Запуск. 2017-004. [Редактировать]

20 января 2017 года ВВС США успешно запустили при помощи РН Atlas 5 401 КА SBIRS GEO 3. Первоначально запуск планировался на 19 января, однако был перенесен из-за нахождения в зоне полета РН самолета.

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все запуски

Пусковые характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Космодром Мыс Канаверал
2Дата пуска2017-01-20
3Полезная нагрузка 1xSBIRS GEO 3
4Ракета-носитель 1xАтлас 5 401

Найдено 1000 документов по запросу «2017-004». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0.1/5
... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 áàíêè-âûäà÷à êðåäèòà ïîä çàëîã çåìåëü ñõ íàçíà÷åíèÿ ñáåðáàíê ðîññèè óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èïîòå÷íîãî êðåäèòà åâðîñåòü çàêàç àâèàáèëåòîâ åâðîñåòü ôóòáîëêè òóëüñêàÿ ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 ðàçâèòèå áàíêîâñêîãî êðåäèòà â ðîññèè ïóòèí ÿìàéêà ñáåðáàíê ã. ÿðîñëàâëü ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò ôóòáîëêè íà çàêàç îïòîì ñàíêò-ïåòåðáóðã ðåâîëþöèîííàÿ òåîðèÿ ïðàâà ñññð ðåéñíåð ============================================================================ Re:IllenceGalaprr Posted... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 ôóòáîëêè ñ ãîìåðîì ñèìïñîíîì ============================================================================ cheap cialis online... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà î ñîãëàñèè íà ïðèâàòèçàöèþ Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè x6 Ñêà÷àòü ðåôåðàò ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê Êðàôò-Ýáèíã Ð. - Ïîëîâàÿ ïñèõîïàòèÿ Ñàìîãîííûé àïïàðàò è ðåöåïòû ïðèãîòîâëåíèÿ ñàìîãîíà Ëåâ Ïó÷êîâ - Òåððîðèñò Òåîðåòè÷åñêàÿ ìåõàíèêà. Ðåøåáíèê Ìåùåðñêîãî . Ñòàòèêà òâåðäîãî òåëà. ÊèíåìàòèêàÈãíàøîâ È.À Íîòû ïåñåí ìàêñèìà äóíàåâñêîãî Lightroom ñêà÷àòü crack... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Áèçíåñ ïëàíèðîâàíèå â ñòðàòåãè÷åñêîì ìåíåäæìåíòå Êðûìîâà Ë. - Î ÄÄÒ, Øåâ÷óêå è íå òîëüêî î íåì 1 Lg gx300 ðóêîâîäñòâî - Black... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Ñêà÷àòü patch exe Ñöåíàðèé äíÿ ðîæäåíèÿ â êîëëåêòèâå Îáùåñòâîçíàíèå. 9 êëàññ.dîc Ó÷åáíèê ëàâðèíåíêî ñêà÷àòü Îöåíêà áèçíåñ ïëàíà Òðóäîâûå ðåñóðñû ñêà÷àòü ðåôåðàò áåñïëàòíî Ìèíóñîâêè ãðóïïû íåïîñåäû Ïåñíÿ ñâå÷à ìèíóñîâêà Êîäû êëþ÷è êðÿêè Ñêà÷àòü ó÷åáíèê àëèìîâ 9 Ïðàêòèêóì ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì â ïðîôåññèîíàëüíîé äå Õèìèÿ. Ïðàêòèêóì ïî âûïîëíåíèþ òèïîâûõ òåñòîâûõ çàäàíèé ÅÃÝ-2 Àëåêñàíäð Âàðãî. Õèìåðà Pioneer... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Opel kadett ðóêîâîäñòâî ïî ðåìîíòó Ãåíåòèêà è ìåäèöèíà ðåôåðàò Ðåôåðàò èìïðåññèîíèçì â ìóçûêå Exe4j_java_home... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Ðåôåðàò íà òåìó ìåòàëëóðãèÿ Ñ.À.Íèëóñ. Ïðîòîêîëû Ñèîíñêèõ Ìóäðåöîâ. Âñåìèðíûé òàéíûé çàãîâîð Ñêà÷àòü íîòû íàðîäíûå ïåñíè xlnynwqnqt http://dimmka... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Áèçíåñ ïëàí ïðîèçâîäñòâà îäåæäû Ýëåêòðîííîå ïðèëîæåíèå ê ó÷åáíèêó – Òåõíîëîãèÿ 1 êëàññ Ìîðñêèå çàñòàâêè Âñå êðåéñåðà Âòîðîé Ìèðîâîé Ðûíîê ñêà÷àòü ó÷åáíèê Ðåôåðàò ïî ìóçûêå áåòõîâåí Òîððåíò ôèëüìà Ìèð ëþáîâü íåïîíèìàíèå Êîììåð÷åñêîå ïðàâî ñêà÷àòü ðåôåðàò Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ ìàçäà xagbihohji http://forum... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 srwtekprhf Ìàðêåòèíãîâîå óïðàâëåíèå ðåôåðàò Âðåäíûå ôàêòîðû ñðåäû è ðåïðîäóêòèâíàÿ ñèñòåìà ÷åëîâåêà. Îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä áóäóùèìè ïîêîëåíèÿìè.mð3 Ïàðèêìàõåðñêîå äåëî ó÷åáíîå ïîñîáèå Ìàòåðèàëîâåäåíèå äëÿ ñòîëÿðîâ è ïëîòíèêîâ Ñåðèéíûé íîìåð ñíàéïåð âîèí ïðèçðàê Phoenix êðÿê Êåéãåí äëÿ imtoo... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Ïàñõàëîâ À.Ï. - Ðóññêèé ßçûê. Çàíÿòèÿ Øêîëüíîãî Êðóæêà. 5 Êëàññ Áëàíêè Äëÿ Äèàãíîñòèêè Ïîâåäåíèÿ Äåòåé ×óâñòâî, Òåëî, Äâèæåíèå.ðdf 7 Ãåîäåçè÷åñêèå Ïðèáîðû. Ñïðàâî÷íèê - Ìåæäóíàðîäíûå Âàëþòíî Êðåäèòíûå Îòíîøåíèÿ Ðåôåðàò 9 7 Ðåôåðàò Ýêîëîãèÿ ×åðíîãî Ìîðÿ - Æèâûå Îáîè Äëÿ Íîêèÿ Ñ7 7 gbrcruvrkd http... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Äàðüÿ Êàëèíèíà. Òåùà-ïðèâèäåíèå Pioneer Èíñòðóêöèÿ Ðåôåðàò Ïî Áèîëîãèè Êðóãëûå ×åðâè Èñêîâîå Çàÿâëåíèå Íà Ðàçäåë Ëèöåâîãî Ñ÷åòà Çà Óñëóãè Æêõ  Ìóíèöèïàëüíîé Êâàðòèðå Òàíÿ Ãðîòòåð Êíèãè Ñêà÷àòü Áàáêèíà Ìèíóñîâêè Ñêà÷àòü Áåñïëàòíî Ñöåíàðèé Þáèëåÿ Áàáóøêå 55 Ëåò Èñòî÷íèêè Âòîðè÷íîãî Ïèòàíèÿ Ðåôåðàò Panasonic... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Çäîðîâüå äàðèò ïîäîðîæíèê. Ñïåöâûïóñê Ñàì ñåáå ëåêàðü ¹ 12 2009 Îñîáåííîñòè ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè ðåôåðàò Ultravnc... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 7 183 Ñêà÷àòü 6 Ïðîõîðîâêà - Íåèçâåñòíîå Ñðàæåíèå Âåëèêîé Âîéíû Ìèðîâîé Ýêîíîìè÷åñêèé Êðèçèñ Ðåôåðàò Âçûñêàíèå Òàìîæåííûõ Ïëàòåæåé Ðåôåðàò rbddgaqekl http... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Ãåíåòèêà  Çàäà÷àõ.tõt Ðåìîíò Àâòîìàãíèòîë È CD-ïëååðîâ Íîòû Ê Ïåñíÿì Íîòû Ñêà÷àòü Äëÿ Ãîáîÿ Áåñïëàòíî Ñêà÷àòü Ðåôåðàò Êðîâîîáðàùåíèå Ðóêîâîäñòâî Ïî Ðåìîíòó Íèññàí Öåôèðî Ñîâðåìåííûå Òåîðèè Îðãàíèçàöèè Ðåôåðàò Ðóêîâîäñòâî Ïî Ðåìîíòó Ìèöóáèñè Êàðèçìà 6 92 Ñêà÷àòü 3 Ñåðèéíûé Íîìåð 3d... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Ðåôåðàò èñòîðèÿ ñâÿçåé ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ñèñòåìà ïðàâà ðô ðåôåðàò Ãîëèöûíñêèé Þ.Á.,Ãîëèöûíñêàÿ Í.À.Ãðàììàòèêà àíãëèéñêîãî ÿçûêà pfoyjhwujs http://gryffynphoenix... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 rgaohdcthp Êîíñòèòóö³éíå ïðàâî óêðà¿íè ðåôåðàò Âèäû êðåäèòîâ ðåôåðàò Àêóëû è ñêàòû. Øêîëüíûé ïóòåâîäèòåëü Ñàìñóíã 5230 ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè honda... Component version: 1.0.2 Generated: 25 March, 2017, 20:18 Ñêà÷àòü ðåôåðàò íà òåìó ñîáñòâåííîñòü Íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ òðóäà ðåôåðàò áåñïëàòíî Àñïåêòû áèçíåñ ïëàíà Canon 500d èíñòðóêöèÿ âèäåî Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè ä 65...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0/5
... and agenda Monday, 27 March 2017 Official meetings General Assembly Seventy... United Nations Saturday, 25 March 2017 Advisory Committee on Administrative and... 4] Programme of work (A/AC.287/2017/PC.3/L.2) [item 5] Development of substantive... United Nations Saturday, 25 March 2017 United Nations conference to negotiate... rules of procedure (A/CONF.229/2017/L.1) [item 4] 3. Election of other officers... in documents A/CONF.229/2017/2 and A/CONF.229/2017/3, respectively. A note by... document A/CONF.229/2017/INF/1 and A/CONF.229/2017/INF/1/Corr.1. Delegations... later than Friday, 31 March 2017. A final comprehensive list of delegations... session on 16 February 2017 (A/CONF.229/2017/4). A note by the Secretariat... United Nations Saturday, 25 March 2017 Other meetings The information below... Assembly, dated 19 January 2017 and 28 February 2017, were sent to... Commission 2017 substantive session 3 to 21 April 2017 Monday, 3 April 2017 10:00... Colonial Countries and Peoples 2017 session Thursday, 6 April 2017 10:00 6 2nd... United Nations Saturday, 25 March 2017 Committee on Contributions Seventy-seventh... Organizational Committee Wednesday, 29 March 2017 10:00 Informal meeting Conference... and Social Council 2017 session Partnership Forum Wednesday, 5 April 2017 Trusteeship Council... pursuant to Council resolution 2017/2 and decision 2017/209. The special meeting... in document E/2017/1/Add.1, as well as in document E/2017/9 and its... at the conclusion of the 2017 session of the Council. _______________________________________________________________________... sustainable industrialization Wednesday, 31 May 2017 The Economic and Social Council... in Dakar, Senegal (26 March 2017); and (b) Preparatory meeting on agriculture... (Netherlands) _______________________________________________________________________ Thursday, 30 March 2017 Informal consultations 10:00 to... Saturday, 25 March 2017 Friday, 31 March 2017 Informal consultations 10:00... session Monday, 3, to Friday, 7 April 2017 Conference Room 4 The provisional agenda... contained in documents E/CN.9/2017/1 and E/CN.9/2017/L.1, respectively. To consult background... of work in document E/CN.9/2017/L.1). Delegations are advised that statements... United Nations Saturday, 25 March 2017 The official documentation and statements... is contained in document E/C.19/2017/L.1. Member States, intergovernmental organizations and... United Nations Saturday, 25 March 2017 Forthcoming other meetings The information... meeting Conference Room 7 Briefing on “2017 Global Infrastructure Forum” (co-organized...-8618); or click here. Announcements 2017 United Nations Disarmament Fellowship, Training... submission of nominations to the 2017 United Nations Disarmament Fellowship, Training... April 2017 (Note Verbale ODA/01-2017/Fellowship Programme dated 24 January 2017... United Nations Saturday, 25 March 2017 Credentials for forthcoming elections of... official meetings Friday, 24 March 2017 Security Council [archived video] 7907th... a draft resolution contained in document S/2017/242, submitted by Albania, Australia... adopted unanimously as resolution 2347 (2017). The Council heard briefings by... United Nations (a) Saturday, 25 March 2017 Implementation of strategic objectives and.... Action on draft resolution E/CN.6/2017/L.4 The Commission was informed that.... Action on draft resolution E/CN.6/2017/L.3 The Commission was informed that... century” [item 3] (a) Saturday, 25 March 2017 Implementation of strategic objectives and..., as contained in document E/CN.6/2017/L.2. The Commission thus concluded its... 2005 Ratification: Malta (24 March 2017) Paris Agreement. Paris, 12 December 2015 Ratification: Andorra (24 March 2017) General information Chairs of regional... (Malvinas) — Letter dated 23 February 2017 from the Permanent Representative of... Secretary-General [A C E F R S] — 2 pages A/71/843–S/2017/192 Item 61 — Peacebuilding and... peace — Identical letters dated 6 March 2017 from the Permanent Representative of... Security Council [A C E F R S] — 5 pages 28 No. 2017/59 Journal of the United... session CRPD/CSP/2017/1 Provisional agenda [A C E F R S] — 1 page Security Council S/2017/10/Add... A/71/843–S/2017/192 Identical letters dated 6 March 2017 from the Permanent...-10/746–S/2017/214 Identical letters dated 13 March 2017 from the... of the Security Council [A C E F R S] — 2 pages S/2017/226 United Kingdom of Great... resolution [A C E F R S] — 1 page S/2017/232 Letter dated 18 March 2017 from the Permanent... of the Security Council [A C E F R S] — 2 pages S/2017/236 United States of America... Provisional agenda [A C E F R S] — 1 page S/RES/2345 (2017) Adopted by the Security Council... meeting, on 23 March 2017 [A C E F R S] — 2 pages S/RES/2346 (2017) Adopted by the..., on 23 March 2017 [A C E F R S] — 1 page 29 No. 2017/59 Journal of the United Nations Saturday, 25 March 2017 Security Council Committee established pursuant...) S/AC.49/2017/13 Note verbale dated 23 February 2017 from the... S/AC.49/2017/30 Note verbale dated 10 March 2017 from the... work [A C E F R S] — 4 pages Secretariat ST/IC/2017/1 Index to administrative issuances [E (only...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0.06/5
....7 4.1 4.7 5.9 5.4 0.0 0.0 3.9 3.0 6.6 -1.2 8.3 4.0 1.5 6.7 4.7 0.0 0.0 0.0 4.2 2012 2013 0.1 -2.3 -0.9 -0.7 -1.4 -2.2 3.5 -0.2 3.7 -0.2 0.3 1.4 1.4 -0.5 0.4 0.2 -1.0 0.8 0.0 2.6 -2.6 0.6 -0.4 1.1 2014 2015 2016 2017 2018 Est. Proj. Proj. Proj....3 123.0 -10.0 0.8 3.9 -0.2 6.9 8.4 1.7 0.9 1.5 -1.4 2.4 0.0 2.5 2.7 0.3 3.0 2.0 -1.9 4.1 9.3 2.6 2.8 3.2 0.4 2.6 0.0 3.4 3.5 0.4 3.9 3.0 0.8 4.0 5.7 3.6 3.5 3.9 1.1 3.8 0.0 3.9 4.0 0.5 4.3 4.9 5.7 4.6 4.8 3.9 4.5 4.7 2.1 3.7 0.0 4.2 4.3 1.5 1.0 -0.4 0.6 -1.0 -1.1 1.4 0.1 0.2 -0.1 1.2 0.0 0.9 -0.1 0.6 2.6 3.4 3.9 4.2 1.4 1.4 1.1 2.0 2014 2015 2016 2017 2018 Est. Proj. Proj. Proj... Real GDP growth (%) 3.4 3.7 2.5 1.4 1.1 2.0 2015 2016 2017 2018 Proj. Proj. Proj. Proj... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Output Gap (OG) -1.6 0.3 -2.6 -0.6 -0.2 0.2 0.2 1.0 2.2 -0.6 0.1 -0.7 -1.6 -1.8 -0.8 -0.5 0.0 0.2 0.3 Actual... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Pesimistic 4.5 4.4 Pesimistic Baseline Overall..., financing Swiss Government EUR 6.6 million) 2017 - Implementation of “Capacity building project...; - Establishment of the Tourism Inspectorate. 2017 - Implementation of process steps for... stop shop for construction permit. 2017 - Prepare recommendations for legislative changes... to networking and partnership opportunities. 2017 ­ Institutionalize the monitoring structures and... for the implementation of AEO, 2017 ­ Simplify documentary sanitary and phytosanitary... Promotion Programmes at least 3.5% by 2017 (baseline 2014: 2.6%); Measures to increase... -1.8 -1.5 Year Year Year 2015 2016 2017 Rate of change 2.6 3.4 3.9 3.2 5.9 7.0 ESA Code....6 Year 2015 0.6 1.3 : 1.8 0.5 1.5 -1.5 1.0 Year 2016 2.5 2.6 : 2.3 1.0 2.5 1.5 1.5 Year 2017 3.0 3.2 : 2.7 1.3 2.5 1.5 1.5 Year 2018 3.1 3.4 : 3.0 1.4 2.5 1.5 1.5 Table 1c: Labour... (excluding construction) 2.9 3.9 2.0 3. Construction -7.3 8.4 9.3 4. Services 4.3 1.7 2.6 Year 2017 Year 2018 1637.2 29.8 1760....6 Year 2016 -10.7 1.0 3.5 -2.6 2.1 1.5 0.6 -0.1 0.0 0.8 : -1.2 1.3 1.2 2.6 : : : : 141.6 Year 2017 -11.2 1.0 3.8 -2.7 2.3 1.6 0.6 -0.1 0.0 0.8 : -1.3 1.5 1.4 2.8 : : : : 141.6 Year 2018 -11... Year 2015 Year Year 2016 2017 % of GDP Year 2018 -4.0 2.3 : -1.5 -4.8 -2.2 4.8 : -2.2 -4.8 -1.4 5.1 : -1.6 -4.9 -0.5 5.8 : -1.4 -4.8 26....3 0.0 11.3 2.7 0.1 5.5 1.6 30.3 5.5 Year Year 2016 2017 % of GDP 8.9 11.5 0.0 11.5 2.8 0.1 5.8 0.6 29... 1.8 Year 2015 2.2 Year 2016 2.4 Year 2017 2.3 Year 2018 2.2 0.9 0.7 0.8 0.8 0.8 3. Public order and... 41 0.0 : 3.8 Year 2016 70.9 -1.6 Year 2017 67.9 -3.0 Year 2018 63.9 -4.0 -0.6 -1.5 -2.4 2.8 2.9 2.9 -3.9 -4.4 -4.5 0.0 : 4.1 0.0 : 4.4 0.0 : 4.6 As... Year 2015 Year 2016 Year 2017 Year 2018 2.0 -5.2 2.9 2.6 -4.0 2.7 3.4 -2.2 2.8 3.9 -1.4 2.9 4.2 -0.5 2.9 : : : : : : 3.0 3.2 3.4 3.7 - labour : : : : : - capital : : : : : - total..., if appropriate) 42 43 Year 2017 Year 2018 4.5 3.9 -0.6 : 4.2 : -1.3 -1.4 -0.1 : -0.5 : 65.6 68.0 2.4 2007... Table 10.1 Area 2 - Infrastructure 111 2017 2018 X - X - X X - - 1,540,000 Reform measure... Digital Agenda Strategy X n.a. 345,000 n.a. 2017 2018 X X n.a 150,000 n.a n.a n.a Total net...) n.a 1,000 n.a. 0 X n.a 2,500 n.a n.a 2,500 n.a 2,500 2,500 2017 2018 X X n.a. n.a n.a 135,000 n.a. 135,000... promoting equal opportunities 2015 2016 2017 Reform measure 16: Strengthening social...) (Albania) - Bitola (Macedonia) Q1 2017 Q2 2017 Improving the legal framework of... the Private Sector”. Q1 2017 Q2 2017 Implementation of the project Implementation... the Private Sector”. Q1 2017 - Q2 2017 - Q3 2017 - Q4 2017 - Q1 2018 - Q2... 7th and 8th quays Q1 2017 Q2 2017 Rehabilitation of the 7th... Establishment of Tourism Inspectorate Q1 2017 Q2 2017 Implementation of process steps... Establishment of Tourism Inspectorate Q3 2017 Implementation of process steps for... Establishment of Tourism Inspectorate Q4 2017 Implementation of process steps for... to abolish cumbersome requirements Q1 2017 Prepare recommendations for legislative changes... and authorisation, where feasible. Q2 2017 Prepare recommendations for legislative changes... respective guidelines complaint complaint Q1 2017 Increase public awareness on Bankruptcy... and partnership opportunities. Q1 2017 Q2 2017 Institutionalize the monitoring Increase innovation... networking and partnership opportunities. Q3 2017 Increase innovation skills for SMEs... Education. Higher Education. Q1 2017 Q2 2017 Strengthen the capacities for the... sanitary and phytosanitary requirement. Q2 2017 Facilitate the exchange of information... sanitary and phytosanitary requirement. Q3 2017 Simplify documentary sanitary and phytosanitary requirement. Q4 2017 Simplify documentary sanitary and phytosanitary... law on strategic investment within 2017. Q4 2017 Assess the impact of... schools previous year Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 128 Q4 2016 Implementation... occupational adaptation required AFP. Q4 2017 Extension of employment services under... Albania Q4 2017 2 thematic studies for social inclusion Q3 2017 Elaboration of... Drafting the new curricula Q1 2017 Q2 2017 Piloting the new curricula... school directors. Q3 2017 Training of teachers Q4 2017 Q1 2018 Q2...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0.07/5
...: URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED... 1.1) URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED..., ROYAL GOVERNMENT OF BHUTAN 7 VISION 2017 2.1 URBANIZATION PROCESS Urbanization is universally...? URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED....). A URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED... population for the horizon year 2017. 2.8.1 DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS In Phuentsholing, population.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED... Plan (2002 - 2017) URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED...) URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED... 3.1. URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED... 7.0. URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED..., April 2003, Development Plan (2002 - 2017) 3.3.4 UNAUTHORIZED HOUSING The survey indicates.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED... 3.2) URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED..., URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED... Plan (2002 - 2017) URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED... City Density PUA - 2017 100 Note: PUA-2017 does not take into.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED...) URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED....) URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED... 6.3 URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... ``` URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED...) URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED.... URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED....” URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED...: URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED....) URBAN DEVELOPMENT PLAN, PHUENTSHOLING: (2002 – 2017) DANIDA USPS, COMPONENT–III, PREPARED...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
0.16/5
...). See: POVERTY–INTERNATIONAL DECADE (2008-2017) Implementation of the United Nations... operations. See: UN–BUDGET (2016-2017) See: PEACEKEEPING OPERATIONS–FINANCING 135.... GENERAL ASSEMBLY (71ST SESS. : 2016-2017)--PRESIDENT-ELECT--OATH OF OFFICE...) Reports POVERTY–INTERNATIONAL DECADE (2008-2017) (Agenda item 24a) (continued) Draft... the Eradication of Poverty (2008-2017) : draft resolution / South Africa [on... the Eradication of Poverty (2008-2017) : draft resolution / submitted by the... the Eradication of Poverty (2008-2017). (Adopted without vote, 81st plenary.... 2015). POVERTY–INTERNATIONAL DECADE (2008-2017) (Agenda item 24a) Reports A/70... of Sustainable Tourism for Development, 2017 : revised draft resolution / Albania, Andorra... of Sustainable Tourism for Development, 2017 : draft resolution / Australia, Austria, Chad... of Sustainable Tourism for Development, 2017. (Adopted without vote, 81st plenary... budget for the biennium 2016-2017. Part 1, Overall policymaking, direction and... budget for the biennium 2016-2017. Part 1, Overall policymaking, direction and... budget for the biennium 2016-2017. Part 1, Overall policymaking, direction and... budget for the biennium 2016-2017. Part 2, Political affairs. Section 3, Political... budget for the biennium 2016-2017. Part 2, Political affairs. Section 3, Political... budget for the biennium 2016-2017. Income section 2, General income. Issued... budget for the biennium 2016-2017. Part 2, Political affairs. Section 4, Disarmament... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 2, Political affairs. Section 5, Peacekeeping... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 2, Political affairs. Section 5, Peacekeeping... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 2, Political affairs. Section 6, Peaceful... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 5, Regional cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 5, Regional cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 4, International cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 5, Regional cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 5, Regional cooperation for development... plan for the period 2016-2017) : corrigendum. Issued: 8 July 2015. - Replaces... budget for the biennium 2016-2017. Part 5, Regional cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 5, Regional cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 5, Regional cooperation for development... budget for the biennium 2016-2017. Part 8, Common support services. Section... budget for the biennium 2016-2017. Part 8, Common support services. Section... budget for the biennium 2016-2017. Part 8, Common support services. Section... budget for the biennium 2016-2017. Part 8, Common support services. Section... budget for the biennium 2016-2017. Part 8, Common support services. Section... budget for the biennium 2016-2017. Part 8, Common support services. Section... budget for the biennium 2016-2017. Part 8, Common support services. Section... budget for the biennium 2016-2017. Part 8, Common support services. Section... plan for the period 2016-2017) : corrigendum. Issued: 8 June 2015. - Corrects... budget for the biennium 2016-2017. Part 8, Common support services. Section... budget for the biennium 2016-2017 under sections 27, Humanitarian assistance... 134) (continued) UN–BUDGET (2016-2017) (Agenda item 134) (continued) General... budget for the biennium 2016-2017 under sections 27, Humanitarian assistance... 134) (continued) UN–BUDGET (2016-2017) (Agenda item 134) (continued) A/C.3/70... 134) (continued) UN–BUDGET (2016-2017) (Agenda item 134) (continued) Discussion... 134) (continued) UN–BUDGET (2016-2017) (Agenda item 134) (continued) A/C.5/70... biennium 2016-2017; [B]: Income estimates for the biennium 2016-2017 and [C]: Financing... appropriations for the biennium 2016-2017. (Adopted without vote, 82nd plenary... a 3-year term beginning on 1 Jan. 2017: Andorra, Azerbaijan, Benin, Bosnia and.../479 POVERTY–INTERNATIONAL DECADE (2008-2017) A/70/476+Add.1 POVERTY MITIGATION...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
0/5
... Fruits and Vegetables Manual 03/2017-88 Reference Geographical Abbreviations and..., Pueraria phaseoloides (leaf;stem) 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... inspection procedures for peppers. 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables.../ Clementine/ Mandarin 2 7 Tuna (fruit)2 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables...)12 (commercial consignments only) 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... Artichoke, Jerusalem Artichoke, Jerusalem 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... and vegetables including potatoes 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... shelled), T101-k-2 or T101-k-2-1 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables..., Jerusalem Chickpea Artichoke, Jerusalem 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... Border Protection for enforcement. 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... not precleared, REQUIRE T101-n-2. 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... (fruit) (prohibited into Hawaii) 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... Requirements for Irradiated Commodities. 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... using treatment schedule T101-p-2. 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... Import Requirements (FAVIR) database. 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... of publication (effective date of 3-7-2017). 5 Consignments of false coriander are... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... additional declaration is required. 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... continental United States only.” 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... approved cold treatment facilities 03/2017-88 Fresh Fruits and Vegetables... Fruits and Vegetables Manual 03/2017-88 Chapter 4 Identification Guide of... AFRICAN BREADNUT, Treculia africana 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... [SPANISH], Cynara cardunculus, CARDOON 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... BLACK HUCKLEBERRY, Gaylussacia baccata 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... broader category, Brassica spp.) 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... NUT Byrsonima crassifolia, nance 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... [HAWAIIAN] CAPER, Capparis spinosa 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables..., otaheite chestnut, Polynesia chestnut 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... [JAPANESE], Perilla frutescens, PERILLA 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... microcarpa, CALAMANSI (citrus genus) 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... the broader category, LEMONGRASS) 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables...], feather geranium, Jerusalem oak 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... tetragonoides, NEW ZEALAND SPINACH 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... [CHINESE], Sechium edule, CHAYOTE 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... [SPANISH], Punica granatum, POMEGRANATE 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... spider flower, volatín [SPANISH] 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... [SPANISH], Irvingia gabonensis, DIKANUT 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... thurberi (=Cereus thurberi), PITAHAYA 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... Malungai, Moringa pterygosperma, DRUMSTICK 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... broader category, Brassica spp.) 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... [VIETNAMESE], Eryngium spp., ERYNGO 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... hortensis Orandona, Vaccinium uliginosum 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables..., P. domestica X (P. domestica X P. armeniaca), PLUM 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables..., Portulaca oleracea, verdolaga [SPANISH] 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... [SPANISH], Nasturtium officinale, WATERCRESS 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables.... Sorghum bicolor, broomcorn, sorgo 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... [KOREAN], Artemisia vulgaris, MUGWORT 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables..., Japan pepper (a Rutaceous plant) 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables..., Corchorus olitorius, SALUYOT JUTE 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables..., EPAZOTE Wormwood, Artemisia absinthium 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... Yellow oleander, Thevetia peruviana 01/2017-85 Fresh Fruits and Vegetables... Fruits and Vegetables Manual 01/2017-85 Appendix A Appendix A Geographic Guide...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
0/5
... Chapter 1 Country Overview Kiribati Review 2017 Page 1 of 339 pages Country... Review 2017 Page 6 of 339 pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending... Chapter 2 Political Overview Kiribati Review 2017 Page 8 of 339 pages Country... the British Commonwealth. Kiribati Review 2017 Page 9 of 339 pages Country... to greater risk. Kiribati Review 2017 Country Assessment Afghanistan 2 Albania 4 Algeria... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Andorra 9 Angola 4 Antigua 8 Argentina... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Bosnia-Herzegovina 4 Botswana 7 Brazil... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Colombia 7 Comoros 5 Congo DRC... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Equatorial Guinea 4 Eritrea 3 Estonia... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Guyana 4.5 Haiti 3.5 Holy See... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Kiribati 7 Korea, North 1 Korea... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Maldives 4.5 Mali 4 Malta 8 Marshall... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending New Zealand 9.5 Nicaragua 5 Niger... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Rwanda 5 Saint Kitts and... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Spain 7.5 Sri Lanka 5 Sudan... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Country Assessment Afghanistan 2 Albania... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Belgium 9 Belize 8 Benin 5 Bhutan... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Chad 4.5 Chile 9 China 7 China... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Dominican Republic 7 East Timor... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Greece 6 Grenada 8.5 Guatemala 7 Guinea... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Jamaica 8 Japan 9 Jordan 6 Kazakhstan... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Lithuania 9 Luxembourg 9.5 Madagascar 4 Malawi... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Mozambique 5 Namibia 8.5 Nauru 8 Nepal... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Poland 9 Portugal 9 Qatar 7 Romania... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Slovak Republic (Slovakia) 8.5 Slovenia... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Trinidad and Tobago 8 Tunisia... Bahamas* 1 1 Free Bahrain Kiribati Review 2017 6? 5 Trend Arrow Not Free ? Page...* 3 3 Partly Free Kyrgyzstan Kiribati Review 2017 Free ⇓ Partly Free Free ⇑ Page... 2 2 Free Mozambique Namibia* Kiribati Review 2017 ⇓ ⇑ ⇓ Page 64 of 339 pages... 6? 5 Not Free ? 3 4? Zambia* Kiribati Review 2017 ⇓ ⇓ Partly Free Page 68 of...%'> Chapter 4 Investment Overview Kiribati Review 2017 Page 156 of 339 pages... this proprietary index. Kiribati Review 2017 Country Assessment Afghanistan 2 Albania 4.5 Algeria... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Argentina 5 Armenia 5 Australia 9.5 Austria... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Brunei 7 Bulgaria 5.5 Burkina Faso... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Ethiopia 4.5 Fiji 5 Finland 9 Former... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Hong Kong (China) 8.5 Honduras... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Korea, South 9 Kosovo 4.5 Kuwait... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Malta 9 Marshall Islands 5 Mauritania... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Niger 4.5 Nigeria 4.5 Norway 9-9.5 Oman... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Saint Lucia 8 Saint Vincent... pages Country OverView Kiribati Review 2017 Pending Sudan 4 Suriname 5 Swaziland 4.5 Sweden... 9.2 6 9.0 - 9.3 5 Switzerland 9.0 6 8.9 - 9.1 6 Finland 8.9 6 8.4 - 9.4 6 Netherlands 8.9 6 8.7 - 9.0 Kiribati Review 2017 Page 173 of 339 pages... France 6.9 6 6.5 - 7.3 25 Chile 6.7 7 6.5 - 6.9 Kiribati Review 2017 Page 174 of 339 pages... (South) 5.5 9 5.3 - 5.7 42 Mauritius 5.4 6 5.0 - 5.9 Kiribati Review 2017 Page 175 of 339 pages... Samoa 4.5 3 3.3 - 5.3 56 Slovakia 4.5 8 4.1 - 4.9 Kiribati Review 2017 Page 176 of 339 pages... Peru 3.7 7 3.4 - 4.1 75 Suriname 3.7 3 3.0 - 4.7 Kiribati Review 2017 Page 177 of 339 pages... Albania 3.2 6 3.0 - 3.3 95 Vanuatu 3.2 3 2.3 - 4.7 Kiribati Review 2017 Page 178 of 339 pages... Egypt 2.8 6 2.6 - 3.1 111 Indonesia 2.8 9 2.4 - 3.2 Kiribati Review 2017 Page 179 of 339 pages... Lebanon 2.5 3 1.9 - 3.1 130 Libya 2.5 6 2.2 - 2.8 Kiribati Review 2017 Page 180 of 339 pages... 2.2 8 1.9 - 2.4 146 Sierra Leone 2.2 5 1.9 - 2.4 Kiribati Review 2017 Page 181 of 339 pages... Venezuela 1.9 7 1.8 - 2.0 168 Burundi 1.8 6 1.6 - 2.0 Kiribati Review 2017 Page 182 of 339 pages... High Human Development Kiribati Review 2017 High Human Development Medium Human... highly, consistently demonstrating Kiribati Review 2017 Page 211 of 339 pages.../Internation_Recipes.html Etiquette Kiribati Review 2017 Page 235 of 339 pages... Chapter 6 Environmental Overview Kiribati Review 2017 Page 252 of 339 pages... certainly greatly underreported. Kiribati Review 2017 Page 296 of 339 pages... Meteorological Organization (WMO) Kiribati Review 2017 Page 323 of 339 pages... International Development (SID) Kiribati Review 2017 Page 324 of 339 pages...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
0/5
...  (TO/DO) N/A 2017 4/2/17 11/17/16 4  years TBD 2017 6/15/17... Cooperative   Agreement N/A 2017 $4M  -­‐  $9.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 541990 Combination  of... $4M  -­‐  $9.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 9/15/17 4/3/17 5  years 541990...  -­‐  $24.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 6/30/17 2/1/17 5  years TBD...  -­‐  $49.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 8/30/17 3/31/17 5  years...  -­‐  $24.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 7/14/17 1/16/17 5  years...   Order/Delivery   Order  (TO/DO) N/A 2017 2/15/17 541990 $50M  -­‐  $99.../16 7  years TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 6/1/17 3/1/17 5  years Change  in  Anticipated   Solicitation  Date Cooperative   Agreement N/A 2017 9/29/17 4/3/17 New  Opportunity... TBD Contract N/A 2017 541990 $4M  -­‐  $9.99M TBD Contract N/A 2017 Change  in  Award...  September  30,  2016  30  January  2017.  Accordingly,   a  new  mechanism  as  a  follow...  2016  ?   Ethiopia September  2021  February  2017  ?  January  2022. Global  Health This...  in  Award  Date Cooperative   Agreement N/A 2017 4/5/17 12/12/16 4  years...  -­‐  $24.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 7/28/17 1/18/17 3  years...  -­‐  $99.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 5/1/17 1/1/17 5  years New  Opportunity...  -­‐  $24.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 6/15/17 1/16/17 5  years...  -­‐  $49.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 6/19/17 1/31/17 5  years...  -­‐  $49.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 8/31/17 1/31/17 5  years...  Health $4M  -­‐  $9.99M Cooperative   Agreement N/A 2017 2/27/17 11/21/16... $10M  -­‐  $24.99M Cooperative   Agreement N/A 2017 7/3/17 School-­‐Based  Violence  Prevention... $1M  -­‐  $3.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 9/29/17 3/31/16 5  years... $0  -­‐  $149,999 Envirofit Cooperative   Agreement N/A 2017 9/29/17 3/31/16 5  years...  -­‐  $24.99M Biolite Cooperative   Agreement N/A 2017 9/29/17 3/31/16 5  years... $1M  -­‐  $3.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 9/29/17 3/31/16 5  years... Swayam   Cooperative   Shikshan  Prayog Agreement N/A 2017 9/29/17 3/31/16 5  years... $1M  -­‐  $3.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 9/29/17 3/31/16 5  years...  Delhi   Distribution   Cooperative   Limited Agreement N/A 2017 9/29/17 3/31/16 5  years...  (TO/DO) N/A 2017 2/15/17 10/20/16 3  years 2017 3/1/17 11/3/16 5  years Contract N/A 2017 1/22/17 11/8/16 Contract N/A 2017...) N/A 2017 3/1/17 12/15/16 2017 4/1/17 11/30/16 2  years 2017 3/30...-­‐aside Personal  Services   Contract  (PSC) N/A 2017 9/30/17 12/2/16 5  years...  -­‐   $499,999 TBD 2017 7/1/17 2/1/17 5  years TBD 2017 8/1/17 4/1/17 2  years...  Opportunity  Not   Previously  Forecasted Contract 2017 7/17/17 1/16/17 5  years...  Observation  in  Support  of  Liberia's  2017   electoral  process  (LIEO)  will  work... $1M  -­‐  $3.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 2/1/17 10/14/16 2  years... New  Opportunity  Not   Previously  Forecasted 2017 8/24/17 TBD New  Opportunity... $4M  -­‐  $9.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 2/15/17 11/7/16 5  years... TBD Blanket  Purchase   Agreement  (BPA) N/A 2017 2/2/17 Salya  Yacoubi Local  Graphic...   Order/Delivery   Order  (TO/DO) N/A 2017 3/1/17 Morocco Salya  Yacoubi Support... Leader  with   Associate  Award   (LWA) N/A 2017 3/1/17 12/2/16 5  years Nepal... $4M  -­‐  $9.99M TBD Cooperative   Agreement N/A 2017 3/15/17 1/1/17 5  years Nepal.../Delivery   Order  (GSA   TO/DO) N/A 2017 5/26/17 1/1/17 5  years Combination...  Delivery   Indefinite   Quantity  Contract   (IDIQ) N/A 2017 9/29/17 12/15/16...   (TBD) TBD 2017 6/30/17 1/2/17 5  years TBD 2017 9/30/17 1/31... Contract Cooperative   Agreement Cooperative   Agreement N/A 2017 6/30/17 N/A 2018 10/31...  a  rolling  basis  until  April  14,  2017. Security The  objective  of  this... 5  years $1M  -­‐  $3.99M Cooperative   Agreement N/A 2017 4/1/17 $10M  -­‐  $24.99M TBD...) Total  set-­‐aside 2017 12/22/16 TBD 2017 541990 $150,000... Change  in  Anticipated   Solicitation  Date 2017 6/30/17 1/30/17 4  years Change  in  Anticipated   Solicitation  Date N/A 2017 6/30/17 1/30/17 4  years... 3  years TBD 2017 3/1/17 12/15/16 4  years TBD 2017 2/28/17...   Previously  Forecasted Combination  of   Changes 2017 4/14/17 1/16/17 4  years...  Delivery   Indefinite   Quantity  Contract   (IDIQ) N/A 2017 8/31/17 11/15/16...  Delivery   Indefinite   Quantity  Contract   (IDIQ) N/A 2017 5/15/17 12/13/16.... Global  Health N/A 2017 9/29/17 12/13/16 5  years N/A 2017 5/31/17... $1M  -­‐  $3.99M TBD Contract TBD 2017 7/1/17 3/1/17 5  years $10M  -­‐  $24...  Be  Determined   (TBD) N/A 2017 9/8/17 1/20/17 5  years 2017 6/15/17 12... TBD To  Be  Determined   (TBD) N/A 2017 5/12/17 Indefinite  Delivery   Indefinite...  address  issues,  reconcile  differences,  promote   2017  Conflict  Mitigation  and   greater  understanding... Cooperative   Agreement N/A $10M  -­‐  $24.99M N/A 2017 8/31/17 2/24/17 5  years... TBD Contract N/A 2017 9/22/17 6/1/17 $4M  -­‐  $9.99M N/A Contract N/A 2017 6/15/17...  -­‐  $99.99M TBA Cooperative   Agreement N/A 2017 6/15/17 1/17/17 5  years...  -­‐  $49.99M TBA Cooperative   Agreement N/A 2017 9/29/17 3/31/17 5  years...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
0/5
... Broad Agency Announcement (BAA) N/A 2017 3/31/2017 9/30/2016 5 years TBD Combination... - $24.99M TBD Contract N/A 2017 1/16/2017 4/29/2016 5 years SOL-442... To Be Determined (TBD) N/A 2017 6/15/2017 10/31/2016 5 years Combination...) N/A 2017 10/10/2017 1/31/2017 5 years Combination of Changes $4M - $9.99M TBD N/A 2017... To Be Determined (TBD) TBD 2017 3/21/2017 6/27/2016 5 years Combination... - $3.99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 3/31/2017 3/31/2016 5 years $50M - $74... TBD 2017 3/30/2017 4 years $10M - $24.99M TBD TBD 2017 11/30/2017 12/13/2016 4 years $25M - $49.99M TBD N/A 2017 1/31/2017 5 years Task Order/Delivery Order... - $74.99M TBD Contract N/A 2017 1/26/2017 5/26/2016 5 years $150,000... Previously Forecasted N/A 2017 10/2/2016 7/1/2016 5 years TBD N/A 2017 1/31/2017 8/31/2016... - $3.99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 3/31/2017 11/15/2016 Cancellation Community... - $24.99M Cooperative Agreement N/A 2017 10/2/2017 4/3/2017 New Opportunity Not Previously Forecasted... 4/15/2017 7/15/2016 5 years Combination of Changes N/A 2017 5/17/2017 11/8/2016... (KEAP) Civic and Voter Education - 2017 2017 Transparent, Effective and Accountable Transparent... - $24.99M TBD Contract N/A 2017 8/19/2017 3/19/2017 5 years Mali Democracy, Human... - $24.99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 3/15/2017 5/15/2016 5 years Democracy.../2016 5 years Contract N/A 2017 2/1/2017 6/30/2016 5 years N/A 2016 1/1/2017 9/1/2016 N/A 2016 8/31... - $149.99M TBD Contract N/A 2017 11/3/2017 11/20/2016 5 years TBD... $25M - $49.99M TBD Contract N/A 2017 6/7/2017 Economic Growth and Trade 541990....99M TBD Contract N/A 2017 2/17/2017 6/15/2016 N/A 2017 2/17/2017 6/2/2016 Extractives Technical... TBD Contract Total set-aside 2017 2/28/2017 5/31/2016 5 years Ketrina... $4M - $9.99M TBD Contract N/A 2017 8/30/2017 Producers to Markets Alliance The.../Delivery Order (TO/DO) N/A 2017 1/31/2017 9/27/2016 5 years New Opportunity... Creating Economic Opportunities TBD Contract N/A 2017 2/14/2017 5/16/2016 5 years Combination... - $49.99M TBD Contract N/A 2017 1/31/2017 6/30/2016 3 years Haiti Yena.../Delivery Order (TO/DO) N/A 2017 6/22/2017 1/27/2017 5 years Economic Growth and... N/A 2017 3/31/2017 7/29/2016 5 years To Be Determined (TBD) N/A 2017 1/30/2017 7/1/2016... TBD To Be Determined (TBD) N/A 2017 5/1/2017 9/5/2016 5 years New Opportunity Not... 2017 11/29/2016 5/31/2016 4 years $1M - $3.99M TBD N/A 2017 3/31/2017 3/31/2016 5 years N/A 2016 2/15/2017 7/6/2016 4 years... in Anticipated Solicitation Date Contract N/A 2017 4/1/2017 9/1/2016 5 years Change in Anticipated... To Be Determined (TBD) N/A 2017 3/15/2017 8/15/2016 5 years Education $10M... N/A 2017 1/31/2017 6/1/2016 5 years New Opportunity Not Previously Forecasted N/A 2017 2/28/2017 7/31... - $9.99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 3/31/2017 11/15/2016 5 years Combination... - $49.99M TBD Contract N/A 2017 1/18/2017 6/29/2016 5 years New Opportunity... - $49.99M TBD Contract N/A 2017 1/30/2017 7/10/2016 5 years Combination of... Opportunity Not Previously Forecasted TBD 2017 3/13/2017 8/1/2016 5 years Combination of... 5 years TBD Cooperative Agreement N/A 2017 3/31/2017 3/31/2016 5 years APS-386... of Changes Partial set-aside 2017 4/28/2017 6/17/2016 5 years Change... 9/30/2016 3/23/2016 TBD 2017 3/31/2017 8/10/2016 5 years TBD... - $24.99M TBD Contract N/A 2017 7/28/2017 1/16/2017 5 years Change in Anticipated... - $3.99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 3/31/2017 3/31/2016 5 years $25M - $49... - $74.99M TBD Contract N/A 2017 6/30/2017 12/31/2016 5 years TBD....99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 12/1/2017 8/1/2017 5 years Ethiopia Tesfaye Wolde Cooperative... Contract N/A 2017 2/1/2017 7/1/2016 Ethiopia Tesfaye Wolde EHIP Water Supply (2017) Water supply... Health $1M - $3.99M TBD Contract N/A 2017 2/1/2017 7/1/2016 Tesfaye Wolde The aim... - $24.99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 3/31/2017 3/31/2016 5 years $50M... $150M - $299.99M TBD Contract N/A 2017 3/1/2017 7/1/2016 5 years Strategic Information County....99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 3/28/2017 6/30/2016 4 years New Opportunity....99M TBD Cooperative Agreement TBD 2017 2/28/2017 6/10/2016 4 years New... Indefinite Quantity Contract (IDIQ) TBD 2017 2/28/2017 4/25/2016 5 years SOL... Indefinite Quantity Contract (IDIQ) N/A 2017 2/28/2017 4/26/2016 5 years SOL-620... $4M - $9.99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 1/2/2017 5 years Zambia Ayana Angulo Evaluate.... $4M - $9.99M TBD Contract N/A 2016 9/1/2017 2/3/2017 3 years Local Graphic Designer companies... Delivery Indefinite Quantity Contract (IDIQ) 2017 3/1/2017 6/1/2016 5 years TBD Combination of... Indefinite Quantity Contract (IDIQ) N/A 2017 4/24/2017 6/1/2016 5 years Water and Sanitation... - $3.99M TBD Cooperative Agreement N/A 2017 3/31/2017 WRE- Water Innovation Technologies In... Previously Forecasted Partial set-aside 2017 5/1/2017 5/30/2016 N/A 2016 8/1/2016 6/1/2016... 5/31/2016 5 years N/A 2017 5/17/2017 6/15/2016 5 years N/A 2017 12/1/2016 8/1/2016... To Be Determined (TBD) N/A 2017 9/29/2017 4/11/2016 Indefinite Delivery Indefinite...Дата загрузки: 2017-03-29
Скачать документ
0/5
... of Zambia Strategic Plan, 2013-2017 Implementation Chart ............................................. Appendix 4: High Level... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 v ACKNOWLEDGEMENTS I express profound appreciation to... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 2. 3. Introduce a quality assurance framework to... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 • Strategic Direction 4: Enhance Human Resource... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 1.0 BACKGROUND 1.1 Historical Perspective The University... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 2.0 SITUATIONAL ANALYSIS 2.1 Introduction The development... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 13 2.3.6 Internationalisation - Internalisation includes factors... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 3.4.5 Strategic Direction 5: Maintain, Improve and... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 Strategic Strategic Direction Direction 1 1 3.5.1 Strategic... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 23 Strategic Direction 2 3.5.2 Strategic Direction... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 25 Strategic Direction 3 3.5.3 Strategic Direction... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 Activities 3.8.2 Establish 5 Think Tanks 3.8.3 Mobilise... Staff Performance Management System (SPMS). 2017, the University will have Implemented... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 5.2.1 Conduct an infrastructure inspection/audit... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 Strategic Direction 7 3.5.7 Strategic Direction 7: Expand... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 Strategic Direction 8 3.5.8 Strategic Direction 8: Provide... Plan, 2013 - 2017 37 8.2.2 Activities Objective 8.3: By 31 December 8.3 2017, the university... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 Objective 8.8: By 31 December 8.8 Decentralise... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 39 Strategic Direction 9 3.5.9 Strategic Direction... cent of UNZA’s debt by 2017. 2017, the University will have liquidated... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 41 3.6 Performance Indicators 3.6.1 Key Performance... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 5.1.3 Monitoring and Evaluation Committee A Monitoring... staff Performance Management system. December 2017, the 4.2.1 Implement the staff Performance... postgraduate programmes to distance learners. 2017, the university will have 8.3.1 Advertise.... programmes Objective 8.2: By 31 December 2017, the University will 8.2 Facilitate construction... December 8.8 Decentralise Distance Education, offer 2017, the University will induction to... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 Objective9.3:By31December 9.3: Develop a plan that... of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 69 Appendix 2: Strategic Directions, Objectives... - Strategic Plan, 2013 - 2017 Objective 3.3: By 31 December 2017, the University will... - Strategic Plan, 2013 - 2017 Objective 5.3: By 31 December 2017, the University will... - Strategic Plan, 2013 - 2017 Objective 5.4: By 31 December 2017, the University will... Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 2017 Q3 2017 Q2 Q3 Q3 Q4... - Strategic Plan, 2013 - 2017 Objective 8.8: By 31 December 2017, the University will... Q4 Q1 Q1 Q2 Q3 2017 Q3 2017 Q2 The University of... - Strategic Plan, 2013 - 2017 2015 2016 Completion Date 2017 30 September 2013... Plan, 2013 - 2017 2014 2015 2016 Completion Date 2017 30 December 2013... 2016 Completion Date 2017 29 June 2015 29 June 2017 30 December... Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 2015 2016 2017 Completion Date 30 September... Frame (2013-2017) 2013 2014 2015 2016 Completion Date 2017 30 September... Frame (2013-2017) 2013 2014 2015 2016 Completion Date 2017 Strengthen controls... Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 2015 2016 2017 Completion Date 30 December... Plan, 2013 - 2017 2015 2016 Completion Date 2017 29 June 2017 KRAS Planned... Frame (2013-2017) 2013 2014 2015 2016 Completion Date 2017 Mobilize funds... - Strategic Plan, 2013 - 2017 2015 2016 Completion Date 2017 29 June 2015... Time Frame (2013-2017) 2013 2014 2015 2016 2017 Completion Date 30... Plan, 2013 - 2017 2015 2016 Completion Date 2017 30 December 2017 KRAS Planned... 2015 2016 Completion Date 2017 30 December 2017 The University of Zambia..., 2013 - 2017 2015 2016 2017 Completion Date 30 December 2017 30 December 2017 KRAS... Time Frame (2013-2017) 2013 2014 2015 2016 2017 Completion Date 30... Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 2016 2017 Completion Date 30 December 2013... Time Frame (2013-2017) 2013 2014 2015 2016 2017 Completion Date 30..., 2013 - 2017 2016 Completion Date 2017 30 December 2017 30 December 2017 Activities Implementing...-2017) 2013 2014 2015 2016 2017 Completion Date 30 December 2017 30 December 2017 30 December 2017 30 December 2017 30 December 2017 The University of Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017... 2015 2016 2017 Completion Date 30 December 2017 30 December 2017 Key Result... Plan, 2013 - 2017 2016 Completion Date 2017 30 December 2017 KRAS Planned Outputs... (2013-2017) 2013 2014 2015 2016 Completion Date 2017 30 December 2017 30... Zambia - Strategic Plan, 2013 - 2017 2015 2016 2017 Completion Date 30 December...