Ракета-носитель. KT-1. [Редактировать]

Китайская твердотопливная ракета-носитель. Структурно состоит из первой и второй ступеней от ракеты DF-31 ICBM с новой третьей ступеней. Ракета имеет также название Kaituozhe-1 (Explorer-1) и предназначена для запуска 100 кг на полярную орбиту. Первый запуск был запланирован на конец 2002 года. Третья ступень была разработана и испытана в 2001 году. 

Дополнительные наименования

#НаименованияПоиск в новостяхПоиск в документах
1KuaizhouНайтиНайти

Дополнительная классификация

#Наименования
1Все ракеты-носители
2Ракеты-носители сверхлёгкого класса (до 300-400 кг ПН на НОО)

Технические характеристики

#ХарактеристикаЗначение
1Масса, кг20000
2Диаметр, м2
3Масса ПН (НОО), кг100
4Высота, м18

Экономические характеристики

#ХарактеристикаДата измеренияЗначение
1Страна Китай

Перечень запусков ракетаносителя

#Наименование Дата пуска Ракета-носитель Космодром АппаратыТип
12014-0732014-11-21KT-1ЦзюцюаньКитайКитай1xKuaizhou 2
Запуск
22013-0532013-09-25KT-1ЦзюцюаньКитайКитай1xKuaizhou 1
Запуск
32003-F012003-09-16KT-1Венчанг1xKT-1 Test Payload
Запуск
42002-F012002-09-15KT-11xHTSTL-1
Запуск

Надежность ракета-носителяНайдено 1000 документов по запросу «KT-1». [Перейти к поиску]


Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.26/5
...ś­niej skar­gę pol­ską, w myśl któ­rej zie­mie kró­la... kil­ku in­nych oś­rod­ków, któ­ rych zep­su­te przez...ń­skie­go był Jan Dłu­gosz, któ­ry wśród ksią­żąt li­tew­skich...­ła gnieź­nień­ska, w imie­niu któ­rej su­mę w wy­so­ko.... Si­ły wę­gier­skie z kró­lem, któ­ry wed­ług Kro­ni...ć in­ter­p­re­tac­ję, w myśl któ­rej akt księ­cia ku... ogól­ne kon­cep­c­je, któ­re gło­sił w swych wiel­kich..., częs­to głę­bo­kich róż­nic, któ­re dzie­li­ły obu ko...­rów­no myśl prze­wod­nią, któ­rą kie­ro­wa­ła się dy... pol­sko-li­tew­skiej, któ­re zresz­tą w róż­nych pra­cach...­go spoś­ród Ja­giel­lo­nów, któ­ry nie miał wiel­kok... unii i kon­t­ro­wer­s­ji, któ­re wy­wo­ły­wa­ła, by... z ak­tów ho­ro­del­skich, w któ­ rym stwier­dza­no, że do...­że. Tak­że król z woj­skiem swem, któ­re­go miał wszys­t­kie...­szą w dniu 8 wrześ­nia 1514 r., w któ­rej wal­czy­ły woj­ska...­ żej Wło­dzi­mier­skiej, na któ­rą zu­ży­to oko­ło 5 ki­log...­że toż­sa­mych z ty­mi, któ­rych op­ra­wę w zło­co­ne... z ży­cia Mat­ki Bo­skiej, o któ­rej wcześ­niej nie wspom...? Za­u­waż­my, że ikon­nik, któ­ry poz­ło­cił De­e­sis...­nu­ją­ cym Chrys­tu­sem, któ­re­mu (w uk­ła­dzie ka...­syj­skiej sła­wią­cej tych, któ­rzy dzia­ła­jąc na zap­le...ą lub Su­ra­ską, przez któ­rą nie­mal bez przesz­kód do... na kosz­ty ludz­kie, któ­re niew­s­pół­mier­nie ros...­ji chło­pów z wła­dzą so­wiec­ką, któ­rej sym­ bo­lem w tym..., sier­p­niu i wrześ­niu 1943 r., któ­re spo­wo­do­wa... wy­pad­kach tak­że chło­pów, któ­rzy przy­ję­li zie­mi...­t­rze­ga­ła ja­ko tę si­ łę, któ­ra po­ło­ży kres znie­na..., ja­ko głów­ny czyn­nik, któ­ ry mógł wpły­wać na pos...­jo­wej. W bry­ga­dach, w któ­rych licz­ba żoł­nie­rzy...­dzie by­ło 1447 żoł­nie­rzy, z któ­rych je­dy­nie 560...­wo­nej48. W od­dzia­łach, któ­re by­ły w po­cząt­ko...­szys­tów. W star­ciach zbroj­nych, w któ­rych gi­nę­ło po kil­ka...­ło za­u­wa­żo­ne przez Niem­ców, któ­rzy do oczysz­cze­nia...­zos­ta­wia­jąc lud­ność, któ­ra ich kar­mi­ła. Miej...­skiej i dzie­cię­cej62. Wsie, któ­re nie z włas­nej wo...­jecz­ne­go bra­ta, któ­ry słu­żył w po­lic­ji65. Su...­zy człon­ków par­tii, któ­rzy słu­ży­li Niem­com — w po...­ła się „fa­szys­tow­ską”, któ­rą Cen­t­ral­ny Sztab Ru...­ji szkół bia­ło­ru­skich, w któ­rych mło­dzież — pi­sa­no...­wie spra­woz­dań do­wód­ców, któ­rzy za wszel­ką ce­nę sta...ć dy­rek­to­rów koł­cho­ zów, któ­rzy za­raz po przej...ż oko­ło 200 grup wspar­cia, w któ­ rych dzia­ła­ło kil­ka ty...­ni­zac­ji mło­dzie­żo­ wych, któ­ry od­był się w dniach... sta­rą KPB wśród spo­łe­czeń­stwa, któ­re nie odz­na­cza...­nia no­wych par­ tii, w któ­rej stwier­dza­no, że BNF...­żych zak­ła­dów prze­mys­ło­wych, któ­re­go nie po­pie...­mo­wych i za­sad ADPB”, w któ­rym stwier­dzo­no, że za...­leg­ła Bia­ło­ruś”, w skład któ­re­go wesz­ło 13 par.... 42 184 Op­rócz BSDH, któ­ra dą­ży­ła do za­ję­cia po...­ki Ra­dziec­kiej (BSRR), któ­ra dzia­ła­ła w skła­dzie Ros... i je­go men­tal­ność, w któ­rej prze­wa­ża­ją ta­kie...­cy spraw bia­ło­ru­skich, któ­rzy uwa­ża­ją, że us­t­rój po­li... in­ter­p­re­tac­ji, wśród któ­rych zna­laz­ły się tak... do­cho­dów w spo­łe­czeń­stwie, któ­ry w pań­stwach pos­t­ko...­no­mis­tów i przed­się­bior­ców, któ­rych co­raz bar­ dziej... i śred­nich przed­się­biorstw, któ­rych licz­ba wzros­ła do...­le­ży do tych państw, któ­re osiąg­nę­ły naj­m­niej­sze... państw są­sia­du­ją­cych, z któ­rych wszys­t­kie (z wy­jąt­kiem...­żej 3 USD w ce­nach z 2007 r.), któ­ry w 2000 r. wy­no­si...­wych dą­żeń tych Bia­ ło­ru­si­nów, któ­rzy chcie­li­by sca...ł do władz pań­stwo­wych, w któ­rym żą­da­no miej­s­ca...­ło­ru­sko-uk­ra­iń­skiej, któ­rej dą­że­niem bę­dzie włą­cze­nie...­ców. Wie­lu słu­cha­ło ra­dia, któ­re po­da­wa­ło bez...­rzy, a wśród nich więź­nio­wie, któ­ rym uda­ło się wy­dos..., a dru­gi z le­wej. Czołg, któ­ry był z pra­wej stro... po­dą­ży­ły rów­nież te czoł­gi, któ­re sta­ły przed­tem na... wśród nie­miec­kich zwia­dow­ców, któ­rym za­pew­ne udzie...­miec­kich słów i ca­łych zwro­tów, któ­re bar­dzo szyb­ko...­ba­czy­łem bra­ci Dżo­nów, któ­rzy miesz­ ka­li w pob...­li ich w dłu­gą ko­lum­nę, wo­kół któ­ rej ka­za­li bie...­ne są rów­nież w Ko­so­wie, o któ­rym 3 stycz­nia 1942 r. pi...ą Szkołę Handlową Szerzenia Wiedzy Zawodowej, któ­ ra wy­róż­nia­ła się wy... r. na dzie­sięć lat łag­rów, któ­re od­był w ca­ łoś­ci... Ży­dów ucie­ka­ją­cych z mias­ta, któ­rzy pró­bo­wa­li... zag­ła­dy Ży­dów ko­sow­skich, któ­ra mia­ła miej­s­ce w Me...­li­żu do­łu stał stół, za któ­rym sie­dział żan­darm...­bie­ty ze Sku­ra­tów, któ­re w so­bo­tę wysz­ły żąć ży­to... wyr­wał mu zło­te zę­by, któ­re wło­żył do pu­deł­ka...­ła ich wła­dza pań­stwo­wa, któ­rą częs­to oni sa­mi... rów­nież sta­rzy lu­dzie, któ­rzy pa­mię­ta­ją, że na.... Być mo­ że ta Bib­lia, w któ­rą przez ca­łe ży­cie wie­rzy...­dzia­łem ten sam strach, któ­ ry przed­tem cza­ił si.... Dok­tor A. Blu­mo­wicz, któ­ry rów­nież brał udział w tej... sło­wem, iż by­li to Ży­dzi, któ­rych licz­bę, są­dzę, ce­lo... wojsk so­wiec­kich w 1939 r., w któ­rym on za­pew­ne... naj­m­niej­szej wzmian­ki w któ­rymś ze wspom­nień par...­nie twier­dził, że „Niem­cy, któ­rzy przy­by­li z Iwa... z pog­ra­nicz­ni­ków — Niem­ców, któ­ry aku­rat wie­czo... kwes­tii spo­łecz­nych — w któ­rych na­ le­ży upat­ry...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.32/5
...), a także z rękopisem Hilandar 421 (316), który przedstawia redakcję 1 W niniejszym artykule... moskiewskiego (STSL - por. bibliografię). W przypadku słów, których w tym słowniku nie ma... ma archaizm, äîáðîä=fíèé, wspólny PSk, który używa też äîáðà ä=ò=ëü i äîáðî ä=ëî; PE z kolei...ście Epifaniusza (n. 40 w Supr; zamiast ìëü|àíèé, który w Kloc tłumaczy ρεµíα, mamy w Kloc...ą. Wśród pateryków, archaizm przedstawia najlepiej PSk, w którym można jeszcze dopatrze... ö=ëûâàòè (3x imperfektum ö=ëèâààøý za κατεφíλει, zawsze w urywkach, które nie pochodzą z “normalnego” Alphabetik... bliskimi Metodego, lecz z cechą klasyczną, która należy do najszacowniejszej tradycji... wszystkim życia zakonnego i kościelnego, który z powodów semantycznych jest zazwyczaj... µαγιστριανóς, áèâà|ü za στιáριος. Bywają oczywiście przypadki, w których używana nazwa słowiańska... językowe z wynikami prac tekstologicznych. Capaldo, któremu zawdzięczamy najbardziej przenikliw..., sufiks -üñòâî jest obecny z innymi leksemami) i ágèñòâî, które jednak występuje tylko... íàïàñòü / èñêgøýíèé za πειρασµóς. Zanotowałem 15 przypadków, w których występuje pierwsza forma..., tym bardziej, że chodzi mi o konteksty, w których opuszczenie przedimka daje w efekcie... opracowań brak ich zestawienia z kontekstami, w których rzeczownik nie jest poprzedzony...żne z myślą N. D. ARUTJUNOVEJ (1999: 747), która stwierdza: “...отсутствие ясной демаркационной... kontrastywny, warto zauważyć, że są to zdania, w których odpowiednikach włoskich informatorzy – aczkolwiek... głównie przy predykatach o charakterze modalnym, które nie implikują istnienia pojedynczego... różnica w funkcjonowaniu zaimków jakiś / pewien, która umknęła uwadze autorów konsultowanych... prawdopodobne jest użycie predykatywne rzeczowników, którym trudno przypisać określony... polskimi. W ramach konstrukcji indykatywnych i warunkowych (w których polski zaimek pewien na...łgarskim. Rozpatrzmy kolejne przykłady, w których rosyjskim konstrukcjom bez determinant... obligatoryjny): kontekst, b. szeroki, wyznacza sytuację, w której istnienie referenta wynika z jej...ę sygnalizowania użycia argumentowego rzeczownika. W wypowiedziach, które w językach dysponującym rodajnikiem nieokreślonym, przy predykacie, który nie zawiera presupozycji egzystencjalnej... rzeczownikowi towarzyszą określniki przydawkowe, które – jako predykacja skondensowana stanowi... i kulturalnej rzeczywistości, którą nazywamy dzisiaj Ukrainą, i która zyskała swój definitywny...ść sytuacji kulturalnych, politycznych, wyznaniowych i etnicznych, które leżały u podstaw ewolucji kultury... w granicach tzw. Europy środkowowschodniej, do której przynajmniej częściowo przynale...ów doprowadziła do powstania dzisiejszej Ukrainy, i które stały się przedmiotem ożywionej...ę najważniejsze aspekty refleksji krytycznej, która towarzyszyła i towarzyszy procesom historycznego... opisania i oceny faktów z odpowiedniej perspektywy, która oddawałaby sprawiedliwość różnym...ładem poszerzonej Europy i nowymi zadaniami, które stawia przed naukami slawistycznymi... zespół dzieł literackich5 o niespornym statusie, który stanowi „twarde jądro” literatury...…). Koniecznie przypomnieć też trzeba znaczenie, które wśród wyższych warstw inteligencji... m. i. repertorium biobibliograficzny WAGILEWICZA (1843/1996), które do dziś nie utraci...ławnych mieszkańców Rzeczpospolitej, słynnego kaznodziei, którego teksty często przepisywano... wyodrębnienie systemów narodowych i regionalnych, w których wszystkie elementy zazębiaj...ą bazą dobrze udokumentowanych i precyzyjnych danych, której slawistyka w chwili obecnej niestety...” i „peryferii” kulturowej i innych konceptów terminologicznych, których nie ma tu miejsca... z okolicznościami historycznymi i panegirycznymi kazania, które powstawały z myślą o dworze carskim... strony, a z drugiej pisarzy pochodzenia rosyjskiego, którzy pobierali nauki w Kijowie, ale... i wielowarstwowość zostały potraktowane przez tych, którzy patrzyli na dziedzictwo umys... w istocie cały zespół kulturalnych stratyfikacji, które w różnych epokach i w wyniku bod..., że przeszeregowując zespół analizowanych zjawisk i perspektywę, z której się go obserwuje, mo... w stosunku do tradycji suzdalsko-moskiewskiej, w której zwyczaj głoszenia kazań (z ca...ę o predylekcji do „kwiecistej” i „obfitej” mowy, która wydaje się głęboko zakorzeniona... poznania staroruskiego systemu literackiego, postawy, które nie tylko kontynuować będą dobrze... obecnie kategorii geopolitycznej, językowej i etnicznej, która w XII-XIII wieku jeszcze...żartych dyskusji pozostaje wciąż ustalenie, którędy przebiega chronologiczna i terytorialna granica...ółczesną. W nowej sytuacji politycznej i kulturalnej, w której znajdujemy się w tej chwili...ę poszukiwanie środków heurystycznych i stuktur poznawczych, które pozwolą na ocenę danych... opis literatur i kultur Europy środkowowschodniej, który oddawałby sprawiedliwość ich... i wielofunkcjonalność. To powoduje z kolei sytuację, w której cechy specyficzne i całe bogactwo..., politycznej i metodologicznej odmienności sytuacji, w której się znajdujemy. Polifunkcjonalne, polisystemowe...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.08/5
...ıt] v. активировать; вызывать; возбуждать, очувствлять activation ['æktı'veı•cn] n. активация, вызов; очувствление... strokes [a:t strouks] художественные средства artefact ['a:tıfækt] n. 1. искусственный продукт; 2. случайное явление, вызванное... ['ætıtju:d] n. позиция, отношение attract [c'trækt] v. 1. притягивать; привлекать; 2. пленять, прельщать attraction... генерируемых команд и запросов. attractive [c'træktıv] n. притяжение; adj. привлекательный attribute (attributive.... автоматический automatic abstracting [/]:'tcmætık 'æbstræktıη] автоматическое реферирование.@ В информационннодокументальных системах – автоматическое... друг другу заключений. conflicting ['k]nflıktıη] adj. противоречивый conform [kcn'f]:m] v. согласовываться...'træk•cn] n. сжатие contradict [/k]ntrc'dıkt] v. 1. противоречить; 2. опровергать, отрицать contradictory [/k]ntrc... типа, накапливающий сумматор counteract [/kauntc'rækt] v. 1. противодействовать; 2. нейтрализовать counterbalance ['kauntc/bælcns..., логическое сложение disjunctive normal form [dıs'®7ηktıv n]:mcl f]:m] дизъюнктивная нормальная форма disjunctive..., отличительная особенность; 5. высокие качества distinctive [dıs'tıηktıv] adj. отличительный distinguish [dıs'tıηgwı•] v. 1. различать... подключения дополнительных устройств expect [ıks'pækt] v. 1. ожидать; 2. предполагать; 3. надеяться expectation [/ekspek... [ı'mju:nıtı] n. поме- хоустойчивость impact ['ımpækt] n. 1. удар, толчок; импульс; 2. столкновение; 3. воздействие...] adj. незаметный, незначительный imperfecte [ım'pc:fıkt] adj. 1. дефектный; 2. неполный; 3. недостаточный; 4. несовершенный...ıt] adj. 1. неточный; 2. неправильный, ошибочный inactive [ın'æktıv] adj. бездействующий.@ О состоянии задачи или... международный, interaction взаимодействие interact [ıntcr'ækt] v. взаимодействовать interaction [ıntcr'æk•cn] n. 1. взаимовлияние... взаимодействия 301 ________________________________________________________________________________________ interactive [ıntcr'æktıv] adj. интерактивный; диалоговый.@ О системе, в которой...] интерактивное перетекание interactive connector [ıntcr'æktıv 'kcnektc] интерактивная соединительная линия interactive...] интерактивный ореол interactive debugger [ıntcr'æktıv dı'b7lc] диалоговый отладчик.@ Отладчик, позволяющий... система проектирования interactive distortion [ıntcr'æktıv dıs't]•cn] интерактивная деформация interactive drop...] интерактивная огибающая interactive environment [ıntcr'æktıv ın'vaıcrcnmcnt] 1. диалоговый режим; 2. диалоговая...:d] интерактивная экструзия interactive graphics [ıntcr'æktıv l'ræfıks] интерактивная графика interactive graphics... и классификации образов interactive processing [ıntcr'æktıv 'prousesıη] диалоговая отработка interactive system [ıntcr'æktıv 'sıstım] интерактивная система; диалоговая система...ı] интерактивная прозрачность interactive utility [ıntc'æktıv ju:'tılıtı] интерактивная сервисная программа; диалоговая...ınc f]:m] полилинейная форма multilinked ['m7ltılıηkt] многосвязанный.@ Имеющий связи с другими структурами... (NI) ['n]n/ın'd7ktıv] безиндуктивный noninteracting ['n]n/ıntcr'æktıη] adj. невзаимодействующий nonlinear ['n]n'laınc...] жесткая выборка nonreactive (NR) ['n]n/ri:'æktıv] нереактивный nonregenerative ['n]n/rı'®encrıtıv] adj. нерегенеративный... библиотека object manager [']b®ıkt 'mænı®c] диспетчер объектов object module [']b®ıkt 'm]dju:l] объектный модуль.... object code object(-oriented) architecture [']b®ıkt(']:rıcntıd) 'a:kıtek±c] объектно-ориентированная архитектура...] реальная характеристика object-oriented language [']b®ıkt']:rıcntıd 'læηlwı®] объектноориентированный язык.@ Язык... является Smalltalk. object-oriented programming [']b®ıkt']:rıcntıd 'proulræmıη] объектно-ориентированное программирование.... 1. практически; 2. фактически; 3. почти practice ['præktıs] n. 1. практика; практическая деятельность; применение; действие... practice осуществлять; применять practise ['præktıs] v. 1. применять; действовать; 2. заниматься чем-л., практиковать...] кодоимпульсная модуляция с предсказанием predict ['predıkt] v. предсказывать, предсказать predictable ['predıkte... ошибки предсказания (прогнозирования) predictive [prı'dıktıv] n. предсказание predictor ['predıktc] n. 1. экстраполятор... отношение 491 ________________________________________________________________________________________ refract [rı'frækt] v. преломлять(ся) refraction [rı'fræk•cn... в исходное состояние. restrict [rıs'trıkt] v. ограничивать restricted [rıs'trıktıd] n. узкий, ограниченный restricted... пользователей. restricted predicate calculus [rıs'trıktıd 'predıkıt 'kælkjulcs] узкое исчисление предикатов... interactive design system (SIDS) [sım'b]lık ıntcr'æktıv dı'zaın 'sıstım] система символического интерактивного... [sın'feız] adj. синфазный syntactic definition [sın'tæktık /defı'nı•cn] синтаксическое определение syntactic description [sın'tæktık dıs'krıp•cn] синтаксическое описание syntactic...ηk•cn] синтаксическая функция syntactic sugar [sın'tæktık '•ulc] «синтаксический сахар».@ Конструкция языка...Дата загрузки: 2017-03-26
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.16/5
...,056.54 kt 8,286,891.95 kt 1,170,715.42 kt 745,383.76 kt 361,272.84 kt 419,754.16 kt 493,504.86 kt 406,307.27 kt 1,740,776.24 kt 2,008,822.94 kt 499,137.37 kt 373,080.58 kt 269,674.85 kt 443,674.00 kt 567,567.26 kt 433,989.45 kt 298,002.42 kt 464,480.55 kt 180,511.74 kt 460,124.16 kt 2010 2010...,615.55 kt 6,414,463.08 kt 1,231,301.59 kt 808,859.53 kt 382,581.78 kt 347,668.27 kt 542,041.27 kt 469,346.66 kt 1,669,618.10 kt 1,504,364.75 kt 550,233.35 kt 371,214.08 kt 350,037.15 kt 441,796.49 kt 470,806.13 kt 345,119.71 kt 261,570.78 kt 432,739.00 kt 174,237.51 kt 424,843.95 kt 5,601,404.84 kt 3,487,566.36 kt 1,202,266.29 kt 853,662.93 kt 385,827.07 kt 337,433.67 kt 550,552.38 kt 450,347.94 kt 1,558,012.96 kt 1,203,843.10 kt 525,690.12 kt 324,859.53 kt 297,830.07 kt 394,800.22 kt 450,193.92 kt 294,907.47 kt 194,538.02 kt 297,214.02 kt 132,631.72 kt 362,743.31 kt 4,491,176.58 kt 2,068,969.07 kt 915,327.20 kt n.a. 385,614.39 kt 198,883.41 kt 568,777.37 kt 366,454.31 kt n.a. 525,862.47 kt 387,220.53 kt 239,964.81 kt 190,467.65 kt 294,559.11 kt 182,451.58 kt 121,740.73 kt 116,881.96 kt 204,878.96 kt 104,212.47 kt 330,855.08 kt Table 2. Total...,596.57 21,851.65 kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt kt 2010 2010 2010 2010 2010...Дата загрузки: 2017-03-31
Скачать документ
Скачать текст
0.14/5
...: an, andidan) [< Fr. dans] afèkté V to affect (usually with a negative connotation). Gwo dlo-a afèkté tout sé jan bò lawivyè-a. The flood... moun té ja la ka èspéyé dòktè-a. In fact everyone was there...é nonm-lan pou alé oti dòktè. He encouraged the man to... 20 bazilik Kwéyòl – English bèlté bèkté toujou lè Bazil pwen’y. The man... dédé, tiwé kò) V to peck. Poul-la bèkté manjé-a. The chicken pecked at... byen pòtan ki bizwen an dòktè. It’s not people who are.... (syn: wéponn tèt; see also: pwotèkté, pwotéjé) défouké V to split at... of viwé. déwèspèkté V to disrespect. Tibwayla déwèspékté tifi-a. The boy... won’t last. [< Fr. durer] diwèkté to divine, to practice divination...éwi V to heal, to cure. Dòktè-a djéwi boug-la. The...òn N gonorrhoea. Misyé-a té ni pou alé wè dòktè paski i té ni djòn. The man... li dlo sikwé pou bwè. dòktè N doctor. Dòktè-a pa té sa djéwi... Fort. [< Fr. exhibition] èkstré N x-ray. Dòktè-a ka gadé èkstré fwisi misy... pa sa fouti kopwann ékwiti dòktè-a. I couldn’t understand the doctor’s handwriting... an autopsy. Mwen pa té wèsté lè dòktè-a koumansé fann kò mò-a. I didn’t stay when... té janmen sav fanm sala té on dòktè. I never knew that woman was... everybody else. (see also: déwèspèkté, nonm) [< Fr. femme] fas lap... guard. Sé gad-la sipozé pwotèkté kay-la, mé yo té ka édé sé N 78... manmay-la, sé pou’w mennen’y oti dòktè. That scabies is too bad... mové, i té ni pou alé oti dòktè. The rash was so bad... salary. [< Fr. haussement] health centre. Dòktè-a ka vini an hèlsenta-a jòdi.... (opp: ékléwé) [< Fr. ignorant] ilèkté V to elect. Yo vlé ilèkté’y pou wépwézanté nou an lòt ... yellow. [< Fr. jaune] jòn zé egg yolk. Dòktè-a di mwen sé pa pou mwen...] N kabawé N bar, tavern, pub. Magwé dòktè-a di’y pa bwè i kontiné ka...é Kwéyòl ka pwan kou toulé Òktòb. Creole Day takes place every...) [< Fr. la chaux] lad N leprosy. Dòktè-a di maladi-a i ni-an sé lad.... [< Fr. l’inflammation] ladòmi N anaesthesia. Dòktè-a ba li ladòmi avan... the care of. I té anba lanmen dòktè-a lè i mò. He was under the doctor... N boil, carbuncle. Sé pou ou ay wè dòktè pou’y sa fann latwas sala.... la rade] lawat N spleen. I té malad èk dòktèa tiyé lawat li. He was...è2 variant of limè. linèt N glasses. Dòktè-a ba li linèt nèf. The doctor...] lopinyon (var: wipinyon) N opinion. Wèspèkté lopinyon lòt moun. Respect others’ opinions... in the hospital. (see also: dòktè, nòs) [< Fr. l’hôpital] loposyon N asthma. Pa...) [< Fr. méchanceté] médikanman N medicine, remedy. Dòktè-a ba li an médikanman pou... N negligence. Sé pou lapéti néglijans dòktè-a ti manmay-la mò. It was... of my brother. (see also: dòktè, lopital) [< Eng. nurse] nòs2 N wedding... too mannish. (see also: déwèspèkté, fanm) [< Fr. un homme] nonm... also: konnèt) [< Fr. au courant] Òktòb N October. [< Fr. octobre] olanmò ADV.... (opp: dézonnowé; see also: wèspèkté) [< Fr. honorer] oté V to belch... fè’y mal tèlman i té oblijé ay oti dòktè-a. His head was hurting him... run! (syn: pwan, mété, koumansé) N injection. Dòktè-a ba li on pitjé. The... for internal injuries. potèkté variant of pwotèkté. potjiwasyon N provision. Nou.... Nonm sala vlé nou ilèkté’y pwézidan. That man wants... protects him. (rare; syn: pwotèkté; see also: défans) [< Fr. protéger] pwotèkté (var: potèkté) V to protect. Bondyé ka pwotèkté nou. God protects us. (syn: ... blood vessel, haematoma, contusion, bruise. Dòktè-a tiwé san mò-a an pyé nonm...: yé) V to be. Fwè mwen sé on dòktè. My brother’s a doctor. [< Fr. c’est.... [< Fr. sirop] gwo siwo molasses. Dòktè zannimo-a di pou mété gwo siwo... sohari Kwéyòl – English sohari listening). Dòktè-a pa menm ni pou sond... termites. [< Fr. sommier] sonn N stethoscope. Dòktè-a sèvi sonn-an pou gad... voplé sé fig-la pou pwotèkté yo. They wrap the bananas... also: lonnè) [< Fr. respect] N wèspèkté wévélasyon N revelation. Bondyé ban nou...] to respect. Sé pou nou wèspèkté dwa lòt moun. We must respect... as pwan sèvi papicho. widjèkté to reject. Fanmi’y menm widjèkté’y. His own family rejected him. [< ... variant of imaj. wimèd N medicine. Dòktè-a ba li tout kalté wim... pecking each other. (see also: bèkté) Pa bat zòy anlè topi mwen... affair N zafè. almond affect V afèkté. almost ADV afflict V déklawé asou... devour nanj Satan. N disagreement diwèkté. ADV 1) diwèktiman. 2) djoup. tè. dirty.... ADJ déplasé. V déplè. V disrespect déwèspèkté. V dissatisfied dissolve disip. N dock ADJ... English – Kwéyòl doctor doll dress2 dòktè. N dollar domination donminasyon. N domino N dòmino.... N electricity elegant Easter easy ilèkté. V election alèz. ADV ADJ elect... N ADJ N N N PREP 2 délè, tanzantan. ADJ anbawasé. Òktòb. chatou. lòdè. di1. of course kouman.... peanut English – Kwéyòl peanut N peck bèkté, bat zòy. peel peg V pistach. N pellet... pwofèt. N mèt. proud djanmèt. N pwotéjé, pwotèkté. V fwé. make proud lévé ADJ né. provide...èwté. N wilasyon. relationship 298 N widjèkté. relations relative wèglé. kondwi. V rejoice... (someone’s) responsibility wèsté. V wézidan. wèspèkté. V response wilizyèz. ADJ dépan. V lòjman...Дата загрузки: 2017-04-08
Скачать документ
Скачать текст
0.1/5
... part of this process—namely Göktürk, a gated town, and Bezirganbah... different yet parallel forms. In Göktürk’s segregated compounds, where urban.... 104 (2005). Our count in Göktürk, one of the gated... into account the fact that Göktürk is no exception to the general pattern in ‹stanbul, Göktürk’s growth may form a basis... we will focus on are Göktürk and Bezirganbahçe (see map... paper. Map: Ahmet Suvar Aslan. Göktürk is what we call...; and a turn towards the family. Göktürk is not an exceptional.... We chose to focus on Göktürk because it includes not... of seemingly contradictory processes: in Göktürk’s segregated compounds, voluntary non... with officials and residents in Göktürk and Bezirganbahçe. 13 For... different yet parallel forms. In Göktürk, the local municipality and... the segregated residential compounds of Göktürk and in the public... lives of the residents of Göktürk posed difficulties in terms... which both gated towns like Göktürk and captive urban geographies... emerging forms of urbanity in Göktürk and Bezirganbahçe. Neoliberalizing ‹stanbul... of urgency and urban fear. Göktürk, a gated town, is an... 2008. 29 A gated town: Göktürk Göktürk, a relatively insignificant village at... the 1990s.51 In 1993, Göktürk’s administrative status was upgraded... be traced through population figures. Göktürk’s population rose from 3,068... the population and the space. Göktürk is populated by people... weekends engaged in similar activities. Göktürk inhabitants share yet another...›.” We need to note that Göktürk’s administrative status has recently... autonomy and administrative flexibility of Göktürk will diminish to a large... margin, the gated town of Göktürk, which emerges as a new...¤lu of the inhabitants of Göktürk live in houses with... The old village of Göktürk in the Göktürk mahallesi, which... later that the rush to Göktürk actually took off. The... increasing pace of development in Göktürk is no exception to... of ‹stanbul. As one approaches Göktürk on the highway, one... cafes in the area. Hence, Göktürk cannot be pinned down... with what we see in Göktürk and with what others.... 56 Kemerburgaz is a village near Göktürk, after which the ur.... Some of the residents of Göktürk and specifically those who... Country use Kemerburgaz rather than Göktürk to name their neighborhood... various segregated residential compounds in Göktürk. The most striking and... they began to live in Göktürk. The most common reasons... new financial district mentioned earlier. Göktürk residents also go to..., they patronize the restaurants in Göktürk or the social club.... More importantly, the residents of Göktürk’s segregated residential compounds seem....”58 While the residents of Göktürk live and circulate in... anonymity, artificiality and indistinct character. Göktürk’s residential compounds—like the... spaces. In other words, if Göktürk, or similar gated towns like Göktürk, were to be moved... ON TURKEY generic nature of Göktürk is readily acknowledged by... Kemer Country in particular and Göktürk in general as a “simulation... city].” As the residents of Göktürk use an increasingly smaller... dangerous.”62 This is how Göktürk residents approach the working... shopping malls or even in Göktürk outside their homes and... and other shopping places in Göktürk. Most of them pointed at the Göktürk village as a potential source..., the decision to move to Göktürk was enveloped within a story... one of the schools in Göktürk. She added, “we came.... The relationship of Göktürk’s residents to the Göktürk belde municipality... privatization of urban governance in Göktürk parallels the trend towards... public resources. In each of Göktürk’s gated compounds, a management company... costs. As the mayor of Göktürk put it: NEW PERSPECTIVES... sought by the residents of Göktürk is qualitatively different from... have access to healthcare. In Göktürk, however, the networks are... of the gated town of Göktürk lead increasingly inward-looking... Concluding remarks The stories of Göktürk and Bezirganbahçe can best... Bezirganbahçe, and exclusionary spaces, like Göktürk. Within the context of... and regulating their daily practices. Göktürk represents a qualitatively different but... the city that Bezirganbahçe and Göktürk residents are using are... lives, Bezirganbahçe residents by sanction, Göktürk residents by choice. The..., Prestige NEW PERSPECTIVES ON TURKEY Göktürk rejoice in the increasing... of wealth not only in Göktürk, but in other non...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.07/5
... sources releasing from about 30 kt yr−1 to more than 4000 kt yr−1 of SO2 per year ... sources emitting less than 30 kt yr−1 and not detected by... emit as little as 30 kt yr−1 (Fioletov et al., 2015... for small sources (under 100 kt yr−1 ), 50 km for medium sources (between 100 and 1000 kt yr−1 ), and 90 km for large sources (more than 1000 kt yr−1 ). For small sources, different... still overestimated by about 60 kt yr−1 . Lowering the cut-off... that emit less than 100 kt yr−1 , to 10 DU for... emit between 100 and 1000 kt yr−1 , and to 15 DU... sources with emissions above 1000 kt yr−1 . For most anthropogenic emission... emission estimates are about 11 kt (1σ ) for 2005–2007 and about 16 kt for the following years as... are lower in the tropics (6–8 kt) and higher at middle and high latitudes (∼ 20 kt). The overall impact of this... to be 10 to 20 kt yr−1 plus 5 %. Due to its... the regression model 10–20 kt Lifetime and width Uncertainty 35... sources above 100 kt For sources under 50 kt the same way... sources are 76 and 384 kt yr−1 , respectively, for an OMI... similar reported emissions (190– 240 kt yr−1 ) in the 2005–2007... and emissions 450 Annual emissions (kt) 400 350 300 250 200... declined to less than 50 kt yr−1 after 2011. OMI-based... reported emissions agree within 40 kt yr−1 or ∼ 20 % for the..., it should be about 50 kt yr−1 , i.e., close to the OMI... emit about 76 and 98 kt yr−1 (in 2003) of SO2... plants, or close to 80 kt yr−1 based on its power... 2005 produce a value of 83 kt yr−1 for Mariel that is... the reported value of 98 kt yr−1 in 2003. If the... 2005 are 123 or 146 kt yr−1 , respectively, or close to... from these power plants (∼ 156 kt yr−1 ). This may suggest that..., sources emitting less than 30 kt yr−1 do not typically produce... and emitting from 4 to 30 kt yr−1 each. While the fitting... estimated emissions are about 100 kt yr−1 and the sum of... period is about 83–90 kt yr−1 (depending on how missing... Cuajone mines and produced 300 kt of copper per year (in... into sulfuric acid, but 424 kt of SO2 was still emitted... SO2 emissions to be 300 kt yr−1 by assuming a chemical lifetime... larger values of about 1000 kt yr −1 in 2005–2006, but... is about 350 and 130 kt yr−1 , respectively, with total SO2 emissions of up to 1900 kt yr−1 (http://www. nornik.ru... emissions to be about 1000 kT yr−1 (Walter et al., 2012... are between 1700 and 2300 kt yr−1 with a 2005– 2014 average of 2050 kt yr−1 . Catalogue sites Chuquicamata (22...’s largest, producing 500 and 400 kt of copper per year, respectively...–2010 were 60 and 170 kt yr−1 , respectively. These numbers should... SO2 sources and emissions –1 Emissions (kt yr ) 800 600 400 Karabash... in Canada, releasing about 200 kt of SO2 per year. In... annual emissions of about 140 kt yr−1 . Total SO2 emissions from... are even higher, about 200 kt yr−1 , due to two other..., with emissions of about 30 kt yr−1 each (Department of Environment... emissions of about 160–180 kt yr−1 in the 2005–2009... were about 40 and 30 kt yr−1 , respectively. The OMI-estimated... were about 60 kt, i.e., higher by 20–30 kt, www.atmos-chem... and Moiseenko, 2011) to just 5 kt yr−1 in 2008. Instead, according... OMI, they increased to 300 kt yr−1 in 2014, making Karabash... for 60 % of about 100 kt yr−1 emissions (http://www.nepa... for 2005–2007 were 112 kt yr−1 . Iron refining activities are... emissions are about 30–35 kt yr−1 (Lehto et al., 2010... OMI-estimated emissions were 51 kt yr−1 in 2005–2007 with... 3-year average of about 15 kt yr−1 (2σ ). The site is located... alone are up to 100 kt yr−1 (AL-Hamad and Khan... for Stromboli is about 60 kt yr−1 , which is not too...-natural-gas-per-day). 70 kt yr−1 (Burton et al., 2009... levels from 600 to 1300 kt yr−1 and from 900 to 1900 kt yr−1 , respectively. Our OMI-based... range from 530 to 1200 kt yr−1 , i.e., similar to OMI data...., range from 300 to 1200 kt yr−1 , i.e., lower than the values... of 2.45 ± 1.39 kt day−1 or 900 ± 500 kt yr−1 by from... from about 30 kt to more than 4000 kt of SO2 per... (with annual emissions under ∼ 30 kt) are not detected by OMI...–2014 emissions greater than 30 kt are shown. Note that some... 20 000 Total emissions (kt y –1) Total emissions (kt y –1) 40 000 35 000... for 2005–2011 by region (kt yr−1 ) estimated from OMI data... emissions ranging from about 30 kt yr−1 to more than 4000 kt yr−1 are included in the ... are approximately 10 to 20 kt yr−1 plus 5 %. The uncertainties caused... annual emissions of about 100 kt, other sources located within about... emissions from numerous small (< 30 kt yr−1 ) sources. These ratios for...Дата загрузки: 2017-04-09
Скачать документ
Скачать текст
0.05/5
...  zawodom  lekkoatletycznym o  Mistrzostwo  Czechosłowacji, które  rozegrano  w  Pradze2 .  Mistrzyniami  Czechos...  mieć  wytrzymałość,  hart  i  siłę fizyczną,  którą  w  odpowiedni  sposób  rozwija.  Pomaga  jej... fabryce istnieje klub sportowy, do którego mogą należeć i kobiety i mężczy... Międzynarodowa  Federacja  Sportu  Kobiet,  która  organizowała Olimpijskie  Igrzyska  Spor...ów lekkoatletycznych najlepsze okazały się Niemki, które wyprzedziły Polki i  lekkoatletki  Wielkiej... centralnych zgrupowań szkolenia sportowego w lekkoatletyce, w których uczestniczyło 33  Sprawozdanie na...  13  zgrupowań  kadry Zrzeszenia LZS, w których uczestniczyło 1042 lekkoatletów;  w okresie...  2000–2003  zorganizowano  10  zgrupowań,  w  których  wzięło  udział 659  lekkoatlet...  obozów centralnych  Zrzeszenia  LZS  w  lekkoatletyce,  w  których  uczestniczyło 358 lekkoatletów35...ąc do udziału w zawodach wszystkie szkoły, w których działają LZS. W Bia...ŁKARZY Wstęp Jednym z podstawowych czynników, który decyduje o zdolnościach do... jest na podstawie wskaźników których wyniki  brane  są  pod  uwag... . Podanie jednego uniwersalnego wskaźnika, który może dokładnie okre.... Dlatego  wykonuje  się  odpowiednie  testy,  które  pośredno  lub bezpo...  zmian  homeostazy,  po  zakończeniu  którego  następuje szybki  powr... fizycznej  w  warunkach  równowagi  czynnościowej,  która  zależy  od budowy  i  rozwoju...ęszczali systematycznie  na  treningi  sportowe,  które  odbywały  się  2  razy  w tygodniu... %  respondentek  i 43 % respodentów. Spośród badanych, którzy zadeklarowali uczestnictwo w  turystyce  w  czasie... Wieku  poproszono  o wymienienie  miejsc,  do  których  wyjeżdżają  w  czasie  wakacji... % kobiet, 17 % mężczyzn). Kolejne  pytanie,  które  polegało  na  wskazaniu  mejsc,  do  których najchętniej wyjeżdżaj... zajęć wcale. Najczęstrzymi  motywami,  które  skłaniają  słuchaczki  UTW...  w  rekreacji  i turystyce należy poznać bariery, które je ograniczają. Przeprowadzone badania... zajęciom sportowym,  rekreacyjnym  i  turystycznym,  które  są  realizowane  za pomocą  takich...ść swobodnego wyboru form zajęć rekreacyjnych, które są nieodzownym elementem  racjonalnego  wypoczynku...ła  obok  rodziny  jest  siedliskiem  na,  którym  spoczywa największy ci...  służyć  taka  organizacja  lekcji  wychowania fizycznego, która pozwala na większ...,  lekkoatletyka  pływanie  itp.)  i  również  takie,  które  są  w danej chwili modne i atrakcyjne... nożna, narciarstwo czy łyżwiarstwo, które stanowią doskonałe tworzywo do... rówieśnicze jest przestrzenią życiową, którą nazywamy tradycyjnie podwórkiem. Tu... (14,4 %).  Przeciwnie  chłopcy  dla,  których  najważniejszym  powodem podejmowania....  Instruktor, nauczyciel  powinni  być osobami,  które swym przykładem  zach...»  wymuszą  wprowadzenie  nowych propozycji programowych, które będą skuteczniej motywować młodzież do... sportu  narodów  zamieszkujących  tereny,  które  były  częścią  pa...  sportu  na  kresach  północno-wschodnich,  które  obecnie  są częścią terytorium...ło o składzie narodowych klubów sportowych, które wyłącznie działały w miastach...ę niesławny sejm grodzieński, który zatwierdził II rozbiór Polski...  Stanisław August Poniatowski. Miasto w którym większość życia sp... na korzyść sąsiedniego Białegostoku, które  stało się miastem  wojew...ło prawie 60 tysięcy mieszkańców, wśród których przeważali Polacy (60... zorganizowane w niedzielę 22 sierpnia 1926 r.,  które mimo deszczowej pogody zgromadzi... oraz wyścig balii, za które zwycięzca otrzymał nagrod... z Akademickiego Związku Sportowego Poznań, którzy łodziami, pokonując 1800 km...  Korpusu  z udziałem  reprezentacji  pułków,  któr e  wyszły  zwycięsko  z wcześniejszych... ludność litewską. Były to stowarzyszenia,  które  nacisk  kładły  na  powszechno...ą. Szczególnie syjonistyczny Klub Makabi, który zorganizował w 1934 r. «Święto...  wyrobienia  fizycznego  bardzo  słabo,  element,  który  prócz znikomego procentu...ązek Piłki Nożnej, który początkowo istniał jako...ęgu był KS Cresovia z Grodna, który do maja 1925 r. by...ą Litwy (4:2) jak i reprezentacją Wilna (2:1). Mecze w których występowało WKS Grodno... системе физического воспитания o tym incydent, który miał miejsce podczas meczu...  poziom  reprezentowali  bokserzy  i  wioślarze,  których  wyniki podawała prasa og...  północno-wschodnich  Polski  na  terenach  które  są  dzisiaj częścią  Bia...ższej uczelni, brakowało tych środowisk, które  obok  wojska  były  w  mi... terenie miast i miasteczek warstwa średnia, która  była  w  tamtych  latem,  obok... potrafiły skutecznie przeprowadzić reformy rolnej, która  by podniosła poziom  życia...Дата загрузки: 2017-03-28
Скачать документ
Скачать текст
0.13/5
... , k ∈ K , t ∈T. (5.6) Âûáîð óðîâíÿ óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé â êà÷åñòâå îñíîâû íîðìèðîâàíèÿ ðàçìåðà îòðàñëè îáóñëîâëåí òåì îáúåêòèâíûì ôàêòîì, ÷òî ýòà öåëü, â îòëè÷èå îò ëþáîé äðóãîé, çàâåäîìî ïðèñóùà êàæäîìó èíäèâèäóóìó. Ïîêàçàòåëü (5.6): !" âûðàæàåò ïîòåíöèàëüíóþ ñïîñîáíîñòü àãðàðíîãî ñåêòîðà óäîâëåòâîðÿòü íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè; !" !" ikt ijk ó÷èòûâàåò öåëåíàïðàâëåííîñòü îáùåñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âûäåëÿÿ èç ñèñòåìû öåëåé íåîáõîäèìîñòü ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ íàñóùíûõ ïîòðåáíîñòåé â êà÷åñòâå ïðèîðèòåòíîé — êàêîâîé îíà è ÿâëÿåòñÿ íà äåëå; íåñâÿçíîñòü ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû ìîäåëè â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî; !" íàëè÷èå àëüòåðíàòèâíûõ áàçèñíûõ ìèíîðîâ ñâÿçíîé ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû.  ýòîì ñëó÷àå íåîäíîçíà÷íû è ïîêàçàòåëè ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà. Åñëè ôóíêöèîíàëüíàÿ ìàòðèöà çàäà÷è ñâÿçíà, íî èìåþòñÿ àëüòåðíàòèâíûå áàçèñíûå ìèíîðû, öåëåñîîáðàçíî îïðåäåëÿòü îáà ïîêàçàòåëÿ ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà — Vkt è V'kt — äëÿ êàæäîãî àëüòåðíàòèâíîãî áàçèñà îòäåëüíî. Ðàññìîòðèì âîçìîæíûå ïðè÷èíû íåñâÿçíîñòè ôóíêöèîíàëüíîé ìàòðèöû. !" Ñóùåñòâîâàíèå ÷åëîâå÷åñêèõ îáùíîñòåé ñ àâòàðêè÷íîé ýêîíîìèêîé. Îíè è â ñàìîì äåëå ñóùåñòâóþò, íî ðàñïîëàãàþò íè÷òîæíûì êîëè÷åñòâîì áëàã ïî ñðàâíåíèþ ñ îñòàëüíîé ýêîíîìèêîé. – 241 – !" Ðàçäåëåíèå ñîöèóìà íà ñëîè (ñòðàòû), ïîòðåáëÿþùèå ïðîäóêòû ðàçíîãî – 242 – !" (ïîëàãàÿ t' > t''); êà÷åñòâà, äëÿ èçãîòîâëåíèÿ êîòîðûõ, ñîîòâåòñòâåííî, òðåáóþòñÿ ñûðü¸ è êàïèòàëüíûå áëàãà ðàçíîãî êà÷åñòâà.  äåéñòâèòåëüíîñòè ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ íå âñòðå÷àåòñÿ, òàê êàê âðÿä ëè ìîæíî óêàçàòü çàìåòíûå ðàçëè÷èÿ â êà÷åñòâå, íàïðèìåð, çåìëè èëè ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ áëàã ðàçíîãî êà÷åñòâà. !" Ñóùåñòâîâàíèå òàêîãî ìíîæåñòâà îòðàñëåé, äëÿ êîòîðîãî â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî ýôôåêòèâíà òîðãîâëÿ òîëüêî â åãî ïðåäåëàõ. Ýòî ìàëîâåðîÿòíî, íî èñêëþ÷àòü òàêóþ âîçìîæíîñòü èç òåîðåòè÷åñêîãî àíàëèçà âðÿä ëè áûëî áû ïðàâèëüíî.  íàçâàííûõ ñëó÷àÿõ äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ ðàçìåðà ýêîíîìè÷åñêèõ ñèñòåì ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ïîêàçàòåëåì V'kt. Âîçíèêíîâåíèå íîâûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñïîñîáîâ ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ íèêîãäà íå óìåíüøèò ðàçìåð àãðàðíîãî ñåêòîðà, âûðàæåííûé ëþáûì èç äâóõ ïîêàçàòåëåé, íî ìîæåò åãî óâåëè÷èòü. Åñëè íå èçâåñòåí íè îäèí ñïîñîá óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé, òî ñòîèìîñòü ëþáîé îòðàñëè ðàâíà íóëþ. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷åì îáøèðíåå òåõíîëîãè÷åñêèå çíàíèÿ, òåì áîëüøå ñòîèìîñòü îòðàñëè. Ìîæíî ïîñòàâèòü çíàê ðàâåíñòâà ìåæäó ñòîèìîñòüþ àãðàðíîãî ñåêòîðà (òî åñòü ñòîèìîñòüþ íàáîðà áëàã, êîòîðûì îí ðàñïîëàãàåò) è ñòîèìîñòüþ çíàíèé, èì àêêóìóëèðîâàííûõ. Çíàíèÿ è áëàãà âçàèìîîáóñëîâëèâàþò ôóíêöèþ äðóã äðóãà â ôîðìèðîâàíèè ñòîèìîñòè: íè çíàíèÿ áåç áëàã, íè áëàãà áåç çíàíèé ñòîèìîñòè íå èìåþò. Ïîïûòêè âûÿñíèòü, êàêàÿ ÷àñòü ñòîèìîñòè àãðàðíîãî ñåêòîðà ïðèõîäèòñÿ íà çíàíèÿ, à êàêàÿ — íà áëàãà, íåêîððåêòíû â ïðèíöèïå. Ñëåäóÿ ìåòîäó, èñïîëüçîâàííîìó â äàííîì ïàðàãðàôå, ìîæíî ïîñòðîèòü è äðóãèå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ðàçìåð àãðàðíîãî ñåêòîðà ñ òî÷êè çðåíèÿ ñïåöèôè÷åñêèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ çàäà÷. Íà îñíîâå ïîêàçàòåëåé ðàçìåðà ñòðîÿòñÿ ïîêàçàòåëè: !" ñîîòíîøåíèÿ ðàçìåðîâ äâóõ îòðàñëåé Vk't / Vk''t è V'k't / V'k''t; ðîñòà V'kt' – V'kt'' è òåìïà ðîñòà (V'kt' – V'kt'') / V'kt'' àãðàðíîãî ñåêòîðà !" óðîâíÿ èíôëÿöèè â àãðàðíîì ñåêòîðå Vkt′′ Vkt′′′ :   ′′ ′t ′−1  ⋅  Bikt... ðîäà, ëîêàëüíûõ â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî. Ïîêàçàòåëè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è òåìïà èíôëÿöèè ñëåäóåò îñíîâûâàòü íà V'kt. Äëÿ ñîèçìåðåíèÿ ðàçìåðîâ îòðàñëåé ïðèìåíèìû è ñòîèìîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû, è å¸ îòíîøåíèå ê ñðåäíåé îöåíêå ïîòðåáèòåëÿ. Vk't / Vk''t îòðàæàåò ñîîòíîøåíèå âûðàæåííûõ â îäíîì è òîì æå áëàãå ïîòîêîâ áëàã, íåîáõîäèìûõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ âñåõ ïîòðåáíîñòåé â äàííîì îïòèìóìå ïî Ïàðåòî, à V'k't / V'k''t — ñîîòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè èíäèâèäóóìîâ, ÷ü¸ ñóùåñòâîâàíèå ìîæåò ïîääåðæàòü êàæäàÿ èç îòðàñëåé ïðè óñëîâèè íåèçìåííîñòè õàðàêòåðíûõ äëÿ äàííîãî îïòèìóìà ïî Ïàðåòî òåõíîëîãè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Ïîêàçàòåëè ðàçìåðà àãðàðíîãî ñåêòîðà ïîçâîëÿþò íå òîëüêî îöåíèòü äèíàìèêó åãî ðîñòà, íî è ïðîàíàëèçèðîâàòü å¸. Ïîëîæèì t * T \ {0}. Òîãäà òåìï ðîñòà (V'kt' – V'kt'') / V'kt'' ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåí ñóììîé òð¸õ ñîñòàâëÿþùèõ, õàðàêòåðèçóþùèõ ðîñò, îáóñëîâëåííûé ïîñòóïëåíèåì áëàã èç îêðóæàþùåé ñðåäû, âíóòðåííèì ïðîèçâîäñòâîì áëàã è òîðãîâûìè îïåðàöèÿìè.  ñâîþ î÷åðåäü, â êàæäîì èç ýòèõ êîìïîíåíòîâ ìîæíî âûäåëèòü ðîñò, îáóñëîâëåííûé èçìåíåíèåì âåêòîðà ñòîèìîñòè áëàã, è ðîñò, îáóñëîâëåííûé èçìåíåíèåì êîëè÷åñòâ áëàã. Ïðèìåð äëÿ ðîñòà, îáóñëîâëåííîãî ïîñòóïëåíèåì áëàã èç îêðóæàþùåé ñðåäû: λ ′kt ′ ⋅ ( Bkt′ − Bkt ′′ ) λ′kt ′ ⋅ Bkt ′′ λ ′kt ′ ⋅ ( Bkt′ − Bkt ′′ ) ; = × λ ′kt ′′ ⋅ Bkt′′ λ ′kt ′ ⋅ Bkt ′′ λ ′kt ′′ ⋅ Bkt′′ – 243 – λ'kt = (λ'ikt...Дата загрузки: 2017-03-29
Скачать документ
Скачать текст
Скачать перевод
Посмотреть билингву
0.11/5
... would increase to 563,730 kt-CO2, that is, 3.0 times higher... are 185,983 kilo-ton (kt) of CO2. In 2005, the... needed. Power generation: 91,615 kt-CO2 500,000 EEItransport: (Power 23,118 kt-CO2 Freight generation) EEI (Freight transport) Passenger transport: 15,159 kt-CO2 EEI (Passenger transport) Industry: 79,984 kt-CO2 EEI (Industry) 400,000... 563,730 Commercial: 18,734 kt-CO2 EEI (Commercial) 200,000... 100,000 Residential: 10,950 kt-CO2 185,983 GHG emissions... reduction potential GHG emissions / reductions (kt-CO2) 600,000 Thailand’s Low... to increase from 185,983 kt-CO2 in 2005 to 563,730 kt-CO2 in 2030. The modeling... sector will be 276,045 kt-CO2 in 2030 accounting for... Residential Commercial Industry GHG emissions (kt-CO2) 600,000 Passenger transport... be reduced from 563,730 kt-CO2 in the BAU scenario to 324,170 kt-CO2 in the countermeasure (CM... countermeasures. Power generation: 91,615 kt-CO2 500,000 EEItransport: (Power 23,118 kt-CO2 Freight generation) EEI (Freight transport) Passenger transport: 15,159 kt-CO2 EEI (Passenger transport) Industry: 79,984 kt-CO2 EEI (Industry) 400,000... 563,730 Commercial: 18,734 kt-CO2 EEI (Commercial) 200,000... 100,000 Residential: 10,950 kt-CO2 185,983 GHG emissions... reduction potential GHG emissions / reductions (kt-CO2) 600,000 Thailand’s Low... emissions increase to 55,838 kt-CO2, 2.7 times greater than 2005... be a GHG mitigation 30,979 kt-CO2 in the residential sector... Efficiency improvement (electrical appliances) 9,330 kt-CO2 (37.5%) Supply side Improvement in power sector 13,909 kt-CO2 (56.0%) Demand side Efficiency improvement (non electrical appliances) 1,620 kt-CO2 (6.5%) Figure 12: Breakdown of... would increase to 101,391 kt-CO2, i.e., 4.5 times greater than that... scenario, would be 53,630 kt-CO2 or 52.9% lower than... improvement (electrical appliances) 16,384 kt-CO2 (30.5%) Supply side Improvement in power sector 34,896 kt-CO2 (65.1%) Demand side Building insulation 2,350 kt-CO2 (4.4%) Figure 15: Breakdown of... GHG emissions by 122,492 kt-CO2 accounting for 44.4% of... in power sector 42,508 kt-CO2 (34.7%) Energy demand GHG... improvement (electrical equipment) 12,380 kt-CO2 (10.1%) Demand side Efficiency... (non electrical equipment) 26,268 kt-CO2 (21.4%) Demand side Fuel switching 41,336 kt-CO2 (33.8%) Figure 19: Breakdown... 22,933 to 25,875 kt-CO2 in the 2030 BAU... emissions at around 15,452 kt-CO2, accounting for 59.7% of... Demand side Fuel switching 2,921 kt-CO2 (18.9%) 1.0 Energy demand GHG... Improvement in power sector 293 kt-CO2 (1.9%) Demand side Efficiency improvement 4,151 kt-CO2 (26.9%) Demand side Modal shift 8,087 kt-CO2 (52.3%) Figure 23: Breakdown... GHG emissions to 104,581 kt-CO2, i.e., 3.1 times greater than 2005... emissions at about 23,127 kt-CO2 (see Figure 26). Small... side Improvement in power sector 9 kt-CO2 (0.1%) Demand side Fuel switching 7,062 kt-CO2 (30.5%) Demand side Efficiency improvement 6,588 kt-CO2 (28.5%) Demand side Modal shift 9,469 kt-CO2 (40.9%) Figure 26: Breakdown... GHG mitigation of 239,560 kt-CO2 accounting for 42.5% reduction... all actions Action GHG Reduction (kt-CO2) (%) 10,950 9,330 1,620... 2030 BAU scenario 563,730 kt-CO2 Total GHG emissions in... 2030 CM scenario 324,170 kt-CO2 29 Thailand’s Low-Carbon...) REFERENCES % Tonne-km Tonne-km kt-C/ktoe 33 Agriculture Total use...