında % 9’dan 2005 yılının sonunda % 37’ye yükselmiştir...ır. 3G lisansları için 800Mhz bandı 2005 yılı Ocak ayında ihale edilmi... Teknolojileri Pazarları Raporu 2008 59 2005 yılında Gürcistan’da aktif sim... Elektronik Haberleşme Piyasasının 2000–2005 Yılları Arasındaki Durumu Hizmetler... sektöründeki devlet sahipliği yüzdesi 2005 yılında gerçekleştirilen özelle... sayısı 2000–2005 yılları arasında % 10,2 artış göstererek 2005 yılında 544...’e ulaşmıştır. Sabit telefon penetrasyon oranı 2005 yılında % SAS Dünya Telekomünikasyon... % 40 artarak 800.000’e ulaşmıştır. 2005 yılı ortalarına gelindiğinde bu... 107 iken 2005 yılında bu rakam 122’ye ulaşmıştır. 2005 yılı sonu itibariyle... 230 şirket faaliyet göstermektedir. 2000–2005 döneminde sektörde rekabetin ve... verilen lisans sayısındaki artıştır. 2005 sonu itibariyle 385 lisans verilmi...örün GSYİH’deki payı % 3,52 iken 2005 yılında bu oran 1,8 kat artarak...ır. ITU istatistiklerine göre bu rakam 2005 yılında % 4 artarak 200.000’e ula...’dir (9,1 milyon Avro). Gürcistan’da 2005 yılı sonunda ADSL hat sayısı 15... itibariyle % 70’in altına düşmüştür. 2005 yılında bu oran % 79 civar...ıştır. Kablo telefona sahip hane sayısı 2005 yılında 400.000 iken 2006...,00% 0,00% %14,5 %10,5 %3 %5,7 2004 2005 Sadece Mobil Rakipler %68,5 %17... için ücretsiz telefonlar verilmekteydi. KPN 2005 Kasım ayında mobil telefon... darbant erişim sağlamaktadır. 2005 yılında darbant abonelerinin % 19’u çevirmeli... karşın elde edilen verilere göre 2005 yılı itibarı ile sabit telefon abone... ABD Doları) GSYİH artışı (2000–2005) -% 67 -—11.4 Yetişkinlerin okuma...ı amaçlarken İran hükümeti Nisan 2005 yılında yaptığı yasa ile şirketin... cihazı ithalatı Birim 2003 2004 2005 X 1000 X 1000 X milyar Avro X milyon...ının % 7’sini oluşturmuştur. 2003 – 2005 yılları arasında İsrail telekom... 27 İsrail Telekomünikasyon Pazarı 2005 Yılı İsrail Telekomünikasyon Pazarı 6% 5% 3% 13...’da aylık 9 ABD Doları azalmıştır. • 2005 Haziran itibariyle tüm genişbant internet... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1,67 2,3 3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,3 4,6 4,8 Sunrise 0 0,4 0,68...ı Sabitten Mobile 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 78,9 78... 2,6 milyon olan UMTS abone sayısı 2005 yılında neredeyse 10 milyona ula... Aktif Hat Sayısı 2004 2005 2004 2005 TIM 45,7 42,4 41,8 40...ı Gelir Hat 2004 2005 Nisan 2004 Nisan 2005 Telecom Italia 65,5 62... olarak hizmet vermektedir. Bu grupların 2005 yılı itibari ile pazardaki abone say... 2,5G, 1 260 000 abone kazanmıştır. 2005 yılı sonu itibarı ile UMTS kullan... vermeye başlayan Vodafone KK’nın 2005 yılı Kasım ayı itibarı ile 1 895... adlı bir telekomünikasyon işletmecisi 2005 ortalarında Tokyo’da sabit.... 50 51 AB STELACON, Aralık 2005, UMTS Development – From İnternational Perspective... Regulation]. 53 AB STELACON, Aralık 2005, UMTS Development – From İnternational Perspective... dış ortamlarda yapmaya başlamıştır 54. 2005 yılı Mayıs ayında NTT DoCoMo...) kullanılmıştır [AB STELACON, Aralık 2005, UMTS Development – From İnternational Perspective... aboneler (1.000 kişiye düşen) -2005- 175 Uluslararası internet bantgenişli... trendin aksine faturalı hatlara abonedir. 2005 yılında yaklaşık 53 Dolar olan... Göstergeleri 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Toplam Sabit Telefon Abonesi... Doları) 6,770 GSYİH artışı (2000–2005) 7,9 Yetişkinlerin okuma/yazma oran... 232.000 bin internet kullanıcısı (2005) bulunmaktadır. Çizelge 35 Libya TBT... şekilde gelişmektedir. Aşağıdaki şekilde 2005–2007 yılları arasındaki Litvanya... Doları) 6,320 GSYİH Artışı (2000–2005) 4.0 Yetişkinlerin okuma/yazma oran... Tele2’dir. Lüksemburg’da Eylül 2005 itibariyle 3G hizmetlerini sunmak üzere... azalmaktadır. NMT hizmetinin sunumu ise 2005 yılında bitmiştir. Şekil 53... kişiye düşen) -2005- 122 Televizyonlu ev oranı (% ) -2005- 98 Kalite Telefon... hatlar dışındaki tüm şebekeler rekabete açılmıştır. 2005 yılında ise sabit hatlar üzerindeki... hizmetler serbestleştirilerek rekabete açıldı. 2005'den itibaren sabit hatlardaki tekelinde...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.02/5
.... 2009 - 18.14 - Annuale I R P 2000, 2005 18.1518.16 18.7 Biennale... Legislativo 194 del 19 agosto 2005. La fase attuale registra l’attesa... D.Lgs. 194 del 19/08/2005 Stato di approvazione dei piani... D.Lgs. 13 del 17/01/2005 Ambiti paesaggistici tutelati Fornire l’estensione... autonome, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1092 ANNUARIO DEI... d’ozono, regioni e province autonome, 2004 – 2005 – 2006 Ministero per i beni e le... Guida 26/2003 APAT CTN_AGF 2005, Revisione delle Linee Guida per... Approvato DGR n. 220 27-06-2005 Approvato DGP n. 5404 30/4/1993... DGP n. 1730 Approvato DGP 18/7/2005 DGP n. 3233 30-12-2004...-09-2007 Approvato DGP n. 1992 6/6/2005 LP n. 5 27-05-2008 Approvato...-01-2005 Approvato DPReg. n. 0137/Pres. 21-05-2007 5-07-2005 Approvato... Approvato DCR n. 3065 21-12-2005 Approvato DCR n. 6 Approvato DCR n. 44... Approvato DCR n. 72 25-01-2005 25-06-2008 24-07.../6/2009 Approvato DCR n. 466 9-02-2005 Approvato LR n. 27 24-03... Approvato DCR n. 175 16-02-2005 Approvato DCR n. 45 24-03...-02-2005 Approvato DPReg 9/3/2009 Approvato DCR n. 947 16-02-2005 Approvato... Emerg. Amb. 4/8/2009 n. 187 9/12/2005 Approvato Adottato DGR n. 1888 LR... Approvato DGR n. 55/6 29-11-2005 17 13 Fonte: Elaborazione ISPRA... 2008 Terna s.p.a. (D.M. attività produttive 20/4/2005, art. 9, com. 1) Piano approvato con... 2009 Terna s.p.a. (D.M. attività produttive 20/4/2005, art. 9, com. 1) Processo VAS in... 2010 Terna s.p.a. (D.M. attività produttive 20/4/2005, art. 9, com. 1) Processo VAS in... 2002 2003 2004 2005 2006 2007 a 2003 2004 2005 2006 2007 2008... 2007 2004 2005 2006 2008 2001 2005 2007 2002 2004 2005 2005 2004 - STATO... 2004 2005 2005 2003 2005 2003 2006 2004 2005 2005 2005 2005 2007 2004 2005 2005 2005 2004 2004 2005 Bolzano... del piano 2004 2005 2005 2005 2005 2004 2004 2006 2004 2005 2005 2005 2004 2005 2003 Umbria... negli aeroporti”; D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13 “Attuazione della direttiva 2002... e TREND Dai dati aggiornati al 2005, il 19% del territorio nazionale...); l’incremento nazionale dal 2000 al 2005 è pari al 2%. Per quanto riguarda... sono le medesime dell’Annuario 2005-2006 poiché non c’è stato nessun... al 2000, mentre per il 2005, alcune province di vecchia istituzione... nel 2000. Il dato del 2005 della provincia di Bari risulta... di notevole interesse pubblico 2000 2005 2 % km 9 357 7 79 239 17... di notevole interesse pubblico 2000 2005 2 % km 4 88 4 106 14 497... di notevole interesse pubblico 2000 2005 2 % km 13 661 18 2.513... (Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico) 2005; Ministero per i beni e le attivit... Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (SITAP) 2005 LEGENDA: a Zone umide comprese nell... 18.7: Tipologia di superficie tutelata (2005) 1134 ANNUARIO DEI DATI AMBIENTALI... Presidente della Repubblica Decreto 4-04-2005 Istituzione dell'Ente parco nazionale... Circeo GU del 06/07/2005, n. 155 Parlamento Legge 25-01... Regionale (Toscana) Delibera 30-05-2005 587 Delibera G.R. N. 399 BUR del 22/06/2005, n. 25 del 14 marzo 2005 relativa all’adozione...) Delibera 26-04-2005 708 BUR del 11/05/2005, Rettifica per... Giunta n. 280 del 14 febbraio 2005 avente per oggetto “Adozione del...-03-2005 399 Giunta Regionale (Emilia Romagna) Delibera 14-02-2005 280... delle BUR del 06/04/2005, n. 14 “Foreste Casentinesi, Monte Falterona... del BUR del 16/03/2005, Parco nazionale delle n. 51 Foreste... Regionale (Lazio) Delibera 23-12-2005 1145 Adozione della proposta di... (DCD 22 del 28/07/2005) BUR del 18/01/2006.... Urbanistica e rischio aree vulnerabili Territorio 2005 approvato 2006 in redazione 2003... Piano ICZM Dip.territorio e Ambiente 2005 approvato 2004 approvato si Emilia..., attività produttive, ecc.) 1983 approvato 2005 approvato si sperimentale si si...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... XZIM Equity 11/08/2005 11/08/2005 04/06/2008 09/01/2008 11/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 05/10/2012 11/08/2005 16/09/2005 11/08/2005... 19/08/2010 29/09/2005 29/07/2015 16/07.../08/2005 09/08/2005 09/08/2005 15/05/2000 09/08/2005 12/01/2000 09/08/2005 10/08/2005 19/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 18/06/2008 07/08/2015 11/08/2005 29/10/2013 14/06/2008 11/08/2005 11/08/2005 11/08/2005 04/12/2005 11/08/2005 11/08/2005.../08/2005 16/09/2005 22/08/2005 13/07/2012 09/08/2005 23/05/2013 25/02/2013 09/08/2005 27/03/2006 27/03/2006 10/08/2005 10/08/2005 16/12/2005 10/08/2005 10/08/2005 09/08/2005... 23/04/2010 09/08/2005 03/12/2012 02/09... 09/08/2005 30/10/2003 03/01/2005 10/08/2005 14/07/2009 03/01/2005 25.../2008 09/08/2005 30/10/2003 09/08/2005 18/07.../08/2010 19/09/2005 05/10/2005 01/03/2010 25....exchange-data.com 20/11/2005 17/11/2008 10 Country.../2013 09/08/2005 09/08/2005 22/08/2005 23/05/2013... 26/02/2009 09/08/2005 XWAR XLIS XBSE MISX XBEL... 25/02/2008 09/08/2005 30/03/2012 30/11... 30/10/2003 19/09/2005 GEMX XLON SEAQ Bond Indices.../2010 09/08/2005 09/08/2005 09/08/2005 12/04/2010... 09/08/2005 09/08/2005 11/05/2010 03/01/2005 20.../2009 03/01/2005 14/09/2005 09/08/2005 14/09/2010 17/03/2008 09/08/2005 16/09/2005.../08/2005 10/08/2005 22/08/2005 04/06/2003 09/08/2005 09/08/2005.../08/2005 04/01/2007 22/08/2005 19/08/2005 22/08/2005 24/05/2010 09/08/2005 25/04/2005 22/08/2005 09/08/2005 26/02/2013 22/08/2005 09/08/2005 09/08/2005 24/08/2010 08/08/2005 21/05/2010 22/08/2005 22/08/2005 14.../08/2005 09/08/2005 05/05/2010 13/12/2005 22/08/2005 22/08/2005 09/08/2005 09/08/2005 04/10/2005 18/05/2000 09/08/2005... 07/03/2007 03/01/2005 Bond 01/03/2010 01.../08/2007 25/04/2005 30/11/2005 30/08/2007 25... 02/01/2007 09/08/2005 01/10/2000 07/06... 24/05/2010 09/06/2005 06/01/2012 02/04...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.04/5
... года . . . . . . . . . §2.2. Варианты 2004 года . . . . . . . . . §2.3. Варианты 2005 года . . . . . . . . . §2.4. Варианты 2006 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124... решения Пример 32 (олимпиада «Ломоносов–2005» (апрель), 2005, № 8 (10)). Найдите все значения... [−9; 10]? Задача 188 (олимпиада «Ломоносов–2005» (апрель), 2005, № 8 (10)). Найдите все значения... корня. Задача 189 (олимпиада «Ломоносов–2005» (апрель), 2005, № 8 (10)). Найдите все значения.... 8. a ∈ [−6; −5] ∪ ∪ (−2; 6]. §2.3. Варианты 2005 года 259 §2.3. Варианты 2005 года ВАРИАНТ 2005 (май), «Ломоносов–2005»1 , 1. Задача 1. Вычислите... 8. a ∈ [−8; 6]. 9. От A к B; 8 км/ч. 10. 1. ВАРИАНТ 2005 (май), «Ломоносов–2005», 2. Задача 1. Вычислите 2xy(x3... 8. a ∈ (−7; 5). 9. От A к B; 5 км/ч. 10. 4. ВАРИАНТ 2005 (май), «Ломоносов–2005», 3. Задача 1. Вычислите 2xy(x3...; 3]. 7. V = 96. 8. a ∈ [−6; 4]. 9. От A к B; 4,5 км/ч. 10. 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), механико-математический факультет, 1. Задача.... √ 2. 2. 3. x ∈ [1; 3) ∪ (3; 5. 0, −4 − 2/ 3. 6. 2 6. √ 10). 4. 18, (1/3; 1) ∪ (1; 5/3). §2.3. Варианты 2005 года 265 ВАРИАНТ 2005, механико-математический факультет, задачи... 2 +2x−1 . Ответы. 1. Да. 2. cos 3. 3. 4. 4. x = 2, y = 1. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики... = 81. 4. 4 10 − 2 15. 5. a ∈ [π/2; 3π/2 − 3] ∪ (5π/2 − 6; 7π/2 − 9]. 6. 32. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики..., a35 = 71. “ i 2+2πn, “ √ 4. R = 2 15. 5. a ∈ 2π − 6; 3π ∪ 5π ; 2π − 4 . 6. 72. 2−4 2−6 ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики... − 481)/10 . √ √ 5. 4 14 − 2 7. 6. a ∈ [0; π/2) ∪ (3π/2 − 3; 5π/2 − 6]. 7. 25. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет вычислительной математики и кибернетики...)/6; (7 + 301)/6 , (7 + 301)/6; (7 − 301)/6 . 5. R = 2 7. 6. a ∈ [0; 2π − 6] ∪ [2π − 4; π]. 7. 40. ВАРИАНТ 2005 (июль), физический факультет, 1. Задача 1. Решите... решения? Ответы. 1. ±1. 2. [1/4; +∞). 3. π/10 + πn/5, n ∈ Z. 4. 10. 5. x = 2, y = 0. 6. a = 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), химический факультет, 2. Задача 1. Решите... три решения? Ответы. 1. ±1. 2. (−∞; 1/4]. 3. πn/5, n ∈ Z. 4. 13. 5. x = 2, y = 1. 6. a = 2/3, a = 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), биологический факультет, факультет биоинженерии... + 2πk, −7/12π + 2πn, k, n ∈ Z. 3. 16 5. 4. x ∈ [1; 2). 5. 4 раза. 6. x = −1/2, y = 2. 7. π/35. ВАРИАНТ 2005 (июль), биологический факультет, факультет биоинженерии.../7. 4. x ∈ (−2; 2]. 5. 160 м/мин, 120 м/мин. 6. x = 3/2, y = 2. 7. 1/(2 2). ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет почвоведения, 1. Задача 1. Решите...? √ Ответы. 1. 2. 2. ± sin( 2π/4). 3. y −1. 4. 18 часов. 5. 9. 6. 3. ВАРИАНТ 2005 (июль), геологический факультет, 1. Задача 1. Решите...−5)/4]. 3. S ABC = 1, R = 85 . 2 4. 5π. 5. S6 = 0, 3. 6. [2/3; 1) ∪ [3; +∞). 7. [−1; 5]. 8. 12/5. ВАРИАНТ 2005 (июль), геологический факультет, 2. Задача 1. Решите... 270◦ . Ответы. 2πm), k, m ∈ Z. 2. 150. 3. [4/5; 1). p √ 1. (x; y) = (−π/2±π/3+2πk; 4. (3π + 4) 2/2. 5. 26. 6. 7/2 π. ВАРИАНТ 2005 (июль), географический факультет, 2. Задача 1. Решите...◦ . Ответы. 1. (x; y) = (± π +2πk; − π +2πm), k, m ∈ Z. 2. 34. 3. (−1; −6/7]. 2 √3 √ 4. (3π + 4) 2. 5. 21. 6. 15 π/2. ВАРИАНТ 2005 (июль), филологический факультет, 1. Задача 1. Решите... значения x? Ответы. 1. 0, ±1, ±2, ±3. 2. 240. 3. (−3/4; p 0) ∪√(3; +∞). 4. 2π. 5. π/2 + 2πn, n ∈ Z. 6. l = 2, S = tg(2π/5) = 5 + 2 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ВАРИАНТ 2005 (июль), филологический факультет, 2. Задача 1. Решите.... 3. (−2; −17/9) √ ∪ (−1; 7). 4. 3π. 5. π/2 + 2πn, n ∈ Z. 6. l = 4, P = 4 + 4/ cos(2π/5) = 8 + 4 5. 7. {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. §2.3. Варианты 2005 года 279 ВАРИАНТ 2005 (июль), экономический факультет (отделение... − 1; −1 − 1/(l + 1)), (2l2 + 2l − 1; −1 − 1/l), l ∈ Z, l = −6, −1, 0, 5. 7. (0; 4π). §2.3. Варианты 2005 года 281 ВАРИАНТ 2005 (июль), экономический факультет (отделение... миллионов 2 тысячи у. е. 4. (−4; − p √ √ √ ∪ [ 34/3; 7/2). 5. 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2 2. 6. a = 2. p 34/3]∪ ВАРИАНТ 2005 (июль), экономический факультет (отделение менеджмента... 000 руб. 4. [− 5. 1/(1 + 3). 6. b = 1. p p 17/3; −1) ∪ (2; 17/3]. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет психологии, 1. Задача 1. Решите...π/12 + 2πn, m, n ∈ Z. 4. π − arcsin(5/8), 4 22/13. 5. 5. 6. |a| 2, a = 0. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет психологии, 2. Задача 1. Решите... или π/2, 2π/3, α, 5π/6−α, где α = arccos( 3/(2 4 − 3)). √ 7. 12 2. ВАРИАНТ 2005 (июль), ИСАА, 2. 2 Задача 1. Решите неравенство.... 2. ±1/3. 3. n = 4. 4. 11/12. 5. ((7 + 5)/2; 5). 6. 4, 1200 руб. ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет государственного управления, 1. Задача.... 1. [−3/2; +∞). 2. (−∞; 0]. 3. −2. 4. −3π/2, −π/2. 5. 7, 10, √ 13, 16. 6. (1; 2), (2; 1), (2; 2), (3; 2), (4; 3). 7. S = 40 3. 8. b ∈ (−∞; 2] ∪ ∪ {9/4} ∪ [7/3; +∞). ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет глобальных процессов, 1. Задача.... 2. (−3.2; − 3.2) ∪ [−1; 0) ∪ (0; 3/2). 3. 1/2. √ 4. 4 3. 5. √ Утверждение верно. 6. 20%. 7. π/2, arccos(5/6). 8. a ∈ (−∞; − 3/2) ∪ ∪ ( 3/2; +∞). ВАРИАНТ 2005 (июль), факультет глобальных процессов, 2. Задача...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... been unfolding since at least 2005. No reporters regularly covered the... not grow traffic online. From 2005 to 2009, newspapers’ online traffic... media: The federal government in 2005 spent roughly $1 billion on advertising... amount was roughly $1 billion in 2005). Such efforts must include measures... especially, high profit margins. “In 2005, our troubled industry reported operating... Technological Challenge: The Internet By 2005, the Internet had begun seriously... did, indeed, skyrocket between January 2005 and April 2010—from 43... industry grew by a billion between 2005 and 2010. But print advertising... millions) (2005–2010) Year Total Print Online national retail Online 2005 $49... of the Tampa Tribune in 2005, she disbanded the investigative team... $1,032 2003 $1,081 2004 $1,053 2005 $1,112 2006 $1,153 2007 $1,150... FCC’s Localism Task Force in 2005, news/talk radio stations aired... 1.1% $200 0 1.3% $924 1.5% $250 $278 $328 2005 2006 2007 $724 $423 2008... 2002–2003 2003–2004 2004–2005 2005–2006 2006–2007 2007–2008... the National AssociaLocal TV Stations (2005–2009) tion of Broadcasters, a local... Year Election Year $479 million 2005 2006 $2 billion 2007 $357 million... Local News (Weekdays) 3.7 2003 3.6 2004 3.8 2005 2006 4.1 2007 4.1 2008 4.6 2009 5.0 2 3 4 5 Source... air. And in subsequent, smaller 2005 studies crime, fires and disasters... to impersonating reporters.”165 In a 2005 Radio and TV Digital News... Financial Databook, Oct 9, 2009 110 2005 2007 2009 Satellite TV In... earlier (see Chapter 1, Newspapers), from 2005 to 2009, newspaper print advertising..., whether for Public Broadcasting Support (2005–2009) Donations (millions of dollars... 6.4 6.2 $640 6.0 $630 5.8 $620 5.6 $610 5.4 $600 5.2 2005 2006 2007 2008 2009 Source... and Donation Data, Fiscal Years 2005–2009 154 local productions or... Pennsylvania’s pay raise controversy in 2005:42 “[PCN’s] funding model gave... lost electricity for a week. In 2005, when Hurricane Katrina knocked out... local nonprofit journalism outlets since 2005.26 So foundations are not..., according to J-Lab, between January 2005 and February 2011, 272 foundations... to do. The author of a 2005 study comparing various local emergency... public libraries totaled 1.4 billion in 2005. The circulation of materials topped...-informed public equals more accountability.” A 2005 study found that the spread... of Public Television Stations in 2005 provides for cable carriage of..., Treasury, and Veterans Affairs.1 In 2005 alone, the federal government spent... boating safety; spent $1 billion in 2005 Health and Human Services and... compliance, or park safety. In 2005, the amount spent was $1 billion..., N.Y. Times, Oct. 12, 2005, http://www.nytimes. com/2005/10/12/business...-all-18-dailies-61891-. aspx. (2005) (Hillard & Keith, The Quieted Voice... Radio in Times of Crisis 2 (2005), available at http://www.arbitron... California), Feb. 17, 2005, http://politicsandsociety.usc.edu/2005/02/tv-news..., N.Y. Times, Mar. 13 2005, http://www.nytimes.com/2005/03/13/politics... TODAY, Jan. 7, 2005, http://www.usatoday.com/ news/washington/2005-01-06... Release PN, filed June 22, 2005, at 2–3. Voiceover: Thinking of getting.... 2755, 2772, nn.75–78 (2005) (Eleventh Annual Report) (citing Nielsen..., Public Broadcasting Membership Fiscal Year 2005-2009. 52 Corporation for Public..., N.Y. Times, July 17, 2005, http://www.nytimes.com/2005/07/17/ books... Public Radio 175 (Praeger Publishing) (2005) (mentioning Morning Edition and All... Chair’s Authority, Current, Nov. 21, 2005, http://www.current.org/cpb... Radio 115 (Columbia University Press) (2005) (based on the NPR Profile... of Film, Radio & Television 119 (2005); Hillel Nossek, Active Research as... Open (press release), Aug. 24, 2005, http://www.ct.gov/governorrell... review or commentary. See Wikipedia, 2005 Pennsylvania General Assembly Pay Raise... affected, and on November 16, 2005, Governor Rendell signed a repeal of... New Localism of Commercial Radio (2005), http://www.eou.edu/~mmustoe... the United States: Fiscal Year 2005 3 (2007), available at http://nces... Consumer Surveys: Packaged Facts 18 (2005). 35 Asian American Journalists Ass... 1 Matthew W. Breault, Americans with Disabilities: 2005 3 (U.S. Dep’t of Commerce, U.S. Census Bureau... Disabilities at 4. Census data from 2005 indicates that the chances of... Rulemaking, 20 FCC Rcd 13211 (2005) (Closed Captioning NPRM). The Commission... at 3. 24 47 C.F.R. § 79.2(b)(1)(iii) (2005). 25 COAT Comments at 4; Rehabilitation... Blog, Jan. 20, 2005, http://takebackthetimes. blogspot.com/2005/01/gail-eichenthal..., Broadcasters Generate $10.3 Billion in 2005 Public Service (press release), June... Public Internet (press release), Aug. 5, 2005, available at http://hraunfoss.fcc... Statement, 20 FCC Rcd 14986 (2005). 16 FCC, Commission Orders Comcast..., 23 FCC Rcd 13028, 13065 (2005) (Martin, Kevin J., Chairman, concurring). 17... Database for a five year + period—2005 to 2009 and Q.1 2010, deals... Carriage, Broadcasting & Cable, Jan. 31, 2005, http://www.broadcastingcable. com/article...(c)(3) news organization might face. In 2005, the All Saints Episcopal Church...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.03/5
... Supreme People's Court 21 September 2005 (Panda S.r.l. v. Shunde Westband Furniture Co... Province Guangdong High People's Court 2005 (Possehl (HK) Limited v. China Metals... instance Guangdong Intermediate People's Court 2005 [affirmed] Guangdong High People's Court 11 January 2005 (Zuhai Zhongyue New Communication Technology... Dalian Maritime Court 29 June 2005 (Minermet S.p.A. Italy v. China Metallurgical Import... Sichuan High People's Court 9 December 2005 (Global Nutri Co. v. Sichuan Xinguang... Intermediate People's Court 28 November 2005 (Vishaybe Components Beyschlag GmbH). Art..., [translation available] 2005 CIETAC awards Award of 2005 [CISG 2005/25] (Engine block... available] Award of 21 February 2005 [CISG 2005/14] (Equipment case). Arts... available] Award of 24 February 2005 [CISG 2005/07] (Pork case). Arts... available] Award of 24 February 2005 [CISG 2005/08] (Second pork case... Yang Award of 28 February 2005 [CISG 2005/06] (Wool case). Arts... 2005 [CISG 2005/22] (Caprolactum case). Arts. 4, 8, [translation available] Award of 7 April 2005 [CISG 2005... available] Award of 10 May 2005 [CISG 2005/02] (Hat case). Arts... available] Award of 25 May 2005 [CISG 2005/09] (Iron ore case... available] Award of 13 June 2005 [CISG 2005/12] (Industrial general equipment... available] Award of 20 July 2005 [CISG 2005/20] (Elevator material case... available] Award of 12 August 2005 [CISG 2005/11] (Salted ___ case... available] Award of 18 August 2005 [CISG 2005/16] (Automatic production line... available] Award of 22 August 2005 [CISG 2005/13] (Valve case). Arts... available] Award of 2 September 2005 [CISG 2005/17] (Freezing units case). Arts... available] Award of 12 September 2005 [CISG 2005/18] (Hydraulic pressure geologic... available] Award of 15 September 2005 [CISG 2005/15] (Wool and Wooltop..., [translation available] Award of October 2005 [CISG 2005/24] (Filling and sealing... available] Award of 21 October 2005 [CISG 2005/19] (FFS production line... Yang Award of 21 October 2005 [CISG 2005/03] (Sheet metal producing... available] Award of 31 October 2005 [CISG 2005/10] (Waste plastic case... available] Award of 9 November 2005 [CISG 2005/04] (DVD machines case). Arts..., [translation available] Award of December 2005 [CISG 2005/23] (Heat transfer oil..., [translation available] Award of 7 December 2005 [CISG 2005/05] (Heaters case). Arts... available] Award of 26 December 2005 [CISG 2005/21] (Heating system device... original Chinese text: 关于本案处理适用法律。本案审理中,被告北酸株式会社要求本案适用《联合国国际货 物销售合同公约》,因日本国并非该公约的缔约国,因此,处理本案不适用该公约。根据本案所涉《销售 合同》的签订地在中华人民共和国上海市的事实,依照最密切联系原则,本案处理应当适用中华人民共和 国法律。 96 China 2005 Guangdong Higher People's Court [Appellate... original Chinese text: ’ ’ 合同没有约定合同的准据法,《联合国国际货物销售合同公约》第一条规定: 本公约适用于营 业地在不同国家的当事人之间所订立的货物销售合同 ,因此本案不适用该公约的规定。双方当事人均同意 适用中国法律,应以中国法律为本案准据法。 98 China 2005 Guangdong Higher People's Court [Appellate... thereto. 第一百二十六条 【涉外合同】涉外合同的当事人可以选择处理合同争议所适用的法律,但法律另 有规定的除外。涉外合同的当事人没有选择的,适用与合同有最密切联系的国家的法律。 101 China 19 November 2005 Guangzhou Intermediate People's Court (Ginger.... 第一百四十二条 第二款 中华人民共和国缔结或者参加的国际条约同中华人民共和国 的民事法律有不同规定的,适用国际条约的规定,但中华人民共和国声明保留的条款除外。 103 See China 19 November 2005 Guangzhou Intermediate People's Court (Ginger... Edition), Ardsley, N.Y.: Transnational Publishers Inc., 2005. 210 All rights reserved. © 2011.../050830c1.html]; 4. China 29 June 2005 Shanghai No. 1 Intermediate People's Court...: 第一百一十二条 【履行、补救措施后的损失赔偿】当事人一方不履 行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应 当赔偿损失。 73 74 China 28 November 2005 Shanghai No. 1 Intermediate People’s Court... Yang BIBLIOGRAPHY ANDERSEN, Camilla Baasch 2005. The Uniform International Sales Law... Review (Summer 2005) 229-252 BONELL, Michael Joachim ed. 2005. An International... Contracts, 3d ed., Transnational Publishers (2005) 650 p. BONELL, Michael Joachim 366..., Oxford University Press (2005) 908-988 BRIDGE, Michael G. 2005 - 2006. Issues Arising... commercial arbitration] DE LY, Filip J.M. 2005. Sources of International Sales Law... of Goods, Singapore (22 September 2005) 8 p. DIEDRICH, Frank 1996. Maintaining Uniformity..., Stephanie / MAURER, Virginia / PAGNATTARO, Marisa 2005. International Sales Law: A Critical Analysis... CISG Jurisprudence, Cambridge University Press (2005) DING, Ding 1999. China and... Law and Economics (2005/3) 314-341 FERRARI, Franco 2005 - 2006. Remarks on... International Law Division Conference 2005: 22-24 September 2005, Würzberg, in: 71... China, Oxford University Press, Oxford (2005) GOLDSTAJN, Alexsandar 387 All rights... Court [Illinois] 6 July 2004 (February 2005) KRITZER, Albert H. 2007. Introduction to... International Law Division Conference 2005: 22-24 September 2005, Würzberg, in: 71... Commercial Law and Arbitration (1/2005) 1-16 SAIDOV, Djakhongir 2005 - 2006. Damages: The... SCHLECHTRIEM, Peter / SCHWENZER, Ingeborg eds. 2005. Commentary on the UN Convention... University of Wellington Law Review (2005/4) 785-808 SCHWENZER, Ingeborg / FOUNTOULAKIS... Law and Commerce (2005) 263-280 WALKER, Janet 2005 - 2006. Agreeing to...Дата загрузки: 2017-06-15
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... Nemo Ford Fiesta Honda Accord 2005 г.в, 177 т.км, механическая, 5 ст, i, 122..., D, 2008 г.в, 78 т.км, механическая, 6 ст, D, 2005 г.в, 239 т.км, механическая, D, 2006 г.в, 500... л.с, 1992 г.в, 40 т.км, автоматическая, i, 130 л.с, 2005 г.в, 445 т.км, механическая, 9 ст, D, 400... 2011 г.в, 141 т.км, Chevrolet Aveo 2005 г.в, 119 т.км, механическая, 5 ст, i, 94... $ 6900 $ Chevrolet Aveo Chevrolet Aveo 2005 г.в, 180 т.км, механическая, 5 ст, i, Chery... Киев 14200 $ 7500 $ Chevrolet Lacetti 2005 г.в, 177 т.км, механическая, 5 ст, i, 122..., автоматическая, 4 ст, i, 122 л.с, Chevrolet Lacetti 2005 г.в, 110 т.км, механическая, 5 ст, i, 109... $ MERCEDES MERCURY Citroen Berlingo MG 2005 г.в, 195 т.км, механическая, 5 ст, D, 90... Citroen Berlingo ническая, 5 ст, D, 75 л.с, 2005 г.в, 250 т.км, мехаЛУАЗ ническая, 5 ст... $ (067)3003598 Киев Daewoo Lanos 2005 г.в, 116 т.км, механическая, 5 ст, i, 100... покрышки, Citroen C4 брызговики, ветровики, 2005 г.в, 257 т.км, меха- щётки для...), Водный и воздушный транспорт, ме2003 г.в, механическая, 5 2005 г.в, 140 т.км, 380 (50) 571... Sens газ бензин 2006 г.в, механическая, 5 2005 г.в, 71 т.км, (мета380 (95) 184... Caravan 2011 г.в, 73 т.км, механи- 2005 г.в, 250 т.км, автома- 2008 г.в, 142... 7800 $ ЛЕГКОВІ ЦІНА ОГОЛОШЕННЯ Mazda 3 2005 г.в, 185 т.км, tiptronic, 5 ст, i, Продам... $ 97200 грн. 3500 $ Nissan X-Trail 2005 г.в, 210 т.км, автома- Nissan X-Trail..., (метаOpel Corsa лик), HDi, механическая, 5 2005 г.в, 135 т.км, ст, i, 115 л.с, +38097721... A Opel Combo 1992 г.в, 0938249643 ПереяславХмельницкий 2005 г.в, 280 т.км, механическая, 5 ст, D, Opel..., 5 ст, D, 65 л.с, тическая, Peugeot 407 2005 г.в, 205 т.км, автоматическая, 4 ст, i, 138...-50 Кролевец 2000 $ Peugeot Expert 2005 г.в, 178 т.км, механическая, 5 ст, D, 380... Octavia Tour лик), Автобусы, механиче- 2005 г.в, 142 т.км, механическая, 5 ст, i, ская... т.км, меха- ническая, i, ческая, 5 ст, i, 2005 г.в, 1350 т.км, механическая, 5 ст, i, 75... л.с, ческая, 6 ст, i, 160 л.с, Skoda Superb 2005 г.в, 165 т.км, механическая, 5 ст, i, 150...-53 Сумы тическая, 6 ст, D, 141 л.с, 2005 г.в, 153 т.км, автома- 2004 г.в, 272... 9999 $ VW Caddy 13199 $ CHERY 2005 г.в, 185 т.км, ABS, CHEVROLET механическая... $ HONDA HYUNDAI Volvo S40 ISUZU 2005 г.в, 161 т.км, автомаToyota RAV 4 тическая... т.км, меха1994 г.в, 250 т.км, меха- 2005 г.в, 220 т.км, меха- ническая, 5 ст... Церковь 2580 $ 3600 $ ВАЗ 21099 2005 г.в, 130 т.км, механическая, 5 ст, i, 77... г.в, 75 т.км, механическая, 4 ст, i, 40 л.с, 2005 г.в, 60 т.км, механи- ческая, 5 ст... 1102 Таврия механическая, 5 ст, газ, 2005 г.в, 146 т.км, меха100 л.с, ГАЗ 3110... Lanos 2003 г.в, 70 т.км, механи- 2005 г.в, 1000 т.км, мехаческая, i, 2008 г.в, 28... (63) 116-12-55 Харьков 2005 г.в, 1992 г.в, 1 т.км, механическая, 5 ст, D, IVECO... Mercedes Sprinter 208 2005 г.в, 183 т.км, механическая, D, RENAULT 2005 г.в, 455 т.км, автоматическая... Одесса 14000 $ Mercedes Sprinter 308 2005 г.в, 690 т.км, механическая, D, 380 (96... 10200 $ 311 Mercedes Sprinter 313 2005 г.в, 300 т.км, механическая, D, Mercedes Sprinter... 313 2004 г.в, 180 т.км, механическая, D, 2005 г.в, 300 т.км, механическая, 3 ст, D, 95... Ровно 8500 $ Mercedes Sprinter 313 2005 г.в, 328 т.км, механическая, D, 135 л.с, 2400... Mercedes Sprinter 616 2005 г.в, 231 т.км, механическая, 5 ст, D, 160 л.с, 2005 г.в, 115 т.км... $ 11000 $ Mercedes Vito Opel Vivaro 2005 г.в, 280 т.км, механическая, 6 ст, Mercedes... грн Opel Vivaro Peugeot Boxer 2005 г.в, 230 т.км, 1994 г.в, механиче- Renault... 1999 г.в, 480 т.км, Peugeot Boxer 2005 г.в, 168 т.км, механическая, 5 ст, D, 84..., 5 ст, 10800 $ MERCEDES Renault Trafic 2005 г.в, 186 т.км, механическая, D, 380 (99... 2007 г.в, 242 т.км, механическая, 5 ст, i, 2005 г.в, 24 т.км, D, 380 (67) 325... Черкассы 6300 $ VW T5 (Transporter) 2005 г.в, 184 т.км, механическая, 5 ст, D, 380...-62 Харьков VW T4 (Transporter) 2005 г.в, 232 т.км, механическая, 5 ст, i, 1999... $ ГАЗ 2217 2005 г.в, 470 т.км, механическая, 5 ст, D, ГАЗ 2705 2005 г.в, 4 т.км, механическая... г.в, механическая, D, DAF XF430 Fiat Ducato 2005 г.в, 947 т.км, 2004 г.в, 350 т.км..., механическая, 5 ст, i, 2500 $ ГАЗ 24380 $ 2005 г.в, 183 т.км, механическая, 5 ст, D, 120... $ Mercedes 814 Mercedes Sprinter 311 2005 г.в, 230 т.км, Грузовые авто, механическая... $ 4700 $ Mercedes Sprinter Mercedes Actros 2005 г.в, 260 т.км, механическая, D, 1999 г.в, 800... ИваноФранковск 5700 $ 8300 $ Renault Magnum 2005 г.в, 526 т.км, механическая, 16 ст...-07 Одесса 13500 $ Renault Magnum 2005 г.в, 8950 т.км, механическая, 8 ст, D, 480..., 2000 г.в, 100 т.км, механическая, 440 л.с, 2005 г.в, 835 т.км, механическая, 16 ст... Premium 2006 г.в, 500 т.км, механическая, D, 2005 г.в, механическая, D, 2007 г.в, 750 т.км, автоматическая... TATA LPT 613 Volvo F 12 2005 г.в, 130 т.км, механическая, D, 1998 г.в, Volvo... 33021 2006 г.в, 1 т.км, VW Transporter 2005 г.в, 170 т.км, механическая, 6 ст, D, 380..., i, ГАЗ 33021 2007 г.в, механическая, 5 ст, D, 2005 г.в, 180 т.км, ГАЗ 33023 3000... CITROEN ГАЗ САЗ 1988 г.в, механическая, D, 2005 г.в, 120 т.км, механическая, 5 ст, D, 380... установку, подключение, ремонт и обслуживание крановманипуляторов 2005 г.в, 150 т.км, D, 380 (67) 251...