Ракетный блок. CZ-5-500. [Редактировать]

CZ-5-500 - это центральный блок первой ступени РН Великий поход 5. Его отличительной особенностью является то, что он является полностью криогенным и по своей сути является результатом продолжения работ КНР в данном направлении.

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Длина, метра31.2
2Масса (сухая), кг17800
3Масса, кг175000
4Диаметр, метра5
5Двигательная установка 2xYF-77

Найдено 1000 документов по запросу «CZ-5-500». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
... (libor.martinek[at]fpf.slu.cz), Doc. PhDr. Marián Andričík, Ph... (libor.martinek[at]fpf.slu.cz), Language editors for Belarusian and.... Najstarsza Cerkiew Prawosławna w tej części Europy ...................................................................................................... 262 Ilustracja / Illustration... publikacji. Każdy dołożył własną cząstkę bezintersownej pracy w służbie nauki... u korzeni. Bogusław Żurakowski używał często określenia: ‘centrum aksjologiczne... zespołu dyscyplin naukowych, skoncentrowanych na człowieku i jego piśmiennictwie, utworach...ą (w Lublinie w dniu 14 maja 1957 r.) członkini tego gremium naukowego, Maria.... Wykorzystując zresztą dorobek polskich badań, łączący się z nazwiskami [Józefa] Tretiaka... problematyki badawczej, oparte na częściowo różnym, częściowo zaś krzyżuj...ść badań nad liryką religijną. Oprócz pełnej wagi tych bada.... 3 Ibidem, s. 57. 2 26 ru i woli człowieka, czyli cnót moralnych, tzn...’, ‘sprawności duchowych’ u człowieka. O tych trzech aspektach człowieczeństwa (rozumie...ólnie, do uchwycenia duchowości człowieka, jego relacji z transcendentności... sakralna’]), czyli z tym, co poza człowiekiem, w tym wypadku bez odwo... w., choć egipski melechityzm/melchityzm był częścią cywilizacji bizantyjskiej. Po wielkiej...) melechici/melchici egipscy stali się częścią Cerkwi Prawosławnej. A katoliccy..., prawowiernym, ale nie monofizyckim) – to część Kościoła jakobickiego pozostająca...’, ‘ormiańska poezja sakralna’. Ważną częścią chrystianizmu pozostaje od prawie... purytańska, h) poezja kwakierska itd. Często zresztą jest to klasyfikacja... and Sacred Poetry”. W obecnym tomie w części pierwszej pt. Rozprawy i artyku... biblijne niejako mówią coś o danym człowieku, który tam akurat... pisarza Ferdynada Pessoi. 38 Natomiast w części drugiej naszego czasopisma (Book...łomie XX i XXI wieku. W trzeciej części pt. Sprawozdania (Reports) Libor...í tvorby Karola Wojtyły do češtiny). W części czwartej poświęconej... do Miłosiedzia Bożego). W części piątej, przeznaczonej dla... recenzyjnego w języku angielskim, rosyjskim i polskim. W części tej dodano alfabetyczne wykazy... w obecnym numerze. Na końcu w części szóstej znajdujują si...ństwa, ale religijne manifestacje (przejawy) człowieka nowoczesnego się zmienią. Interdyscyplinarne...ństwa, ale religijne manifestacje (przejawy) człowieka nowoczesnego się zmienią. Interdyscyplinarne... emocjonalnej powściągliwości [człowieka] współczesnego. Aktualne, gatunkowe... emocjonalnej powściągliwości [człowieka] współczesnego. Aktu156 alne... określeniu pisarza katolickiego. Pierwsza część pracy prezentuje postać księdza... podobieństwo do Chrystusa. Druga część pracy została poświęcona...łości do Boga. Końcowa część artykułu przedstawia podobieństwa mi...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.11/5
...ść autora i ani w całości, ani w części nie może być kopiowana... autorskich. WSTĘP Oddawany dziś do rąk członków naszej Sekcji Wychowanków Politechniki...ęgłym języka rosyjskiego. W swojej pracy często posługiwał się rosyjsk... автоматическая подстройка частоты samoczynne dostrajanie częstotliwości АР адаптативный регулятор... автоматический регулятор частоты automatyczny regulator częstotliwości арш. аршин (= 0,71120... амплитудно-фазовые частотные характеристики charakterystyki częstotliwościowe amplitudowo-fazowe АХ... (w tej liczbie) высокая частота wielka częstotliwość всесоюзное объединение zjednoczenie wszechzwi..., lotnictwo cywilne ГВЧ гипервысокая частота (częstotliwość 3600 GHz) гг. годы... и частоты państwowy etalon czasu i częstotliwości ГЭК Государственная экзаменационная... ЗИП запчасти, инструмент и принадлежности zestaw części zapasowych, narzędzi i akcesori...-obliczeniowe КВЧ крайне высокая частота częstotliwość bardzo wysoka (30 –300... квантовомеханическая мера частоты kwantowy wzorzec częstotliwości к-н капитан kpt kapitan... молекулярный вес c. cz. ciężar cząsteczkowy мол. молекулярный cząsteczkowy моль (ед... молекулярный спектральный анализ analiza widm cząsteczkowych мсб миллистильб msb milistilb... нелинейное корректирующее звено aut. nieliniowy człon korygujący НЛО неопознанный... baza об. ч. объёмная часть część objętościowa об/мин...) высокая частота VHF bardzo wielka częstotliwość (30 - 300 MHz) ОГАСН... очень низкая частота bardzo niska częstotliwość ООН Организация Объединённых... СВЧ сверхвысокая частота bardzo wielka częstotliwość cг сантиграмм cg centygram... szare СЧ средняя частота średnia częstotliwość (300 kHz – 3 MHz) СШ... высокой частоты prądy wielkiej częstotliwości ТД туннельный диод... ультравысокая частота UHF ultra wielka częstotliwość УВЧ-терапия ультравысокочастотная терапия leczenie falami dźwiękowymi wysokiej częstotliwości (prądem ultradźwiękowej częstotliwości) уд. в. удельный вес... управляемый делитель частоты sterowany dzielnik częstotliwości УЗ ультразвук, ультразвуковой... УПЧ усилитель промежуточной частоты wzmacniacz częstotliwości pośredniej УР... kąt znoszenia УС узел сочленения węzeł członowania УС указатель скорости lotn... автоподстройка частоты fazowe automatyczne dostrajanie częstotliwości ФВЧ фильтр верхних частот filtr górnych częstotliwości ФГ фотоголовка głowica... ФЧУ фазочастотный усилитель wzmacniacz fazowo-częstotliwościowy ФЧХ фазочастотная характеристика charakterystyka fazowo-częstotliwościowa ФЭ фотоэлемент fotokom... jałowy химически чистый ch. cz. chemicznie czysty х/б хлопчатобумажный bawełniany.... godzina ч. чистый cz. czysty (odczynnik) ч. часть cz. część ч.д.а. чистый для анализа cz.d.a. czysty do... автоматическая подстройка частоты częstotliwościowe automatyczne dostrajanie częstotliwości черт... ЧИМ частотно-импульсная модуляция modulacja częstotliwościowo-impulsowa ЧМ частотная модуляция modulacja częstotliwości ЧМН черепно-мозговые...ózgowy ЧНО частотный нуль-орган częstotliwościowy organ zerowy ЧП... cyfrowe ЧСС частота сердечных сокращений częstotliwość skurczów serca ЧЭ чувствительный.... вес атомный вес ciężar cząsteczkowy мол. вес молекулярный вес... chlorocholiny (antywylegacz) ХХХ хлорхолинхлорид c C c C C c. at. c. cz. Cd kadm Cd кадмий cd... cg centygram сг сантиграмм ch. cz. chemicznie czysty х.ч. химически чистый CHZ.... czysty chemicznie х. ч. химически чистый cz. czyli или cz.d.a. czysty do analizy ч.д.а. чистый.... masa atomowa атомная масса m. cz. mała częstotliwość низкая частота m. miesiąc мес... robotniczego ОРС отдел рабочего снабжения P P p p P p. cz. fosfor P фосфор piko (przedrostek krotno...-сила puaz (poize) jedn. П пуаз częstotliwość pośrednia промежуточная частота... (fr.) part per milion – część na milion (części) часть на миллион... летающий объект UHF ultra wielka częstotliwość УВЧ ультравысокая частота UJ... (łac.) вето VHF bardzo wielka częstotliwość ОВЧ особо высокая частота... электросталеплавильный цех WFCz wzmacniacz fazowo-częstotliwościowy ФЧУ фазочастотный усилитель...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.33/5
...: Narzędzia i metody użyte w badaniach – w części badawczej przeprowadzono rejestrację widm... wnęki. Stosowane wnęki często zbudowane są z dwóch wkl... żywych organizmów promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 0,1 do 10... mas) opierają się na jonizacji cząsteczek i następnie określaniu...ład wyposażony jest w źródło jonizacji cząsteczek oraz separatory produktów jonizacji... powstających w wyniku reakcji jonowo-cząsteczkowych. Podczas niej rejestrowana jest..., będącej składową steryczności cząsteczek, ładunku i masy. W metodzie IMS... geometrię cylindryczną i podzielony jest na części: reakcyjną i dryftową. Są one oddzielone...ą dozującą, stanowiącą tzw. zawór elektryczny. W części reakcyjnej, w wyniku jonizacji pierwotnej...órczy Ni-63 będący emiterem cząstek beta. Z chwilą pojawienia si...śnym zachodzi szereg reakcji jonowo-cząsteczkowych, a ich produkty cyklicznie wprowadzane...łach. Rozdzielone produkty reakcji jonowo-cząsteczkowych docierają następnie do... szerzej zostanie omówione w dalszej części artykułu. Należy w tym miejscu..., w wyniku zachodzących reakcji jonowo-cząsteczkowych, mogą powstawać jony dodatnie...ą ruchliwości jonów. 3.2. Reakcje jonowo-cząsteczkowe Typowym źródłem jonizacji stosowanym... izotop Ni-63, będący emiterem cząstek beta (elektronów): 63 Ni → e– (pierwotny) (1) Emitowany elektron oddziałując z cząsteczką azotu gazu nośnego...ż utworzenie jonów tlenu cząsteczkowego w obecności innych cząsteczek obojętnych... (4) jon oddziałuje z obojętnymi cząsteczkami zawartymi w gazie nośnym..., 2) temperatura, wilgotność, ciśnienie, koncentracja cząsteczek, 3) wartość pola elektrycznego w sekcji... (H2O)n ↔ O2 (H2O)n+1 + M* M stanowić mogą cząsteczki: O2, H2O, CO2. Zar... ze wzrostem temperatury. Cząsteczki analitu M, wprowadzane do części reakcyjnej, zderzaj.... W obecności innej obojętnej cząsteczki Z (np. N2) zachodzi reakcja...łączenie lub przeniesienie protonu do cząsteczki analitu. Przy odpowiednio du... może być przyłączona dodatkowa cząsteczka analitu, tworząc dimer M2H...ąc pod uwagę przebieg reakcji jonowo-cząsteczkowych między jonami reakcyjnymi a cząsteczkami analitu prowadzącymi do ...ązki wielonitrowe stosunkowo łatwo odszczepiają cząsteczkę ditlenku azotu (NO2). Skutkuje... zawierają grup elektroujemnych, takie jak cząsteczki TATP, stosowniejsze jest zastosowanie... z kationem NH4+ [14]. 4.1. Reakcje jonowo-cząsteczkowe możliwe przy analizie...]: a) reakcje z przeniesieniem ładunku między cząsteczką próbki M a jonem reakcyjnym...) b) reakcje z przeniesieniem protonu między cząsteczką analitu a jonem reakcyjnym, prowadz... wyjściowego M · O2–(H2O)2– : • jonu cząsteczkowego: M–·H2O, • adduktu z jonem O2...ść warunkuje obecność mostków tlenowych. 5. Część badawcza Część badawcza obejmowała szereg czynności... dryftu charakterystycznego produktu reakcji jonowo-cząsteczkowych i porównuje go z powierzchni... dryftu charakterystycznych produktów reakcji jonowo-cząsteczkowych powyższych substancji, 2) śladowe...ów ujemnych będących produktami reakcji jonowo-cząsteczkowych). Struktura obserwowanych widm w trybie...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... p.247 PL p.269 RO p.291 CZ p.313 HU p.335 GR p.357...ągnięcia w mechanizm lub inne części ruchome, rąk, palców lub innych części ciała. Ten symbol oznacza ...ędzi lub poruszających się części. Uszkodzone lub splątane...ów. • Konserwacja urządzeń elektrycznych. Sprawdzić części ruchome pod kątem nieosiowości lub ocierania, pęknięcia części i wszystkie inne elementy, maj... należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Należy postępowa...ęczniku. Używanie nieoryginalnych lub zepsutych części w trakcie czynności konserwacyjnych...łem do mycia rąk i innych niezakrytych części ciała, aby spłuka... zmian i modyfikacji sprzętu, oprócz wymienionych w podręczniku. Jeśli... USB UWAGA! Akumulator jest dostarczany częściowo naładowany. Zaleca si.... To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC. Jego...ądzeń cyfrowych klasy B, według Części 15 Przepisów FCC. Te...ęt podczas używania może generować promeniowanie o częstotliwości radiowej oraz, je..., aby zachować zgodność z organiczeniami klasy B, Części 15 Przepisów FCC. Rysunek... są skierowane ku tobie, a skośna część karty jest skierowana w dół. Gdy karta... 9,1 m. Aby zamontować przedłużacz, odłącz najpierw głowicę kamery od monitora... poluzowanie karbowanej wypukłości. Podłącz przedłużacz do monitora, jak opisano powyżej (rysunek 4). Podłącz końcówkę głowicy kamery z wypustk...ńcówkę z obejmą nad spłaszczoną częścią głowicy kamery, jak pokazano... zapobiec zniszczeniu narzędzia. 10. Włącz zasilanie (rysunek 8) i upewnij się, czy... jest wyłączone. 11. Wyłącz kamerę. 2. Wyjmij akumulator i przyjrzyj si...ć iskrzenie. • Ustal, czy żadne ruchome części nie znajdują się na..., aby zapobiec poruszaniu się tych części podczas inspekcji. • Czystego, równego... 277 microEXPLORER™ Cyfrowa kamera inspekcyjna 6. Włącz zasilanie za pomocą przycisku ON...śli inspekcja dotyczy ciemnego miejsca, włącz diody LED przed włożeniem kamery... żadnych innych czynności oprócz inspekcji. Może to spowodować uszkodzenie..., należy sprawdzić, czy w górnej lewej części ekranu jest obecna ikona... również zauważyć, że liczba w dolnej prawej części ekranu zmieni się na... na karcie SD. W dolnej prawej części ekranu jest odliczany czas... Rysunek 19 – Przenoszenie obrazu Ustawienie 3. Włącz zasilanie kamery inspekcyjnej microEXPLORER. 4. Na.... W następnym oknie kliknij „Zakończ”, aby zakończyć proces zapisu...ą końcówkę w porcie USB komputera. 3. Włącz zasilanie kamery inspekcyjnej microEXPLORER. Rysunek... należy użyć tylko identycznych części zamiennych. Użycie innych części może spowodowa...ść, jeśli to konieczne. Połącz ponownie. Głowica kamery pokryta przez..., zgubionych, źle ustawionych lub zmontowanych części. Jeśli wystąpi... czynności suchymi dłońmi. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania. Procedura... czynności suchymi dłońmi. Odłącz ładowarkę z gniazda po zakończeniu...ć prawidłową temperaturę pracy. 5. Podłącz przewód do ładowarki. 288 Ridge... OSTRZEŻENIE Przed czyszczeniem odłącz ładowarkę. Do czyszczenia ładowarki lub...ń brud lub smar z zewnętrznej części ładowarki i akumulatora za pomoc.... W tej ładowarce i akumulatorze nie ma części, które mogą podlega...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... p.247 PL p.269 RO p.291 CZ p.313 HU p.335 GR p.357...ągnięcia w mechanizm lub inne części ruchome, rąk, palców lub innych części ciała. Ten symbol oznacza ...ędzi lub poruszających się części. Uszkodzone lub splątane...ów. • Konserwacja urządzeń elektrycznych. Sprawdzić części ruchome pod kątem nieosiowości lub ocierania, pęknięcia części i wszystkie inne elementy, maj... należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Należy postępowa...ęczniku. Używanie nieoryginalnych lub zepsutych części w trakcie czynności konserwacyjnych...łem do mycia rąk i innych niezakrytych części ciała, aby spłuka... zmian i modyfikacji sprzętu, oprócz wymienionych w podręczniku. Jeśli... USB UWAGA! Akumulator jest dostarczany częściowo naładowany. Zaleca si.... To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC. Jego...ądzeń cyfrowych klasy B, według Części 15 Przepisów FCC. Te...ęt podczas używania może generować promeniowanie o częstotliwości radiowej oraz, je..., aby zachować zgodność z organiczeniami klasy B, Części 15 Przepisów FCC. Rysunek... są skierowane ku tobie, a skośna część karty jest skierowana w dół. Gdy karta... 9,1 m. Aby zamontować przedłużacz, odłącz najpierw głowicę kamery od monitora... poluzowanie karbowanej wypukłości. Podłącz przedłużacz do monitora, jak opisano powyżej (rysunek 4). Podłącz końcówkę głowicy kamery z wypustk...ńcówkę z obejmą nad spłaszczoną częścią głowicy kamery, jak pokazano... zapobiec zniszczeniu narzędzia. 10. Włącz zasilanie (rysunek 8) i upewnij się, czy... jest wyłączone. 11. Wyłącz kamerę. 2. Wyjmij akumulator i przyjrzyj si...ć iskrzenie. • Ustal, czy żadne ruchome części nie znajdują się na..., aby zapobiec poruszaniu się tych części podczas inspekcji. • Czystego, równego... 277 microEXPLORER™ Cyfrowa kamera inspekcyjna 6. Włącz zasilanie za pomocą przycisku ON...śli inspekcja dotyczy ciemnego miejsca, włącz diody LED przed włożeniem kamery... żadnych innych czynności oprócz inspekcji. Może to spowodować uszkodzenie..., należy sprawdzić, czy w górnej lewej części ekranu jest obecna ikona... również zauważyć, że liczba w dolnej prawej części ekranu zmieni się na... na karcie SD. W dolnej prawej części ekranu jest odliczany czas... Rysunek 19 – Przenoszenie obrazu Ustawienie 3. Włącz zasilanie kamery inspekcyjnej microEXPLORER. 4. Na.... W następnym oknie kliknij „Zakończ”, aby zakończyć proces zapisu...ą końcówkę w porcie USB komputera. 3. Włącz zasilanie kamery inspekcyjnej microEXPLORER. Rysunek... należy użyć tylko identycznych części zamiennych. Użycie innych części może spowodowa...ść, jeśli to konieczne. Połącz ponownie. Głowica kamery pokryta przez..., zgubionych, źle ustawionych lub zmontowanych części. Jeśli wystąpi... czynności suchymi dłońmi. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania. Procedura... czynności suchymi dłońmi. Odłącz ładowarkę z gniazda po zakończeniu...ć prawidłową temperaturę pracy. 5. Podłącz przewód do ładowarki. 288 Ridge... OSTRZEŻENIE Przed czyszczeniem odłącz ładowarkę. Do czyszczenia ładowarki lub...ń brud lub smar z zewnętrznej części ładowarki i akumulatora za pomoc.... W tej ładowarce i akumulatorze nie ma części, które mogą podlega...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.21/5
... p.247 PL p.269 RO p.291 CZ p.313 HU p.335 GR p.357...ągnięcia w mechanizm lub inne części ruchome, rąk, palców lub innych części ciała. Ten symbol oznacza ...ędzi lub poruszających się części. Uszkodzone lub splątane...ów. • Konserwacja urządzeń elektrycznych. Sprawdzić części ruchome pod kątem nieosiowości lub ocierania, pęknięcia części i wszystkie inne elementy, maj... należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Należy postępowa...ęczniku. Używanie nieoryginalnych lub zepsutych części w trakcie czynności konserwacyjnych...łem do mycia rąk i innych niezakrytych części ciała, aby spłuka... zmian i modyfikacji sprzętu, oprócz wymienionych w podręczniku. Jeśli... USB UWAGA! Akumulator jest dostarczany częściowo naładowany. Zaleca si.... To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC. Jego...ądzeń cyfrowych klasy B, według Części 15 Przepisów FCC. Te...ęt podczas używania może generować promeniowanie o częstotliwości radiowej oraz, je..., aby zachować zgodność z organiczeniami klasy B, Części 15 Przepisów FCC. Rysunek... są skierowane ku tobie, a skośna część karty jest skierowana w dół. Gdy karta... 9,1 m. Aby zamontować przedłużacz, odłącz najpierw głowicę kamery od monitora... poluzowanie karbowanej wypukłości. Podłącz przedłużacz do monitora, jak opisano powyżej (rysunek 4). Podłącz końcówkę głowicy kamery z wypustk...ńcówkę z obejmą nad spłaszczoną częścią głowicy kamery, jak pokazano... zapobiec zniszczeniu narzędzia. 10. Włącz zasilanie (rysunek 8) i upewnij się, czy... jest wyłączone. 11. Wyłącz kamerę. 2. Wyjmij akumulator i przyjrzyj si...ć iskrzenie. • Ustal, czy żadne ruchome części nie znajdują się na..., aby zapobiec poruszaniu się tych części podczas inspekcji. • Czystego, równego... 277 microEXPLORER™ Cyfrowa kamera inspekcyjna 6. Włącz zasilanie za pomocą przycisku ON...śli inspekcja dotyczy ciemnego miejsca, włącz diody LED przed włożeniem kamery... żadnych innych czynności oprócz inspekcji. Może to spowodować uszkodzenie..., należy sprawdzić, czy w górnej lewej części ekranu jest obecna ikona... również zauważyć, że liczba w dolnej prawej części ekranu zmieni się na... na karcie SD. W dolnej prawej części ekranu jest odliczany czas... Rysunek 19 – Przenoszenie obrazu Ustawienie 3. Włącz zasilanie kamery inspekcyjnej microEXPLORER. 4. Na.... W następnym oknie kliknij „Zakończ”, aby zakończyć proces zapisu...ą końcówkę w porcie USB komputera. 3. Włącz zasilanie kamery inspekcyjnej microEXPLORER. Rysunek... należy użyć tylko identycznych części zamiennych. Użycie innych części może spowodowa...ść, jeśli to konieczne. Połącz ponownie. Głowica kamery pokryta przez..., zgubionych, źle ustawionych lub zmontowanych części. Jeśli wystąpi... czynności suchymi dłońmi. Podłącz ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania. Procedura... czynności suchymi dłońmi. Odłącz ładowarkę z gniazda po zakończeniu...ć prawidłową temperaturę pracy. 5. Podłącz przewód do ładowarki. 288 Ridge... OSTRZEŻENIE Przed czyszczeniem odłącz ładowarkę. Do czyszczenia ładowarki lub...ń brud lub smar z zewnętrznej części ładowarki i akumulatora za pomoc.... W tej ładowarce i akumulatorze nie ma części, które mogą podlega...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.18/5
... G30-ZPT1500A. • Przewód iskrownika. • Przewody łączące blok przerywacza z odbiornikiem. • 8-żyłowy przewód łączący sterownik gazu z odbiornikiem. • Nypel...ący G60-ZBE (Opcja). • Przewód łączący moduł zasilający z odbiornikiem... i wentylatora G6R-BEAV2 (Opcja). • Przewód łączący moduł G6R-BEAV2 z odbiornikiem... jest wyznaczona przez długość przewodów łączących sterownik gazu GV60 z elektrod... zapłonowego zbyt blisko metalowych części. Stykanie się przewodu zap..., należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części dostępnych w sprzedaży u producenta... rozszerzona o przełącznik na przewodzie łączącym odbiornik z blokiem przerywacza) Antena... ciśnienia wylotowego gazu 1. Podłącz manometr do punktu pomiarowego ci... ciśnienia znajduje się w górnej części obudowy sterownika. Aby umo... są wymagane żadne inne korekty, odłącz manometr i zabezpiecz króciec punktu... związane z instalacją poszczególnych części zestawu. Podłączenie zasilania UWAGA!!! Podłącz zasilanie dopiero po podłączeniu...ólną uwagę, aby przewody elektryczne łączące sterownik gazu z odbiornikiem znajdowa... gazem klient może dokupić przewód łączący blok przerywacza z odbiornikiem, wyposa... powietrza, a tym samym cząstek kurzu w nim zawartych. Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest częste wentylowanie pomieszczenia, w którym...ł oznacza, że przełącznik na przewodzie łączącym odbiornik z blokiem przerywacza (opcja... się w pozycji „O”, bądź któryś z przewodów łączących odbiornik ze sterownikiem nie... ustawione zgodnie z europejską normą na częstotliwość fal radiowych 868MHz. Dostarczony... elementów, należy używać tylko oryginalnych części dostępnych u producenta. 28... odpowiednią wentylację. Sprawdź, czy przewody łączące sterownik z odbiornikiem nie są uszkodzone... Kraj przeznaczenia - AT, BE, CY, CZ, DK, EE, ES, DE, FI..., RO, SE, SI, SK BE, CZ, ES, FR, GR, GB, HR...ę z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne...ź, czy przełącznik na przewodzie łączącym z modułu sterowania gazem z odbiornikiem... w pozycji „I”. (Opcja) - Sprawdź, czy przewód łączący odbiornik z modułem sterownia... G31 Destination - AT, BE, CY, CZ, DK, EE, ES, DE, FI..., RO, SE, SI, SK BE, CZ, ES, FR, GR, GB, HR...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.33/5
... технике на одной странице A PL CZ HU RO RU 4 Syrius 10... 7 16 8 Odkurzacz Vacuum cleaner PL CZ SK 11 12 HU RO... Wariant kolorystyczny Colour variant PL CZ SK HU RO 1 RU PL... UŻYTKOWANIA ODKURZACZ EN Typ 1600 CZ PORSZÍVÓK RO 1600-011 VYSAVA... i wyposażenie: Typ E Odkurzacz podłącz do sieci prądu przemiennego...ż w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu. Wyłącz urządzenie przed zmianą wyposa... lub przed zbliżeniem do części będących w ruchu podczas użytkowania...ądzenia A 1 Gniazdo elektroszczotki 2 Przycisk włącz/wyłącz 3 Uchwyt 4 Przycisk zwijacza 5 Zaczep do... zamontowanym wężu. 2 Drugi koniec węża (uchwyt) połącz z rurą ssącą teleskopową. W tym celu.... 9 Uruchom odkurzacz naciskając przycisk „włącz/wyłącz” (2). 10 Odkurzacz wyposażony jest...óre są w stanie zatrzymać prawie wszystkie cząsteczki kurzu. Klasy H11 i H13... filtra: filtr H11 zatrzymuje 95,5% cząsteczek o wielkości 0,3 mikrona, a filtr...ępy znajdujące się w dolnej części pokrywy trafiły w otwory w korpusie...ów wyposażenia. 3 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (2). Wyciągnij wtyczk..., czyszczenie i konserwacja F 1 Wyłącz odkurzacz naciskając przycisk włącz/wyłącz (2). 2 Wyciągnij wtyczk...ńcówkę węża z otworu wlotowego odkurzacza. 5 Rozłącz rurę teleskopową ze ssawką lub szczotką. 6 Rozłącz rurę teleskopową z wężem. W celu wyj... wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!! Zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów: –– w punktach serwisowych....pl, e-mail: salon@zelmer.pl –– części zamienne: tel. (017) 865... z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych. 8 CZ Vážení zákazníci! Přečtěte si... Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz. Veškeré opravy svěřte...Дата загрузки: 2017-12-26
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
...ів українською мовою. Наприклад: tańczący — танцюючий, idący — iдучий... і в кіно (до кінотеатру); пол. Chodzę często tak do kina, jak..., Praha . Dostupný z WWW: hp://www.korpus.cz. . MARTINCOVÁ, O., SAVICKÝ, N.: Hybridní slova a někter... ресурс]. Режим доступу: hp://ucnk.ff.cuni.cz/opusy.php. . Hospodářské noviny... ресурс]. Режим доступу: hp://ucnk.ff.cuni.cz/opusy.php. . Lidé a země, , č. . In... ресурс]. Режим доступу: hp://ucnk.ff.cuni.cz/opusy.php. . Respekt, , č. . In: Česk... ресурс]. Режим доступу: hp://ucnk.ff.cuni.cz/opusy.php. Systematic Relations in...] Режим доступу: www.slavistika.upol.cz. . CHOLODOVÁ, U.: Ukrajinistika v rámci inovace kulturologick... доступу: www.ukrajiniste.cz та hp://www.ukrajiniste.cz/? page=stranka&skupina=&language... ресурс] Режим доступу: hp://www.vetrnemlyny.cz/ nakladatelstvi/knihy/-Ukrajina-davaj-Ukrajina...інностей. Список літератури . KOŁODZIEJEK, E.: Człowiek і świat w języku subkultur. Wydawnictwo...  právě Ukrajina (hp://www.vetrnemlyny.cz/mac; hp://www.autorskecteni.cz/ /cz/program). Před samotn... w obozowej ewidencji stanowią tylko część jego ofiar. Jaką część — tego nie da...’янські мови E-mail: valcakova@iach.cz, тел.: + . Василяйко Ірина, аспірантка...істика E-mail: Oxana.Gazdosova@seznam.cz, тел.: + . Дащенко Надія, канд. філол...ія, перекладознавство E-mail: myronova@phil.muni.cz, tel.: + . Михайлова Олена, канд. філол... ономастика, діалектологія E-mail: LjubaOstasova@seznam.cz, тел.: + . Петріца Наталія, канд... інтересів: лексикологія E-mail: @mail.muni.cz, Lizatesliza@gmail.com, тел.: + . Хібеба... E-mail: Monika.Seveckova@econ.muni.cz, тел.: + . Шистеров Ігор, магістр...Дата загрузки: 2018-04-17
Скачать документ
Скачать текст
0.22/5
.... Przed wyjęciem zawsze odłącz ją od zasilania a następnie pozostaw... wodą. Kabel zasilający podłącz tak, aby najniższy punkt.... Specjalne ramię wspornika umożliwia częściowe uchylenie pokrywy (1d). 2 WZIERNIK... AKWARIUM Wszystkie modele CAYMAN (oprócz CAYMAN 40 CLASSIC/COLOURS/PLUS... i jest ciągle aktualizowany. Oprócz pomocy w wyborze ryb, informuje on... W modelach CAYMAN : Odłącz przyssawkę od tylnej części filtra (jej zadaniem...śli jest) i dopiero teraz podłącz kabel elektryczny do sieci i sprawd... kilka dodatkowych czynności, oprócz codziennego karmienia ryb i regularnego sprawdzania...ą się obie. Czyszczenie zewnętrznej części akwarium bez używania detergent...ą uwagę, aby nie uszkodzić silikonu łączącego tafle szkła. Czyszczenie wewn...-05 H BLUWAVE 07 sposób: - Odłącz pompę i grzałkę od zasilania; - wyjmij...ływową ciągnąc je w górę (B – D – F); - odłącz pompę od rurki odpływowej, zdejmij HU 2 1 jej przednią część i wyjmij wirnik. W filtrze BLUWAVE 09...). • PL Stosuj tylko oryginalne akcesoria i części zamienne do filtra. Zastosowanie części innych niż oryginalne spowoduje .... CS HU SV CZĘSCI I AKCESORIA Każda część systemu może zostać łatwo wymieniona. Każda część zamienna dostępna jest u sprzedawcy...ądzenia, stosuj wyłącznie oryginale części zamienne Ferplast. Stosowanie innych części powoduje utratę gwarancji. DODATKOWE ...