Ракетный блок. CZ-5-500. [Редактировать]

CZ-5-500 - это центральный блок первой ступени РН Великий поход 5. Его отличительной особенностью является то, что он является полностью криогенным и по своей сути является результатом продолжения работ КНР в данном направлении.

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Длина, метра31.2
2Масса (сухая), кг17800
3Масса, кг175000
4Диаметр, метра5
5Двигательная установка 2xYF-77

Найдено 1000 документов по запросу «CZ-5-500». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-12-10
Скачать документ
Скачать текст
0.88/5
...­hs­vb cnfk­rb­df­ñn­cz Cj­tlb­yty­yst Inf...­yf­kf bp­lf­tn­cz tét­vt­czx­yj yf fy...­vt­hf geå­kb­re­ñn­cz nfr­ét yf fhfå­crjv, rb... rj­nj­hst lt­kf­ñn­cz ccsk­rb d éeh­yf­kf... yt cj­ghj­djé­lf­ñn­cz xtn­rbv erf­ pf­yb... hfc­ cvfn­hb­df­tn­cz cj­dht­vty­yfz nty...­ubb fc­cj­wbb­he­ñn­cz c pt­kt­ysv wdt­njv...­ås­kb, xnj zd­kz­tn­cz ukfd­yjq pf­lf­xtq... vj­étn gj­rf­pfnm­cz yf gth­dsq dpukzl. Cdj...­ler­wbb, zd­kz­tn­cz bö wty­ysv fr­nb­djv.... Jyf eét yt jn­yj­cbn­cz r jn­ltkm­yj dpz­njq...­étn gj­yf­ljåbnm­cz dht­vz, yj änb nt...ö rjv­gf­ybq gj­zdbk­cz yj­dsq cnb­vek lkz...­kj­ubb, zd­kz­tn­cz hfc­ghj­cnhf­yty­yjq...­nht­åb­nt­ktq cnht­vzn­cz cj­rhf­nbnm cdjt yt...­gf­ybq cnf­hf­tn­cz hfp­hf­åj­nfnm ärj­kj...­nbd: ­ d xtv pf­r kñ­xf­tn­cz hjkm ghf­db­ntkm­cn... bkb ghj­bp­dj­lbn­cz rjv­gf­ybz­vb, pf­åj­nz­ob­vb­cz jå jr­he­éfñ­otq cht­lt...­hmtp­yj jn­yj­czn­cz pf­ntv – yf cgf­ct... jå­otq Hf­pe­vt­tn­cz, dht­vt­yf bp­vt...­ajh­ybz, bc­gjkm­pe­ñn­cz cjk­ytx­yst åf­nf­htb...­gj≥, pf­yb­vfñ­ofz­cz hjp­ybx­yjq ghj­lf...Дата загрузки: 2017-11-24
Скачать документ
Скачать текст
0.09/5
... nieznana spo³eczeñstwu rosyjskiemu2, a czêsto z za¿enowaniem przyjmowana przez... Lech Kaczyñski i 95 innych cz³onków delegacji udaj¹cej si.... Mo¿na stwierdziæ, ¿e pomimo odmiennych i czêsto niegodziwych reakcji niektórych..., a potem ju¿ jako nowy kraj cz³onkowski Sojuszu Pó³nocnoatlantyckiego, w Rosji by... rangi. Polska jest traktowana jak cz³onek zachodnich struktur wielostronnych, NATO... polityki wobec naszego kraju jest czêœci¹ znacznie szerszej nowej strategii... jest prowadzony. Trosk¹ pañstw cz³onkowskich NATO jest ich d¹¿enie... bezpieczeñstwa 27 pañstw cz³onkowskich. Sojusz Pó³nocnoatlantycki poszerzy³ si.... Sukcesem Unii Europejskiej, w tym po czêœci Polski, by³o w³¹czenie w maju... i ró¿nice interesów narodowych. Drug¹ – doœæ czêste kontakty na szczeblu mi...êcej znaczy i stanowi czynnik nadmiernie czêsto wykorzystywany w bie¿¹cej polityce... w ogóle o nich nie wie. Czêsto obserwatorzy s³usznie wskazuj¹, ¿e wiedza.... Tragedia smoleñska wywo³a³a wrêcz prze³om emocjonalny. Przywódcy...¹cego nim przez wiêksz¹ czêœæ minionego stulecia. […] W ostatnim roku stalinizm... poprawy stosunków z Polsk¹ ma byæ czêœci¹ pojednania z ca³¹ Europ¹16... uwa¿a, ¿e Polska zachowuje siê arogancko, czêsto wyra¿a w³asne poczucie wy... na terytoria jego œrodkowoeuropejskich nowych cz³onków, takich jak Polska. Rekomendacja... gwarancje bezpieczeñstwa, a staj¹c siê cz³onkiem Unii Europejskiej weszliœmy...ê reformowaæ. Benjamin Barber twierdzi wrêcz, ¿e Rosja po upadku komunizmu by... bojowych na terytoriach swoich nowych cz³onków, uzyskaæ podobne zobowi¹zanie... obecnie, nie 16, lecz 28 cz³onków, a Unia Europejska – 27. Wszystkie... organizacji stanowi¹ ok. po³owy cz³onków OBWE i mog¹ wywieraæ na..., zablokowane dostawy gazu przez Ukrainê w czêœci skompensowano Polsce Gazoci¹giem... wroga, lecz by by³a ona czêœci¹ demokratycznego Zachodu. Chyba, ¿e chcemy... koncepcyjnych jej dzia³añ le¿¹ ró¿ne cz¹stkowe strategie/programy odnosz¹ce... ZIÊBA PP 3 ’11 europejskich cz³onków WNP (Europejska Polityka S¹siedztwa... Rosji czo³owe pañstwa cz³onkowskie Unii preferuj¹ indywidualne dzia...ów do jej przybli¿ania, ¿adne czêœciowe rozwi¹zanie nie bêdzie... Rosjê standardów zachodnich w zakresie praw cz³owieka, ustroju politycznego i zasad gospodarki..., choæ by³a i jest popierana przez czêœæ polskiej elity intelektualnej, zdradza szlacheckie... w wyniku polityki odgraniczania siê bogatej czêœci Europy35. Widaæ, ¿e równie¿ administracja... zapewnienie w formie deklaracji pañstw cz³onkowskich NATO, ¿e po rozszerzeniu Sojuszu...æ infrastruktury wojskowej na terytoria nowych cz³onków. 38 Efektem spotkania by... powinna podejmowaæ kampanii w sprawach praw cz³owieka, bo takie kampanie okazuj... reagowania na przejawy naruszania praw cz³owieka w Rosji, znacznie zrêczniejszy...¹gu Pó³nocnego (Nord Stream) po czêœci odnosi³a siê do Niemiec... nowego konsorcjum gazowego wkracza³y wrêcz do wewnêtrznych debat niemieckich...ê podejrzliwoœæ partii Prawo i Sprawiedliwoœæ oraz czêœci mediów, które ³¹czy... Daniela Rotfelda znalaz³a siê doœæ czêsto u¿ywana ocena, ¿e Rosja nie... siê do deklaracji pañstw cz³onkowskich UE ostro krytykuj¹cej..., ale nie dali im obietnicy cz³onkostwa w UE48. Jak donosi³y z Warszawy...æ o szansach Ukrainy i Gruzji na przysz³e cz³onkostwo w UE. Podczas gdy Polska... gospodarcze i pewien kapita³ polityczny, jako cz³onek struktur zachodnich (NATO i UE...æ siê jako pe³noprawny i solidny cz³onek UE, wspó³kszta³tuj... NATO i 7 lat od stania siê cz³onkiem Unii Europejskiej, Polska powinna...Дата загрузки: 2017-12-10
Скачать документ
Скачать текст
0.71/5
.... W obradach Konwentu wziął również udział członek Zarządu Województwa...ództwa: marszałkiem Adamem Jarubasem, członkami Zarządu: Kazimierzem Kotowskim... Wigilia”. W wydarzeniu uczestniczyli Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa... kontynuacja działań z sierpnia tego roku. Członek Zarządu Województwa..., gdy przypada 10-lecie naszego członkostwa w Unii, województwo świ... drogę wojewódzką nr 764 łączącą Kielce ze Staszowem i południowo-wschodnią częścią województwa świętokrzyskiego... byli marszałek Adam Jarubas i członkowie Zarządu Województwa... roku nad rzeką Młynkowską, był częścią zagrody młynarskiej i pracował aż do... było je poddać renowacji lub częściowej rekonstrukcji. – Są to niełatwe... przez etnografów, z rysunkami, fotografiami, wręcz z numeracją każdej deski, a potem.... Ten proces cały czas trwa, część wnętrz jest już urz...ództwie był łagodniejszy niż w północnej części kraju. Ponowne intensywne opady... obwody Zgórsko, Łopuszno, Pińczów, Staszów, Nowa Słupia, Ostrowiec Świ...ólna, wymagająca oddania drugiemu człowiekowi. Jesteśmy z was dumni... z państwa chce podejmować tę trudną, często niezbyt wdzięczną prac...ła Katarzyna Małgorzata Rycerz. – Wiem, że człowiek sam może naprawdę bardzo... Szkolno-Wychowawczym w Baryczy. Liczy 18 członków – są to rodzice, nauczyciele i przyjaciele.... Na rozstrzygnięcie plebiscytu, oprócz przedstawicieli instytucji związanych z pomoc... niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osoby starsze lub...ętokrzyskiego Grzegorz Świercz Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa...ętokrzyskim przybliżył Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa...ą. – Stara instalacja elektryczna była niewydolna, często zawodziła, tym bardziej, że baza...ście. Teraz mieszkańcy wschodniej części regionu będą mogli zdawać egzaminy... Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, członek Zarządu Województwa... odpowiednie kryteria spełniają oprócz Kielc trzy miasta – Ostrowiec Świ...ł projektu: Przebudowa płyty Rynku i odbudowa części drogi gminnej - ulicy Błońskiej... wskazówką jest stojący człowiek, którego cień wskazuje...-archeologiczne, amfiteatr i wydzielone miejsce na część archeologiczną z wytopami, kuźniami i osad...ą, jaka była stosowana przez ówczesnego człowieka 2000 lat temu - bez.... J. M. Kreatywne Mikołajki w RCNT „Anatomia człowieka – czyli co kryje w sobie...ólnie z dziećmi bawił się członek Zarządu Województwa... Centrum Naukowo – Technologiczne pn. „Anatomia Człowieka – czyli co kryje w sobie..., marszałek Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Województwa....pl - w zakładce Szkolenia). Szkolenie, łącząc w sobie elementy wykładów, ćwicze... nagrody wręczał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa... uczest- ników konkursu Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa... nie tylko bardzko skromnym młodym człowiekiem, ale też niesamowicie zdolnym... miłym i otwartym gimnazjalistą – Oprócz tego, że jest niesamowicie zdolnym uczniem... przede wszystkim jest bardzo skromnym człowiekiem – mówi siostra Inez, ucz... udział w konkursach, to jest najlepszy. Często chciałoby się by... rozwiązać w pierwszej kolejności. Częstokroć napotykają jednak na zwi...śli liczy ona tylko trzech członków? tys sołectwa Łag... odwołania lub ustąpienia członka/ów rady sołeckiej wójt...łtysa w czasie obrad oraz jak często powinny być zwoływane... wsi - upoważniony przez niego członek rady sołeckiej. Mo..., że sołtys nie wyznaczy żadnemu z członków rady upoważnienia, wówczas obradom przewodniczy członek zebrania wiejskiego przez ni... od piłki nożnej, często graliśmy po szkole...ę marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa...Дата загрузки: 2017-12-10
Скачать документ
Скачать текст
0.83/5
... : Przebudowa stacji transformatorowej nr.4632 Część elektryczna i budowlana Obiekt: Instytut Psychologii...: Przebudowa stacji transformatorowej nr 4632. Część elektryczna i budowlana. Branża: Elektryczna Stadium... 10 11 4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 12 5. CZĘŚĆ GRAFICZNA E1) Stacja trafo nr... z podziałem sekcji SN na część Tauron i cześć UJ, − utrzymanie zasilania... z powyższym należy istniejący złącz kablowy typu Z3-a zabudowany na... 4x120 o długości 5mb. Poprzez złącz kablowy przystawki PP odtworzyć zasilanie... docelowy. Dodatkowe zasilanie Pływalni UP - złącz kablowy na budynku Ingardena 4a... z rozdzielnicy 0,4kV stacji 4014 poprzez złącz kablowy Z3e na budynku Oleandry... stacji transformatorowej nr 4014 poprzez złącz kablowy Z3a na budynku Oleandry... połączenia żył powrotnych kabli SN łączących pola transformatorowe w rozdzielni SN...żu urządzeń w celu połączenia części przewodzących dostępnych... i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. V - instalacje elektryczne” oraz przepisami bezpiecze...ślonym w tabeli nr 2 lub dla części instalacji zgodnie z paragrafem 17... uziomu dla urządzeń oraz części przewodzących dostępnych...-a na budynku Oleandry 2a na złącz kablowy Z3-e, obudowa termoutwardzalna do... złączu – obudowy termoutwardzalne 2x 80x60x25 – złącz kablowy Z1-b z rozłącznikiem NH... koloru niebieskiego 11 Piasek L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L.P. 2. MODERNIZACJA CZĘŚCI STACJI TRANSFORMATOROWEJ 1 Rozdzielnica SN 15kV - część TAURON - typu RM6-III NE... stacji transformatorowej: 8 8 9 9 9 3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. 10 5. CZĘŚĆ GRAFICZNA E1) Stacja trafo nr... działce nr 187/3 w Krakowie. Część opracowania dotyczy zwiększenia mocy...ą stanowić będą opracowania „Przebudowa stacji transformatorowej – część elektryczna i budowlana” oraz „Przebudowa stacji... z podziałem sekcji SN na część Tauron i cześć UJ, - zmianę sposobu... stacji transformatorowej nr 4014 poprzez złącz kablowy Z3a na budynku Oleandry... połączenia żył powrotnych kabli SN łączących pola transformatorowe w rozdzielni SN...żu urządzeń w celu połączenia części przewodzących dostępnych... i odbioru robót budowlano-montażowych - cz. V - instalacje elektryczne” oraz przepisami bezpiecze...ślonym w tabeli nr 2 lub dla części instalacji zgodnie z paragrafem 17... uziomu dla urządzeń oraz części przewodzących dostępnych... PRZYŁĄCZENIOWEJ 4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. L.P. MODERNIZACJA CZĘŚCI STACJI TRANSFORMATOROWEJ 1 Rozdzielnica SN 15kV - część TAURON - typu RM6-III NE... opracowania: 2014-02-04 Modernizacja części stacji transformatorowej 45310000-3 Roboty...ót, wyliczenie ilości robót J.m. MODERNIZACJA CZĘŚCI STACJI TRANSFORMATOROWEJ Montaż przy..., szaf, pulpitów,-Rozdzielnica SN 15kV - część TAURON typu SM6 - III NE...·mm2 szt Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemno... 48 72 2 4 16 4 95 Modernizacja części stacji transformatorowej Ingardena-przebudowa... 1.5 m2 1.5 kpl 1 Mnoż. Krotn. Modernizacja części stacji transformatorowej Ingardena-przebudowa....7 m2 2.5 t 5 t 5 Mnoż. Krotn. 19 Modernizacja części stacji transformatorowej Ingardena-przebudowa....4 8.16 106.0128 0.10322 Modernizacja części stacji transformatorowej Ingardena-przebudowa.... Rozdzielnica SN RM6-III NE część TAURON 70. Rozdzielnica SN typu... 0.06533 16.4 34.85 Modernizacja części stacji transformatorowej Przedmiar rob... opracowania: 2014-02-04 Modernizacja części stacji transformatorowej 45310000-3 Roboty...ót, wyliczenie ilości robót J.m. MODERNIZACJA CZĘŚCI STACJI TRANSFORMATOROWEJ Montaż przy..., szaf, pulpitów,-Rozdzielnica SN 15kV - część TAURON typu SM6 - III NE...·mm2 szt Zarobienie, rozszycie na łączówkach i włączenie kabli stacyjnych, pojemno... 48 72 2 4 16 4 95 Modernizacja części stacji transformatorowej Ingardena-przebudowa... 1.5 m2 1.5 kpl 1 Mnoż. Krotn. Modernizacja części stacji transformatorowej Ingardena-przebudowa....7 m2 2.5 t 5 t 5 Mnoż. Krotn. 19 Modernizacja części stacji transformatorowej Ingardena-przebudowa....4 8.16 106.0128 0.10322 Modernizacja części stacji transformatorowej Ingardena-przebudowa.... Rozdzielnica SN RM6-III NE część TAURON 70. Rozdzielnica SN typu... 0.06533 16.4 34.85 Modernizacja części stacji transformatorowejДата загрузки: 2017-12-10
Скачать документ
Скачать текст
0/5
... Ca ❀ Cy , or Ca ❀ Cz , (le5) (a, w) ❀ Cz . Lemma 3.3 Suppose that Φl holds in... a ∈ Ca∗ follows. Therefore, a∗ w+ , and so ∅ = (a∗ , w+ ) ❀ Cz , as required in (le5), completing... finite). As ψb (x, y, z, w+ ) by (8), we have r ∗ ❀ Cz . (14) 14 Finite frames for....3 × S5 are decidable Now let s∗ ∈ Cz be such that r∗ ∼ s∗ . By Φl , there is w∗ with ψb (r∗ , s∗ , z, w∗ ). Thus, we have [r∗ , w∗ ) ❀ Cz . (15) We also need to... a∗ ≤ a, as required in (19). (le5): (a∗ , w∗ ) ❀ Cz follows from (14), (15) and...∗ . Then r∗ < w∗ and Ca∗ ⊆ [r∗ , w∗ ). So Ca∗ ❀ Cz follows by (15). • a∗ r∗ . Then Ca... either Czi ❀ Czj or Czi ❀ Cz +1 . (40) j If i = j, this clearly holds... so either Cz i ❀ Cz i or n i Cz i ❀ Cz i +1 , by Claim 3.5.2(iii). Now either Cz i ❀ Cz i or Cz i ❀ Cz i +1 zi... or Cx ❀ Cy , (r3) either y ∈ Cz , or Cy ❀ Cx , or Cy.... w∼z Proof. If Cx ❀ Cz , then there is y ∗ ∈ Cz with x ∼ y ∗ . It is straightforward...(x, y ∗ , z, w) holds. So suppose that Cx ❀ Cz , (41) y + ∈ min {y : ψall (x, y, z, w)}, (42) and...), there is some a ∈ Cx with a ❀ Cz . We have ψd2 (x, y + , z, w) by (42... are b, b such that y + ≤ b ≤ b ≤ z, x ∼ b, and a ∼ b . Thus b ∈ / Cz , and so b ≤ b < z follows. Now [y + , z) ❀ Cw... b∗ ∈ Cb+ ∪ {b+ }, b∗ ❀ Cw and b∗ ❀ Cz . (45) Indeed, if b+ ❀ Cz then (45) holds for b∗ = b+ . So suppose that b+ ❀ Cz . As by (43) we also have b+ ❀ Cw , it follows that Cz ❀ Cw . So by Claim 3.1, we have Cw ❀ Cz , and so Cx ❀ Cw follows... some a∗ ∈ Cx such that a∗ ❀ Cz . By Cw ❀ Cz , we also have a∗ ❀ Cw...) there exists b∗ ∈ [b+ , z] with a∗ ∼ b∗ . As a∗ ❀ Cz , we have b∗ ❀ Cz and b∗ ∈ / Cz . Thus b∗ ∈ [b+ , z) ⊆ [y + , z) follows. As... b ∼ b∗ and by (45) we have b ∈ / Cz and b ❀ Cw . Therefore, y + ≤ b∗ ≤ b ≤ b < z follows, and... either Czi ❀ Czj or Czi ❀ Cz +1 . j Indeed, if i = j, this clearly holds...Дата загрузки: 2017-12-10
Скачать документ
Скачать текст
0/5
..., wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa... proc. Gmina znajduje się w północnej części powiatu opatowskiego. Wyróżnia.... Mimo likwidacji dwóch cukrowni, Częstocice i Włostów, plantatorzy współpracuj...ę na połowę. Jest wykonany częściowo chodnik, a w 2012 r. ma by...ży do dość prężnych. - Jestem członkiem stowarzyszenia, kiedyś byłam... Działanie 7.3 z Kapitału Ludzkiego. Oprócz prawa jazdy, które robi... aktywności społecznej sporej części gminy. Redakcja 6 AKTUALNOŚCI... i metodami - podkreślał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa... Unię Europejską Rozmowa z Kazimierzem Kotowskim, członkiem Zarządu Województwa.... Wezwałem policję. Okazało się, że człowiek leżał w domu półprzytomny. Jeszcze... budżetowej z poprzednich lat. Znaczna część budżetu województwa w 2012.... wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa...ł marszałek Adam Jarubas oraz członek Zarządu Województwa... uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas , członek Zarządu Jan Ma... bicia rekordu w liczbie osób tańczących na ulicy taniec średniowieczny... licytacji był Jan Maćkowiak, członek Zarządu Województwa...ą podobnie jak w Kolegium 3 lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata. Ju... Województwa Świętokrzyskiego.  W drugiej części posiedzenia radni Komisji Edukacji...ępne w województwie świętokrzyskim”. Członkowie Komisji zapoznają się tak.... Pierwsze półrocze tego roku członkowie komisji zakończą zaopiniowaniem informacji o kszta..., a także Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne. Członkowie Komisji będą chcieli się równie..., wicemarszałek Grzegorz Świercz oraz członkowie Zarządu Województwa... regionalnego, stąd również obecność wszystkich członków Zarządu Województwa... – kontynuował przedstawiciel Komisji Europejskiej. Oprócz finansowych informacji, przedstawiciele Komisji Europejskiej...ście interesował się wieloma inwestycjami. Członek Zarządu Województwa...ę Zawada-Sobów lub za środki w części z budżetu Starostwa Powiatowego... LasocinBiedrzychów, droga w Jakubowicach. Redakcja Opinia Członek Zarządu Województwa...łek Grzegorz Świercz, Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa...ł w uroczystości wzięli m.in. członkowie Zarządu Województwa... Kazimierz Kotowski i Jan Maćkowiak, członkowie Zarządu Województwa... elektrostatycznej, czy elektromagnesu. Podczas drugiej części dotyczącej chemii, przygotowanymi... należy się ich bać, a wręcz przeciwnie – można spróbować poeksperymentować samemu w domu. „Po co człowiekowi roboty?” – na to pytanie...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
Скачать текст
0.12/5
... FNJTTJPOT &NJTTJPOT PG HSFFOIPVTF HBTFT CZ PCMBTUT '*345 /"5*0/"- $0..6/*$"5*0/ 0' 5)& ,:3(:; 3&16#-*$ 6/%&3 5)& 6/ '3".&803, $0/7&/5*0/ 0/ $-*."5& $)"/(& 1Q... PG UIF 3FQVCMJD JT SFQSFTFOUFE CZ B TJHOJGJDBOU EJWFSTJUZ PG CJPDFOPTJT TQFDJFT... (SFFOIPVTF HBT JOWFOUPSZ CZ TPVSDFT BOE SFNPWBMT CZ TJOLT 5P BDIJFWF JOUFSOBUJPOBM... (VJEFMJOFT UIF JOWFOUPSZ XBT DPOEVDUFE CZ TFDUPST FOFSHZ JOEVTUSJFT TPMWFOUT BHSJDVMUVSF... TPVSDFT XFSF VTFE q PGGJDJBM QVCMJDBUJPOT CZ UIF /BUJPOBM 4UBUJTUJDT $PNNJUUFF q JOUFSOBM... DBMDVMBUJPOT BOE JOGPSNBUJPO QSP WJEFE CZ OBUJPOBM FYQFSUT q JOGPSNBUJPO JO NBTT... UJNF XBSNJOH DPOTJEFSBCMZ WBSJFE FJUIFS CZ TFQBSBUF DMJNBUJD [POFT BOE TUBUJPOT... ($. XFSF BQQMJFE 5IF ."(*$$ 4$&/(&/ TPGUXBSF SFDPNNFOEFE CZ *1$$ XBT VTFE GPS FTUJNBUJOH DMJNBUF... IJHI FNJTTJPOT XJUI EPVCMFE §¤ DPODFOUSBUJPO CZ BOE *4 D r NPEFSBUFMZ MPX FNJTTJPOT XJUI... QPUFOUJBM PG UIF /BSZO SJWFS CZ DPOTUSVDUJOH ,BNCBSBUB IZESPFMFDUSJD QPXFS TUBUJPOT... JNQPSU JODSFBTF PG GVFM FGGJDJFODZ CZ NPEFSOJTJOH GVFM DPNCVTUJPO TZTUFNT SFEVDUJPO... q ()( JOWFOUPSZ CZ FNJTTJPO TPVSDFT BOE SFNPWBMT CZ TJOLT OPU DPOUSPMMFE CZ UIF .POUSFBM... TZSUTn DMJNBUJD DPOEJUJPOT BSF DIBSBDUFSJTFE CZ TFWFSF DPOTUBOU XJOET IJHI OFCVMPTJUZ... OVNCFS PG #JTILFL SFTJEFOUT JODSFBTFE CZ SFDFOUMZ /"5*0/"- $*3$6.45"/$&4 5BCMF .BJO JOEJDBUPST... JOEVTUSZ NPTU TJHOJGJ 'JHVSF (%1 WPMVNF CZ TFDUPST DPNQBSFE UP DBOUMZ *O BEEJUJPO... JO UIF 'JHVSF UIPVTBOE N CZ TUBUF CZ QPQVMBUJPO BU UIFJS PXO FYQFOTFT... QPXFS TUBUJPOT ,VSQTBJ )14 1IPUP CZ 7 1PMZOTLZ '*345 /"5*0/"- $0..6/*$"5*0/ 0' 5)& ,:3(:; 3&16#-*$ 6/%&3 5)& 6/ '3".&803, $0/7&/5*0/ 0/ $-*."5& $)"/(& "HSJDVMUVSF... 1SJWBUF 'BSNTn 5BCMF "HSJDVMUVSBM QSPEVDUT CZ CBTJD DSPQT UIPVTBOE UPOT MJWFTUPDL... UIPVTBOE IFDUBSFT "MBNFEJO HPSHF 1IPUP CZ 7 1PMZOTLZ '*345 /"5*0/"- $0..6/*$"5*0/ 0' 5)& ,:3(:; 3&16#-*$ 6/%&3 5)& 6/ '3".&803, $0/7&/5*0/ 0/ $-*."5& $)"/(& 'PSFTU... DBMDVMBUJPOT PG ()( FNJTTJPOT BOE SFNPWBMT CZ TJOLT BHSFFT XJUI UIF *1$$ (VJEFMJOFT... (VJEFMJOFT UIF JOWFOUPSZ XBT EFTJHOFE CZ TFDUPST FOFSHZ JOEVTUSJFT TPMWFOUT BHSJDVMUVSF... TPVSDFT XFSF VTFE q 0GGJDJBM QVCMJDBUJPOT CZ UIF /BUJPOBM 4UBUJTUJDT $PNNJUUFF q *OUFSOBM... JOTUJUVUJPOT BOE PSHBOJTBUJPOT q *OGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ OBUJPOBM FYQFSUT q %BUB JO NBTT... JOTUJUVUJPOT BOE PSHBOJTBUJPOT q *OGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ OBUJPOBM FYQFSUT q %BUB PCUBJOFE UISPVHI... NFDIBOJTNT $-. DPOTVNQUJPO TUBOEBSET BSF FTUJNBUFE CZ CBTJD OPSNT BEPQUFE JO UIF... EFGBVMU GBDUPST BOE NFUIPEPMPHJFT SFDPNNFOEFE CZ UIF (VJEFMJOFT XFSF NBJOMZ VTFE... BSF JNQMFNFOUFE XJUI NFUIPEPMPHJFT SFDPNNFOEFE CZ *1$$ VTJOH OBUJPOBM GBDUPST " TQFDJGJD BQQSPBDI... PG UPUBM HSFFOIPVTF HBT FNJTTJPOT CZ TFDUPST &OFSHZ TFDUPS *OEVTUSJBM QSPDFTTFT...#-*$ 6/%&3 5)& 6/ '3".&803, $0/7&/5*0/ 0/ $-*."5& $)"/(& &NJTTJPOT PG HSFFOIPVTF HBTFT CZ PCMBTUT 'PS JOEVTUSJBM QSPDFTTFT QSPQPSUJPO... $POUSJCVUJPO UP UIF OBUJPOBM $0 FNJTTJPO CZ TFDUPST 5PUBM FNJTTJPOT 5IF DPOUSJCVUJPO... (H 'JHVSF "MMPDBUJPO PG NFUIBOF FNJTTJPOT CZ FDPOPNJD TFDUPST &OFSHZ TFDUPS *OEVTUSJBM... JOJUJBUFE NBJOMZ PXJOH UP BTTJTUBODF CZ 8.0 BOE PUIFS JOUFSOBUJPOBM PSHBOJTBUJPOT 'JHVSF... TVSGBDF BJS UFNQFSBUVSF HSFX CZ †$ QSFDJQJUBUJPO HSFX CZ JO NPTU SFHJPOT BU... PG OPSNBM JO 48, r CZ NN JO *,# r CZ NN UP *O UIF *OOFS... TPNF QMBDFT QSFDJQJUBUJPO OPUBCMZ EFDSFBTFE CZ XIJDI DPOTJEFSBCMZ FOIBODFE UIF BSJEJUZ... VQ UP BOE ."(*$$ 4$&/(&/ TPGUXBSF SFDPNNFOEFE CZ *1$$ XBT VTFE 5IF TPGUXBSF IFMQFE... IJHI FNJTTJPOT XJUI EPVCMFE §¤ DPODFOUSBUJPO CZ BOE *4 D r NPEFSBUFMZ MPX FNJTTJPO XJUI... BOE TIPX OVNFSJDBM WBMVFT PCUBJOFE CZ ."(*$$ 4$&/(&/ PG TJY ¨¶†§ TDFOBSJP UFNQFSBUVSF SJTF... TDFOBSJP B XBSNJOH PG †$ JT QPTTJCMF CZ UBLJOH BFSPTPM JNQBDU JOUP DPOTJEFSBUJPO... UP TVNNFS BQ QSPYJNBUFMZ CZ GPS *4 B 5IFSFGPSF CZ UIF PWFSBMM SBOHF PG... IJHI FNJTTJPOT QSFDJQJUBUJPO XJMM JODSFBTF CZ BOOVBMMZ CZ 8JUI *4 D NPEFSBUFMZ MPX FNJTTJPOT... GPSFDBTUT UIF TNBMMFTU QSFDJQJUBUJPO DIBOHF CZ DPNQBSFE UP UIF DVSSFOU JODSFBTF... DPOEJUJPOT PG GVUVSF XBSNJOH $-*."5& $)"/(& 3&4&"3$) 5IVT CZ PWFSBMM SBOHF PG NPJTUFOJOH TDFOBSJPT... GSPN BOOVBM QSFDJQJUBUJPO SFEVDUJPO CZ UP JUT JODSFBTF CZ TFBTPOBM TDFOBSJPT JO... UIF FYQFDUFE DMJNBUF DIBOHF JODSFBTF CZ BQQSPYJNBUFMZ †$ UIF JODSFBTF JO BNCVMBODF... PUIFS CFMUT (PMEFO FBHMF 1IPUP CZ 7 1PMZOTLZ '*345 /"5*0/"- $0..6/*$"5*0/ 0' 5)& ,:3(:; 3&16#-*$ 6/%&3 5)& 6/ '3".&803, $0/7&/5*0/ 0/ $-*."5& $)"/(& 5IFSF... TVQQPSU PG ()( FNJTTJPO SFEVDUJPO NFBTVSFT CZ HPWFSONFOU BOE TPDJFUZ BT B XIPMF... JNQPSU JODSFBTF PG FOFSHZ FGGJDJFODZ CZ NPEFSOJTJOH GVFM DPNCVTUJPO TZTUFNT SFEVDUJPO... VOJWFSTJUJFT .BUFSJBMT JO DMVEF QVCMJDBUJPOT CZ *1$$ 8.0 UIF $POGFSFODFT PG 1BSUJFT UP... PG EJGGFSFOU DPVOUSJFT JOGPSNBUJPO QSPWJEFE CZ ,ZSHZ[TUBOnT NJOJTUSJFT BOE PUIFS...*/( &%6$"5*0/ "/% 16#-*$ "8"3&/&44 0/ $-*."5& $)"/(& *446&4 5IF BEPQUJPO CZ ,ZSHZ[TUBO PG UIF "SIVT... QSPCMFNT BOE TVTUBJOBCMF EFWFMPQNFOU PSHBOJTFE CZ WBSJPVT /(0T 8JUIJO UIF GSBNFXPSL... #JTILFL Q "OUISPQPHFOJD DMJNBUF DIBOHF &EJUFE CZ 7 * #VEZSLP :V " *[SBFM JO 3VTTJBO -FOJOHSBE... JO BUNPTQIFSF PG QPMMVUJOH TVCTUBODFT CZ WBSJPVT NBOVGBDUVSFT JO 3VTTJBO -FOJOHSBE... 4I ( (BMJFW 3 ) .PSCJEJUZ PG QPQVMBUJPO CZ QJFMPOFGSJUT PO UFSSJUPSZ XJUI B EJGGFSFOU...Дата загрузки: 2017-11-24
Скачать документ
Скачать текст
0.21/5
HT V `.HC C .CZ` << `.HC HT V .JC .CZ` < .JC e`.<.Z `.HC ` .CZ` << `.HC ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ < `VHC. < 3AB (3: I /F 7<4= AB7303: 3:B@=< 6C EEE AB7303: 3:B@=< 6C ! #76=< 'B7303: = !B2 0/@/ 0C7:27<5 I /;/;/BAC 16= "7 $ " # '( ! !(&$# #323@:/<2 * /D7=BB3 H = = C: : EEE AB7303: 3:B@=< 1=; >: %## '( ! !(&$# !! &)'' )@H6C;A9/G/ AB@33B I "=A1=E (3: I /F 7<4= AB7303: 3:B@=< @C EEE AB7303: 3:B@=< @C @@BC; C<2 B316<7A163 L<23@C<53< D=@036/:B3< I 'C0831B B= 3@@=@A /<2 B316<71/: 16/<53A I '=CA @RA3@D3 2.3@@3C@A 3B 23 ;=27471/B7=B= 3@@= =C /:B3@/QP= BR1<71/ I -/AB@H3Y=<3 H;7/ @/2 (3: I /F 7<4= AB7303: 3:B@=< A9 EEE AB7303: 3:B@=< A9 ' '( # & , */A/5/B/< I (T@30=2/ '/:3A (3: I 7<4= AB7303: 3:B@=< A3 (316<7?C3 '3@D713 (3: I 7<4= 63/B316 A3 EEE AB7303: 3:B@=< A3 ' $) " '( ! !(&$# #3BH70=23 C@ /<5>/ < I GCBB6/G/ (3: I /F 7<4= AB7303:3:B@= @: %D0/ JB =4D3:2 I @==B 785//@23< (3: I /F 7<4= AB7303: 3:B@=< 03 EEE AB7303: 3:B@=< 03 ) !% '( ! !(&$# A>=: A @ = M8V; I %@/6/ 'B=2V:9G (3: I /F 7<4= AB7303: 3:B@=< 1H EEE AB7303: 3:B@=< 1H " % (( # &$! ' "/<2/: ::R I "7223:4/@B (3: I /F 7<4= >3BB73BB7


Дата загрузки: 2017-12-10
Скачать документ
Скачать текст
0.19/5
... сокращений AEHF AFP AMSR CAST CZ DFH DMSP FAVOR FIA GCOM... 59. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4 (1990-081D, 20791)..............95 Рисунок... 62. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4B (1999-057C, 25942) ...........98... 63. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4B (1999-057C, 25942) – в увеличенном... 46. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4 (1990-081D, 20791)..............76 Таблица... 48. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4B (1999-057C, 25942) ...........76... SICRAL-1B фрагмент ступени РН CZ-3A КА Astra-3B КА...-5 КА Yaogan-29 ступень РН CZ-4C КА Orbcomm FM 105... 117 КА Belintersat-1 ступень РН CZ-3B КА Jason-3 ступень РН CZ-3C Междунар. обознач. / № КК ВВС ... ступень РН Chang Zheng-4B (CZ-4B) и еще один крупный КО... КА Shijian-6B 3-я ступ. РН CZ-4B адаптер-переходник КА Shijian... КА Shijian-6D 3-я ступ. РН CZ-4B адаптер-переходник КА Shijian... КА Shijian-6F 3-я ступ. РН CZ-4B адаптер-переходник КА Shijian... КА Shijian-6H 3-я ступ. РН CZ-4B адаптер-переходник Междунар. обознач... ступень РН Chang Zheng-4C (CZ-4C) и еще два крупных КО... КА Yaogan-9C 3-я ступ. РН CZ-4C адаптер-переходник №1 адаптер-переходник... КА Yaogan-16C 3-я ступ. РН CZ-4C адаптер-переходник №1 адаптер-переходник... КА Yaogan-17C 3-я ступ. РН CZ-4C Междунар. обознач. / № КК ВВС... КА Yaogan-20C 3-я ступ. РН CZ-4C адаптер-переходник №1 адаптер-переходник... КА Yaogan-25C 3-я ступ. РН CZ-4C адаптер-переходник №1 адаптер-переходник... №2 5.35 0.45 5.34 3-я ст. РН CZ-4B 5.47 0.80 5.46 адаптер...) 5.54 0.68 5.68 3-я ст. РН CZ-4C 5.49 0.83 5.56 адаптер.... 45, рис. 58;  3-я ступень РН CZ-4 (1990-081D, 20791) – табл. 46..., рис. 60 и 61;  3-я ступень РН CZ-4B (1999-057C, 25942) – табл... 46. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4 (1990-081D, 20791) Количество фрагментов... 48. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4B (1999-057C, 25942) Количество... 59. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4 (1990-081D, 20791) 95 110... 62. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4B (1999-057C, 25942) 98... 63. Фрагменты разрушения 3-й ступени РН CZ-4B (1999-057C, 25942) – в увеличенном...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
...;h| p[itpUJy c td;gmnj' het'u pp[Cz m/usdU n" 8 tto duyoR/n" ’„,muv;c p[hs...;Tm;nmvmene purd' rm( 9 pp[Cz s tt" p[„e y;n( p[˙∑" =i]yWR." yu…/iœrSy pu...]' ih'…stv;Nmm 41 tSm;Cz£v/;q;Ry vO]muTp;dy;Myhm... Î!' st;' s'gt' c;…p …nTy'byU[ ;∞;q| ÁqR’Cz^Wπ u /Ir" mh;qRvTsTpu®We, s'gt... .U…m" p[?vSts'k;x; …nvO=R ; xu„kk;nn; …vÆCz•ßotso n¥" sr;'Synudk;…n c 44 s'=o.í;…p sÊv;n;mn...( 1 sv;RNvde" s'jy Sv‚StmNt" ’Cz^÷ v;smtdh;R …n®„y teW;' x;≤Nt…vR¥te...; ’„,;vekrqe smet* 30 no ceÌCzºTs'gr' mNdbu≤ıSt;>y;' suto...( Tv' ceidm' svR/moRpp•" p[;¢" Klex' p;<@v ’Cz^Âpm( 7 Tvmevtw TsvRmtí .Uy" smIk...' sÊv' ih vSt;Îx' .Imsen;" ¨∫;ste ÁÔn…bNduvˇCz⁄Kle vS]e y∫veÆTkæLbW...' y∞ lokSy pQym( 3 kmoRdy' su%m;x'sm;n" ’Cz^op;y' tÊvt" kmR du"%m( su...[xs' ;m( 15 =ˇuydR ; aNvvtRNt bu≤ı' ’Cz^÷ k⁄• td;>y;jg;m y;vTp[D;mNvvtRNt tSy... b;lt;m( dd;it svRmIx;n" purSt;Cz⁄£mu∞rn( 2 al' …vD;pn... n;.…v„yNp;pen ceTp;pmj;tx]u" îCzº∆;tu Tv…y p;p' …vsOJy …nNd; cey... veW' n p*®We,;…p …vkTqteåNy;n( n mUÆCz≥t" k$uk;Ny;h …k'…c≤Tp[y' sd; t' k⁄®te....tU p[xme …n…v∑" sTyo mOddu ;Rn’Cz⁄ı.;v" atIv s'D;yte D;itm?ye mh...‚Svnm( 59 /nen;/mRlB/en yÆCz{m…p/Iyte 1731 [MahŒbhŒrata...;' x;St; x;St; r;j; dur;Tmn;m( aq p[Cz•p;p;n;' x;St; vwvSvto ym" 61 AWI...;" SpOhyNTy;gt;y 11 aVy;˙t' Vy;˙t;Cz^yπ a;¸" sTy' vdedV( y;˙t' td(i√tIym( ip... p[;¢e k;le tu m?ym;n( a/m;'Stu n sevte y îCzºCz^yπ a;Tmn" 20 1733 [MahŒbh... c sUntO ; st;met;…n gehWe nu oÆCz¥Nte kd;cn 32 ≈ıy; pry...; p·rcyRy; prI=et k⁄l' r;jN.ojn;Cz;dnen c 33 yyo…íˇen v; …cˇ' nw... dur;gm;t( 52 k;Nt;rvndugWRe u ’Cz^;Sv;pTsu sM>rme ¨¥teWu...( snTsuj;t' rihte mh;Tm; pp[Cz bu≤ı' prm;' bu.WU n( 1 /Otr...[ye tu smuTp•e Vyq;' j;tu n c;Cz≥it 18 î∑;Nd;r;'í pu];'í n c;Ny...;·r'xoå?y;y" 44 pçcTv;·r'xoå?y;y" snTsuj;t ¨v;c yˇCz⁄£˘ mhJJyoitdIRPym;n' mhd(yx" t√Ÿ dev; ¨p;sNte... mh;bl" svR/moRpp•" g;N/;·rm;Cz≥S' tuml u e …=p[k;rI =e¢; jn;NshdevStrSvI 26... myoˇ_" xrw" pr;Nme` îv p[vWRn( p[Cz;d…y„yHxrj;len yo/;'Std; yu...ıne yo v;sudve ' …jgIWet( 65 …g·r' y îCzºt tlen .eˇ'u …xlo∞y' êetmitp[m;,m( tSywv p;…," sn...' "w s'vTsr;N√;dx p;<@üp]u ;" 85 av;Py ’Cz^÷ …viht' Ár y;' c siht" x£o …v…jGye dwTyd;nv...;m( pXy;mIv;g[to .Im' £o/mUÆCz≥tm;hve 13 aS]e {o,;junR...' nyed`( or' …=p[' vwvSvt=ym( 35 îCzºy' c gd;hSt' r;jN{∑ü' vOkodrm( su...…qvIptIn( anu.;„y mh;r;j pun" pp[Cz s'jym( 29 îit ≈Imh;.;rte... …níyo me td;.vt( 12 s’tí;•p;n;>y;m;Cz•o lB/s‚T£y" aÔ…l mU…›R s'/;y t* s'dx e mcodym( 13... yq;x…ˇ_ iht;…n c 6 Evmevopktø,R ;' p[;yxo l=y;mhe îCz≤Nt b¸l' sNt" p[itktu| mh≤Tp...(bv[ I…m te 20 yd….?y;Myh' xêCz⁄.' v; yid v;xu.m( nwti√p•pUv| me...⁄nIn;…mh;q;Ry p;x' .Um;vyojyt( k…íCz;k⁄…nkSt;t pUvWRe ;…mit xu≈mu...' mhIcrm( XlokÉn;nen k*rVy pp[Cz s mu…nStd; 10 …v…c]…mdm;íy| mOghNp... c n cwtdev' d(r[ ∑Vyms;?ym…p …k'cn 4 …k' cwtNmNyse ’Cz^mSm;k˘ p;pm;idt" k⁄v≤R Nt teW...;·rt" 2 ttoå.[`ns'k;x' …g·rkÀ$…mvoÆCz^tm( …≈y; JvlNt' p[;s;dm;®roh mh... ’„, n rocte 16 anup;…stvOıTv;ÆCz^y; moh;∞ dipRt" vyodp;RdmW;R∞ nte... s.;√;rmOW." svRs;Tvt;m( avtIyR rq;Cz*·r" kìl;s…x%ropm;t( 30 ngme`p[tIk;x;' JvlNtI...;yx;" JyotI'„y;idTyv{;jNk⁄ÂNp[Cz;dyÆH≈y; 32 ag[to v;sudve... ah' tu tv teW;' c ≈ey îCz;…m .;rt /m;Rdq;RTsu%;∞wv m; r;j•Inx... ¨¥ogpvR Evmuˇ_" s r;j; tu pun" pp[Cz t;≤N√j;n( Kv t* vIr* KvjNm;n* …k'km;R,* c k* c t* 13...≈WU ,en c …vê;…m]Stms’ÌCz gCzºTycodyt( 23 as’ÌCz gCzºit …vê;…m]e, .;iWt....te /mRm;c;r;Ll.te /nm( a;c;r;ÆCz^ym;“oit a;c;ro hNTyl=,m( 15...' …vc;ryNtSte r;j;n' SvgRv;…sn" ÎÇ; pp[Cz⁄rNyoNy' yy;it' nOpit' p[it...' …zNd(y;¥Sy neCzºTpr;.vm( a…vÆCz•Sy /IrSy kLy;,e /Iyte mit...+ywv' p[,meidh kSy…ct( 18 ¨¥Czºdve n nmed¥u mo Áev p*®Wm...' yà' n smOı' c tˇv 13 ËWuí su…cr' k;l' p[Cz•;" p;<@v;Std; m;]; shwkc£;y;' b[;˜,Sy …nvexne 14... jI…vteå…p pr;£m 9 aPyre" XyenvÆCz{' pXyeSTv' …vp·r£mn( …vndNv;q v; tU... b;l' Tv;' b[;˜,oåb[vIt( ay' p[;Py mhT’Cz^÷ punvO≤R ı' g…m„yit 8 tSy SmrNtI vcnm...( .y;√O…ˇsmI=o v; n nmeidh kSy…ct( 37 ¨¥Czºdve n nmed¥u mo Áev p*®Wm... OF MANAGEMENT VEDIC LITERATURE COLLECTION s©Cz .[;tO…." s;/| m;n' sNTyJy p;…qRv 17 p[x;…/ pO... y Ë?v| ityRGyojnm;]Âp" ≈Im;N?vj" k,R /nÔySy smuÆCz^t" p;vktuLyÂp" 5 yd; {+y…s s'g;[ me êet;ê' ’„,s;r…qm... n t' yuıWe u pXy;…m yo …v….Nd(y;ÆCz%Æ<@nm( xS]e, smre r;jNs•ı' SyNdne...;n…mt*js" a>yyub;[ ˜R ,;" sveR smuÆCz^tk⁄x?vj;" 4 t;nNvyuStd; vwXy;" xU... b¸l' cwkto blm( 6 ttSte =i]y;nev pp[Cz⁄i√≥jsˇm;" te>y" xx's/u mR DR... mN]I net; c bN/uí m;nI c;TyNtmuÆCz^t" 4 EW nwv rq" pU,oR... Ev' b¸…v/wv;RKywy;RCym;nSty;n` n;≈∂/Cz;Lvpit" kNy;y; .rtWR. 18 tt...;y r;m;y;h' …j`;'sy; 22 ten Tv….hto g;!' b;,Czºdvx' gt" mumoh shs; r;mo...